Giáo trình điện tử mầm non: Làm quen với chữ cái

Chia sẻ: nguyenthao100

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện tử mầm non: làm quen với chữ cái', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo trình điện tử mầm non: Làm quen với chữ cái

 

 1. o Con voi o
 2. i
 3. I
 4. c on thá o n th o
 5. c o n thá
 6. t
 7. T
 8. Co n c hã
 9. Con c hã o ã
 10. c
 11. c c
 12. c
 13. Mét nÐt th¼ng ® øng nghiªm chµo Trªn thªm dÊu chÊm ch÷nµo ® o¸n mau?
 14. Mét nÐt th¼ng ®øng nghiªng chµo Thªm nÐt ngang n÷ ë ngay trªn ® a Çu
 15. N Ðt trß n e m ®äc ch÷ o KhuyÕt ®i m é t nöa s Ï cho ch÷ g× c
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản