Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: QUANG HỌC.

Chia sẻ: Abcdef_30 Abcdef_30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
252
lượt xem
27
download

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: QUANG HỌC.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Trả lời được các câu hỏi tự kiểm tra nêu trong bài. -Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập phần vận dụng. 2. Kĩ năng: Hệ thống được kiến thức thu thập về Quang học để giải thích các hiện tượng Quang học. -Hệ thống hoá được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: QUANG HỌC.

  1. TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: QUANG HỌC. A.M ỤC TIÊU: 1.Ki ến thức: -Tr ả lời đ ược các câu hỏi tự kiểm tra nêu trong bài. -Vận dụng kiến thức v à kĩ năng đ ã chiếm lĩnh đư ợc để giải thích và giải các b ài t ập phần vận dụng. 2. Kĩ năng: Hệ thống đ ư ợc kiến thức thu thập về Quang h ọc để giải thích các hiện t ư ợng Quang học. -Hệ thống hoá đ ư ợc các bài t ập về Quang học. 3. Thái đ ộ; Nghi êm túc. B . CHU ẨN BỊ: HS phải l àm h ết các bài tập về phần “Tự ki ểm tra” và ph ần “Vận dụng” v ào vở BT điền. C . PHƯƠNG PHÁP: Ho ạt động cá n hân, HĐ nhóm,… D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *H. Đ.1: TR Ả LỜI CÁC CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA - THI ẾT KẾ CẤU TRÚC CỦA CH ƯƠNG.( 25 phút).
  2. -Hi ện H i ện t ượng M ối quan hệ giữa góc tới v à góc k húc x ạ k húc x ạ . tư ợng H i ện tư ợng ánh sáng đi qua thấu khúc x ạ k ính, tính ch ất tia ló đi qua thấu là gì? -M ối TKHT: vật đặt ngoài TKPK: Vât sáng đ ặt ở q/h ệ khoảng tiêu c ự cho mọi vị trí tr ước TKPK gi ữa góc ả nh thật, ng ư ợc chiều luôn cho ả nh ảo, c ùng tới và với vật. Khi vật đặt rất c hiều, nhỏ h ơn vật và góc x a TK thì ảnh thật có luôn n ằm trong khúc x ạ vị trí cách TK một khoảng tiêu c ự của c ó gi ống khoảng bằng ti êu c ự. TK. mối q/hệ Vật đặt trong khoảng Vật đặt rất xa TK, ảnh gi ữa góc t iêu c ự cho ảnh ảo, ả o của vật có vị trí tới và lớn hơn vật và c ùng c ách TK m ột khoảng góc p/xạ c hiều với vật. bằng ti êu c ự. ? -Ánh s áng qua TK, tia
  3. ló có V ận tính ch ất d ụng gì? Máy ả nh. Mắt. C ấu tạo chính: C ấu tạo: + Thể thuỷ -So sánh + V ật kính là TKHT. t inh là TKHT có thay +Bu ồng tối. đ ổi f. ả nh của Ảnh thật ng ư ợc chiều + Màng lư ới. h ứng ở tr ên phim. Ả nh thật, n gư ợc c hi ều, nhỏ h ơn v ật, th ấu kính h ội C ác t ật của mắt: tụ và M ắt cận M ắt lão th ấu Tật Nhìn gần Nhìn xa kính không nhìn xa không nhìn phân kì? gần C ách kh ắc Dùng kính h ội Dùng kính p hục p hân kì t ạo ảnh t ụ để tạo ảnh ả o về C v về C c. K ính lúp. - Tác d ụng phóng to ảnh của vật, ảnh ảo c ùng chi ều -So sánh l ớn h ơn v ật. c ấu tạo và ả nh
  4. c ủa máy ả nh và mắt? Ánh sáng Ánh sáng màu: - Tác t r ắng: Qua lăng kính TK ch ỉ d ụng A/s tr ắng gi ữ nguyên màu đó. n hi ệt. q ua lăng A/s màu chi ếu vào vật - Tác c ùng màu thì ph ản xạ d ụng kính phân c ùng màu. Chi ếu vào t ích thành s inh d ải nhiều vật khác m àu thì ph ản h ọc. xạ rất kém. m àu. -tác -Các t ật A/s tr ắng A/s qua t ấ m lọc m àu d ụng cuả c hiếu vào vật c ùng màu thì đ ư ợc a/s q uang mắt? màu đó. Qua t ấm lọc đ i ện. m àu nào thì p hản xạ m àu màu khác thì th ấy tối. đ ó. Tr ộn các a/s m àu khác A/s qua t ấm nhau lên màn màu lọc m àu nào tr ắng th ì đ ược màu
  5. mới. t hì có a/s -Nêu m àu đó. c ấu tạo kính lúp? Tác dụng? -So sánh á nh sáng tr ắng và á nh sáng màu? -Nêu tác dụng c ủa ánh s áng? *H. Đ.2: LÀM M ỘT SỐ B ÀI VẬN DỤNG ( 20 phút).
  6. -Gọi HS1 B ài 17. B. B ài 18. đứng tại chỗ B. tr ả lời miệng B ài 19.B. Bài 20. bài 17, 18. D -Gọi HS2 B ài 21: a -4; b -3; c -2; d -1. đứng tại chỗ B ài 22: a) tr ả lời miệng B I B bài 20, 21 ’ A’ A≡ F O -Gọi HS3 đứng tại chỗ b ) A’ B ’ là ả nh ảo. tr ả lời miệng c ) Ảnh nằm cách thấu kính 10 cm. bài 25, 26. B ài 23: a) -GV gọi HS B khác ti ến I A’ F hành trên O A B’ bảng c ùng một lúc các Ảnh của vật tr ên phim là ả nh thật, ngư ợc bài t ập 22, c hiều, nhỏ h ơn vật. 23, 24. b ) Ảnh cao 2,86cm.
  7. B ài 24: Ảnh cao 0,8cm. B ài 25: a) Nhìn m ột ngọn đ èn dây tóc qua m ột kính lọc m àu đ ỏ, ta thấy ánh sáng m àu đ ỏ. b )Nhìn ng ọn đ èn đó qua kính l ọc màu lam, t a th ấy ánh sáng m àu lam. C )Chập 2 kính lọc mà u đ ỏ và màu lam lại với nhau rồi nh ìn ngọn đ èn dây tóc nóng s áng, ta th ấy ánh sáng m àu đ ỏ sẫm. Đó không ph ải là trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng lam, mà là thu đư ợc phần c òn lại của chùm s áng tr ắng sau khi đ ã c ản lại tất cả những á nh sáng mà mỗi kính lọc đỏ h oặc lam thể c ản đ ư ợc. B ài 26: …Không có ánh sáng m ặt trời chiếu vào cây c ảnh, không có tác dụng sinh học c ủa ánh sáng để duy tr ì s ự sống của cây c ảnh.
  8. H.D.V.N: Ôn t ập tốt ch ương 3 -Chu ẩn bị cho thi học k ì 2. Ôn lại các kiến thức về c ơ năng, nhi ệt năng, điện năng, quang năng, hoá năng. E. RÚT KINH NGHI ỆM: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản