Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8951 và máy tính, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
106
lượt xem
35
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8951 và máy tính, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá kết quả thi công Với sự phát triển đến mức tiên tiến của KHKT như hiện nay, đặc biệt là lĩnh vực điện tử và vi tính đã làm tiền đề cho mọi ngành khoa học khác dễ dàng phát triển – sự phát triển vũ bão đó luôn đeo đuổi hoài bảo duy nhất – phục vụ con người. Kết quả, mỗi ứng dụng trong cuộc sống con người luôn sẵn sàng thừa hưởng những tinh hoa đó, nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao cuộc sống con người, không ngừng thúc đẩy xã hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8951 và máy tính, chương 10

 1. Chương 10: Ñaùnh giaù keát quaû thi coâng Vôùi söï phaùt trieån ñeán möùc tieân tieán cuûa KHKT nhö hieän nay, ñaëc bieät laø lónh vöïc ñieän töû vaø vi tính ñaõ laøm tieàn ñeà cho moïi ngaønh khoa hoïc khaùc deã daøng phaùt trieån – söï phaùt trieån vuõ baõo ñoù luoân ñeo ñuoåi hoaøi baûo duy nhaát – phuïc vuï con ngöôøi. Keát quaû, moãi öùng duïng trong cuoäc soáng con ngöôøi luoân saün saøng thöøa höôûng nhöõng tinh hoa ñoù, nhaèm naâng cao naêng suaát lao ñoäng, naâng cao cuoäc soáng con ngöôøi, khoâng ngöøng thuùc ñaåy xaõ hoäi veà moïi maët. Ñeå tieáp caän vôùi lónh vöïc töï ñoäng hoaù, ñaëc bieät laø lónh vöïc truyeàn döõ lieäu neân em baét ñaàu nghieân cöùu lónh vöïc naøy vaø thöïc hieän ñeà taøi :”Giao Tieáp Giöõa KIT Vi Ñieàu Khieån 8951 vaø Maùy Vi Tính” vôùi nhöõng thaønh quaû nhaát ñònh trong thi coâng: _ Vieát chöông trình giao tieáp giöõa KIT Vi Ñieàu Khieån 8951 vaø Maùy Vi Tính. _ Thieát keá card giao tieáp giöõa KIT Vi Ñieàu Khieån 8951 vaø Maùy Vi Tính thoâng qua port giao tieáp noái tieáp. Ngoaøi ra coøn coù chöông trình truyeàn vaø nhaän döõ lieäu giöõa 2 KIT. Maëc duø ñaõ coá gaéng nhieàu vaãn khoâng traùnh ñöôïc nhöõng thieáu soùt: chöa hoaøn thaønh ñöôïc chöông trình truyeàn döõ lieäu töø KIT sang vaø chöông trình giao dieän ñieàu khieån coøn raát ñôn giaûn. Ñaây laø laàn ñaàu tieân tieán haønh thi coâng vôùi chöông trình giao tieáp khaù phöùc taïp, neân yù muoán hoaøn chænh ñeán möùc toái öu nhöng vaãn chöa ñaït ñöôïc. Tuy nhieân, keát quaû thi coâng vaãn ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh.
 2. KEÁT LUAÄN Qua 8 tuaàn tieán haønh laøm vieäc vôùi söï noã löïc cuûa baûn thaân vaø kieán thöùc ñöôïc trang bò ôû nhaø tröôøng, caùc kieán thöùc thöïc teá maø em hoïc hoûi ñöôïc nhôø söï giuùp ñôõ cuûa caùc thaày coâ trong khoa ñieän cuøng vôùi söï giuùp ñôõ taän tình cuûa thaày: Nguyeãn Ñình Phuù neân em ñaõ hoaøn thaønh taäp luaän vaên naøy ñuùng thôøi gian quy ñònh vaø thu ñöôïc nhöõng keát quaû nhaát ñònh: _ Thieát keá card giao tieáp giöõa maùy tính vaø Vi Ñieàu Khieån. _ Vieát chöông trình cho Vi Ñieàu Khieån vaø maùy tính ñeå giao tieáp giöõa hai heä thoáng. Ñaây laø laàn ñaàu tieân thöïc hieän ñeà taøi vôùi quy moâ roäng, nhöng do thôøi gian, kieán thöùc vaø kinh nghieäm coøn nhieàu haïn cheá neân em nhaän thaáy raèng taäp luaän vaên naøy chöa ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu ñeà taøi ra … Do ñoù, em mong raèng vôùi söï thieáu soùt treân, em seõ nhaän ñöôïc söï thoâng caûm vaø chæ daãn theâm cuûa quyù thaày coâ trong khoa Ñieän cuøng giaùo vieân höôùng daãn. Em xin chaân thaønh caûm ôn söï giuùp ñôõ taän tình vaø quyù baùo cuûa caùc thaày coâ ñaõ taïo ñieàu kieän cho em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao ñuùng thôøi gian quy ñònh. Em raát mong söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù thaày coâ cuøng caùc baïn sinh vieân ñeå taäp luaän vaên ñöôïc hoaøn haûo hôn. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI Ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa khoa hoïc kyõ thaät vaø ñaát nöôùc ta ñang chuyeån mình sang neàn saûn xuaát coâng nghieäp. Do ñoù, ñeå ñaùp öùng vôùi nhu caàu thöïc teá thì chuùng ta caàn phaûi nghieân cöùu theâm caùc loaïi giao dieän noái tieáp khaùc ñeå taêng theâm ñöôïc khoaûng caùch vaø toác ñoä truyeàn. Ngoaøi ra, coøn coù theå döïa treân taäp luaän aùn naøy ñeå vieát theâm nhieàu chöông trình khaùc
 3. coù theå öùng duçng trong thöïc teá vaø caûi tieán laïi chöông trình naøy ñeå tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng …
 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. ÑO LÖÔØNG VAØ ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG MAÙY VI TÍNH Ngoâ Dieän Taäp _ NXB KHKT Haø Noäi _ 1996 1. ÑIEÀU KHIEÅN VAØ GHEÙP NOÁI CAÙC THIEÁT BÒ NGOAÏI VI Traàn Baù Thaùi _ NXB KHKT Haø Noäi _ 1984 2. KYÕ THUAÄT GHEÙP NOÁI MAÙY VI TÍNH Nguyeãn Maïnh Giang _ NXB GD Haø Noäi _1997 3. GIAÙO TRÌNH HÔÏP NGÖÕ Ñaïi Hoïc Môû Baùn Coâng TPHCM _ 1995 4. TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU Toáng Vaên On _ ÑH KYÕ THUAÄT TPHCM _ 1999 5. VI XÖÛ LYÙ TRONG ÑO LÖÔØNG VAØ ÑIEÀU KHIEÅN Ngoâ Dieän Taäp _ NXB KHKT Haø Noäi _ 1996 6. KYÕ THUAÄT VI XÖÛ LYÙ Vaên Theá Minh _ NXB GD _ 1997 7. ASSEMBLY LANGUAGE TOOLS and TECHNIQUES FOR THE IPM MICROCOMPUTERS Julio Sanches _ Prentice Hall _ 1990 8. MICROCOMPUTER INTERFACING Bruce A.Artwick _ Prentice Hall _ 1980 9. THE 8051 MICROCONTROLLER I.Scott Mackenzic
 5. PHAÀN C:
 6. I. TOÙM TAÉT TAÄP LEÄNH CUÛA VXL 8051 – 8951 – 8952: Data Transfer Instructions. Instruction Hexa Expdanation Mnemonic code deci D7 D6 D5 D4 D3 mal D2 D1 D0 MOV A, Rn 1 1 1 0 1 E8  (A)  (Rn) n2 n1 n0 EF MOV A, 1 1 1 0 0 E5 (A)  (direct) direct 1 0 1 Byte a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 MOV A, @Ri 1 1 1 0 0 E6  (A)  ((Ri)) 1 1 I E7 MOV A, 0 1 1 1 0 74 (A)  #data #data 1 0 0 Byte d7 d6 d5 d4 d3 2 d2 d1 d0 MOV Rn, A 1 1 1 1 1 F8  (Rn)  (A) n2 n1 n0 FF MOV Rn, 1 0 1 0 1 A8  (Rn)  (direct) direct n2 n1 n0 AF a7 a6 a5 a4 a3 Byte a2 a1 a0 2 MOV Rn, 0 1 1 1 1 78  (Rn)  #data #data n2 n1 n0 7F d7 d6 d5 d4 d3 Byte
 7. d2 d1 d0 2 MOV direct, 1 1 1 1 0 F5 (direct)  (A) A 1 0 1 Byte a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 MOV direct, 1 0 0 0 1 88  (direct)  (Rn) Rn n2 n1 n0 8F a7 a6 a5 a4 a3 Byte a2 a1 a0 2 MOV direct, 1 0 0 0 0 88  (direct)  (direct) direct 1 0 1 8F (source) a7 a6 a5 a4 a3 Byte (destination) a2 a1 a0 2 a7 a6 a5 a4 a3 Byte a2 a1 a0 3 MOV direct, 1 0 0 0 0 86  (direct)  ((Ri)) @Ri 1 1 I 87 a7 a6 a5 a4 a3 Byte a2 a1 a0 2 MOV direct, 0 1 1 1 0 75 (direct)  #data #data 1 0 1 Byte a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 Bqte d7 d6 d5 d4 d3 3 d2 d1 d0 MOV @Ri, A 1 1 1 1 0 F6  ((Ri))  (A) 1 1 I F7 MOV @Ri, 1 0 1 0 0 A6  ((Ri))  (direct) direct 1 1 I A7
 8. a7 a6 a5 a4 a3 Byte a2 a1 a0 2 MOV @Ri, 0 1 1 1 0 76  ((Ri))  (data) #data 1 1 i 77 d7 d6 d5 d4 d3 Byte d2 d1 d0 2 MOV dptr, 1 0 0 1 0 75 (dptr)  #data 15-0 #data 16 0 0 0 Byte (dpH)  #data 15-8 d15 d14 d13 d12 2 (dpL)  #data 7-0 d11 d10 d9 d8 Byte d7 d6 d5 d4 d3 3 d2 d1 d0 MOVC A, 1 0 0 1 0 93 (A)  ((A) + (dptr)) @A + dptr 0 1 1 External Ram MOVC A, 1 0 0 0 0 83 (A)  ((A) + (PC)) @A + PC 0 1 1 External Ram MOVX A, 1 1 1 0 0 E2  (A)((Ri)) @Ri 0 1 i E3 External Ram MOVX A, @ 1 1 1 0 0 93 (A)((dptr)) dptr 0 0 0 External Ram MOVX @Ri, 1 1 1 1 0 0 1 F2  ((Ri))  (A) A i F3 MOVX @ 1 1 1 1 0 0 0 F0 ((dptr))  (A) dptr, A 0 PUSH direct 1 1 0 0 0 C0 (SP)  (SP) + 1 0 0 0 Byte ((SP))  (direct) a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 POP direct 1 1 0 1 0 D0 (direct)  ((SP))
 9. 0 0 0 Byte (SP)  (SP) – 1 a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 XCH A, Rn 1 1 0 0 1 C8  (direct)  (Rn) n2 n1 n0 CF XCH A, 1 1 0 0 0 C5 (A)  (direct) direct 1 0 1 Byte a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 XCH A, @Ri 1 1 0 0 0 C6  (A)  ((Ri)) 1 1 i C7 XCHD A, 1 1 0 1 0 D6  (A3-0)  ((Ri3-0)) @Ri 1 1 i D7
 10. Mathematical (Arithmetic) Instructions. Instruction Hexa Explanation Mnemonic code deci D7 D6 D5 D4 D3 mal D2 D1 D0 ADD A, Rn 0 0 1 0 1 28  (A)  (A) + (Rn) n2 n1 n0 2F ADD A, 0 0 1 0 0 25 (A)  (A) + (direct) direct 1 0 1 Byte a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 ADD A, @Ri 0 0 1 0 0 26  (A)  (A) + ((Ri)) 1 1 I 27 ADD A, 0 0 1 0 0 24 (A)  (A) + #data #data 1 0 0 Byte d7 d6 d5 d4 d3 2 d2 d1 d0 ADDC A, 0 0 1 1 1 38  (A)  (A) + (Rn) + Rn n2 n1 n0 3F (C) ADDC A, 0 0 1 1 0 35 (A)  (A) + (direct) + direct 1 0 1 Byte (C) a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 ADDC A, 0 0 1 1 0 36  (A)  (A) + ((Ri)) + @Ri 1 1 I 37 (C) ADDC A, 0 0 1 1 0 34 (A)  (A) + #data #data 1 0 0 Byte +(C) d7 d6 d5 d4 d3 2 d2 d1 d0
 11. SUBB A, Rn 1 0 0 1 1 98  (A)  (A) - (Rn) - (C) n2 n1 n0 9F SUBB A, 1 0 0 1 0 95 (A)  (A) - (direct) - direct 1 0 1 Byte (C) a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 SUBB A, 1 0 0 1 0 96  (A)  (A) - ((Ri)) - @Ri 1 1 I 97 (C) SUBB A, 1 0 0 1 0 94 (A)  (A) - #data - #data 1 0 0 Byte (C) d7 d6 d5 d4 d3 2 d2 d1 d0 INC A 0 0 0 0 0 04 (A)  (A) + 1 1 0 0 INC Rn 0 0 0 0 1 08  (Rn)  (Rn) + 1 n2 n1 n0 0F INC direct 0 0 0 0 0 05 (direct)  (direct) + 1 1 0 1 Byte a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 INC @Ri 0 0 0 0 0 06  ((Ri))  ((Ri)) + 1 1 1 I 07 INC dptr 1 0 1 0 0 A3 (dptr)  (dptr) + 1 0 1 1 DEC A 0 0 0 1 0 14 (A)  (A) - 1 1 0 0 DEC Rn 0 0 0 1 1 18  (Rn)  (Rn) - 1 n2 n1 n0 1F DEC direct 0 0 0 1 0 15 (direct)  (direct) - 1
 12. 1 0 1 Byte a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 DEC @Ri 0 0 0 1 0 16  ((Ri))  ((Ri)) - 1 1 1 I 17 MUL AB 1 0 1 0 0 A4 (B15-8),(A7-0)  1 0 0 (A)(B) DIV AB 1 0 0 0 0 84 (A15-8),(B7-0)  1 0 0 (A)/(B) DA A 1 1 0 1 0 D4 Content of A laø BCD 1 0 0
 13. Logic Instructions. Instruction Hexa Explanation Mnemonic code deci D7 D6 D5 D4 D3 mal D2 D1 D0 ANL A, Rn 0 1 0 1 1 58  (A)  (A) AND (Rn) n2 n1 n0 5F ANL A, 0 1 0 1 0 55 (A)  (A) AND direct 1 0 1 Byte (direct) a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 ANL A, @Ri 0 1 0 1 0 56  (A)  (A) AND ((Ri)) 1 1 I 57 ANL A, 0 1 0 1 0 54 (A)  (A) AND #data #data 1 0 0 Byte d7 d6 d5 d4 d3 2 d2 d1 d0 ANL direct, 0 1 0 1 0 52 (direct)(direct) and A 0 1 0 Byte (A) a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 ANL direct, 0 1 0 1 0 53 (direct)(direct) and #data 0 1 1 Byte #data a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 Byte d7 d6 d5 d4 d3 3 d2 d1 d0 ORL A, Rn 0 1 0 0 1 48  (A)  (A) OR (Rn) n2 n1 n0 4F
 14. ORL A, 0 1 0 0 0 45 (A)  (A) OR (direct) direct 1 0 1 Byte a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 ORL A, @Ri 0 1 0 0 0 46  (A)  (A) OR ((Ri)) 1 1 I 47 ORL A, 0 1 0 0 0 44 (A)  (A) OR #data #data 1 0 0 Byte d7 d6 d5 d4 d3 2 d2 d1 d0 ORL direct, 0 1 0 0 0 42 (direct)(direct) OR A 0 1 0 Byte (A) a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 ORL direct, 0 1 0 0 0 43 (direct)(direct) OR #data 0 1 1 Byte #data a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 Byte d7 d6 d5 d4 d3 3 d2 d1 d0 XRL A, Rn 0 1 1 0 1 68  (A)  (A) XOR (Rn) n2 n1 n0 6F XRL A, 0 1 1 0 0 65 (A)  (A) XOR direct 1 0 1 Byte (direct) a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 XRL A, @Ri 0 1 1 0 0 66  (A)  (A) XOR ((Ri)) 1 1 I 67 XRL A, 0 1 1 0 0 64 (A)  (A) XOR #data
 15. #data 1 0 0 Byte d7 d6 d5 d4 d3 2 d2 d1 d0 XRL direct, 0 1 1 0 0 62 (direct)(direct) XOR A 0 1 0 Byte (A) a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 XRL direct, 0 1 1 0 0 63 (direct)(direct) XOR #data 0 1 1 Byte #data a7 a6 a5 a4 a3 2 a2 a1 a0 Byte d7 d6 d5 d4 d3 3 d2 d1 d0 CLR A 1 1 1 0 0 E4 (A)  0 1 0 0 CPL A 1 1 1 1 0 F4 (A)  (A) 1 0 0 RL A 0 0 1 0 0 23 The contents of the 0 1 1 accumulator are rotated left by one bit. RLC A 0 0 1 1 0 33 The contents of the 0 1 1 accueulator and carry are rotated left by one bit. RR A 0 0 0 0 0 03 The contents of the 0 1 1 accumulator are rotated right by one bit. RRC A 0 0 0 1 0 13 The contents of the
 16. 0 1 1 accumulator and carry are rotated right by one bit. SWAP A 1 1 0 0 0 C4 (A3-0)  (A7-4) 1 0 0
 17. Control Transfer Instructions. Instruction Hexa Explanation Mnemonic code deci D7 D6 D5 D4 D3 mal D2 D1 D0 ACALL addr A10 a9 a8 1 0 Byte (PC)  (PC) + 2 11 0 0 1 1 (SP)  (SP) + 1 a7 a6 a5 a4 a3 Byte ((SP))  (PC7-0) a2 a1 a0 2 (SP)  (SP) + 1 ((SP))  (PC15-8) (PC)  page address LCALL addr 0 0 0 1 0 0 12 (PC)  (PC) + 3 16 1 0 Byte (SP)  (SP) + 1 a15 a14 a13 a12 a11 2 ((SP))  (PC7-0) a10 a9 a8 Byte (SP)  (SP) + 1 a7 a6 a5 a4 a3 3 ((SP))  (PC15-8) a2 a1 a0 (PC)  addr15-0 RET 0 0 1 0 0 0 22 (PC15-8)  ((SP)) 1 0 (SP)  (SP) - 1 (PC7-0) ((SP)) (SP)  (SP) - 1 RETI 0 0 1 1 0 0 32 (PC15-8)  ((SP)) 1 0 (SP)  (SP) - 1 (PC7-0) ((SP)) (SP)  (SP) - 1 AJMP addr a10 a9 a8 0 0 Byte (PC)  (PC) + 2 11 0 0 1 1 (PC)  page address a7 a6 a5 a4 a3 Byte a2 a1 a0 2
 18. LJMP addr 0 0 0 0 0 0 02 (PC)  addr15-0 16 1 0 Byte a15 a14 a13 a12 a11 2 a10 a9 a8 Byte a7 a6 a5 a4 a3 3 a2 a1 a0 SJMP rel 1 0 0 0 0 0 80 (PC)  (PC) + 2 0 0 Byte (PC)  (PC) + rel r7 r6 r5 r4 r3 2 r2 r1 r0 JMP @A + 0 1 1 1 0 0 73 (PC)  (A) + (dptr) dptr 1 1 JZ rel 0 1 1 0 0 0 60 (PC)  (PC) + 2 0 0 Byte IF (A) = 0 then r7 r6 r5 r4 r3 2 (PC)(PC) + rel r2 r1 r0 JNZ rel 0 1 1 1 0 0 70 (PC)  (PC) + 2 0 0 Byte IF (A)  0 then r7 r6 r5 r4 r3 2 (PC)(PC) + rel r2 r1 r0 JC rel 0 1 0 0 0 0 40 (PC)  (PC) + 2 0 0 Byte IF (C) = 0 then r7 r6 r5 r4 r3 2 (PC)(PC) + rel r2 r1 r0 JNC rel 0 1 0 1 0 0 50 (PC)  (PC) + 2 0 0 Byte IF (C)  0 then r7 r6 r5 r4 r3 2 (PC)(PC) + rel r2 r1 r0 JB bit, rel 0 0 1 0 0 0 20 (PC)  (PC) + 3
 19. 0 0 Byte IF (bit)=0 then b7 b6 b5 b4 b3 2 (PC)(PC) + rel b2 b1 b0 Byte r7 r6 r5 r4 r3 3 r2 r1 r0 JNB bit, rel 0 0 1 1 0 0 30 (PC)  (PC) + 3 0 0 Byte IF (bit) 0 then b7 b6 b5 b4 b3 2 (PC)(PC) + rel b2 b1 b0 Byte r7 r6 r5 r4 r3 3 r2 r1 r0 JBC bit, rel 0 0 0 1 0 0 10 (PC)  (PC) + 3 0 0 Byte IF (bit)= 0 then (bit) b7 b6 b5 b4 b3 2 0 b2 b1 b0 Byte (PC)(PC) + rel r7 r6 r5 r4 r3 3 r2 r1 r0 CJNE A, 1 0 1 1 0 1 B5 (PC)  (PC) + 3 direct, rel 0 1 Byte IF (direct)  (A) then a7 a6 a5 a4 a3 2 (C)0 and a2 a1 a0 Byte (PC)(PC) + rel r7 r6 r5 r4 r3 3 IF (direct)  (A) then r2 r1 r0 (C)1 and (PC)(PC) + rel CJNE A, 1 0 1 1 0 1 B4 (PC)  (PC) + 3 #data, rel 0 0 Byte IF #data  (A) then d7 d6 d5 d4 d3 2 (C)0 and d2 d1 d0 Byte (PC)(PC) + rel r7 r6 r5 r4 r3 3 IF #data  (A) then
 20. r2 r1 r0 (C)1 and (PC)(PC) + rel CJNE 1 0 1 1 0 n2 B8  (PC)  (PC) + 3 Rn,#data, rel n1 n0 BF IF #data  (Rn) then d7 d6 d5 d4 d3 Byte (C)0 and d2 d1 d0 2 (PC)(PC) + rel r7 r6 r5 r4 r3 Byte AF #data  (Rn) then r2 r1 r0 3 (C)1 and (PC)(PC) + rel CJNE 1 0 1 1 0 1 B6  (PC)  (PC) + 3 @Ri,#data, 1 0 B7 IF #data ((Ri)) then rel d7 d6 d5 d4 d 3 Byte (C)0 and d2 d1 d0 2 (PC)(PC) + rel r7 r6 r5 r4 r3 Byte IF #data ((Ri)) then r2 r1 r0 3 (C)1 and (PC)(PC) + rel DJNZ Rn, rel 1 1 0 1 1 D8  (PC)  (PC) + 2 n2 n1 n0 DF (Rn)  (Rn) – 1 r7 r6 r5 r4 r3 Byte IF ((Ri))  0 then r2 r1 r0 2 (PC)(PC) + rel DJNZ direct, 1 1 0 1 0 1 D5 (PC)  (PC) + 3 rel 0 1 Byte (direct)  (direct) – 1 a7 a6 a5 a4 a3 2 IF (direct)  0 then a2 a1 a0 Byte (PC)(PC) + rel r7 r6 r5 r4 r3 3 r2 r1 r0 NOP 0 0 0 0 0 0 00 (PC)  (PC) + 1 0 0
Đồng bộ tài khoản