Giáo trình công nghệ khung vỏ ô tô 1

Chia sẻ: Pham Van Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
173
lượt xem
61
download

Giáo trình công nghệ khung vỏ ô tô 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bµi 1 Chøc n¨ng vµ ph©n lo¹i khung vá xe 1.Chøc n¨ng cña khung vá xe:    Dùa vµo môc ®Ých sö dông ­ TK c¸c lo¹i khung vá  xe kh¸c nhau, t¬ng øng   víi lo¹i «t« kh¸c nhau: •

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình công nghệ khung vỏ ô tô 1

 1. Bµi 1 Chøc n¨ng vµ ph©n lo¹i khung vá xe 1.Chøc n¨ng cña khung vá xe:    Dùa vµo môc ®Ých sö dông ­> TK c¸c lo¹i khung vá  xe kh¸c nhau, t¬ng øng   víi lo¹i «t« kh¸c nhau: • Xe chë hµng hãa ­> xe t¶i • Xe chë ngêi      ­> xe bus ( > 9 ngêi)                                                 ­>xe  «t« con ( 
 2. • Chøc n¨ng • VËn hµnh • M«i tr êng giao th«ng (®îc ® tr ng bëi c¸c ® Æc Æc tÝnh vµ c¸c th«ng sè h×nh häc cña ®êng, mËt ®é vµ h×nh d¹ng chíng ng¹ i vËt , vÊn ®Ò kÝch th íc , kh«ng gian cña hÖ thèng giao th«ng) • ChÕ t¹o  §¶m b¶o ® yªu cÇu chøc n¨ng: îc • Chç ngåi cho ngêi l ¸ i • Kh«ng gian cho hµng hãa vµ hµnh kh¸ch • KÕt cÊu chÞu t¶i  VËn hµnh: • N¨ng suÊt vËn chuyÓn • §é t in cËy • Kh¶ n¨ng kh¾c phôc ®Þa h×nh ( tÝnh n¨ng th«ng qua) • B¶o ®¶m cho hµng vËn chuyÓn • Tuæi thä  M«i t r êng giao th«ng: §îc ® t r ng bëi Æc • C¸c ® tÝnh vµ c¸c th«ng sè h×nh häc cña mÆt Æc ®êng • MËt ®é vµ h×nh d¹ng cña chíng ng¹ i • § iÒu kiÖn khÝ hËu xung quanh  ChÕ t ¹o : • Ph¬ng ph¸p chÕ t¹o • TÝnh l i ª n tôc c«ng nghÖ, kÕt cÊu • Møc ®é ®ång hãa cao 2
 3. • Tèn Ýt nguyªn vËt l iÖu, chi phÝ s¶n xuÊt thÊp • C¸c biÖn ph¸p, kh¶ n¨ng thay thÕ 2.2.Yªu cÇu ®èi víi khung vá liªn quan ®Õn an toµn giao   th«ng:  An toµn tÝch cùc (an toµn tù ®éng): Lµ ® tÝnh an Æc toµn bao gåm tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt cña «t« gióp cho ngêi l¸ i ®iÒu khiÓn «t« vî t qua c¸c chíng ng¹i . • Bao gåm c¸c yÕu tè: An toµn chuyÓn ®éng, tr¹ng th¸i , kh¶ n¨ng quan s¸t vµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn.  An toµn thô ®éng: Bao gåm c¸c ® tÝnh vµ chÊt l - Æc îng kÕt cÊu khung vá, ®Ó khi x¶y ra tai n¹n, ®¶m b¶o tæn thÊt lµ Ýt nhÊt nh»m: • B¶o vÖ ® c¸c ph¬ng t iÖn tham gia giao th«ng. îc • B¶o vÖ ® ngêi ngåi bªn trong xe îc • B¶o vÖ ® hµng hãa trªn xe îc 2.2.1.An toµn tÝch cùc vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao ATTC liªn   quan ®Õn kÕt cÊu KV xe:  An toµn chuyÓn ®éng (®Æc tÝnh lµm gi¶m khuyÕt tËt chuyÓn ®éng) phô thuéc c¸c yÕu tè sau: • C«ng suÊt: kh¶ n¨ng gia tèc • Thuéc tÝnh phanh: vÊn ®Ò vÒ tÝnh æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶ cña HT phanh • Sù æn ®Þnh híng vµ tÝnh ®iÒu khiÓn: c¸c vÊn ®Ò l i ªn quan t í i HT l¸ i • Sù dao ®éng: HT treo • Sù æn ®Þnh cña khÝ ®éng häc: h×nh d¹ng khÝ ®éng häc 3
 4.  An toµn tr¹ng th¸i : Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®¶ b¶o m tÝnh t iÖn nghi cña ph¬ng tiÖn chuyÓn ®éng - > gi¶m mÖt mái cho ngêi l¸ i - > gi¶m tai n¹n giao th«ng: • KhÝ hËu: §¶m b¶o th«ng giã, ®iÒu hßa kh«ng khÝ (s ëi Êm, lµm m¸t) • TiÕng ån vµ sù rung ®éng: KÕt cÊu cña hÖ thèng treo, kÕt cÊu cña vá xe • TÝnh chÊt tÝn hiÖu, © thanh m • Chç ngåi: KÝch thíc h×nh häc: réng (tho¶i m¸i), hÑp (gß bã) • Quan hÖ gi÷a ngêi ®iÒu khiÓn vµ vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ • Sù ph©n bè cña ¸p suÊt riªng, sù thÝch hîp cña ghÕ ngåi • Kh«ng gian lµm viÖc cho ngêi l¸ i (kÝch thíc buång l¸ i ) • Sù truyÒn cña dao ®éng-> kÝch thÝch sù tho¶i m¸i vÒ t©m lý.  An toµn quan s¸t: (nh×n thÊy vµ ® nh×n thÊy), îc gåm c¸c yÕu tè l i ªn quan • TÇm nh×n tõ xa:- > phÝa tr íc: ®Çu xe, trô ®ì kÝnh, gãc ® kÝnh.. . Æt - > phÝa sau: g¬ng chiÕu hËu, kÝnh phÝa sau =>Nh» ®¸p øng tèt m kho¶ng quan s¸t thùc cña ngêi l¸ i • TÝnh chÊt cña hÖ thèng chiÕu s¸ng: ¸nh s¸ng cña ®Ìn chiÕu xa, gÇn (pha, cèt), chiÕu s¸ng néi 4
 5. thÊt - > ®¶ b¶o tÇm quan s¸t vµ kh¶ n¨ng nh×n m thÊy. • Kh¶ n¨ng quan s¸t cña l¸ i xe trªn ghÕ ngåi: Vïng quan s¸t, gãc khã quan s¸t, vïng ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng.. . • TÇm nh×n thô ®éng: mµu cña vá xe, chiÕu s¸ng vá xe, thiÕt bÞ c¶nh b¸o(®Ìn tÝn hiÖu, tam gi¸c c¶nh b¸o.. . )  An toµn ®iÒu khiÓn: sù ®iÒu khiÓn an toµn vµ æn ®Þnh, ® tÝnh ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ: Æc • H×nh d¹ng vµ bÒ m cña c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn Æt • Kho¶ng c¸ch (tÇm ví i ) • Kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c, kÞp thêi cña c¸c c¬ cÊu xung quanh ngêi l¸ i . • Lùc ®iÒu khiÓn, hµnh tr×nh c¸c c¬ cÊu gµi ( lùc ®iÒu khiÓn: l¸ i , phanh, ly hîp, cÇn sè.. . ) • ThiÕt bÞ c¶nh b¸o, ph¸t tÝn hiÖu t×nh tr¹ng KT(tÝn hiÖu cßi, © thanh) m 2.2.2.An toµn thô ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao ATT§ liªn   quan ®Õn kÕt cÊu KV xe:  An toµn bªn ngoµi: §¶m b¶o sao cho hËu qu¶ cña «t« ®èi ví i c¸c thµnh phÇn tham gia giao th«ng bªn ngoµi xe lµ Ýt nhÊt kÓ c¶ ngêi ®i bé. • Ba ®ê sãc: khi ® mva ph¶i hÊp thô ® lùc va © îc ®Ëp (cã sù biÕn d¹ng) • H¹n chÕ tèi ®a viÖc xe con, c¸c ph¬ng t iÖn GT nhá h¬n khi ® mvµo xe t¶i kh«ng bÞ chui vµo © gÇm. 5
 6. • HÊp thô lùc va ®Ëp, biÕn d¹ng theo nhiÒu ph¬ng kh¸c nhau • HÖ thèng b¶o vÖ khi ® m © vµo ngêi ®i bé (vÝ dô: xe buýt ch¹y trong thµnh phè cã gÇm thÊp - > lªn xuèng thuËn tiÖn, gi¶m thiÓu tai n¹n).  An toµn bªn trong: nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ, gi¶m th¬ng vong cho ngêi ngåi bªn trong. • §Çu vµ ®u«i xe cã thÓ biÕn d¹ng • Kh¶ n¨ng chèng l¹ i va ®Ëp, biÕn d¹ng t iÕp theo( biÕn d¹ng c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau) • ThiÕt kÕ c¸c hÖ thèng an toµn b¶o vÖ nh: d©y ®ai, tùa ®Çu, tói khÝ, l¾p ® v« l¨ng cã thÓ Æt biÕn d¹ng ® khi chÞu va ®Ëp m¹nh... îc • L¾p ® mét sè thiÕt bÞ cøu hé: bóa ®Ëp kÝnh, Æt cöa tho¸t hiÓm, b×nh cøu háa.. . • Kh¶ n¨ng chèng lËt • Kh¶ n¨ng chèng lùc ngang, däc, chÝnh diÖn • B¶o vÖ chèng l¨n ra ngoµi: khãa, chèt cöa.. . 2.1.3. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng th¸i häc trong qu¸ tr×nh thiÕt   kÕ vá xe lµ: • An toµn tÝch cùc cã quan hÖ mËt thiÕt ví i c«ng th¸i häc (c«ng th¸i häc lµ mét lÜnh vùc khoa häc bao gåm nh÷ng kiÕn thøc vÒ sinh lý, nh©n b¶n häc, vÖ sinh vµ c«ng t¸c an toµn, mü thuËt c«ng nghiÖp . . . ) • §¶m b¶o sù l¾p ® ghÕ ngåi vµ c¸c bé phËn ®iÒu Æt khiÓn ®óng kÝch thíc h×nh häc. • §¶m b¶o ®óng t thÕ cña ngêi l¸ i . • X¸c ®Þnh lùc ®iÒu khiÓn vµ cö ®éng hîp lý. 6
 7. • X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c cÇn g¹t vµ nóm ®iÒu khiÓn cña bé phËn ®k • ThiÕt kÕ vµ l¾p ® thuËn t iÖn c¸c m¸y mãc kiÓm Æt tra. • §¶m b¶o tÇm nh×n vµ c¸c tÝn hiÖu tèt • Gi¶m ®é ån vµ rung. • §¶m b¶o an toµn thô ®éng cña xe. 3. Ph©n lo¹i vá xe: 3.1. Ph©n lo¹i vá xe theo môc ®Ých sö dông: Vá xe lµ mét phÇn cña xe dïng ®Ó bè trÝ ngêi vµ hµng hãa theo môc ®Ých vËn chuyÓn cã thÓ ph©n chia thµnh:  Vá xe con: sè chç ngåi ≤ 9 kÓ c¶ ngêi l¸ i • H×nh d¸ng cña vá xe con phô thuéc: môc ®Ých sö dông, ®iÒu kiÖn sö dông: ®êng b»ng, ®êng cã ®Þa h×nh phøc t¹p) xe ®ua, thÓ thao.. . VÝ dô: • Xe du lÞch cã 2 cöa, sè chç ngåi ≤ 2(th«ng th- êng cã mét hµng ghÕ, mét cöa phô phÝa sau ®Ó ®ùng hµnh lý, ®u«i xe v¸t vÒ phÝa sau) H2 • Xe du lÞch cã 2 cöa, sè chç ngåi ≤ 4(cã 2 hµng ghÕ, hai ghÕ phÝa tr íc cã thÓ lËt vÒ phÝa tr íc 7
 8. ®Ó ra vµo ghÕ sau ® thuËn tiÖn – d¹ng cæ, cã îc khoang hµnh lý phÝa sau). • Xe du lÞch cã 4 cöa, sè chç ngåi ≤ 5(cã khoang hµnh lý chung ví i hµnh kh¸ch , cã thªm mét cöa phô phÝa sau). H3 • Xe du lÞch cã 4 cöa, sè chç ngåi ≤ 5(cã khoang hµnh lý ®éc lËp phÝa sau- ®ang rÊt phæ biÕn ). H4 • Xe du lÞch cã 5 cöa( mét cöa phô phÝa sau), sè chç ngåi ≤7( cã khoang hµnh lý chung ví i khoang hµnh kh¸ch), 3 hµng ghÕ bè trÝ ngang xe, 2 hµng ghÕ ngang vµ hai ghÕ däc(cã thÓ gÊp lªn ® ®Ó îc t¹o kh«ng gian chë hµnh lý) - xe cã tÝnh viÖt d· cao. H5 8
 9. • Xe du lÞch cã 3 cöa, sè chç ngåi ≤9 (2 cöa phÝa tr íc vµ mét cöa kÐo däc theo th©n xe- cã bè trÝ c¸c hµng ghÕ ngang th©n xe, ®Çu hµng ghÕ thø 2 hoÆc 3 vÒ phÝa cöa xe c¸c ghÕ rêi cã thÓ gÊp ®- îc ®Óngêi vµo ghÕ sau dîc thuËn t iÖn). H6 • Ngoµi ra cßn cã xe cã thªm 1 cöa trªn nãc, mui trÇn, xe ®a dông(trÇn xe cã thÓ th¸o ra ®îc, kÝnh cã thÓ lËt ®îc, cÊu t¹o bªn trong ®¬n gi¶n, dÔ dµng th¸o ghÕ ngåi khi ®i trªn ®Þa h×nh phøc t¹p, kho¶ng s¸ng gÇm xe l ín) . H7  Xe chë kh¸ch: sè chç ngåi >9(th«ng thêng 12, 16, 24, 30, 40,52.. . . ) • Xe cã 9, 12, 16 chç thêng cã 3 cöa (2 cöa phÝa tr íc vµ mét cöa kÐo däc theo th©n xe- cã bè trÝ c¸c hµng ghÕ ngang th©n xe, ®Çu hµng ghÕ thø 2 hoÆc 3 vÒ phÝa cöa xe c¸c ghÕ rêi cã thÓ gÊp ®- îc ®Óngêi vµo ghÕ sau dîc thuËn t iÖn). 9
 10. H8 • Xe > 24 chç(xe  ch¹y  du lÞch  hoÆ c ch¹y  liªn  t nh)  Ø th«ng  th êng cã 1 cöa bªn  phô ( ¶m b¶o cho vi c  ® Ö ngêi l  xe ph¶i cã tr¸ch  nhi  tíi  cï  kh i cã  ¸i Öm ng sù  cè),  ghÕ ®î  bè trÝ  ngang th© n xe, cã  ®êng  c ®i ë gi a, cã  bè  trÝ  khoang ® ùng hµnh l  nhÑ  ÷ ý phÝa trªn  ® Çu hµnh kh¸ch  däc hai hµng däc theo  th© n xe, ngoµi ra  cßn  bè trÝ  khoang ® ùng hµnh  l  phÝa díi  sµn xe, hµnh kh¸ch  ngåi kh¸ cao so  ý víi  m Æ t  sµn­ th«ng  th êng ®î  trang  bÞ kh¸ ti n   c Ö nghi ( i u hßa, ti vi...). ® Ò H9 • Xe kh¸ch ch¹y trong thµnh phè(xe buýt), bè trÝ  2 cöa ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc lªn xuèng, sè chç  ghÕ ngåi h¹n chÕ nh»m tiÕt kiÖm kh«ng gian. H10 10
 11. • Xe buýt 2 tÇng(kh«ng gi  sö dông ®î  bè trÝ  2  an c tÇ ng. H11 • Xe   buýt   lo¹i   hai   th©n:   ®îc   nèi   víi   nhau   b»ng  khíp mÒm (ch¹y trong thµnh phè).               H12   Xe t¶i: cã ca bin riªng biÖt víi thïng chøa hµng  hãa. • Vá xe d¹ng hßm: khoang chë hµng lµ kh«ng gian  kÝn, th«ng thêng më cöa ë phÝa sau. H13 • Vá xe kiÓu lËt: thïng chë hµng cã thµnh bªn vµ  sau cã thÓ më ®îc(d¹ng lËt, khíp b¶n lÒ). 11
 12. H14 • Vá xe tù  ® æ : xe ben), th«ng th êng thµnh tr í   ( c, hai thµnh bªn vµ sµn xe t¹o  thµnh khèi cøng,  thµnh sau cã c¬  cÊu b¶n l  cã thÓ  l t  ®î  kh i  Ò Ë c ® æ hµng hãa. H15         H15 • Vá   xe   kÐo:   xe   r¬   moãc,   b¸n   moãc,   kÐo   thïng,  hßm, cÈu...         H16 • Ngoµi   ra   cßn   cã   vá   nh:   xe   tÐc,   chë   vËt   lÖu  láng, x¨ng dÇu, cøu háa... 3.2. Ph©n lo¹i vá xe theo mèi quan hÖ gi÷a khung vµ vá: Theo   quan   ®iÓm   thiÕt   kÕ   chóng   ta   ph©n   biÖt   vá   xe  dùa theo mèi liªn kÕt gi÷a vá xe vµ khung bÖ ra lµm ba  lo¹i: • vá xe kh«ng chÞu t¶i(khung chÞu t¶i) 12
 13. • Vá vµ khung xe cï  chÞu t¶ i ng • Vá chÞu t¶ i(khung kh«ng chÞu t¶ i)     Vá xe kh«ng chÞu t¶ i: H17 KÕt cÊu vá xe kh«ng chÞu t¶i  Liªn kÕt kiÓu cao su sö dông cho lo¹i vá  kh«ng chÞu t¶i 1­ Vá xe; 2­ Khung bÖ; 3­ Cao su (gi¶m chÊn) • Trong trêng hîp nµy vá xe kh«ng chÞu t¸c dông  cña c¸c  lùc vµ  m« men t¸c  dông  tõ ®êng,  thËm  chÝ   kÓ   c¶   c¸c   néi   lùc   vµ   m«   men   tõ   hÖ   thèng  truyÒn lùc, hÖ thèng treo, khung bÖ mang theo  c¸c   bé   phËn   ®iÒu   khiÓn   vµ   truyÒn   ®éng   vµo   vá  xe.  • Lo¹i   nµy   vá   xe   vµ   khung   ®îc   nèi   ®µn   håi   víi  nhau, g©y ra sù dÞch chuyÓn gi÷a vá xe vµ khung  bÖ tõ ®ã g©y ra t¶i träng. 13
 14. • Ng¨n chÆ n vi c truyÒ n ti ng  ® éng l  vá xe (cÇ u  Ö Õ ªn © m thanh). • Vá xe l ¹i  kh«ng chÞu t¶ i ngµy nay ®î  sö  dông  o c nhi u   ë   c¸c   l ¹i   xe   t¶ i,   xe   kÐ o  m oãc  vµ   b¸n  Ò o m oãc, du lÞch  l ¹i  lí ,  h¹n  chÕ  dï  cho l ¹i   o n ng o xe du lÞch  v×  l  t¨ng  khèi lî  cña xe. µm ng   Vá xe d¹ng b¸n t¶ i: H18 Vá xe d¹ng b¸n t¶i • Lo¹i nµy khung vµ vá xe ®îc nèi cøng víi nhau  nhng cã thÓ th¸o ra ®îc, vá vµ khung cïng chÞu  c¸c t¶i träng tÜnh vµ t¶i träng ®éng ph¸t sinh  trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng.   Vá xe chÞu t¶i: • NÕu nèi cøng vá xe lo¹i b¸n t¶i b»ng liªn kÕt  (kh«ng th¸o ®îc) th× vá xe ®ã gäi lµ vá xe chÞu  lùc hoµn toµn. • Vá xe chÞu  t¶i  kh«ng  cã khung  bÖ riªng  vµ hÖ  thèng truyÒn lùc cïng víi c¸c bé phËn cßn l¹i  cña chóng (hÖ thèng l¸i, cÇu xe) ®îc g¾n víi vá  xe trùc tiÕp hoÆc qua mèi liªn kÕt trung gian.  14
 15. H19 Vá xe chÞu t¶i • §i m  c¬  b¶n cña vá xe chÞu t¶ i l  sö  dông kÕ t  Ó µ cÊu nh m ét bé phËn chÞu t¶ i kh«ng chØ riªng  ® èi  víi   c¸c   hÖ   thèng   truyÒ n   l   m µ  c¶   nh÷ ng  t¶ i  ùc träng  xuÊt hi n trong  qu¸ tr× nh chuyÓ n ® éng. Ö • u   ® i   cña   l ¹i   nµy   l   kÕ t  cÊu   gän   nhÑ ,  kh¶  Óm o µ n¨ng   tù   ® éng  hãa  cao,  tuy   nhi   nhî   ® i ªn c Óm  l   µ ® Çu t lí ,  h¹n  chÕ kh i thay ® æ i Ó u vá xe. n  ki H20 Mét sè d¹ng vá xe chÞu t¶i 15
 16. a­ cã hai thanh däc theo th©n xe; b­ cã x¬ng; c­ cã bé  phËn ®ì tríc; d­ cã bé phËn ®ì sau; e­ cã bé x¬ng trong ®Çy ®ñ; f­ cã bé  x¬ng trong h¹n chÕ  3.2. Ph©n lo¹i vá xe theo cÊu t¹o bªn trong : • Vá xe  l ¹i  cã  ® ¸y (sµn  xe)  chÞu  t¶ i:  ® ¸y  ®î   o c g¾ n víi  hÖ  thèng  truyÒ n lùc,  phÝa trªn  vµ hai  bªn   thµnh   v¸ch   cï   víi   sµn   xe   ® ùoc  g¾ n  cøng  ng kh«ng th¸o  rê i  ®î  còng l  t¨ng  ® é c µm  cøng v÷ ng  toµn cÊu tróc  xe. H21 Vá xe cã ®¸y chÞu t¶i • Vá xe  cã cÊu tróc  d¹ng  hép:  ®îc  cÊu t¹o  b»ng  mèi   liªn   kÕt   cè   ®Þnh   gi÷a   c¸c   tÊm   dËp   phÝa  trong vµ ngoµi b»ng ph¬ng ph¸p hµn c¸c kÝn nhng  rçng, u ®iÓm lµ sö dông ®îc c¸c chi tiÕt thµnh  máng  tõ quan  ®iÓm ®é  bÒn vµ ®é  cøng v÷ng  cho  toµn cÊu tróc. H22 Vá xe d¹ng hép 16
 17. • Vá xe d¹ng tÊm : c¸c  tÊm  trong  vµ ngoµi ®î  g¾ n c   víi  vá xe b»ng èc vÝt (cã  thÓ  th¸o  ®îc).  u ® i Óm  l  dÔ dµng thay thÕ  c¸c tÊm  bÞ háng. µ H23  Vá xe lo¹i tÊm vá 1, 2­ TÊm ch¾n bïn; 3­ tÊm nãc; 4, 7­ c¸c lç l¾p r¸p;   5, 6­ èc vÝt ®Ó b¾t chÆt c¸c tÊm ch¾n bïn; 8­ bé x¬ng   cña xe • Vá   xe   cã  khung   x¬ng   chÞu   lùc   riªng   biÖt :   bé  khung x¬ng lµm b»ng c¸c thanh ®Þnh h×nh mµ trªn  nã ®îc  g¾n hoÆc  cè ®Þnh  hoÆc  cã thÓ th¸o  rêi  c¸c bao  trong  vµ ngoµi.  NÕu  nh  tÊt  c¶ c¸c bé  phËn g¾n chÆt víi bé x¬ng (hµn) sau ®ã vá ®îc  t¨ng ®é bÒn vµ ®é cøng v÷ng mét c¸ch ®¸ng kÓ.  H24 17
 18. Vá xe cã khung x¬ng chÞu lùc riªng biÖt 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản