Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 13 : SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Chia sẻ: phalinh7

Mục đích yêu cầu: - Học sinh nhận biết được số thập phân hữu hạn.Điều kiện để một phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn,vô hạn tuần hoàn. - Hiểu được số hữu tỉ là số biểu diễn thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 13 : SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Tuần 7 :

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 13 :

Bài 9 :

SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN

SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

I. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh nhận biết được số thập phân hữu
hạn.Điều kiện để một phân số tối giản biểu diễn được
dưới dạng số thập phân hữu hạn,vô hạn tuần hoàn.

- Hiểu được số hữu tỉ là số biểu diễn thập phân
hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.

II. Phương pháp:

- Gợi mở,đặt vấn đề.

- Luyện tập.

III. Chuẩn bị:

- GV : SGK,thước.
- HS : bảng nhóm.

IV. Tiến trình:

1.Kiểm ta bài cũ:

- Nhắc lại Tính chất cơ bản của dãy tỉ số.

- Làm bài 82/SBT.

2. Bài mới:

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
GV HS

Hoạt động 1: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô
hạn tuần hoàn.

- Treo bảng phụ: - Hs: 1.Số thập phân
hữu hạn. Số thập
1
Viết các số sau = 0,25
4
phân vô hạn tuần
dưới dạng số 5
= -0,8333…
hoàn:
6
thập phân:
13
= 0,26 - Các số 0,25;
5  17
1 13
; ; ; ; 50
4 6 50 125
0,36; -0,136;
 17
= -0,136
125
11 7 11
0,5;… là các số
; . = 0,2444…
45 14 45

thập phân hữu
7
- Gv giới thiệu = 0,5
14
hạn.
số thập phân
- Các số -
hữu hạn,số thập
0,8333…;
phân vô hạn
0,2444…;… là
tuần hoàn.
các số thập phân
vô hạn tuần
hoàn.

-0,8333… = -
0,8(3) là số thập
phân vô hạn tuần
hoàn chu kì 3

0,2444… =
0,2(4) là số thập
phân vô hạn tuần
hoàn chi kì 4.
Hoạt động 2: Nhận xét

- GV hướng dẫn - Hs: Tham khảo 2. Nhận xét:
Hs tìm Điều SGK/33 để tự 2.1 Cách kiểm
kiện để một rút ra nhận xét tra một phân số
phân số tối giản và tìm ra các viết được dưới
biểu diễn được bước để nhận dạng số thập
dưới dạng số biết. phân hữu hạn:
thập phân hữu
B1: Đưa về
hạn,vô hạn tuần
phân số tối giản
hoàn.
- Hs kiểm tra lại có mẫu dương.
- Hs hãy kiểm
các phân số đã B2: Phân tích
tra lại các phân
cho ở phần 1. mẫu ra thừa số
số đã cho ở
nguyên tố, nếu
phần 1.
không có ước
khác 2 và 5 thì
phân số viết
được dưới dạng
số thập phân hữu
hạn.2.2 Cách kiểm
tra một phân số
viết được dưới
dạng số thập
phân vôhạn tuần
hoàn:

B1: Đưa về
phân số tối giản
có mẫu dương.

B2: Phân tích
mẫu ra thừa số
nguyên tố,nếu có
ước khác 2 và 5
thì phân số viết
được dưới dạng
số thập phân hữu
hạn.

VD: xem SGK.

Như vậy:Mỗi số hữu tỉ
được biểu diễn
bởi một số thập
phân hữu hạn
hay vô hạn tuần
hoàn.Ngược kại,
mỗi số thập phân
hữu hạn hay vô
hạn tuần hoàn
biểu diễn mộti!
3.Củng cố:

- Cho Hs nhắc lại điều kiện để một phân số viết
được dưới dạng số thập phân hữu hạn,vô hạn tuần
hoàn.

- Hoạt động nhóm bài 65,66/SGK.

- Làm tại lớp bài 67/SGK

4. Dặn dò:

- Học bài.

- Chuẩn bị trước các bài luyện tập.

V. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản