Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6

Chia sẻ: phuoctam49

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6

 

  1. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü 10000 7500 1250 250 1000 350 150 1250 3750 6250 8750 2700 -0,017 H30 H30 0,061 ®.a.h R1 0,271 0,233 0,42 0,4075 1900 1900 1100 H×nh 4.36: VÝ dô tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p nÐn lÖch t©m ⎡1 ⎢η oto = 2 ∑ y i = 2 .(0.344 + 0.216 + 0.142 + 0.014 ) = 0.358 1 1 ⎢ Theo c¸ch 1: ⎢η 1 = ∑ y i = .(0.334 + 0.152 ) = 0.243 1 1 • ⎢ XB 2 2 ⎢ ⎢η ng = ω = 1 .1.(0.445 + 0.378) = 0.412 1 ⎢ ⎣ 2 ⎡1 0.8 × 8.75 ⎛1 ⎞ ⎢η oto = 2.⎜ 8 + 1.25 2 + 3.75 2 + 6.25 2 + 8.75 2 ⎟ = 0.357 ⎝ ⎠ ⎢ ⎢ 1.75 × 8.75 ⎛1 ⎞ • Theo c¸ch 2: ⎢η 1 = 1.⎜ + = 0.242 2⎟ ⎝ 8 1.25 + 3.75 + 6.25 + 8.75 ⎠ XB 2 2 2 ⎢ ⎢1 4.281 × 1 × 8.75 ⎛1 ⎞ ⎢η ng = 1.⎜ + = 0.41 2⎟ ⎝ 8 1.25 + 3.75 + 6.25 + 8.75 ⎠ 2 2 2 ⎣ Nh− vËy, 2 c¸ch ®Òu cho kÕt qu¶ nh− nhau. −u, nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p: • DÔ ¸p dông. • BiÕt ngay dÇm nguy hiÓm. • Cã thÓ kh«ng cÇn vÏ ®.a.h. • §èi víi mäi tæ hîp t¶i träng «t«, xe xÝch, xe ®Æc biÖt vμ ng−êi ®Òu ¸p dông 1 c«ng thøc (c¸ch 2). • §©y lμ ph−¬ng ph¸p gÇn ®óng. Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 125 -
  2. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü Ph¹m vi ¸p dông: • ThiÕt kÕ s¬ bé. • CÇu nhiÒu dÇm ngang. L • ≥ 2 víi L, B lμ chiÒu dμi vμ chiÒu réng kÕt cÊu nhÞp. Tû sè B • KÕt cÊu dÇm thÐp liªn hîp víi b¶n BTCT. 4.1.2.3-Ph−¬ng ph¸p dÇm liªn tôc trªn gèi tùa ®μn håi: L < 2 th× ¸p dông theo ph−¬ng ph¸p nμy. Khi tû sè B TÝnh hÖ sè mÒm: d 3 .I d d3 α= = 12.8 4 (4.6) 6.E.I n .Δ p Ltt .I n Trong ®ã: +d: kho¶ng c¸ch dÇm chñ theo ph−¬ng ngang. +E: m«®un ®μn håi cña dÇm chñ. +In: m«men qu¸n tÝnh theo ph−¬ng ngang cña kÕt cÊu nhÞp trªn 1m dμi, gåm phÇn b¶n mÆt cÇu (nÕu cã liªn hîp) Ibmc vμ liªn kÕt ngang Ilkn. Ilkn ®−îc x¸c ®Þnh tõ m«men qu¸n tÝnh cña 1 liªn kÕt ngang sau ®ã chia cho kho¶ng c¸ch gi÷a 2 liªn kÕt ngang, chó ý kho¶ng c¸ch nμy kh«ng > 5m vμ kh«ng > 15 lÇn bÒ réng c¸nh dÇm chñ. +Δp: ®é vâng cña dÇm chñ do t¶i träng p=1t/m ph©n bè ®Òu trªn dÇm chÝnh, 5 p.L4 ®−îc x¸c ®Þnh: Δ p = tt . . 384 E.I d +Ltt: chiÒu dμi tÝnh to¸n cña dÇm chñ. +Id: m«men qu¸n tÝnh cña dÇm chñ. NÕu hÖ sè mÒm α < 0.05 th× ¸p dông ph−¬ng ph¸p nÐn lÖch t©m, cßn lín h¬n th× tra b¶ng ®Ó x¸c ®Þnh ®.a.h ¸p lùc lªn dÇm chñ cÇn tÝnh. 4.1.3-X¸c ®Þnh néi lùc dÇm chñ: -§· häc trong ThiÕt kÕ cÇu bªt«ng cèt thÐp. 4.2-TÝnh to¸n kiÓm tra ®é bÒn cña tiÕt diÖn: 4.2.1-X¸c ®Þnh ®Æc tr−ng h×nh häc cña tiÕt diÖn: 4.2.1.1-DÇm t¸n ®inh, bul«ng: DiÖn tÝch nguyªn cña dÇm bao gåm s−ên dÇm, 4 thÐp gãc biªn vμ c¸c b¶n ngang: Fng = hs .δ s + 4 f thg + 2∑ δ b .bb (4.7) Trong ®ã: +hs, δs vμ δb, bb: c¸c kÝch th−íc cña s−ên dÇm vμ c¸c b¶n biªn, dÊu Σ lÊy cho 1 biªn dÇm. +fthg: diÖn tÝch 1 thÐp gãc biªn. M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn nguyªn: δ s hs3 + 4 f thg y thg + 2∑ δ b bb y b I ng = 2 2 (4.8) 12 Trong ®ã: Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 126 -
  3. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü +ythg vμ yb: kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hßa cña dÇm ®Õn träng t©m cña thÐp gãc vμ b¶n biªn ë 1 biªn dÇm M«men qu¸n tÝnh cña phÇn bÞ gi¶m yÕu do c¸c lç ®inh: ΔI = ∑ d i δ i y i2 (4.9) Trong ®ã: +di vμ δi: ®−êng kÝnh lç ®inh vμ chiÒu dμy b¶n thÐp bÞ gi¶m yÕu. +yi: kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn t©m c¸c lç ®inh. §èi víi s−ên dÇm khi ch−a cã sè liÖu chÝnh x¸c vÒ sù gi¶m yÕu th× cã thÓ lÊy momen qu¸n tÝnh cã gi¶m yÕu ®ã b»ng 15% m«men qu¸n tÝnh cña s−ên dÇm kh«ng kÓ gi¶m yÕu. M«men qu¸n tÝnh dÇm ®· trõ gi¶m yÕu: I gi = I ng − ΔI (4.10) M«men tÜnh cña 1/2 tiÕt diÖn nguyªn ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm: δ h2 S1 / 2 = s s + 2 f thg y thg + ∑ δ b bb y b 8 (4.11) M«men tÜnh cña 1 biªn dÇm ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm: S b = 2 f thg y thg + ∑ δ b bb y b (4.12) 4.2.1.2-DÇm hμn: DiÖn tÝch cña dÇm bao gåm s−ên dÇm vμ c¸c b¶n biªn: F = hs .δ s + 2∑ δ b .bb (4.13) M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn dÇm: δ s hs3 + 2∑ δ b bb y b I= 2 (4.14) 12 M«men tÜnh cña 1/2 tiÕt diÖn nguyªn ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm: δ s hs2 + ∑ δ b bb y b S1 / 2 = 8 (4.15) M«men tÜnh cña 1 biªn dÇm ®èi víi trôc trung hßa cña dÇm: S b = ∑ δ b bb y b (4.16) 4.2.2-KiÓm tra øng suÊt: 4.2.2.1-KiÓm tra øng suÊt ph¸p: §iÒu kiÖn: Mh σ max = . ≤ Ru I gi 2 (4.17) Trong ®ã: +M: m«men tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn cÇn kiÓm tra. +h: chiÒu cao cña dÇm chñ. +Ru: c−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp chÞu uèn. Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 127 -
  4. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü σ t b b y 0 0 tmax h σmax H×nh 4.37: øng suÊt ph¸p vμ tiÕp trong dÇm 4.2.2.2-KiÓm tra øng suÊt tiÕp: -§iÒu kiÖn: Q.S1 / 2 τ max = ≤ c'.0,6.R0 (4.18) I ng .δ s Trong ®ã: +Q: lùc c¾t tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn cÇn kiÓm tra. +R0: c−êng ®é chÞu kÐo cña thÐp. +c’: hÖ sè xÐt ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu cña øng suÊt tiÕp, ®−îc lÊy nh− sau: τ max ⎡ ⎢c' = 1 khi ≤ 1.25 τ tb ⎢ → trÞ sè trung gian th× néi suy. τ max ⎢ ⎢c' = 1.25 khi ≥ 1.5 τ tb ⎣ Q +τtb: øng suÊt trung b×nh, ®−îc tÝnh τ tb = . hs .δ s 4.2.2.3-KiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng: T¹i nh÷ng tiÕt diÖn cã gi¸ trÞ m«men vμ lùc c¾t ®Òu lín, hoÆc t¹i vÞ trÝ thay ®æi tiÕt diÖn biªn dÇm (lÊy t¹i ®iÓm c¾t lý thuyÕt), øng suÊt ph¸p gÇn ®¹t tíi c−êng ®é tÝnh to¸n ®ång thêi øng suÊt tiÕp còng lín lªn. Do vËy ta cÇn ph¶i kiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng. §iÒu kiÖn: σ td = 0.8σ 2 + 2.4τ 2 ≤ R0 (4.19) Trong ®ã: +σ, τ: øng suÊt ph¸p vμ tiÕp t¹i thí cÇn kiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng. §èi víi dÇm ®inh t¸n hoÆc bul«ng, thí kiÓm tra ®−îc lÊy t¹i thí cã hμng ®inh liªn kÕt thÐp gãc Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 128 -
  5. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü biªn hoÆc hμng ®inh gÇn trôc trung hßa dÇm nhÊt. §èi víi dÇm hμn th× lÊy t¹i thí tiÕp gi¸p s−ên dÇm vμ b¶n biªn. øng suÊt nμy ®−îc tÝnh: ⎡ M ⎢σ = I . y ⎢ gi víi M, Q lμ néi lùc t¹i tiÕt diÖn cÇn kiÓm tra nh−ng ph¶i cïng 1 vÞ trÝ ®Æt t¶i ⎢ Q.S b ⎢τ = I ng .δ s ⎢ ⎣ cña ho¹t t¶i. +y: kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hßa cña dÇm ®Õn thí kiÓm tra. +0.8 vμ 2.4: hÖ sè do c−êng ®é tÝnh to¸n ®−îc phÐp lÊy lín h¬n R0 chõng 12% nh−ng ®−îc gi¶n −íc vμ ®−a vμo trong dÊu c¨n mμ cã. 4.2.2.4-KiÓm tra mái: §iÒu kiÖn: M' h σ= . ≤ γ .Ru (4.20) I gi 2 Trong ®ã: +M’: m«men uèn do t¶i träng tiªu chuÈn kh«ng kÓ hÖ sè v−ît t¶i nh−ng kÓ hÖ sè xung kÝch. +γ: hÖ sè triÕt gi¶m c−êng ®é do mái. 4.2.3-X¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ thay ®æi biªn dÇm: Theo bÒn ltt l3 l2 l1 W1R W2R Mmax W3R Theo mái W1R l3' l2' γw1R l1' γw2R M'max γw3R γw1R ®iÓm c¾t lý thuyÕt H×nh 4.38: X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¾t bít b¶n biªn Däc theo chiÒu dμi dÇm, biÓu ®å m«men cã sù thay ®æi do ®ã tiÕt diÖn dÇm còng ph¶i thay ®æi phï hîp víi biÓu ®å m«men uèn ®Ó tiÕt kiÖm vËt liÖu: Ch−¬ng IV: ThiÕt kÕ cÇu dÇm - 129 -
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản