Giáo trình Giảm Natri máu

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
119
lượt xem
23
download

Giáo trình Giảm Natri máu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Giảm Natri máu

  1. GIAÛM NATRI MAÙU Khi Na < 130 mmol/l. ÔÛ beänh nhaân suy tim coù phuø, Na+ maùu baèng 130 mmol/l laø vöøa phaûi + khoâng caàn ñieàu chænh. Chæ neân ñieàu chænh ngay neáu natri maùu giaûm xuoáng 120 mmol/l. khi coù haï Na+ maùu do taêng ADH, chæ caàn haïn cheá nöôùc. NGUYEÂN NHAÂN 1) Maát nöôùc ngoaøi teá baøo, maát Na+ ngoaøi thaän: − Qua ñöôøng tieâu hoaù (noân oùi, tieâu chaûy, huùt dich daï daøy ruoät, thuït haäu moân baèng nöôùc, phaãu thuaät ñöôøng tieâu hoaù − Do boûng, chaán thöông − Moà hoâi Na+ nieäu < 20 mmol/l 2) Maát nöôùc vaø Na+ taïi thaän do: − Duøng thuoác lôïi tieåu; − Suy thöôïng thaän (beänh Addison); − Suy thaän caáp theå coøn nöôùc tieåu − Vieâm thaän keõ. − Beänh thaän gaây maát muoái Na+ nieäu > 20 mmol/l 3) Öù nöôùc ngoaøi teá baøo do: − Suy giaùp traïng − Tieát ADH quaù möùc. Na+ nieäu > 20 mmol/l Na+ maùu giaûm do pha loaõng bieåu hieän baèng caùc daáu hieäu giaûm thaåm thaáu maùu, giaûm thanh loïc nöôùc töï do 4) Phuø, öù nöôùc, öù muoái do: − Suy thaän, thaän hö − Suy gan, xô gan − Suy tim sung huyeát Na+ nieäu < 20 mmol/l BIEÅU HIEÄN LAÂM SAØNG coù theå coù A. Tieâu hoaù: buoàn noân, noân, tieâu chaûy, ñau quaën buïng. B. Tim maïch: nhòp nhanh, haï huyeát aùp. C. Thaàn kinh trung öông: ñau ñaàu, lo laéng, ñôø ñaãn, luù laãn, traàm caûm, co giaät. D. Thaàn kinh cô: yeáu cô. E. Thay ñoåi ngoaøi da: da khoâ, xanh taùi.
  2. XEÙT NGHIEÄM − Na+ huyeát thanh < 135 mEq/L − Na+ nieäu > 40 mEq/L − Tæ troïng < 1,008 − Ñoä thaåm thaáu huyeát thanh < 280 mOsm/kg ÑIEÀU TRÒ Buø Na+ döïa theo noàng ñoä Na+ huyeát thanh: Na huyeát thanh < 130 mEq/L duøng dung dòch NaCL 0,9%. Na huyeát thanh
Đồng bộ tài khoản