Giáo trình " Biểu đồ kiểm soát"_ Nguyễn Hữu Chí

Chia sẻ: muasaobang14389

Khái niệm Biểu đồ kiểm soát là biểu đồ mô tả ghi nhận sự thay đổi của quá trình dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa các tham số đo xu hướng trung tâm và độ biến thiên của quá trình.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình " Biểu đồ kiểm soát"_ Nguyễn Hữu Chí

BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT

Nguyễn Hữu Chí – ĐH KTQD
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT1. Một số vấn đề chung


2. Các loại biểu đồ kiểm soát


3. Ví dụ
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT là biểu đồ mô tả
ghi
nhận sự thay đổi của quá trình dựa trên cơ sở
mối quan hệ giữa các
tham số đo xu hướng trung
tâm
và độ biến thiên của quá
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT
Ý nghĩa:
Kiểm soát quá trình
Phát hiện và chỉ ra bản chất của hiện tượng bất thường gây
ra do nguyên nhân chủ quan

Bao gồm:
Đường trung tâm (Central line)
Hai đường giới hạn kiểm soát ( x ± 3δ )

Các giá trị đặc tính trên biểu đồ biểu diễn tình trạng của quá
trình
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT
25

Cho phép xác định                                                               
k = 10 UCL=23.39

       vấn đề cần thay đổi,                                                       
20

            cần cải tiến
15

CL=12.7

 Cho phép nhận dạng                                                    quá 
10

trình hoạt động                                                         ổn 
định hay                                                                               
5

không ổn định LCL=2.01
0
Để đánh giá xem quá trình có nằm
trong phạm vi kiểm soát hay không
Có 2 loại nguyên nhân gây nên biến
thiên của quá trình:
Nguyên nhân chung
Nguyên nhân đặc biệt
Kiểm soát quá trình dựa vào biểu đồ
tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản của
kiểm định giả thiết
 Ho: Quá trình ổn định

 H1: Quá trình khôn ổn định
Thu thập dữ liệu
 Tính giá trị trung bình để vẽ đường trung 
tâm CL
 Tính giá trị và vẽ các đường giới hạn trên 
(LCL) và giới hạn dưới (UCL)
 Vẽ đường kiểm soát
A. TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC
Không có điểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát
Không có xu hướng đặc biệt
Số các điểm nằm trên và dưới đường trung tâm xấp xỉ
bằng nhau

Giới hạn kiểm soát trên (UCL)

Đường trung tâm (CL)


Giới hạn kiểm soát dưới (LCL)
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT
B. TÌNH TRẠNG NGOÀI KIỂM SOÁT

1. N goµigiih¹ ki m   t
  í  n  Ó so¸

Có các điểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát

Giới hạn kiểm soát trên
(UCL)

Đường trung tâm (CL)

Giới hạn kiểm soát dưới
(LCL)
B. TÌNH TRẠNG NGOÀI KIỂM SOÁT


  c¸ ® Ó tÖ cËn  ­êng  í  n  Ó m   t
2.C ã  c  i m  i m   ® giih¹ ki so¸ 
+  ã    2/ ® i m  in i p ¬ivµo  ng  cï m étphÝa 
C bÊtkú  3  Ó lª tÕ r   vï A  ng   
cña  ­êng r
® tung © m
t
+  ã    4/ ® i m  in i p ¬ivµo  ng  cï m étphÝa 
C bÊtkú  5  Ó lª tÕ r   vï B  ng   
cña  ­êng © m
® t
B. TÌNH TRẠNG NGOÀI KIỂM SOÁT
3. Loạt (Run)
Là sự xuất hiện liên tiếp các điểm (≥ 8) nằm về một phía
của đường trung tâm. Số các điểm đó gọi là độ dài của loạt.

 
7 điểm liên tục 10 trong 11 điểm
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT
B. TÌNH TRẠNG NGOÀI KIỂM SOÁT
4. Xu hướng:
Các điểm (≥8) tạo thành một đường cong liên tục, có xu hướng đi
lênhoặc đi xuống.
B. TÌNH TRẠNG NGOÀI KIỂM SOÁT
         Kết luận:

    Khi phát hiện ra hiện tượng bất thường,
    
kết hợp với các công cụ khác (chẳng hạn
phân vùng, nhân quả, Pareto ... ) để tìm ra
nguyên nhân thực sự của vấn đề và
biện pháp khắc phục.
Ý nghĩa:  Kiểm soát biến số nêu rõ sự liên quan của giá trị đo 
trên mẫu với đường trung bình của quá trình
μ
Giá trị trung tâm: Trung bình của quá trình      có thể thay
n
∑ Xi
 bằng                  với        là giá trị trung bình của mẫu thứ i
X = i =1 Xi
n
Các giá trị giới hạn:                            X
UCL = µ + Zσ
LCL = µ − Zσ X
σ
                                                  với độ lệch chuẩn: σX =
n
Trường hợp không biết trung bình và độ lệc chuẩn của quá 
trình
μ
Giá trị trung tâm: Trung bình của quá trình      có thể thay
n

∑X i
 bằng                  với        là giá trị trung bình của mẫu thứ i
X= i =1 Xi
n
s
Các giá trị giới hạn:                            
UCL = X + 3
c4 n
s
LCL = X − 3
c4 n
                                                  với độ lệch chuẩn: s =
∑si

k
  Ý nghĩa:  Phản ánh mức phân bổ của mỗi mẫu đo cho phép 
đánh giá quá trình có nằm trong tầm kiểm soát hay không
n
∑Ri
Giá trị trung tâm:                                          
CL = R; R = i = 1
  
     Với Ri: khoảng biến thiên từ giá trị mẫu đo thứ i (có thể sử 
n
dụng Ri là khoảng biến thiên di động) 
Các giá trị giới hạn:                        
UCL = D4 R
LCL = D3 R
                 Trong đó: D3, D4 là các hằng số kiểm soát
  Ý nghĩa:  Dùng phối hợp biểu đồ      với biểu đồ R với tiền đề là 
X
muốn cho quá trình nằm trong tầm kiểm soát thì cả trung bình và 
khoảng biến thiên của quá trình đều nằm trong tầm kiểm soát
n
Giá trị trung tâm:                    với        là giá trị trung bình của mẫu 
∑ Xi
thứ i X = i =1 Xi
n
Các giá trị giới hạn:                        
UCL = X + A 2 R
          Công thức này là trong trường hợp không có trung bình và độ 
LCL = X − A 2 R
lệch chuẩn của quá trình nên sử dụng     thay thế. A2 là hằng số 
kiểm soát và A2     tương ứng với 3 X
R σ
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT
  Ý nghĩa:  Sử dụng trong trường hợp có thể phân biệt được 
trường hợp sai sót và không sai sót
t ng    
æ   sai
sè sãt
Giá trị trung tâm:   p=
t ng  
æ   quans¸
sè   t

       Trong đó: p ­ tỷ lệ sai sót trong tổng số đo, có thể thay thế 
bằng tỷ lệ sai sót tính từ mẫu đo p
UCL = p + Zσ p
 Các giá trị giới hạn:                               p( − p )
1
σp =
LCL = p − Zσ p n
        
BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT
  Ý nghĩa:  Sử dụng khi không thể xác định được tỷ lệ sai sót 
và thay vào đó, ta sử dụng số sai sót
Giá trị trung tâm:  c là số sai sót trung bình thông thường 
được thay bằng: t ng    
æ   sai
sè sãt
c=
t ng   Éudo
æ   m  

UCL = c + Zσ c
Các giá trị giới hạn:                              
σc = c
LCL = c − Zσ c

Trong công thức trên, c được thay bằng  c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản