Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
69
lượt xem
18
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu đồ chương trình truyền dữ liệu. BEGIN KHỞI PHÁT: GHI TỪ CHẾ ĐỘ GHI LỆNH : DTR, TxEN ĐỌC TRẠNG THÁI: DSR, TxRDy Kiểm tra sẵn sàng :DSR= TxRDY=1 GHI SỐ LIỆU RA GHI LỆNH PHÁT: RTS END * Lưu đồ chương trình nhận dữ liệu. BEGIN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 11

  1. CHÖÔNG 11 PHAÀN MEÀM GIAO TIEÁP CHÖÔNG TRÌNH TRUYEÀN, NHAÄN DÖÕ LIEÄU TREÂN KIT VXL 8086. 1. GIAÛI THUAÄT * Löu ñoà khôûi taïo 8251A Begin 00h thanh ghi ñieàu khieån 03h AH AH - 1 Delay sai AH = 0 ? Ñuùng Naïp töø cheá ñoä caøo thanh ghi cheá ñoä Delay End
  2. * Löu ñoà chöông trình truyeàn döõ lieäu. BEGIN KHÔÛI PHAÙT: GHI TÖØ CHEÁ ÑOÄ GHI LEÄNH : DTR, TxEN ÑOÏC TRAÏNG THAÙI: DSR, TxRDy Kieåm tra saün saøng :DSR= TxRDY=1 GHI SOÁ LIEÄU RA GHI LEÄNH PHAÙT: RTS END
  3. * Löu ñoà chöông trình nhaän döõ lieäu. BEGIN KHÔÛI PHAÙT: GHI TÖØ CHEÁ ÑOÄ GHI LEÄNH : DTR, RxEN,RTS ÑOÏC TRAÏNG THAÙI: DSR, RxRDy Kieåm tra saün saøng :DSR= RxRDY=1 ÑOÏC SOÁ LIEÄU TÖØ THANH GHI ÑEÄM SOÁ LIEÄU END
  4. 2. CHÖÔNG TRÌNH. a. Chöông trình khôûi taïo 8251A. MOV DX, 0FFF2h MOV AL,00h OUT DX,AL MOV CX 2h D0 : LOOP D0 OUT DX, AL D1: MOV CX,2h LOOP D1 OUT DX, AL MOV CX,2h D2: LOOP D2 MOV AL, 40h OUT DX, AL MOV CX, 2h D3: LOOP D3 MOV AL, 11001110B OUT DX, AL MOV CX, 2h D4: LOOP D4 MOV CX, 6500h MOV AL,03h OUT 01h  Chöông trình truyeàn döõ lieäu. ;chuong trinh truyen du lieu org 70000h mov dx 02h ;dia chi thanh ghi dieu khien
  5. mov al,00h out dx,al ;xoa thanh ghi dieu khien call delay out dx,al call delay out dx,al call delay mov al,40h ; goi 40h vao al, gia tri cua bit RI out dx,al ;de xoa thanh ghi noi call delay mov al,0cdh ; ghi loi dieu khien che do vao out dx,al ;thanh ghi dieu khien che do call delay mov cx,6500h ; dia chi dieu khien mov al,03h ; ghi tu che do DTR(D1=1),TxEN(D0=1) out dx,al call delay x1: in al,dx and al,81h ; kiem tra trang thai cmp al,81h jnz x1 mov dx,cx mov al,m mov bl,al ; nap byte dia chi tap vao bl mov dx,00h out dx,al ;gui byte dia chi thap
  6. call delay mov al,21h ; ghi tu lenh DTS(D5),TxEN(D0) de truyen mov dx,01h out dx,21h call delay inc cx ;tang dia chi de lay byte ke tiep mov al,03h out dx,al call delay mov dx,01h x2: in al,dx and al,81h cmp al,81h jnz x2 mov dx,00h in al,dx mov dx,cx mov al,m mov bh,al ;nap dia chi cao vao bh out dx,al ;truyen byte dia chi cao call delay mov al,21h mov dx,01h out dx,al ;ra lenh truyen call delay mov dx,01h x3: in al,dx and al,81h
  7. cmp al,81h jnz x3 mov dx,cx mov al,m mov dx ooh out dx,al ;gui so byte can truyen mov ah,al x5: mov al,21h out dx,al call delay mov dx,01h x4: in al,dx and al,81h cmp al,81h jnz x4 mov dx,bx ;tuyen du lieu can truyen mov al,m mov dx,00h out dx,al inc bx dec ah mov al,21h mov dx,o1h out dx,al jnz x5 end  Chöông trình nhaän döõ lieäu. ;chuong trinh con delay delay: push cx
  8. mov cx,03h y0: loop y0 pop cx ret ;chuong trinh nhan du lieu org 70000h mov dx 01h ;dia chi thanh ghi dieu khien mov al,00h out dx,al ;xoa thanh ghi dieu khien call delay out dx,al call delay out dx,al call delay mov al,40h ; goi 40h vao al, gia tri cua bit RI de xoa thanh ghi noi out dx,al call delay mov al,0cdh; ghi loi dieu khien che do vao thanh ghi dieu khien out dx,al call delay mov al,26h ; ghi tu che do RTR(D1=1),RxEN(D0=1) out dx,al call delay
  9. y1: in al,dx and al,82h; kiem tra trang thai cmp al,82h jnz y1 mov dx,00h in al,dx mov bl,al; nap byte dia chi tap vao bl mov dx,01h y2: in al,dx and al,82h cmp al,82h jnz y2 mov dx,00h in al,dx mov bh,al mov dx,01h y3: in al,dx and al,82h cmp al,82h jnz y3 mov dx ooh in dx,al ;nhan so byte truyen mov ah,al mov dx,01h ;nhan du lieu y4: in al,dx and al,82h cmp al,82h jnz y4
  10. mov dx,00h in al,dx mov dx,bx mov m,al inc bx jnz x4 end

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản