Giáo trình chăn nuôi thỏ Chương 2

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
139
lượt xem
73
download

Giáo trình chăn nuôi thỏ Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các giống thỏ nhà trên thế giới hiện nay đều có nguồn gốc từ thỏ rừng thuộc họ thỏ nhà và thỏ rừng, trong bộ gấm nhấm tiêu biểu có răng cửa kép, của lớp động vật có vú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình chăn nuôi thỏ Chương 2

 1. CH NG 2 GI NG VÀ CÔNG TÁC GI NG TH I. S THU N HÓA Các gi ng th nhà trên th gi i hi n nay u có ngu n g c t th r ng (Orytolaguc cuniculus) thu c H th nhà và th r ng (Leporidae), trong B g m nh m riêng bi t có r ng c a kép (Lagomorpha), c a L p ng v t có vú (Mammalia) Nói chung s thu n hoá th r ng thành th nhà ch kho ng vài tr m n m g n ây. Th r ng Châu Âu c phát hi n b i nh ng nhà ng âm h c khi h n b bi n Tây Ban Nha vào n m 1000 tr c công nguyên. Th là bi u t ng c a Tây Ban Nha vào th i k La Mã. T u th k 19 vi c nuôi th ã phát tri n kh p Tây Âu và c ng i Châu Âu a th i du nh p t t c các n c trên th gi i. Cu i th k 19 và nh t là u th k 20 cùng v i ph ng pháp nuôi nh t cùng v i các gi ng th ã thích nghi v i i u ki n nuôi nh t ã c ch n l c và thay i d n v ngo i hình, sinh lý thích nghi v i hoàn c nh c th và kh n ng s n xu t phù h p v i nhu c u thâm canh cùng v i các k thu t ch n nuôi tiên ti n áp ng nhu c u s n xu t và l i nhu n, b nh t t c a th ngày càng c nghiên c u và kh ng ch c ng nh là có th i u tr và phòng ng a c càng ngày càng phát tri n v i m c ích s n xu t th t th làm ng v t thí nghi m và làm sinh v t c nh. II. CÁC GI NG TH Hi n nay ch n nuôi th khá phát tri n ch y u là nuôi th h ng th t ho c nuôi th kiêm d ng l y th t và lông len. Do v y có nhi u gi ng th l n con dùng s n xu t th t Châu Âu, Châu M và m t s gi ng th nh con các n c nhi t i phát tri n t i a ph ng hay t ng qu c gia. Bên c nh ó c ng có m t s gi ng chuyên s n xu t lông len ch y u là n c ôn i. Nuôi th h ng th t th ng http://www.ebook.edu.vn
 2. ch n gi ng có t m vóc khá lúc tr ng thành có tr ng l ng 4,5 n 5 kg; c ng chú ý nh ng gi ng th này có b x ng nh có t l th t x cao. M t cách chung nh t ng i ta chia th d a theo t m vóc: nhóm n ng ký (Tr ng l ng tr ng thành h n 5kg) nh Bouscat Giant White, French and French Giant Pabillon; nhóm trung bình (Tr ng l ng tr ng thành h n 3,5-4,5kg) nh Californian, New Zealand White, Grand Chinchilla,… nhóm th nh cân (tr ng l ng tr ng thành t 2,5- 3kg) nh Small Chinchilla, Duch and French Havana, Himalayan,… và nhóm nh con (tr ng l ng tr ng thành h n 1kg). D i ây là m t s gi ng th h ng th t ch y u và ph bi n Vi t Nam 1. Th Newzeland tr ng Gi ng th này c nuôi nhi u n c và ph bi n nhi u n i trên th gi i Vi t Nam do kh n ng thích nghi v i các i u ki n s ng cao. Gi ng th này có toàn thân màu tr ng, lông dày, m t nh hòn ng c, có t m vóc trung bình, th tr ng thành n ng kho ng 4,5 - 5 kg. M i n m th trung bình 5 - 6 l a m i l a trung bình t 6 -7 con. Nh v y i v i gi ng th này m t th cái trung bình http://www.ebook.edu.vn
 3. cho 20 - 30 con/n m. Th cai s a th ng c nuôi v béo n 90 ngày tu i thì gi t th t. Nh v y môt th m trong m t n m có th s n xu t t 30 - 45 kg tr ng l ng s ng n u nuôi t t có th t 60 - 90 kg và thêm t 20 - 30 t m lông da. 2. Th Californian Gi ng th này c t o ra và phát tri n t M (kho ng 1920) t 2 gi ng New Zealand White và Himalyan và sau ó có s tham gia c a gi ng Chinchilla v i m c ích t o ra gi ng th có th t và len có ch t l ng cao. Chúng c nh p vào t Anh l n u tiên vào n m 1958. Tuy nhiên n n m 1960 m i công b chính th c v i s l ng 400 con. ây là gi ng th t o ra c l i t c cao cho ng i nuôi th th ng ph m. c i m c a gi ng th này là có b lông màu tr ng tuy t, tr hai tai th có màu en, m i, uôi và 4 chân có màu tro ho c màu en. Th tr ng thành có tr ng l ng 4 - 4,5 kg, con c n ng t 3,6 - 4,5 kg con cái n ng 3,8 - 4,7 kg. M i n m th kho ng 5 l a. M i n m th kho ng 5 l a m i l a kho ng 5-6 con. Th này ã nh p vào n c ta S n Tây (1977) và ã thích nghi v i i u ki n khí h u và nuôi d ng ch m sóc. Th Californian có t m vóc trung http://www.ebook.edu.vn
 4. bình, t l th t x cao t 55 - 58 % chúng c nuôi ph bi n trên th gi i và ã tr thành gi ng th th t ng th hai trên th gi i (Sandford, 1996). Tuy nhiên qua th nghi m 3 n m nuôi BSCL v i các lo i th c n thông th ng, gi ng th thu n Californian t ng i khó nuôi, kém và t l th con hao h t cao so v i th thu n New Zealand. 3. Th Chinchilla Th Chinchilla l n u tiên c trình di n t i Pháp 1913 b i J.J. Dybowski c t o ra t th r ng và 2 gi ng Blue Beverens và Himalyans c xem nh là gi ng th cho len. Gi ng th này có 2 dòng m t có tr ng l ng 4,5 - 5 kg (Chinchilla giganta) và dòng kia 2 - 2,5 kg lúc tr ng thành. Gi ng th này trung bình m i l a t 6 - 8 con có kh n ng thích nghi v i các i u ki n ch n nuôi khác nhau. Th có lông màu xanh, lông uôi tr ng pha l n xanh en, b ng màu tr ng xám en. 4. Th English Spot http://www.ebook.edu.vn
 5. Gi ng th English Spot có t m vóc trung bình tr ng l ng tr ng thành 2,5 - 3,5 kg cái và c, c ch n l c và phát tri n Anh qu c. Nó có c i m là thân có màu lông tr ng v i các m màu x m trên c th , tai th ng ng, mông r ng tròn và h i l n h n ph n vai, chân dài và m nh kh nh. Gi ng này c nh n bi t v i các m x m màu 2 vòng m t, má và tai, sóng l ng và uôi. Các m này có màu s c ph bi n là en, xanh d ng, sô cô la, nâu, vàng, v..v.. Gi ng th này hi n nay c ng tham gia vào máu c a con th lai Vi t Nam khá ph bi n. 5. Nhóm th Vi t Nam http://www.ebook.edu.vn
 6. Nhóm th Vi t Nam c du nh p t Pháp vào kho ng t 70 - 80 n m tr c ây. Chúng ã c lai t o gi a nhi u gi ng khác nhau, nên ã có nhi u ngo i hình và t m vóc khác nhau, ph n l n có màu lông ng n, màu en, tr ng m c, khoang tr ng en, tr ng vàng, tr ng xám có th tr ng kho ng 2 kg, Ng i ta th ng g i tên theo màu s c lông nh th Dé thì nh con, nh cân, có tr ng l ng 2,2-2,5kg. Nhìn chung nhóm th này có màu lông khoang, lang hay m, tr ng, vàng en, xám riêng màu lông ph n d i b ng, ng c, uôi có màu xám nh t h n ho c màu xám tr ng. Màu m t en, u nh l ng khum tr ng l ng tr ng thành 2,5-3kg; và th en có lông ng n, có màu en tuy n, màu m t en, u to v a, mi ng nh b ng thon, b n chân dài thô, x ng thô. Tr ng l ng tr ng thành 2,6- 3,2kg. M t vài n i có các gi ng th lông xù màu tr ng do có màu c a gi ng Angora. c i m sinh s n c a hai gi ng th màu xám và màu en c a Vi t Nam có khác so v i th m i nh p n i và th lai th ng ph m khác. Chúng v n còn b o t n tính n ng s n xu t c a th r ng xa x a nh ng d c s m 4,5 - 5 tháng tu i, m n sau khi t 1 n 3 ngày ã ch u c ph i gi ng l i, th v a ti t s a v a nuôi con và có ch a nên n u gia ình có i u ki n t t thì th s liên t c, m i n m t 7 n 8 l a và giao ng t 4 -11con/ l a. M t trong nh ng t p tính c a th là nh lông làm , i v i t p tính này th en và xám c a Vi t Nam th hi n rõ h n so v i th nh p n i. Các th tr c khi th ng t l y rác, r m c vào trong và t nh nhi u lông b ng lông ng c tr n thành t m m m, con trong ó, ít có tr ng h p con ngoài . S c kháng t t c a th Vi t Nam và th Lai c th hi n rõ nét h n th nh p n i i u này th hi n qua m t s ch tiêu sinh lý. http://www.ebook.edu.vn
 7. Nhóm th lai vùng BSCL c lai t o t các gi ng th ngo i nh p vào Vi t Nam nh ng n m 90 v i th lai a ph ng, chúng có t m vóc khá, màu s c a d ng pha tr n gi a các gi ng nh New Zealand, Chinchilla, Californian, English Spot, v..v… Trong i u ki n nuôi d ng còn h n ch v dinh d ng hi n nay v i th c n thô xanh và b sung các lo i ph ph m th cái tr ng thành ( l a 3) t 3,2 - 3,8 kg. Th th t nuôi t 4 - 4,5 tháng t 2,2 - 2,4 kg. ây là nhóm th c nuôi ch y u BSCL cho th t r t hi u qu vì t n d ng c ngu n th c n rau c a ph ng. http://www.ebook.edu.vn
 8. Nh ng c i m gi ng và kh n ng s n xu t c a th ph thu c vào môi tr ng s ng và kinh nghi m phát tri n c a nhà nhân gi ng. S so sánh nh ng k t qu t nh ng môi tr ng và a lý khác nhau có th cho th y nh ng c tính chung c a gi ng. Tính m n , m c t ng tr ng và s phát tri n các c quan, t ch c c a c th th t là 3 c tính c b n c a gi ng. a.Tính sai con c ol ng b ng s th con s ng hay t ng s th s sinh. S l ng con trong b y t ng kho ng 10-20% t l a u tiên cho n l a th hai. Tuy nhiên s không có s khác bi t t l a th ba n l a th t và t l a th t tr i thì s l ng th s sinh trong b y s gi m. S ng huy t trong nhân gi ng c ng s làm gi m tính sai con. Nó còn ph thu c vào mùa và n ng su t sinh s n c a th cái. Y ut u tiên nh h ng ns sai là s tr ng r ng và sau ó là kh n ng s ng c a phôi. Gi ng th khác nhau c ng cho n ng su t sinh s n khác nhau. Ví d : Caliornian New Zealand White S con s ng trong 7,04 7,23 S con cai s a trong 5.46 5,72 http://www.ebook.edu.vn
 9. b.T ng tr ng và thành ph n c th : M c t ng tr ng c a th t thì t ng quan ch t ch v i t m vóc và tr ng l ng tr ng thành c a chúng trong tr ng h p không có s khi m khuy t d ng ch t trong kh u ph n áng ghi nh n. S bi n ng và thành ph n c th thì l n các gi ng th c nuôi, ví d gi ng th New Zealand White và Himalyan. T ng tr ng và m c t ng tr ng c a nh ng t ch c chính ph thu c vào c i m sinh h c c a gi ng và s nuôi d ng. Do v y ch tiêu mô t v gi ng trong m t môi tr ng s n xu t nh t nh nên là tu i tr ng thành. Nh ng gi ng c chú ý trên quan i m s n xu t là t l t t nh t gi a t ng tr ng và tr ng l ng tr ng thành mà nó ns m m t tr ng l ng s ng thích h p cho th tr ng. Nh ng gi ng nh cân có th c t n d ng nh là nh ng gi ng thu n hay t t h n là lai v i nh ng gi ng có tr ng l ng trung bình s n xu t ra qu y th t có s phát tri n c t t và th t có ch t l ng có nhu c u tiêu th . c. S di truy n v c i m gi ng S c i thi n di truy n v c i m gi ng thích h p cho môi tr ng s n xu t ph thu c vào tính bi n ng di truy n c tr ng mà nó b c l ra môi tr ng. Tính bi n ng là s b c l v nh ng khác bi t di truy n mà trong ch n l c và nhân gi ng c g ng khám phá chúng. Câu h i t ra ây là làm sau có th khám phá ra tính bi n ng di truy n trong s n xu t qui mô nh . Nâng cao ti m n ng c a gi ng ph thu c vào c tính sinh h c, u th c a s sinh s n và s tính toán các thông s di truy n cho s ch n l c. d. Gen và môi tr ng s ng H u h t nh ng c tính di truy n s l ng nh th tinh, s c s ng, t ng tr ng thì c quy t nh b i nhi u gen và chúng c ng b chi ph i b i môi tr ng s ng. Ki u hình là k t qu c a nh h ng ki u gen k t h p v i môi tr ng. Ki u gen là k t qu c a nh h ng gen vài v trí c a nó (locus). Môi tr ng bao g m khí h u, ch , ti u khí h u, nhi t , m ,t c gió d ng c trang thi t b , k thu t http://www.ebook.edu.vn
 10. ph i gi ng và nuôi d ng và kinh nghi m c a nhà nhân gi ng. Xác nh di truy n c a s bi n ng c a các tính tr ng là s có l i song hành c a nhà ch n l c và ng i làm công tác gi ng. u tiên là s khám phá bi n ng di truy n c a th cùng gi ng và cùng qu n th ; k n b ng s lai gi ng khám phá tính bi n ng di truy n gi a gi ng và các qu n th . e. S lai gi ng các n c nhi t i Nh ng n n t ng sinh h c t o ra nh ng con lai u tr i v các tính tr ng. Chúng nên c khám phá trong nh ng qu n th c nhân gi ng trong môi tr ng khác nhau. Nh ng nghiên c u qui mô l n trên nh ng gi ng lai các n c nhi t it Cuba ( m) và Mexico (khô) ã ct ng trình. Nh ng nghiên c u này th c hi n trên nh ng gi ng th nh p n i. S s n xu t s a c c i thi n b ng s s d ng con lai t t nh t. K t qu ã c cho th y t m quan tr ng c a các gi ng thu n và gi ng lai s n sàng cho quá trình nghiên c u thí nghi m. III. PH NG PHÁP CH N L C VÀ NHÂN GI NG TH Ti n trình ch n l c và lai gi ng th t p trung trong m t qui mô s n su t th ng m i các n c ôn i thì không c n thi t. Tuy nhiên qui mô nh t 10 d n 60 th cái c a qu n th th a ph ng c cho ph i t nh ng con c và cái nh p c a các gi ng th khác nhau nh m t ng ch t l ng àn gi ng là c n thi t. S c i thi n di truy n m t cách hi u qu trong ti n trình ch n l c và nhân gi ng nên là n l c theo nhóm v i s h tr v khoa h c và k thu t t các t ch c nghiên c u và phát tri n. Ch ng trình c i ti n có th t p trung m t xã hay thích h p h n là m t nhóm xã, hay c ng có th là m t s tr i th m t s T nh trên toàn qu c. Trong tr ng h p này ch ng trình òi h i s chuy n hoá k thu t. Do v y nên có nh ng nhà nhân gi ng v i nh ng n v có qui mô l n t 100- 200 th cái sinh s n. Nh ng nhà ch n l c và nhân gi ng này nên có kinh nghi m b ng vi c s d ng các h th ng s n xu t áp ng t t v i i u ki n và ngu n l c t i a ph ng. Nh ng ph ng ti n s d ng hi n i và ph c t p nên c tránh, tuy http://www.ebook.edu.vn
 11. nhiên c n c bi t chú ý n vi c ti n hành trong hoàn c nh nh ng tr i th th ng ph m t t nh t. V sinh và s c kho c a th ph i c c bi t chú ý. n v ch n l c ph i có hi u qu hai m c là nhân gi ng và s n xu t. 1. Các ph ng pháp ch n l c a. Ch n l c qu n th C n c vào giá tr trung bình c a các tính tr ng nh s l a /n m, s con trên/l a, tr ng l ng s sinh toàn và tr ng l ng bình quân/con ch n l c theo gia ình, chúng ta gi l i nh ng gia ình t giá tr trung bình tr lên c a gi ng ho c lo i th i nh ng gia ình có thành tích d i m c trung bình c a gi ng theo yêu c u ch n l c c a chúng ta. Ví d i v i gi ng th Califonian, ng i ta th ng ch n nh ng gia ình th t k t qu bình quân khá v các c tính s n xu t nh : M t n m 5 l a tr lên, m i l a 6 con nuôi s ng, tr ng l ng con s sinh là 50gam và tr ng l ng toàn là t 300gam tr lên. b. Ch n l c cá th ây là i m quan tr ng có nh ng cá th t t a vào ti n trình nhân gi ng cá th ph i c ghi chép các thành tích y ánh giá và quy t nh nên lo i th i hay s d ng ti p t c trong ti n trình nhân gi ng. C n chú ý nh ng c tính s n xu t và c i m ngo i hình c a gi ng th mà ta mu n ch n l c. Ví d gi ng th nuôi h ng th t nói chung hai mông ph i n nang, hai th ng th t bên c t s ng c ng ph i n nang. b o m úng c i m ngo i hình, nên ch n th vào lúc 5 - 6 tháng tu i là t t nh t vì lúc này ngo i hình th ã phát tri n khá hoàn thi n. u tiên ph i chú ý n con cái và con c không b khuy t i m b ph n sinh d c, con c hai d ch hoàn ph i u, con cái ph i có 8 vú tr lên. Vi c l a cá th nên b t u kho ng 21 ngày tu i, khi kh o sát lúc 70 ngày tu i n u th không t yêu c u t ra thì ph i lo i th i ngay. Lúc th t 6 tháng tu i n u không tiêu chu n thì v n ti p t c lo i. Chung nh t vi c ch n l c gi ng th thông th ng c ti n hành các th i i m nh s sinh, 21, 30, 70, 90, 180 ngày tu i. Th nên http://www.ebook.edu.vn
 12. c cân t t c các th i i m, n u là giai o n s sinh và 21 ngày tu i thì cân c r i tính tr ng l ng bình quân. Lúc 21 ngày tu i ánh s các con t tiêu chu n tr ng l ng b ng cách b m tai và ch n th d a vào c i m ngo i hình 6 tháng tu i. Thành tích v th tr ng th ph i t tiêu chu n nh tr ng l ng s sinh trung bình là 50g th nh p n i, 35 gam i v i th a ph ng; lúc 21 ngày tu i 200gam i v i th a ph ng, 250 gam i v i th nh p n i; lúc 30 ngày tu i 500 gam i v i th nh p n i và 350 gam i v i th a ph ng. M c t ng tr ng h ng ngày lúc 70 ngày tu i ph i t t 25 - 30 gam/ngày giai o n 21 ngày tu i n 70 ngày tu i. Nh ng con t m c t ng tr ng trên 30 gam/ ngày là xu t s c. Tr ng l ng xu t chu ng lúc 6 tháng tu i th ng t 3 kg i v i th nh p n i, 2 n 2,5 kg i v i th a ph ng. Ph ng pháp ch n l c gi ng th nêu trên th ng cho k t qu nhanh chóng, nó tr c ti p ki m tra n ng su t cá th , n ng su t anh em trong m t gia ình và h hàng. Nh ng k t qu t t p c phát huy qua s ghép ôi giao ph i gi a nh ng con có thành tích t t v i nhau. Thí d : Có 10 th c và 50 th cái cho ghép ôi giao ph i, m i gia ình có 1 c và 5 cái. Th c ánh s t s 1 n s 10 và g i là gia ình s 1 n s 10. Sau m t n m th sinh s n thu c k t qu nh sau: http://www.ebook.edu.vn
 13. Qua s li u thu th p b ng trên cho chúng ta th y nh ng gia ình th s 3, 4, 6, 10 không c ch n làm gi ng ph i lo i th i. Các gia ình th s 1, 2, 5, 7, 9 c ti p t c ch n và cho sinh s n làm gi ng. àn con c a các gia ình th này s c ti p t c ch n l c cá th ch t ch các giai o n sau. 2. Ph ng pháp nhân gi ng th a. Nhân gi ng thu n Nhân gi ng thu n ch ng là ph ng pháp nhân gi ng trong cùng m t gi ng t o ra th con có c i m tính tr ng di truy n n nh c a gi ng. Nó c áp d ng khi àn th b m c xác nh ã có n ng su t cao n nh. Do v y nh ng c tính ch c ch n có l i v m t k thu t và kinh t s c ch n l c và phát huy. S n nh v di truy n gi ng s cao. http://www.ebook.edu.vn
 14. - Nhân gi ng trong dòng Là cách nhân gi ng nh m t o ra t ng nhóm th ã ch n l c có tính di truy n n nh và ph m gi ng cao h n bình th ng. t o ra àn th có nh ng u i m c bi t c n ph i ti n hành ch n ôi giao ph i và ch n l c con gi ng qua nhi u th h và có nhi u cá th tham gia trong quá trình t o gi ng. N u s con a vào ch n l c quá ít và th i gian ng n thì k t qu s r t h n ch . Ph ng pháp này c ng d n nm tm c ng huy t nh t nh. N u nh s l ng th tham gia d im c cho phép s d n n ng huy t n ng su t s kém, s con ch t s t ng lên do hi n t ng ng h p t gen x u xu t hi n. Kinh nghi m cho th y n u dòng th c d i 40 con và 200 con cái thì không th duy trì dòng thu n c. N u nh duy trì dòng thu n trong công tác gi ng thì ph i có s l ng th c và cái nhi u h n th ho c là ít nh t là b ng s l ng trên. ây là ph ng pháp có t m quan tr ng c bi t trong s t o ra dòng th v a có ph m ch t t t c c i thi n v a mb o s n nh cao v ti m n ng di truy n, tuy nhiên có nhi u t n kém v tài chính lo i b nh ng th có kh n ng làm t ng s ng huy t trong àn gi ng. - Nhân gi ng khác dòng Là s cho ph i gi ng nh ng con th khác dòng v i nhau nh m h n ch b t s ng huy t x y ra, tuy nhiên v n n nh c nh ng ti m n ng di truy n tính tr ng có l i ích c a gi ng.Ta có th cho ph i gi ng cho giao ph i ch hai dòng hay liên t c cho ph i nhi u dòng v i nhau v i dòng khác ho c sau ó cho ph i v i th dòng c n nh hay b sung c tính m i c hình thành. Thông th ng ph ng pháp này có th t o ra nh ng dòng m i thích nghi c nh ng i u ki n nuôi d ng hay khí h u nh ng c s khác nhau. b. Lai gi ng Là s ph i gi ng c a nh ng th c và th cái khác gi ng, nh m t o ra con lai có các tính tr ng c n thi t trung gian hay t t h n c b l n m nó, do hi n t ng u th lai c t o ra t các d h p t . ây có th là ph ng pháp ph bi n http://www.ebook.edu.vn
 15. nh m m c ích t o ra th làm gi ng s n xu t th th ng ph m hay t o ra nh ng gi ng m i. Ti n trình này dùng s n xu t con lai có n ng xu t cao. Th c và th cái dùng t o gi ng m i th ng là gi ng thu n ch ng khác nhau m i có th cho k t qu cao. Chúng ta có th lai ch hai gi ng ho c trên hai gi ng, c ng có th sau khi t o ra gi ng m i ta c n ph i n nh các tính tr ng di truy n c a chúng b ng các ph ng pháp nhân gi ng thu n. c. Th c hành ph i gi ng C n thi t cho th ph i gi ng h p lý nh t khi nó ã thành th c v tính d c và th tr ng. b o m t l th thai cao và duy trì nòi gi ng t t nên ghép ôi giao ph i 1 th c v i 5 th cái ( i v i c s gi ng th ). Chúng ta c ng có th ghép 1 th c v i 10 th cái i v i các c s nuôi th ng ph m. Khi cho th giao ph i nên a con cái n chu ng con c, không nên làm ng c l i. M i th cái nên cho ph i 2 l n v i 1 th c cách nhau kho ng 4 - 6 gi có k t qu ch c ch n và s con c nhi u. C ng có th ti n hành giao ph i b ng cách hai l n v i 1 con c sau 5 n 10 phút. Ph ng pháp này ít t n th i gian nh ng t l th thai th p h n 10%. i v i các c s th ng ph m c ng có th ph i gi ng hai th c khác nhau vì th con ra u dùng làm th th ng ph m. Sau 10 ngày ph i gi ng nên ki m tra thai th n u không có ch a thì cho ph i l i. Trong chu ng th nên nh t th c và th cái vào các ng n riêng qui nh theo ghép ôi giao ph i http://www.ebook.edu.vn
 16. Trong chu ng th t p trung c n chia àn th thành 4 nhóm thu n ti n cho vi c giao ph i h p lý và tránh ng huy t. Theo s trên nguyên t c iv i i con s sinh luôn luôn ph i l y ký hi u nhóm c a con c tránh ng huy t. Theo nguyên t c sau: Vi c ghi chép ánh d u b o m cho s li u chính xác khi ph i gi ng là i u r t c b n trong s sách ghi chép y ngày ph i gi ng, s tai th m , s tai th cha s ng n chu ng th . Ph i có phi u theo dõi th c và th cái ngoài ng n chu ng. Sau ây là m u n i dung theo dõi: Bi u m u theo dõi công tác gi ng IV. CÂU H I ÔN T P 1- Nêu nh ng c i m và kh n ng s n xu t c a các gi ng th ph bi n Vi t Nam 2- Trình bày các ph ng pháp ch n l c gi ng th 3- Trình bày ph ng pháp nhân gi ng và lai gi ng th 4- Hãy ngh nh h ng cho vi c phát tri n gi ng th Viêt Nam. http://www.ebook.edu.vn
Đồng bộ tài khoản