Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ.

Chia sẻ: abcdef_30

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. -Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. 2. Kĩ năng: -Mắc mạch điện theo sơ đồ. -Sử dụng đúng các dụng cụ đo: Vôn kế, ampe kế. -Kĩ năng làm bài thực hành và

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ.

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN

TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG

AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ.


A.M ỤC TIÊU:

1 . Kiến thức:

-Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.

-Mô t ả đ ư ợc cách bố trí v à tiến h ành TN xác đ ịnh điện trở

c ủa một dây dẫn bằng vôn kế v à ampe kế.

2 . Kĩ năng: -M ắc mạch điện theo s ơ đ ồ.

-S ử dụng đúng các dụng cụ đo: Vôn kế, ampe kế.

-Kĩ năng làm bài th ực h ành và vi ết báo cáo thực h ành.

3 . Thái đ ộ:

-C ẩn thận,kiên trì, trung th ực, chú ý an to àn trong s ử dụng

đi ện.

-Hợp tác trong hoạ t đ ộng nhóm.

-Yêu thích môn h ọc.
B .CHU ẨN BỊ: GV Phô tô cho mỗi HS một mẫu báo cáo

TH.

Đối với mỗi nhóm HS:

-1 điện trở ch ưa bi ết trị số (dán kín trị số). -1 ngu ồn điện

6V.

-1 ampe kế có GHĐ 1A. -1 vônkế có

G HĐ 6 V, 12V.

-1 công tắc điện. -Các đoạn

dây n ối.

C .PHƯƠNG PHÁP: Th ực nghiệm.

1.Ki ểm tra phần chuẩn bị lí thuyết của HS cho b ài TH.

2. Chia HS thành các nhóm, m ỗi nhóm TH trên m ột bộ

dụng cụ TN.

3. Đại diện nhóm n êu rõ mục tiêu và các bước tiến h ành,

s au đó m ới tiến h ành.

4. Hoạt động nhóm.

5. HS hoàn thành phần báo cáo TH.

6. Cu ối giờ học: GV thu báo cáo TH, n êu nhận xét về ý

th ức, thái độ v à tác phong.
D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

*H. Đ.1: KI ỂM TRA B ÀI C Ũ.

-Yêu c ầu lớp phó học tập báo

c áo tình hình chu ẩn bị b ài của

c ác b ạn trong lớp.

-G ọi HS lên b ảng trả lời câu

hỏi:
Đ o ạn dây
d ẫn đang xét
+Câu h ỏi của mục 1 trong
3
mẫu báo cáo TH
4
6 5
A
+Vẽ s ơ đ ồ mạch điện TN xác V
2
-
K +
định điện trở của một dây dẫn
1

bằng vôn kế v à ampe kế.

-GV ki ểm tra phần chu ẩn bị

c ủa HS trong vở.

-G ọi HS nhận xét câu trả lời

c ủa bạn→Đánh giá phần

c huẩn bị b ài c ủa HS cả lớp

nói chung và đánh giá cho

đi ểm HS đ ư ợc kiểm tra tr ên
bảng.

*H. Đ.2: TH ỰC HÀNH THEO NHÓM.

- Nhóm trư ởng cử đại diện
-GV chia nhóm, phân công

nhóm trư ởng. Yêu c ầu nhóm lên nh ận dụng cụ TN, phân

trư ởng của các nhóm phân c ông b ạn th ư kí ghi chép k ết

c ông nhi ệm vụ của các bạn q uả và ý ki ến thảo lu ận của

trong nhóm c ủa mình. c ác b ạn trong nhóm.

-GV nêu yêu c ầu chung của

ti ết TH về thái độ học tập, ý

th ức kỉ luật.

-Giao d ụng cụ cho các nhóm. -Các nhóm ti ến hành TN.

-Yêu c ầu các nhóm tiến h ành

TN theo n ội dung mục II tr9 - Tất cả HS trong nhóm đều

t ham gia mắc hoặc theo d õi,
SGK.

-GV theo dõi, giúp đ ỡ HS ki ểm tra cách mắc của các

mắc mạch điện, kiểm tra các b ạn trong nhóm.

đi ểm tiếp xúc, đặc biệt l à

c ách mắc vôn kế, ampe kế
vào m ạch trư ớc khi đóng

c ông t ắc. Lưu ý c ách đọc kết - Đọc kết quả đo đúng quy

quả đo, đọc trung thực ở các t ắc.

lần đo khác nhau.

-Yêu c ầu các nhóm đều phả i -Cá nhân HS hoàn thành b ản

b áo cáo TH m ục a), b).
tham gia TH.

- Trao đ ổi nhóm hoàn thành
-Hoàn thành báo cáo TH.

Trao đ ổi nhóm để nhận xét n hận xét c).

về nguyên nhân gây ra s ự

khác nhau c ủa các trị số điện

tr ở vừa tính đ ư ợc trong mỗi

lần đo.

*H. Đ.3: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TẬP

C ỦA HỌC SINH.

-GV thu báo cáo TH.

-Nh ận xét rút kinh nghiệm về:

+Thao tác TN.

+Thái đ ộ học tập của nhóm.

+Ý th ức kỉ luật.
*H. Đ.4: HƯỚNG DẪN VỀ NH À:

Ôn lại kiến thức về mạch mắc nối tiếp, song s ong đã h ọc ở

lớp 7.

R ÚT KINH NGHIÊM:

............................................................................................

............................................................................................

............................ ................................................................

........................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản