Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
120
lượt xem
37
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi nói về kết nối bộ nhớ với vi xử lý 8086 nhóm thực hiện nói qua về bộ nhớ bán dẩn thường dùng để kết nối với vi xử lý. Bao gồm: Bộ nhớ cố định ROM (Read Only Memory – Bộ nhớ chỉ đọc), thông tin trong bộ nhớ sẽ không mất đi khi mạch bị mất điện nguồn cung cấp. Bộ nhớ bán cố định EPROM (Eablế Progamnblể ROM) là bộ nhớ ROM có thể lập trình được bằng xung điện và xoá được bằng tia cực tím. Bộ nhớ không cố định RAM (Random Acces...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 8

  1. chương 8: TOÅNG QUAN VEÀ BOÄ NHÔÙ Tröôùc khi noùi veà keát noái boä nhôù vôùi vi xöû lyù 8086 nhoùm thöïc hieän noùi qua veà boä nhôù baùn daån thöôøng duøng ñeå keát noái vôùi vi xöû lyù. Bao goàm: - Boä nhôù coá ñònh ROM (Read Only Memory – Boä nhôù chæ ñoïc), thoâng tin trong boä nhôù seõ khoâng maát ñi khi maïch bò maát ñieän nguoàn cung caáp. - Boä nhôù baùn coá ñònh EPROM (Erasable Programnable ROM) laø boä nhôù ROM coù theå laäp trình ñöôïc baèng xung ñieän vaø xoùa ñöôïc baèng tia cöïc tím. - Boä nhôù khoâng coá ñònh RAM (Random Access Memory – Boä nhôù truy caäp ngaåu nhieân). Trong noäi dung ñeà taøi nhoùm thöïc hieän duøng SRAM (Static RAM – RAM tænh, trong ñoù moãi phaàn töû nhôù laø moät maïch laät hai traïng thaùi oån ñònh) vaø DRAM (Dynamic RAM – RAM ñoäng, trong ñoù moãi phaàn töû nhôù laø moät tuï ñieän raát nhoû ñöôïc cheá taïo baèng coâng ngheä MOS) ñeå keát noái vôùi vi xöû lyù. Moãi boä nhôù thöôøng ñöôïc cheá taïo neân töø nhieàu vi maïch nhôù. Moät vi maïch nhôù thöôøng coù caáu truùc tieâu bieåu nhö sau:
  2. A0 D0 WR: Write – ghi A1 D1 Tín hieäu A2 D2 Tín hieäu WE: Write Enable-cho ñòa chæ . . döõ lieäu pheùp ñoïc. . . OE: Output Enable-ñaàu . . Am Dn vaøo ñieàu khieån. WE CS: Chip Select- chaân CS OE choïn. RD: Read – ñoïc. Chaân choïn RD Hình 4.5: Sô ñoà moät vi maïch nhôù Theo sô ñoà treân ta thaáy moät vi maïch nhôù coù caùc nhoùm tín hieäu sau: - Nhoùm tín hieäu ñòa chæ:  Caùc tín hieäu ñòa chæ coù taùc duïng choïn ra moät oâ nhôù (moät töø nhôù) cuï theå ñeå ghi/ñoïc. Caùc oâ nhôù coù ñoä daøi khaùc nhau tuøy theo nhaø saûn xuaát: 1, 4, 8… bit. Soá ñöôøng tín hieäu ñòa chæ coù lieân quan ñeán dung löôïng cuûa maïch nhôù. Vôùi moät maïch nhôù coù n bit ñòa chæ thì dung löôïng cuûa maïch nhôù ñoù laø 2n töø nhôù.  Thí duï: vôùi boä nhôù 8 bit ta coù n = 8 neân dung löôïng boä nhôù laø 256 byte (28=256 byte), 16 bit neân n = 16 ta coù dung löôïng boä nhôù laø 65536 byte… - Nhoùm tín hieäu döõ lieäu: Caùc tín hieäu döõ lieäu thöôøng laø ñaàu ra ñoái vôùi maïch ROM hoaëc ñaàu vaøo/ra döõ lieäu chung ñoái vôùi RAM. Cuøng toàn taïi maïch nhôù RAM vôùi ñaàu ra vaø ñaàu vaøo döõ lieäu rieâng bieät,ñoái vôùi RAM loaïi naøy khi duøng trong maïch bus döõ lieäu ngöôøi söû duïng phaûi noái hai ñaàu ñoù laïi. Caùc maïch nhôù thöôøng coù ñaàu ra döõ lieäu kieåu ba traïng thaùi, soá ñöôøng döõ lieäu quyeát ñònh ñoä daøi töø nhôù cuûa maïch nhôù.
  3. - Nhoùm tín hieäu choïn vi maïch: Caùc tín hieäu choïn laø CS (Chip Select) hoaëc CE (Chip Enable) thöôøng ñöôïc duøng ñeå choïn vi maïch nhôù cuï theå ñeå ghi/ñoïc. Tín hieäu choïn ôû caùc maïch RAM thöôøng laø CS, coøn ôû caùc maïch ROM thöôøng laø CE. Caùc tín hieäu choïn thöôøng noái vôùi ñaàu ra cuûa boä giaõi maõ ñòa chæ. Khi moät maïch nhôù khoâng ñöôïc choïn thì bus döõ lieäu cuûa noù bò treo. - Nhoùm tín hieäu ñieàu khieån: Tín hieäu ñieàu khieån caàn coù trong taát caû caùc maïch nhôù. Caùc maïch ROM thöôøng coù moät ñaàu vaøo ñieàu khieån OE (Output Enable) ñeå cho pheùp döõ lieäu ñöôïc xuaát ra bus. Moät maïch nhôù khoâng ñöôïc môû bôûi OE thì bus döõ lieäu cuûa noù bò treo. Moät maïch RAM neáu chæ coù moät tín hieäu ñieàu khieån thì thöôøng ñoù laø R/W ñeà ñieàu khieån quaù trình ghi ñoïc. Neáu maïch nhôù RAM coù hai tín hieäu ñieàu khieån thì thöôøng laø WE (Write Enable) ñeå ñieàu khieån ghi vaø OE ñeå ñieàu khieån ñoïc. Hai tín hieäu naøy phaûi ngöôïc pha nhau ñeå ñieàu khieån vieäc ñoïc vaø ghi cuûa maïch nhôù. Moät thoâng soá ñaëc tröng khaùc cuûa boä nhôù laø thôøi gian truy xuaát tac. Noùi chung, noù ñöôïc ñònh nghóa nhö laø thôøi gian keå töø coù xung ñòa chæ treân bus ñòa chæ cho ñeán khi coù döõ lieäu ra oån dònh treân bus döõ lieäu. Thôøi gian truy xuaát cuûa boä nhôù phuï thuoäc raát nhieàu vaøo coâng ngheä cheá taïo cuûa noù. Caùc boä nhôù laøm baèng coâng ngheä löôõng cöïc coù thôøi gian truy xuaát nhoû (10  30 ns) coøn boä nhôù laøm baèng coâng ngheä MOS coù thôøi gian truy xuaát lôùn hôn nhieàu ( > 150 ns). Boä nhôù ñöôïc söû duïng trong vieäc keát noái kit 8086 laø EPROM 2764: 4.1). EPROM 2764: Vpp 1 28 Vcc A12 2 27 PCM A7 3 26 NC A6 4 25 A8 A5 5 24 A9 A4 6 23 A11
  4. Khi ñoïc EPROM coù caùc ñaëc tính sau: CE [20] Vi (low) OE [22] Vi (low) PGM [27] Vcc (high) Vpp [1] Vcc Vcc [28] Vcc A0  A15 Address D0  D7 Data
  5. Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa EPROM 2764: Traïng thaùi CE OE PG Vpp Out M Ñoïc Vl Vl Vh Vcc Out Chôø Vh X X Vcc Taét Laäp trình Vl X Vl 21V In Kieãm tra Vl Vl Vh 21V Out Caám laäp Vh X X 21V Taét trình OE D8  D15 CS MEMR OE D0  D7 CS töø boä giaõi maõ CS Hình 4.7: Moâ hình keát noái boä giaûi maõ vôùi boä nhôù 4.2). RAM 62256: Sô ñoà chaân: A14 1 28 Vcc A12 2 27 WE A7 3 26 A13 A6 4 25 A8 A5 5 24 A9 A4 6 23 A11 A3 7 62256 22 OE A2 8 21 A10 A1 9 10 CE A0 10 19 D7 D0 11 18 D6 D1 12 17 D5 D2 13 16 D4 GND 14 15 D3 Hình 4.8: Sô ñoà chaân 62256

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản