Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ.

Chia sẻ: abcdef_30

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. -Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. 2. Kĩ năng: -Mắc mạch điện theo sơ đồ. -Sử dụng đúng các dụng cụ đo: Vôn kế, ampe kế. -Kĩ năng làm bài thực hành và

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ.

 

  1. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ. A.M ỤC TIÊU: 1 . Kiến thức: -Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. -Mô t ả đ ư ợc cách bố trí v à tiến h ành TN xác đ ịnh điện trở c ủa một dây dẫn bằng vôn kế v à ampe kế. 2 . Kĩ năng: -M ắc mạch điện theo s ơ đ ồ. -S ử dụng đúng các dụng cụ đo: Vôn kế, ampe kế. -Kĩ năng làm bài th ực h ành và vi ết báo cáo thực h ành. 3 . Thái đ ộ: -C ẩn thận,kiên trì, trung th ực, chú ý an to àn trong s ử dụng đi ện. -Hợp tác trong hoạ t đ ộng nhóm. -Yêu thích môn h ọc.
  2. B .CHU ẨN BỊ: GV Phô tô cho mỗi HS một mẫu báo cáo TH. Đối với mỗi nhóm HS: -1 điện trở ch ưa bi ết trị số (dán kín trị số). -1 ngu ồn điện 6V. -1 ampe kế có GHĐ 1A. -1 vônkế có G HĐ 6 V, 12V. -1 công tắc điện. -Các đoạn dây n ối. C .PHƯƠNG PHÁP: Th ực nghiệm. 1.Ki ểm tra phần chuẩn bị lí thuyết của HS cho b ài TH. 2. Chia HS thành các nhóm, m ỗi nhóm TH trên m ột bộ dụng cụ TN. 3. Đại diện nhóm n êu rõ mục tiêu và các bước tiến h ành, s au đó m ới tiến h ành. 4. Hoạt động nhóm. 5. HS hoàn thành phần báo cáo TH. 6. Cu ối giờ học: GV thu báo cáo TH, n êu nhận xét về ý th ức, thái độ v à tác phong.
  3. D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *H. Đ.1: KI ỂM TRA B ÀI C Ũ. -Yêu c ầu lớp phó học tập báo c áo tình hình chu ẩn bị b ài của c ác b ạn trong lớp. -G ọi HS lên b ảng trả lời câu hỏi: Đ o ạn dây d ẫn đang xét +Câu h ỏi của mục 1 trong 3 mẫu báo cáo TH 4 6 5 A +Vẽ s ơ đ ồ mạch điện TN xác V 2 - K + định điện trở của một dây dẫn 1 bằng vôn kế v à ampe kế. -GV ki ểm tra phần chu ẩn bị c ủa HS trong vở. -G ọi HS nhận xét câu trả lời c ủa bạn→Đánh giá phần c huẩn bị b ài c ủa HS cả lớp nói chung và đánh giá cho đi ểm HS đ ư ợc kiểm tra tr ên
  4. bảng. *H. Đ.2: TH ỰC HÀNH THEO NHÓM. - Nhóm trư ởng cử đại diện -GV chia nhóm, phân công nhóm trư ởng. Yêu c ầu nhóm lên nh ận dụng cụ TN, phân trư ởng của các nhóm phân c ông b ạn th ư kí ghi chép k ết c ông nhi ệm vụ của các bạn q uả và ý ki ến thảo lu ận của trong nhóm c ủa mình. c ác b ạn trong nhóm. -GV nêu yêu c ầu chung của ti ết TH về thái độ học tập, ý th ức kỉ luật. -Giao d ụng cụ cho các nhóm. -Các nhóm ti ến hành TN. -Yêu c ầu các nhóm tiến h ành TN theo n ội dung mục II tr9 - Tất cả HS trong nhóm đều t ham gia mắc hoặc theo d õi, SGK. -GV theo dõi, giúp đ ỡ HS ki ểm tra cách mắc của các mắc mạch điện, kiểm tra các b ạn trong nhóm. đi ểm tiếp xúc, đặc biệt l à c ách mắc vôn kế, ampe kế
  5. vào m ạch trư ớc khi đóng c ông t ắc. Lưu ý c ách đọc kết - Đọc kết quả đo đúng quy quả đo, đọc trung thực ở các t ắc. lần đo khác nhau. -Yêu c ầu các nhóm đều phả i -Cá nhân HS hoàn thành b ản b áo cáo TH m ục a), b). tham gia TH. - Trao đ ổi nhóm hoàn thành -Hoàn thành báo cáo TH. Trao đ ổi nhóm để nhận xét n hận xét c). về nguyên nhân gây ra s ự khác nhau c ủa các trị số điện tr ở vừa tính đ ư ợc trong mỗi lần đo. *H. Đ.3: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TẬP C ỦA HỌC SINH. -GV thu báo cáo TH. -Nh ận xét rút kinh nghiệm về: +Thao tác TN. +Thái đ ộ học tập của nhóm. +Ý th ức kỉ luật.
  6. *H. Đ.4: HƯỚNG DẪN VỀ NH À: Ôn lại kiến thức về mạch mắc nối tiếp, song s ong đã h ọc ở lớp 7. R ÚT KINH NGHIÊM: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................ ................................................................ ........................................................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản