Giáo trình Kiểm toán - Ths Đinh Xuân Dũng

Chia sẻ: huemanvdoc

Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản