Giáo trình Học Thư Pháp

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

2
942
lượt xem
279
download

Giáo trình Học Thư Pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như một mạch ngầm, tồn tại lặng lẽ với thời gian - nghệ thuật thư pháp đã chảy vào đời sống văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới. Ngày nay, các nghệ nhân Việt Nam không chỉ thể hiện thư pháp bằng chữ Hán mà cả chữ Việt theo kí tự Latinh- một sự sáng tạo nhằm truyền tải những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Học Thư Pháp

 1. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com L I NÓI U Nh m t m ch ng m, t n t i l ng l v i th i gian_ngh thu t th pháp ã ch y vào i s ng v n hóa c a nhi u dân t c trên th gi i. Ngày nay, các ngh nhân Vi t Nam không ch th hi n th pháp b ng ch Hán mà c ch Vi t theo ký t Latinh_m t s sáng t o nh m truy n t i nh ng giá tr v n hóa mang b n s c dân t c. Tuy ch a t nh cao ngh thu t nh ng nó h a h n m t s t phá m i trên con ng dài ngh thu t y sáng t o. T bu i thoái trào c a th pháp qua c nh “ Ông v n ng i y, Qua ng không ai hay” trong th V ình Liên cho n nay, có th nói, ngh thu t th pháp Vi t Nam ã cách tân và kh!i s c, nó làm m t cu c i m i ngo n m"c. Th t ra s cách tân là m t quy lu t phát tri n ngh thu t truy n th ng. Cách tân làm phong phú truy n th ng và thúc #y quá trình ti n hóa c a nó, làm giàu các hình th c th lo i, ph ng ti n và th pháp bi u hi n. “Th pháp”, ban u, trong t nguyên hay trong b$t k% quy n t i n nào c ng u gi i ngh&a là “ph ng pháp ho c cách th c vi t ch ”; ây c ng là m$u ch t d'n n nhi u ng i khó tính không ch$p nhân th pháp ch Vi t, v i l p lu n : “th pháp ch Vi t” không có ph ng pháp, là nh ng ch vi t x$u, khó (c, mu n vi t sao c ng )c, nên không th g(i là th pháp”. S th t, ây ó c ng có nh ng ch vi t còn r$t tùy ti n, mang tính “th tr ng”, kém “ch$t l )ng” gây ph n c m i v i ng i xem, ng i (c th pháp. Thi t ngh&, ó c ng là quy lu t, vì ây là b môn m i phát tri n, ang trên ng nh hình. Tuy nhiên, ! nh ng tác ph#m th pháp có giá tr , c ng nh nh ng nhà th pháp lâu n m, thì “th pháp ch Vi t” có ph ng pháp h*n hoi : v cách c m bút, v b c"c, v k t c$u, hình th c. D& nhiên nh ng ph ng pháp này mang tính linh ho t, không quá nguyên t c, c ng r n nh th pháp ch Hán. Rõ nét nh$t, nhi u quy n sách vi t d y v th pháp g n ây ã c p n ph ng pháp vi t ch , tuy m+i tác gi có nh ng ph ng cách riêng. Trong chi u h ng ó, chúng tôi c g ng biên so n giáo trình h ng d'n th c hành “C n b n th pháp ch Vi t”, hy v(ng b c u h ng n nh ng quy cách, ph ng pháp chung, nh m giúp nh ng ng i yêu thích b môn ngh thu t th pháp ch Vi t có th ti p c n, th c hành m t cách có hi u qu , t o thêm ni m h ng ph$n, trong vi c tham gia luy n t p môn ngh thu t này. Trong giáo trình “C n b n th pháp ch Vi t”, chúng tôi chia thành 2 ph n: _ Lý thuy t: T ng quan v th pháp, gi i thi u s l )c v thu t ng , th pháp ! m t s qu c gia, nh m gíup cho h(c viên có cái nhìn khái quát, h th ng c n b n v th pháp. _ Th c hành: G m các bài luy n t p t luy n các nét c b n n cách vi t ch c ng nh cách trình bày, b c c. Bên c nh ó chúng tôi gi i thi u ôi nét v n ch ng, các ch t li u vi t, có l ng ghép các ch ng trình giao l u tham gia tri n lãm th pháp, và minh h(a m t s tác ph#m th pháp p, có giá tr . Trang 1
 2. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com Ngoài ra trong ph n Ph" l"c, chúng tôi có a thêm m t s bài vi t c a các nhà th pháp lâu n m, giàu kinh nghi m vi t v quá trình luy n t p th pháp ch Vi t. Giáo trình “C n b n th pháp ch Vi t” mà b n (c ang c m trên tay ch mang tính c ng, khái l )c, c n k t h)p v i s h ng d'n tr c ti p, ng th i cùng v i t duy sáng t o riêng, hy v(ng các b n s khám phá nh ng ng nét bay b ng, ch$m phá c a các m'u t trong b môn th pháp. Hoàn thành giáo trình này, chúng tôi chân thành c m n n Các Nhà Th Pháp Ti n B i ã có nhi u t li u và t o i u ki n cho tài li u )c s m n tay b n (c. Chúng tôi hi u r ng nghiên c u v th pháp là m t l&nh v c r ng l n và còn nhi u v$n tranh lu n, h n n a là v ph ng pháp th c hành. Có r$t nhi u h n ch t phía ch quan c a tác gi , vì v y khó tránh kh,i nh ng sai sót, r$t mong b n (c l )ng th . Và th t s vô cùng áng quý n u nh n )c s góp ý, ch giáo chân thành c a b n (c g n xa, cùng nhau xây d ng, th !ng ngo n và làm th ng hoa nét ch áng yêu c a dân t c. Tp.H Chí Minh 6/2007 Lê H i & Nguy n Hòa Trang 2
 3. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com CH NG TRÌNH H C L P C N B N TH PHÁP CH VI T STT N I DUNG S TI T/BU I LÝ THUY-T 3 ti t 1. T ng quan v th pháp 3 ti t / 1 bu i (ngu n g c, thu t ng , tr ng phái,…) Gi"i thi u th pháp ông – Tây (Th pháp Trung Hoa, Nh t B n, Tri u Tiên, Châu Âu, A R p và Th pháp Vi t Nam ) TH.C HÀNH 37 ti t 2. Luy n nh ng nét c n b n 6 ti t / 2 bu i 3. Cách vi t ch 12 ti t / 4 bu i 4. Tham quan th c t (tri n lãm, phòng 3 ti t / 1 bu i tranh,..), Giao l u v!i các nhà chuyên môn 5. Ráp ch và b c c 9 ti t / 3 bu i 6. Gi!i thi u v "n ch #ng, các ch"t li u vi t 3 ti t / 1 bu i th pháp 7. K t thúc môn h c 4 ti t / 1 bu i T ng c ng 40 ti t / 13 bu i + M c ích: Cung c p cho h c viên nh ng ki n th c c b n v th pháp m t cách có h th ng, nh m mang l i cho h c viên nh ng k n ng c n b n chính tay mình vi t c tác ph m th pháp ch Vi t. ng th i qua ó rèn luy n c nhi u c tính t t trong quá trình luy n t p. Môn h c c ng góp ph n vào vi c k t th a và phát huy di s n v n hóa truy n th ng c a dân t c. + i t ng h c viên : là h c sinh, sinh viên, công nhân, tri th c,…yêu thích mu n tìm hi u v th pháp ch Vi t. + Yêu c u: H c viên có kh n ng t h c cao, rèn luy n nhi u, s!p x p th i gian h p lý luy n t p. Trang 3
 4. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com BÀI 1: T NG QUAN V$ TH PHÁP (1 Bu i) * M"c ích, ý ngh&a: Cung c p cho h c viên nh ng ki n th c c b n v th pháp, g i m# nhi u i u lý thú v th pháp ch Vi t. Có ý ngh$a khoa h c và th c ti%n, góp ph n vào vi c k th a và phát huy di s n v n hoa truy n th ng c a dân t c. * N i dung 1 T% ch vi t n ngh thu&t vi t ch 1.1. Ngu n g c ch vi t Ch vi t ra i theo yêu c u c a xã h i loài ng i. Nó hình thành trên c s! nh ng thành qu lao ng chân tay và trí óc. Ti n thân g n g i c a nó chính là nh ng hình v mang ý ngh&a th c th ho c t !ng t )ng. 1.2. Ngh thu t ch vi t. Cái p trong ch vi t, mà theo cách nói hi n i là ngh thu t ch vi t th pháp (Calligraphg – calligraphie-kalligraphiia) t lâu ã )c nhi u n c trên th gi i coi tr(ng và xem là m t lo i hình ngh thu t c thù “cao c$p”, là bi u t )ng th#m m/ c a n n v n hóa dân t c ! m t s n c Ph ng ông. Ngh thu t ch vi t v a t o nên giá tr th#m m/, v a có ý ngh&a th c ti0n trong cu c s ng c a m(i ng i trên hành tinh c a chúng ta. 1.3. Th pháp Cách hi u v ngh thu t th pháp có th khái quát thành hai n i dung : M t là, n i dung g n bó v i c s! m/ h(c c a th pháp (các cách vi t, k/ thu t vi t, nh ng bút pháp, ng nét, màu s c… c a ng i vi t). Hai là, g n bó v i tính cách, tâm t , tình c m, quan ni m tri t h(c, nhân sinh quan c a ng i vi t và phong khí c a th i i. Vì v y, ta có th hi u th pháp là: ngh thu t th hi n ch vi t và là ph ng ti n bi u t& tâm th c c a con ng i. V i ý ngh&a này, th pháp tr! thành m t ngh thu t bi u t m/ c m c a m+i dân t c, ý h ng, tâm t và tình c m ch quan, có tác d"ng o c và giá tr m/ h(c. Trang 4
 5. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com 2. S# l c th pháp ông – Tây Trong dòng ch y v n hóa truy n th ng c a các n c ph ng ông – th pháp )c xem nh là m t m ch ng m, l ng l t n t i v i th i gian nh ng th pháp l i có v trí áng k và hàm ch a nhi u giá tr nhân b n, o c xã h i trong th gi i ngh thu t. _Th pháp i v"i ng i Trung Hoa là linh h n c a m/ thu t Trung Hoa,là lo i hình ngh thu t có tính t ng h)p cao có xu h ng v n t i ngh thu t bi u hi n tâm h n ch quan. _ Th o Nh t B n: 1 Nh t B n n i mà khi u th#m m/ luôn d a vào s gi n d cùng v i tính tr m t m c t !ng c a Thiên o ã ti p ngu n cho ngh thu t th pháp phát tri n thành m t phong cách r$t c bi t ó là s k t h)p hài hòa gi a tinh hoa Thi n o và ngh thu t th hi n. V i ý ngh&a này, th o c a Nh t B n không ch là môn ngh thu t th hi n, mà nó v )t ra ngoài h n l )ng c a ý th c truy n t i n i dung tâm pháp. _Ngh thu t th pháp các qu c gia H i giáo : )c xem là “Ngh thu t th giác hàng u”. Nó tr! thành m t ph n trang trí chính trong o H i, trong các lâu ài, tr ng h(c. Theo Ibn al – Habib cho r ng ngh thu t vi t ch chính là ch c n ng cao quý nh$t, m t khoa h(c u vi t nh$t, m t ngh có thu ho ch cao nh$t c a th i i. _' các n "c ph ng tây, th i x a, khi ngh in ch a có ( ho c ã có mà ch a vi tính), nh ng v n ki n quan tr(ng hay tác ph#m thiêng liêng u c n nh ng nhà th pháp (calligrapher) n n nót, trau chu t t ng nét m t. . c bi t, v i kinh i n c a nhi u tôn giáo, các nhà th pháp còn dóc lòng tôn tr(ng, tr(n gìn trai gi i và kiêng t2u s c trong su t nh ng ngày tháng t m chép kinh thánh nh ng tác ph#m m/ thu t, mà ngày nay m t s ki t tác còn may m n gi )c ã tr! thành tài s n v n hóa vô giá c a các vi n b o tàng tên tu i trên th gi i. * So sánh s khác nhau c b n gi a ngh thu t th pháp ông và Tây (mang tính khái quát ) + V3 p ch vi t c a ng i Ph ng ông không ch d ng l i ! ngh thu t bi u hi n mà nó còn ph i l t t )c tính ch$t sâu th*m bên trong c a ch vi t. D ng nh th pháp ! ây không ch là b môn mà còn là m t pháp môn cho con ng i tu tâm luy n tánh.( xu$t phát t v n hoá g c nông nghi p ) + Ng )c l i, quan ni m ch vi t p i v i ng i Ph ng Tây thì ph i theo chu#n m c, ph i cân i t4 l , không có ng#u h ng và linh ho t.( xu$t phát t v n hoá g c du m"c ) Trang 5
 6. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com 3. Th pháp Vi t Nam t% truy n th ng n hi n 'i 3.1.Ngh thu t th pháp ch Hán_ Vi t Nam a. Quá trình hình thành th pháp ch Hán # Vi t Nam b.. (c i m th pháp ch Hán_Vi t Nam Quá trình phát tri n c a môn th pháp ch Hán t i Vi t Nam, có l ch s2 hình thành t ng t b môn th pháp t i Trung Hoa: u xu$t phát t tinh th n v n ngh trong sáng l$y c m h ng làm c n b n, l$y ch t o c m h ng. Tuy nhiên v bi u hi n m/ c m có nh ng i m t ng i khác bi t so v i ngh thu t th pháp ! Trung Hoa. 3.2.Ngh thu t th pháp ch Qu c Ng _ hi n i a. ôi nét v quá trình hình thành ch Qu c Ng b. S ra i c a th pháp ch Qu c ng (ch Vi t ) c. M t s (c i m trong th pháp Vi t _ Tính linh ho t: S linh ho t là m t trong nh ng i m quan tr(ng c a ngh tgu t th pháp nói chung. i v i th pháp ch Vi t tính linh ho t th hi n r$t cao _nó c ng là m t c tính i n hình c a ng i Vi t _ Tính bi u c m, tr tình: là m t c i m tiêu bi u c a các lo i hình ngh t thu t và v n hoá Vi t Nam nói riêng và có l v n hoá nông nghi p nói chung. V i th pháp ch Vi t thì tính bi u c m th hi n r$t r, nét. _ Tính hài hoà : Tính hài hòa là m t c i m n i b t c a n n v n hoá Vi t Nam và nó có nh h !ng r$t m nét trong ngh thu t th pháp ch Vi t. Nó c ng là m t trong nh ng y u t t o nên m t tác ph#m th pháp hoàn h o. _ Tính t ng h p: S giao hoà gi a v n hoá ông- Tây ( bút lông_ s n ph#m c a v n hoá ph ng ông và ch Latinh_s n ph#m c a v n hoá ph ng Tây). 3.3. Th Pháp Ch Vi t Trong i S ng V n Hoá C a Dân T c Th c t hi n nay, th pháp ch Vi t ã hoà m ch s ng ngh thu t trong v n hoa dân t c và nó có nh h !ng l n trên m t tr n v n hoá-t t !ng, o c-giáo d"c,… S! d& nó c bi t nh v y vì nó ã n i m ch )c truy n th ng tôn tr(ng ch , kính ch ã có hàng ngàn i trong l ch s2 dân t c. H n n a, nó mang thông i p cho m(i ng i r ng, n u bi t khai thác và sáng t o, thì ch Vi t c ng r$t p và r$t có h n. Hy v(ng, vi c ch i th pháp, th !ng lãm th pháp ch Vi t hi n nay không ch d ng l i ! tính phong trào mà là s Trang 6
 7. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com hi n di n có ý ngh&a c a m t môn ngh thu t c thù mang tính cao c$p, phát huy )c cái p, cái h n c a m+i ch Vi t trong lòng ng i dân n c Vi t. Bài t&p 1. Theo Anh ch) th pháp là gì? 2. Anh/ ch) hãy so sánh th pháp Trung Hoa v"i các n "c Nh t B n, Vi t Nam. 3. Anh/ ch) hãy so sánh th pháp ph ng ông và ngh thu t vi t ch Châu Âu. 4. Anh/ ch) hãy nêu nh ng (c i m c a th pháp ch Vi t. Trang 7
 8. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com BÀI 2 : LUY N CÁC NÉT C N B N (2 Bu i) * M c ích : Giúp cho ng i h c b "c u là quen v"i cách c m bút, v n bút. * Yêu c u : Vi t úng theo nh ng nét m u, và vi t nhi u l n. 1. Nh ng i u c n bi t tr !c khi th c hành môn th pháp _ V nh n th c _ 5n nh n i tâm, khiêm t n h(c h,i _ Trình v n hóa 2. Chu(n b) d ng c V n phòng t b o (bút, nghiên, gi$y, m c) 3. Th c hành Cách c m bút và t th vi t a.Tính n ng cây bút lông _ Bút lông g*m 2 ph n : Ph n u bút và ph n cán bút Cán bút chia làm 3 ph n: Ph n trên, ph n gi a và ph n c n (g n u bút). Tùy theo thói quen và tùy theo cách c m bút ng i vi t có th s2 d"ng ph n nào c ng )c. u bút c+ng chia làm ba ph n: Ph n u bút, l ng bút và c bút. Khi vi t ch nh, ph i s2 d"ng u bút, khi vi t ch to ho c các i m nh$n thì s2 d"ng l ng bút, khi vi t ch to h n ho c v các nét m, m nh, c ng thì s2 d"ng c u bút Trang 8
 9. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com b. Cách c m bút Có hai cách c m bút c b n: + B ng không còn g i là b ng gân – ho c g(i là Không th pháp (không ch m tay vào cán bút vào m t ph*ng c a bàn ho c n n). + B ng th t còn g i là b ng nh c – ho c g(i là Nh c th pháp (c nh bàn tay c m bút ho c ngón út tì lên m t ph*ng tìm th cân b ng cho nét ch không b run. Không th pháp Nh c th pháp Trang 9
 10. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com • Khác v i cách vi t th pháp ch Hán ph i c m bút b ng gân vì h ng vi t t ph i sang trái nên n u tay ch m gi$y s làm nhòe ch k bên nên ng i nh p môn th pháp s2 d"ng cách nào c ng )c, mi0n sao mình làm ch )c ng(n bút và th hi n )c ý ngh& c a mình mong mu n. c. T th vi t Có nhi u t th vi t tùy theo hoàn c nh và lo i hình c n th c hi n. + Ba t th chính: S2 d"ng bàn (ng i vi t) S2 d"ng bàn không gh ( ng vi t) S2 d"ng bàn th$p không gh (ng i x p b ng) + Ngoài ra, còn có các t th khác : bò nghiên, qu% g i, ng vi t trên vách. Trang 10
 11. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com d. T&p vi t m,t s nét c# b n Tr c khi t p vi t m t s nét c n b n, ng i t p nên th c hành vi c k3 carô b ng c( lông luy n vi c i u khi n ng(n bút, sao cho các nét cùng nh, u ho c l n u: t ch m n nhanh, nét v không b run ho c cong l ch. Sau khi i u khi n )c c( lông qua vi c k3 carô, ng i h(c c n luy n nh ng nét bút u tiên v i m t s nét c n b n sau: nét hoành (ngang), nét tung (s ), nét chéo, nét cung và nét tròn. _ Nét hoành (ngang) : Vi t theo chi u thu n t trái sang ph i, m nh ! nét h bút u tiên (nét m – c), kéo nhanh bút (t c) t o thành nét thanh nh,, cu i cùng nh$n bút ( c). Yêu c u ph i luy n n khi ng ngang ph i th*ng p. _ Nét tung (nét s ): T ng t cách vi t nét ngang, vi t t trên xu ng. Yêu c u ph i luy n n khi nét th*ng ng. Trang 11
 12. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com * M"c ích luy n hai nét này nh m luy n t p t o s t ng ph n gi a nét m và nét thanh c a các ch sau này. _ Nét ph t : m nh ! nét h bút sau ó kéo nhanh ngang và buông bút, t o s t nhiên c a nét, có nhi u v t x c ! cu i nét. _ Nét chéo: T ng t nh nét tung nh ng c tình nghiêng trái ho c nghiêng ph i, vi t theo h ng t trên xu ng _ Nét cung : vi t t ng t nh ch C. Cách vi t $n m nh nét u và nh, d n ! cu i nét. _ Nét tròn : C ng nh các ng nét trên, nét tròn c n t o ra nét to nh, t ng ph n nhau, không yêu c u h i bút ho c nh$n m nh ! cu i nét. _ Nét vòng : ây là nét luy n các ng cong theo ý mu n. Yêu c u t o nét m, nét thanh t ng t nét s và ngang nh ng vi t nhanh h n trên o n ng dài h n, và k t h)p v i l i xoay c m tay ho c xoay u bút, nên t o ra nh ng v t x c. Trang 12
 13. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com 7 nét c n b n cho ng i m"i b!t u h c Th Pháp Trên là m t s nét c n b n, ch y u là nh ng nét cong và th*ng. Luy n nh ng nét này giúp các b n làm quen và s2 d"ng bút lông m c x m t cách thu n ph"c, tránh s lúng túng khi b t tay vào vi t ch . H(c viên c g ng luy n ng bút cho th t nhi u, n khi nào th c hi n )c nh ng ng nét m l)t, t i sáng hòa hòa h)p nhau. )c nh v y xem nh b n ã thành công b c u trong vi c làm quen v i bút lông và m c x . Bài t&p Trên c s# các nét c n b n, anh/ch) th* vi t các m u t trong b ng ch cái. (l u ý : ch+ d a vào các nét c n b n) Trang 13
 14. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com Bài 3: CÁCH VI T CH (4 Bu i) Cách vi t ch r$t a d ng. Kh!i s chúng ta ch nên ch(n m t s ph ng pháp th c hành mang tính c b n. ó là vi c l a ch(n ki u ch , rèn luy n ki u ch và t p ráp ch . I. Vi t m-u t _ Tâp vi t 24 ch cái lo i vi t ch hoa b ng các nét c n b n ã h(c, theo các nhóm ch sau: + Nhóm 1: E, H, I, L, T ( ng d"ng nét tung và hoành) + Nhóm 2: A, K, M, N, V, X, Y, Z, W ( ng d"ng nét chéo) + Nhóm 3: B, C, D, , G, O, Q, P, S, R, U (6ng d"ng nét cung, vòng, tròn) Trang 14
 15. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com _ Tâp vi t 24 ch cái lo i ch vi t th ng b ng các nét c n b n (k t h)p tung, hoành, xiên, cung, tròn,…) Trang 15
 16. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com L u ý: Các h c viên c n tham kh o thêm nhi u m-u ch cái c.a nhi u nhà th pháp khác vi t. c nh v&y, m!i t'o ra nét riêng cho mình, không r&p khuôn theo ng /i h !ng d-n. ó m!i là ích th c c.a th pháp. _ M t s m'u ch cái tham kh o Ch Vi t C a ng H c Trang 16
 17. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com II. Cách Vi t ch _ L a ch n ki u ch Ki u ch u tiên nên ch(n t p vi t là ki u ch Chân ph ng, là lo i ch mà h u nh ai c ng (c )c, vi t )c t khi m i nh p môn Th pháp cho t i khi thành công trong l&nh v c vi t Th pháp. Khi vi t chân ph ng, ng i ta th hi n qua hai cách: _ Cách vi t ch b ng nhi u nét: cách vi t c a ng i c#n th n, rõ ràng. Cách vi t này có u i m là ch vi t d0 (c, d0 b c"c s p x p,…nh ng nó ít t o nét thanh, v t x c vì vi t ch m, thi u tính uy n chuy n. _ Cách vi t ch b ng m t nét: là cách vi t li n l c và vi t nhanh nh ng i vi t ang ký tên. Vì vi t nhanh nên ch t o ra nh ng v t m c thanh, mãnh và có nh ng nét m nh "v ", nh ng ch d0 b r i, d0 b xo n, khó (c,… Trang 17
 18. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com L u ý: Dù ch n ch nào c+ng ph i tránh vi c tô i, * l'i nh ng ch thích &m nét mà ph i i c m,t l n cho m0i nét, có nh th Th pháp m!i có tính 1c thù riêng, ch2 không s3 tr4 thành h a s5 v3 qu ng cáo. Bài t&p Anh/ch hãy vi t b ng ch cái cho riêng mình Trang 18
 19. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com BÀI 4: GIAO L U V I CÁC NHÀ CHUYÊN MÔN - THAM QUAN TRI6N LÃM TH PHÁP (1 Bu i) M c ích: H(c viên ti p c n tr c ti p v i các tác ph#m th pháp )c tr ng bày tri n lãm, tham gia gia l u, trao i h(c t p v i các nhà th pháp lâu n m. Qua ó, giúp h(c viên h(c t p )c nhi u nh ng tri th c kinh nghi m và th c ti0n h n trong quá trình sáng tác. N,i dung giao l u _ H(c viên trao i v chuyên môn, h(c thu t _ H(c viên trao i, ti p c n tr c ti p và h(c t p )c v k/ n ng, bút pháp, các trình bày, t ch c tri n lãm,… Hình th2c giao l u _ M i nhà chuyên môn v l p giao l u _ Các h(c viên n nhà chuyên môn k t h)p xem bi u di0n và phòng tr ng bày th pháp. _ Xem tri n lãm th pháp k t h)p giao l u v i các tác gi có tác ph#m tr ng bày Trang 19
 20. Giáo trình H c Th Pháp – Biên So n : Lê H i & Nguy n Hòa -- Website: www.vietthuphap.com Bài 5: CÁCH RÁP CH VÀ B C7C (3 Bu i) I. Cách ráp v n _ Tâp ráp v n n t : n t có nhi u ch hay, cô ng, súc tích và hàm ch a nhi u ý ngh&a thâm sâu càng xem càng ng'm ngh& càng v7 ra nhi u i u hay l ph i. Ví d": Tâm, Nh'n, Thi n, o, Phúc, c,… _ T p ráp v n a t : t 2 ch tr! lên. Có th là kh th , câu i, ca dao t"c ng , danh ngôn,… II. B c c * Cách trình bày m t b c th pháp (ch ng pháp) 1. D ng th pháp hình ch nh t ng: ây là d ng hình trình bày th pháp ph bi n x a nay. D ng này th ng ch(n kh gi$y có chi u dài ít nh$t b ng hai l n chi u r ng (Trung ng). N u vi t hai b c hình ch nh t song song nhau có vi t câu i g(i là i liên. ôi khi m t b c th h(a ! d ng trung ng )c t gi a 2 b c i liên treo trên t ng. Ho c ng i vi t th hi n 2 v i ! d ng trung ng 2. D ng hình ch nh t n m ngang: kh gi$y chi u dài ít nh$t g$p ôi chi u r ng, )c g(i là hoành phúc hay hoành phi Trang 20
Đồng bộ tài khoản