Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng _Phần 1

Chia sẻ: nguyenhaian1411

Tài liệu tham khảo học tập môn Dự toán xây dựng cơ bản. Tài liệu hướng dẫn cách lập dự toán xây dưng cơ bản. Giáo trình được biên soạn bởi Giảng viên ThS.KS Lương Văn Văn Cảnh

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình cơ bản môn Dự toán xây dựng _Phần 1

ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN
LAÄP DÖÏ TOÙAN
XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN
GIAÛNG VIEÂN

THs.KS LÖÔNG VAÊN VAÊN CAÛNH
TP. HOÀ CHÍ MINH ,THAÙNG 11, NAÊM 2007
bai 01- trang 1
bai 01- trang 2
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
4.
a.
b.
04
:
o H .
o .
o .
o .
.
bai 01- trang 3
70*70/4*3,14*5*1=19232,5 mm3
Thành (100*3,14+70*3,14)*150/2*4*1= 160140 mm3

bai 01- trang 4
:
DN1 0.2*0.3*4*35
bai 01- trang 5
bai 01- trang 6
bai 01- trang 7
bai 01- trang 8
bai 01- trang 9
bai 01- trang 10
bai 01- trang 11
bai 01- trang 12
bai 01- trang 13
bai 01- trang 14
bai 01- trang 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. L
14.
15.
16.
17.
18.
th
P
bai 01- trang 16
T
bai 01- trang 17
ép
bai 01- trang 18
s#n, mái 3D-SG
bích


Công tác làm mái
Công tác trát

Công tác láng
c
bai 01- trang 19
C
- -
-
bai 01- trang 20
-
bai 01- trang 21
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản