Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: QUANG HỌC.

Chia sẻ: abcdef_30

MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Trả lời được các câu hỏi tự kiểm tra nêu trong bài. -Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập phần vận dụng. 2. Kĩ năng: Hệ thống được kiến thức thu thập về Quang học để giải thích các hiện tượng Quang học. -Hệ thống hoá được

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: QUANG HỌC.

TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: QUANG

HỌC.


A.M ỤC TIÊU:

1.Ki ến thức: -Tr ả lời đ ược các câu hỏi tự kiểm tra nêu trong

bài.

-Vận dụng kiến thức v à kĩ năng đ ã chiếm lĩnh đư ợc để giải

thích và giải các b ài t ập phần vận dụng.

2. Kĩ năng: Hệ thống đ ư ợc kiến thức thu thập về Quang h ọc

để giải thích các hiện t ư ợng Quang học.

-Hệ thống hoá đ ư ợc các bài t ập về Quang học.

3. Thái đ ộ; Nghi êm túc.

B . CHU ẨN BỊ: HS phải l àm h ết các bài tập về phần “Tự

ki ểm tra” và ph ần “Vận dụng” v ào vở BT điền.

C . PHƯƠNG PHÁP: Ho ạt động cá n hân, HĐ nhóm,…

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

*H. Đ.1: TR Ả LỜI CÁC CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA - THI ẾT

KẾ CẤU TRÚC CỦA CH ƯƠNG.( 25 phút).
-Hi ện
H i ện t ượng M ối quan hệ giữa góc tới v à góc
k húc x ạ k húc x ạ .
tư ợng
H i ện tư ợng ánh sáng đi qua thấu
khúc x ạ
k ính, tính ch ất tia ló đi qua thấu

là gì?

-M ối
TKHT: vật đặt ngoài TKPK: Vât sáng đ ặt ở
q/h ệ
khoảng tiêu c ự cho mọi vị trí tr ước TKPK
gi ữa góc
ả nh thật, ng ư ợc chiều luôn cho ả nh ảo, c ùng
tới và
với vật. Khi vật đặt rất c hiều, nhỏ h ơn vật và
góc
x a TK thì ảnh thật có luôn n ằm trong
khúc x ạ
vị trí cách TK một khoảng tiêu c ự của
c ó gi ống
khoảng bằng ti êu c ự. TK.
mối q/hệ
Vật đặt trong khoảng Vật đặt rất xa TK, ảnh
gi ữa góc
t iêu c ự cho ảnh ảo, ả o của vật có vị trí
tới và
lớn hơn vật và c ùng c ách TK m ột khoảng
góc p/xạ
c hiều với vật. bằng ti êu c ự.
?

-Ánh

s áng qua

TK, tia
ló có
V ận
tính ch ất d ụng

gì?
Máy ả nh. Mắt.
C ấu tạo chính: C ấu tạo: + Thể thuỷ
-So sánh + V ật kính là TKHT. t inh là TKHT có thay
+Bu ồng tối. đ ổi f.
ả nh của Ảnh thật ng ư ợc chiều + Màng lư ới.
h ứng ở tr ên phim. Ả nh thật, n gư ợc
c hi ều, nhỏ h ơn v ật,
th ấu

kính h ội
C ác t ật của mắt:
tụ và
M ắt cận M ắt lão
th ấu
Tật Nhìn gần Nhìn xa
kính
không nhìn xa không nhìn
phân kì?
gần

C ách kh ắc Dùng kính h ội
Dùng kính

p hục p hân kì t ạo ảnh t ụ để tạo ảnh

ả o về C v về C c.


K ính lúp.
- Tác d ụng phóng to ảnh của vật, ảnh ảo c ùng chi ều
-So sánh
l ớn h ơn v ật.

c ấu tạo

và ả nh
c ủa máy

ả nh và

mắt?

Ánh sáng Ánh sáng màu: - Tác

t r ắng: Qua lăng kính TK ch ỉ d ụng

A/s tr ắng gi ữ nguyên màu đó. n hi ệt.

q ua lăng A/s màu chi ếu vào vật - Tác

c ùng màu thì ph ản xạ d ụng
kính phân

c ùng màu. Chi ếu vào
t ích thành s inh

d ải nhiều vật khác m àu thì ph ản h ọc.

xạ rất kém.
m àu. -tác

-Các t ật A/s tr ắng A/s qua t ấ m lọc m àu d ụng

cuả c hiếu vào vật c ùng màu thì đ ư ợc a/s q uang

mắt? màu đó. Qua t ấm lọc đ i ện.
m àu nào thì

p hản xạ m àu màu khác thì th ấy tối.

đ ó. Tr ộn các a/s m àu khác

A/s qua t ấm nhau lên màn màu

lọc m àu nào tr ắng th ì đ ược màu
mới.
t hì có a/s

-Nêu m àu đó.

c ấu tạo

kính

lúp? Tác

dụng?
-So sánh

á nh sáng

tr ắng và

á nh sáng

màu?

-Nêu tác

dụng

c ủa ánh

s áng?

*H. Đ.2: LÀM M ỘT SỐ B ÀI VẬN DỤNG ( 20 phút).
-Gọi HS1 B ài 17. B. B ài 18.

đứng tại chỗ B.

tr ả lời miệng B ài 19.B. Bài 20.

bài 17, 18. D

-Gọi HS2 B ài 21: a -4; b -3; c -2; d -1.

đứng tại chỗ B ài 22: a)

tr ả lời miệng
B I
B
bài 20, 21 ’


A’
A≡ F O
-Gọi HS3

đứng tại chỗ
b ) A’ B ’ là ả nh ảo.
tr ả lời miệng
c ) Ảnh nằm cách thấu kính 10 cm.
bài 25, 26.
B ài 23: a)
-GV gọi HS
B
khác ti ến I
A’
F
hành trên O
A
B’
bảng c ùng

một lúc các
Ảnh của vật tr ên phim là ả nh thật, ngư ợc
bài t ập 22,
c hiều, nhỏ h ơn vật.
23, 24.
b ) Ảnh cao 2,86cm.
B ài 24: Ảnh cao 0,8cm.

B ài 25: a) Nhìn m ột ngọn đ èn dây tóc qua

m ột kính lọc m àu đ ỏ, ta thấy ánh sáng m àu

đ ỏ.

b )Nhìn ng ọn đ èn đó qua kính l ọc màu lam,

t a th ấy ánh sáng m àu lam.

C )Chập 2 kính lọc mà u đ ỏ và màu lam lại

với nhau rồi nh ìn ngọn đ èn dây tóc nóng

s áng, ta th ấy ánh sáng m àu đ ỏ sẫm. Đó

không ph ải là trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng

lam, mà là thu đư ợc phần c òn lại của chùm

s áng tr ắng sau khi đ ã c ản lại tất cả những

á nh sáng mà mỗi kính lọc đỏ h oặc lam thể

c ản đ ư ợc.

B ài 26: …Không có ánh sáng m ặt trời chiếu

vào cây c ảnh, không có tác dụng sinh học

c ủa ánh sáng để duy tr ì s ự sống của cây

c ảnh.
H.D.V.N: Ôn t ập tốt ch ương 3 -Chu ẩn bị cho thi học k ì

2.

Ôn lại các kiến thức về c ơ năng, nhi ệt năng, điện năng,

quang năng, hoá năng.

E. RÚT KINH NGHI ỆM:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản