Giáo trình Giới thiệu về ASP

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
149
lượt xem
64
download

Giáo trình Giới thiệu về ASP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ASP ( Active Server Pages) là một môi trường lập trình cung cấp cho việc kết hợp HTML, ngôn ngữ kịch bản ( Scripting) như VBScript, Javascript, và các thành phần được viết trong các ngôn ngữ nhằm tạo ra một ứng dụng Internet mạnh mẽ và hoàn chỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Giới thiệu về ASP

  1. Bμi 1: Giíi thiÖu vÒ ASP 1. Giíi thiÖu vÒ ASP. ASP (Active Server Pages) lμ mét m«i tr−êng lËp tr×nh cung cÊp cho viÖc kÕt hîp HTML, ng«n ng÷ kÞch b¶n (Scripting) nh− VBScript, Javacript, vμ c¸c thμnh phÇn ®−îc viÕt trong c¸c ng«n ng÷ nh»m t¹o ra mét øng dông Internet m¹nh mÏ vμ hoμn chØnh. 2. ASP file lμ g×? File ®−îc t¹o víi phÇn më réng .ASP. Trong file nμy chøa c¸c thÎ HTML, C¸c kÞch b¶n Scripting nh− VBSCript, JavaScript hay c¸c lêi gäi ®Õn c¸c components(Nh− DLL vμ ActiveX control) C¸c script cña ASP ®−îc n»m trong cÆp thÎ Khi cÇn söa ®æi c¸c file ASP ta chØ cÇn ghi l¹i trªn server th«i. Vμo nh−ng lÇn saukhi trang ASP ®−îc gäi, c¸c Script trong file ASP tù ®éng biªn dÞch l¹i. C«ng nghÖ ASP ®−îc x©y d−ng trùc tiÕp bªn trong ; IIS(WinNT, 2000), Personal Webserver. 3. ASP lμm viÖc nh− thÕ nμo ? Trang HTML tÜnh: Trang web ®éng (Dynamic):
  2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Giíi thiÖu vÒ IIS- Internet Information Server. a. IIS lμ g×? Microsoft Internet Information Server lμ mét øng dông server chuyÓn giao th«ng tin b»ng viÖc sö dông giao thøc chuyÓn ®æi siªu v¨n b¶n HTTP b. IIS cã thÓ lμm ®−îc g×? XuÊt b¶n mét Home page lªn Internet. T¹o c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i ®iÖn tö trªn Internet( Qu¸ tr×nh giao dÞch, ®Æt hμng…) Cho phÐp ng−êi dïng tõ xa cã thÓ truy xuÊt C¬ së d÷ liÖu (Data Base Remote Access) … 10. ISS ho¹t ®éng nh− thÕ nμo ? Web, vÒ c¬ b¶n thùc sù lμ mét hÖ thèng c¸c yªu cÇu (Request) vμ c¸c ®¸p øng (Response). IIS ph¶n håi l¹i c¸c yªu cÇu ®ßi th«ng tin cña Web Browser. IIS l¾ng nghe c¸c yªu cÇu ®ã tõ phÝa Users trªn mét m¹ng sö dông WWW. 11. Cμi ®Æt IIS. 12. VÝ dô vμ thùc hiÖn ch¹y file ASP. =#12:00:00 AM#) then%> Good Morning!
  3. Hello !
  4. Bμi 2: LËp tr×nh víi ASP. 1. Khai b¸o biÕn. - Kh«ng b¾t buéc nh−ng nªn khai b¸o ®Ó kiÓm so¸t vμ b¾t lçi. - Nªn sö dông ë ngay ®Çu mçi tÖp ASP. - Có ph¸p: Dim biÕn 1, biÕn 2… - §Ó khai b¸o m¶ng: i. Dim a(10) : chØ sè ch¹y tõ 0->10 do ®ã cã 11 phÇn tö. ii. Khi khai b¸o nªn sö dông c¸c tiÒn tè: D¹ng d÷ liÖu TiÒn tè (prefix) Boolean Bln Byte Byt Double Dbl Integer Int Long Lng Object Obj String Str ADO command Cmd ADO connection Cnn ………………….. 2. Khai b¸o h»ng sè. CONST tªn h»ng= gi¸ trÞ 3. C¸c ®èi t−îng x©y dùng s½n trong ASP. Trong ASP cã 5 ®èi t−îng phôc vô cho viÖc sö dông toμn bé. + Request: LÊy th«ng tin tõ User + Response: Göi th«ng tin tõ Server tíi User. + Server: Dïng ®Ó ®iÒu khiÓn IIS + Session: Dïng ®Ó l−u tr÷ c¸c th«ng tin nh− c¸c cμi ®Æt, thay ®æi cho mét phiªn lμm viÖc hiÖn thêi cña User. + Application: Dïng ®Ó chia sÎ c¸c th«ng tin cÊp øng dông vμ ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt lËp cho toμn bé qu¸ tr×nh ch¹y øng dông
  5. Bμi 3: CÊu tróc ®iÒu khiÓn lÖnh vμ Hμm. 1. C¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn. A. CÊu tróc ®iÒu kiÖn IF..THEN..ELSE..IF Có ph¸p: Ngoμi ra cã thÓ sö dông cÊu tróc IF.. THEN. . . . ELSEIF. . . END IF B. CÊu tróc lùa chän select case…end select Có ph¸p: VÝ dô: HiÖn ngμy giê trªn m¸y chñ vμ cho biÕt h«m nay lμ thø mÊy? C. CÊu tróc lÆp tuÇn tù for…next.
  6. Dïng ®Ó lÆp víi sè lÇn ®· biÕt, tuy nhiªn ta cã thÓ ng¾t b»ng lÖnh EXIT FOR. Có ph¸p: D. C¸c CÊu tróc lÆp . D.1 DO WHILE….LOOP. Có ph¸p: D.2 WHILE….wend. Có ph¸p: D.3 DO….Loop until Có ph¸p:
  7. 2. Mét sè hμm h÷u dông trong ASP. A. C¸c Hμm xö lý v¨n b¶n i. TRIM(x©u as string): Bá kho¶ng tr¾ng hai ®Çu kÝ tù ii. LEFT(X©u as string, n as interger): LÊy bªn tr¸i x©u n kÝ tù. iii. RIGHT(X©u as string, n as interger): LÊy bªn ph¶i x©u n kÝ tù. iv. LCASE(X©u as string) : ChuyÓn x©u vÒ ch÷ th−êng v. UCASE(X©u as string) : ChuyÓn x©u vÒ ch÷ hoa vi. MID(x©u as string, n1, n2): LÊy n2 kÝ tù trong x©u b¾t ®Çu tõ vÞ trÝ n1. vii. CSTR(BiÕn): Hμm chuyÓn ®æi biÕn thμnh kiÓu string viii. Hμm JOIN/SPLIT(X©u as string, kÝ tù ng¨n c¸ch): SÏ Nèi/C¾t x©u thμnh mét/nhiÒu ®o¹n b»ng c¸ch x¸c ®Þnh kÝ tù ng¨n c¸ch ë trªn vμ cho c¸c ®o¹n ®ã lÇn l−ît vμo mét m¶ng. VÝ du: B. C¸c hμm xö lý sè. i. SQR(n): C¨n bËc hai cña n ii. INT(n) : LÊy phÇn nguyªn n iii. MOD : PhÐp ®ång d− iv. To¸n tö \ : Chia nguyªn v. Round(sè, n) : Lμm trßn sè víi n ch÷ sè thËp ph©n vi. RND(): Tr¶ vÒ sè ngÉu nhiªn bÊt k× trong kho¶ng [0,1] C. C¸c hμm vÒ ngμy th¸ng thêi gian.
  8. 3. Thñ tôc vμ Hμm. 4. Bμi tËp øng dông. Bμi 4: X©y dùng c¸c øng dung ASP. 1. C¸c thÎ HTML. 2. ThÎ FORM. 3. ThÎ INPUT. 4. T¹o vïng nhËp d÷ liÖu gåm nhiÒu dßng vμ cét. 5. T¹o COMBO BOX. 6. C¸c vÝ dô c¬ b¶n. 7. Bμi tËp øng dông. Bμi 5 : HÖ qu¶n trÞ CSDL MS Access 2003 Bμi 6 : SQL- Ng«n ng÷ truy vÊn cã cÊu tróc Structure Query Language
  9. Bμi 7: KÕt nèi truy xuÊt Database. 1. ADO lμ g×? 2. C¸ch thøc truy xuÊt database b»ng ADO trong ASP. 3. T¹o kÕt nèi ADO (ADO Connection). 4. Sö dông ADO Recordset 5. Sö dông ADO SQL. 6. Mét sè vÝ dô & bμi tËp ¸p dông. Bμi 8: X©y dùng øng dông ASP hoμn chØnh 1. Qu¶n lý m«i tr−êng trong ASP 2. Sö dông Cookie trong ASP. 3. Lμm viÖc víi Session Object. 4. X©y dùng hÖ thèng b¶o mËt sö dông CSDL. Bμi 9: Mét sè øng dông mÉu. - X©y dùng øng dông Calender. - X©y dùng øng dông Guess Book. - X©y dùng øng dông Directory List.x©y dùng øng dông Barchat. Bμi 10: Ph©n tÝch thiÕt kÕ c¸c bμi to¸n Th−¬ng m¹i ®iÖn tö (b¸n hμng, qu¶ng c¸o…) C¸c bμi to¸n qu¶n lý ( Qu¶n lý nh©n sù, biÓn sè, sè ®iÖn tho¹i, Qu¶n lý c¸c trung t©m ngo¹i ng÷ tin häc, Qu¶n lý viÖc cÊp chøng chØ….) C¸c web site thiÕt kÕ qu¶ng c¸o, tù ®éng ho¸ Website… X©y dùng c¸c forum cho viÖc trao ®æi th«ng tin-diÔn ®μn.
  10. Bμi 1: Giíi thiÖu vÒ ASP ........................................................................................................... 1 1. Giíi thiÖu vÒ ASP. ......................................................................................................... 1 2. ASP file lμ g×? ................................................................................................................ 1 3. ASP lμm viÖc nh− thÕ nμo ?.......................................................................................... 1 4. Giíi thiÖu vÒ IIS- Internet Information Server.......................................................... 2 5. ISS ho¹t ®éng nh− thÕ nμo ? ........................................................................................ 2 6. Cμi ®Æt IIS...................................................................................................................... 2 7. VÝ dô vμ thùc hiÖn ch¹y file ASP. ................................................................................ 2 Bμi 2: LËp tr×nh víi ASP. ......................................................................................................... 4 1. Khai b¸o biÕn. ............................................................................................................... 4 2. Khai b¸o h»ng sè........................................................................................................... 4 3. C¸c ®èi t−îng x©y dùng s½n trong ASP. ..................................................................... 4 4. C¸c vÝ dô & bμi tËp vÒ ASP.........................................Error! Bookmark not defined. Bμi 3: CÊu tróc ®iÒu khiÓn lÖnh vμ Hμm. ............................................................................... 4 1. C¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn................................................................................................ 5 2. Mét sè hμm h÷u dông trong ASP. ............................................................................... 7 3. Thñ tôc vμ Hμm............................................................................................................. 8 4. Bμi tËp øng dông. .......................................................................................................... 8 Bμi 4: X©y dùng c¸c øng dung ASP......................................................................................... 8 1. C¸c thÎ HTML. ............................................................................................................. 8 2. ThÎ FORM..................................................................................................................... 8 3. ThÎ INPUT. ................................................................................................................... 8 4. T¹o vïng nhËp d÷ liÖu gåm nhiÒu dßng vμ cét........................................................... 8 5. T¹o COMBO BOX........................................................................................................ 8 6. C¸c vÝ dô c¬ b¶n. ........................................................................................................... 8 7. Bμi tËp øng dông. .......................................................................................................... 8 Bμi 5 : HÖ qu¶n trÞ CSDL MS Access 2003............................................................................ 8 Bμi 6 : SQL- Ng«n ng÷ truy vÊn cã cÊu tróc ......................................................................... 8 Structure Query Language ...................................................................................................... 8 Bμi 7: KÕt nèi truy xuÊt Database. .......................................................................................... 9 1. ADO lμ g×? ..................................................................................................................... 9 2. C¸ch thøc truy xuÊt database b»ng ADO trong ASP............................................... 9 3. T¹o kÕt nèi ADO (ADO Connection). ......................................................................... 9 4. Sö dông ADO Recordset .............................................................................................. 9 5. Sö dông ADO SQL. ...................................................................................................... 9 6. Mét sè vÝ dô & bμi tËp ¸p dông. .................................................................................. 9 Bμi 8: X©y dùng øng dông ASP hoμn chØnh ........................................................................... 9 1. Qu¶n lý m«i tr−êng trong ASP.................................................................................... 9 2. Sö dông Cookie trong ASP. ......................................................................................... 9 3. Lμm viÖc víi Session Object......................................................................................... 9 4. X©y dùng hÖ thèng b¶o mËt sö dông CSDL. .............................................................. 9 Bμi 9: Mét sè øng dông mÉu. ................................................................................................... 9 Bμi 10: Ph©n tÝch thiÕt kÕ c¸c bμi to¸n.................................................................................... 9
Đồng bộ tài khoản