Giáo trình: Kiến trúc công nghiệp - Ths. Trương Hoài Chính

Chia sẻ: maithuyhanh

Qui hoạch khu công nghiệp là một biện pháp quan trọng của việc bố trí chính xác, hợp lý sức sản xuất và tận dụng tài nguyên một vùng. Hướng quy hoạch khu công nghiệp chủ yếu tiến hành theo 3 loại. Khu công nghiệp khai thác: Gồm các xí nghiệp chủ yếu khai thác tài nguyên (than, dầu, quặng ...) Việt Nam có khu Aptit Lào Cai, khu gang thép Thái Nguyên, than Hòn Gai, dầu khí Vũng Tàu

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình: Kiến trúc công nghiệp - Ths. Trương Hoài Chính

TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
KHOA XÁY DÆÛNG DD & CN
BÄÜ MÄN KIÃÚN TRUÏC
-------------------
GIAÏO TRÇNH
KIÃÚN TRUÏC CÄNG NGHIÃÛP
NGÆÅÌI BIÃN SOAÛN : TH.S – GVC TRÆÅNG HOAÌI CHÊNH
LÆU HAÌNH NÄÜI BÄÜ
2004


1
NÄÜI DUNG


GÄÖM 3 PHÁÖN :


* PHÁÖN I
CÅ SÅÍ QUY HOAÛCH CAÏC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP

* PHÁÖN II
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KIÃÚN TRUÏC CAÏC NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP

* PHÁÖN III
THIÃÚT KÃÚ CÁÚU TAÛO KIÃÚN TRUÏC CAÏC NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
2
PHÁÖN I
CÅ SÅÍ QUI HOAÛCH
CAÏC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP

CHÆÅNG I
QUI HOAÛCH KHU CÄNG NGHIÃÛP

ξ 1. QUI HOAÛCH KHU CÄNG NGHIÃÛP
Qui hoaûch khu cäng nghiãûp laì mäüt biãûn phaïp quan
troüng cuía viãûc bäú trê chênh xaïc, håüp lyï sæïc saín xuáút vaì táûn
duûng taìi nguyãn cuía mäüt vuìng .
Hæåïng qui hoaûch khu cäng nghiãûp chuí yãúu tiãún haình
theo 3 loaûi.

I. Khu cäng nghiãûp khai thaïc
Gäöm caïc xê nghiãûp chuí yãúu khai thaïc taìi nguyãn
(than, dáöu , quàûng ...)
Viãût Nam coï : khu Apatêt Laìo Cai, khu gang theïp
Thaïi nguyãn , than Hoìn Gai , dáöu khê Vuîng Taìu...

II. Khu cäng nghiãûp nàng læåüng
Gäöm mäüt säú nhaì maïy nhiãût âiãûn hoàûc thuíy âiãûn âãø
cung cáúp nàng læåüng (âäüng læûc, âiãûn læûc, håi eïp ...) cho mäüt
khu cäng nghiãûp låïn hoàûc caïc vuìng dán cæ thaình thë, thë tráún.
Viãût nam coï caïc nhaì maïy : Thuíy âiãûn säng ÂaÌ, Thaïc
Baì, Âa Nhim , Yaly .... Nhiãût âiãûn Uäng Bê, Phaí Laûi ...
3
III . Khu cäng nghiãûp täøng håüp
Chuí yãúu sæí duûng taìi nguyãn phong phuï cuía âëa phæång
vaì lán cáûn táûn duûng âiãöu kiãûn âëa lyï thuáûn låüi cho viãûc täø
chæïc váûn chuyãøn bäú trê haìng loaût caïc nhaì maïy chuí yãúu gia
cäng chãú biãún .
Viãût nam coï khu cäng nghiãûp Viãût Trç, Haì Näüi, Haíi
phoìng ...Noï bao gäöm cå khê, dãût, thæûc pháøm, cäng nghiãûp nheû

ξ 2. BÄÚ TRÊ XNCN TRONG THAÌNH PHÄÚ
Viãûc bäú trê XNCN trong thaình phäú phaíi xuáút phaït tæì
toaìn bäü nghiãn cæïu quan hãû saín xuáút våïi sinh hoaût, aính hæåíng
vaì quan hãû cuía khu cäng nghiãûp våïi thaình phäú vaì viãûc håüp
taïc caïc xê nghiãûp våïi nhau.

I. Phán loaûi XNCN xáy dæûng trong thaình phäú


1. Theo tênh cháút cuía Xê nghiãûp
Coï 3 loaûi
- Xê nghiãûp khai thaïc moí , quàûng.
- Xê nghiãûp gia cäng : luyãûn kim, dãût, thæûc pháøm .
- Xê nghiãûp nàng læåüng : âiãûn, khê âäút.
2. Theo âàûc âiãøm sæí duûng saín pháøm
- Cäng nghiãûp nàûng
- Cäng nghiãûp nheû
- Cäng nghiãûp thæûc pháøm
- Cäng nghiãûp hoïa cháút
- Cäng nghiãûp váût liãûu xáy dæûng.
4
3. Theo diãûn têch âáút
Tuìy theo qui mä maì caïc xê nghiãûp chiãúm diãûn têch
âáút khaïc nhau tæì 0,1 ha ; 400 ÷ 600 ha.
0,1 - 0,5 ha
Dãût 10 - 30 ha
Cå khê 30 - 100 ha
Luyãûn kim 400 - 600 ha

4. Theo âàûc âiãøm vãû sinh
Mäùi xê nghiãûp âãöu coï mäüt âàûc âiãøm vãû sinh riãng
vaì mæïc âäü sinh âäüc haûi khaïc nhau. Càn cæï vaìo tênh cháút âäüc
haûi vãû sinh ngæåìi ta chia ra 5 cáúp :
a. Cáúp I : XN phaït sinh nhiãöu cháút âäüc haûi nhæ :
luyãûn kim, phán âaûm, xi màng >150.000 T/nàm , loaûi naìy
yãu cáöu khoaíng caïch vãû sinh 1000 m .
b. Cáúp II : Caïc XN coï cäng suáút væìa , âäüc haûi êt hån:
hoïa cháút, super phät phaït ... yãu cáöu khoaíng caïch vãû sinh
500 m.
c. Cáúp III : Mäüt säú xê nghiãûp hoïa cháút , ximàng ,
khoaíng caïch vãû sinh 300 m .
d. Cáúp IV: Caïc xê nghiãûp chãú biãún gäù, thuíy tinh, giáúy,
xaì phoìng , khoaíng caïch vãû sinh 100 m.
e. Cáúp V : Caïc xê nghiãûp phuûc vuû âåìi säúng, thuäúc laï,
dãût, vàn phoìng pháøm, khoaíng caïch vãû sinh 50 m.

5
5. Theo phæång thæïc váûn chuyãøn
a. Váûn chuyãøn âæåìng sàõt : luyãûn kim, khai thaïc hoïa
cháút, mäüt säú xê nghiãûp qui mä låïn.
b. Váûn chuyãøn âæåìng bäü : caïc xê nghiãûp coï qui mä
væìa, diãûn têch chiãúm âáút dæåïi 10 ha.
c. Váûn chuyãøn âæåìng thuíy : nhaì maïy âæåìng, nhaì maïy
giáúy ...
6. Phán loaûi theo mæïc âäü duìng næåïc, nàng læåüng
Täøng håüp caïc nhán täú trãn coï thãø phán xê nghiãûp thaình
3 nhoïm.
a. Nhoïm I : Gäöm caïc xê nghiãûp thuäüc tiãu chuáøn vãû
sinh cáúp I (1000m), váûn chuyãøn âæåìng sàõt, diãûn têch chiãúm
âáút låïn (400 ÷ 600ha).
Loaûi naìy yãu cáöu bäú trê caïch xa thaình phäú hoàûc ngoaûi
ä thaình phäú.
b. Nhoïm II : Thuäüc tênh cháút vãû sinh cáúïp II ÷ IV (100
÷ 500m) váûn chuyãøn âæåìng sàõt, khäúi læåüng váûn chuyãøn væìa
vaì nhoí (5 ÷ 10 vaûn táún/nàm) diãûn têch duìng âáút væìa 10 âãún
100 ha. Khu cäng nghiãûp naìy bäú trê åí meïp thaình phäú.
c. Nhoïm III : Thuäüc tênh cháút vãû sinh cáúp V (50m)
hoàûc khäng saín sinh ra cháút âäüc haûi, váûn chuyãøn âæåìng bäü,
chiãúm âáút êt . Loaûi naìy bäú trê ngay trong thaình phäú, coï thãø
xen láùn trong khu dán cæ, khäng táûp trung thaình khu cäng
nghiãûp låïn.
6
II. QUAN HÃÛ GIÆÎA THAÌNH PHÄÚ VAÌ KHU CN
Khu cäng nghiãûp trong thaình phäú chuí yãúu gäöm hai
nhoïm II vaì III.
Täøng kãút sæû phaït triãøn thaình phäú vaì khu cäng nghiãûp
cuía thãú giåïi coï 03 daûng quan hãû cå baín :
1. Loaûi hçnh troìn
Thaình phäú âáöu tiãn coï mäüt trung tám, khu cäng
nghiãûp bäú trê åí chung quanh ngoaûi ä thaình phäú.
Vê duû : Thaình phäú Maûc Tæ Khoa - Paris
2. Loaûi hçnh thæïc daíi
Loaûi hçnh thæïc thaình phäú phaït triãøn theo truûc chênh,
khu dán cæ vaì cäng nghiãûp phaït triãøn song song taûo thaình 1
giaíi .
Vê duû : Thaình phäú Stalingrat - Viãût Trç

4 2 1 2 3
7
3. Hçnh thæïc häùn håüp
Laì loaûi kãút håüp giæîa hai hçnh thæïc trãn vaì låüi duûng
âæåüc æu âiãøm cuía 2 loaûi trãn tråí thaình hçnh thæïc tæång âäúi lyï
tæåíng
Khi bäú trê xê nghiãûp cäng nghiãûp trong thaình phäú cáön
chuï yï thoía maîn.
- Phuì håüp våïi sæû bäú trê chung
- Chuï yï âiãöu kiãûn vãû sinh chung giæîa xê nghiãûp vaì khu
dán cæ.
- Âiãöu kiãûn âi laûi cuía cäng nhán (âi bàòng phæång tiãûn
naìo cuîng baío âaím thåìi gian 30 ÷ 40 phuït) .

------------------
8
CHÆÅNG 2

THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CHUNG
XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP

ξ1. CAÏC CÅ SÅÍ CHUNG VAÌ YÃU CÁÖU THIÃÚT KÃÚ
Thiãút kãú màût bàòng chung laì mäüt män khoa hoüc täøng håüp
nhiãöu màût vãö kyî thuáût, khoa hoüc, nghãû thuáût vaì caïc chuyãn
män khaïc.

I. NHIÃÛM VUÛ VAÌ NÄÜI DUNG CHUÍ YÃÚU CUÍA
THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CHUNG

1. Nhiãûm vuû thiãút kãú màût bàòng chung
Taûo thaình mäüt quáön thãø kiãún truïc phong phuï, haìi hoaì
thoía maîn nhæîng yãu cáöu sau :
* Baío âaím täút dáy chuyãön saín xuáút
*Tiãút kiãûm väún âáöu tæ kinh doanh.
*Thao taïc thuáûn låüi, nàng suáút cao, saín pháøm täút.
*Tiãút kiãûm diãûn têch xáy dæûng.
*Quaín lyï xê nghiãûp thuáûn låüi.
*Täø håüp kiãún truïc trong quáön thãø täút.
9
2. Näüi dung chuí yãúu cuía thiãút kãú màût bàòng chung
- Càn cæï vaìo dáy chuyãön cäng nghãû vaì âiãöu kiãûn âëa
hçnh âãø bäú trê täút caïc cäng trçnh kiãún truïc.
- Choün vaì bäú trê hãû thäúng giao thäng trong vaì ngoaìi
nhaì maïy , cuîng nhæ luäöng ngæåìi, luäöng haìng.
- Bäú trê âæåìng äúng kyî thuáût vãû sinh håüp lyï våïi yãu cáöu
cäng nghãû vaì âëa hçnh khu âáút .
- Bäú trê cáy xanh vaì væåìn hoa.
- Nghiãn cæïu vaì saïng taûo nghãû thuáût âãø âaïp æïng yãu
cáöu tháøm myî cuía xê nghiãûp cäng nghiãûp vaì khu cäng nghiãûp .

II. CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN BÄÚ TRÊ
MÀÛT BÀÒNG CHUNG XNCN
Qui vãö 5 nhán täú chênh :

1. Dáy chuyãön cäng nghãû
Âáy laì càn cæï chuí yãúu nháút âãø thiãút kãú màût bàòng
chung, yãu cáöu cuía quaï trçnh cäng nghãû âäúi våïi thiãút kãú màût
bàòng chung laì :
- Dáy chuyãön saín xuáút phaíi liãn tuûc
- Maûng læåïi giao thäng váûn chuyãøn âån giaín , ngàõn
nháút, khäng giao nhau.
- Luäöng ngæåìi vaì luäöng haìng khäng aính hæåíng láùn
nhau.
- Baío âaím sæû måí räüng trong tæång lai maì khäng
hoàûc êt aính hæåíng âãún dáy chuyãön saín xuáút.
10
2. Phæång thæïc váûn chuyãøn cuía xê nghiãûp


- AÍnh hæåíng âãún hçnh daïng khu nhaì maïy hçnh thæïc
bäú trê màût bàòng chung tàng hay giaím diãûn têch xáy dæûng.

Vê duû : Duìng âæåìng sàõt diãûn têch âáút seî tàng lãn 1/4
so våïi âæåìng ä tä.
3. Âiãöu kiãûn âëa hçnh - Âëa cháút thuíy vàn
Âëa hçnh khu âáút aính hæåíng âãún bäú trê cäng trçnh
maûng læåïi âæåìng giao thäng (âæåìng sàõt ..) , âëa hçnh däúc,
phæïc taûp → âæåìng læåün - san nãön nhiãöu.
4. Yãu cáöu vãû sinh phoìng hoaí
* Yãu cáöu phoìng hoía :
Khi thiãút kãú màtû bàòng chung phaíi tuán theo nhæîng
qui tàõc phoìng hoía, xaïc âënh cáúp chëu læía cuía cäng trçnh
khoaíng caïch phoìng hoía giæîa caïc cäng trçnh theo báûc chëu læía
cäng trçnh.

Báûc chëu læía I - II III IV - V
Báûc cäng trçnh
I - II 10m 12 16
III 12 16 18
IV - V 16 18 20
11
* Yãu cáöu vãû sinh chiãúu saïng thäng gioï :
Khi bäú trê màût bàòng chung cáön nghiãn cæïu thoía maîn
caïc yãu cáöu vãû sinh, chiãúu saïng, thäng gioï tæû nhiãn, biãûn
phaïp phoìng bãûnh vaì vãû sinh cäng nghiãûp - Sau khi âaî phán
cáúp vãû sinh cáön sàõp xãúp caïc cäng trçnh âäüc haûi, buûi báøn ra
nhæîng khu cuäúi gioï, so våïi khu dán cæ vaì caïc cäng trçnh
chênh.
107
4
8
3 5
1
6
10
9

2


1


Khu dán cæ Khu thaình pháøm
Khu giao thäng Âäüng læûc
Khu haình chênh Gia cäng gäù
Khu chuáøn bë Cäng trçnh phuû tråü
Khu gia cäng làõp raïp Khoaíng caïch vãû sinh.

Hæåïng cuía cäng trçnh cáön táûn duûng âæåüc nhiãöu gioï
maït âäöng thåìi traïnh nàõng .Thäng thæåìng gioï thäøi vaìo màût
cäng trçnh nhæ sau :45o
45o
90o
12
- Khoaíng caïch giæîa 2 cäng trçnh - 2 nhaì song song.

h+H
l=
2

Âãø baío âaím chiãúu saïng vaì thäng gioï tæû nhiãn
-

aH1
H
h

L

Täøng quaït
* a > 3m L ≥ 1/2 (H + h)
* a < 3m L ≥ 1/2 (H1 + h)
Nãúu cäng trçnh coï sán trong
L ≥ 2 Hmax
≥ 20m L5. Yãu cáöu kyî thuáût xáy dæûng


III. YÃU CÁÖU THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CHUNG XNCN
Khi bäú trê màtû bàòng chung cáön thoía maîn caïc yãu cáöu
sau :
1. Baío âaím sæû håüp taïc chàût cheî trong cuìng 1 khu ; nhaì
maïy phaíi phuì håüp våïi qui hoaûch chung khu cäng nghiãûp vaì
qui hoaûch thaình phäú.13
2. Baío âaím thoía maîn cao nháút dáy chuyãön cäng
nghãû, caïc cäng trçnh phaíi phuì håüp våïi dáy chuyãön saín xuáút
taûo âiãöu kiãûn saín xuáút täút , ngàõn nháút khäng táûp trung läün xäün
âäöng thåìi chuï yï âãún khaí nàng thay âäøi dáy chuyãön cäng nghãû
sau naìy .
3. Coï biãûn phaïp täø chæïc váûn chuyãøn håüp lyï .Täø chæïc
luäöng haìng, luäöng ngæåìi täút, thuáûn tiãûn cho saín xuáút vaì an
toaìn cho con ngæåìi.
- Luäöng haìng : Trong xê nghiãûp nguyãn váût liãûu,
thaình pháøm, baïn thaình pháøm di chuyãøn theo mäüt quaï trçnh do
yãu cáöu cuía saín xuáút taûo thaình luäöng haìng. Luäöng haìng biãøu
thë læåüng váûn chuyãøn vaì hæåïng váûn chuyãøn.
- Luäöng ngæåìi : Hçnh thaình do læåüng vaì hæåïng cäng
nhán di chuyãøn trong nhaì maïy luïc âãún laìm viãûc, âäøi ca hoàûc
âãún caïc cäng trçnh .
4. Phaíi chuï yï âãún âiãöu kiãûn vãû sinh chiãúu saïng, thäng
gioï , phoìng hoía.
5. Bäú trê cäng trçnh kãút håüp chàût cheî våïi âiãöu kiãûn âëa
hçnh, âëa cháút, thuíy vàn, nhàòm muûc âêch tiãút kiãûm trong xáy
dæûng vaì håüp lyï vãö kyî thuáût.
6. Giaíi quyãút täút váún âãö xáy dæûng træåïc màõt vaì tæång
lai
7. Phán khu håüp lyï , bäú trê chàût cheî caïc cäng trçnh.
8. Chuï yï träöng cáy xanh, trang trê âãø baío âaím yãu cáöu
tháøm myî chung cuía täøng thãø cäng trçnh.
14
ξ2. CAÏC NGUYÃN TÀÕC QUI HOAÛCH
MÀÛT BÀÒNG CHUNG
Sæí dung nhæîng biãûn phaïp sau :

I . PHÁN KHU TRONG NHAÌ MAÏY

Khi thiãút kãú màût bàòng chung cáön càn cæï vaìo tênh cháút
saín xuáút, yãu cáöu kyî thuáût vãû sinh, giao thäng váûn chuyãøn ...
maì phán thaình tæìng nhoïm cäng trçnh nàòm trong tæìng khu væûc
khaïc nhau.

Trçnh tæû tiãún haình sàõp xãúp nhæ sau :
- Thäúng kã toaìn bäü cäng trçnh .
- Phán loaûi cäng trçnh theo tênh cháút saín xuáút.
- Bäú trê caïc nhoïm trong khu væûc, giaíi quyãút liãn quan
chung vaì riãng.
- Âi sáu vaìo tæìng cäng trçnh.

Trong mäüt xê nghiãûp coï thãø chia cäng trçnh thaình caïc
khu :
* Khu saín xuáút chênh
* Khu caïc cäng trçnh phuûc vuû saín xuáút
* Khu caïc cäng trçnh kho taìng
* Khu giao thäng ..
* Khu sinh hoaût phuïc låüi15
Vê duû : Phán khu mäüt nhaì maïy cå khê


3
4
2
5


1
Nhaì haình chênh sinh hoaût
Khu xæåíng chênh
Khu xæåíng phuû
Khu kho taìng
Giao thäng
→ Luäöng ngæåìi
Luäöng haìng

II. HÅÜP KHÄÚI XÆÅÍNG
Âáy laì mäüt hçnh thæïc måïi do yãu cáöu phaït triãøn cuía
khoa hoüc kyî thuáût. Håüp khäúi laì càn cæï vaìo âiãöu kiãûn vãû sinh
gáön giäúng nhau, âàûc âiãøm kyî thuáût gáön giäúng nhau, dáy
chuyãön saín xuáút khäng aính hæåíng láùn nhau hoàûc dáy chuyãön
häø tråü cho nhau , âem nhæîng cäng trçnh nhoí âoï bäú trê håüp
thaình mäüt cäng trçnh låïn
Ngoaìi ra trong mäüt säú træåìng håüp caïc qui trçnh saín
xuáút coï aính hæåíng láùn nhau nhæng coï biãûn phaïp âãø ngàn ngæìa
thç cuîng coï thãø håüp khäúi.

16
Vê duû : Håüp khäúi caïc phán xæåíng cå khê làõp raïp våïi såüi
vaì dãût.
* Æu âiãøm håüp khäúi :
- Ruït ngàõn âæåìng saín xuáút vaì âæåìng váûn chuyãøn giæîa
caïc xæåíng, tàng cæåìng quan hãû giæîa caïc bäü pháûn taûo âiãöu
kiãûn thuáûn låüi cho cå giåïi, tæû âäüng hoïa.
- Tiãút kiãûm âáút, giaím båït chi phê kãút cáúu bao che ,
âáöu tæ xáy dæûng caïc thiãút bë kyî thuáût vãû sinh.
- Dãù thay âäøi dáy chuyãön cäng nghãû thoía maîn caïc
dáy chuyãön måïi.


17
- Dãùø täø håüp hçnh khäúi khäng gian vaì náng cao veî tháøm
myî cuía nhaì maïy.
* Mäüt säú âiãøm chuï yï khi håüp khäúi :
+ Âiãöu kiãûn khê háûu cuía khu væûc, nãúu duìng thäng gioï
tæû nhiãn thç khäng håüp khäúi låïn âæåüc.
+ Âëa hçnh phæïc taûp håüp khäúi seî gàûp khoï khàn
san nãön.
+ Âiãöu kiãûn thi cäng vaì chia thåìi gian xáy dæûng
nhaì maïy.

III. BIÃÛN PHAÏP BÄÚ TRÊ CÄNG TRÇNH ÂÃØ
NÁNG CAO MÁÛT ÂÄÜ XÁY DÆÛNG
- Hçnh daïng cäng trçnh phaíi âån giaín
- Êt aính hæåíng âãún viãûc giaíi quyãút kãút cáúu, cáúu taûo
kiãún truïc, thi cäng sàõp âàût maïy moïc ... Nãúu bäú trê cäng trçnh
läöi loîm nhiãöu → laîng phê âáút
- Nãn bäú trê caïc cäng trçnh tháúp, khäng sinh âäüc haûi
gáön saït âæåìng âoí kiãún truïc . Nãúu sinh âäüc haûi âãø caïch 3m.

40%
- Âæåìng sàõt nãn bäú trê ngoaìi vaì trong meïp kháøu âäü
âáöu häöi.

6-7m

R = 20m

80m

18
- Khoaíng caïch giæîa caïc cäng trçnh nãn baío âaím täúi
thiãøu theo yãu cáöu.
- Nghiãn cæïu thiãút kãú nhaì 1 táöng thaình nhiãöu táöng, caïc
xê nghiãûp nhoí vaì væìa khi dáy chuyãön saín xuáút cho pheïp nãn
náng cao táöng âãø tiãút kiãûm âáút baío âaím yãu cáöu myî quan cuía
thaình phäú .

ξ3. CAÏC GIAÍI PHAÏP QUI HOAÛCH MÀÛT BÀÒNG CHUNG
Thæåìng coï 4 phæång thæïc sau :
I. PHÆÅNG THÆÏC BÄÚ TRÊ THEO CHU VI
Phæång thæïc naìy chuí yãúu aïp dæûng cho caïc xê nghiãûp
nhoí vaì væìa âàût trong thaình phäú, saín xuáút khäng sinh ra cháút
âäüc haûi, khäng aính hæåíng âãún vãû sinh thaình phäú.
Khu âáút tæång âäúi vuäng vàõn, khäng coï âæåìng sàõt âi
qua - vaìo. Caïc cäng trçnh cao táöng âæåüc âæa ra træåïc âãø laìm
âeûp âæåìng phäú.
II. PHÆÅNG THÆÏC BÄÚ TRÊ THAÌNH DAÍI
Loaûi naìy thæåìng aïp duûng cho caïc xê nghiãûp væìa vaì
låïn säú læåüng cäng trçnh nhiãöu vaì khäúi læåüng váûn chuyãøn låïn.
* Æu âiãøm cuía loaûi naìy :
- Täø chæïc saín xuáút dãù .

19
- Tiãút kiãûm âáút
- Bäú trê giao thäng âæåìng äúng låüi.
- Dãù daìng giaíi quyãút myî quan täøng thãø


1 daíi


Nhiãöu daíi
III. BÄÚ TRÊ HÅÜP KHÄÚI LIÃN TUÛC (HAY DIÃÛN RÄÜNG )
Loaûi naìy hay aïp duûng cho dãût, cå khê.
4

5
2
3


8

1

7


MÀÛT BÀÒNG NHAÌ MAÏY DÃÛT

1 5
DÃÛT SÅÜI NÄÖI HÅI

KHO DÃÙ CHAÏY ÂÆÅÌNG SÀÕT
6
2

BÃØ NÆÅÏC KHU HAÌNH CHÊNH - PHUÏC LÅÜI
7
3

KHU CHÆÏA THAN KHO BÄNG VAÍI
8
4


IV. HÇNH THÆÏC HÄÙN HÅÜP


20
ξ4. TÄØ CHÆÏC KHU TRÆÅÏC NHAÌ MAÏY -
ÂÆÅÌNG GIAO THÄNG CHÊNH
Khu træåïc nhaì maïy laì 1 bäü pháûn troüng yãúu cuía 1 xê
nghiãûp cäng nghiãûp. Do váûy khi thiãút kãú khu naìy ngoaìi taïc
duûng thêch duûng, kinh tãú, væîng chàõc coìn phaíi chuï yï âãún yãu
cáöu myî quan cuía xê nghiãûp vaì khu cäng nghiãûp thaình phäú.

I. TÄØ THAÌNH CUÍA KHU TRÆÅÏC NHAÌ MAÏY
1.Cäng trçnh quaín lê nhaì maïy
2. Caïc cäng trçnh phuïc låüi sinh hoaût
3. Caïc cäng trçnh baío vãû phoìng hoía
4. Cäng trçnh giao thäng
5. Cäøng ra vaìo nhaì maïy
6. Cäng trçnh âaìo taûo

II. BÄÚ TRÊ KHU TRÆÅÏC NHAÌ MAÏY
1. Nguyãn tàõc vaì yãu cáöu bäú trê
- Laì mäüt trung tám liãn hãû näüi ngoaûi nhaì maïy cho
nãn noï phaíi coï bäü màût hæåïng vãö khu dán cæ âãø tiãûn viãûc âi laûi
cuía cäng nhán.
- Nãn bäú trê táûp trung âãø tiãûn cho laìm viãûc vaì sinh
hoaût cuía cäng nhán.
- Cäøng chênh nãn âàût åí âæåìng chênh âãø liãn hãû trong
ngoaìi nhaì maïy âæåüc dãù daìng.
- Caïc cäng trçnh yãu cáöu vãû sinh, yãn ténh nãn âàût åí
âáöu hæåïng gioï chênh vaì tiãûn våïi viãûc liãn hãû xæåíng.
- Kiãún truïc cuía khu naìy phaíi âeûp phuì håüp våïi kiãún
truïc xung quanh.

21
- Nãn cäú gàõng bäú trê kãút håüp våïi væåìn hoa cáy caính
âãø coï chäø nghè ngåi cho cäng nhán træåïc vaì sau giåì laìm viãûc.

2. Caïc phæång phaïp bäú trê khu træåïc nhaì maïy
a. Bäú trê thaình mäüt bäü pháûn âäüc láûp træåïc nhaì
maïy :
b. Phæång thæïc kãút håüp våïi caïc cäng trçnh saín xuáút
22
c. Bäú trê mäüt goïc xê nghiãûp
ξ 5. MÅÍ RÄÜNG VAÌ CAÍI TAÛO XÊ NGHIÃÛP CUÎ
I. MÅÍ RÄÜNG
Näüi dung chuí yãúu cuía måí räüng xê nghiãûp bao gäöm måí
räüng khu nhaì maïy vaì måí räüng riãng reí tæìng cäng trçnh
Âãø måí räüng cáön chuï yï mäüt säú âàûc âiãøm sau :
- Ngay tæì âáöu âaî nghiãn cæuï hæåïng måí räüng âãø khoíi
væåïng thiãúu âáút hoàûc phaíi phaï nhiãöu cäng trçnh cuî , phaíi coï
sæû thäúng nháút giæîa caïc thiãút kãú xáy dæûng .

23
- Phaíi chæìa âáút thêch håüp cho caí nhaì maïy hoàûc tæìng
cäng trçnh theo yãu cáöu cuía saín xuáút .

* Khi âæåìng saín xuáút theo chiãöu doüc thç måí räüng theo
chiãöu ngang (h.a) .
* Khi âæåìng saín xuáút theo chiãöu ngang thç måí räüng
theo chiãöu doüc âãø âàût dáy chuyãön saín xuáút måïi (h.b ) .(h.b )
(h.a )

II. CAÍI TAÛO XÊ NGHIÃÛP CUÎ
Caïc xê nghiãûp cuî thæåìng coï nhæîng nhæåüc âiãøm :
- Khäng hoaìn chènh, kyî thuáût saín xuáút laûc háûu .
- Màût bàòng chung phán taïn läün xäün .
- Cäng trçnh khäng thoía maîn yãu cáöu vãû sinh, phoìng
hoía.
- Hçnh thæïc kiãún truïc keïm khäng phuì håüp - âiãöu
kiãûn sinh hoaût khäng täút .
Caïc yãu cáöu khi thiãút kãú caíi taûo :
* Tçnh hçnh qui hoaûch vaì caíi taûo thaình phäú cuî .
* Nãn táûn duûng caïc cäng trçnh cuî traïnh âáûp phaï .
* Caíi taûo âæåìng giao thäng, âæåìng äúng kyî thuáût .
* Chuï yï khaí nàng håüp khäúi âãø tiãút kiãûm âáút vaì phuì
håüp våïi dáy chuyãön måïi.
* Caíi taûo âiãöu kiãûn vãû sinh thäng gioï chiãúu saïng.
* Chuï yï âiãöu kiãûn khoaíng caïch thi cäng âãø luïc caíi
taûo khäng gàûp khoï khàn.


24
III. CHÈ TIÃU KINH TÃÚ KYÎ THUÁÛT CUÍA MBC

1.Täøng chè tiãu


a. Diãûn têch nhaì maïy ha ( F) .
b. Diãûn têch chiãúm âáút cuía nhaì vaì cäng trçnh (A)
c. Diãûn têch kho baîi läü thiãn (B)
d. Diãûn têch chiãúm âáút cuía âæåìng sàõt, âæåìng bäü,
âæåìng äúng, váûn chuyãøn, maïng næåïc trãn vaì dæåïi
(C),(D).
e. Chiãöu daìi tæåìng bao : m
f. Diãûn têch träöng cáy xanh : ha

* Hãû säú XD


A+ B
K XD= .100= %
F

*Hãû säú SD

A+B+C+D
KSD= =
.100 %
F
25
2. Thuyãút minh vãö læåüng vaì giaï thaình cäng trçnh

- Giaï toaìn bäü
- Giaï bäú trê màût âæïng
- Giaï caïc cäng trçnh phuû
- Giaï caïc cäng trçnh thoaït næåïc
- Giaï träöng cáy
- Giaï âæåìng âi
- Giaï tæåìng bao

3. Chè tiãu kinh doanh

- Chi phê váûn chuyãøn cho mäüt táún haìng
- Phê täøn hoaìn thiãûn hoaìn nàm

Mäüt säú vê duû vãö caïc hãû säú

Tãn nhaì maïy KXD KSD
Luyãûn kim 26 - 31 % 45 - 65 %
Cå khê 25 - 45 % 45 - 80 %
CN nheû 30 - 45 % 50 - 75 %
Thæûc pháøm 20 - 35 % 50 - 75 %
Hoïa cháút 25 - 30 % 65 - 75 %
Váût liãûu xáy dæûng 25 - 40 % 70 - 75 %-----------------------------26
CHÆÅNG 3
TÄØ CHÆÏC MAÛNG LÆÅÏI CUNG CÁÚP KYÎ THUÁÛT
VAÌ XÁY DÆÛNG TIÃÛN NGHI KHU ÂÁÚT XÊ NGHIÃÛP

ξ1. TÄØ CHÆÏC HÃÛ THÄÚNG GIAO THÄNG TRONG XN


I. CAÏC PHÆÅNG THÆÏC VÁÛN CHUYÃØN
Càn cæï vaìo tênh cháút sæí duûng vaì vë trê sæí duûng chia
thaình 2 loaûi váûn chuyãøn :

1. Váûn chuyãøn ngoaìi nhaì maïy
Gäöm caïc phæång thæïc

a. Váûn chuyãøn bàòng âæåìng sàõt
Duìng cho caïc xê nghiãûp væìa vaì låïn , våïi khäúi læåüng
váûn chuyãøn tæì 4 - 5 vaûn táún/nàm .
Coï hai loaûi âæåìng sàõt : * Tiãu chuáøn (1450 mm).
* Thæåìng (1000 -750mm) .

b. Váûn chuyãøn âæåìng bäü
Duìng cho xê nghiãûp væìa, nhoí trong thaình phäú, ngoaìi
ra coìn duìng âãø bäø sung cho váûn chuyãøn âæåìng sàõt, âæåìng
thuíy.
c.Váûn chuyãøn âæåìng thuíy
Duìng cho caïc xê nghiãûp âàût caûnh säng hoàûc biãøn
(thæûc pháøm , âæåìng , giáúy, caï häüp ....)
27
Ngoaìi 03 loaûi trãn coìn caïc loaûi váûn chuyãøn trãn
khäng thêch håüp våïi nuïi âäöi, duìng thiãút bë âæåìng dáy treo i =
30÷35o

2. Váûn chuyãøn trong nhaì maïy
Chuí yãúu váûn chuyãøn nguyãn , nhiãn liãûu, baïn thaình
pháøm, thaình pháøm tæì kho âãún xæåíng, hoàûc giæîa caïc xæåíng
våïi nhau
Caïc hçnh thæïc váûn chuyãøn chuí yãúu :

a. Váûn chuyãøn âæåìng sàõt
b. Váûn chuyãøn âæåìng bäü
c. Váûn chuyãøn bàòng caïc thiãút bë cäú âënh

Viãûc choün caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn càn cæï
- Læåüng váûn chuyãøn.
- Yãu cáöu cuía dáy chuyãön saín xuáút.
- Hçnh thæïc cuía màût bàòng chung.
- Âëa hçnh khu âáút, so saïnh kinh tãú.

II. VÁÛN CHUYÃØN ÂÆÅÌNG SÀÕT CUÍA NHAÌ MAÏY
Coï 02 loaûi âæåìng sàõt näúi tæì ga vaìo nhaì maïy vaì âæåìng
sàõt bãn trong nhaì maïy.

1. Âæåìng sàõt ngoaìi nhaì maïy


a- Âæåìng sàõt cuût : thêch håüp våïi caïc xê nghiãûp nhoí.
Æu âiãøm: reí, nhæng phaíi duìng ga chung âãø quay taìu .


28
b- Âæåìng sàõt voìng : duìng cho loaûi trung vaì låïn .
c- Âæåìng sàõt xuyãn qua : thæåìng sæí duûng cho xê
nghiãûp cåí låïn (luyãûn kim ...)
2. Âæåìng sàõt trong nhaì maïy :
Coï 03 loaûi :

a -Âæåìng cuût : nhaì maïy nhoí
b-Âæåìng voìng : nhaì maïy trung vaì låïn
c-Âæåìng xuyãn qua : nhaì maïy låïn29
Daûng cuût Daûng voìng
Daûng xuyãn qua

3. Nguyãn tàõc cå baín âãø thiãút kãú âæåìng sàõt trong
nhaì maïy
- Baío âaím váûn chuyãøn haìng hoïa âãún táûn xæåíng vaì
kho , nãúu cáön di chuyãøn thç säú láön di chuyãøn êt nháút .
- Phaíi phuì håüp yãu cáöu dáy chuyãön saín xuáút, baío
âaím khoaíng caïch giæîa caïc xæåíng ngàõn nháút, traïnh càõt nhau
vaì truìng làüp (luäöng haìng).
- Nghiãn cæïu phäúi håüp giæîa hãû thäúng âæåìng sàõt vaì
caïc hãû khaïc.
- Phuì håüp våïi hãû thäúng váûn chuyãøn cuía caïc xê
nghiãûp khaïc.
- Baío âaím qui phaûm vãö bäú trê âæåìng sàõt trong xê
nghiãûp.
3M
KHO XÆÅÍNG
KHO XÆÅÍNG
6M
30
TÆÅÌNG RAÌO

NHAÌ KHO


2500 1750 5000


Baïn kênh cong
* Âæåìng sàõt (1450)
Rmax = 200 m , Rmin = 150 m
* Âæåìng sàõt (1000 ÷ 750)
Rmax = 30 m , Rmin = 10 m

III. VÁÛN CHUYÃØN ÂÆÅÌNG BÄÜ TRONG NHAÌ MAÏY

1. Caïc yãu cáöu bäú trê maûng læåïi âæåìng bäü
a. Maûng læåïi thæåìng laìm theo hçnh thæïc ä vuäng
truûc âæåìng song song meïp cäng trçnh, phuì håüp våïi viãûc phán
khu åí màût bàòng chung.
b.Trong maûng læåïi chung cáön coï truûc âæåìng chênh
näúi liãön våïi giao thäng ngoaìi nhaì maïy. Âáy cuîng laì truûc
chênh âãø bäú trê caïc cäng trçnh chuí yãúu nhaì maïy låïn coï thãø coï
2 hoàûc nhiãöu truûc chênh song song hoàûc vuäng goïc.
c. Maûng læåïi thæåìng bäú trê liãn tuûc kheïp kên nãúu
khäng phaíi bäú trê chäù quay xe.
17m
15m
D =18m17,5m
R = 6m3m
3m
31
Diãûn têch khu nhaì maïy > 5 ha phaíi coï > 2 cæía måí khaïc
hæåïng. Phêa nhaì maïy tiãúp xuïc âæåìng cäng cäüng phaíi coï 2 cæía
ra vaìo khi chiãöu daìi nhaì maïy > 1000m.
> 1000 m


5 ha
d. Chiãöu räüng âæåìng: laì giåïi haûn giæîa hai âæåìng âoí
xáy dæûng gäöm âæåìng xe chaûy, ngæåìi âi bäü vaì diãûn têch träöng
cáy xanh.
Chiãöu räüng âæåìng thæåìng nhæ sau :
: âæåìng 32 ÷ 40m
* Xê nghiãûp coï S > 100 ha
* Xê nghiãûp coï S tæì 50 ÷ 100 ha : âæåìng 26 ÷ 32m
: âæåìng 20 ÷ 26m
* Xê nghiãûp coï S < 50 ha
* Xê nghiãûp coï S 10 ÷ 20 ha : âæåìng 10 ÷ 20m
* Chiãöu räüng màût âæåìng xe chaûy
- Diãûn têch >50 ha 9m (3 laìn xe)
- Diãûn têch
500m maì âäü däúc tæû nhiãn > 2%, hoàûc do yãu cáöu cäng nghãû
(tuyãøn khoaïng) .
V. NGUYÃN TÀÕC LÆÛA CHOÜN CÄÚT SAN NÃÖN

* Cäú gàõng giæî âëa hçnh cuî , traïnh phaï hoaûi âëa hçnh,
tçnh hçnh âëa cháút thuíy vàn, âëa cháút cäng trçnh .

* Baío âaím læåüng âaìo âàõp êt nháút .

* Baío âaím thoaït næåïc trãn màût täút nháút.

* Cäú gàõng âàût moïng vaìo låïp âáút tæû nhiãn , traïnh âàût
trãn nãön âáút måïi âàõp.
37
ξ 4. XÁY DÆÛNG TIÃÛN NGHI KHU ÂÁÚT XÊ NGHIÃÛP

I. HOAÌN THIÃÛN MÀÛT BÀÒNG

Laì duìng mäüt loaût biãûn phaïp âãø taûo myî quan bäü màût
khu âáút, baío âaím âiãöu kiãûn laìm viãûc, vãû sinh, baío vãû khu nhaì
maïy.
Bao gäöm mäüt säú cäng taïc nhæ sau :
* Hoaìn thiãûn hãû thäúng giao thäng liãn hãû trong vaì
ngoaìi nhaì maïy tiãûn cho viãûc váûn chuyãøn vaì âi laûi
*Tæåìng raìo vaì caïc thiãút bë chiãúu saïng ngoaìi nhaì
* Träöng cáy xanh
* Cäng trçnh kyí niãûm, kiãún truïc nhoí, bãø næåïc, cáy
caính ...
* Thoaït næåïc bãö màût khu âáút, kho läü thiãn sán baîi.

II. TRÄÖNG CÁY XANH

Âáy laì cäng taïc khaï quan troüng cho âiãöu kiãûn khê háûu
nhiãût âåïi. Träöng cáy xanh coï låüi nhæ :
* Caíi taûo khê háûu khu nhaì maïy (chäúng äön , âäüc haûi
buûi báøn , phoìng chaïy lan ).
*Laìm nåi nghè ngåi cho cäng nhán.
* Tàng veî myî quan cäng trçnh.
38
PHÁÖN II
NGUYÃN LYÏ THIÃÚT KÃÚ KIÃÚN TRUÏC
CAÏC NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP

CHÆÅNG 1
NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG
THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CÄNG TRÇNH

ξ1. ÂÀÛC ÂIÃØM CÅ BAÍN CUÍA KTCN


I. ÂÀÛC ÂIÃØM VÃÖ CÄNG NÀNG THÆÛC TÃÚ
CUÍA KIÃÚN TRUÏC CÄNG NGHIÃÛP
Âàûc âiãøm naìy biãøu hiãûn åí chäù caïc cäng trçnh xáy
dæûng âãöu coï quan hãû chàût cheí våïi saín xuáút cäng nghiãûp ,
phuûc vuû cho viãûc taûo ra saín pháøm hoàûc baío quaín haìng hoïa
nguyãn váût liãûu.

II. ÂÀÛC ÂIÃØM VÃÖ THÁØM MYÎ
KIÃÚN TRUÏC CÄNG NGHIÃÛP
Caïc cäng trçnh cäng nghiãûp thæåìng coï hçnh daïng kêch
thæåïc låïn vaì tyí lãû khaïc thæåìng , nhæîng daûng kãút cáúu vaì váût
liãûu måïi âaî biãøu hiãûn nhæîng âàûc âiãøm tháùm myî riãng .

1. Âàûc âiãøm vãö hçnh khäúi vaì trang trê
2. Âàûc âiãøm vãö phæång diãûn kêch thæåïc vaì tyí lãû
3. Âàûc âiãøm vãö váût liãûu xáy dæûng
4. Âàûc âiãøm vãö maìu sàõc

39
* Sæí duûng maìu sàõc trong kyî thuáût tên hiãûu vaì kyî
thuáût baío hiãøm hoàûc âæåìng äúng kyî thuáût.
* Sæí duûng maìu sàõc gáy hiãûu quaí tháøm myî cho cäng
trçnh vaì khäng gian coï taïc duûng kêch thêch tám lyï tinh tháön
vaì tçnh caím.

III. NHÆÎNG ÂÀÛC ÂIÃØM VÃÖ MAÏY MOÏC TAÍI TROÜNG
VAÌ AÍNH HÆÅÍNG MÄI TRÆÅÌNG

- Trong cäng trçnh thæåìng bäú trê caïc maïy moïc to,
nàûng , cäöng kãönh, sæí duûng nhiãöu phæång tiãûn váûn chuyãøn
haìng hoïa phæïc taûp nhæ âæåìng sàõt, xe gooìng , ä tä, bàng
chuyãön , cáöu truûc .
- Trong quaï trçnh sæí duûng chëu nhiãöu læûc xung kêch
cháún âäüng vaì chëu taíi troüng låïn.
- Quaï trçnh saín xuáút thæåìng laìm nhiãùm báùn mäi
træåìng , coï khê buûi , âäüc haûi , áøm , noïng , äön ...

ξ 2. NHÆÎNG NGUYÃN TÀÕC BAN ÂÁÖU VAÌ
PHÆÅNG PHAÏP NGHIÃN CÆÏU

I. NHÆÎNG NGUYÃN TÀÕC BAN ÂÁÖU
Thiãút kãú nhaì saín xuáút bàõt âáìu tæì så âäö kyî thuáût saín
xuáút, phæång phaïp saín xuáút, dáy chuyãön cäng nghãû vaì bäú trê
thiãút bë ...
Nhæîng yãu cáöu cå baín âãø thiãút kãú nhaì cäng nghiãûp laì :


40
+ Baío âaím sæû håüp lyï chæïc nàng (hay dáy chuyãön saín
xuáút) coï nghéa laì phaíi phuì håüp dáy chuyãön saín xuáút , täø chæïc
âiãöu kiãûn lao âäüng täút vaì kinh doanh täút.
+ Håüp lyï vãö kyî thuáût : thiãút kãú baío âaím saín xuáút, baío
vãû con ngæåìi laìm viãûc bãn trong - nhaì taûo ra mäüt mäi træåìng
khê háûu täút cho saín xuáút vaì coï âäü bãön væîng cao.
+ Cháút læåüng kiãún truïc vaì nghãû thuáût täút âeûp coï sæïc
truyãön caím åí bäü màût bãn ngoaìi cuîng nhæ bãn trong, coï aính
hæåíng âãún tçnh caím , tám lyï cuía cäng nhán.
+ Håüp lyï, kinh tãú trong viãûc täø chæïc quaï trçnh saín
xuáút, giaï thaình saín pháøm haû , kinh tãú trong xáy dæûng , baío
quaín .

II. PHÆÅNG PHAÏP NGHIÃN CÆÏU
- Phán loaûi nhaì saín xuáút
- Thäúng nháút hoïa - âiãøn hçnh hoïa nhaì saín xuáút vaì
caïc bäü pháûn cuía chuïng.
- Giaíi quyãút màtû bàòng vaì hçnh khäúi nhaì saín xuáút.
Håüp khäúi nhaì saín xuáút, täø chæïc dáy chuyãön cäng nghãû, læûa
choün säú táöng, xaïc âënh caïc thäng säú kyî thuáût (nhëp, bæåïc cäüt,
chiãöu cao )
- Täø chæïc âiãöu kiãûn lao âäüng täút nháút baío âaím an
toaìn cho tæìng lao âäüng.
- Læûa choün váût liãûu vaì hçnh daïng kãút cáúu âäúi våïi caïc
bäü pháûn chëu læûc, bao che cuía nhaì saín xuáút - Baío âaím cäng
nghiãûp hoïa xáy dæûng.
- Täø chæïc màût kiãún truïc coï tênh truyãön caím.
- Váún âãö kinh tãú cuía nhaì saín xuáút thãø hiãûn qua caïc
chè tiãu kinh tãú.

41
ξ 3. PHÁN LOAÛI NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP

I. THEO CHÆÏC NÀNG SAÍN XUÁÚT

1. Nhoïm nhaì saín xuáút chênh
2. Nhoïm nhaì saín xuáút phuû
3. Nhoïm nhaì nàng læåüng
4. Nhoïm cäng trçnh kho taìng.
5.Caïc cäng trçnh giao thäng váûn chuyãøn
6. Nhoïm caïc cäng trçnh kyî thuáût vãû sinh
7. Caïc cäng trçnh phuûc vuû cäng cäüng cho XNCN

II. THEO ÂÄÜ BÃÖN

1. Loaûi I : Niãn haûn sæí duûng trãn 100 nàm
2. Loaûi II : Niãn haûn sæí duûng trãn 50 nàm
3. Loaûi III : Niãn haûn sæí duûng trãn 20 nàm
Âäü bãön væîng cuía nhaì âæåüc xaïc âënh càn cæï vaìo báûc
chëu læía cuía nhaì vaì mæïc âäü chëu læía cuía kãút cáúu (QC95-
BXD). Giåïi haûn chëu læía vaì thåìi gian tênh bàòng giåì maì cáúu
kiãûn coï thãø chäúng laûi ngoün læía tæì luïc bàõt âáöu âãún luïc máút tênh
bãön væîng hoàûc âãún luïc næït neí hoàûc bãö màût ngoün læía noïng
>220 0C .
42
III. THEO ÂÀÛC ÂIÃØM KIÃÚN TRUÏC, KÃÚT CÁÚU

1. Nhaì mäüt táöng duìng cho ngaình saín xuáút coï taíi troüng
âäüng låïn, thiãút bë nàûng, cäöng kãönh coï dáy chuyãön saín xuáút
nàòm ngang.
L L
L L
L


2. Nhaì nhiãöu táöng
Sæí duûng cho ngaình saín xuáút coï dáy chuyãön saín xuáút
theo chiãöu thàóng âæïng
L L L L


Phæång aïn saìn coï dáöm Phæång aïn saìn khäng dáöm


43
3. Nhaì coï säú táöng häùn håüp : duìng cho caïc ngaình saín
xuáút coï dáy chuyãön væìa ngang væìa âæïng hoàûc thiãút bë saín
xuáút cao tháúp khaïc nhau - chãnh lãûch låïn.

IV. THEO ÂÀÛC ÂIÃØM SAÍN XUÁÚT BÃN TRONG

1. Xæåíng gia cäng noïng , nhiãût âäü phaït sinh låïn.
Nhiãût læåüng sinh ra trong xæåíng > 20kcaloh/m3
2. Xæåíng gia cäng nguäüi
3. Xæåíng phaït sinh nhiãöu cháút âäüc haûi
4. Xæåíng coï nguy cå näø chaïy
5. Xæåíng coï yãu cáöu âàûc biãût vãö t°, w %, vãû sinh.

ξ 4. CÅ SÅÍ NGHIÃN CÆÏU THIÃÚT KÃÚ NHAÌ SAÍN XUÁÚT

I. CAÏC YÃÚU TÄÚ SAÍN XUÁÚT BÃN TRONG
Nhæîng yãúu täú chæïc nàng bãn trong coï aính hæåíng quyãút
âënh âãún thiãút kãú nhaì cäng nghiãûp, bao gäöm : cäng nghãû saín
xuáút, âàûc âiãøm saín xuáút, phæång thæïc vaì phæång tiãûn váûn
chuyãøn.
1. Cäng nghãû saín xuáút
* Cäng nghãû saín xuáút laì caïi ruäüt , coìn nhaì laì voí bao
che, hai bäü pháûn naìy liãn quan chàût cheî våïi nhau
- Traïnh caïc khuynh hæåïng kiãún truïc thuáön tuïy, cäng
nghãû thuáön tuïy.
Cäng nghãû saín xuáút thæåìng âæåüc âàûc træng båíi
phæång phaïp saín xuáút vaì dáy chuyãön saín xuáút.44
Phæång phaïp saín xuáút coï thãø laì phæång phaïp khä cuía
quaï trçnh saín xuáút nguäüi, coï thãø phæång phaïp æåït cuía caïc quaï
trçnh saín xuáút liãn quan âãún næåïc.
Dáy chuyãön saín xuáút laì quaï trçnh liãn tuûc gia cäng
nguyãn váûût liãûu, baïn thaình pháøm âãún thaình pháøm âæåüc thãø
hiãûn qua tæìng giai âoaûn saín xuáút .

Dáy chuyãön saín xuáút coï thãø qui vãö 4 daûng :

* Ngang vaì thàóng :
* Ngang vaì voìng (hoàûc vuäng goïc)
* Ngang vaì däúc
* Ngang vaì thàóng âæïng.


2. Bäú trê thiãút bë saín xuáút
Bäú trê thiãút bë saín xuáút theo så âäö qui trçnh cäng
nghãû, dáy chuyãön saín xuáút coï aính hæåíng ráút låïn âãún thiãút kãú
kiãún truïc cäng nghiãûp.
- Thiãút bë qui âënh kêch thæåïc L, B, chiãöu cao, caïch bäú
trê màût bàòng chæïc nàng, diãûn têch saín xuáút, thao taïc baío
dæåîng.

3. Så âäö maûng læåïi cung cáúp kyî thuáût
Så âäö maûng læåïi cung cáúp kyî thuáût thæåìng aính hæåíng
âãún qui hoaûch màût bàòng vaì khäng gian nhaì, khäng gian bãn
trong vaì caïc giaíi phaïp cáúu taûo nhaì saín xuáút.
45
4. Täø chæïc vaì phæång tiãûn váûn chuyãøn näüi bäü

Täø chæïc váûn chuyãøn näüi bäü nhaì saín xuáút laì mäüt bäü
pháûn cuía toaìn bäü täø chæïc quaï trçnh saín xuáút. Læûa choün
phæång phaïp vaì phæång thæïc váûn chuyãøn càn cæï vaìo dáy
chuyãön saín xuáút, så âäö chæïc nàng, khäúi læåüng, âàûc âiãøm, âàûc
tênh nguyãn váût liãûu vaì haìng hoïa.


Thiãút bë váûn chuyãøn bãn trong phán xæåíng âæåüc chia
laìm hai nhoïm :
* Nhoïm hoaût âäüng theo chu kyì bao gäöm : palàng,
cáön truûc caïc loaûi, xe váûn chuyãøn.
* Nhoïm hoaût âäüng liãn tuûc bao gäöm : bàng chuyãön,
caìo, gaìu xoàõn, ruäüt gaì, xêch, guäöng.
Phæång tiãûn sæí duûng phäø biãún nháút laì caïc loaûi cáön
truûc - chuïng coï aính hæåíng âãún caïc giaíi phaïp thiãút kãú nhaì saín
xuáút.

5. Âàc âiãøm saín xuáút

- Sæí duûng nhiãöu maïy moïc nàûng, cäöng kãönh, phæïc taûp
- Sæí duûng caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn phæïc taûp cäöng
kãönh, caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn coï yãu cáöu kyî thuáût âàûc
biãût .
- Trong xæåíng phaït sinh nhiãöu nhiãût thæìa, buûi báøn,
âäüc haûi, tiãúng äön, håi næåïc, håi áøm, saín sinh khê, cháút loíng àn
moìn, gáy âäüc.46
II. NHÆÎNG YÃÚU TÄÚ BÃN NGOAÌI

1. Caïc yãúu täú khê háûu (nhiãût âäü, âäü áøm, mæa, læåüng
bæïc xaû cuía màût tråìi ...)
2. Âàûc âiãøm âëa hçnh âëa cháút thuíy vàn .
3. Nhæîng taïc âäüng khaïc nhau nhæ tiãúng äön, cháún
âäüng, mäi træåìng sinh âäüc haûi, khoïi buûi.
Mæa Caïc thaình pháön khê quyãøn
( Nhiãût âäü , âäü áøm , cháút âäüc ..)
Màût tråìi

Gioï
Troüng læåüng baín thán + thiãút bë
Aïp læûc nãön âáút Næåïc ngáöm Cháún âäüng
III. KYÎ THUÁÛT XÁY DÆÛNG VAÌ VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG

Kyî thuáût xáy dæûng vaì váût liãûu xáy dæûng laì yãúu täú âoïng
vai troì quan troüng khaï quyãút âënh âäúi våïi viãûc thiãút kãú nhaì
saín xuáút .
1. Phæång phaïp xáy dæûng
Thuí cäng, cå giåïi vaì kãút håüp47
2. Khaí nàng vãö giaíi phaïp kãút cáúu
* Tæåìng chëu læûc .
* Khung chëu læûc
* Kãút cáúu häùn håüp
* Kãút cáúu khäng gian


ξ5. THÄÚNG NHÁÚT HOAÏ - ÂIÃØN HÇNH HOAÏ NHAÌ &
CAÏC BÄÜ PHÁÛN CUÍA NHAÌ
Âãø coï thãø saín xuáút hanìg loaût nhæîng thaình pháøm xáy
dæûng vaì xáy dæûng cå giåïi haìng loaût, âãø xáy dæûng våïi täúc âäü
cao, cháút læåüng täút , giaï thaình haû cáön âi theo con âæåìng cäng
nghiãûp hoaï xáy dæûng tæïc laì chuyãøn ngaình xáy dæûng thaình
mäüt quaï trçnh saín xuáút theo mäüt dáy chuyãön cäng nghãû nhæ
caïc ngaình cäng nghiãûp khaïc . Mäüt trong nhæîng cå såí âãø coï
thæûc hiãûn saín xuáút vaì xáy dæûng haìng loaût våïi hiãûu quaí kinh tãú
cao laì phaíi tiãún haình âiãøn hçnh hoaï vaì thäúng nháút hoaï xáy
dæûng .Âiãøn hçnh hoaï vaì thäúng nháút hoaï xáy dæûng laì mäüt
phaûm truì khoa hoüc räüng låïn .ÅÍ âáy chuïng ta chè nghiãn cæïu
nhæîng khaïi niãûm trong phaûm vi heûp cuía viãûc thiãút kãú nhaì vaì
caïc bäü pháûn cuía chuïng .
I) THÄÚNG NHÁÚT HOAÏ
Âënh nghéa : Thäúng nháút hoaï trong xáy dæûng laì viãûc
laìm coï liãn quan tåïi sæû thäúng nháút caïc âäúi tæåüng lao âäüng ,
cäng cuû lao âäüng cuîng nhæ caïc saín pháøm vaì phæång phaïp saín
xuáút ( bao gäöm caïc yãúu täú vãö thäng säú kêch thæåïc , tênh cháút
cå lyï , tháøm myî , kinh tãú ...)
Thäúng nháút hoaï ( phaûm vi heûp )laì viãûc laìm coï liãn
quan âãún sæû thäúng nháút caïc thäng säú kêch thæåïc hçnh khäúi,

48
màût bàòng nhaì vaì caïc bäü pháûn cuía nhaì âæåüc chãú taûo sàôn trong
nhaì maïy . Muûc âêch thäúng nháút hoaï laì haûn chãú säú læåüng caïc
thäng säú hçnh khäúi màût bàòng nhaì vaì säú læåüng caïc kêch thæåïc
âiãøn hçnh cuía caïc bäü pháûn . Chuïng thæûc hiãûn bàòng con âæåìng
læûa choün caïc giaíi phaïp håüp lyï nháút theo caïc yãu cáöu kiãún truïc,
kyî thuáût , kinh tãú .
Trãn cå såí TNH taûo âiãöu kiãûn tiãu chuáøn hoaï vaì âiãøn
hçnh hoaï tæïc laì taûo âiãöu kiãûn cäng nghiãûp hoaï xáy dæûng .
II) ÂIÃØN HÇNH HOAÏ
Âiãøn hçnh hoaï trong xáy dæûng laì mäüt bäü pháûn trong
tiãu chuáøn hoaï vaì näüi dung cuía noï laì xaïc âënh loaûi , hçnh
thæïc, âäü låïn cuía caïc âäúi tæåüng lao âäüng , cäng cuû lao âäüng ,
saín pháøm vaì phæång phaïp saín xuáút .
Âiãøn hçnh hoaï laì phæång phaïp kinh tãú trong thiãút kãú
xáy dæûng nhàòm læûa choün hoàûc nghiãn cæïu ra nhæîng phæång
aïn, nhæîng giaíi phaïp, nhæîng hçnh daûng kêch thæåïc håüp lyï nháút,
kinh tãú nháút duìng âãø aïp duûng räüng raîi trong lénh væûc xáy
dæûng vaì chãú taûo saín pháøm xáy dæûng .
Cå såí âãø ÂHH laì viãûc nghiãn cæïu váûn duûng hãû thäúng
mä âun thäúng nháút , laì sæû thäúng nháút hoaï caïc thäng säú khäng
gian màût bàòng , laì sæû biãn soaûn caïc taìi liãûu tiãu chuáøn qui
phaûm , nhiãûm vuû thiãút kãú âiãøn hçnh , xaïc âënh chè tiãu kinh tãú
kyî thuáût cuía cäng trçnh . Cäng taïc ÂHH coï yï nghéa to låïn laì
taûo âiãöu kiãûn cho cäng nghiãûp hoaï xáy dæûng , taûo ra saín pháøm
nhanh , coï cháút læåüng , giaï thaình reí nhåì tiãút kiãûm thåìi gian
âáöu tæ nghiãn cæïu thiãút kãúvaì chãú taûo saín pháøm , âæåüc nghiãn
cæïu kiãøm nghiãûm kyî .49
Thiãút kãú âiãøn hçnh laì mäüt bäü pháûn cuía âiãøn hçnh hoaï
vaì caïc saín pháøm cuía noï laì saín pháøm cuía âiãøn hçnh hoaï . Thiãút
kãú âiãøn hçnh coï æu âiãøm laì coï khaí nàng taûo nãn nhæîng
phæång aïn hoaìn chènh vãö cháút læåüng sæí duûng , kinh tãú kyî
thuáût , phuì håüp yãu cáöu xáy dæûng nhiãöu , nhanh , cháút læåüng
vaì giaï thaình reí .Quaï trçnh phaït triãøn cuía thiãút kãú âiãøn hçnh nhæ sau :
1. Thiãút kãú caïc cáúu kiãûn chi tiãút âiãøn hçnh cuía nhaì vaì
cäng trçnh , trãn cå såí cáúu kiãûn chi tiãút naìy coï thãø täø håüp
thaình nhæîng ngäi nhaì theo âuïng yãu cáöu cuía ngaình vaì quy
mä saín xuáút , coï mæïc âäü biãøu hiãûn tháøm myî khaïc nhau .
Caïc cáúu kiãûn âiãøn hçnh naìy coï thãø aïp duûng âæåüc
nhiãöu láön cho nhiãöu âäúi tæåüng cäng trçnh khaïc nhau .
2. Thiãút kãú âiãøn hçnh âån nguyãn.
Âån nguyãn laì mäüt bäü pháûn hoaìn chènh vãö caïc màût
gäöm : giaíi phaïp màût bàòng , kyî thuáût , cáúu taûo .
Âoï laì mäüt âån vë âãø gheïp thaình nhæîng ngäi nhaì
ngàõn , daìi , räüng , heûp tuyì theo yãu cáöu .
Phæång phaïp naìy coï nhiãöu æu âiãøm :
* Ráút linh hoaût âaïp æïng yãu cáöu sæí duûng , cho pheïp
gheïp näúi thaình nhæîng cäng trçnh coï quy mä khaïc nhau .
* Taûo âæåüc nhæîng bäü màût kiãún truïc âa daûng .
* Thuáûn låüi cho viãûc saín xuáút cáúu kiãûn .
3. Thiãút kãú âiãøn hçnh ngäi nhaì hay noïi caïch khaïc laì
âiãøn hçnhg theo cäng nàng cuía nhæîng loaûi âäúi tæåüng khaïc
nhau ( Cå khê , hoaï cháút , âiãûn ......)


50
Æu âiãøm :
* Âån giaín quy trçnh thiãút kãú .
* Ráút thuáûn låüi cho viãûc saín xuáút cäng nghiãûp hoaï .
4. Thiãút kãú âiãøn hçnh toaìn nhaì maïy âãø âaïp æïng yãu
cáöu xáy dæûng haìng loaût , nhanh .
III. KÊCH THÆÅÏC THÄÚNG NHÁÚT TRONG XÁY DÆÛNG
Hãû thäúng mäâun thäúng nháút laì mäüt trong nhæîng tiãu âãö
cuía viãûc thäúng nháút hoaï kêch thæåïc , viãûc phaït triãøn xáy dæûng
theo läúi cäng nghiãûp .
Hãû thäúng mäâun thäúng nháút aïp duûng trong lénh væûc
xáy dæûng bao gäöm nhæîng nguyãn tàõc âãø âiãöu håüp kêch thæåïc
khäng gian ba chiãöu vãö caïc bäü pháûn kãút cáúu. Thiãút bë vaì thaình
pháøm xáy dæûng dæûa trãn cå såí mäâun gäúc laì 100mm .Noï cho
pheïp haûn chãú säú kiãøu kêch thæåïc cuía caïc thaình pháøm , thiãút bë
xáy dæûng , taûo âiãöu kiãûn cho thi cäng xáy làõp âæåüc nhanh
choïng , giuïp cho viãûc trao âäøi , håüp taïc quäúc tãú .
* Mäâun gäúc 100mm ( M )
* Mäâun bäüi säú ( 2,3,6,12,15,30,60 ) M
* Mäâun æåïc säú M / (2,5,10,20,50,100)
IV. QUY ÂËNH VÃÖ TNH CAÏC GIAÍI PHAÏP MÀÛT BÀÒNG -
HÇNH KHÄÚI NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
Âãø laìm cå såí cho viãûc thiãút kãú hçnh khäúi màût bàòng vaì
giaíi phaïp kãút cáúu nhaì cäng nghiãûp cáön tçm hiãøu " Nhæîng quy
âënh cå baín vãö thäúng nháút hoaï màût bàòng , hçnh khäúi ...
QPXD - 57.73 "
Mäüt säú quy âënh cå baín :
* Màût bàòng hçnh khäúi nãn thiãút kãú daûng chæî nháût ,
maïi khäng chãnh lãûch nhau .


51
* Nhaì cäng nghiãûp mäüt táöng thiãút kãú våïi nhæîng
kháøu âäü cuìng hæåïng , cuìng L & H .
* Khäng cho pheïp giáût cáúp maïi < 1,2m
* Cán nhàõc 1,8m ; Cho pheïp > 2,4m

* Quy âënh vãö kháøu âäü :
- Khäng cáöu truûc : L = 12 , 18 , 24m.
- Coï cáöu truûc : L = 18 , 24 , 30m ; bäüi säú 6m
* Quy âënh vãö chiãöu cao.
* Bæåïc cäüt b = 6m , bæåïc måí räüng 12m tuyì khaí
nàng kiãún truïc .
* Læåïi cäüt nhaì cäng nghiãûp nhiãöu táöng :
- 6m x 6m khi taíi troüng tênh toaïn trãn saìn tæì :
2000 - 2500 daN/m2
- 9m x 6m khi taíi troüng tênh toaïn trãn saìn tæì :
500 - 1500 daN/m2
* Quy âënh vãö phán chia truûc âënh vë :
- Truûc âënh vë doüc .
- Truûc âënh vë ngang .
- Truûc âënh vë hai nhaì vuäng goïc nhau.
- Truûc âënh vë khi sæí duûng tæåìng gaûch chëu læûc .
V. PHÁN CHIA TRUÛC ÂËNH VË TRONG
NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
Viãûc phán chia truûc âënh vë trong nhaì cäng nghiãûp coï
mäüt táöm quan troüng âàûc biãût âäúi våïi viãûc thiãút kãú vaì thi cäng
caïc cáúu kiãûn làõp gheïp. Phán chia truûc âënh vë laì cå såí âãø
thäúng nháút giæîa thiãút kãú tiãu chuáøn hoaï vaì thi cäng làõp gheïp åí
hiãûn træåìng .


52
1. Truûc âënh vë âäúi våïi nhaì cäng nghiãûp 1 táöng
a. Phæång phaïp chia truûc âënh vë khäng âoïng kên :
* Truûc doüc nhaì :
- Âi qua tim haìng cäüt giæîa .
- Caïch meïp ngoaìi haìng cäüt biãn 1 âoaûn 200mm.

* Truûc ngang nhaì :
- Âi qua tim cäüt , tæåìng âáöu häöi caïch truûc âënh vë 1
khoaíng 500mm.
2
200
A
2
L
B

L
1 1
C
500 b b b b b

1 2 3 4 5 6
Tæåìng âáöu häöi1- 1 2- 2

500 200
1
A
53
Nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì :
* Tæåìng xung quanh nhaì vaì maïi coï khe håí , muäún kheïp
kên phaíi thãm táúm che , laìm tàng säú cáúu kiãûn . Âãø khàõc phuûc
duìng phæång phaïp phán chia truûc âënh vë âoïng kên .
b. Phæång phaïp chia truûc âënh vë âoïng kên :
* Truûc âënh vë doüc nhaì :
- Âi qua tim cuía caïc haìng cäüt giæîa .
- Âi qua meïp ngoaìi cuìng cuía caïc haìng cäüt biãn .
* Truûc âënh vë ngang nhaì :
- Âi qua tim cuía caïc haìng cäüt bãn trong .
- Âi qua meïp trong cuía tæåìng âáöu häöi , tim caïc haìng
cäüt âáöu häöi caïch truûc âënh vë mäüt khoaíng 500mm .
2
A
2
L
B

L
3 3
1
1
C
500 500
500 b-500 b b b-500

1 2 3 4 8
7Tæåìng âáöu häöi3- 3
1- 1 2- 2

500
500
500
A
1 7
54
Taûi vë trê khe nhiãût âäü theo chiãöu ngang nhaì thiãút kãú 2
daîy cäüt , truûc âënh vë âi qua trung tám 2 cäüt , tim cäüt caïch
truûc âënh vë vãö 2 bãn mäüt khoaíng 500mm .
Våïi phæång phaïp phán chia truûc âënh vë âoïng kên
khäng coï khe håí giæîa caïc táúm maïi vaì tæåìng bao quanh nhaì
nãn säú loaûi cáúu kiãûn êt nháút .
Tuy nhiãn khi nhaì xæåíng coï cáön truûc cáöu våïi sæïc truûc
låïn ( luïc âoï tiãút diãûn cäüt låïn) âãø baío âaím an toaìn cho cáöu truûc
hoaût âäüng quy âënh nhæ sau :
* Khoaíng caïch e (λ)tæì truûc âënh vë âãún truûc âæåìng
ray (trãn âoï baïnh xe cáöu truûc hoaût âäüng )våïi :
- Sæïc truûc Q ≤ 30T e = 750mm.
- Sæïc truûc Q > 30T ; luïc naìy truûc âënh vë seî dåìi vaìo
so våïi meïp ngoaìi cäüt mäüt khoaíng tæì 250 - 500mm
e = 1000mm vaì e = 1250mm(khi coï cáúu taûo âæåìng
âi doüc dáöm cáöu truûc )
Trong træåìng håüp naìy seî coï khe håí giæîa caïc táúm maïi våïi
tæåìng doüc nhaì , âãø bët kên phaíi sæí duûng táúm maïi âàûc biãût .
Q ≤ 30 T Q > 30 T


250-500 mm
55
- Nãúu nhaì coï chiãöu räüng låïn ≥ 60m , coï 2 kháøu âäü song
song cao tháúp khaïc nhau thç täút nháút laì chäù tiãúp giaïp giæîa 2
kháøu âäü âoï truìng nhiãût âäü .

cb


b : bãö daìy tæåìng
chàõn maïi
c : khe håí thi cängQ ≤ 30 T Q ≤ 30 T


a = b + c = 500mm
cb


b : bãö daìy tæåìng
chàõn maïi
c : khe håí thi cängQ > 30 T
Q ≤ 30 T
250-500
a = b + c + 250 = 1000mm
56
- Træåìng håüp theo chiãöu doüc nhaì coï 2 nhëp cao tháúp
khaïc nhau vaì chè sæí duûng 1 cäüt taûi vë trê giæîa thç truûc âënh vë
âi qua meïp ngoaìi gäúi tæûa cuía 2 kãút cáúu maïi .
Q ≤ 30T


Q ≤ 30T
- Chi tiãút chäù tiãúp giaïp giæîa 2 nhaì vuäng goïc nhau .


A b
L
b
B
b
L
b
C
b b
5 6 10
L1
11

D E
57
c
b


b : bãö daìy tæåìng
chàõn maïi
c : khe håí thi cängQ ≤ 30 T Q ≤ 30 T


a = b + c = 500mm
500
11 C


cb


b : bãö daìy tæåìng
chàõn maïi
c : khe håí thi cängQ > 30 T

250-500
a = b + c + 250 = 1000mm
500
11 D
58
* Nhaì tæåìng gaûch chëu læûc quy âënh nhæ sau :
- Nãúu tæåìng gaûch daìy ≥ 330mm , truûc âënh vë caïch meïp
trong tæåìng mäüt khoaíng 250mm (h.1) .
- Nãúu tæåìng gaûch coï bäø truû , bãö daìy bäø truû < 250mm,
truûc âënh vë caïch meïp trong bäø truû 250mm (h.2) .
- Nãúu bäø truû daìy ≥ 250mm thç truûc âënh vë nàòm åí vë trê
tiãúp giaïp giæîa tæåìng vaì bäø truû (h.3) .
* Nãúu tæåìng âáöu häöi laì tæåìng gaûch chëu læûc seî coï
02 træåìng håüp:
- Tæåìng gaûch daìy > 250mm , truûc âënh vë caïch meïp
trong tæåìng mäüt khoaíng 250mm (h.4) .
- Tæåìng coï bäø truû ≥ 250mm thç truûc âënh vë nàòm åí vë trê
tiãúp giaïp giæîa tæåìng vaì bäø truû (h.5).
Bäø truû Bäø truû
250
250 250
h.2
h.1 h.3
Bäø truû
250 250
h.4 h.5
59
2. Truûc âënh vë nhaì cäng nghiãûp nhiãöu táöng
Nhaì cäng nghiãûp nhiãöu táöng coï saìn trung gian giæîa
caïc táöng , tuyì theo cáúu taûo cuía saìn maì quy âënh truûc âënh vë
coï khaïc nhau .
a. Kiãøu saìn coï dáöm :
* Truûc doüc nhaì : âi qua tim cäüt , meïp trong tæåìng
biãn caïch truûc âënh vë 500mm.
* Truûc ngang nhaì : âi qua tim caïc haìng cäüt giæîa ; âi
qua meïp trong tæåìng âáöu häöi , tim haìng cäüt âáöu häöi caïch truûc
âënh vë 600mm.
Daîy cäüt åí vë trê khe luïn , khe nhiãût âäü caïch truûc âënh
vë vãö 2 bãn 600mm
TÆÅÌNG BIÃN
500


LL


600
600
600 b-600 b b b -600
b. Kiãøu saìn khäng dáöm :
Truûc âënh vë doüc vaì ngang âãöu âi qua tim cäüt ,
khoaíng caïch tæì tæåìng biãn vaì tæåìng âáöu häöi âãún truûc âënh vë
âãöu do âäü låïn nhoí cuía muî cäüt quyãút âënh .
60
CHÆÅNG 2
THIÃÚT KÃÚ NHAÌ SAÍN XUÁÚT MÄÜT TÁÖNG

ξ1.PHÁN LOAÛI NHAÌ SAÍN XUÁÚT MÄÜT TÁÖNG
I. THEO TÊNH CHÁÚT XÁY DÆÛNG
Trong phaûm vi xê nghiãûp chia ra :
1- Nhaì xáy dæûng kiãøu liãn tuûc : nhaì nhiãöu nhëp coï cæía
maïi thäng gioï vaì chiãúu saïng , thoaït næåïc mæa bãn trong.
2- Nhaì xáy dæûng kiãøu êt nhëp : säú læåüng nhëp êt , thäng
gioï vaì chiãúu saïng qua cæía bãn vaì cæía maïi .
II. THEO CAÏCH BÄÚ TRÊ CÄÜT BÃN TRONG
1- Nhaì cäng nghiãûp 1 táöng kiãøu nhëp : âàûc âiãøm näøi báût
: nhip > bæåïc cäüt ráút nhiãöu, caìng phuì håüp våïi caïc ngaình saín
xuáút coï dáy chuyãön cäng nghãû theo qui trçnh liãn tuûc cäú âënh
theo phæång doüc nhaì coï sæí duûng cáöu truûc.
2.Nhaì kiãøu læåïi : do viãûc phaït triãøn cuía saín xuáút vaì
dáy chuyãön saín xuáút liãn tuûc âoìi hoíi bäú trê dáy chuyãön kyî
thuáût theo kiãøu âæåìng thàóng vaì giao thäng váûn chuyãøn bãn
trong theo nhiãöu phuång . Ngæåìi ta xáy dæûng nhaì kiãøu liãn tuûc
coï læåïi cäüt ä vuäng (12x12) hoàûc gáön vuäng (9x12), coï cuìng
chiãöu cao, loaûi naìy dãù thay âäøi hæåïng dáy chuyãön saín xuáút, bäú
trê laûi thiãút bë hay noïi caïch khaïc laì linh hoaût âa nàng .
3- Nhaì kiãøu nhëp låïn : nhëp nhaì 36 -- 100m sæí duûng
khi cáön mäüt diãûn têch låïn khäng coï cäüt bãn trong ( gara maïy
bay, nhaì triãøn laîm ... )61
ξ2. THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG PHÁN XÆÅÍNG SAÍN XUÁÚT
I. NHIÃÛM VUÛ VAÌ NÄÜI DUNG BÄÚ TRÊ MÀÛT BÀÒNG
Màût bàòng nhaì cäng nghiãûp laì diãûn têch maì trong âoï
viãûc bäú trê caïc thiãút bë maïy moïc âãø phuûc vuû cho quaï trçnh saín
xuáút nháút âënh naìo âoï . Khi thiãút kãú cáön phaíi tiãún haình âiãöu
chènh, bäú trê laûi cäng nghãû cho håüp lê hån vaì trãn cå såí âoï xaïc
âënh chênh xaïc hçnh thæïc màût bàòng, kêch thæåïc màût bàòng, hãû
thäúng læåïi cäüt, bäú trê âæåìng âi laûi vaì tæåìng ngàn bãn trong
xæåíng .
Khi bäú trê màût bàòng nhaì cäng nghiãûp cáön giaíi quyãút
caïc váún âãö sau :
1- Thoía maîn yãu cáöu cäng nghãû
Bäú trê màût bàòng træåïc tiãn phaíi baío âaím cho
âæåìng saín xuáút âæåüc bäú trê håüp lê, viãûc bäú trê thiãút bë vaì nåi
âæïng thao taïc coï diãûn têch nháút âënh .
Caïc bäü pháûn phaíi caïch nhau ngàõn nháút, liãn hãû træûc
tiãúp nháút, baío âaím sæû liãn hãû caïc xæåíng vaì trong xæåíng täút,
thuáûn tiãûn , phuì håüp dáy chuyãön saín xuáút chung cuía nhaì maïy.
Âäöng thåìi phaíi låüi duûng triãût âãø diãûn têch vaì khäng gian
xæåíng.
2- Baío âaím âiãöu kiãûn laìm viãûc täút trong xæåíng
Phaíi nghiãn cæïu âiãöu kiãûn vi khê háûu åí trong
xæåíng täút, baío âaím âuí aïnh saïng cho cäng nhán thao taïc, haûn
chãú nhiãût âäü thæìa, buûi báøn, khê âäüc .
3- Baío âaím an toaìn trong quaï trçnh saín xuáút
Phaíi täø chæïc âi laûi, váûn chuyãøn giæîa caïc xæåíng,
caïc bäü pháûn roî raìng vaì ngàõn nháút. Phaíi täø chæïc thoaït ngæåìi
nhanh khi coï sæû cäú xaíy ra.

62
4- Xaïc âënh chênh xaïc hçnh thæïc màût bàòng vaì hãû
thäúng læåïi cäüt
Choün læûa phæång aïn kãút cáúu håüp lê. Trong khaí
nàng coï thãø duìng kãút cáúu làõp gheïp, thêch æïng yãu cáöu thäúng
nháút hoïa vaì âënh hçnh hoïa , aïp duûng caïc cáúu kiãûn tiãu chuáøn
vaì giaím båït säú loaûi cáúu kiãûn.
5- Phaït triãøn xæåíng
Do yãu cáöu saín xuáút ngaìy caìng tàng, âoìi hoíi sæû
måí räüng khäng ngæìng cuía xæåíng saín xuáút, vç váûy khi thiãút kã
úphaíi dæû kiãún âæåüc sæû måí räüng cuía xæåíng trong tæång lai traïnh
âáûp phaï maì váùn sæí duûng âæåüc.
II. QUAN HÃÛ GIÆÎA CÄNG NGHÃÛ SAÍN XUÁÚT VAÌ BÄÚ
TRÊ MÀÛT BÀÒNG :
Trong quaï trçnh thiãút kãú nhaì cäng nghiãûp cáön giaíi
quyãút täøng håüp nhiãöu váún âãö trong âoï bao gäöm quan hãû giæîa
CÄNG NGHÃÛ VAÌ KIÃÚN TRUÏC - KIÃÚN TRUÏC VAÌ KÃÚT CÁÚU - KÃÚT
CÁÚU VAÌ THI CÄNG. Trong âoï quan hãû giæîa cäng nghãû vaì kiãún
truïc laì quan hãû troüng yãúu nháút.
Caïc nhaì maïy coï nhiãöu loaûi khaïc nhau, saín xuáút cuía mäùi
loaûi laûi coï âàûc âiãøm vaì yãu cáöu riãng. Vç thãú phaíi nghiãn cæïu
âáöy âuí vaì toaìn diãûn tæìng loaûi trong quaï trçnh thiãút kãú.
1- Quaï trçnh saín xuáút vaì thiãút bë aính hæåíng âãún
bäú trê màût bàòng
* Quaï trçnh saín xuáút ( dáy chuyãön saín xuáút) laì quaï trçnh
maì caïc nguyãn liãûu hay baïn thaình pháøm tuáön tæû âi qua caïc
cäng âoaûn gia cäng âãø tråí thaình saín pháøm. Quaï trçnh cäng
nghãû trong xæåíng bäú trê håüp lê thç âæåìng saín xuáút âæåüc ruït63
ngàõn, khäng giao nhau hoàûc truìng làûp läün xäün, dáùn âãún giaím
båït diãûn têch, tiãút kiãûm väún.
* Thiãút bë vaì kêch thæåïc thiãút bë coï aính hæåíng âãún viãûc
thiãút kãú kiãún truïc.
Vê duû : Dáy chuyãön saín xuáút nhaì maïy cå khê làõp raïp.
Nguyãn liãûu Gia cäng nhoí LR bäü pháûn
Nguyãn liãûu Gia cäng væìa LR bäü pháûn Täøng LR Kiãøm tra Sån Thæí
Nguyãn liãûu Gia cäng låïn LR bäü pháûn Thaình pháøm Xuáút xæåíng


Gia cäng nheû Làõp raïp Täøng làõp raïp
Gia cäng væìa bäü
Gia cäng låïn pháûn Kiãøm tra

Sån

Xuáút xæåíng


- Âæåìng saín xuáút trong xæåíng coï thãø tiãún haình theo
phæång doüc nhaì.
Vê duû : Xæåíng caïn theïp trong nhaì maïy luyãûn kim
- Âæåìng saín xuáút tiãún haình theo phæång ngang nhaì.
Vê duû : Xæåíng luyãûn theïp trong nhaì maïy luyãûn kim.
- Âæåìng saín xuáút cuîng coï thãø tiãún haình song song
doüc theo caïc kháøu âäü.
2- Quan hãû giæîa thiãút bë váûn chuyãøn
vaì bäú trê màût bàòng
a/ Noïi chung trong caïc xæåíng coï khäúi læåüng váûn
chuyãøn låïn, hoàûc nguyãn liãûu vaì thaình pháøm coï troüng læåüng
nàûng , âãø náng cao hiãûu suáút lao âäüng , giaím båït nàûng nhoüc
cho ngæåìi lao âäüng cáön coï thiãút bë váûn chuyãøn náng .64
b/ Khi læåüng váûn chuyãøn nguyãn váût liãûu hay
thaình pháøm nhiãöu thæåìng duìng xe hoía âãø váûn chuyãøn ( tæì
ngoaìi vaìo hoàûc tæì trong ra). Âæåìng sàõt thæåìng bäú trê chaûy doüc
theo âæåìng bäúc dåí haìng.Viãûc bäú trê âæåìng sàõt seî aính hæåíng
âãún viãûc thiãút kãú màût bàòng.
3- Âàûc âiãøm vaì âiãöu kiãûn saín xuáút âäúi våïi yãu cáöu
bäú trê màût bàòng
Âãø tiãún haình saín xuáút bçnh thæåìng vaì baío âaím sæïc
khoíe cuía cäng nhán luïc thiãút kãú nhaì cäú gàõng baío âaím âiãöu
kiãûn kyî thuáût cáön thiãút cuía saín xuáút âãö ra vaì baío âaím âiãöu
kiãûn laìm viãûc täút cho cäng nhán.
Saín xuáút cäng nghiãûp chia ra 2 loaûi : - bçnh thæåìng vaì
âàûc biãût
- Loaûi bçnh thæåìng khäng aính hæåíng låïn âãún viãûc bäú
trê màût bàòng. Våïi loaûi naìy chè cáön baío âaím âuí aïnh saïng vaì
thäng gioï tæû nhiãn laì âaïp æïng yãu cáöu saín xuáút.
- Loaûi âàûc biãût aính hæåíng tæong âäúi låïn âãún viãûc bäú
trê màût bàòng.
Loaûi naìy chia ra 2 træåìng håüp :
* Baín thán saín xuáút yãu cáöu âiãöu kiãûn nghiãm vãö
chãú âäü nhiãût âäü, âäü áøm, yãu cáöu phoìng buûi, phoìng cháún âäüng,
vä truìng cao ( nhaì maïy duûng cuû tinh vi, nhaì maïy boïng âeìn
âiãûn tæí....).
* Quaï trçnh saín xuáút saín sinh ra læåüng håi næåïc,
cháút âäüc haûi låïn coï aính hæåíng âãún sæïc khoíe cuía cäng nhán
hoàûc àn moìn cäng trçnh kiãún truïc, hoàûc loaûi xæåíng coï phaït
sinh nhiãöu nhiãût âäü thæìa, buûi báøn hoàûc coï thãø chaïy näø. Caïc
loaûi naìy tuìy mæïc âäü vaì yãu cáöu khaïc nhau cuîng aính hæåíng
âãún bäú trê màût bàòng.

65
III. HÇNH THÆÏC MÀÛT BÀÒNG NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
1- Càn cæï âãø xaïc âënh hçnh thæïc màût bàòng nhaì
cäng nghiãûp
Khi xaïc âënh hçnh thæïc màût bàòng nhaì cäng nghiãûp
1 táöng cáön càn cæï vaìo caïc âiãøm sau :
- Dáy chuyãön saín xuáút trong xæåíng
- Täø chæïc caïc cäng âoaûn.
- Täø chæïc váûn chuyãøn ( trong näüi bäü xæåíng vaì tæì
ngoaìi vaìo).
- Yãu cáöu thäng gioï, chiãúu saïng.
- Yãu cáöu cäng nghiãûp hoïa xáy dæûng .
Âäúi våïi nhaì cäng nghiãûp 1 táöng thæåìng sæí duûng caïc
hçnh thæïc màût bàòng sau :
a/ Loaë hçnh chæî nháût sæí duûng räüng raîi nháút .
b/ Loaûi L , T dãø phuì håüp dáy chuyãön saín xuáút
thàóng goïc nhæng cáúu taûo taûi vë trê tiãúp giaïp phæïc taûp .
c/ Loaûi U , E duìng cho xæåíng coï nhiãöu cháút âäüc
haûi cáön caïch li vaì nhaì moíng âãø dãø täø chæïc thäng gioï.
2- Måí räüng xæåíng
Laì thæûc hiãûn biãûn phaïp kinh tãú trong thiãút kãú nhaì cäng
nghiãûp. Khi tiãún haình thiãút kãú nhaì maïy cáön càn cæï vaìo qui
hoaûch phaït triãøn cuía nhaì maïy âãø dæû kiãún træåïc khaí nàng måí
räüng saín xuáút.
IV. CHOÜN LÆÅÏI CÄÜT
Choün læåïi cäüt laì mäüt bæåïc quan troüng trong quaï trçnh
bäú trê màût bàòng nhaì cäng nghiãûp. Khi choün læåïi cäüt phaíi càn
cæï vaìo diãûn têch yãu cáöu cuía saín xuáút, âàûc tênh cuía saín xuáút
vaì bäú trê thiãút bë maì choün hãû læåïi cäüt håüp lê trãn cå såí so saïnh
vãö kyî thuáût vaì kinh tãú .

66
1- Tham säú chuí yãúu cuía læåïi cäüt
Tham säú chuí yãúu cuía læåïi cäüt trong màût bàòng xæåíng
laì kêch thæåïc cuía kháøu âäü vaì bæåïc cäüt .
- Kháøu âäü : laì kêch thæåïc tênh tæì khoaíng caïch 2 truûc
phán doüc nhaì liãn tiãúp.
- Bæåïc cäüt : laì kêch thæåïc tênh tæì khoaíng caïch 2 truûc
phán ngang nhaì liãn tiãúp.
Âãø âån giaín cho viãûc thiãút kãú vaì chãú taûo, caïc thäng säú
kêch thæåïc màût bàòng nhaì cäng nghiãûp 1 táöng âæåüc qui âënh
nhæ sau :
* Nhëp L > 12m láúy bäüi säú 6m : 12 ,18 , 24m .....
L < 12m láúy bäüi säú 3m : 6 , 9m .
* Bæåïc cäüt b = 6m hay bmr = 12m .
Theo kinh nghiãûm cho tháúy læåïi cäüt caìng låïn thç diãûn
têch saín xuáút caìng tàng lãn cho pheïp bäú trê linh hoaût hån âaïp
æïng âæåüc nhæîng yãu cáöu cuía thay âäøi kyî thuáût . Phán têch læåïi
cäüt khaïc nhau âäúi våïi nhiãöu ngaình saín xuáút cho tháúy læåïi cäüt
caìng låïn thç tiãút kiãûm âæåüc diãûn têch sæí duûng .
Vê duû : Nhaì maïy cå khê khi tàng læåïi cäüt tæì 6 x12m lãn
12 x 18m tiãút kiãûm diãûn têch 9% .
Nhaì maïy dãût khi tàng læåïi cäüt tæì 9 x 12m lãn 12 x 18,
18 x18, 24 x 24 tiãút kiãûm diãûn têch 4,5%,9%, 10%.
Mäüt säú læåïi cäüt phuì håüp våïi nhæîng ngaình saín xuáút nháút
âënh sau âáy :
- Cäng nghiãûp VLXD & saín pháøm XD : 12 x 18 ; 12 x
24 ; 12 x 30 .
- Nghiãön dáûp tuyãøn khoaïng : 12 x 12 ; 12 x 18 ; 12 x 24 .
- Cå khê : 12 x 18 ; 12 x 24 .
- Cäng nghiãûp nheû vaì thæûc pháøm : 6 x 12 ; 12 x 18 .

67
2- Bäú trê khe luïn vaì khe nhiãût âäü
Luïc bäú trê hãû thäúng læåïi cäüt cáön chuï yï bäú trê khe luïn
vaì khe nhiãût âäü .
* Taïc duûng khe nhiãût âäü laì triãût tiãu æïng læûc phaït sinh
trong näüi bäü kãút cáúu luïc nhiãût âäü thay âäøi .
* Taïc duûng khe luïn laì âãø phoìng luïn khäng âãöu xaíy ra
luïc nhaì coï nhiãöu loaûi cáöu chaûy sæïc truûc khaïc nhau, sæïc chëu
taíi cuía nãön âáút khäng âäöng nháút hoàûc nhaì coï âäü cao tháúp
khaïc nhau .
Taûi vuìng coï âëa cháún maûnh càn cæï vaìo qui phaûm âäüng
âáút maì tênh toaïn bäú trê khe phoìng cháún.
Khi âäöng thåìi giaíi quyãút khe luïn , khe nhiãût âäü , khe
phoìng cháún thç cáön bäú trê thäúng nháút taûi mäüt khe . Taûi âoï bäú
trê hai haìng cäüt .
V. TÄØ CHÆÏC LÄÚI ÂI BÃN TRONG XÆÅÍNG VAÌ
THOAÏT NGÆÅÌI
Täø chæïc giao thäng vaì thoaït ngæåìi laì mäüt váún âãö
quan troüng baío âaím thuáûn låüi cho saín xuáút vaì an toaìn cho
cäng nhán . Trong màût bàòng xæåíng thäng thæåìng diãûn têch
âæåüc chia ra bàòng caïc läúi âi ngang, doüc. Läúi âi doüc caïch nhau
30m, läúi âi ngang caïch nhau 60m.
Chiãöu räüng läúi âi vaì cuía âæåüc xaïc âënh bàòng kêch
thæåïc caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn.Thiãút kãú kêch thæåïc läúi âi
vaì cæía thoaït ngæåìi phaíi càn cæï vaìo yãu cáöu an toaìn ( thoaït ra
khoíi cäng trçnh sau 4 - 6 phuït ; 25ngæåìi/ phuït ; doìng ngæåìi
räüng 0,6m ; täúc âäü 16m/ phuït ), mäüt phoìng saín xuáút phaíi coï êt
nháút 2 cæía ( phoìng < 600m2 thç 1 cæía ), khoaíng caïch cäng
nhán xa nháút âãún cæía gáön nháút 50 - 100m.


68
ξ3.THIÃÚT KÃÚ MÀÛT CÀÕT NGANG
CUÍA NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP MÄÜT TÁÖNG
Trãn cå såí thiãút kãú màût bàòng ta tiãún haình thiãút kãú màõt
càõt ngang nhàòm choün hãû thäúng kãút cáúu, giaíi quyãút khäng gian
nhaì, giaíi quyãút váún âãö thoaït næåïc mæa trãn maïi vaì thäng gioï
chiãúu saïng.
I. XAÏC ÂËNH ÂÄÜ CAO NHAÌ
Âäúi våïi nhaì cäng nghiãûp 1 táöng âäü cao nhaì qui
âënh nhæ sau:
* Våïi nhaì khäng coï cáön truûc cáöu Q hoàûc chè coï cáön
truûc treo thç âäü cao nhaì tênh tæì màût trãn nãön cho âãún meïp dæåïi
cuía kãút cáúu mang læûc maïi.
* Våïi nhaì coï cáön truûc cáöu Q thç âäü cao nhaì âæåüc tênh
tæì màût nãön cho âãún meïp trãn cuía ray cáöu chaûy.
Xaïc âënh âäü cao nhaì càn cæï vaïo caïc yãúu täú sau:
1- Càn cæï vaìo âäü cao thiãút bë
Âáy laì càn cæï chuí yãúu nháút âãø xaïc âënh âäü cao nhaì.
Nãúu trong 1 gian ( kháøu âäü) bäú trê nhiãöu thiãút bë coï
âäü cao tháúp khaïc nhau thç luïc xaïc âënh âäü cao cuía gian âoï
phaíi càn cæï vaìo âäü cao cuía thiãút bë cao nháút.
Vê duû: gian loì håi vaì gian tuabin trong nhaì maïy nhiãût
âiãûn do âäü cao cuía thiãút bë khaïc nhau nãn chiãöu cao cuía mäùi
gian cuîng khäng giäúng nhau
69
60M
28.5


15M
9000 18000 9000 21000 7000 30000


ÄÚNG KHOÏI
TUABIN KHÆÍ KHÊ LOÌ HÅI BUNKE


MÀÛT CÀÕT NGANG NHAÌ MAÏY NHIÃÛT ÂIÃÛN

2- Càn cæï vaìo âäü cao váûn chuyãøn vaì làõp raïp thiãút bë
Âäúi våïi caïc gian xæåíng coï cáön truûc âãø váûn chuyãøn váût
liãûu, saín pháøm hoàûc làõp raïp thiãút bë saín xuáút trong xæåíng ( làõp
maïy) thç cáön thãm âäü cao cáön thiãút âãø cho cáön truûc coï thãø
hoaût âäüng âæåüc.

3- Càn cæï vaìo yãu cáöu thäng gioï vaì chiãúu saïng tæû nhiãn
Khi xaïc âënh âäü cao nhaì theo 2 yãu cáöu trãn cáön kiãøm
tra laûi âäü cao âoï coï phuì håüp våïi yãu cáöu chiãúu saïng vaì thäng
gioï tæû nhiãn âãø choün âäü cao cho håüp lyï .
70
II. CHOÜN HÇNH THÆÏC MAÏI
Trong nhaì cäng nghiãûp 1 táöng thæåìng coï 3 daûng hçnh
thæïc maïi :- loaûi maïi 2 däúc - loaûi maïi nhiãöu däúc- loaûi häùn håüp .

1- Loaûi 2 maïi däúc
Sæí duûng cho nhaì 1 kháøu âäü hoàûc nhiãöu kháøu âäü.
L2
L2 L1
L
Choün loaûi maïi naìy báút håüp lyï åí nhæîng âiãøm sau :
a/ Vãö màût thoaït næåïc mæa trãn maïi :
Khi chiãöu räüng nhaì låïn thç âäü däúc nhaì tàng thãm,
khäng gian nhaì seî tàng nhiãöu vaì gáy nãn laîng phê. Nãúu âäü
däúc tháúp maì maïi nhaì räüng thç næåïc mæa thoaït cháûm dáùn âãún
däüt hoàûc phaíi xæí lyï maïi ( trong âiãöu kiãûn khê háûu VN mæa
nhiãöu ).
b/ Vãö màût thäúng nháút hoïa vaì âënh hçnh hoïa :
Loaûi maïi 2 däúc nhiãöu kháøu âäü khäng låüi cho viãûc
thäúng nháút hoìa vaì âënh hçnh hoïa vç noï laìm âäü cao cäüt khaïc
nhau, dáöm maïi khaïc nhau, tæïc coï nhiãöu loaûi cáúu kiãûn.
c/ Vãö màût chiãúu saïng tæû nhiãn:
Thæåìng nhaì 2 maïi däúc láúy aïnh saïng qua cæía kênh hai
bãn. Thæåìng chiãöu sáu aïnh saïng chiãúu vaìo nhaì = 2- 3 láön
chiãöu cao cæía säø, nãúu muäún âuí aïnh saïng trong xæåíng ( khäng
laìm cæía tråìi) thç phaíi coï quan hãû giæîa chiãöu räüng vaì chiãöu cao

71
nhaì cho phuì håüp. Kinh nghiãûm loaûi nhaì khäng cao làõm thç
chiãöu räüng < 24 - 30m.
d/ Vãö màût thäng gioï tæû nhiãn:
Cáön coï sæû liãn quan giæîa chiãöu cao vaì chiãöu räüng
nhaì. Thæûc tãú nghiãn cæïu cho tháúy gioï thäøi vaìo nhaì chè âãún âäü
sáu khoaíng 40 - 50m . Nãn nãúu nhaì quaï räüng thç khäng baío
âaím thäng gioï täút. Vç váûy træåìng håüp nhaì quaï räüng nãúu duìng
maïi 2 däúc thç phaíi coï cæía tråìi âãø thäng gioï. Cæía tråìi bäú trê
doüc theo nhaì laì täút nháút
e/ Vãö kinh tãú :
Nãúu chiãöu räüng quaï låïn thç khäng gian laîng phê tàng
lãn âæa âãún giaï thaình cäng trçnh tàng.
72
2- Loaûi maïi nhiãöu däúc
Âäúi våïi nhaì coï chiãöu räüng låïn loaûi naìy coï nhiãöu æu
âiãøm :
a/ Vãö thoaït næåïc mæa trãn maïi :
Nhaì chia thaình nhiãöu kháøu âäü, mäùi kháøu âäü laì maïi 2
däúc nãn dãù daìng thoaït næåïc mæa.

b/ Vãö màût thäúng nháút hoïa vaì âiãøn hçnh hoïa :
Loaûi nhaì naìy täút vç caïc bäü pháûn cuía nhaì dãù daìng
thäúng nháút vaì tiãu chuáøn , säú læåüng cáúu kiãûn giäúng nhau
nhiãöu .
c/ Vãö màût chiãúu saïng tæû nhiãn :
Mäùi kháøu âäü âãöu coï cæía tråìi nãn baío âaím aïnh saïng
âãöu trong xæåíng

d/ Vãö màût thäng gioï tæû nhiãn:
Täút hån loaûi maïi 2 däúc nhiãöu kháøu âäü. Coï khaí nàng
âiãöu chènh cæía tråìi âãø täø chæïc thäng gioï cho xæåíng.

e/ Vãö kinh tãú:
Nhaì nhiãöu däúc cáön phaíi giaíi quyãút thoaït næåïc bãn
trong nãn phaíi laìm nhiãöu äúng thoaït næåïc mæa trãn maïi vaì
âæåìng thoaït næåïc trong nãön nãn giaï thaình coï tàng lãn .
73
3- Âäü däúc maïi
* Maïi bàòng trong nhaì bãtäng coï âäü däúc i = 8% = 1/12
~ 4o 5
i = 30% = 1/3 ~ 16o
* Maïi tole
* Maïi fibroximàng i = 40% = 1/2,5 ~ 20o
i = 60% = 1/2 ~ 30o
* Maïi ngoïi

III. TÄØ CHÆÏC THÄNG GIOÏ VAÌ CHIÃÚU SAÏNG TÆÛ NHIÃN
Trong âiãöu kiãûn khê háûu VN moüi nhaì âãöu phaíi täø chæïc
thäng gioï vaì chiãúu saïng tæû nhiãn .

1- Thäng gioï tæû nhiãn
Thäng gioï tæû nhiãn âæåüc kãút håüp giaíi quyãút trong
quaï trçnh thiãút kãú màût càõt ngang, bàòng caïch täø chæïc caïc hãû
thäúng läù thäng håi âãø âiãöu tiãút tæû nhiãn khäng khê âi vaìo vaì
âi ra .Thäng gioï naìy do 2 nguyãn nhán sau xaíy ra :
* Tè troüng khäng khê trong vaì ngoaìi xæåíng khaïc biãût
nhau.
* Aïp læûc gioï thäøi vaìo cäng trçnh .
a/ Sæû aính hæåíng cuía tè troüng khäng khê
sai biãût nhau:
Âãø baío âaím täút thäng gioï tæû nhiãn bàòng caïch thoaït
khê åí trong ra ngoaìi, thç nhiãût âäü bãn trong > nhiãût âäü bãn
ngoaìi, vaì khi nhiãût âäü trong xæåíng låïn hån thç khäng khê bãn
trong bë âun noïng,tè troüng nheû seî bäúc lãn cao vaì ngæåüc laûi
khäng khê bãn ngoaìi maït hån seî luäön vaìo dæåïi tháúp thay thãú
khäng khê noïng âaî bäúc lãn cao taûo thaình doìng âäúi læu vaì baío
âaím âæa khäng khê noïng trong xæåíng ra bãn ngoaìi.

74
Âäúi våïi næåïc ta muìa heì nhiãût âäü bãn ngoaìi ráút cao
nãn âäü chãnh lãûch nhiãût âäü trong vaì ngoaìi seî gèaím âi nhiãöu
vaì aính hæåíng âãún thäng gioï tæû nhiãn bàòng âäúi læu. Cho nãn
âãø baío âaím täúc âäü thäng gioï tæû nhiãn cáön phaíi tàng thãm
diãûn têch caïc läù thäng gioï vaì khoaíng caïch läù gioï vaìo vaì läù gioï
ra. Bäú trê läù khäng khê vaìo åí pháön dæåïi cuía tæåìng ngoaìi caïch
nãön < 1,5m , läù khäng khê ra bäú trê åí cæía tråìi khoaíng caïch
∆H1 . Vãö muìa âäng âãø traïnh khäng khê laûnh luäön vaìo dæåïi
tháúp nãn läù khäng khê vaìo coï thãø bäú trê åí âäü cao 3 - 4m vaì läù
khäng khê ra váùn åí cæía tråìi khoaíng caïch ∆H2 ; ∆H2 < ∆H1 ,
nhæng vç muìa âäng nhiãût âäü bãn trong vaì bãn ngoaìi chãnh
lãûch låïn nãn váùn baoí âaím thäng gioï tæû nhiãn bàòng âäúi læu täút.

b/ Aính hæåíng cuía gioï âäúi våïi thäng gioï tæû nhiãn:
Gioï aính hæåíng âäúi våïi thäng gioï tæû nhiãn ráút låïn, âàûc
biãût laì vãö muìa heì khi nhiãût âäü bãn trong vaì bãn ngoaìi chãnh
lãûch nhau êt thæåìng laì khäng baío âaím thay âäøi khäng khê
bàòng âäúi læu .Træåìng håüp naìy cáön nghiãn cæïu aïp læûc âäüng
cuía gioï taïc duûng vaìo cäng trçnh .
Gioï thäøi vaìo cäng trçnh seî taûo aïp læûc gioï (+) phêa træåïc
vaì aïp læûc gioï (-) phêa sau .
Nåi aïp læûc gioï (+) bäú trê cæía khäng khê vaìo, nåi aïp læûc
gioï (-) bäú trê cæía khäng khê ra .
Phaíi nghiãn cæïu hæåïng gioï cuía âëa phæång âãø âàût
cäng trçnh theo âuïng hæåïng gioï chênh.
(+ )
(- )
(- ) (+ )
(+ )
(- )
75
Taûi vë trê cæía maïi nãúu måí cæía thç gioï seî huït tæì ngoaìi
vaìo xæåíng vç váûy ngæåìi ta bäú trê táúm chàõn âãø taûo âæåüc vuìng
aïp suáút (-) sau táúm chàõn âãø khäng khê noïng trong xæåíng thoaït
ra âæåüc .
(-)
(+) (-) (-)
2- Chiãúu saïng tæû nhiãn
Báöu tråìi næåïc ta ráút saïng nãn ráút thuáûn låüi cho viãûc täø
chæïc chiãúu saïng tæû nhiãn .Nãúu giaíi quyãút täút chiãúu saïng tæû
nhiãn thç sæïc khoíe cäng nhán âæåüc baío âaím täút nháút laì âäi
màõt vaì taûo âiãöu kiãûn tàng nàng suáút lao âäüng .
Thiãút kãú chiãúu saïng tæû nhiãn cáön thoía maîn nhæîngyãu
cáöu sau :
* Càn cæï vaìo tênh cháút cäng taïc khäng giäúng nhau, âäü
chiãúu saïng nåi cäng taïc phaíi baío âaím tiãu chuáøn nháút âënh .
* Phán bäú aïnh saïng cho caïc bäü pháûn trong phoìng cáön
phaíi âãöu.
* Aïnh saïng chiãúu træûc tiãúp vaìo nhaì khäng nãn chäù
quaï saïng, chäù quaï täúi trãn diãûn têch laìm viãûc.
76
CAÏC BIÃØU ÂÄÖ CHIÃÚU SAÏNG

Saìn cäng taïc
IV. HÇNH THÆÏC KÃÚT CÁÚU VAÌ VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
Kãút cáúu chëu læûc chuí yãúu cuía nhaì cäng nghiãûp laì hãû
thäúng cäüt vaì dáöm maïi. Cäüt vaì dáöm maïi täø håüp thaình khung
ngang chëu læûc cuía nhaì.
1- Váût liãûu laìm khung nhaì cäng nghiãûp
Tuìy theo yãu cáöu sæí duûng vaì mæïc âäü bãön chàõc,khung
nhaì cäng nghiãûp thæåìng duìng caïc loaûi váût liãûu sau:
theïp, bãtäng cäút theïp vaì gaûch gäù.
a/ Theïp:
Duìng laìm cäüt vaì daìn maïi. Æu ddiãøm laì cæåìng âäü
chëu læûc låïn, khäng chaïy vaì troüng læåüng baín thán kãút cáúu
tuång âäúi nhoí so våïi bãtäng cäút theïp. Theïp laì váût liãûu hiãúm
nãn sæí duûng haûn chãú.
b/ Bãtäng cäút theïp:
Trong nhaì cäng nghiãûp loaûi váût liãûu naìy âæåüc æïng
duûng ráút räüng raîi. Æu âiãøm laì cæåìng âäü chëu læûc låïn, bãön
væîng vaì chëu læía täút. Khuyãút âiãøm troüng læåüng baín thán låïn,
khi taíi troüng låïn thç tiãút diãûn cáúu kiãûn tæång âäúi låïn,khaí nàng
chëu taíi troüng âäüng keïm.

77
c/ Gaûch âaï vaì gäù:
Laì loaûi váût liãûu âëa phæång. Kãút cáúu naìy coï æu âiãøm
laì cáúu taûo âån giaín, sæí duûng váût liãûu thuáûn tiãûn, thi cäng dãùø
daìng .Nhæåüc âiãøm cæåìng âäü chëu læûc keïm ( nháút laì chëu keïo),
dãù chaïy, khäng væåüt âæåüc kháøu âäü låïn.
2- Hçnh thæïc kãút cáúu nhaì cäng nghiãûp 1 táöng
a/ Kãút cáúu nhaì coï kháøu âäü nhoí:
Kháøu âoü loaûi nhaì naìy thæåìng laì 12m. Do âäü cao
khäng låïn, taíi troüng khäng låïn nãn khäng cho pheïp duìng kãút
cáúu theïp. Thæåìng sæí duûng cäüt gaûch hoàûc cäüt bãtäng cäút theïp.
Kãút cáúu chëu læûc maïi coï thãø bàòng gäù hoàûc bãtäng cäút theïp dæûa
vaìo yãu cáöu chëu luía vaì âäü bãön væîng cuía nhaì maì quyãút âënh.
Trong cäng trçnh phuû duìng cäüt gaûch hoàûc cäüt bãtäng
cäút theïp , kãút cáúu chëu læûc maïi duìng daìn gäù daûng tam giaïc.
9-12 m
9-12 m 9-12 m

Trong xæåíng saín xuáút chênh nãn duìng váût liãûu khäng
chaïy âãø laìm kãút cáúu chëu læûc vaì kãút cáúu bao che. Sæí duûng kãút
cáúu bãtäng cäút theïp hoàûc kãút håüp bãtäng cäút theïp vaì theïp
12 - 18m
12 - 18m 12 - 18m 12 - 18m
78
b/ Kãút cáúu nhaì coï kháøu âäü låïn :
Nhaì cäng nghiãûp coï kháuí âäü låïn chuí yãúu duìng
trong caïc ngaình cäng nghiãûp nàûng ( cå khê, luyãûn kim, hoïa
cháút ).
Âäü cao nhaì cäng nghiãûp coï kháøu âäü låïn tênh tæì màût
nãön meïp trãn ray cáöu chaûy coï thãø tæì 8 - 30m hoàûc cao hån
næîa. Kháøu âäü tæì 18 - 60m hoàûc hån næîa. Bæåïc cäüt 6m, måí
räüng 12m, âàûc biãût 18 , 24m. Nhaì cäng nghiãûp kháøu âäü låïn
âån giaín nháút laì L = 18 - 36m.
Kãút cáúu chëu læûc cuía nhaì naìy laì khung ngang chëu
læûc, sæí duûng bãtäng cäút theïp, theïp, bãtäng theïp häùn håüp.
Daìn theïp
Cäüt


>18m >18m

Dáöm
CäütDaìn theïp
Cäüt theïp
79
c/ Kãút cáúu khäng gian :
Do nhæîng thaình tæûu cuía khoa hoüc kyî thuáût, kãút håüp
nhæîng phæång phaïp tênh toaïn måê, kyî thuáût thi cäng ngaìy
caìng âæåüc náng cao , gáön âáy ngæåìi ta âaî âæa ra nhiãöu daûng
kãút cáúu måïi vaì âaî âæåüc aïp duûng vaìo nhaì cäng nghiãûp .Æu
âiãøm cuía daûng kãút cáúu naìy laì nheû nhaìng, tiãút kiãûm váût liãûu vaì
coï thãø duìng våïi nhaì coï kháøu âäü låïn vaì læåïi cäüt låïn. Loaûi kãút
cáúu naìy coï thãø laìm toaìn khäúi hoàûc làõp gheïp .

CAÏC DAÛNG VOÍ TRUÛ
CAÏC DAÛNG VOÍ CONG 2 CHIÃÖU
CU PÄN DÁY TREO

80
CHÆÅNG 3
THIÃÚT KÃÚ NHAÌ SAÍN XUÁÚT NHIÃÖU TÁÖNG

ξ1. PHÁN LOAÛI VAÌ PHAÛM VI ÆÏNG DUÛNG

NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP NHIÃÖU TÁÖNG
I. PHÁN LOAÛI
Nhaì cäng nghiãûp nhiãöu táöng coï thãø chia ra :
1- Theo tênh cháút xáy dæûng trong laính thäø
- Nhaì kiãøu liãn tuûc ( nhiãöu nhëp ).
- Nhaì kiãøu êt nhëp.
2- Theo khaí nàng thêch æïng våïi
caïc ngaình saín xuáút khaïc nhau
- Nhaì sæí duûng mäüt muûc âêch .
- Nhaì linh hoaût vaûn nàng .
3- Theo læåïi cäüt bãn trong nhaì
- Nhaì coï læåïi cäüt ä vuäng hoàûc gáön vuäng :
L ~ b ~ 6 , 9 ,12 m .
- Nhaì kiãøu nhëp L >> b , L = 18 - 24m.
- Nhaì khäng coï cäüt bãn trong : L > 24m .
81
II. PHAÛM VI ÆÏNG DUÛNG
1- Nhaì cäng nghiãûp yãu cáöu dáy chuyãön saín xuáút
theo phæång âæïng
2- Yãu cáöu saín xuáút thao taïc åí caïc táöng
khäng giäúng nhau
3- Caïc xê nghiãûp coï yãu cáöu saín xuáút âàûc biãût

III. ÆU NHÆÅÜC ÂIÃØM CUÍA NHAÌ SX NHIÃÖU TÁÖNG
( SO VÅÏI NHAÌ 1 TÁÖNG )
1- Æu âiãøm
- Tiãút kiãûm âáút xáy dæûng .
- Diãûn têch maïi tæång âäúi nhoí nãn viãûc baío vãû maïi
vaì thoaït næåïc mæa trãn maïi dãù daìng.
- Nhaì nhiãöu táöng tiãút kiãûm khäng gian 20% ,
diãûn têch tæåìng bao quanh nhaì êt , khäúi læåüng
âaìo moïng , moïng < moïng nhaì mäüt táöng.
- Phuì håüp yãu cáöu xáy dæûng thaình phäú,
laìm tàng veî mé quan âä thë .
2- Nhæåüc âiãøm
- Khäng måí räüng âæåüc læåïi cäüt , màût khaïc do yãu
cáöu phaíi baío âaím aïnh saïng tæû nhiãn qua cæía bãn nãn chiãöu
räüng nhaì khäng låïn làõm, aính hæåíng âãún viãûc bäú trê thiãút bë .
- Diãûn têch giao thäng váûn chuyãøn > nhaì mäüt táöng
do thãm diãûn têch cáöu thang vaì diãûn têch váûn chuyãøn theo
phæång âæïng. Diãûn têch naìy nhiãöu hån 10 -15% so våïi nhaì
mäüt táöng.
- Khäng âàût âæåüc thiãút bë nàûng, bäú trê maïy moïc
khäng linh hoaût.
82
ξ2. THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG NHAÌ SX NHIÃÖU TÁÖNG
I. XAÏC ÂËNH SÄÚ TÁÖNG
Trong nhaì cäng nghiãûp nhiãöu táöng, säú táöng âaût âæåüc
cao nháút, cuîng nhæ diãûn têch âaût âæåüc cuía táöng giæîa caïc tæåìng
ngàn chaïy âæåüc xaïc âënh dæûa vaìo yãu cáöu cuía dáy chuyãön saín
xuáút vaì mæïc âäü chëu læía cuía nhaì, váún âãö so saïnh kinh tãú.
Säú táöng nhaì âæåüc xaïc âënh phuû thuäüc vaìo haûng nguy
hiãøm vãö chaïy cuía nhaì saín xuáút vaì báûc chëu læía cáön thiãút cuía
nhaì. Tham khaío (TCVN- 2262 -78 ).
- Nãúu xaïc âënh theo sæû so saïnh kinh tãú, kinh nghiãûm
cho tháúy loaûi nhaì 2- 6 táöng laì kinh tãú nháút.


Diãûn têch cho pheïp låïn nháút (m2)
Haûng nguy hiãøm Mæïc âäü chëu Säú táöng täúi âa
chaïy cuía ngaình sx læía yãu cáöu cho pheïp giæîa 2 tæåìng ngàn chaïy

B I 6 khäng xaïc âënh
2500 m2
II 3

I - khäng xaïc âënh
4000 m2
C II 6
2000 m2
III 3

D I - II - khäng xaïc âënh
2000 m2
III 2

I - II - khäng xaïc âënh
3000 m2
 III 3
2000 m2
IV 2
1250 m2
V 2
83
II. BÄÚ TRÊ MÀÛT BÀÒNG
Phaíi thoía maîn yãu cáöu dáy chuyãön saín xuáút âäöng
thåìi phaíi täøng håüp nghiãn cæïu caïc yãu cáöu vãö kyî thuáût coï aính
hæåíng âãún viãûc saín xuáút nhæ : taíi troüng , cháún âäüng , chãú âäü
än áøm, phoìng näø ,phoìng âäüc, phoìng buûi , phoìng cháún, chiãúu
saïng thäng gioï. Ngoaìi ra coìn phaíi nghiãn cæïu bäú trê håüp lê läúi
ra vaìo chênh, cáöu thang, phoìng sinh hoaût vaì caïc bäü pháûn
khaïc.
1- Quaï trçnh saín xuáút vaì caïc yãu cáöu kyî thuáût aính
hæåíng âãún viãûc bäú trê màût bàòng
Quaï trçnh cäng nghãû cuía xæåíng coï tênh cháút quyãút
âënh âäúi våïi viãûc bäú trê màût bàòng nhaì xæåíng.
Phán khu trãn màût bàòng âãø bäú trê nhæîng bäü pháûn coï
chæïc nàng giäúng nhau vaoì trong mäüt khu væûc.

NUÏT GIAO THÄNG SAÍN XUÁÚT PHUÛ

SAÍN XUÁÚT CHÊNH
SAÍN XUÁÚT CHÊNH

SAÍN XUÁÚT PHUÛ
2- Bäú trê bäü pháûn phuû vaì phoìng sinh hoaût
trong màût bàòng nhaì saín xuáút nhiãöu táöng
Bäü pháûn phuû vaì phoìng sinh hoaût coï thãø bäú trê theo
4 phæång thæïc sau :
84
a/ Bäü pháûn phuû vaì phoìng sinh hoaût âàût
træûc tiãúp trong nhaì nhiãöu táöng :

6m
6m
6m
6m
6m
6m

6m
6 6mb/ Phoìng sinh hoaût vaì bäü pháûn phuû âàût åí
âáöu häöi xæåíng hoàûc saït hai bãn xæåíng


NHAÌ XÆÅÍNG NHAÌ XÆÅÍNGPHOÌNG SINH HOAÛT & BBP

c/ Theo phæång thæïc âäüc láûp


NHAÌ XÆÅÍNG
BÄÜ PHÁÛN PHUÛ & PSHd/ Loaûi phæång thæïc häùn håüp :
Càn cæï tçnh hçnh cuû thãø, duìng hçnh thæïc kãút håüp
giæîa táûp trung vaì phán taïn. Coï thãø bäú trê táûp trung caïc phoìng
thay quáön aïo, phoìng tàõm, phoìng ræía, phoìng phuû âàût vaìo 1
táöng, coìn caïc phoìng vãû sinh, phoìng huït thuäúc...cáön kãút håüp
våïi cáöu thang bäú trê raîi raïc åí caïc táöng

85
3- Bäú trê cáöu thang
Cáöu thang duìng âãø liãn hãû giæîa caïc táöng, âãø cäng
nhán âi laûi, âãø váûn chuyãøn nguyãn liãûu saín pháøm...
Coï 2 caïch bäú trê :
a/ Cáöu thang liãn hãû giæîa caïc táöng saín xuáút :
- Loaûi bäú trê giæîa xæåíng (Hçnh-1)
- Bäú trê saït tæåìng ngoaìi nhæng
läúi ra trong xæåíng (Hçnh-2)
- Bäú trê saït tæåìng ngoaìi vaì läúi ra ngoaìi xæåíng
(Hçnh-3)
Hçnh . 2 Hçnh . 3
Hçnh . 1b/ Cáöu thang liãn hãû giæîa caïc táöng saín xuáút
vaì táöng sinh hoaût:
- Khi chiãöu cao cuía phoìng sinh hoaût vaì xæåíng saín
xuáút giäúng nhau, thç duìng 1 cáöu thang âãø liãn hãû cho phoìng
saín xuáút vaì phoìng sinh hoaût (Hçnh - 4 )
- Khi chiãöu cao cuía xæåíng saín xuáút vaì phoìng sinh
hoaût theo tè lãû 2 : 3 thç cæï 1 chiãúu nghè liãn hãû våïi phoìng saín
xuáút thç coï 1 chiãúu tåïi liãn hãû phoìng sinh hoaût ( Hçnh - 5 )
- Khi chiãöu cao cuía xæåíng saín xuáút vaì phoìng sinh
hoaût theo tè lãû 1 : 2 thç cæï 2 chiãúu tåïi cuía phoìng sinh hoaût thç
coï 1 chiãúu tåïi cuía phoìng saín xuáút ( Hçnh - 6 )

86
3.0m

SX 4.8m 3.0m
SH SH 3.2m
SX 6m
3.0m

Hçnh - 6
Hçnh- 4 Hçnh - 5


4- Vë trê vaì khoaíng caïch giæîa caïc cáöu thang
Phuû thuäüc dáy chuyãön saín xuáút , diãûn têch phuûc vuû
vaì yãu cáöu phoìng hoía . Càn cæï theo qui âënh cuía phoìng hoía ,
chiãöu räüng cáöu thang cáön theo yãu cáöu tênh toaïn sau :
* Nhaì 2 táöng : cæï 125 ngæåç tênh cho 1m räüng
cáöu thang vaì tæì 250 ngæåìi tråí lãn cæï tàng 160 ngæåìi thç thãm
1m räüng cáöu thang .
* Nhaì 3 táöng : cæï 100 ngæåìi tênh cho 1m räüng
cáöu thang vaì tæì 250 ngæåìi tråí lãn cæï tàng 125 ngæåìi thç thãm
1m räüng cáöu thang .
*Nhaì > 4 táöng : cæï 80 ngæåìi tênh cho 1m räüng
cáöu thang vaì tæì 250 ngæåìi tråí lãn cæï tàng 100 ngæåìi thç thãm
1m räüng cáöu thang .
87
Khoaíng caïch xa nháút tæì chäù laìm viãûc âãún cáöu thang âæåüc
qui âënh nhæ sau :


Haûng saín xuáút chia theo Khoaíng caïch xa nháút cho pheïp
mæïc âäü nguy hiãøm vãö chaïy Báûc chëu læía âãún cáöu thang ( m )

A I & II 25

B I & II 50

I & II 50
C III 40
IV 30

I & II Khäng haûn chãú
D III 50
IV & V -

I & II Khäng haûn chãú
III 75
E IV 50
V 40
Ngoaìi ra trong caïc nhaì maïy hiãûn âaë ngæåìi ta coìn sæí
duûng thang maïy duìng náng haìng hoïa hoàûc kãút håüp ngæåìi vaì
haìng hoïa
- Kêch thæåïc buäöng thang maïy :
( 1,3m ÷ 2,65m ) x ( 0,75m ÷ 2,55m ).
( 1,0m ÷ 2,50m ) x ( 1,20m ÷ 4,00m ) .
88
III. CHOÜN LÆÅÏI CÄÜT
Choün kêch thæåïc læåïi cäüt nhaì nhiãöu táöng chuí yãúu laì
càn cæï vaìo quaï trçnh cäng nghãû , chiãöu räüng nhaì vaì kãút cáúu
nhaì âãø choün âæåüc phæång aïn kinh tãú vaì håüp lê . Trong âoï yãúu
täú cäng nghãû laì cå baín nháút .
1- Aính hæåíng cuía cäng nghãû saín xuáút
âäúi våïi viãûc choün læåïi cäüt
Càn cæï vaìo yãu cáöu cäng nghãû læåïi cäüt chia ra 3 loaûi :
a/ Yãu cáöu cäng nghãû cáön âæåìng âi giæîa xæåíng
coìn caïc cäng âoaûn saín xuáút bäú trê åí 2 bãn , thæåìng duìng hãû
læåïi cäüt nhæ sau : ( 7+ 3 + 7 )m x 6m ;
( 6 + 2,4 + 6 )m x 6m
vaì ( 6 + 6 + 3 + 6 + 6 ) x 6m .7.0m
SX


SH
LÄÚI ÂI 3.0m


SX
7.0m6.0m
6.0m
6.0m 6.0m 6.0mb/ Khi cäng nghãû saín xuáút yãu cáöu bäú trê thiãút bë
liãn tuûc âæåìng âi chênh cuía cäng âoaûn khäng nháút thiãút bäú trê
åí giæîa thç coï thãø choün læåïi cäüt :
- ( 6 + 6 + 6 + 6 .... ) x 6m .


89
c/ Trong xæåíng coï thãø bäú trê 2 nhëp lãûch nhau ,
nhëp låïn bäú trê cäng âoaûn saín xuáút chênh , nhëp nhoí bäú trê bäü
pháûn phuûc vuû saín xuáút hoàûc sinh hoaût , choün hãû læåïi cäüt :
* ( 9 + 3 + 5 ) x 6m .


SAÍN XUÁÚT CHÊNH 9m

3m
LÄÚI ÂI

SAÍN XUÁÚT PHUÛ 5m

6m 6m
6m 6m 6m 6m 6m2 / AÍnh hæåíng cuía chiãöu räüng nhaì vaì kãút cáúu
âäúi våïi viãûc choün læåïi cäüt
Xaïc âënh chiãöu räüng nhaì nhiãöu táöng laì mäüt váún âãö
phæïc taûp vç noï liãn quan âãún váún âãö thäng gioï chiãúu saïng ,
cäng nghãû saín xuáút , kinh tãú xáy dæûng vaì thi cäng , noï coìn
liãn quan âãún viãûc choün læåïi cäüt .
Vê duû : Nhaì coï chiãöu räüng 17m , 24m , 36m thç tæåïng
æïng våïi kháøu âäü : (7 + 3 + 7)m ; (6 + 6 + 6 + 6)m
hoàûc (8 + 8 + 8 ) m
Aính hæåíng cuía kãút cáúu âäúi våïi viãûc choün læåïi cäüt
cuîng låïn .
Vê duû : Nhaì coï taíi troüng khäng låïn hoàûc saín xuáút coï
nhæîng yãu cáöu âàûc biãût maì khäng duìng loaûi saìn khäng dáöm
thç læåïi cäüt täút nháút laì 6 x 6 m .
90
ξ3. THIÃÚT KÃÚ MÀÛT CÀÕT NGANG
NHAÌ SAÍN XUÁÚT NHIÃÖU TÁÖNG
I) XAÏC ÂËNH SÄÚ TÁÖNG CUÍA NHAÌ SX NHIÃÖU TÁÖNG
Khi xaïc âënh säú táöng cáön nghiãn cæïu 3 nhán täú sau :
1- Yãu cáöu cuía cäng nghãû saín xuáút
Cäng nghãû saín xuáút aính hæåíng âãún viãûc xaïc âënh säú
táöng nhaì theo 3 phæång diãûn sau :
a/ Quaï trçnh bäú trê cäng nghãû :
Trong 1 säú xê nghiãûp do viãûc bäú trê quaï trçnh cäng
nghãû theo chiãöu thàóng âæïng trãn âoï mäùi táöng nhaì bäú trê mäüt
cäng âoaûn saín xuáút .
b/ Bäú trê thiãút bë vaì kêch thæåïc thiãút bë :
Trong xæåíng coï thãø coï nhæîng thiãút bë cao tháúp khaïc
nhau âàût caûnh nhau âãø tiãút kiãûm khäng gian vaì phuì håüp våïi
viãûc thao taïc nãn thæåìng bäú trê caïc thiãút bë tháúp trãn caïc táöng
nhaì trung gian .
c/ Tè lãû diãûn têch cuaí caïc cäng âoaûn saín xuáút :
ÅÍ mäüt säú cäng âoaûn trong mäüt säú nhaì nhiãöu táöng coï
thiãút bë ráút låïn , taíi troüng nàûng , læåüng váûn chuyãøn váût liãûu
nhiãöu .... thæåìng bäú trê åí táöng mäüt . Trong træåìng håüp naìy xaïc
âënh säú táöng chuí yãúu càn cæï vaìo tè lãû diãûn têch håüp lê giæîa caïc
cäng âoaûn saín xuáút åí caïc táöng .
2- Yãu cáöu cuía qui hoaûch thaình phäú vaì
âiãöu kiãûn âëa hçnh
Khi bäú trê cäng trçnh trong khu nhaì åí hoàûc gáön
âæåìng phäú låïn cuía thaình phäú, luïc xaïc âënh säú táöng phaíi thäúng
nháút theo qui hoaûch cuía thaình phäú . Âiãöu kiãûn âëa hçnh vaì

91
diãûn têch khu nhaì maïy cuîng coï haûn chãú nháút âënh âäúi våïi säú
táöng cuía nhaì .
3- Phán têch kinh tãú cuía viãûc choün säú táöng
Chè tiãu kinh tãú kyî thuáût laì càn cæï chuí yãúu âãø xaïc
âënh säú táöng cho phuì håüp .
Vê duû : trong vuìng hay coï âäüng âáút xaíy ra thç säú táöng
cao laì khäng kinh tãú .
II) HÇNH THÆÏC KÃÚT CÁÚU NHAÌ SX NHIÃÖU TÁÖNG
Dæûa vaìo viãûc sæí duûng váût liãûu coï thãø chia thaình :
* Kãút cáúu gaûch gäù
* Kãút cáúu häùn håüp bãtäng cäút theïp vaì gaûch âaï
* Kãút cáúu khung bãtäng cäút theïp .
Càn cæï theo phæång phaïp thi cäng chia ra :
* Kãút cáúu âäù taûi chäù
* Kãút cáúu làõp gheïp vaì kãút cáúu làõp gheïp toaìn khäúi .
1- Kãút cáúu gaûch gäù vaì kãút cáúu häùn håüp
a/ Kãút cáúu gaûch gäù
b/ Kãút cáúu häùn håüp
Khi nhaì cao < 5 táöng, taíi troüng trãn saìn khoaíng
1200kG/m2 thç coï thãø duìng kãút cáúu häùn håüp caïc bäü pháûn chëu
læûc : tæåìng gaûch chëu læûc , dáöm saìn bàòng bãtäng cäút theïp .
2- Kãút cáúu khung
Loaûi naìy duìng cho nhaì > 4 - 5 táöng . Troüng læåüng
baín thán cuía kãút cáúu khung tæång âäúi nheû , bäú trê kháøu âäü vaì
säú táöng nhaì xæåíng tæång âäúi tæû do . Coï thãø choün váût liãûu nheû ,
caïch nhiãût cao âãø laìm kãút cáúu bao che .
a/ Loaûi kãút cáúu làõp gheïp coï dáöm :
Loaûi naìy sæí duûng räüng raîi .

92
Kêch thæåïc læåïi cäüt laì : ( 6 + 6 + 6 ) x 6 ;
(7+3+7)x6.
- Æu âiãøm : chëu âæåüc taíi troüng låïn .
- Nhæåüc âiãøm : âäúi våïi nhaì coï yãu cáöu thäng gioï,
chiãúu saïng cao vaì yãu cáöu phoìng buûi cao thç khäng täút làõm .
Phêa dæåïi saìn coï nhiãöu gåì dáöm chæïa buûi nãn âiãöu kiãûn vãû sinh
khäng cao .

Panel
Panel A


A
Dáöm Dáöm
Cäüt
Cäüt
6000

A--A


b/ Kãút cáúu làõp gheïp khäng dáöm :
Khi kháøu âäü nhaì khoaíng 6m, taíi troüng trãn saìn
khoaíng 500kG/ m2 thç duìng loaûi kãút cáúu saìn khäng dáöm laì
tæång âäúi kinh tãú . Læåïi cäüt cuía kãút cáúu naìy täút nháút laì hçnh
vuäng . Nãúu hçnh chæî nháût phaíi theo qui âënh l1 / l2 < 1,50 .
Nãúu l låïn thç bãö daìy saìn tàng lãn khäng kinh tãú .

Æu âiãøm : - Tráön phàóng .
- Bäú trê âæåìng äúng âån giaín .
- Thäng gioï vaì phoìng buûi cao .
Nhæåüc âiãøm : - Chëu âæåüc taíi troüng beï .
93
2B 2 2 B
6m
12

Cäüt6m
Táúm saìn
Cäüt
6m


B- B
94
PHÁÖN III
THIÃÚT KÃÚ CÁÚU TAÛO KIÃÚN TRUÏC
CAÏC NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP

CHÆÅNG 1
PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU

* ÂÀÛC ÂIÃØM CUÍA NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP :
Nhaì cäng nghiãûp laì loaûi nhaì coï nhiãûm vuû bao che ngæåìi
vaì thiãút bë thæûc hiãûn mäüt quaï trçnh saín xuáút cuía 1 dáy chuyãön
cäng nghãû nháút âënh. Nhaì cäng nghiãûp âæåüc xáy dæûng phuû
thuäüc vaìo dáy chuyãön saín xuáút cho nãn chiãöu daìi, chiãöu räüng,
chiãöu cao vaì hçnh daûng màût bàòng laì do dáy chuyãön saín xuáút
vaì yãu cáöu saín xuáút quyãút âënh.

ξ 1. CAÏC THAM SÄÚ CÅ BAÍN CUÍA NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP


I. CAÏC THAM SÄÚ CÅ BAÍN CUÍA NHAÌ CN 1 TÁÖNG

L : Nhëp hay kháøu âäü laì khoaíng caïch giæîa hai truûc
âënh vë doüc nhaì.
b : Bæåïc cäüt laì khoaíng caïch giæîa hai truûc âënh vë
ngang nhaì
hr : Khoaíng caïch tæì màût nãön âãún âènh ray
(Cao trçnh âènh ray)
h2 : Khoaíng caïch tæì âènh ray âãún meïp dæåïi
kãút cáúu mang læûc maïi.
h : Chiãöu cao nhaì - khoaíng caïch tæì nãön âãún meïp dæåïi
kãút cáúu mang læûc maïi h = hr + h2

95
Lk : Khoaíng caïch giæîa hai truûc ray (nhëp cáöu truûc)
Lk < L
Trong âoï : L = Lk + 2e.
e : Khoaíng caïch tæì truûc âæåìng ray → truûc âënh vë
Q ≤ 30T e = 750 mm
Våïi sæïc truûc
Q > 30T e = 1000 ÷ 1250 mm


7
5 8
6


h2

4 Q 4 hr h
3
3
2 2

9
1
e
ee
e Lk Lk
L L


1. Moïng 6. Táúm maïi (panen)
2. Cäüt 7. Khung cæía maïi (cæía tråìi)
3. Vai cäüt 8. Cæía maïi
4. Dáöm cáöu truûc 9. Dáöm moïng
5. Kãút cáúu mang læûc maïi (dáöm maïi)
96
II. CAÏC THAM SÄÚ CÅ BAÍN
CUÍA NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP NHIÃÖU TÁÖNG+ 7.20
hs
hd
htt ht
+ 3.60
3
hs
hd
+ 0.00
2 htt ht
1

L1 L2 L1
L

1. Cäüt 2. Dáöm táöng 3. Saìn
ht : Chiãöu cao táöng nhaì : laì khoaíng caïch tæì màût saìn
táöng dæåïi âãún màût saìn táöng trãn kãö liãön
htt : Chiãöu cao thäng thuíy laì khoaíng caïch tæì saìn
táöng dæåïi âãún meïp dæåïi cuía bäü pháûn saìn táöng
trãn nhä ra (thæåìng laì dáöm, tráön)
hd : Chiãöu cao dáöm
hs : bãö daìy saìn nhaì
ht = htt + hd + hs
L : Chiãöu räüng nhaì.
97
ξ2. CAÏC BÄÜ PHÁÛN CUÍA NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP

I. CAÏC BÄÜ PHÁÛN NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP 1 TÁÖNG

1. KHUNG
Laì pháön chëu læûc cuía nhaì gäöm coï caïc bäü pháûn
chênh vaì caïc bäü pháûn phuû.
Caïc bäü pháûn chênh gäöm coï : moïng , cäüt, kãút cáúu mang
læûc maïi .
Caïc bäü pháûn phuû gäöm coï : dáöm moïng, dáöm liãn kãút
(dáöm giàòng) dáöm cáöu truûc, kãút cáúu âåí keìo (nãúu coï), khung
chäúng gioï (sæåìn tæåìng) hãû giàòng.

2. KÃÚT CÁÚU BAO CHE
a. Tæåìng
b. Maïi

II. CAÏC BÄÜ PHÁÛN CUÍA NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
NHIÃÖU TÁÖNG

Ngoaìi caïc bäü pháûn nhæ nhaì cäng nghiãûp 1 táöng, nhaì
cäng nghiãûp nhiãöu táöng coìn coï saìn trung gian giæîa caïc táöng.
Tuìy theo caïch cáúu taûo saìn coï thãø gaïc træûc tiãúp lãn dáöm (goüi laì
saìn kiãøu dáöm) hoàûc gaïc træûc tiãúp lãn muî cäüt (goüi laì saìn khäng
dáöm) .
98
CHÆÅNG 2
KHUNG NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP 1 TÁÖNG

Nhaì cäng nghiãûp 1 táöng thæåìng sæí duûng :
* Khung bã täng cäút theïp
* Khung theïp
* Khung häùn håüp.
Viãûc læûa choün khung phaíi dæûa vaìo caïc yãúu täú sau :
Tham säú cå baín cuía nhaì :
L : nhëp nhaì ( kháøu âäü )
b : bæåïc cäüt
Q : sæïc truûc cuía cáön truûc
R : cæåìng âäü khu âáút xáy dæûng.
Mäi træåìng saín xuáút : tênh àn moìn cuía caïc cháút hoïa
hoüc âäúi våïi VLXD , näöng âäü vaì w% trong nhaì v.v....

ξ1. KHUNG BÃTÄNG CÄÚT THEÏP

Bã täng cäút theïp coï nhæîng æu âiãøm sau :
* Laì váût liãûu nhán taûo coï khaí nàng chëu læûc låïn (10-
600 kG/cm2 ) thêch håüp caïc yãu cáöu chëu læûc cuía caïc bäü pháûn
khaïc nhau trong nhaì .
* Cæåìng âäü bã täng tàng dáön theo thåìi gian vaì cäút
theïp âæåüc bã täng baío vãû nãn khäng bë rè.
*Täún êt theïp - Váût liãûu chuí yãúu âãø laìm cäút liãûu (âaï,
soíi, caït) âëa phæång naìo cuîng coï → giaï thaình haû.
*Phê täøn sæía chæîa ráút êt háöu nhæ khäng âaïng kãø .
* Coï thãø chãú taûo cáúu kiãûn theo hçnh daïng báút kyì thoía

99
maîn âiãöu kiãûn cáúu taûo vaì tháøm mé kiãún truïc .
*Bã täng laì loaûi váût liãûu saûch seî,vãû sinh vç noï khäng
coï ngoïc ngaïch, hang läù âãø buûi báøn coï thãø baïm vaìo .
- Nhæåüc âiãøm :
*Troüng læåüng riãng låïn (γ = 1800 ÷ 2500 kG/m3)
*Hãû säú dáùn nhiãût cao (λ = 0,9 ÷ 14 kcal/ m,h,oc)
*Huït áøm nhiãöu .
I. MOÏNG
Moïng nàòm træûc tiãúp lãn nãön âáút laìm chäù tæûa cho cäüt,
nháûn taíi troüng tæì cäüt, troüng læåüng cuía tæåìng, dáöm moïng, dáöm
giàòng v.v... âãø truyãön vaìo nãön âáút.
Phán loaûi moïng :

1. Theo biãûn phaïp thi cäng
• Moïng âäø taûi chäù
• Moïng làõp gheïp

2. Theo tênh cháút laìm viãûc
• Moïng cæïng
• Moïng mãöm
• Moïng coüc

3. Theo cáúu taûo
• Moïng bàng
• Moïng beì
• Moïng âån
100
h2
H = 600 - 800
h1

1


700
b
450
300
a 2

• Moïng âån làõp gheïp :
1. Cäúc 2. Baín âãú
Âãø baío âaím âiãöu kiãûn cáøu làõp, liãn kãút, äøn âënh cäüt
vaìo moïng ngæåìi ta qui âënh quan hãû kêch thæåïc giæîa cäüt vaì
moïng nhæ sau :
dtm 75
Cäüt

a
hc

>200 50 hb

* dtm : chiãöu räüng thaình trãn moïng
dtm ≥ 200 mm
≥ 0,75 hb
* hb : chiãöu cao cuía báûc moïng
* hc : âäü chän sáu cäüt vaìo moïng
hc ≥ a (caûnh daìi tiãút diãûn cäüt)
hc ≥ 20 da (âæåìng kênh cäút theïp chëu læûc åí cäüt)
Nãúu cäút theïp chëu læûc åí âáöu muït coï neo thç : hc ≥ 15 da
101
* Dáöm moïng : âàût dæåïi tæåìng nháûn vaì truyãön taíi troüng
tæì tæåìng xuäúng moïng hoàûc cäüt
300

100
400
Cäüt Dáöm moïng
A-A
A 200
300- 400
A
6m
Moïng cäüt

400 - 600
A-A
240


Liãn kãút dáöm moïng
-

5 + 0,00
1
2 5 4
3

1
3
+ 0,00
4 1


4
Tai cäüt
2 1


1. Dáöm moïng 3. Âãûm (gäúi kã)
2. Cäüt 4. Moïng 5. Tæåìng
102
II. CÄÜT
Khi thiãút kãú vaì chãú taûo cäüt phaíi baío âaím khaí nàng
chëu læûc vaì âäü äøn âënh tæång æïng. Vë trê liãn kãút giæîa cäüt våïi
moïng vaì cäüt våïi kãút cáúu mang læûc maïi phaíi baío âaím khäng bë
phaï huíy hoàûc biãún daûng quaï phaûm vi cho pheïp dæåïi taïc duûng
cuía taíi troüng.
* Phán loaûi
1.Theo sæïc truûc
• Cäüt nhaì khäng cáöu truûc
• Cäüt nhaì coï cáöu truûc
Bulong 300 300
300
400


400
h
1 1 1 1
1-1

a
400
400
1000 750
1 1
400
h0
1 -1
500

600
hr
h
2 2
400

2 -2
a
103
* Nãúu nhaì coï Q låïn coï caïc loaûi cäüt tiãút diãûn I, cäüt 2 thán .


h0

h

400
hr
h
2 2
2 2 2- 2


a500
h0
1000
1-1

+ 0.00
- 0.15
hr
h
1
1a 1050-1600


2. Theo vë trê
* Cäüt biãn : daîy cäüt saït tæåìng ngoaìi.
* Cäüt giæîa : daîy cäüt giæîa 2 nhëp kãö liãön nhau .
3. Theo cáúu taûo
* Cäüt tiãút diãûn chæî nháût .
* Tiãút diãûn chæî I.
* Cäüt 2 thán .
104
III. KÃÚT CÁÚU ÂÅÍ MAÏI
Tuìy theo váût liãûu kãút cáúu bao che maì coï 2 hãû thäúng maïi
*Hãû thäúng maïi coï xaì gäö

Táúm låüp Xaì gäö U


Dáöm maïi* Hãû thäúng maïi khäng xaì gäö
Kãút cáúu âåí maïi trong hãû thäúng maïi xaì gäö thæåìng :
- Dáöm maïi - Daìn maïi - Khung cæïng - Voìm
1. Dáöm
Våïi kháøu âäü L < 18 m laìm dáöm ráút phäø biãún .
Dáöm coï thãø 1 däúc hoàûc 2 däúc, tiãút diãûn I , T
300

i = 1/12
120 - 150
600 - 800

600 - 800
100


6 , 9 , 12m 600 - 800
105
280 -300
i = 1/12
120 - 150

i = 1/12
100

12 , 15 , 18m
170 - 240 - 280

1 1
( ÷ )l
- Chiãöu cao giæîa nhëp Hgd =
10 15
- Chiãöu cao h gäúi thæåìng láúy 800 mm.
2. Daìn
Nhaì xæåíng coï L > 24 m nãn duìng daìn. So våïi daìn
theïp thç daìn btct giaím 50% phê täøn theïp.
1 1
− )l.
Chiãöu cao Hgd = (
7 9
CAÏC HÇNH DAÛNG DAÌN THÄNG DUÛNG
24000
i = 1/12240002405
24000


3400

30000106
3. Liãn kãút giæîa daìn (dáöm) vaìo cäüt4


3
2
1
4
5

1. Cäüt 2. Bulong 3. Baín theïp âáöu cäüt
4. Dáöm (daìn ) 5.Baín theïp âáöu dáöm (daìn)

4. Khung cæïng
Khung cæïng laì 1 loaûi kãút cáúu coï daûng hçnh hoüc khäng
âäøi do liãn kãút cæïng åí caïc màõt .
Tuìy theo chiãöu räüng nhaì maì sæí duûng khung 1 nhëp
hoàûc nhiãöu nhëp.
Khung cæïng thæåìng duìng trong træåìng håüp :
L = 18 - 30m , h > 12m & b = 6m .
15 - 20m
+ 0.00


18 - 30m
107
5. Voìm
Voìm bã täng cäút theïp duìng laìm kãút cáúu chëu læûc cho
caïc nhaì cäng nghiãûp coï nhëp låïn L ≥ 18m. Voìm coï thãø làõp
gheïp hoàûc toaìn khäúi .
* L < 24m voìm khäng kinh tãú bàòng daìn
* L ≥ 24m thç voìm kinh tãú hån daìn
Caïc loaûi voìm : 2 khåïp - 3 khåïp - khäng khåïp .
2 khåïp coï thanh càng
IV. DÁÖM GIÀÒNG
Dáöm tæûa trãn tai cäüt âåí tæåìng, laìm lanh tä cho cæía
säø, cæía âi, dáöm coï tiãút diãûn chæî nháût L
a

490
b a

250 380
b 5950 a- a b- b
Cäüt

Cäüt
Dáöm giàòng


Dáöm giàòng
108
* Giàòng cäüt : Taïc duûng âãø baío âaím âäü cæïng theo
phæång doüc nhaì - Thanh giàòng bàòng theïp hçnh.


Dáöm CT


Dáöm CT

Giàòng
Giàòng

6000 12000 12000
D E D F H
V. DÁÖM CÁÖU CHAÛY ( DÁÖM CÁÖU TRUÛC )
Dáöm cáöu truûc tæûa lãn vai cäüt vaì laìm chäù tæûa cho âæåìng
ray maì trãn âoï cáöu truûc di chuyãøn.
Nhëp Ldct phuû thuäüc bæåïc khung b, thæåìng laì 6,12m.
Dáöm cáöu truûc btct duìng cho cáöu truûc sæïc truûc Q ≤ 100T.
Chãú âäü laìm viãûc bçnh thæåìng.
550 - 600

800 - 1000
800 - 1000
6000

160 -200
650

1400
1400
12000


340


109
* Liãn kãút dáöm cáöu truûc vaìo cäüt

- Âàût dáöm cáöu truûc lãn vai cäüt, âiãöu chènh âuïng vë trê
thiãút kãú tiãún haình liãn kãút gäöm :
+ Liãn kãút âáöu dáöm vaìo cäüt bàòng theïp liãn kãút .
+ Liãn kãút 2 âáöu dáöm laûi våïi nhau .
+ Liãn kãút âaïy dáöm vaìo vai cäüt bàòng âinh äúc .
+ Cheìn bã täng vaìo khe håí giæîa dáöm våïi cäüt bàòng
bã täng maïc > 200 # (âãø chëu âæåüc læûc haîm cuía
cáöu truûc)

2
2
1 3
3


4
6


4 5
5
1. Baín theïp liãn kãút 2 âáöu dáöm
2. Baín theïp liãn kãút dáöm vaìo cäüt
3. Theïp chän sàôn åí cäüt
4. Theïp chän dáöm åí âaïy dáöm âãø liãn kãút vaìo vai cäüt
5. Bulong chåì åí vai cäüt
6. Bã täng cheìn maïc > 200
110
* Liãn kãút ray vaìo dáöm cáöu truûc
Trçnh tæû liãn kãút ray vaìo dáöm bã täng cäút theïp
+ Làõp taì veût, gäù tæï thiãút âäü áøm W < 15% âæåüc ngám
táøm thuäúc phoìng muûc moüt, taì veût âæåüc queït hàõc ên .
+ Âàût taì veût lãn caïc âoìn kã taûm åí dáöm.
+ Hiãûu chènh âuïng vë trê thiãút kãú, liãn kãút ray bàòng
nhæîng moïc theïp vaìo dáöm.
+ Duìng bã täng âaï dàm hoàûc soíi nhoí (φ soíi < 7mm)
våïi phoi sàõt (âæåìng kênh 0,5 - 1 mm) tè lãû 5kg/m3 cheìn dæåïi
taì veût våïi dáöm. Sau âoï ruït âoìn kã, cheìn bã täng vaìo chäù
träúng.
+ Hiãûu chènh âæåìng ray theo caïc phæång âæïng, ngang

2 1
5
3
4
6
7
8
6 7
5 8 4
1
2

1. Ray 5. Moïc liãn kãút
2. Theïp chæî U 6. Baín theïp liãn kãút
3. Gäù âãûm (taì veût) 7. Âinh äúc 8. Dáöm cáöu truûc
4. Bã täng cheìn cäút liãûu nhoí maïc > 200

111
* Truû chàõn :
4

5 3
6
1. Cäüt
2. Dáöm cáöu chaûy
3. Ray
2
1
4. Xaì gäö
5
5. Theïp U truû
6. Thanh chäúng theïp L


3
6 4

VI. KÃÚT CÁÚU ÂÅÍ KEÌO
Kãút cáúu âåí keìo tæûa lãn âáöu cäüt nàòm doüc theo bæåïc cäüt,
laìm chäù tæûa cho kãút cáúu mang læûc maïi trong træåìng håüp chiãöu
daìi cuía táúm maïi < bæåïc cäüt.
Kãút cáúu âåí keìo coï thãø laìm dáöm hoàûc daìn .
Táúm maïi 6m
Kãút cáúu maïi
Kãút cáúu âåí keìo
6000
Cäüt khung
bmr =12000
L = 24000
112
MÄÜT SÄÚ DAÛNG KÃÚT CÁÚU ÂÅÍ KEÌO
700

2
1 700
700
1-1
2
1
12000

3 1300- 1500
500- 700
3-3
700
3
200
4

2200
1500- 1800

4
550
12000
700 2-2
4-4VII. KHUNG CHÄÚNG GIOÏ HOÀÛC SÆÅÌN TÆÅÌNG
Âënh nghéa : Sæåìn tæåìng laì hãû thäúng khung phuû âàût giæîa 2
cäüt cuía khung chênh, laìm chäù tæûa cho caïc maîng tæåìng åí trãn
läù cæía (thæåìng nhaì cäng nghiãûp coï kêch thæåïc läù cæía ráút låïn)
khi tæåìng tæång âäúi cao vaì räüng.
Sæåìn tæåìng nháûn vaì truyãön taíi troüng cæía tæåìng, taíi
troüng gioï vaìo caïc bäü pháûn chëu læûc cuía khung chênh âäöng thåìi
tàng âäü äøn âënh cuía tæåìng.
Sæåìn tæåìng gäöm caïc truû chênh, phuû, xaì ngang ; truû chênh
coï moïng âäüc láûp. Sæåìn tæåìng duìng khi khoaíng caïch 2 cäüt >
6m vaì thæåìng bäú trê åí tæåìng häöi cuía xæåíng.
Sæåìn tæåìng coï thãø bàòng khung theïp hoàûc bã täng cäút
theïp. Nãúu tæåìng bàòng gaûch ta coï thãø thay sæåìn tæåìng bàòng bäø
truû gaûch tæïc laì måí räüng cuûc bäü tæåìng gaûch phêa trong hoàûc
phêa ngoaìi.


113
3 4

6
1. Khung chênh chëu læûc
2. Truû chênh
3. Xaì ngang
4. Truû phuû
2 5. Dáöm moïng
5 1
6000
6000
6. Táúm tæåìng


HÃÛ SÆÅÌN TÆÅÌNG DOÜC NHAÌ
Khung chäúng gioï âáöu häöi cao âãún saït maïi
Kãút cáúu maïi

2


1
3


2
6000
500
L


HÃÛ SÆÅÌN TÆÅÌNG ÂÁÖU HÄÖI NHAÌ XÆÅÍNG
114
VIII. HÃÛ THÄÚNG GIÀÒNG
Âäúi våïi nhaì cäng nghiãûp hãû thäúng giàòng âoïng 1 vai
troì vä cuìng quan troüng. Caïc cäng trçnh nghiãn cæïu cho tháúy
hãû giàòng coï taïc duûng sau :
1. Tàng cæåìng âäü äøn âënh caïnh trãn kãút cáúu mang læûc
maïi trong khung ngang. Baío âaím âäü cæïng cho toaìn maïi nhaì.
2.Chëu taïc duûng cuía gioï vaì læûc haîm cuía cáöu truûc
truyãön læûc taïc duûng tæì caïc bäü pháön nhaì xuäúng moïng theo
âæåìng ngàõn nháút.
3. Tàng cæåìng âäü cæïng khäng gian cuía nhaì .
4. Baío âaím cho toaìn bäü kãút cáúu coï âäü äøn âënh täút .
5. Phán phäúi læûc do caïc thiãút bë váûn chuyãøn treo taïc
duûng træûc tiãúp vaìo kãút cáúu mang læûc maïi cho kãút cáúu chëu læûc
chuí yãúu cuía nhaì.

Hãû thäúng giàòng trong xæåíng chia laìm 2 nhoïm :
* Hãû thäúng giàòng maïi : coï nhiãûm vuû liãn kãút caïc kãút
cáúu maïi vaì baío âaím âäü äøn âënh âäü cæïng cuía toaìn maïi.
Hãû thäúng giàòng maïi gäöm :
- Hãû thäúng giàòng ngang : laìm nhiãûm vuû giàòng caïnh
trãn vaì giàòng caïnh dæåïi kãút cáúu mang læûc maïi.
- Hãû thäúng giàòng âæïng : âàût åí gäúi tæûa kãút cáúu mang
læûc maïi .
115
* Hãû thäúng giàòng cäüt : baío âaím âäü cæïng theo phæång
doüc nhaì, nháûn læûc gioï tæì tæåìng âáöu häöi vaì læûc haîm doüc do cáöu
truûc gáy ra.
Hãû thäúng giàòng cäüt gäöm :
- Giàòng cäüt trãn : bäú trê pháön trãn cäüt, baío âaím âäü
cæïng pháön cäüt trãn, nháûn læûc gioï truyãön vaìo âáöu häöi.
Giàòng cäüt trãn bäú trê åí bæåïc cäüt tiãúp giaïp våïi âáöu häöi
hoàûc khe co giaîn.
- Giàòng cäüt dæåïi : tæì meïp dæåïi dáöm cáöu truûc âãún chán
cäüt, nháûn læûc tæì hãû thäúng giàòng trãn, læûc haîm cáöu truûc truyãön
xuäúng moïng.
Giàòng cäüt dæåïi bäú trê åí giæîa cuía âoaûn nhaì
* Giàòng cæía maïi : bäú trê åí bæåïc cäüt âáöu häöi (âáöu häöi
cuía maïi khaïc häöi nhaì)
1
1


1
5
2
Hãû thäúng giàòng caïnh dæåïi kãút cáúu mang læûc maïi


1
L
3


116
Hãû thäúng giàòng caïnh trãn kãút cáúu mang læûc maïi
2
5
3
4 1
b b
6
1- 1

Hãû thäúng giàòng âæïng kãút cáúu mang læûc maïi vaì giàòng cäüt

1
3- 3
3
4
4
4- 4
3


4
Giàòng cæía maïi

1. Hãû thäúng giàòng ngang caïnh trãn vaì caïnh dæåïi kãút
cáúu mang læûc maïi
2. Giàòng âáöu cäüt
3. Thanh theïp âènh kãút cáúu mang læûc maïi
4. Giàòng âæïng ( gäúi tæûa )
5. Giàòng cäüt trãn 6. Giàòng cäüt dæåïi
117
ξ2. KHUNG THEÏP
Trong xáy dæûng cäng nghiãûp, theïp laì loaûi váût liãûu coï
nhiãöu æu âiãøm : bãön, troüng læåüng kãút cáúu nheû, chëu âæåüc taíi
troüng låïn, chãú taûo, váûn chuyãøn vaì dæûng làõp nhanh choïng.Nãn
khi sæí duûng cáön tênh toaïn cán nhàõc. Duìng khung theïp trong
nhæîng træåìng håüp sau âáy täút, låüi nháút :
1. Xæåíng nãúu khäng cáön truûc kiãøu cáöu thç chiãöu cao
xæåíng h > 20 m
Xæåíng coï cáön truûc cáöu våïi sæïc truûc Q > 20T, hr > 8 m,
nhëp L > 24 m
2. Dáöm cáöu truûc bàòng theïp duìng våïi bæåïc cäüt b ≥ 6 m,
sæïc truûc Q > 20T, chãú âäü laìm viãûc cuía cáöu truûc nàûng
3. Daìn theïp duìng khi nhëp L ≥ 30 m
Váûy choün khung nhaì bàòng váût liãûu gç cuîng phaíi dæûa trãn
nhæîng yãúu täú sau :
- Yãu cáöu kyî thuáût cuía saín xuáút
- Âiãöu kiãûn, hoaìn caính vaì mäi træåìng sæí duûng kãút cáúu
- Chãú âäü laìm viãûc bãn trong xæåíng
- Nhæîng tham säú cå baín ( L, b, h, Q )
- Âiãöu kiãûn khaí nàng cung cáúp váût liãûu .
18000 18000
18000
A B C D

118
Thæåìng choün giaíi phaïp khung ngang chëu læûc. Tuìy
thuäüc kiãn kãút giæîa cäüt våïi moïng - cäüt våïi kãút cáúu mang læûc
maïi, ta coï :
* Khung liãn kãút cæïng : (cäüt våïi moïng, cäüt våïi kãút cáúu
maïi liãn kãút ngaìm)
Loaûi khung naìy coï âäü cæïng theo phæång ngang låïn,
chëu âæåüc taíi troüng låïn.
- Khuyãút âiãøm : khi bë luïn khäng âãöu, khi chëu sæû taïc
duûng cuía thay âäøi nhiãût âäü låïn vaì khi coï báút kyì chuyãøn vë naìo
âãöu coï thãø gáy ra näüi læûc phuû trong kãút cáúu khung -> dãù bë
phaï hoaûi cuûc bäü .
* Khung liãn kãút khåïp : cäüt våïi moïng liãn kãút ngaìm,
cäüt våïi kãút mang læûc maïi liãn kãút khåïp. Trong loaûi khung naìy
caïc liãn kãút khåïp dãù bë phaï hoaûi gáy hæ hoíng åí maïi nhæng
khäng hæ hoíng kãút cáúu chëu læûc chênh.

I. MOÏNG CÄÜT THEÏP
Moïng cäüt theïp laì khäúi bã täng cäút theïp, trong âoï âaî
chän sàôn 4 bulong neo âãø liãn kãút chán cäüt vaìo moïng
+ 0.00

- 0.80
- 1.00
l neoBulong
119
II. CÄÜT
Cäüt theïp gäöm chán cäüt vaì thán cäüt
Chán cäüt laì bäü pháûn phæïc taûp nháút cuía cäüt thæåìng
chiãúm khoaíng 15% troüng læåüng toaìn cäüt vaì 20% cäng chãú taûo
Chán cäüt nháûn vaì truyãön taíi troüng tæì cäüt xuäúng
moïng, liãn kãút våïi moïng bàòng caïc bulong neo
Tuìy theo taíi troüng, âäü låïn cuía chán cäüt coï nhiãöu loaûi
1
1. Cäüt
2
1
2. Baín âãú
2 3. Läù bulong
3
4
1. Baín âãú
2
2. Sæåìn tam giaïc
2
3. Läù âãø lk bulong cäüt våïi moïng
1 3 4. Cäüt

3


4
4
2
1. Baín âãú
6 5
2. Sæåìn tam giaïc gia cäú
3. Läù âãø liãn kãút bulong
moïng våïi âãú cäüt
4
3 1 1
4. Cäüt
5. Baín sæåìn
6
6. Dáöm âãú theïp U
120
Thán cäüt gäöm 2 pháön: pháön dæåïi cáöu truûc, pháön trãn
cáöu truûc, tiãút diãûn cäüt coï thãø laì theïp hçnh nguyãn hoàûc laì gheïp
båíi caïc loaûi theïp hçnh (U, I, L)
Tuìy theo sæïc truûc maì coï :
+ Sæïc truûc Q < 20T tiãút diãûn thæåìng khäng âäøi
+ Sæïc truûc Q > 20T tiãút diãûn cäüt thay âäøi
Cäüt gheïp duìng trong caïc phán xæåíng loaûi nàûng ,
sæïc truûc Q > 100T
Theo cáúu taûo coï : cäüt âàûc - cäüt räùng
1 13
3
2
2
1 1
3-3
1-1
2-2
III. KÃÚT CÁÚU MANG LÆÛC MAÏI
Kãút cáúu mang læûc maïi bàòng theïp âæåüc sæí duûng khaï
räüng raîi trong xáy dæûng cäng nghiãûp vç væåüt âæåüc kháøu âäü
låïn, cáúu taûo theo hçnh daûng báút kyì phuì håüp yãu cáöu tháøm myî
cuía kiãún truïc, chëu âæåüc taíi troüng låïn, âån giaín trong cáúu taûo
dæûng làõp.
121
- Hçnh daûng daìn theïp thäng duûng
* Daìn 2 caïnh song song (h.a)
* Daìn hçnh thang âäü däúc beï (h.b)
* Daìn tam giaïc âäü däúc låïn (h.c)


(h.a)

(h.b) (h.c)


* Chi tiãút cáúu taûo daìn theïp :
B
A


C
A

B
C
122
IV. DÁÖM CÁÖU TRUÛC
Dáöm cáöu truûc coï thãø âàûc hoàûc räùng, thæåìng duìng dáöm
âàûc. Dáöm âàûc coï thãø laì theïp hçnh I hoàûc täø håüp caïc theïp baín
bàòng caïc liãn kãút haìn hoàûc âinh taïn, coï sæåìn gia cäú âãø tàng
äøn âënh. Tuìy theo cáöu truûc låïn nhoí maì chiãöu cao dáöm tæì
1 1
÷ nhëp. Sæïc truûc nhoí laìm dáöm räùng âãø tiãút kiãûm .
5 12
6,0 mLæûa choün ray vaì caïch liãn kãút ray vaìo dáöm tuìy thuäüc
vaìo aïp læûc cuía baïnh xe, chãú âäü laìm viãûc, loaûi baïnh xe, kiãøu
liãn kãút .
V. HÃÛ THÄÚNG GIÀÒNG
Sæû laìm viãûc cuía hãû giàòng trong khung theïp giäúng
khung bã täng cäút theïp
Hãû giàòng biãn Hãû giàòng caïnh thæåüng , caïnh haû kcmlm
~ 60m


123
Kãút cáúu mang læûc maïi bàòng theïp coï âäü cæïng vaì âäü
äøn âënh keïm hån kãút cáúu mang læûc maïi bàòng bã täng cäút theïp
do âoï hãû thäúng giàòng cáön phaíi âæåüc tàng cæåìng åí nhæîng vë trê
sau :
* ÅÍ màût phàóng caïnh dæåïi hãû thäúng kãút cáúu mang læûc
maïi phaíi âæåüc giàòng theo chu vi cuía âoaûn khe nhiãût âäü
* Tàng cæåìng hãû thäúng giàòng âæïng liãn tuûc hay giaïn
âoaûn åí vë trê caïc thanh âæïng cuía daìn .
* Khi nhaì daìi > 60 m phaíi bäú trê 2 hãû thäúng giàòng
âæïng åí caïch nhau ∼ 50m


L> 30m
L< 30m
L ≤ 30 m, chiãöu daìi nhoí coï thãø boí giàòng chu vi.
~ 50m


124
ξ3. KHUNG HÄÙN HÅÜP

I. KÃÚT CÁÚU HÄÙN HÅÜP
Âãø táûn duûng khaí nàng laìm viãûc cuía váût liãûu trong caïc
bäü pháûn cuía kãút cáúu, nhæ caïc bäü pháûn chëu neïn duìng bã täng
cäút theïp, bäü pháûn chëu læûc keïo duìng váût liãûu chëu keïo täút nhæ
theïp âãø laìm khung nhaì nhæ : kãút cáúu bã täng cäút theïp- theïp ;
gäù - theïp .

II. KHUNG HÄÙN HÅÜP
Duìng khung häùn håüp xuáút phaït tæì sæû phán têch tênh cháút
chëu læûc cuía caïc bäü pháûn cuía khung nhaì, chàóng haûn nhæ kãút
cáúu mang læûc maïi chuí yãúu chëu keïo duìng theïp, gäù ; cäüt chëu
neïn duìng bã täng, gaûch....

ξ4. KÃÚT CÁÚU KHÄNG GIAN

I. ÆU, NHÆÅÜC ÂIÃØM CUÍA KÃÚT CÁÚU KHÄNG GIAN

: væìa laì kãút cáúu chëu læûc væìa laì kãút cáúu bao
1. Æu âiãøm
che - kãút cáúu khäng gian væåüt âæåüc khäng gian låïn, cho pheïp
måí räüng maûng læåïi cäüt phuì håüp yãu cáöu saín xuáút , bäú trê dáy
chuyãön saín xuáút linh hoaût , dãù sàõp xãúp maïy moïc .

2. Nhæåüc âiãøm :
- Chãú taûo phæïc taûp
- Âoìi hoíi kyî thuáût thi cäng trçnh âäü cao .
- Tênh toaïn vaì cáúu taûo kãút cáúu khäng gian phæïc taûp

125
II. TRIÃØN VOÜNG KÃÚT CÁÚU KHÄNG GIAN
Ngaìy nay kãút cáúu khäng gian âaî âæåüc sæí duûng tæång
âäúi räüng raîi.
Duìng kãút cáúu khäng gian våïi biãûn phaïp thi cäng âäø
taûi chäù, vaïn khuän træåüt di âäüng , hoaìn toaìn làõp gheïp hoàûc
làõp gheïp toaìn khäúi
Duìng váût liãûu coï R chëu læûc cao .

*Voí truû :
- Mäüt bæåïc soïng


L2
L1- Nhiãöu bæåïc soïng
L2
L1 L2
L1 L2
L1 L2
L1Voí xãúp
-
L L L L L
126
* Maïi troìn xoay
* Voí cong 2 chiãöu, voí thoaíi
L2 L1
L1
L2 L1
L2 L1
127
CHÆÅNG 3
KHUNG NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP NHIÃÖU TÁÖNG

ξ 1. PHAÛM VI SÆÍ DUÛNG
Nhaì cäng nghiãûp nhiãöu táöng âæåüc sæí duûng khi :
- Âáút âai haûn chãú , cáön tiãút kiãûm âáút xáy dæûng .
- Dáy chuyãön saín xuáút âoìi hoíi bäú trê theo chiãöu cao
(nhaì maïy hoïa cháút, nhaì maïy xay...)
Trong nhaì cäng nghiãûp nhiãöu táöng thæåìng bäú trê caïc
loaûi saín xuáút sau :
- Xæåíng chãú taûo duûng cuû chênh xaïc vaì maïy moïc loaûi
nheû nhæ nhaì maïy âäö häüp, xe âaûp, duûng cuû âo læåìng.
- Xæåíng chãú taûo váût pháøm thäng duûng nhæ phán
xæåíng baïnh keûo, âoïng giaìy, phán xæåíng såüi dãût...
- Phán xæåíng trong nhaì maïy thæûc pháøm, dæåüc pháøm
- Nhaì maïy duûng cuû vä tuyãún
- Nhaì nhiãöu táöng coìn laì bäü pháûn cuía caïc nhaì maïy coï
säú táöng häùn håüp nhæ hoïa cháút, liãn håüp cao su ...


+ 7.20
hs
hd
+ 3.60
3 ht
htt
hs
hd
ht
+ 0.00 htt
2
1


L2 L1
L1
L
128
ξ 2. CAÏC LOAÛI KHUNG
Khung nhaì cäng nghiãûp coï 2 loaûi:
I. PHÆÅNG AÏN SAÌN COÏ DÁÖM
Gäöm caïc bäü pháûn chëu læûc chênh : cäüt, dáöm, saìn
Theo biãûn phaïp thi cäng coï 02 phæång aïn saìn :
1. Phæång aïn toaìn khäúi
Sæí duûng cho nhæîng xê nghiãûp coï taíi troüng låïn, taíi
troüng âäüng hoàûc quaï trçnh saín xuáút phaït sinh caïc cháút àn
moìn, hoàûc saìn cáön chæìa nhiãöu läù.


Cäüt
Dáöm chênh
LBaín saìn
L Dáöm phuû


Cäüt
Baín saìn
Dáöm chênh Dáöm phuû


2. Phæång aïn làõp gheïp
Cäüt
Táúm saìn Dáöm
129
a. Cäüt :
Cäüt thæåìng coï tiãút diãûn hçnh vuäng hoàûc chæî nháût,
nãn giæî tiãút diãûn cäüt khäng âäøi theo chiãöu cao .
Liãn kãút cäüt cáön âaût 3 yãu cáöu : cæåìng âäü, thuáûn
tiãûn cho viãûc làõp gheïp, giaím cäng lao âäüng âãún min .
Mäúi näúi cäüt táöng dæåïi våïi cäüt táöng trãn âàût caïch
màût saìn 0,5 ÷ 0,7 m. Coï låüi vãö chëu læûc vaì tiãûn cho thi cäng

~ 900 1-1


400
1 1 1 1
400
1 1
5
1. Theïp chëu læûc åí cäüt 4
2
2. Theïp liãn kãút 2 theïp 1
a
a
3. Baín theïp liãn kãút phuû
4. Theïp goïc âàût åí âáöu cäüt 3
a- a 3
5. Baín theïp âãûm
4

b. Dáöm :
Tæûa trãn vai cäüt coï nhiãûm vuû âåí saìn trung gian gæîa
caïc táöng. Dáöm coï tiãút diãûn chæî T, chæî nháût hoàûc dáöm coï tai
550
1

1 600
2 630


2 250 250
5400
2-2
1-1


130
3-3
Theïp liãn kãút
Dáöm T
3
Cäüt
3


c. Táúm saìn :
Saìn trong nhaì cäng nghiãûp nhiãöu táöng coï 3 loaûi :
* Táúm saìn coï sæåìn doüc vaì sæåìn ngang
1190

60
350
5970


*Táúm saìn coï sæåìn xung quanh


1190

60

300
5600


* Táúm saìn coï nhiãöu läù räùng

1190
250
5740
131
II. PHÆÅNG AÏN SAÌN KHÄNG DÁÖM
1. Phæång aïn saìn toaìn khäúi
Sæí duûng haûn chãú do phæïc taûp trong cäng taïc thi cäng ,
cäng nghiãûp hoïa .
2. Phæång aïn saìn khäng dáöm làõp gheïp :
Gäöm caïc bäü pháûn sau :
* Cäüt coï âaìi bao xung quanh âãø laìm chäù tæûa
cho muî cäüt
* Muî cäüt laìm chäù tæûa cho táúm saìn
Læåïi cäüt loaûi naìy thæåìng 6 x 6 m
a. Cäüt : coï âaìi bao quanh laìm chäù tæûa cho muî cäüt

700
700
400
250
150
400 700
Âaìi cäüt


400

b. Muî cäüt : coï daûng hçnh thaïp cuût bäún màût, åí giæîa
coï läù âãø âàût âáöu cäüt táöng dæåïi vaì chán cäüt táöng trãn

700
2000 700
BT cheìn
Táúm saìn

700
700

Muî cäüt
1000
1000
132
c. Táúm saìn : táúm saìn gäöm 2 loaûi :
* Táúm giæîa nhëp 1
* Táúm giæîa cäüt 2


200

2 2000

4600
160

1 2 6000


1 42006000
4200
133
CHÆÅNG 4
KÃÚT CÁÚU BAO CHE

Kãút cáúu bao che laì bäü pháûn ráút quan troüng trong
KTCN. Noï coï chæïc nàngû ngàn caïch khoaíng khäng gian bãn
trong våïi bãn ngoaìi nhaì, che chåí vaì baío vãû cho ngæåìi hoàûc
maïy moïc thiãút bë khoíi bë taïc âäüng xáúu cuía caïc yãúu täú tæû nhiãn
nhæ mæa, nàõng , hoàûc sæí duûng âãø caíi taûo vi khê háûu bãn trong
nhaì . Kãút cáúu bao che âäöng thåìi coìn laì mäüt phæång tiãûn quan
troüng âãø täø håüp kiãún truïc ngäi nhaì, noï phaíi thãø hiãûn âàûc âiãøm
cuía tæìng cäng trçnh saín xuáút vaì phuì håüp våïi phong caïch kiãún
truïc åí mäi træåìng âëa phæång.
Kãút cáúu bao che nhaì cäng nghiãûp bao gäöm caïc bäü pháûn

ξ1. MAÏI NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
Trong hãû thäúng cáúu truïc nhaì cäng nghiãûp,maïi nhaì
chiãúm mäüt vë trê quan troüng : chuïng goïp pháön quyãút âënh âäü
bãön væîng cuía toìa nhaì, hçnh thaình âàûc âiãøm khäng gian bãn
trong vaì bäü màût bãn ngoaìi cuía nhaì .
Trong nhaì cäng nghiãûp, maïi chiãúm 20 - 50% giaï thaình
cäng trçnh .
Maïi nhaì cäng nghiãûp coï nhiãöu loaûi :
* Theo så âäö kãút cáúu chia ra 2 loaûi maïi :
- Maïi kãút cáúu phàóng - Maïi khäng gian .
* Theo âäü däúc maïi chia ra 3 loaûi maïi :
- Maïi bàòng - Maïi däúc
- Maïi phàóng ( chè sæí duûng åí caïc næåïc xæï noïng ,


134
khä, vuìng Trung AÏ ) .
* Theo tênh cháút caïch nhiãût chia ra 2 loaûi maïi :
- Maïi caïch nhiãût - Maïi khäng caïch nhiãût .
Cáúu taûo maïi nhaì cäng nghiãûp phaíi baío âaím
caïc yãu cáöu sau :
- Coï âäü bãön væîng cao phuì håüp cáúp cäng trçnh,
biãún daûng nhoí, coï khaí nàng chäúng xám thæûc
vaì hoía hoaûn .
- Coï khaí nàng chäúng tháúm täút , thoaït næåïc nhanh .
- Phuì håüp våïi âàûc âiãøm cäng nghãû vaì chãú âäü
vi khê háûu phoìng .
- Phuì håüp yãu cáöu cäng nghiãûp hoïa xáy dæûng .
- Coï chè tiãu kinh tãú - kyî thuáût håüp lyï .
I. MAÏI BÀÒNG
Âäü däúc maïi i ≈ 112
Maïi thæåìng gäöm caïc bäü pháûn cáúu taûo sau :
1. Bäü pháûn chëu læûc
Coï thãø laì bãtäng cäút theïp toaìn khäúi hay làõp gheïp .
Låïp chëu læûc bàòng caïc táúm bã täng cäút theïp âuïc sàôn
(panen) âæåüc sæí duûng räüng raîi nháút hiãûn nay .
Kêch thæåïc danh nghéa :1,5m x 6m ;1,5m x 12m
vaì 3m x 6m ; 3m x 12m , våïi bãtäng M.250# - 500#
135
- Caïc loaûi táúm maïi làõp gheïp :

1490
(1480)

5970 (11960)
300 (450)
29805970 (11960)
300 (450)2990
5990
90

2. Bäü pháûn caïch nhiãût
Âãø haûn chãú truyãön nhiãût tæì ngoaìi vaìo xæåíng (vãö muìa
heì) hoàûc tæì trong xæåíng ra ngoaìi (vãö muìa âäng) cho 1 säú loaûi
nhaì maïy.
- Duìng låïp bã täng caïch nhiãût cáön nghiãn cæïu tênh
cháút cuía tæìng xæåíng vaì tênh toaïn cuû thãø hiãûu quaí cuía noï âäúi
våïi tæìng træåìng håüp .
- Duìng låïp bã täng caïch nhiãût nhæ : bã täng boüt, bã
täng xè, táúm boüt xäúp
- Duìng låïp khäng khê âãø caïch nhiãût .
Chiãöu daìy låïp caïch nhiãût âæåüc xaïc âënh theo tênh
toaïn , sao cho caïch nhiãût hoàûc giæî nhiãût täút .

136
3. Bäü pháûn chäúng tháúm
Yãu cáöu vãö mæïc âäü chäúng tháúm tuìy thuäüc vaìo âäü
däúc maïi.
Âäúi våïi maïi bàòng (âäü däúc nhoí) sæí duûng giaíi phaïp
chäúng tháúm sau :
*3 giáúy 2 dáöu : gäöm giáúy dáöu cuäün (rubãräit) vaì
bitum noïng daïn chäöng lãn nhau .
* Âan bã täng cäút theïp chäúng tháúm : laì loaûi bã täng
soíi nhoí âäø daìy 4 cm âan læåïi theïp φ 4- 6mm ä vuäng 200 x
200mm , âáöm kyî lãn trãn låïp chëu læûc sau khi bã täng khä
cæïng ngám næåïc xi màng tè lãû 5 kg XM/ m3 næåïc , ngám âáöy
næåïc trong khoaíng 7 - 8 ngaìy, cæï 2 giåì khuáúy 1 láön.Gaûch laï nem .
Væîa XM liãn kãút .
Låïp bãtäng chäúng tháúm .
Panel maïi

4. Caïc låïp phuí trãn vaì liãn kãút
Låïp phuí coï taïc duûng baío vãû cho caïc låïp maïi khoíi
hæ hoíng do taïc duûng cuía khê háûu. Låïp phuí thæåìng laì 1, 2 låïp
gaûch laï nem, laït lãûch maûch nhau.
Kêch thæåïc thäng duûng cuía gaûch laï nem laì 200 x
200 x 10mm . Âãø chäúng næït neí bãö màût do thay âäøi nhiãût âäü ,
låïp baío vãû âæåüc phán ä vuäng bàòng caïc khe caïch nhau 2 ÷
3m . Caïc khe âæåüc cheìn âáöy vuîa bitum .137
Låïp liãn kãút thæåìng duìng væîa xi màng caït M.50#,
daìy 1- 4cm , cuîng coï thãø duìng væîa bitum caït .
Mäüt säú giaíi phaïp cáúu taûo låïp maïi bãtäng cäút theïp
5 4
1- Panel maïi
a 2
2- Låïp bãtäng chäúng tháúm .
4- Væîa XM liãn kãút
1 5- Gaûch laï nem
6- Bãtäng cheìn
6


a - MAÏI KHÄNG CAÏCH NHIÃÛT VN

1- Panel maïi
5 4
2- Låïp bãtäng chäúng tháúm .
2
b
3- Låïp caïch nhiãût .
3
4- Låïp væîa XM liãn kãút .
5- Låïp gaûch laï nem .
1 6- Bãtäng cheìn
6

b - MAÏI COÏ CAÏCH NHIÃÛT VN
138
II. MAÏI DÄÚC
Maïi däúc låüp bàòng nhæîng táúm moíng nheû nhæ fibro
ximàng, tole kim loaûi læåün soïng hoàûc gaîy khuïc vaì caïc táúm
nhæûa cæïng täøng håüp khaïc .
Âäü däúc maïi fibro thæåìng 20 - 25o, tole ≈ 16o
Loaûi maïi naìy âæåüc sæí duûng cho caïc nhaì xæåíng coï
yãu cáöu kãút cáúu bao che khäng cáön caïch nhiãût nhæ xæåíng âuïc,
reìn ..., nhaì coï kãút cáúu mang læûc maïi bàòng keìo tam giaïc .
Loaûi naìy thæåìng phaíi coï hãû thäúng âåí goüi laì xaì gäö - xaì
gäö coï thãø bàòng theïp hçnh, bã täng cäút theïp coï tiãút diãûn chæî U
hoàûc chæî I, bàòng tole uäún chæî Z cuîng coï thãø laì daìn theïp hoàûc
bãtäng cäút theïp ; tuìy theo troüng læåüng táúm låüp vaì bæåïc xaì gäö.


Táúm âáûy noïc
Táúm äúp noïc
Táúm maïi nheû
Moïc neo
Xaì gäö theïp U
Xaì gäö theïp U Xaì gäö theïp UIII. BIÃÛN PHAÏP THOAÏT NÆÅÏC MAÏI NHAÌ CN
Váún âãö chäúng däüt cho caïc nhaì cäng nghiãûp cáön âæåüc
âàûc biãût chuï yï khi læûa choün vaì thiãút kãú caïc giaíi phaïp täø chæïc
thoaït næåïc maïi. Coï 2 giaíi phaïp :
- Thoaït næåïc bãn ngoaìi træûc tiãúp, coìn goüi sãnä
- Thoaït næåïc bãn trong

139
Loaûi thæï nháút chè sæí duûng khi chiãöu cao âãún maïi dæåïi
6m vaì chiãöu räüng maïi < 30m ; khi chiãöu cao cæía maïi hoàûc âäü
chãnh lãûch maïi trong maïi dáût cáúp < 3m .
Khi chiãöu cao maïi >6m ; chiãöu cao cæía maïi hoàûc âäü
chãng lãûch caïc maïi trong maïi dáût cáúp > 3m nãn sæí duûng giaíi
phaïp thæï 2 . 300 - 600


300 - 400
Giaíi phaïp thoaït næåïc Sãnä
Giaíi phaïp thoaït næåïc bãn trong


IV. CÁÚU TAÛO CHÄÚNG DÄÜT TRÃN MAÏI
Caïc nhaì coï khe luïn, khe nhiãût âäü vaì taûi vë trê tæåìng
âáöu häöi trãn maïi, cáön chuï yï cáúu taûo täút âãø traïnh däüt cho maïi .
500
500
500
1


Chäúng däüt taûi tæåìng häöi Chäúng däüt taûi khe biãún daûng
140
V. CÆÍA MAÏI NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
1. Chæïc nàng vaì hçnh daûng cæía maïi
Cæía maïi nhaì cäng nghiãûp coï nhiãöu loaûi :
* Theo âàûc âiãøm chæïc nàng cæía maïi chia ra 3 loaûi:
- Cæía maïi chiãúu saïng våïi hãû thäúng cæía kênh cäú âënh ;
- Cæía maïi thäng gioï duìng cæía chåïp, läù thoaïng
hay coï cáúu taûo âàûc biãût ;
- Cæía maïi häùn håüp våïi hãû thäúng cæía kênh âoïng måí
âæåüc
* Theo hçnh daïng, cæía maïi coï 3 loaûi :
- Cæía maïi kiãøu chäöng diãm ( chäöng maïi)
- Cæía maïi kiãøu ràng cæa
- Cæía maïi chiãúu saïng âènh âáöu kiãøu bàng ;
hoàûc giaïn âoaûn ;
MÄÜT SÄÚ HÇNH DAÛNG CÆÍA MAÏI> 600
6000
6000 9000
12000 12000
12000> 600

Lϕ Lϕ
6000
12000> 600

φdϕ

Lϕ Lϕ

3 3
1 1 2 2

450
1-1

3-3
2-2
141
MÄÜT SÄÚ HÇNH DAÛNG CÆÍA MAÏI
THÄNG GIOÏ TÊCH CÆÛC
i= 1/12


150
410
150
75
1000
400 400


i= 1/12


13001000
1300
1000


1450450

1200
2350
550
1100


450 300
150

1000
50 50
142
2. Cáúu taûo cæía maïi
Cæía maïi nhaì cäng nghiãûp gäöm :
a- Khung chëu læûc :
Kãút cáúu chëu læûc cuía cæía maïi thäng thæåìng laì
khung BTCT hay theïp . Loaûi khung bã täng cäút theïp chè duìng
cho nhaì khung bàòng bãtäng cäút theïp ; coìn khung theïp duìng
âæåüc cho nhaì coï khung chëu læûc bàòng theïp hoàûc BTCT
- Khung cæía maïi âæåüc cáúu taûo tæì khung ngang vaì hãû
giàòng .
- Khung ngang âæåüc taûo thaình båíi caïc thanh chäúng
âæïng , xaì ngang vaì caïc thanh xiãn .
b- Bäü pháûn bao che vaì caïc kãút cáúu phuû :
Bäü pháûn bao che cuía cæía maïi thæåìng bao gäöm :
- Maïi cuía cæía maïi thæåìng coï cáúu taûo âäöng bäü våïi
maïi nhaì. Bãû chán cæía maïi phaíi laìm cao lãn âãø chäúng mæa hàõt
- Caïnh cæía cuía cæía maïi chiãúu saïng hoàûc häùn håüp
thæåìng âæåüc laìm thaình bàng , coï táúm tole chàõn khe håí giæîa
caïc caïnh âãø chäúng mæa hàõt , coï truûc xoay nàòm ngang åí phêa
trãn , åí giæîa ( âoïng måí bàòng mä tå âiãûn ) hoàûc cäú âënh.
Chiãöu cao caïnh cæía coï thãø láúy bàòng 1250 ; 1500 ;
1750mm hoàûc 1200 ; 1500 ; 1800mm .
Chiãöu daìi 6 hoàûc 12m , theo bæåïc khung .
- Caïc kãút cáúu phuû cuía cæía maïi bao gäöm táúm chàõn
cho cæía maïi thäng gioï, hãû thäúng âoïng, måí cæía vaì thiãút bë lau
chuìi, sæía chæía cæía maïi .
143
ξ2 . TÆÅÌNG
Trong nhaì cäng nghiãûp tæåìng âæåüc phán loaûi :
- Theo giaíi phaïp kãút cáúu : tæåìng chëu læûc, tæåìng tæû
mang, tæåìng treo .
- Theo váût liãûu : tæåìng gaûch xáy , tæåìng khäúi xáy,
tæåìng panen bãtäng cäút theïp, tæåìng táúm nheû .
- Theo khaí nàng caïch nhiãût : tæåìng khäng caïch nhiãût
vaì tæåìng caïch nhiãût .
- Theo vë trê âàût tæåìng : tæåìng ngoaìi, tæåìng doüc , tæåìng
ngang, tæåìng häöi .


I. TÆÅÌNG GAÛCH VAÌ KHÄÚI XÁY NHOÍ
- Tæåìng chëu læûc coï chiãöu daìy tæì 220mm tråí lãn ,
bàòng gaûch âàûc, phuû thuäüc vaìo caïc loaûi taíi troüng, chiãöu cao,
chiãöu daìi tæåìng .Tæåìng chëu læûc âæåüc xáy lãn moïng gaûch âaï
hoàûc bã täng cäút theïp .
- Tæåìng tæû mang coï chiãöu daìy 110, 220mm bàòng
gaûch âàûc hoàûc räùng , âæåüc xáy lãn moïng bàòng gaûch , dáöm
moïmg bãtäng cäút theïp vaì dáöm giàòng tàng cæåìng .
- Tæåìng treo coï chiãöu daìy tæì 110 âãún 220mm, täút
nháút bàòng gaûch räùng , âæåüc xáy trãn dáöm moïng, dáöm giàòng
bãtäng cäút theïp hoàûc theïp .
Khi xáy dæûng loaûi tæåìng naìy cho nhaì khung cáön chuï yï
neo tæåìng vaìo cäüt bàòng caïc theïp neo .
144
b.
a.
11
3
8 12
2
6
9 10

7
1
6000
c.
1 9
6
6
13
13
1
9
4 13
5

GHI CHUÏ :
a. Tæåìng tæû mang xáy trãn dáöm moïng
b. Tæåìng gaûch treo
c. Chi tiãút neo tæåìng gaûch .
1. Cäüt bãtäng cäút theïp - 2. Dáöm maïi -3. Panel maïi
4. Dáöm moïng - 5.Âãûm kã dáöm - 6. Tæåìng gaûch
7. Lanh tä vaì ä vàng - 8. Maïi âua - 9. Cäüt theïp
10.Xaì ngang - 11.Tæåìng treo -12.Cæía säø -13. Neo

II. TÆÅÌNG TÁÚM BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP COÏ SÆÅÌN
Chia laìm 2 loaûi :
1. Tæåìng khäng caïch nhiãût
Sæí duûng cho caïc phán xæåíng nguäüi, caïc phán
xæåíng coï quaï trçnh saín xuáút sinh nhiãöu nhiãût âäü thæìa , cho caïc
xê nghiãûp xáy dæûng åí vuìng coï khê háûu noïng .
Tæåìng thæåìng laì tæåìng tæû mang hay tæåìng treo, chãú
taûo bàòng bãtäng cäút theïp thæåìng hoàûc æïng læûc træåïc .


145
Kêch thæåïc danh nghéa cuía panel tæåìng laì :
* Räüng 1,2 ; 1,5 ; 1,8m * Daìi 6 hoàûc 12m .

1200- 1200-
1800 1800
6000 120-200 100-120
6000


1200-1500
1800

3000- 6000 70-1001200-
1800
6000- 12000 3002. Tæåìng panel caïch nhiãût
Tæåìng panel caïch nhiãût coï cáúu taûo tæì mäüt låïp hoàûc
nhiãöu låïp , coï kêch thæåïc tæång tæû panel thæåìng .

1200-
1800
6000 280-300
900- 1500
1200-1800

1500,3000,6000 160 - 240
200 - 300
146
1200-
1800

12000 250-300


1200 -
2400

12000 300
Liãn kãút panel tæåìng vaìo cäüt

1. Cäüt
1 2. Táúm tæåìng coï sæåìn
3
3. Theïp L âãø haìn vaìo cäüt
4
5
duìng liãn kãút våïi táúm tæåìng
4. Theïp liãn kãút táúm tæåìng
2
5. Chäút liãn kãút

1. Cäüt åí vë trê âáöu häöi
5
2. Táúm tæåìng coï sæåìn
3
3. Theïp L åí cäüt
4
4. Theïp liãn kãút táúm tæåìng
7
5. ÄÚng theïp giæî cäú âënh k/caïch
500 1 2 6. Táúm goïc
6
7. Thanh theïp lk 2 táúm âáöu häöi
vaì tæåìng doüc
III. TÆÅÌNG BÀÒNG TÁÚM NHEÛ
Tæåìng bàòng táúm nheû (tän, fibro ximàng ..) âæåüc sæí
duûng cho caïc nhaì xæåíng khäng yãu cáöu caïch nhiãût, cho
xæåíng cáön thoaït nhiãût , cho caïc xæåíng coï nguy cå näø , caïc
tæåìng dãù thaïo làõp ,v.v.


147
a
65 b
6 Táúm maïi 1
Xaì gäö
2
6
tæåìng
65
6. Khäúi kã
45
Táúm goïc
150
2.Vêt
1.Táúm tole tæåìng Xaì gäö maïi

a . Liãn kãút tæåìng våïi maïi b. Liãn kãút chán tæåìng


ξ3. CÆÍA SÄØ , CÆÍA ÂI , CÆÍA CÄØNG
VAÌ LÄÙ THÄNG GIOÏ (TÁÚM CHE)
I. CÆÍA SÄØ
1. Phán loaûi chung
Cæía säø nhaì cäng nghiãûp chia thaình caïc loaûi sau :
* Theo chæïc nàng coï :
- Cæía chiãúu saïng âæåüc laìm bàòng kênh cäú âënh .
- Cæía thäng gioï âæåüc laìm bàòng chåïp gäù, kim loaûi,
nhæûa ,v.v.cäú âënh .
- Cæía häùn håüp âæåüc laìm bàòng cæía kênh xoay
theo truûc âæïng, ngang, chåïp kênh xoay, hoàûc
mäüt pháön kênh cäú âënh , mäüt pháön chåïp thoaïng,
cæía kênh luìa .
* Theo hçnh thæïc coï :
- Cæía säø loaûi ä giaïn âoaûn thæåìng sæí duûng cho nhaì
coï kãút cáúu tæåìng chëu læûc, cho caïc xæåíng coï
yãu cáöu chiãúu saïng khäng nhiãöu .
- Khi xæåíng cáön nhiãöu aïnh saïng, coï thãø duìng
cæía bàng ngang mäüt hoàûc nhiãöu låïp .


148
- Cæía säø bàng âæïng cho aïnh saïng täút, nhæng
khäng âäöng âãöu .
- Cæía säø maíng låïn ráút phuì håüp våïi caïc
nhaì cäng nghiãûp kiãøu Pavillon
Theo kinh nghiãûm, trong âiãöu kiãûn khê háûu Viãût Nam
nãn duìng loaûi cæía kênh láût truûc ngang åí giæîa hoàûc åí trãn âãø coï
thãø chiãúu saïng, thäng gioï tæû nhiãn täút, âäöng thåìi chäúng âæåüc
mæa hàõt .
Loaûi cæía, hçnh daïng, kêch thæåïc vaì vë trê bäú trê cæía säø
xaïc âënh trãn cå såí yãu cáöu chiãúu saïng cuía saín xuáút, thäng
gioï tiãûn nghi trong xæåíng, âàûc âiãøm saín xuáút vaì giaíi phaïp täø
håüp kiãún truïc màût âæïng cäng trçnh .
2. Cáúu taûo chung
Tæång tæû nhæ trong nhaì dán duûng , cáúu taûo chung
cuía cæía säø nhaì cäng nghiãûp gäöm coï : khuän cæía , caïnh cæía vaì
trong mäüt säú træåìng håüp coìn coï thãm hãû thäúng âoïng , måí cæía
Theo váût liãûu coï : cæía khung bàòng gäù, khung bàòng
theïp vaì khung bàòng bã täng cäút theïp
Cæía láúy theo mäâun : chiãöu räüng 500 mm
chiãöu cao 600 mm

II. CÆÍA ÂI
Cæía âi bäú trê trãn caïc luäöng váûn chuyãøn, luäöng haìng,
kêch thæåïc cæía phuû thuäüc phæång tiãûn váûn chuyãøn, theo vë trê
âoïng måí ta coï :
- Cæía måí theo truûc âæïng
- Cæía cuäún
- Cæía âáøy


149
III. CAÏC LOAÛI TÁÚM CHE
Trong 1 cäng trçnh kiãún truïc, váún âãö che mæa, che
nàõng ráút quan troüng , nháút laì trong âiãöu kiãûn khê háûu næåïc ta
mæa nhiãöu nàõng gay gàõt. Ngoaìi váún âãö che mæa, che nàõng
táúm che coìn coï taïc duûng tàng veî tháùm myî kiãún truïc cäng
trçnh

1. Táúm che ngang
Thæåìng âàût trãn tæåìng, trãn caïc cæía säø vaì thæåìng
goüi laì ävàng200

600
2. Táúm che âæïng
Loaûi táúm che naìy chuí yãúu che nàõng. Khi thiãút kãú
phaíi nghiãn cæïu hæåïng màût tråìi âãø nàõng khäng loüt vaìo nhaì.
NÀÕNG
150
3. Táúm che nghiãng
Âãø tàng hiãûu quaí thäng gioï tæû nhiãn cho nhaì cäng
nghiãûp trãn tæåìng thæåìng laìm nhæîng läù thäng gioï khäng cáön
cæía nhæng cáön phaíi che mæa nàõng .
α

βα : caìng nhoí -> che mæa caìng täút nhæng
hiãûu quaí chiãúu saïng keïm
β : caìng låïn -> thäng gioï caìng täút nhæng
tháøm myî keïm (β ≤ 45o)
151
CHÆÅNG 5
SAÌN , NÃÖN VAÌ KÃÚT CÁÚU PHUÛ

ξ1. NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG VÃÖ NÃÖN
Kãút cáúu nãön , saìn nhaì cäng nghiãûp coï aính hæåíng ráút
låïn âãún cháút læåüng cäng trçnh, nàng suáút lao âäüng vaì cháút
læåüng saín pháøm, do váûy khi thiãút nãön nhaì cäng nghiãûp phaíi
tuán theo caïc tiãu chuáøn qui phaûm nháút âënh . Nãön cuía xæåíng
phaíi thoía maîn yãu cáöu saín xuáút , caïc loaûi taïc âäüng , yãu cáöu
cháút læåüng cäng trçnh âãö ra.
I. NHÆÎNG YÃU CÁÖU CHUNG CHO THIÃÚT KÃÚ NÃÖN ,
SAÌN CÄNG NGHIÃÛP
1. YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT
* Baío âaím âuí cæåìng âäü âãø chëu âæåüc taïc duûng
cuía taíi troüng .
* Êt bë maìi moìn khi ngæåìi vaì phæång tiãûn
váûn chuyãøn âi laûi .
* Âäü bãön phaíi tæong æïng våïi âäü bãön cäng trçnh .
* Khäng dáùn âiãûn .
2. YÃU CÁÖU CÄNG NGHÃÛ
* Coï khaí nàng chëu âæåüc taïc duûng cuía váût lê,
hoïa hoüc .
* Nãön coï tênh cháút âaìn häöi âãø khi váûn chuyãøn,
âi laûi êt gáy tiãúng äön .
* Âi laûi vaì váûn chuyãøn thuáûn låüi êt bë caín tråí .152
3. YÃU CÁÖU VÃÛ SINH
* Màût nãön khäng âæåüc sinh khê ,buûi vaì muìi .
* Màût nãön khäng sinh ra caïc cháút coï aính hæåíng
âãún sæïc khoíe cuía cäng nhán nhæ khê áøm, håi
næåïc.
4. YÃU CÁÖU SÆÍ DUÛNG
* Dãø sæía chæîa vaì khi sæía chæîa khäng aính hæåíng
âãún saín xuáút .
* Dãø queït doün, khäng trån træåüt, vãû sinh, maìu sàõc
myî quan .
* Khäng bë phaï hoaûi, biãún daûng khi coï váût råi
va chaûm, khäng chaïy vaì chëu læía täút .
* Håüp lyï - kinh tãú
II) CÁÚU TAÛO CHUNG CUÍA SAÌN NÃÖN
NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP:
Nãön saìn nhaì cäng nghiãûp thæåìng gäöm caïc låïp sau :
1- Låïp màût nãön
Laì låïp træûc tiãúp chëu taïc duûng cå hoüc, váût lê, hoïa
hoüc . Màût nãön täút, xáúu coï aính hæåíng træûc tiãúp âãún âäü bãön cuía
caí nãön, aính hæåíng âãún saín xuáút.Låïp phuí màût chia laìm ba loaûi
chênh : låïp aïo liãn tuûc ( âáút âáöm chàût, caïc loaûi bã täng ..); låïp
aïo bàòng váût liãûu råìi ( caïc loaûi gaûch laït, táïm bã täng , kim loaûi,
gäù...); låïp aïo bàòng váût liãûu cuäün (caïc loaûi táúm nhæûa täøng håüp )
2- Låïp âãûm
Låïp âãûm giæî chæïc nàng truyãön læûc xuäúng nãön
âáút. Chuïng thæåìng âæåüc laìm bàòng caïc váût liãûu nhæ caït, xè, âaï
dàm, soíi, bãtäng, bã täng gaûch våî hoàûc âaï dàm . Trong nhaì
nhiãöu táöng âoï chênh laì panen hay baín saìn .

153
Chiãöu daìy låïp âãûm âæåüc xaïc âënh theo tênh toaïn .
Theo kinh nghiãûm thæûc tãú, chiãöu daìy täúi thiãøu cuía låïp âãûm coï
thãø láúy bàòng 60mm âãún 100mm phuû thuäüc vaìo váût liãûu laìm
låïp âãûm .
3- Låïp trung gian
Låïp trung gian coï hai chæïc nàng : laìm phàóng màût
låïp âãûm vaì liãn kãút caïc khäúi khaïc nhau thaình mäüt khäúi .
Chuïng coï thãø laì væîa xi màng- caït , væîa bitum- caït , thuyí tinh
loíng ...
4- Caïc låïp caïch nhiãût , caïch ám , caïch næåïc
Trong nhaì cäng nghiãûp nhiãöu táöng nãúu do yãu cáöu
cuía saín xuáút coï thãø cáúu taûo thãm caïc låïp caïch nhiãût, caïch ám,
sæí duûng bãtäng nheû, bãtäng xè than .Låïp caïch næåïc coï taïc
duûng ngàn khäng cho caïc dëch thãø trãn màût nãön tháúm xuäúng
dæåïi vaì khäng cho håi næåïc tæì dæåïi âáút tháúm lãn màût nãön .
5- Låïp nãön
Laì låïp âåí táút caí caïc låïp trãn , åí nãön nhaìâoï laì nãön
âáút tæû nhiãn , åí nhaì nhiãöu táöng âoï laì saìn chëu læûc .
ξ2. CÁÚU TAÛO CAÏC LOAÛI NÃÖN , SAÌN CÄNG NGHIÃÛP
I. NÃÖN COÏ LÅÏP AÏO LIÃN TUÛC
1. Nãön âáút
2. Nãön cáúp phäúi
Âæåüc laìm tæì häùn håüp soíi, caït, âáút seït, häùn håüp âaï
dàm to, nhoí coï hoàûc khäng raîi nhæûa âæåìng, væîa xi màng caït
3. Nãön bàòng bã täng xi màng, bã täng nhæûa âæåìng
4. Nãön bàòng âaï maìi
5. Nãön bàòng væîa vaì bã täng chëu acêt


154
NÃÖN BÀÒNG ÂÁÚT NÃÛN NÃÖN ÂÁÚT NHÆÛA ÂÆÅÌNG NÃÖN XM HOÀÛC BT
NÃÖN GRANITO NÃÖN BT CHËU ACÊT
NÃÖN BT NHÆÛA ÂÆÅÌNG


II) NÃÖN BÀÒNG VÁÛT LIÃÛU RÅÌI
Coï thãø laì caïc loaûi táúm laït nhæ : táúm bãtäng, gaûch laï
nem, baín kim loaûi, gaûch hoa, vaïn...
- Gaûch hoa XM 200x200x20 - Gaûch hoa XM 200x200x20
- Væîa XM loït M.50 daìy 20 - Væîa XM loït M.50 daìy 20
- SAÌN BTCT M.200 daìy 100 - Låïp BT âaï 4x6 M.75 daìy 100
- Låïp phoìng áøm
- Låïp BT nhæûa
- Nãön âáút thiãn nhiãn
- Saìn vaïn daìy 30 - Låïp væîa XM âaïnh maìu
- Dáöm gäù 40 x 60 - Låïp BT âaï 4x6 M.75 daìy 100
- SAÌN BTCT - Låïp âáút âàõp tæåïi næåïc âáöm kyî
- Nãön âáút thiãn nhiãn
155
Màût nãön coï thãø laït bàòng caïc loaûi váût liãûu råìi ( âaï häüc, gaûch,
gäúm.....)

1 1
2
2
3
3
4
Âaï häüc
1
2
2
3
4

1 3 Låïp âáút âàõp
Gaûch hoàûc gäúm
Låïp Bãtäng gaûch våî
4
2 Væîa XM liãn kãút


III) CÁÚU TAÛO CHI TIÃÚT CHUÍ YÃÚU CUÍA NÃÖN SAÌN
1- Khe biãún daûng
Trong nhæîng træåìng håüp sau cáön cáúu taûo khe biãún
daûng trong màût nãön :
a/ Nhiãût âäü nãön âáút
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản