Giáo trình điện tử mầm non: Bé chơi với hình khối

Chia sẻ: nguyenthao100

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài: Phân biệt khối cầu, khối trụ Khối vuông, khối chữ nhật Lớp Lá .Khối cầu Khung của khối cầu. 1 2 2. Khối cầu có thể lăn. 1. Mặt tròn bao

Nội dung Text: Giáo trình điện tử mầm non: Bé chơi với hình khối

 

  1. HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài: Phân biệt khối cầu, khối trụ Khối vuông, khối chữ nhật Lớp Lá
  2. 1 2 Khối cầu Khung của khối 1. Mặt tròn bao quanh. 2. Khối cầu có thể lăn. cầu.
  3. 1 2 3 4 Khối trụ Khung của khối trụ. 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Mặt tròn bao quanh. 3. Khối trụ có thể trượt. 4. Khối trụ có thể lật và
  4. 1 2 3 4 5 Khối vuông Khung của khối 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. Khung vuông. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối vuông có thể lật. 5. Khối vuông có thể trượt.
  5. 1 2 3 4 5 Khối chữ nhật Khung của khối chữ 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. Khung 3. Mặt nhật. mặt trước. 4. Khối chữ nhật có thể 5. Khối chữ nhật có thể trượt. sau và
  6. x b c f s r xx bb cc ff ss rr
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản