Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
427
lượt xem
268
download

Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa

 1. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn Lêi nãi ®Çu HiÖn nay trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, yªu cÇu nguån n¨ng l−îng ®iÖn ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu ®¶m b¶o chÊt l−îng ®iÖn, cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho c¸c hé tiªu thô. Khi c¸c nh m¸y ®iÖn hiÖn ®¹i víi ®iÖn ¸p rÊt cao v c«ng suÊt rÊt lín ph¸t ra, cÇn vËn chuyÓn ®Õn n¬i tiªu thô b»ng ®−êng d©y v qua c¸c tr¹m biÕn ¸p, rÊt cã thÓ x¶y ra nh÷ng h− háng, g©y ra thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ v ¶nh h−ëng vÒ chÝnh trÞ. V× vËy ta cÇn cã thÕt bÞ ®Æc biÖt quan träng ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng sù cè v tÝnh tr¹ng l m viÖc kh«ng b×nh th−êng cña hÖ thèng ®iÖn ®Ó c¶nh b¸o v lo¹i trõ sù cè tr¸nh thiÖt h¹i. Nh÷ng thiÕt bÞ b¶o vÖ tr−íc ®©y hiÖn nay ®ang bÞ lo¹i dÇn, thay v o ®ã l c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i t¸c ®éng nhanh, nh¹y ®¶m b¶o, chiÕm Ýt diÖn tÝch l¾p ®Æt. Víi vai trß quan träng nh− vËy v xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu, kÕ ho¹ch ® o t¹o, ch−¬ng tr×nh m«n häc cña Tr−êng Cao §¼ng Ngo¹i ng÷ - C«ng nghÖ ViÖt nhËt. Chóng t«i ® biªn so¹n cuèn Gi¸o tr×nh b¶o vÖ R¬le v tõ ®éng ho¸ gåm 2 phÇn víi néi dung c¬ b¶n sau: - PhÇn I: B¶o vÖ r¬le trong hÖ thèng ®iÖn. - PhÇn II: Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn. Gi¸o tr×nh B¶o vÖ r¬le v tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn ®−îc biªn so¹n phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn v l t i liÖu häc tËp cña häc sinh. Do chuyªn m«n v thêi gian cã h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, vËy rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp v b¹n ®äc ®Ó cuèn s¸ch ®¹t chÊt l−îng cao h¬n. Xin ch©n th nh c¶m ¬n. T¸c gi¶ GV: §ç Nh− Tr−ëng 1
 2. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn Ph n I: B O V RƠLE TRONG H TH NG I N Chương 1: KHÁI NI M V B O V RƠLE I. Khái ni m chung: I.1. Nhi m v c a b o v rơle: Khi thi t k và v n hành b t kỳ m t h th ng i n nào c n ph i k n kh năng phát sinh hư h ng và các tình tr ng làm vi c không bình thư ng trong h th ng i n y. Ng n m ch là lo i s c có th x y ra và nguy hi m nh t trong h th ng i n. H u qu c a ng n m ch là: a) S t th p i n áp m t ph n l n c a h th ng i n b) Phá h y các ph n t b s c b ng tia l a i n c) Phá h y các ph n t có dòng ng n m ch ch y qua do tác ng nhi t và cơ. d) Phá h y n nh c a h th ng i n Ngoài các lo i hư h ng, trong h th ng i n còn có các tình tr ng vi c không bình thư ng. M t trong nh ng tình tr ng vi c không bình thư ng là quá t i. Dòng i n quá t i làm tăng nhi t các ph n d n i n quá gi i h n cho phép làm cách i n c a chúng b già c i ho c ôi khi b phá h y. ngăn ng a s phát sinh s c và s phát tri n c a chúng có th th c hi n các bi n pháp c t nhanh ph n t b hư h ng ra kh i m ng i n, lo i tr nh ng tình tr ng làm vi c không bình thư ng có kh năng gây nguy hi m cho thi t b và h dùng i n. m b o s làm vi c liên t c c a các ph n không hư h ng trong h th ng i n c n có nh ng thi t b ghi nh n s phát sinh c a hư h ng v i th i gian bé nh t, phát hi n ra ph n t b hư h ng và c t ph n t b hư h ng ra kh i h th ng i n. Thi t b này ư c th c hi n nh nh ng khí c t ng có tên g i là rơle. Thi t b b o v ư c th c hi n nh nh ng rơle ư c g i là thi t b b o v rơle (BVRL). Như v y nhi m v chính c a thi t b BVRL là t ng c t ph n t hư h ng ra kh i h th ng i n. Ngoài ra thi t b BVRL còn ghi nh n và phát hi n nh ng tình tr ng làm vi c không bình thư ng c a các ph n t trong h th ng i n, tùy m c mà BVRL có th tác ng i báo tín hi u ho c i c t máy c t. Nh ng thi t b BVRL ph n ng v i tình tr ng làm vi c không bình thư ng thư ng th c hi n tác ng sau m t th i gian duy trì nh t nh (không c n ph i có tính tác ng nhanh như các thi t b BVRL ch ng hư h ng). I.2. Yêu c u cơ b n c a m ch b o v : I.2.1. Tính ch n l c: Tác ng c a b o v m b o ch c t ph n t b hư h ng ra kh i h th ng i n ư c g i là tác ng ch n l c. Khi có ngu n cung c p d tr cho h tiêu th , tác ng như v y t o kh năng cho h tiêu th ti p t c ư c cung c p i n. Yêu c u tác ng ch n l c cũng không lo i tr kh năng b o v tác ng như là b o v d tr trong trư ng h p h ng hóc b o v ho c máy c t c a các ph n t lân c n. GV: §ç Nh− Tr−ëng 2
 3. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn A 1 2 B 5 C 6 D N1 N2 N3 3 4 7 Hình 1.1 : C t ch n l c trong m ng có m t ngu n cung c p C n phân bi t 2 khái ni m ch n l c: Ch n l c tương i: theo nguyên t c tác ng c a mình, b o v có th làm vi c như là b o v d tr khi ng n m ch ph n t lân c n. Ch n l c tuy t i: b o v ch làm vi c trong trư ng h p ng n m ch chính ph n t ư c b o v . Ví d : V i m ng i n cho như hình v 1.2 A B II N1 C N2 MCB1 I MCB MCA Hình 1.2 - Khi ng n m ch t i i m N1 thì b o v ph i c t máy c t MCB1 c a ư ng dây hư h ng. ây là máy c t g n cho s c nh t. T t c các ph t i còn l i v n ti p t c làm vi c bình thư ng sau khi c t ng n m ch. - Khi ng n m ch t i N2 thì b o v ch c t ch n l c ư ng dây III còn ư ng dây II v n ti p t c làm vi c, t t c các h dùng i n u gi ư c cung c p. Như v y:Yêu c u v ch n l c là i u ki n cơ s m b o cho m t các ch c ch n vi c cung c p i n liên t c cho các h tiêu th còn c t không có ch n l c thư ng làm tăng s c , gây nên t n th t cho các h dùng i n. I.2.2. Tác ng nhanh: Càng c t nhanh ph n tư b ng n m ch s càng h n ch ư c m c phá ho i ph n t ó , càng gi m ư c th i gian tr t th p i n áp các h tiêu th và càng có kh năng gi ư c n nh c a h th ng i n. gi m th i gian c t ng n m ch c n ph i gi m th i gian tác ng c a thi t b b o v rơle. Tuy nhiên trong m t s trư ng h p th c hi n yêu c u tác ng nhanh thì không th th a mãn yêu c u ch n l c. Hai yêu c u này ôi khi mâu thu n nhau, vì v y tùy i u ki n c th c n xem xét k càng hơn v 2 yêu c u này. I.2.3. nh y: B o v rơle c n ph i nh y i v i nh ng hư h ng và tình tr ng làm vi c không bình thư ng có th xu t hi n nh ng ph n t ư c b o v trong h GV: §ç Nh− Tr−ëng 3
 4. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn th ng i n. Thư ng nh y ư c c trưng b ng h s nh y Kn. i v i các b o v làm vi c theo các i lư ng tăng khi ng n m ch (ví d , theo dòng), h s nh y ư c xác nh b ng t s gi a i lư ng tác ng t i thi u (t c dòng ng n m ch bé nh t) khi ng n m ch tr c ti p cu i vùng b o v và i lư ng t (t c dòng kh i ng). i lư ng tác ng t i thi u Kn = -------------------------------------------------------------- i lư ng t Thư ng yêu c u Kn = 1,5 ÷ 2. I.2.4. Tính b o m: B o v ph i luôn luôn s n sàng kh i ng và tác ng m t cách ch c ch n trong t t c các trư ng h p ng n m ch trong vùng b o v và các tình tr ng làm vi c không bình thư ng ã nh trư c. M c khác b o v không ư c tác ng khi ng n m ch ngoài. N u b o v có nhi m v d tr cho các b o v sau nó thì khi ng n m ch trong vùng d tr b o v này ph i kh i ng nhưng không ư c tác ng khi b o v chính t g n ch ng n m ch hơn chưa tác ng. tăng tính m b o c a b o v c n: - Dùng nh ng rơle ch t lư ng cao. - Ch n sơ b o v ơn gi n nh t (s lư ng rơle, ti p i m ít) - Các b ph n ph (c c n i, dây d n) dùng trong sơ ph i ch c ch n, m b o. - Thư ng xuyên ki m tra sơ b o v . II. Các ph n t chính c a sơ i n b o v rơle Mçi b¶o vÖ th−êng gåm mét sè r¬le, nèi víi nhau theo mét s¬ ®å nhÊt ®Þnh r¬le cã 2 lo¹i: − Lo¹i r¬le cã tiÕp ®iÓm: r¬le ®iÖn tõ, tõ ®iÖn v c¶m øng… − Lo¹i r¬le kh«ng cã tiÕp ®iÓm: §iÖn tõ, b¸n dÉn… Mçi lo¹i b¶o vÖ gåm 2 côm phÇn tö chÝnh l : − Côm phÇn tö ®o l−êng − Côm phÇn tö l«gic II.1. C m ph n t o lư ng Gåm c¸c r¬le chñ yÕu l l m nhiÖm vô liªn tôc thu nhiÒu tin tøc (sù cè ng¾n m¹ch v c¸c t×nh tr¹ng l m viÖc kh«ng b×nh th−êng kh¸c cña hÖ thèng ®iÖn) råi göi tÝn hiÒu ®Õn côm logic. Trong côm n y gåm c¸c r¬le sau: R¬le dßng ®iÖn RI R¬le ®iÖn ¸p RU R¬le tæng trë RZ R¬le c«ng suÊt RW R¬le nhiÖt RN GV: §ç Nh− Tr−ëng 4
 5. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn II.2. C m logic Côm n y l m nhiÖm vô tiÕp nhËn nh÷ng tÝn hiÖu tõ phÇn tö ®o l−êng tíi. NÕu tÝn hiÖu phï hîp víi ch−¬ng tr×nh ®Þnh tr−íc nã ph¸t tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. Trong côm n y gåm cã c¸c lo¹i r¬le sau: − R¬le thêi gian RT − R¬le trung gian RG − R¬le tÝn hiÖu Th III. Cách bi u di n rơle và các sơ trên hình v : Ta cã 2 ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn r¬le v s¬ ®å b¶o vÖ trªn h×nh vÏ: III.1. Phương pháp th nh t R¬le ®−îc xem nh− mét thiÕt bÞ tæng hîp v ®−îc biÓu diÏn b»ng mét h×nh vu«ng v nöa vßng trßn ë phÝa trªn. Cuén d©y r¬le th−êng kh«ng vÏ v ®Æt trong phÇn h×nh vu«ng TiÕp ®iÓm cña r¬le ®−îc vÏ ë n a vßng trßng trªn Nh÷ng ch÷ c¸i ë trong phÇn h×nh vuông ®Æc tr−ng cho lo¹i r¬le. VÝ dô: Ta biÓu diÔn nh− h×nh vÏ sau: RI RU TG RW RZ a) b) c) d) e) Hình 1.3. Bi u di n Rơle Cßn ®èi víi nh÷ng s¬ ®å b¶o vÖ phøc t¹p ®Ó xÐt nguyªn lý t¸c ®éng cña b¶o vÖ ®−îc dÔ d ng, ta th−êng dïng s¬ ®å khai triÓn ë ph−¬ng ph¸p thø hai. III.2. Phương pháp th hai R¬le biÓu diÔn d−íi d¹ng khai triÓn th×: Cuén d©y cña R¬le v o tiÕp ®iÓm cña nã ®−îc biÓu diÕn riªng v cïng dïng mét ch÷ ®Ó cho lo¹i r¬le. VÝ dô: R¬le biÓu diÔn nh− h×nh vÏ a) TiÕp ®iÓm b) Cuén d©y Hình 1.4. Bi u di n Rơle dư i d ng khai tri n Trong thêi gian gÇn ®©y cïng víi viÖc sö dông b¸n dÉn, ®iÖn tö v o s¬ ®å ng−êi ta cßn d ng réng r i s¬ ®å khèi (s¬ ®å cÊu tróc). C¸c s¬ ®å lo¹i n y biÓu diÔn mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn tö (khèi) cña s¬ ®å. Mçi khèi ®−îc biÓu diÔn b»ng h×nh ch÷ nhËt v ®−îc quy −íc b»ng ch÷ ë bªn trong. III.3. Phương pháp n i dây rơle Cuén d©y cña r¬le cã thÓ m¾c trùc tiÕp v o dßng ®iÖn v ®iÖn ¸p cña l−íi ®iÖn hoÆc m¾c qua biÕn dßng ®iÖn v biÕn ®iÖn ¸p. NÕu r¬le m¾c trùc tiÕp v o l−íi ta gäi l r¬le s¬ cÊp. GV: §ç Nh− Tr−ëng 5
 6. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn Cßn nÕu r¬le ®−îc m¾c v o l−íi qua biÕn dßng ®iÖn hoÆc biÕn ®iÖn ¸p l r¬le thø cÊp. VÝ dô: S¬ ®å m¾c nh− h×nh vÏ: + + RI RI BI a) b) H×nh1.5: C¸ch m¾c R¬le a: M¾c trùc tiÕp; h×nh b: M¾c qua BI HiÖn nay dïng réng r i lo i r¬le thø cÊp v× cã nh÷ng −u ®iÓm sau: − R¬le ®−îc c¸ch ly víi ®iÖn ¸p cao Do ®ã khi kiÓm tra v söa ch÷a kh«ng cÇn ph¶i c¾t ®iÖn phÇn tö ®−îc b¶o vÖ. − R¬le ®Æt ë n¬i thuËn tiÖn c¸ch xa phÇn tö cÇn b¶o vÖ − R¬le cã thÓ chÕ t¹o th nh tiªu chuÈn ho¸ víi dßng ®Þnh møc cña thø cÊp biÕn dßng ®iÖn 5A, 10A v ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña biÕn ¸p l 100V. Kh«ng phô thuéc v o dßng c o ¸p cña phÇn tö m¹ch s¬ cÊp cÇn b¶o vÖ. * −u ®iÓm chñ yÕu cña r¬le s¬ cÊp l : − Kh«ng cÇn tíi biÕn dßng ®iÖn v biÕn ®iÖn ¸p − Kh«ng cÇn dïng nguån thao t¸c * Nh−îc ®iÓm cña r¬le s¬ cÊp l : − Dßng qua r¬le l dßng phô, t¶i rÊt lín, cho nªn r¬le s¬ cÊp th−êng dïng trong m¹ng h¹ ¸p v mét sè rÊt Ýt tr−êng hîp dïng trong m¹ng 6, 10KV cã c«ng suÊt nhá. III.4. Cách ánh d u u các cu n dây c a bi n dòng i n Ta biÕt m¸y biÕn dßng ®iÖn l m nhiÖm vô c¸ch ly m¹ch thø cÊp khái ®iÖn ¸p cao bªn m¹ch s¬ cÊp v b¶o ®¶m dßng ®iÖn thø cÊp tiªu chuÈn (5A hoÆc 10A). Khi dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc RI cã nh÷ng gi¸ trÞ kh¸c nhau. Ngo i ra m¸y biÕn I dßng cßn cho ng−êi ta kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c S1 * pha mét c¸ch hîp lý trong s¬ ®å b¶o vÖ. Trong * s¬ ®å b¶o vÖ cÇn ph¶i nèi ®óng ®Çu c¸c d©y s¬ BI cÊp v thø cÊp cña m¸y biÕn dßng. Khi chÕ t¹o biÕn dßng ®iÖn, c¸c ®Çu cuén S2 d©y s¬ cÊp v thø cÊp ph¶i ®¸nh dÊu thÕ n o ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc chiÒu dßng thø cÊp theo H×nh 1.6: C¸ch ®¸nh dÊu chiÒu dßng s¬ cÊp. cuén d©y cña biÕn dßng GV: §ç Nh− Tr−ëng 6
 7. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn − C¸c ®Çu cuén s¬ cÊp ®¸nh dÊu tuú ý mét ®Çu ®¸nh dÊu l S1 ®Çu v o mét ®Çu ®¸nh dÊu l S2 l ®Çu ra. − Nh−ng c¸c cuén thø cÊp ph¶i tu©n theo quy t¾c sau: Khi dßng ®iÖn v o cuén s¬ cÊp tõ ®Çu S1 ®Õn ®Çu S2 th× ®Çu cuén thø cÊp cã ßng ®iÖn v o m¹ch phô kia ® ®−îc ®¸nh dÊu T1 ®Çu cßn l¹i l T2. C¸c ®Çu S1 v T1 ®«i khi ng−êi ta cßn ®¸nh dÊu b»ng dÊu sao (*) VËy theo c¸ch ®¸nh dÊu ë trªn, dßng ®iÖn qua cuén d©y r¬le m¾c v o m¹ch thø cÊp cña BI cã cïng chiÒu nh− khi bÞ m¾c trùc tiÕp v o m¹ch s¬ cÊp. IV. Sơ n i các máy bi n dòng và rơle: IV.1. Sơ các BI và rơle n i theo hình Y hoàn toàn: Dòng vào m i rơle b ng dòng pha (hình 1.7). Trong ch làm vi c bình thư ng ho c khi ng n m ch 3 pha thì : & + I + & = 3& = 0 Ia & Ic I0 b Trong dây trung tính (dây tr v ) không có dòng. Nhưng dây trung tính v n c n thi t m b o s làm vi c úng n c a sơ khi ng n m ch ch m t. Sơ có th làm vi c i v i t t c các d ng ng n m ch . Tuy nhiên ch ng ng n (1) m ch m t pha N thư ng dùng nh ng sơ hoàn h o hơn có b l c dòng th t không LI0. IV.2. Sơ các BI và rơle n i theo hình sao khuy t: Dòng vào m i rơle b ng dòng pha. Dòng trong dây tr v b ng: & = −(& + & ) hay & = I (khi không có Io) Iv Ia Ic Iv & b Dây tr v (hình 1.8) c n thi t ngay trong tình tr ng làm vi c bình thư ng m b o cho BI làm vi c bình thư ng .Trong m t s trư ng h p ng n m ch gi a các pha (có Ib ≠ 0) cũng như khi ng n m ch nhi u pha ch m t, dây tr v c n thi t m b o cho b ov tác ng úng. Khi ng n m ch 1 pha pha không t BI sơ không làm vi c do v y sơ ch dùng ch ng ng n m ch nhi u pha. IA IC RI RI IA IB IC RI RI RI Ia Ic Iv Ia Ib Ic Iv Hình 1.7 : Sơ sao hoàn toàn Hinh 1.8 : Sơ sao khuy t GV: §ç Nh− Tr−ëng 7
 8. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn IV.3. Sơ 1 rơle n i vào hi u dòng 2 pha (s 8): Dòng vào rơle là hi u dòng 2 pha (hình 1.9) : & = & − & IR Ia Ic Trong tình tr ng i x ng thì I R = I a Gi ng như sơ sao khuy t, sơ s 8 không làm vi c khi ng n m ch m t (1) pha N úng vào pha không t máy bi n dòng. T t c các sơ nói trên u ph n (3) ng v i N và ng n m ch gi a 2 pha b t kỳ (AB, BC, CA). Vì v y so sánh tương i gi a chúng ngư i ta ph i xét n kh năng làm vi c c a b o v trong m t s trư ng h p hư h ng c bi t, h s nh y, s lư ng thi t b c n thi t và m c ph c t p khi th c hi n sơ . Hình 1.9 : Sơ s 8 Chương 2: B O V DÒNG I N C C I I. Nguyên t c tác ng: B o v dòng i n c c i là lo i b o v ph n ng v i dòng trong ph n t ư c b o v . B o v s tác ng khi dòng i n qua ch t thi t b b o v tăng quá m t giá tr nh trư c nào ó. Ví d kh o sát tác ng c a các b o v dòng i n c c i t trong m ng hình tia có 1 ngu n cung c p (hình 2.1), các thi t b b o v ư c b trí v phía ngu n cung c p c a t t c các ư ng dây. M i ư ng dây có 1 b o v riêng c t hư h ng trên chính nó và trên thanh góp c a tr m cu i ư ng dây. Hình 2.1: B trí các b o v dòng c c i trong m ng hình tia có 1 ngu n cung c p Dòng kh i ng c a b o v IK , t c là dòng nh nh t i qua ph n t ư c b o v mà có th làm cho b o v kh i ng, c n ph i l n hơn dòng ph t i c c i c a ph n t ư c b o v ngăn ng a vi c c t ph n t khi không có hư h ng. Có th m b o kh năng tác ng ch n l c c a các b o v b ng 2 phương pháp khác nhau v nguyên t c: GV: §ç Nh− Tr−ëng 8
 9. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn - Phương pháp th nh t - b o v ư c th c hi n có th i gian làm vi c càng l n khi b o v càng t g n v phía ngu n cung c p. B o v ư c th c hi n như v y ư c g i là BV dòng i n c c i làm vi c có th i gian. - Phương pháp th hai - d a vào tính ch t: dòng ng n m ch i qua ch n i b o v s gi m xu ng khi hư h ng càng cách xa ngu n cung c p. Dòng kh i ng c a b o v IK ư c ch n l n hơn tr s l n nh t c a dòng trên o n ư c b o v khi x y ra ng n m ch o n k (cách xa ngu n hơn). Nh v y b o v có th tác ng ch n l c không th i gian. Chúng ư c g i là b o v dòng i n c t nhanh. Các b o v dòng i n c c i làm vi c có th i gian chia làm hai lo i tương ng v i c tính th i gian c l p và c tính th i gian ph thu c có gi i h n. B o v có c tính th i gian c l p là lo i b o v có th i gian tác ng không i, không ph thu c vào tr s c a dòng i n qua b o v . Th i gian tác ng c a b o v có c tính th i gian ph thu c gi i h n, ph thu c vào dòng i n qua b o v khi b i s c a dòng ó so v i dòng IK tương i nh và ít ph thu c ho c không ph thu c khi b i s này l n. ** Các b ph n chính c a BV dòng c c i: B o v dòng c c i có hai b ph n chính: B ph n kh i ng (ví d , sơ b o v như hình 2.2, b ph n kh i ng là các rơle dòng 3RI và 4RI) và b ph n t o th i gian làm vi c (rơle th i gian 5RT). B ph n kh i ng ph n ng v i các hư h ng và tác ng n b ph n t o th i gian. B ph n t o th i gian làm nhi m v t o th i gian làm vi c m b o cho b o v tác ng m t cách có ch n l c. Các rơle dòng i n ư c n i vào phía th c p c a BI theo sơ thích h p (xem m c III - chương 1). Hinh 2.2: Sơ nguyên lí c a b o v dòng c c i II. B o v dòng c c i làm vi c có th i gian: II.1. Dòng kh i ng c a BV: Theo nguyên t c tác ng, dòng kh i ng IK c a b o v ph i l n hơn dòng i n ph t i c c i qua ch t b o v , tuy nhiên trong th c t vi c ch n IK còn ph thu c vào nhi u i u ki n khác. xác nh dòng kh i ng ta xét sơ m ng i n trên hình 2.1, gi s ch n IK cho b o v 3’ t u o n ư ng dây AB, trư c h t ta kh o sát tr ng thái c a nó khi hư h ng i m N trên o n BC GV: Như Trư ng 9
 10. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn k phía sau nó (tính t ngu n cung c p). Khi các b o v làm vi c úng thì trong trư ng h p này máy c t c a o n hư h ng BC s b c t ra. B o v 3’ c a o n không hư h ng AB có th i gian l n hơn s không k p tác ng và c n ph i tr v v trí ban u c a mình. Nhưng i u này s x y ra n u dòng tr v c a b o v Itv l n hơn tr s tính toán c a dòng m máy Imm (hình 2.3) i qua o n AB n các h tiêu th c a tr m B. Dòng Itv là dòng sơ c p l n nh t mà ó b o v tr v v trí ban u. an toàn, l y tr s tính toán c a dòng m máy Immtt = Immmax, như v y i u ki n m b o ch n l c là: Itv > Immmax. Khi xác nh dòng Immmax c n ph i chú ý là ư ng dây BC ã b c t ra, còn các ng cơ n i tr m B ã b hãm l i do i n áp gi m th p khi ng n m ch và khi i n áp ư c khôi ph c dòng m máy c a chúng tăng lên r t cao. Vì v y dòng Immmax thư ng l n hơn nhi u so v i dòng ph t i c c i Ilvmax. ưa vào h s m máy kmm tính n dòng m máy c a các ng cơ tr m B và vi c c t ph t i c a tr m C. Ta có Immmax = kmm.Ilvmax Hinh 2.3 : th c trưng tr ng thái c a b o v khi ng n m ch ngoài Sai s c a dòng tr v c a b o v và các tính toán không chính xác... ư c k n b i h s an toàn kat > 1 (vào kho ng 1,1 ÷ 1,2). T i u ki n m b o s tr v c a b o v o n AB, có th vi t Itv = kat.kmm.Ilvmax T s gi a dòng tr v c a rơle (ho c c a b o v ) i v i dòng kh i ng c a rơle (ho c c a b o v ) g i là h s tr v ktv I tv k tv = I kd k .k Như v y: I kd = at mm I lvmax k tv Các rơle lí tư ng có h s tr v ktv = 1; th c t luôn luôn có ktv < 1. Dòng kh i ng IK R c a rơle khác v i dòng kh i ng IK c a b o v do h s bi n i nI c a BI và sơ n i dây gi a các rơle dòng và BI. Trong m t s sơ n i rơle, dòng i vào rơle không b ng dòng th c p c a GV: Như Trư ng 10
 11. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn (3) các BI. Ví d như khi n i rơle vào hi u dòng 2 pha, dòng vào rơle IR trong tình (3) tr ng i x ng b ng 3 l n dòng th c p IT c a BI. S khác bi t c a dòng trong rơle trong tình tr ng i x ng và dòng th c p BI ư c c trưng b ng h s sơ : I (R ) 3 k sd = (3 ) (2.4) IT I KD K n h s sơ , có th vi t: I KDR = k sd) (3 (2.5) nI k at .k mm .k sd) (3 Do v y: I KDR = I tvmax (2.6) k tv .n I II.2. Th i gian làm vi c: II.2.1. B o v có c tính th i gian c l p: Th i gian làm vi c c a b o v có c tính th i gian c l p (hình 2.4) ư c ch n theo nguyên t c b c thang (t ng c p) , làm th nào cho b o v o n sau g n ngu n hơn có th i gian làm vi c l n hơn th i gian làm vi c l n nh t c a các b o v o n trư c m t b c ch n l c v th i gian t. Xét sơ m ng như hình 2.5, vi c ch n th i gian làm vi c c a các b o v ư c b t u t b o v c a o n ư ng dây xa ngu n cung c p nh t, t c là t các b o v 1’ và 1” tr m C. Gi thi t th i gian làm vi c c a các b o v này ã bi t, tương ng là t1’ và t1”. Hinh 2.4 : Các d ng c tính th i gian c a b o v dòng c c i 1- c l p; 2- ph thu c Th i gian làm vi c t2’ c a b o v 2’ t i tr m B ư c ch n l n hơn th i gian làm vi c l n nh t c a các b o v t i tr m C m t b c t. N u t1’ > t1” thì t2’ = t1’+ t. Th i gian làm vi c t3 c a b o v 3 tr m A cũng tính toán tương t , ví d n u có t2” > t2’ thì t3 = t2” + t. Trư ng h p t ng quát, i v i b o v c a o n th n thì: tn = t(n-1)max + t (2.7) GV: Như Trư ng 11
 12. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn Hinh 2.5 : Ph i h p c tính th i gian c l p c a các b o v dòng c c i II.2.2. B o v có c tính th i gian ph thu c có gi i h n: Khi ch n th i gian làm vi c c a các b o v có c tính th i gian ph thu c có gi i h n (hình 2.4) có th có 2 yêu c u khác nhau do giá tr c a b i s dòng ng n m ch cu i o n ư c b o v so v i dòng kh i ng: 1. Khi b i s dòng l n, b o v làm vi c ph n c l p c a c tính th i gian: lúc y th i gian làm vi c c a các b o v ư c ch n gi ng như i v i b o v có c tính th i gian c l p. 2. Khi b i s dòng nh , b o v làm vi c ph n ph thu c c a c tính th i gian: trong trư ng h p này, sau khi ph i h p th i gian làm vi c c a các b o v k nhau có th gi m ư c th i gian c t ng n m ch. Hình 2.6 : Ph i h p các c tính c a b o v dòng c c i có c tính th i gian ph thu c gi i h n. N : i m ng n m ch tính toán Xét sơ m ng hình 2.6, c tính th i gian c a b o v th n trên o n AB ư c l a ch n th nào nó có th i gian làm vi c là tn l n hơn th i gian t(n-1)max c a b o v th (n-1) trên o n BC m t b c t khi ng n m ch i m tính toán - GV: Như Trư ng 12
 13. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn u o n k BC - gây nên dòng ng n m ch ngoài l n nh t có th có I’N max t th i gian làm vi c tìm ư c khi ng n m ch i m tính toán có th ti n hành ch nh nh b o v và tính ư c th i gian làm vi c i v i nh ng v trí và dòng ng n m ch khác. Ng n m ch càng g n ngu n dòng ng n m ch càng tăng, vì v y khi ng n m ch g n thanh góp tr m A th i gian làm vi c c a b o v ư ng dây AB gi m xu ng và trong m t s trư ng h p có th nh hơn so v i th i gian làm vi c c a b o v ư ng dây BC. Khi l a ch n các c tính th i gian ph thu c thư ng ngư i ta ti n hành v chúng trong h t a vuông góc (hình 2.7), tr c hoành bi u di n dòng trên ư ng dây tính i v cùng m t c p i n áp c a h th ng ư c b o v , còn tr c tung là th i gian. Dùng b o v có c tính th i gian ph thu c có th gi m th p dòng kh i ng so v i b o v có c tính th i gian c l p vì h s m máy kmm có th gi m nh hơn. i u này gi i thích như sau: Sau khi c t ng n m ch, dòng Imm i qua các ư ng dây không hư h ng s gi m xu ng r t nhanh và b o v s không k p Hình 2.7 : Ph i h p c tính th i gian tác ng vì th i gian làm vi c tương ng làm vi c ph thu c có gi i h n c a các v i tr s c a dòng Imm (thư ng g n b ng b o v dòng c c i trong h t a IK c a b o v ) là tương i l n. dòng - th i gian. Như c i m c a b o v có c tính th i gian là: - Th i gian c t ng n m ch tăng lên khi dòng ng n m ch g n b ng dòng kh i ng (ví d : khi ng n m ch qua i n tr quá l n ho c ng n m ch trong tính tr ng làm vi c c c ti u h th ng). - ôi khi s ph i h p các c tính th i gian tương i ph c t p. II.2.3. B c ch n l c v th i gian: B c ch n l c v th i gian ∆t trong bi u th c (2.7) xác nh hi u th i gian làm vi c c a các b o v 2 o n k nhau ∆t = tn – t(n-1)max. Khi ch n ∆t c n xét n nh ng yêu c u sau: - ∆t c n ph i bé nh t gi m th i gian làm vi c c a các b o v g n ngu n. - ∆t c n ph i th nào hư h ng o n th (n - 1) ư c c t ra trư c khi b o v c a o n th n (g n ngu n hơn)tác ng. ∆t c a b o v o n th n c n ph i bao g m nh ng thành ph n sau: - Th i gian c t tMC(n-1) c a máy c t o n th (n-1). - T ng giá tr tuy t i c a sau s dương max tss(n-1) c a b o v o n th n và c a sai s âm max tssn c a b o v o n th n (có th b o v th n tác ng s m). GV: Như Trư ng 13
 14. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn - Th i gian sai s do quán tính tqtn c a b o v o n th n. - Th i gian d tr tdt. Tóm l i: ∆t = tMC(n-1) + tss(n-1) + tssn + tqtn+tdt Thư ng ∆t vào kho ng 0,25 ÷ 0,6 giây. II.3. nh y c a b o v : nh y c a b o v dòng max c trưng b ng h s nh y Kn. Tr s c a nó ư c xác nh b ng t s gi a dòng qua rơle IR khi ng n m ch tr c ti p cu i vùng b o v và dòng kh i ng rơle IK R. IR kn = I kd R D ng ng n m ch tính toán là s ng ng n m ch gây nên tr s Kn nh nh t. m b o cho b o v tác ng khi ng n m ch qua i n tr quá , d a vào kinh nghi m v n hành ngư i ta coi r ng tr s nh nh t cho phép là Knmin ≈ 1,5. Khi Kn nh hơn tr s nêu trên thì nên tìm cách dung m t sơ n i rơle khác m b o nh y c a b o v l n hơn. N u bi n pháp này không em l i k t qu kh quan hơn thì c n ph i áp d ng các b o v khác nh y hơn. Trư ng h p t ng quát, yêu c u i v i b o v t trong m ng là ph i tác ng không nh ng khi hư h ng trên chính o n ư c nó b o v , mà còn ph i tác ng c khi hư h ng o n k n u b o v ho c máy c t c a o n k b h ng hóc (yêu c u d tr cho b o v c a o n k ). Trong trư ng h p này khi ng n m ch tr c ti p cu i o n k , h s nh y không ư c nh hơn 1,2. so sánh nh y c a m t sơ b ov nh ng d ng ng n m ch khác nhau ngư i ta còn dung h s nh y tương i Kat , ó là t s gi a Kn d ng (3) ng n m ch ang kh o sát v i Kn khi ng n m ch 3 pha v i i u ki n là dòng ng n m ch có giá tr như nhau: kn I k nta = = R (2.10)  2  3   k n  IR  Trong ó: IR và In(3) là dòng qua rơle d ng ng n m ch kh i sát và N(3) khi dòng ng n m ch sơ c p có giá tr như nhau. III. ánh giá b o v dòng c c i làm vi c có th i gian: III.1. Tính ch n l c: B o v dòng c c i ch m b o ư c tính ch n l c trong các m ng hình tia có m t ngu n cung c p b ng cách ch n th i gian làm vi c theo nguyên t c b c thanh tăng d n theo hư ng t xa n g n ngu n. Khi có 2 ngu n cung c p, yêu c u ch n l c không ư c tho mãn cho dù máy c t và b o v ư c t c 2 phía c a ư ng dây. III.2. Tác ng nhanh: Càng g n ngu n th i gian làm vi c c a b o v càng l n. các o n g n GV: Như Trư ng 14
 15. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn ngu n c n ph i c t nhanh ng n m ch m b o s làm vi c liên t c c a ph n còn l i c a h th ng i n, trong khi ó th i gian tác ng c a các b o v các o n này l i l n nh t. Th i gian tác ng ch n theo nguyên tác b c thanh có th vư t quá gi i h n cho phép. III.3. nh y: nh y c a b o v b h n ch do ph i ch n dòng kh i ng l n hơn dòng làm vi c c c i Ilv max có k n h s m máy kmm c a các ng cơ. Khi ng n m ch tr c ti p cu i ư ng dây ư c b o v , nh y yêu c u là ≥ 1,5 (khi làm nhi m v b o v chính). nh y như v y trong nhi u trư ng h p ư c m b o. Tuy nhiên khi công su t ngu n thay i nhi u, cũng như khi b o v làm nhi m v d tr trong trư ng h p ng n m ch o nk , nh y có th không t yêu c u. nh y yêu c u c a b o v khi làm nhi m v d tr là ≥ 1,2. III.4. Tính m b o: Theo nguyên t c tác ng, cách th c hi n sơ , s lư ng ti p i m trong m ch thao tác và lo i rơle s d ng , b o v dòng c c i ư c xem là lo i b o v ơn gi n nh t và làm vi c khá m b o . Do nh ng phân tích trên, b o v dòng c c i ư c áp d ng r ng rãi trong các m ng phân ph i hình tia i n áp t 35KV tr xu ng có m t ngu n cung c p n u th i gian làm vi c c a nó n m trong gi i h n cho phép. i v i các ư ng dây có t kháng i n u ư ng dây, có th áp d ng b o v dòng c c i ư c vì khi ng n m ch dòng không l n l m, i n áp dư trên thanh góp còn khá cao nên b o v có th làm vi c v i m t th i gian tương i l n v n không nh hư ng nhi u n tình tr ng làm vi c chung c a h th ng i n. IV. B o v dòng c t nhanh: IV.1. Nguyên t c làm vi c: B o v dòng c t nhanh (BVCN) là lo i b o v m b o tính ch n l c b ng cách ch n dòng kh i ng l n hơn dòng ng n m ch l n nh t qua ch tb ov khi hư h ng ngoài ph n t ư c b o v , BVCN thư ng làm vi c không th i gian ho c có th i gian r t bé nâng cao nh y và m r ng vùng BV. Xét sơ m ng trên hình 2.15, BVCN t t i u ư ng dây AB v phía tr m A. b o v không kh i ng khi ng n m ch ngoài (trên các ph n t n i vào thanh góp tr m B), dòng i n kh i ng IK c a b o v c n ch n l n hơn dòng i n l n nh t i qua o n AB khi ng n m ch ngoài. i m ng n m ch tính toán là N n m g n thanh góp tr m B phía sau máy c t. IK = kat.INngmax Trong ó: INngmax: Là dòng ng n m ch l n nh t khi ng n m ch ngoài vùng b o v (thư ng là dòng N(3)). Kat: H s an toàn; xét t i nh hư ng c a thành ph n không chu ký, vi c tính toán không chính xác dòng ng n m ch và sai s c a rơle. Thư ng kat = 1,2 ÷ 1,3. GV: Như Trư ng 15
 16. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn Không k n ktv vì khi ng n m ch ngoài b o v không kh i ng. Hình 2.15 : th tính toán b o v dòng c t nhanh không th i gian i v i ư ng dây có ngu n cung c p m t phía IV.2. Vùng tác ng c a BV: Khi hư h ng càng g n thanh góp tr m A thì dòng i n ng n m ch s càng tăng theo ư ng cong 1 (hình 2.15). Vùng b o v c t nhanh lCN ư c xác nh b ng hoành c a giao i m gi a ư ng cong 1 và ư ng th ng 2 ( ư ng th ng 2 bi u di n dòng i n kh i ng IK ). Vùng l(3)CN ch chi m m t ph n chi u dài c a ư ng dây ư c b o v . Dòng ng n m ch không i x ng thư ng nh hơn dòng khi ng n m ch 3 pha. Vì v y, ư ng cong IN ( ư ng cong 3) i v i các d ng ng n m ch không i x ng trong tình tr ng c c ti u c a h th ng có th n m r t th p so v i ư ng cong 1; vùng b o v lCN < l(3)CN, trong m t s trư ng h p lCN có th gi m n 0. IV.3. BVCN cho ư ng dây có 2 ngu n cung c p: B o v c t nhanh còn có th dùng b o v các ư ng dây có hai ngu n cung c p. Trên hình 2.16, gi thi t BVCN ư c t c 2 phía c a ư ng dây AB. Khi ng n m ch ngoài t i i m NA thì dòng ng n m ch l n nh t ch y qua các BVCN là INngmaxB theo hư ng t thanh góp B vào ư ng dây. Khi ng n m ch ngoài t i i m NB thì dòng ng n m ch l n nh t ch y qua các BVCN là INngmaxA theo hư ng t thanh góp A vào ư ng dây. b o v c t nhanh không tác ng nh m khi ng n m ch ngoài, c n ph i ch n IK > INngmax. Trong trư ng h p ang xét (hình 2.16), INngmaxA > INngmaxB , vì v y dòng tính toán INngmax = INngmaxA. Dòng i n kh i ng c a b o v ch n gi ng nhau cho c hai phía: IK = kat.INngmaxA GV: Như Trư ng 16
 17. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn Vùng b o v lCNA và lCNB ư c xác nh b ng hoành ô giao i m c a các ư ng cong 1 (INA = f(l)) và 3 (INB = f(l)) v i ư ng th ng 2 (Ik ), g m 3 o n: * Ng n m ch trong o n lCNA ch có BVCN phía A tác ng * Ng n m ch trong o n lCNB ch có BVCN phía B tác ng * Khi ng n m ch trong o n gi a thì không có BVCN nào tác ng. Tuy nhiên n u (lCNA + lCNB) > l thì khi ng n m ch o n gi a c hai BVCN s cùng tác ng. ** Hi n tư ng kh i ng không ng th i: N u gi a các tr m A,B ngoài ư ng dây ư c b o v ra còn có các m ch liên l c vòng ph khác thì có th x y ra hi n tư ng kh i ng không .th i gi a các b o v t 2 u A, B c a ư ng dây và chi u dài vùng b o v có th tăng lên. Hi n tư ng mà m t b o v ch b t u kh i ng sau khi m t b o v khác ã kh i ng và c t máy c t ư c g i là hi n tư ng kh i ng không ng th i. Khi k n tác ng không ng th i, BVCN th m chí có th b o v ư c toàn b ư ng dây có ngu n cung c p 2 phía. Hinh 2.16 : th tính toán b o v dòng c t nhanh i v i ư ng dây có ngu n cung c p t 2 phía V. B o v dòng có c tính th i gian nhi u c p: B o v dòng có c tính th i gian nhi u c p (hay còn g i là c tính th i gian ph thu c nhi u c p) là s k t h p c a các b o v dòng c t nhanh không th i gian, b o v dòng c t nhanh có th i gian và b o v dòng c c i. Sơ nguyên lí m t pha c a b o v như trên hình 2.17, c tính th i gian trên hình 2.18. GV: Như Trư ng 17
 18. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn Hình 2.17 : Sơ nguyên lí 1 pha c a b o v dòng có c tính th i gian nhi u c p Nguyên t c làm vi c c a b o v ư c kh o sát thông qua sơ m ng hình tia có ngu n cung c p 1 phía như hình 2.19. Các b o v A và B t u ư ng dây AB và BC. S thay i giá tr c a dòng ng n m ch theo kho ng cách t thanh góp tr m A n i m hư h ng ư c c trưng b ng ư ng cong IN = f(l). * C p Th Nh t c a các b o v A và B (rơle 3RI, 4RGT và 5Th trên hình Hình 2.18 : c tính th i gian c a b o v trên hình 2.17 2.17) là c p c t nhanh không th i gian (tI ≤ 0,1 giây). m b o ch n l c, dòng kh i ng IIK A và IIK B ư c ch n l n hơn dòng ng n m ch ngoài c c i. Ph n lIA v và lIB c a ư ng dây (xác nh b ng th trên hình 2.19) là vùng th nh t c a b o v A và B, chúng ch chi m m t ph n chi u dài c a ư ng dây AB và BC. * C p Th Hai (rơle 6RI, 7RT và 8Th) là c p c t nhanh có th i gian, mb o II I ch n l c ư c ch n v i th i gian t l n hơn th i gian tác ng t c a c p th nh t và c a b o v không th i gian t các máy bi n áp tr m B và C m t b c t. Khi ch n th i gian tII như v y, dòng kh i ng IIIK A và IIIK B c a c p th hai ư c ch n l n hơn dòng ng n m ch c c i khi hư h ng ngoài vùng tác ng c a b o v không th i gian t các ph n t k trư c ví d , IIIK A ư c ch n l n hơn dòng ng n m ch c c i khi hư h ng cu i vùng lIB c a c p th nh t b o v B ho c hư h ng trên thanh góp i n áp th p c a tr m B). i v i b o v A, n u trư ng h p tính toán là ch nh nh kh i dòng ng n I m ch cu i vùng l B c a c p th nh t b o v B (dòng ng n m ch lúc ó b ng dòng I kh i ng I K B) thì ta có: GV: Như Trư ng 18
 19. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn II I I K A = kat.I K B H s an toàn Kat tính n sai s c a rơle và máy bi n dòng, l y b ng 1,1÷1,15.Vùng b o v c a c p th hai bao g m ph n cu i ư ng dây, thanh góp c a tr m và m t ph n các ph n t k n i vào thanh góp này. Vùng th lIIA c a b o v A ư c xác nh b ng th trên (hình 2.19), trong trư ng h p ang xét lIIA ch a ph n cu i ư ng dây AB, thanh góp B và ph n u ư ng dây BC. nh y c p th hai c a b o v A và B ư c ki m tra theo ng n m ch tr c ti p cu i ư ng dây ư c b o v AB và BC tương ng. Yêu c u h s KIIn không ư c nh hơn 1,3 ÷ 1,5. Hình 2.19 : th tính toán b o v dòng có c tính th i gian nhi u c p * C p Th Ba c a b o v A và B (rơle 9RI, 10RT, 11Th) là b o v dòng III III c c i, có dòng kh i ng I K A và I K B l n hơn dòng i n làm vi c c c i. III III Tác ng ch n l c c a chúng ư c m b o nh ch n th i gian t A và t B theo nguyên t c b c thang. Vùng b o v c a c p th ba lIIIA và lIIIB b t u t cu i vùng hai tr i. Nhi m v c a c p th ba là d tr cho h ng hóc máy c t ho c b o v c a các ph n t k , cũng như c t ng n m ch trên ư ng dây ư c b o v khi 2 c p u không tác ng, ví d khi ng n m ch qua i n tr quá l n. nh y c a c p th ba GV: Như Trư ng 19
 20. cương b i gi ng BVRL& T H http://www.ebook.edu.vn ư c ki m tra v i ng n m ch cu i ph n t k . Yêu c u h s KnIII không ư c nh hơn 1,2. Ưu i m cơ b n c a b o v dòng i n có c tính th i gian nhi u c p là b o m c t khá nhanh ng n m ch t t c các ph n c a m ng i n. Như c i m chính là nh y th p, chi u dài vùng b o v ph thu c vào tình tr ng làm vi c c a h th ng và d ng ng n m ch, ch m b o tính ch n l c trong m ng h có m t ngu n cung c p. Chương 3: B O V DÒNG SO L CH I. Nguyên t c làm vi c: B o v dòng so l ch là lo i b o v d a trên nguyên t c so sánh tr c ti p dòng i n hai u ph n t ư c b o v .Các máy bi n dòng BI ư c t hai u ph n t ư c b o v và có t s bi n i nI như nhau (hình 3.1). Quy ư c hư ng dương c a t t c các dòng i n theo chi u mũi tên như trên sơ hình 3.1, ta có: & =& −& I R I IT I IIT (5.1) Dòng vào rơle b ng hi u hình h c dòng i n c a hai BI, chính vì v y b o v có tên g i là b o v dòng so l ch. Hình 3.1: Sơ nguyên lí 1 pha c a b o v dòng so l ch a) Trong tình tr ng làm vi c bình thư ng ho c khi ng n m ch ngoài ( i m N’): Trư ng h p lí tư ng (các BI không có sai s , b qua dòng dung và dòng rò c a ư ng dây ư c b o v ) thì: & = & ⇒ & = & ⇒ & = & −& =0 I IS I IIS I IT I IIT I R I IT I IIT và b o v s không tác ng. b) Khi ng n m ch trong ( i m N”): dòng IIS và IIIS khác nhau c tr s và góc pha. Khi hư ng dòng quy ư c như trên thì dòng ch hư h ng là: & & = & − I ⇒ I = & − I = IN I N I IS & & I & IIS R IT IIT nI N u dòng IR vào rơle l n hơn dòng kh i ng IK R c a rơle, thì rơle kh i ng và c t ph n t b hư h ng. GV: Như Trư ng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản