Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 33 : Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Chia sẻ: phalinh7

Mục đích-yêu cầu: - Hiểu được ý nghĩa khái niệm đồ thị hàm số y = ax ( a  0). - Ý nghĩa của hàm số trong thực tiễn và nghiên cứu hàm số. - Biết cáchvẽ đồ thị của hàm số y = ax ( a  0). II. Chuẩn bị: -GV: Thước, phấn màu, bảng phụ. -HS: Bảng nhóm. cho điểm.

Nội dung Text: Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 33 : Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 33 :

Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a  0)I Mục đích-yêu cầu:

- Hiểu được ý nghĩa khái niệm đồ thị hàm số y = ax (
a  0).

- Ý nghĩa của hàm số trong thực tiễn và nghiên cứu
hàm số.

- Biết cáchvẽ đồ thị của hàm số y = ax ( a  0).

II. Chuẩn bị:
-GV: Thước, phấn màu, bảng phụ.

-HS: Bảng nhóm.

III. Tiến trình:

1) Kiểm trabài cũ:

Cho HS làm bài 37/SGK-68

Lớp nhận xét, GV cho điểm.
2) Bài mới:

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
GV HS

Hoạt động 1: Đồ thị hàm số là gì?(7’)

- Gọi 2 Hs đọc - HS đọc ?1. 1) Đồ thị hàm số là
đề. gì?
- 2 HS lên
- Gọi 2 HS lần bảng. ?1
lượt lên bảng - Lớp làm vào x - - 0 0,5 1,5
làm câu a và b. tập.
21
- GV giới thiệu:
y32- 1 -2
Tập hợp các
1
điểm biểu diễn
a) x, y  = {(-
các cặp số như
2,3);(1;2);(0;-1);
thế gọi là đồ thị
của hàm số y = - HS trả lời. (0,5;1);(1,5;-2)}
f(x) b)
- Gv đặt câu
hỏi:

Vậy đồ thị hàm
số được ĐN
như thế nào?
- ĐN: SGKHoạt động 2: Đồ thị của hàm số y = a.x (a  0) (19’)

- Gọi 2 HS đọc - HS đọc đề. 2) Đồ thị của hàm
số y = a.x (a  0)
?2 - 3 Hs lên
- Gọi 3 HS lên bảng. ?2
bảng làm ?2 - Hình dạng y = 2.x

- Cho HS rút ra của đồ thị là a) (-2;-4); (-1;-2);
một đường
nhận xét về (0;0); (1;2); (2;4)
thẳng.
hình dạng đồ
thị hàm số

y = ax ( a  0)

- Gv khẳng
định:đồ thị hàm
số y = ax ( a  0)
là đường thẳng
đi qua gốc toạ
- Muốn vẽ đồ
độ.
thị hàm số y =
-Làm ?3
a.x ta cần xác
- Làm ?4.
định 2 điểm vì
- GV dặt câu qua 2 điểm ta
hỏi: Muốn vẽ đã vẽ được
?3
đồ thị hàm số y đường thẳng.
Để vẽ đồ thị
= a.x ta cần xác
định mấy +Đồ thị hàm số hàmsố y = ax ta
điểm? Vì sao? luôn đi qua cần bíêt hai điểm
điểm O(0;0) thuộc vào đồ thị.
- Đặt câu hỏi:
+ Nêu cách tìm Nhận xét: SGK
+ Đồ thị hàm
một điểm thuộc
số luôn đi qua
vào đồ thị: Lấy
điểm nào?
giá trị x  0 thay
+ Nêu cách tìm
vào hàm số ta
một điểm thuộc
tìm được giá trị
vào đồ thị?
tương ứng của
- Vận dụng làm
y.
?2
III. Củng cố và nâng cao:

- Làm bài 39; 40; 41/SGK-71,72

- Hoạt động nhóm 45/SGK-72

- Nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số.
IV. Dặn dò:

- Học bài.

- Làm 42, 43, 44/SGK-72

V. Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản