Giáo trình: Giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: phuocql31

Giáo trình nhằm:Giúp cho SV biết được những kiến thức cơ bản về quốc phòng (quân sự).Quán triệt mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc VN XHCN,Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, Xây dụng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Xây dụng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Phòng chống chiến lược 'diễn...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình: Giáo dục quốc phòng

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản