Giáo trình học Chăn nuôi thỏ Chương 3

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
99
lượt xem
45
download

Giáo trình học Chăn nuôi thỏ Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một cách chung nhất, nhu cầu về năng lượng đối với gia súc thường thay đổi theo tỉ lệ nghịch với tầm vóc của cơ thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình học Chăn nuôi thỏ Chương 3

  1. CH NG 3 DINH D NG VÀ TH C N C A TH A. NHU C U DINH D NG I. Nhu c u n ng l ng M t cách chung nh t, nhu c u v n ng l ng i v i gia súc th ng thay i theo t l ngh ch v i t m vóc c a c th . N u thú càng nh con thì nhu c u n ng l ng trên m t n v th tr ng càng cao. Ví d nh th là m t trong nh ng loài ng v t có vú có nhu c u n ng l ng t ng i cao, so v i trâu bò nó có nhu c u n ng l ng g p 3 l n. Nhu c u n ng l ng g m có 3 ph n: a. Nhu c u c b n Nhu c u này có th xác nh trong tình tr ng th không s n xu t và ho t ng trong 24 gi theo nghiên c u c a Lee (1939) các lo i th có tr ng l ng khác nhau: B ng 1. Nhu c u c b n c a Th Th tr ng Nhu c u c b n Th tr ng Nhu c u c b n (kg) (Kcal) (kg) (Kcal) 1,5 80 3,0 140 2,0 100 3,5 180 2,5 120 4,5 200 b. Nhu c u duy trì c xác nh là nhu c u c b n và c ng thêm v i m t s n ng l ng c n thi t nh n u ng, tiêu hoá và nh ng ho t ng sinh lý khác nh ng không s n xu t. Nhu c u này có th tính b ng cách nhân ôi nhu c u c b n, nên k t qu nh sau http://www.ebook.edu.vn
  2. B ng 2. Nhu c u duy trì c a Th Th tr ng Nhu c u duy trì Th tr ng Nhu c u duy trì (kg) (Kcal) (kg) (Kcal) 1,5 160 3,0 280 2,0 200 3,5 360 2,5 240 4,5 480 c. Nhu c u s n xu t Nhu c u s n xu t c a th th ng bao g m: Nhu c u sinh s n, nhu c u s n xu t s a và nhu c u t ng tr ng - Nhu c u sinh s n: Nhu c u này thì cho c th c có th ph i con cái và nhu c u th cái có mang. M t s nghiên c u ngh là nhu c u c a th c gi ng và th cái có mang chi m kho ng t 5-10% nhu c u duy trì. Th cái có thai trong kho ng 30 ngày thì . S ngày có mang có th t ng hay gi m chút ít tu theo gi ng th hay s l ng thai c mang trong c th . Trong 20 ngày u tr ng l ng bào thai phát tri n ch m, sau ó tr ng l ng thai t ng r t nhanh trong 10 ngày cu i. i u này s cho th y là tr ng l ng s sinh c a th tùy thu c r t nhi u vào d ng ch t cung c p cho th m trong giai o n này, và lúc này nhu c u mang thai có th t ng lên kho ng 30-40% nhu c u duy trì II. Nhu c u m và amino acid a. Nhu c u m L ng m trong kh u ph n c xem là quan tr ng vì nó m b o các ho t ng duy trì và s n xu t c a th , tuy nhiên các nghiên c u trên th ngo i nh p thu n và th lai Vi t Nam có nh ng k t qu khá bi n ng, m t s các tài li u cho bi t: - Th cái có thai 3kg có nhu c u hàng ngày là 20g DP ( m tiêu hoá). - Th nuôi con c n 30-35 g DP m i ngày. http://www.ebook.edu.vn
  3. - Th c sinh s n ho c th cái khô có nhu c u 10-12 g DP/ngày Theo Lebas (1979) và Lang (1981) ghi nh n b i Lebas et al. (1986) nhu c u m trong kh u ph n phân theo lo i s n xu t nh sau th t ng tr ng (4-12 tu n tu i) là 16%CP ( m thô), th cái mang thai là 16%CP, th cái cho s a nuôi con là 18%CP, th cái sinh s n và th v béo 17%CP. C ng theo Lebas et al. (1986) nhu c u m th th t trong kh u ph n t 15-16%CP ( m thô) và th cái sinh s n là t 17-18%CP cho dù là có tr ng h p t ng lên n 21%CP th nuôi con cho nhi u s a, tuy nhiên i u này không c khuy n cáo do hi u qu kinh t và s con cai s a kém. Tuy nhiên theo ngh INRA (1989) ghi nh n b i Sandford (1996) thì nhu c u m thô trong kh u ph n là 15.5% cho th t ng tr ng t 4-12 tu n l , th cái trong giai o n lên gi ng là 16% và th cái ang ti t s a nuôi con là 18%. Trong các nghiên c u g n ây iv i th lai BSCL th sinh s n là 15-18%CP tùy theo ch t l ng c a ngu n th c n m là ph ph m (bã u nành, bã bia, …) hay chính ph m ( u nành, th c n h n h p công nghi p), trong khi v i th t ng tr ng là t 13-16% tùy vào ngu n th c n m (Nguyen Van Thu & Nguyen Thi Kim Dong, 2005, 2008 and 2009). b. Nhu c u amino acid Trong nhi u n m, ch t l ng protein không c quan tâm trong dinh d ng th b i vì có hi n t ng n phân. Tuy nhiên, nh ng báo cáo g n ây cho th y phân m m ch chi m kho ng 14% t ng DM n vào và kho ng 17-18% protein n vào. Vì v y, m c dù phân m m c gi i thi u là ngu n m cho th có ph m ch t t t v amino acid gi i h n, nh ng s l ng c a chúng không m b o nhu c u trong kh u ph n vì v y c n b sung ngu n amino acid gi i h n này (Santoma et al., 1987). Các nhà nghiên c u cho bi t là th t ng tr ng c n trong th c n ch a 10 trong s 21 amino acid thi t yu t o nên protein c a th g m có arginine, histidine, leucine, isoleucine, lysine, phenylalanine v i tyrocine, methionine v i cystine, threonine, trytophane và valine (Lebas et al., 1986). Nhu c u v các lo i amino acid th sinh s n c ng c n b ng t ng t nh là th th t (Lebas et al., 1986). http://www.ebook.edu.vn
  4. III. Nhu c u ch t x c a th Vi c xác nh m c x t i u trong kh u ph n th là m t trong nh ng m c tiêu chính c a vi c nghiên c u v dinh d ng th . Th c cho n kh u ph n x th p thì có nh ng bi u hi n xáo tr n trong h th ng tiêu hóa v i nh ng bi u hi n nh tiêu ch y kèm v i t l ch t cao. i u này có th gi i thích là do kh u ph n có m c x th p s kéo dài th i gian l u gi c a th c n trong h th ng tiêu hóa (Hoover & Heitmann, 1972). H n th n a, kh u ph n x th p h n 12% s thay th ch t ch a trong manh tràng s th p h n. Tình tr ng này d n n hai tr ng h p: s lên men không mong mu n trong manh tràng và s gia t ng c a nh ng vi sinh v t gây b nh (Carabano et al., 1988). T c i m sinh lý tiêu hóa c a th ta th y th c n x thô v a là ch t ch a yd dày và manh tràng v a có tác d ng ch ng ói m b o sinh lý tiêu hóa bình th ng. Ch t x nh là ngu n cung c p n ng l ng, tác ng t t n quá trình lên men c a vi khu n manh tràng. Nhi u k t qu nghiên c u cho th y: n u cho th n th c n nghèo x (d i 8%) thì th s b tiêu ch y. Nhu c u t i thi u v x thô là 12% trong kh u ph n n c a th . Hàm l ng x phù h p nh t là 13-15%. Th c n này s kích thích s ho t ng c a ng tiêu hóa và nhu ng ru t bình th ng. Nh ng n u t ng t l x thô trên 16% thì s gây c n tr t ng tr ng và kh n ng s d ng th c n c a th . Riêng th gi ng tr ng thành có th s d ng c kh u ph n n ch a thành ph n x thô cao h n (16-18%). Cung c p x thô có th theo d ng c , lá xanh, khô ho c d ng b t nghi n nh 2-5mm tr n vào th c n h n h p óng viên ho c d ng b t (Nguy n Quang S c & inh v n Bình, 2000). BSCL các nghiên c u cho th y m c 38-42% x trung tính (NDF, neutral detergent fiber) trong kh u ph n g m c lông Para và rau lang, và l ng 25-35g x trung tính/ngày/con i v i th ang t ng tr ng có tr ng l ng 1,3kg - 1,5kg là thích h p cho s tiêu hoá và t ng tr ng (Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen Truong Giang, 2009). IV. Nhu c u khoáng và vitamin http://www.ebook.edu.vn
  5. Các nhu c u khoáng và vitamin hi n nay các tài li u thông báo có nh ng bi n ng và khác bi t nhau. Nh ng nghiên c u v nhu c u v calcium và phospho cho th y th t ng tr ng c n ít h n r t nhi u so v i th cái nuôi con. Th cái nuôi con chuy n 7-8g khoáng vào s a m t ngày. B t k s m t cân i v Na, K, Cl có th gây ra viêm th n và sinh khó. Khi bón rau c có hàm l ng cao K khi cho th n có th gây ra nh ng r i ro (Lebas et al., 1986). Trong ch n nuôi th r t c n thi t ph i cung c p vitamin c bi t là th nuôi nh t và có n ng su t cao. i v i th sinh s n c n thi t ph i c cung c p vitamin A và E n u y thì t l có th t 70-80%, n u thi u t l này có th là 40-50% và t l nuôi s ng là 30-40%. C xanh, cà r t, bí và lúa lên m ng là nh ng ngu n cung c p vitamin r t t t cho th . Th có th t t ng h p vitamin nhóm B trong h tiêu hoá. Ng i ta c ng có th cung c p vitamin t ng h p d ng b t cho th vào trong th c n h n h p. B. CÁC LO I TH C N CHO TH I. Rau c Th có th n nhi u lo i c trong i u ki n BSCL các lo i rau c có th cho th n nh rau lang, rau mu ng, rau trai (Commelina palidusa), l c bình (Eichhornia crassipes), bìm bìm (Operculina turpethum), a cúc (Wedelia spp), v.v.., và các lo i c nh c lông tây (Brachiaria mutica), c lá tre (Paspalum conpressum), c m m (Hymenache acutigluma), c ch (Cynodon dactylon), c s (Panicum maximum), c ng (Panicum repens), c voi (Penisetum purpureum), v.v.. Chú ý là nên c t c tr c khi ra hoa vì c ã ra hoa thì ch t l ng gi m i do d n xu t không m gi m trong lúc hàm l ng x và các ch t khó tiêu hoá t ng lên nh lignin, cutin, silic, v.v… C n thi t h t s c chú ý i v i: * C h th i *C t nên ph i dàn m ng ra cho khô, không nên ch t thành ng. i u này có th t o i u ki n cho m t s vi khu n lên men http://www.ebook.edu.vn
  6. S l ng c cho th n nhi u hay ít còn ph thu c vào kh u ph n c a th có cho n thêm th c n tinh hay không, thông th ng th cái n kho ng 1,0 - 1,5 kg/ngày. http://www.ebook.edu.vn
  7. V. Cách ch bi n th c n cho th http://www.ebook.edu.vn
  8. i v i th c n xanh th ng c thu ho ch lúc còn non hay v a ph i nên không c n ph i ch bi n gì, tuy nhiên n u quá dài hay thô thì c n ph i c t ng n 20-30 cm. Các lo i khoai, qu thì s t nh dày kho ng 5-8mm. B p hay lúa h t thì xay b hay xay nhuy n, tuy nhiên lúa hay h t u c ng có th cho n nguyên h t. N u th c n d ng b t thì c n ph i v y ít n c tránh b i th c n bay vào m i th và c ng tránh hao t n th c n. Các d ng th c n h t c ng có th ngâm n c và cho n y m m cho th n nh là b p, lúa và u. C xanh lúc có nhi u có th thu ho ch và làm c khô d tr , c ph i khô c bó l i thành t ng bánh ch t c 2 u r i gác lên sàn cao cách m t t kho ng 1m. Vi c ph i h p th c n s làm t ng kh u v và t ng kh n ng tiêu hoá chúng. Không nên cho th n n i u m t lo i c hay m t lo i th c n tinh dài ngày vì nh v y s làm gi m tính thèm n c a th , d n nl ng th c n tiêu th gi m làm nh h ng n n ng su t t ng tr ng và sinh s n c a chúng. C. CÂU H I ÔN T P 1. Trình bày vai trò và nhu c u c a n ng l ng và m i v i th th t và th sinh s n. 2. Trình bày vai trò và nhu c u c a ch t x , khoáng, vitamin và n c i v i th . 3. Nêu m t s th c n ph bi n có th ch n nuôi th t i a ph ng c a anh ch và xu t s phát tri n c a chúng. http://www.ebook.edu.vn
Đồng bộ tài khoản