Giáo trình công cụ cắt gọt P2

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

3
245
lượt xem
118
download

Giáo trình công cụ cắt gọt P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy 16K20 cắt được 4 loại ren : ren quốc tế , ren Anh , ren Mô đun , ren Pít , ren khuếch đại , ren chính xác .Đường truyền động chung của 4 loại ren qui luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình công cụ cắt gọt P2

  1. .= % >? 68 @ A> " B φ ,- I .' /( # $ C& ! I , ' KII ,
  2. z# * 7 / F > $ &* 8 cC R# * #3 8 L L L x T< cC R# * > 8 L L x. :^ \- # ' ^ pJ G V < N O < ^ &* .as , G > 2 V 8 V z# +( V „ ( V ^ 6 # ( V `F ( V D #*+ ( V F L& < H ; #*5 # 2 V V R# #3 8 ! F 6 R# * . e h. e i 2 ' ' : E + > 2P 2 I V M G < ^ . ? b !F + 1 ? c U 40 86 O #*/ R# * ) ! F R# ( 2 2& N * + ⋅ : 5# 86 64 + ! u yy < & & * > $#8^ % ( ← W M 4 W M3 → ^ -< ` LF 28 28 30 28 45 35 60 40 86 28 → . e X XI XII XIII ← M3 u yk M4 uk 60 86 64 28 30 25 30 25 42 ⋅ 25 45 K# : 5# 30 18 35 45 28 uk uky u k yy^ -H 7 u u y< L h. i x 28 15 35 48 T
  3. e S U ‹ V z# + V „ 'J n 2# 6 (
  4. e SU c ‹V ^ 6 # E h 6 # i F V tp = π < c ‹ V `F D\ # E ; p < cp E$ E : V E„ h 4 $ K „ i< 25,4 tp Dp = m= < m π 25,4 25,4π 25,4π Dp = = * tp = tp tp Dp π c . ? * !#+ U V D #*+ V 72 I I ( ; 'J G V 5# M# ( 'M# 2
  5. pJ 6 ; L G $ V 1 ] K# < #*" G 6 R# * e 5# ' + 5# 1 ^ - %c u yu c u u cu u y cu u yy h " ! uu 7 2 F * > $ "# i #*5 LV ' ) 7 : 5 F & / '4 5 F : + F V < 36 ^ $ " 8 ) ! F 2& F TS . R# ] 2& N R# * 41 > K# ^ b + ] 2& N .bSaa I 2& N | x., ( x (2 LV ' * 5 F 1 ] ( # : 5# > * > K# ^ b2 / #*/ 5# > ( R# 2& N c N c 2 ' * '4 < ^ $ ' U '4 V : 2" : ( R# * > ^ g / + 2 ' R# F V x- < ^ # ' ' ^ &* 7 *' 6 $#K x ,(b- Dw W x .T-, S ( R# 2 #*5 x g-S. b h 2" : # = i ! R# * < ! !, !4 ( ! Q & R@ 5 LF * ' D 7 5# #*5 #*/ I ! ( 7 F *' ( ; #*5 D & # ( 'r + ! $= 2E L G r* < k 3* % ! T-
  6. uu 72 F K# * > $ "# h * > 5# i / 1 & #*/ I ! < . ! ! : 8s *' 6 & [ 5 I 2& N o R# * V 5# . ( e $ #6 0* N Dˆ [ j G V I ! uu ! u u R# * V ( D 7 # *' h €€ .i< p 7 #*/ h c .i N 7 L# I 2E 0* 4 D : [ j( [ j & ; ! uu _ R# * I , !4 E ! " O& &* 5# 7 K# * ' < #*" \ # D G R#& : ] ' #*" 1 7 2 &* D 6 #*/ > : G ; #*5 < C Q #*" \ * > &* .as , = ^ !# 0S 0 / 1 $ U Ta
  7. ) ! #*5 R# ] 2& N S ,( ; e $ h i 0* ? h.i * > K# ^ $ &( 6 V > #*5 R# * > R# #*5 ! F c 2& F TS . 2 ' '4 ] #*/ < s R#& : 2 &* #*/ ( 6 R# 2& Fc ! F h.i D 6 R# *( D 7 2& N , r R# *( * > 2E > n e$ & * > ( G #*/ ( h i / 5# _ eL < > / * 1* Q < kI V 2E R#& : 7 & : K A I ! F V ^ I! ' # ' 5' / # WV= f a 9c W:gU p J K# ! F #*5 ) ! I .c * > ^ ! F Q D 6 ( 2& F T + 2 ' (D R#& : 2& F 2E ( * > ^ > n e$ 0* $ : ! F L# ( G #*/
  8. A I ? T(-< ? * $= J + ] J J V ; f h #6 &i f A < .%( ' *; ' 2 ? @ 56 5< A pJ $: L#K / 6 $: 0 7' e L *( 5# 6 2P 5# ' D & #8 ' ( D ( c 6( 2 V (' <
  9. c` 1 8 * ; 1 &* 6 3 # &* 6 2P 1 ] ] &* 7 ! "c • V f A &* 7 ! "c • V P < cs F I 2: &* 8 ; DF I K 6 h &* 6 3 # i ; DF I K + 6 " 1 &* " 2 ' h &* 6 " 1 ] i cH ] / F &* 8 U 6 + V #*" G 3 # #*" 6 ( N $#K ( ; !F K( > 5# D / &* 23 K ( ; 5# F < ^ &* " V 7 M# " V ! A 8 .
  10. T< U & t h Q & / G V 2P ' i -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản