Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6

Chia sẻ: phuoctam49

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6

. Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü
10000
7500 1250
250 1000
350
150
1250
3750
6250
8750
2700
-0,017
H30 H30

0,061
®.a.h R1
0,271
0,233
0,42
0,4075
1900 1900
1100

H×nh 4.36: VÝ dô tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p nÐn lÖch t©m

⎡1
⎢η oto = 2 ∑ y i = 2 .(0.344 + 0.216 + 0.142 + 0.014 ) = 0.358
1 1

Theo c¸ch 1: ⎢η 1 = ∑ y i = .(0.334 + 0.152 ) = 0.243
1 1

⎢ XB
2 2

⎢η ng = ω = 1 .1.(0.445 + 0.378) = 0.412
1


⎣ 2
⎡1 0.8 × 8.75
⎛1 ⎞
⎢η oto = 2.⎜ 8 + 1.25 2 + 3.75 2 + 6.25 2 + 8.75 2 ⎟ = 0.357
⎝ ⎠

⎢ 1.75 × 8.75
⎛1 ⎞
• Theo c¸ch 2: ⎢η 1 = 1.⎜ + = 0.242
2⎟
⎝ 8 1.25 + 3.75 + 6.25 + 8.75 ⎠
XB 2 2 2

⎢1 4.281 × 1 × 8.75
⎛1 ⎞
⎢η ng = 1.⎜ + = 0.41
2⎟
⎝ 8 1.25 + 3.75 + 6.25 + 8.75 ⎠
2 2 2

Nh− vËy, 2 c¸ch ®Òu cho kÕt qu¶ nh− nhau.
−u, nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p:
• DÔ ¸p dông.
• BiÕt ngay dÇm nguy hiÓm.
• Cã thÓ kh«ng cÇn vÏ ®.a.h.
• §èi víi mäi tæ hîp t¶i träng «t«, xe xÝch, xe ®Æc biÖt vμ ng−êi ®Òu ¸p dông 1
c«ng thøc (c¸ch 2).
• §©y lμ ph−¬ng ph¸p gÇn ®óng.
Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 125 -
. Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü
Ph¹m vi ¸p dông:
• ThiÕt kÕ s¬ bé.
• CÇu nhiÒu dÇm ngang.
L
• ≥ 2 víi L, B lμ chiÒu dμi vμ chiÒu réng kÕt cÊu nhÞp.
Tû sè
B
• KÕt cÊu dÇm thÐp liªn hîp víi b¶n BTCT.
4.1.2.3-Ph−¬ng ph¸p dÇm liªn tôc trªn gèi tùa ®μn håi:
L
< 2 th× ¸p dông theo ph−¬ng ph¸p nμy.
Khi tû sè
B
TÝnh hÖ sè mÒm:
d 3 .I d
d3
α= = 12.8 4 (4.6)
6.E.I n .Δ p Ltt .I n
Trong ®ã:
+d: kho¶ng c¸ch dÇm chñ theo ph−¬ng ngang.
+E: m«®un ®μn håi cña dÇm chñ.
+In: m«men qu¸n tÝnh theo ph−¬ng ngang cña kÕt cÊu nhÞp trªn 1m dμi, gåm
phÇn b¶n mÆt cÇu (nÕu cã liªn hîp) Ibmc vμ liªn kÕt ngang Ilkn. Ilkn ®−îc x¸c ®Þnh tõ
m«men qu¸n tÝnh cña 1 liªn kÕt ngang sau ®ã chia cho kho¶ng c¸ch gi÷a 2 liªn kÕt
ngang, chó ý kho¶ng c¸ch nμy kh«ng > 5m vμ kh«ng > 15 lÇn bÒ réng c¸nh dÇm chñ.
+Δp: ®é vâng cña dÇm chñ do t¶i träng p=1t/m ph©n bè ®Òu trªn dÇm chÝnh,
5 p.L4
®−îc x¸c ®Þnh: Δ p = tt
.
.
384 E.I d
+Ltt: chiÒu dμi tÝnh to¸n cña dÇm chñ.
+Id: m«men qu¸n tÝnh cña dÇm chñ.
NÕu hÖ sè mÒm α < 0.05 th× ¸p dông ph−¬ng ph¸p nÐn lÖch t©m, cßn lín h¬n th× tra
b¶ng ®Ó x¸c ®Þnh ®.a.h ¸p lùc lªn dÇm chñ cÇn tÝnh.
4.1.3-X¸c ®Þnh néi lùc dÇm chñ:
-§· häc trong ThiÕt kÕ cÇu bªt«ng cèt thÐp.
4.2-TÝnh to¸n kiÓm tra ®é bÒn cña tiÕt diÖn:
4.2.1-X¸c ®Þnh ®Æc tr−ng h×nh häc cña tiÕt diÖn:
4.2.1.1-DÇm t¸n ®inh, bul«ng:
DiÖn tÝch nguyªn cña dÇm bao gåm s−ên dÇm, 4 thÐp gãc biªn vμ c¸c b¶n ngang:
Fng = hs .δ s + 4 f thg + 2∑ δ b .bb (4.7)
Trong ®ã:
+hs, δs vμ δb, bb: c¸c kÝch th−íc cña s−ên dÇm vμ c¸c b¶n biªn, dÊu Σ lÊy cho 1
biªn dÇm.
+fthg: diÖn tÝch 1 thÐp gãc biªn.
M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn nguyªn:
δ s hs3
+ 4 f thg y thg + 2∑ δ b bb y b
I ng = 2 2
(4.8)
12
Trong ®ã:

Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 126 -
. Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü
+ythg vμ yb: kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hßa cña dÇm ®Õn träng t©m cña thÐp gãc
vμ b¶n biªn ë 1 biªn dÇm
M«men qu¸n tÝnh cña phÇn bÞ gi¶m yÕu do c¸c lç ®inh:
ΔI = ∑ d i δ i y i2 (4.9)
Trong ®ã:
+di vμ δi: ®−êng kÝnh lç ®inh vμ chiÒu dμy b¶n thÐp bÞ gi¶m yÕu.
+yi: kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn t©m c¸c lç ®inh.
§èi víi s−ên dÇm khi ch−a cã sè liÖu chÝnh x¸c vÒ sù gi¶m yÕu th× cã thÓ lÊy momen
qu¸n tÝnh cã gi¶m yÕu ®ã b»ng 15% m«men qu¸n tÝnh cña s−ên dÇm kh«ng kÓ gi¶m
yÕu.
M«men qu¸n tÝnh dÇm ®· trõ gi¶m yÕu:
I gi = I ng − ΔI (4.10)
M«men tÜnh cña 1/2 tiÕt diÖn nguyªn ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm:
δ h2
S1 / 2 = s s + 2 f thg y thg + ∑ δ b bb y b
8
(4.11)
M«men tÜnh cña 1 biªn dÇm ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm:
S b = 2 f thg y thg + ∑ δ b bb y b (4.12)
4.2.1.2-DÇm hμn:
DiÖn tÝch cña dÇm bao gåm s−ên dÇm vμ c¸c b¶n biªn:
F = hs .δ s + 2∑ δ b .bb (4.13)
M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn dÇm:
δ s hs3
+ 2∑ δ b bb y b
I= 2
(4.14)
12
M«men tÜnh cña 1/2 tiÕt diÖn nguyªn ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm:
δ s hs2
+ ∑ δ b bb y b
S1 / 2 =
8
(4.15)
M«men tÜnh cña 1 biªn dÇm ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm:
S b = ∑ δ b bb y b (4.16)
4.2.2-KiÓm tra øng suÊt:
4.2.2.1-KiÓm tra øng suÊt ph¸p:
§iÒu kiÖn:
Mh
σ max = . ≤ Ru
I gi 2
(4.17)
Trong ®ã:
+M: m«men tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn cÇn kiÓm tra.
+h: chiÒu cao cña dÇm chñ.
+Ru: c−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp chÞu uèn.

Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 127 -
. Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü
σ t

b by 0 0
tmax
h
σmax
H×nh 4.37: øng suÊt ph¸p vμ tiÕp trong dÇm

4.2.2.2-KiÓm tra øng suÊt tiÕp:
-§iÒu kiÖn:
Q.S1 / 2
τ max = ≤ c'.0,6.R0 (4.18)
I ng .δ s
Trong ®ã:
+Q: lùc c¾t tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn cÇn kiÓm tra.
+R0: c−êng ®é chÞu kÐo cña thÐp.
+c’: hÖ sè xÐt ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu cña øng suÊt tiÕp, ®−îc lÊy nh− sau:
τ max

⎢c' = 1 khi ≤ 1.25
τ tb
⎢ → trÞ sè trung gian th× néi suy.
τ max

⎢c' = 1.25 khi ≥ 1.5
τ tb

Q
+τtb: øng suÊt trung b×nh, ®−îc tÝnh τ tb = .
hs .δ s
4.2.2.3-KiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng:
T¹i nh÷ng tiÕt diÖn cã gi¸ trÞ m«men vμ lùc c¾t ®Òu lín, hoÆc t¹i vÞ trÝ thay ®æi
tiÕt diÖn biªn dÇm (lÊy t¹i ®iÓm c¾t lý thuyÕt), øng suÊt ph¸p gÇn ®¹t tíi c−êng ®é tÝnh
to¸n ®ång thêi øng suÊt tiÕp còng lín lªn. Do vËy ta cÇn ph¶i kiÓm tra øng suÊt t−¬ng
®−¬ng.
§iÒu kiÖn:
σ td = 0.8σ 2 + 2.4τ 2 ≤ R0
(4.19)
Trong ®ã:
+σ, τ: øng suÊt ph¸p vμ tiÕp t¹i thí cÇn kiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng. §èi víi
dÇm ®inh t¸n hoÆc bul«ng, thí kiÓm tra ®−îc lÊy t¹i thí cã hμng ®inh liªn kÕt thÐp gãc


Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 128 -
. Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü
biªn hoÆc hμng ®inh gÇn trôc trung hßa dÇm nhÊt. §èi víi dÇm hμn th× lÊy t¹i thí tiÕp
gi¸p s−ên dÇm vμ b¶n biªn. øng suÊt nμy ®−îc tÝnh:
⎡ M
⎢σ = I . y
⎢ gi
víi M, Q lμ néi lùc t¹i tiÕt diÖn cÇn kiÓm tra nh−ng ph¶i cïng 1 vÞ trÝ ®Æt t¶i
⎢ Q.S b
⎢τ =
I ng .δ s


cña ho¹t t¶i.
+y: kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hßa cña dÇm ®Õn thí kiÓm tra.
+0.8 vμ 2.4: hÖ sè do c−êng ®é tÝnh to¸n ®−îc phÐp lÊy lín h¬n R0 chõng 12%
nh−ng ®−îc gi¶n −íc vμ ®−a vμo trong dÊu c¨n mμ cã.
4.2.2.4-KiÓm tra mái:
§iÒu kiÖn:
M' h
σ= . ≤ γ .Ru (4.20)
I gi 2
Trong ®ã:
+M’: m«men uèn do t¶i träng tiªu chuÈn kh«ng kÓ hÖ sè v−ît t¶i nh−ng kÓ hÖ
sè xung kÝch.
+γ: hÖ sè triÕt gi¶m c−êng ®é do mái.
4.2.3-X¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ thay ®æi biªn dÇm:
Theo bÒn
ltt

l3
l2
l1
W1R
W2R
Mmax
W3R
Theo mái W1R

l3'
l2'

γw1R
l1'

γw2R
M'max
γw3R
γw1R
®iÓm c¾t lý thuyÕt
H×nh 4.38: X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¾t bít b¶n biªn

Däc theo chiÒu dμi dÇm, biÓu ®å m«men cã sù thay ®æi do ®ã tiÕt diÖn dÇm còng
ph¶i thay ®æi phï hîp víi biÓu ®å m«men uèn ®Ó tiÕt kiÖm vËt liÖu:
Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 129 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản