Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
34
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua thời gian thực hiện, dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy Nguyễn Đình Phú cùng sự giúp đỡ rất nhiều của quý thầy cô trong khoa, em đã cố gắng hoàn thành luận văn đúng theo yêu cầu và thời gian quy định. Trong luận văn chúng em đã thực hiện được những công việc sau: Khảo sát phần lý thuyết: - Giới thiệu vi xử lý. - Giới thiệu cách giao tiếp. - khảo sát kit vi xử lý 8085.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 12

  1. Chương 12: SÔ ÑOÀ MAÏCH KEÁT NOÁI Vì söû duïng kit 8085 ñaõ coù neân keát noái caùc ñöôøng data cuûa 8255 cuûa kit vôùi 8251 cuûa board giao tieáp. Sô ñoà keát noái nhö sau:
  2. HÌNH 7.4
  3. 3. SÔ DOÀ MAÏCH IN: Goàm hai maët :maët treân vaø maët döôùi. Board maïch cuï theå nhö sau: MAËT DÖÔÙI MAËT TREÂN
  4. KEÁT LUAÄN Qua thôøi gian thöïc hieän, döôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa Thaày Nguyeãn Ñình Phuù cuøng söï giuùp ñôõ raát nhieàu cuûa quyù thaày coâ trong khoa, em ñaõ coá gaéng hoaøn thaønh luaän vaên ñuùng theo yeâu caàu vaø thôøi gian quy ñònh. Trong luaän vaên chuùng em ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhöõng coâng vieäc sau:  Khaûo saùt phaàn lyù thuyeát: - Giôùi thieäu vi xöû lyù. - Giôùi thieäu caùch giao tieáp. - khaûo saùt kit vi xöû lyù 8085.  Thi coâng maïch ñieän cho phaàn giao tieáp. Maëc duø ñaõ raát coá gaéng, nhöng do kieán thöùc vaø thôøi gian coù haïn neân coù nhöõng phaàn chuùng em chöa laøm ñöôïc nhö: phaàn giao dieän maøn hình. Vaø em seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng ñieàu thieáu soùt, nhaàm laãn khaùc, kính mong quyù thaày coâ thoâng caûm boû qua. Ngöôøi thöïc hieän mong moûi caùc baïn sinh vieân khoa ñieän ôû nhöõng khoùa sau boå xung cho luaän vaên naøy hoaøn chænh hôn. Sinh vieân thöïc hieän Nguyeãn Trung Duõng
  5. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI Ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa khoa hoïc kyõ thaät vaø ñaát nöôùc ta ñang chuyeån mình sang neàn saûn xuaát coâng nghieäp. Do ñoù, ñeå ñaùp öùng vôùi nhu caàu thöïc teá thì chuùng ta caàn phaûi nghieân cöùu theâm caùc loaïi giao dieän noái tieáp khaùc ñeå taêng theâm ñöôïc khoaûng caùch vaø toác ñoä truyeàn. Ngoaøi ra, coøn coù theå döïa treân taäp luaän aùn naøy ñeå vieát theâm nhieàu chöông trình khaùc coù theå öùng duïng trong thöïc teá vaø caûi tieán laïi chöông trình naøy ñeå tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng … Sinh vieân thöïc hieän Nguyeãn Trung Duõng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản