Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6

Chia sẻ: Ewtw Tert | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
6
download

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6

  1. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü 10000 7500 1250 250 1000 350 150 1250 3750 6250 8750 2700 -0,017 H30 H30 0,061 ®.a.h R1 0,271 0,233 0,42 0,4075 1900 1900 1100 H×nh 4.36: VÝ dô tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p nÐn lÖch t©m ⎡1 ⎢η oto = 2 ∑ y i = 2 .(0.344 + 0.216 + 0.142 + 0.014 ) = 0.358 1 1 ⎢ Theo c¸ch 1: ⎢η 1 = ∑ y i = .(0.334 + 0.152 ) = 0.243 1 1 • ⎢ XB 2 2 ⎢ ⎢η ng = ω = 1 .1.(0.445 + 0.378) = 0.412 1 ⎢ ⎣ 2 ⎡1 0.8 × 8.75 ⎛1 ⎞ ⎢η oto = 2.⎜ 8 + 1.25 2 + 3.75 2 + 6.25 2 + 8.75 2 ⎟ = 0.357 ⎝ ⎠ ⎢ ⎢ 1.75 × 8.75 ⎛1 ⎞ • Theo c¸ch 2: ⎢η 1 = 1.⎜ + = 0.242 2⎟ ⎝ 8 1.25 + 3.75 + 6.25 + 8.75 ⎠ XB 2 2 2 ⎢ ⎢1 4.281 × 1 × 8.75 ⎛1 ⎞ ⎢η ng = 1.⎜ + = 0.41 2⎟ ⎝ 8 1.25 + 3.75 + 6.25 + 8.75 ⎠ 2 2 2 ⎣ Nh− vËy, 2 c¸ch ®Òu cho kÕt qu¶ nh− nhau. −u, nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p: • DÔ ¸p dông. • BiÕt ngay dÇm nguy hiÓm. • Cã thÓ kh«ng cÇn vÏ ®.a.h. • §èi víi mäi tæ hîp t¶i träng «t«, xe xÝch, xe ®Æc biÖt vμ ng−êi ®Òu ¸p dông 1 c«ng thøc (c¸ch 2). • §©y lμ ph−¬ng ph¸p gÇn ®óng. Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 125 -
  2. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü Ph¹m vi ¸p dông: • ThiÕt kÕ s¬ bé. • CÇu nhiÒu dÇm ngang. L • ≥ 2 víi L, B lμ chiÒu dμi vμ chiÒu réng kÕt cÊu nhÞp. Tû sè B • KÕt cÊu dÇm thÐp liªn hîp víi b¶n BTCT. 4.1.2.3-Ph−¬ng ph¸p dÇm liªn tôc trªn gèi tùa ®μn håi: L < 2 th× ¸p dông theo ph−¬ng ph¸p nμy. Khi tû sè B TÝnh hÖ sè mÒm: d 3 .I d d3 α= = 12.8 4 (4.6) 6.E.I n .Δ p Ltt .I n Trong ®ã: +d: kho¶ng c¸ch dÇm chñ theo ph−¬ng ngang. +E: m«®un ®μn håi cña dÇm chñ. +In: m«men qu¸n tÝnh theo ph−¬ng ngang cña kÕt cÊu nhÞp trªn 1m dμi, gåm phÇn b¶n mÆt cÇu (nÕu cã liªn hîp) Ibmc vμ liªn kÕt ngang Ilkn. Ilkn ®−îc x¸c ®Þnh tõ m«men qu¸n tÝnh cña 1 liªn kÕt ngang sau ®ã chia cho kho¶ng c¸ch gi÷a 2 liªn kÕt ngang, chó ý kho¶ng c¸ch nμy kh«ng > 5m vμ kh«ng > 15 lÇn bÒ réng c¸nh dÇm chñ. +Δp: ®é vâng cña dÇm chñ do t¶i träng p=1t/m ph©n bè ®Òu trªn dÇm chÝnh, 5 p.L4 ®−îc x¸c ®Þnh: Δ p = tt . . 384 E.I d +Ltt: chiÒu dμi tÝnh to¸n cña dÇm chñ. +Id: m«men qu¸n tÝnh cña dÇm chñ. NÕu hÖ sè mÒm α < 0.05 th× ¸p dông ph−¬ng ph¸p nÐn lÖch t©m, cßn lín h¬n th× tra b¶ng ®Ó x¸c ®Þnh ®.a.h ¸p lùc lªn dÇm chñ cÇn tÝnh. 4.1.3-X¸c ®Þnh néi lùc dÇm chñ: -§· häc trong ThiÕt kÕ cÇu bªt«ng cèt thÐp. 4.2-TÝnh to¸n kiÓm tra ®é bÒn cña tiÕt diÖn: 4.2.1-X¸c ®Þnh ®Æc tr−ng h×nh häc cña tiÕt diÖn: 4.2.1.1-DÇm t¸n ®inh, bul«ng: DiÖn tÝch nguyªn cña dÇm bao gåm s−ên dÇm, 4 thÐp gãc biªn vμ c¸c b¶n ngang: Fng = hs .δ s + 4 f thg + 2∑ δ b .bb (4.7) Trong ®ã: +hs, δs vμ δb, bb: c¸c kÝch th−íc cña s−ên dÇm vμ c¸c b¶n biªn, dÊu Σ lÊy cho 1 biªn dÇm. +fthg: diÖn tÝch 1 thÐp gãc biªn. M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn nguyªn: δ s hs3 + 4 f thg y thg + 2∑ δ b bb y b I ng = 2 2 (4.8) 12 Trong ®ã: Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 126 -
  3. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü +ythg vμ yb: kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hßa cña dÇm ®Õn träng t©m cña thÐp gãc vμ b¶n biªn ë 1 biªn dÇm M«men qu¸n tÝnh cña phÇn bÞ gi¶m yÕu do c¸c lç ®inh: ΔI = ∑ d i δ i y i2 (4.9) Trong ®ã: +di vμ δi: ®−êng kÝnh lç ®inh vμ chiÒu dμy b¶n thÐp bÞ gi¶m yÕu. +yi: kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn t©m c¸c lç ®inh. §èi víi s−ên dÇm khi ch−a cã sè liÖu chÝnh x¸c vÒ sù gi¶m yÕu th× cã thÓ lÊy momen qu¸n tÝnh cã gi¶m yÕu ®ã b»ng 15% m«men qu¸n tÝnh cña s−ên dÇm kh«ng kÓ gi¶m yÕu. M«men qu¸n tÝnh dÇm ®· trõ gi¶m yÕu: I gi = I ng − ΔI (4.10) M«men tÜnh cña 1/2 tiÕt diÖn nguyªn ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm: δ h2 S1 / 2 = s s + 2 f thg y thg + ∑ δ b bb y b 8 (4.11) M«men tÜnh cña 1 biªn dÇm ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm: S b = 2 f thg y thg + ∑ δ b bb y b (4.12) 4.2.1.2-DÇm hμn: DiÖn tÝch cña dÇm bao gåm s−ên dÇm vμ c¸c b¶n biªn: F = hs .δ s + 2∑ δ b .bb (4.13) M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn dÇm: δ s hs3 + 2∑ δ b bb y b I= 2 (4.14) 12 M«men tÜnh cña 1/2 tiÕt diÖn nguyªn ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm: δ s hs2 + ∑ δ b bb y b S1 / 2 = 8 (4.15) M«men tÜnh cña 1 biªn dÇm ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm: S b = ∑ δ b bb y b (4.16) 4.2.2-KiÓm tra øng suÊt: 4.2.2.1-KiÓm tra øng suÊt ph¸p: §iÒu kiÖn: Mh σ max = . ≤ Ru I gi 2 (4.17) Trong ®ã: +M: m«men tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn cÇn kiÓm tra. +h: chiÒu cao cña dÇm chñ. +Ru: c−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp chÞu uèn. Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 127 -
  4. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü σ t b b y 0 0 tmax h σmax H×nh 4.37: øng suÊt ph¸p vμ tiÕp trong dÇm 4.2.2.2-KiÓm tra øng suÊt tiÕp: -§iÒu kiÖn: Q.S1 / 2 τ max = ≤ c'.0,6.R0 (4.18) I ng .δ s Trong ®ã: +Q: lùc c¾t tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn cÇn kiÓm tra. +R0: c−êng ®é chÞu kÐo cña thÐp. +c’: hÖ sè xÐt ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu cña øng suÊt tiÕp, ®−îc lÊy nh− sau: τ max ⎡ ⎢c' = 1 khi ≤ 1.25 τ tb ⎢ → trÞ sè trung gian th× néi suy. τ max ⎢ ⎢c' = 1.25 khi ≥ 1.5 τ tb ⎣ Q +τtb: øng suÊt trung b×nh, ®−îc tÝnh τ tb = . hs .δ s 4.2.2.3-KiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng: T¹i nh÷ng tiÕt diÖn cã gi¸ trÞ m«men vμ lùc c¾t ®Òu lín, hoÆc t¹i vÞ trÝ thay ®æi tiÕt diÖn biªn dÇm (lÊy t¹i ®iÓm c¾t lý thuyÕt), øng suÊt ph¸p gÇn ®¹t tíi c−êng ®é tÝnh to¸n ®ång thêi øng suÊt tiÕp còng lín lªn. Do vËy ta cÇn ph¶i kiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng. §iÒu kiÖn: σ td = 0.8σ 2 + 2.4τ 2 ≤ R0 (4.19) Trong ®ã: +σ, τ: øng suÊt ph¸p vμ tiÕp t¹i thí cÇn kiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng. §èi víi dÇm ®inh t¸n hoÆc bul«ng, thí kiÓm tra ®−îc lÊy t¹i thí cã hμng ®inh liªn kÕt thÐp gãc Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 128 -
  5. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü biªn hoÆc hμng ®inh gÇn trôc trung hßa dÇm nhÊt. §èi víi dÇm hμn th× lÊy t¹i thí tiÕp gi¸p s−ên dÇm vμ b¶n biªn. øng suÊt nμy ®−îc tÝnh: ⎡ M ⎢σ = I . y ⎢ gi víi M, Q lμ néi lùc t¹i tiÕt diÖn cÇn kiÓm tra nh−ng ph¶i cïng 1 vÞ trÝ ®Æt t¶i ⎢ Q.S b ⎢τ = I ng .δ s ⎢ ⎣ cña ho¹t t¶i. +y: kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hßa cña dÇm ®Õn thí kiÓm tra. +0.8 vμ 2.4: hÖ sè do c−êng ®é tÝnh to¸n ®−îc phÐp lÊy lín h¬n R0 chõng 12% nh−ng ®−îc gi¶n −íc vμ ®−a vμo trong dÊu c¨n mμ cã. 4.2.2.4-KiÓm tra mái: §iÒu kiÖn: M' h σ= . ≤ γ .Ru (4.20) I gi 2 Trong ®ã: +M’: m«men uèn do t¶i träng tiªu chuÈn kh«ng kÓ hÖ sè v−ît t¶i nh−ng kÓ hÖ sè xung kÝch. +γ: hÖ sè triÕt gi¶m c−êng ®é do mái. 4.2.3-X¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ thay ®æi biªn dÇm: Theo bÒn ltt l3 l2 l1 W1R W2R Mmax W3R Theo mái W1R l3' l2' γw1R l1' γw2R M'max γw3R γw1R ®iÓm c¾t lý thuyÕt H×nh 4.38: X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¾t bít b¶n biªn Däc theo chiÒu dμi dÇm, biÓu ®å m«men cã sù thay ®æi do ®ã tiÕt diÖn dÇm còng ph¶i thay ®æi phï hîp víi biÓu ®å m«men uèn ®Ó tiÕt kiÖm vËt liÖu: Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 129 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản