Giáo trình Đọc kết quả khí máu

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
676
lượt xem
562
download

Giáo trình Đọc kết quả khí máu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm cơ bản: [H+] = 24 x (PaCO2 / [HCO3-]) Diễn đạt bằng pH, [H+] và pH thay đổi nghịch chiều Khi có RL toan kiềm nguyên phát - để giữ pH không thay đổi - cơ thể điều chỉnh sao cho O2/[HCO3-] không thay đổi (đáp ứng bù trừ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Đọc kết quả khí máu

 1. §äc KÕt Qu¶ KhÝ M¸u
 2. Khái niệm cơ bản [H+] = 24 x (PaCO2 / [HCO3-]) Diễn đạt bằng pH, [H+] và pH thay đổi nghịch chiều Khi có RL toan kiềm nguyên phát Để giữ pH không thay đổi cơ thể điều chỉnh sao cho PaCO2/[HCO3-] không thay đổi (đáp ứng bù trừ) RL toan kiềm nguyên phát là CH (HCO3-) đáp ứng bù trừ sẽ là HH (PaCO2) RL toan kiềm nguyên phát là HH (PaCO2) đáp ứng bù trừ sẽ là CH (HCO3-) 2 2
 3. Sù thay ®æi bï trõ RL toan - kiềm Thay đổi tiên phát Thay đổi bù trừ Toan CH HCO3- ↓ PaCO2 ↓ Kiềm CH HCO3- ↑ PaCO2 ↑ Toan HH PaCO2 ↑ HCO3- ↑ Kiềm HH PaCO2 ↓ HCO3- ↓ 3 3
 4. Sù thay ®æi bï trõ Rèi lo¹n nguyªn ph¸t Thay ®æi bï trõ Toan chuyÓn ho¸ PCO2 =1,5 x HCO3 + (8 ± 2) KiÒm chuyÓn ho¸ PCO2 = 0,7 x HCO3 + (21 ± 2) Toan h« hÊp cÊp pH = 0,008 x (PCO2 - 40) Toan h« hÊp m¹n pH = 0,003 x (PCO2 - 40) KiÒm h« hÊp cÊp pH = 0,008 x (40 - PCO2) KiÒm h« hÊp m¹n pH = 0,008 x (40 - PCO2) 4 4
 5. Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ tiªn ph¸t LuËt 1 RL toan - kiÒm nguyªn ph¸t nÕu pH bÊt th−êng vμ pH, PCO2 thay ®æi cïng chiÒu NhiÔm toan chuyÓn ho¸ pH < 7,36 vμ PCO2 NhiÔm kiÒm chuyÓn ho¸ pH > 7,44 vμ PCO2 5 5
 6. Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ tiªn ph¸t LuËt 2 RL toan kiÒm h« hÊp kÌm theo nÕu PaCO2 ®o ®−îc > PaCO2 dù ®o¸n: toan h« hÊp PaCO2 ®o ®−îc < PCO2 dù ®o¸n: kiÒm h« hÊp 6 6
 7. Rèi lo¹n h« hÊp tiªn ph¸t LuËt 3 RL toan-kiÒm do h« hÊp tiªn ph¸t khi: PaCO2 bÊt th−êng vμ PaCO2 vμ pH thay ®æi ng−îc chiÒu nhau Toan h« hÊp PaCO2 > 44 mmHg pH KiÒm h« hÊp PaCO2 < 36 mmHg pH 7 7
 8. Rèi lo¹n h« hÊp tiªn ph¸t LuËt 4 Sù thay ®æi pH mong ®îi (tÝnh theo ph−¬ng tr×nh) QuyÕt ®Þnh : Rl h« hÊp cÊp/m¹n? QuyÕt ®Þnh : Rl toan kiÒm do chuyÓn ho¸ ®i kÌm theo? Rl toan kiÒm Bï: m¹n Bï 1 phÇn do chuyÓn ho¸ 0,003 0,008 CÊp 8 8
 9. Rèi lo¹n hçn hîp LuËt 5 RL toan kiÒm hçn hîp PCO2 bÊt th−êng, pH b×nh th−êng pH bÊt th−êng, PCO2 b×nh th−êng 9 9
 10. ¸p dông 5 qui luËt ®äc KM§M 10 10
 11. pH thay ®æi pH < 7.36 nhiÔm toan: PaCO2 gi¶m or BT toan CH nguyªn ph¸t (QL1) Sù chªnh lÖch gi÷a PaCO2 dù ®o¸n vμ ®o ®−îc sÏ cho biÕt toan kiÒm HH kÕt hîp (QL 2) PaCO2 t¨ng toan HH nguyªn ph¸t Sù chªnh lÖch gi÷a pH ®o ®−îc vμ pH chuÈn (7.4) cho biÕt RL cÊp or m·n vμ cã RL toan kiÒm CH kÕt hîp hay kh«ng (QL 4) 11 11
 12. pH thay ®æi pH > 7.44 nhiÔm kiÒm PaCO2 BT or cao kiÒm CH nguyªn ph¸t So s¸nh chªnh lÖch vÒ PaCO2 cho biÕt RL toan kiÒm HH kÕt hîp (QL 2) PaCO2 thÊp kiÒm HH lμ nguyªn ph¸t (QL1) Sù chªnh lÖch gi÷a pH ®o ®−îc vμ pH chuÈn (7.4) cho biÕt RL cÊp or m·n vμ cã RL toan kiÒm CH kÕt hîp hay kh«ng (QL 4) 12 12
 13. pH b×nh th−êng PaCO2 cao toan HH vμ kiÒm CH hçn hîp (QL5) PaCO2 thÊp kiÒm HH vμ toan CH hçn hîp PaCO2 BT vμ pH BT cã thÓ lμ toan CH ®ång thêi cã kiÒm CH 13 13
 14. Anion Gap (kho¶ng trèng anion) AG = Na+ - (HCO3- + Cl-) = 3 - 11 mEq/L AG cho biÕt toan CH lμ do tÝch tô acid hay do mÊt HCO3- AG t¨ng tÝch tô acid h÷u c¬ (lactic acid, ketoacids) hoÆc suy thËn kh«ng th¶i acid ®−îc AG BT toan CH mÊt HCO3- 14 14
Đồng bộ tài khoản