Giáo trình Hồi sinh hô hấp tuần hoàn (CRP)

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
189
lượt xem
50
download

Giáo trình Hồi sinh hô hấp tuần hoàn (CRP)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa: Ngưng hô hấp tuần hoàn là sự ngưng đột ngột của hô hấp và các nhát bóp tim hiệu quả Mục tiêu: Duy trì sự cung cấp oxy bảo hòa cho cơ thể, đặt biệt là hệ thần kinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Hồi sinh hô hấp tuần hoàn (CRP)

  1. HOÀI SINH HOÂ HAÁP TUAÀN HOAØN ( CPR ) ( Cardiopulmonary resuscitations ) BS Nguyeãn Thò Thu Vaân I- ÑÒNH NGHÓA Ngöng hoâ haáp tuaàn hoaøn laø söï ngöng ñoät ngoät cuûa hoâ haáp vaø caùc nhaùt boùp tim hieäu quûa . II- CAÙC MUÏC TIEÂU ÑAÏT ÑÖÔÏC TRONG HOÀI SINH TIM PHOÅI - Duy trì söï cung caáp oxy baûo hoøa cho cô theå ,ñaët bieät laø heä thaàn kinh ( tröôùc 04 phuùt ) . Do vaäy tìm moïi caùch nhanh nhaát ñeå khoâi phuïc söï laøm vieäc cuûa heä tuaàn hoaøn vaø hoâ haáp . III- CHAÅN ÑOAÙN NGÖNG TIM 1- Ñoät ngoät maát yù thöùc . 2- Maát caùc maïch lôùn ( caûnh , beïn … ) . 3- Huyeát aùp = 0 . IV- CAÙC BIEÄN PHAÙT HOÀI SINH TIM PHOÅI CÔ BAÛN • Böôùc 01 : kieåm tra yù thöùc beänh nhaân . • Böôùc 02 : goïi caáp cöùu . • Böôùc 03 : ñaët beänh nhaân naèm ngöûa treân 01 maët phaúng cöùng, ngöûa ñaàu , naâng caèm . • Böôùc 04 : khai thoâng ñöôøng thôû , hoâ haáp hoå trôï : - Huùt ñaøm nhôùt , keùo löôõi . - Taùi laäp hoâ haáp : thoåi mieäng –mieäng hoaëc mieäng muûi . Ñaët oáng chöõ S vaø duøng Ambubay + Oxy hoå trôï , ñaët oáng noäi khí quaûn . • Böôùc 05 : taùi laäp tuaàn hoaøn eùp tim ngoaøi loàng ngöïc vôùi taàn soá 80- 100ck/1’. Vò trí ñaët tay ôû 1/3 döôùi xöông öùc luùn saâu 4-6 cm .Tö theá thaúng goùc , thaúng tay , ngang vai . EÙp tim coù hieäu quûa laø : -Coù maïch . -Phöùc boä QRS roû treân Monitoring . • Böôùc 06 :laäp 02 ñöôøng truyeàn tænh maïch – caùc vò trí ñaët : -TM neàn . -TM caûnh ngoaøi hoaëc trong .
  2. -TM hieån . -TM coå trong . thöôøng duøng catheter coù gaén kim clad . Trong tröôøng hôïp khoù ñaët phaûi bôm thuoác qua noäi khí quaûn . Nhöõng thuoác coù theå bôm ñöôïc laø : -Atropine . -Lidocaine . -Adrenaline . Muoán bôm thuoác qua noäi khí quaûn phaûi ñöa 01 catheter daøi 35 cm vaøo noäi khí quaûn , khi bôm thuoác phaûi taïm ngöng boùp tim , soá löôïng thuoác ñöa vaøo noäi khí quaûn phaûi gaáp 2→ 2,5 laàn thuoác duøng ñöôøng tænh maïch . Toùm laïi hoài sinh tim phoåi cô baûn goàm 04 chöû deå nhôù : A: airway . B: breathing . C: circulation . D:Drugs . V- CAÙC BIEÄN PHAÙP HOÀI SINH TIM CAO CAÁP ( advanced cardiac life supports) 1- Shock ñieän muø . Coù theå laøm 03 laàn : - 200 Ws . - 300 Ws . - 3660 Ws . Chuù yù khi ñaùnh shock : - Beänh nhaân khoâng chaïm giöôøng , neäm khoâ . - Taét oxy . - Thaày thuoác khoâng chaïm beänh nhaân . - Neáu beänh nhaân mang maùy taïo nhòp , ñieän cöïc khoâng ñöôïc ñeå caùch maùy ≤ 12cm ñeå traùnh hoûng maùy . - Phoùng ñieän vaøo thì thôû ra - Oxy vaø nöôùc, ñieän giaûi khoâng ñöôïc thieáu ,roái loaïn tröôùc khi phoùng ñieän . 2- Caên cöù vaøo ECG ñeå xöû trí tieáp . • RUNG THAÁT - Maát heát caùc soùng P, Q, R, S, T . - Coù 02 daïng rung thaát : + Rung thaát soùng nhoû : ( fine fibrilation ) bieân ñoä < 3mm , deã nhaàm vôùi voâ taâm thu .
  3. Xöû trí : Epinephrine ( Adrenaline ) oáng 01ml 1‰ ( 1mg ) tieâm TM 0,5 →1mg moãi 5’ ( Neáu chöa thaønh coâng ) vaø tieáp tuïc boùp tim . + Rung thaát maéc lôùn : ( coars fibrilation ) bieân ñoä > 3mm . Luùc naøy khöõ rung 200 J x 03 laàn neáu caàn vaø taêng leân ñeán 360 J . vaø cho Lidocaine 0,5 mg/kg bolus moãi 8’( oáng 40mg hoaëc 200mg ) ñaït toång lieàu 3mg /kg cho keùo daøi trong 03 ngaøy neáu caàn .Neáu Lidocaine khoâng hieäu quûa ñeå öùc cheá rung thaát taùi phaùt thì duøng Bretyliumtosylate duøng 5-10 mg/kg moãi 30’ bolus . Toång lieàu 30 mg/kg . • NHÒP NHANH THAÁT ( Ventricular tachycardia ) - Syndronized DC neáu maïch , HA khoâng oån . - Lidocaine : khi maïch , HA oån . • VOÂ TAÂM THU ( Ventricular asystole ) + Δ+ : - Treân ECG laø 01 ñöôøng ñaúng ñieän . - Caàn xem treân 02 chuyeån ñaïo khaùc nhau ñeå Δ phaân bieät vôùi Veryfine ventricular fibrilation . + Ñieàu trò : - Ñaám tröôùc tim . - Epinephrine 0,5 –1mg moãi 5’ tieâm TM . - Atropine 1mg moãi 5’ tieâm TM . - Calcichloride 10% 5ml tieâm TM . Nhaát laø khi ngöng tim do taêng K+ duøng calci toát nhaát . - Taïo nhòp taïm thôøi : qua ñuôøng thöïc quaûn ( transoephageal pacing ) hoaëc qua ñöôøng tænh maïch hoaëc qua thaønh ngöïc vaøo thaát phaûi . • PHAÂN LY ÑIEÄN CÔ ( electromechanical discociation ) + Δ+ : - Phöùc boä thaát bình thöôøng , ñeàu nh7ng voâ maïch . - Sau ñoù phöùc boä thaát chaäm daàn ,QRS roäng ra , nhòp boä noái , nhòp töï thaát . + Nguyeân nhaân : - Toån thöông cô tim naëng . - Giaûm theå tích maùu . - Thieáu oxy , toan , cheøn eùp tim caáp . - Thuyeân taét ñoäng maïch phoåi lôùn . + Ñieàu trò : - Coá gaéng ñieàu trò nguyeân nhaân . - Epinephrine 1mg moãi 5’ tieâm TM .
  4. - Bicarbonate Natri 1mEq/kg sau 10’ nhaéc laïi . • NHÒP TIM QUAÙ CHAÄM ( Severe ventricular brdycardia ) - Atropine 0,5 –1mg tieâm TM moãi 5’, khoâng quaù 2mg . - Isoprotenolol ( Isoprenaline , Isuprel ) loï 5ml =1mg ( 0,2mg /1ml ) hoøa 01 oáng vôùi 500ml Dextrose 5% truyeàn TM 2 -20μg/1’. -Ñaët maùy taïo nhòp taïm thôøi qua thöïc quaûn hoaëc TM . • ÑIEÀU TRÒ SAU HOÀI SÖÙC - Duy trì caùc ñöôøng truyeàn . - Thôû oxy hoå trôï . - Duy trì Lidocaine ñeán 24 h sau . - Tieáp tuïc theo doõi treân Monitoring . - Neáu coù co giaät → duøng an thaàn . - Neáu HA thaáp cho Dopamine , neáu coù phuø naûo cho lôïi tieåu , Corticoide , giôùi haïn dòch truyeàn 1500ml/ngaøy . - Ñaàu vaø chaân keâ cao 300 . QUYEÁT ÑÒNH NGÖNG HOÀI SÖÙC + Sau 15’ caáp cöùu vaãn khoâng coù hoaït ñoäng ñieän cuûa thaát ( tröø ngoä ñoäc thuoác nguû ) . + Ñoàng töû daõn ≥ 3mm lieân tuïc trong 30’ . + Khoâng töï thôû ñöôïc . + Meâ saâu , maát moïi phaûn xaï . Thoâng qua Khoa Noäi Toång hôïp II Ngaøy 15-11-1998 Tröôûng Khoa BS Traàn Höõu Quyù .
Đồng bộ tài khoản