Giáo trình kỹ thuật điện lạnh

Chia sẻ: thachcotran

Đại cương về kỹ thuật lạnh - các phương pháp làm lạnh cơ bản - Bay hơi , khuếch tán - nhiệt độ môi trường bị hạ đi nếu cho chất lỏng bay hơi trường - phương pháp vừa kinh điển vừa hiện đại

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật điện lạnh

 

 1. Tài li u : K thu t l nh cơ s - Ph m Văn Tùng , Nguy n cL i. K thu t i n l nh - Châu Ng c Th ch. Khí c i n. Máy i n , Máy i n nh . Thi : + Lý thuy t . + Bài t p : ch y u ph n Máy i n . Bài m u - K thu t nhi t l nh là h nhi t c a i tư ng ph c v i tư ng nào ó . - ng d ng : - Th c ph m . - Công nghi p : + Hóa ch t . + D t may. + Công nghi p thu c lá . -Yh c. - Sinh h c: k thu t công ngh cayo ( l nh sâu ) . - i s ng hàng ngày . Chương I : i cương v k thu t l nh . § 1.1 : Các phương pháp làm l nh cơ b n . 1, Bay hơi , khu ch tán → nhi t môi trư ng b h i n u cho ch t l ng bay hơi trư ng → phương pháp v a kinh i n v a hi n i (như trong bu ng hơi c a máy l nh). 2, Hòa tr n l nh : - Nư c l nh + mu i → nhi t gi m. - ng d ng : dùng trong ánh cá bi n . 3, Phương pháp giãn n có sinh ngo i công - Dùng trong công nghi p Qm 3 bình nóng 2 Pn Máy Pdn máy nén dãn n Bu ng l nh 4 1 Q0 Nguyên lý máy l nh nén khí ( khí không i pha – tr ng thái ) http://www.ebook.edu.vn
 2. T( nhi t ) 2 1 Tn 3 T0 4 S( entanpy) Chu trình T-S - Dùng cho máy l nh nén khí 4, Dùng ti t lưu ( hi u ng Jin-Thompson ) → S d ng thay cho máy dãn n trong máy l nh nén hơi Gi m ti t di n 5, Dùng hi u ng i n nhi t : O2 1 Khi có I thì t o nên θ = θ1 − θ 2 O1 e1 6, Bay hơi ch t l ng : - Dùng trong máy l nh nén hơi 3 2 ngưng t môtơ i n ti t máy nén lưu Bay hơi 4 1 - Gas chuy n tr ng thái t d ng khí sang l ng . http://www.ebook.edu.vn
 3. § 1.2 : Môi ch t l nh . Môi ch t l nh là ch t chuy n ng trong chu trình l nh c a thi t b l nh và thu nhi t c a i tư ng c n làm l nh và t a nhi t ra thi t b ngưng t . S tu n hoàn c a môi ch t th c hi n b ng máy nén . 1, Yêu c u v t lý : - Áp su t ngưng t không ư c quá cao → yêu c u thi t b ph i có dày cao . - Áp su t bay hơi không ư c quá th p vì d b rò g . - Năng su t l nh riêng càng l n càng t t . - H s d n nhi t càng l n càng t t . - Tính hòa tan d u và nư c u cao . 2, Yêu c u hóa h c : - B n v ng trong vùng nhi t làm vi c và trong chu trình . - Không ư c ăn mòn v t li u trong h th ng . - Khó cháy n . 3, Yêu c u kinh t : 4, Các môi ch t thông d ng : a, Amoni c NH3 (R717) : - Là ch t không màu , có mùi , sôi nhi t -33,350C , ngưng t 300C ( làm mát b ng nư c ) , áp su t ngưng t là 1,2 Mpa . - Qv = 2165 (kg/m3) - nhi t l nh sâu theo th tích . - Q0 = 1101 (kJ/kg) - năng su t l nh riêng theo kim lo i . - t2 = 1000C ( nhi t nén ) - NH3 không hòa tan d u nhưng hòa tan nư c . - Không ăn mòn kim lo i en nhưng ăn mòn kim lo i màu → dùng thép . - NH3 d n i n → không làm máy nén kín dư c . - NH3 n u g p thu ngân thì s gây h n h p n nguy hi m → c m không dùng Hg trong thi t b có NH3 . - NH3 c . - R ti n , d ki m , d v n chuy n , d b o qu n . - Q0 , Qv l n → kích thư c g n nh . - Trong máy nén làm l nh b ng nư c → h nhi t ngưng dư i 1000C . → làm máy l nh nén hơi h công su t t l n → r t l n . →Máy l nh h p th NH3 , b c hơi → h p th t0 → làm l nh ( gia d ng ) . b, Freon 12 ( R12 ) CCL2 F2 - Ch t khí không màu có mùi thơm nh , n ng hơn không khí kho ng 4 l n , n ng hơn nư c khoáng 1,3 l n . -Ngưng t 300C n u làm mát b ng nư c , áp su t ngưng t 0,74 MPa , sôi -300C , q0 =117 kJ/kg , qv = 1779 kJ/m3 kh năng trao i nhi t αT = 20 % αTH2O . - Q0 , QV bé → k thu t thi t b l n . - Không hòa tan nư c nhưng hòa tan dư c d u . - Không d n i n . - Ch dùng cho h th ng các máy nén l nh r t nh và nh . - Dùng ư c cho h th ng máy nén kín . - Không c h i . c, Freon 22 (R22) CHClF2 http://www.ebook.edu.vn
 4. - là ch t không khí , màu mùi thơm nh . - t0 ngưng t 300C , Pngưng t =1,2 MPa , sôi -410C . - Năng su t l nh riêng Q0 l n hơn R12 kho ng 1,5 l n → k thu t nh hơn R12 . - Kh năng hòa tan g p 5 l n R12 → không s b t c dư ng ng do óng băng . - Không hòa tan d u → bôi trơn ph c t p . - Không d n i n th khí nhưng th l ng l i d n i n → trong máy nén kín không cho ph n ga l ng trong máy nén t n t i . → Dùng máy làm l nh nén hơi lo i công su t trung bình , công su t l n , i u ti t không khí . 5, th nhi t ng : - th lpP-H (1) P – áp su t [ kJ/kg ] H- Entanpi [ kJ/kg.K] - th T-S (2) (1) : tính toán các quá trình nhi t ng . (2) : dùng so sánh . lgP T K K- i m t i Vùng vùng sôi h n l ng ngưng Vùng hơi l ng Vùng hơi Vùng hơi Vùng quá m m quá nhi t hơi m x=1 r n S h ư ng bão hòa ư ng bão hòa l ng ( X=0 ) § 1.3 : Ch t t i l nh . - Là ch t trung gian dùng thu nhi t c a môi trư ng c n làm l nh truy n t i thi t b bay hơi . - Các yêu c u : + i m ông c ph i th p hơn nhi t bay hơi . + Không dư c ăn mòn thi t b . + Không c h i . + không cháy n . - Nư c :dùng tái l nh nh ng i tư ng l nh trên 00C . - H20 + mu i ( làm á cây ) - Không khí : h ng s t0 kém → ít dùng . - Các h p ch t khí h u cơ ≠ có th l nh t i âm vài ch c ( men tanol , etanol ) 0 l nh t i -60 C . § 1.4 : Các ơn v o lư ng - Chi u dài : 1 feet =0,3048 m 1 inch = 0,0254 m http://www.ebook.edu.vn
 5. - Kh i lư ng : 1 ton (uskg)= 2240 lb = 1010 kg . 1 lb (pound) = 0,4536 kg 1ton (us short ) = 2000 lb = 907 kg . - Áp su t : 1kg/cm2 = 1 at = 0,981 bar 1bar = 100.000 N/m2 1mmH2O = 1 kg/m2 = 9,81 N/m2 =0,098 mbar 1mmHg = 1,332 mbar 1Pa = 1N/m2 = 0,01 mbar - Công nhi t lư ng : - Công su t dòng nhi t : 1KWh= 3600 kJ 1kGm/s = 9,81 N= 9.81 J/s 1kGn = 9,81 J 1HP= 745,5 N 1kcal = 4,187 kJ 1kcal/h = 1,163 N 1BTU= 1,055 kJ 1BTU/h = 0,293 W 1USRT ( t n l nh M ) = 12000 BTU/h = 3516 W - Nhi t : T0C = ( T0F - 32)*5/9 T0K = 273,15 + T0C Chương II : Các b ph n chính c a máy l nh nén hơi . § 2.1 : i cương v máy l nh hơi . Qk 3 2 máy nén 1 c p nén ti t lưu Bu ng l nh 4 1 Q0 1 c p nén → -200C bay hơi → thông d ng . 2 c p nén → -350C÷400C → c p ông . nhi u c p → (-500C÷600C ) ↑ - Máy nén hơi t thi t b bay hơi , nén ga lên áp su t cao , t0 cũng tăng lên . - ( 1-2 ) ga chưa chuy n tr ng thái , n ngưng t nóng , chuy n thành d ng l ng qua ti t li u l nh d n ,áp su t gi m → bay hơi trong thi t b bay hơi → thu nhi t c a môi trư ng . - ngưng t ó th dùng h th ng qu t gió hay làm mát b ng bơm nư c do kéo . § 2.2 : Máy nén pittông . http://www.ebook.edu.vn
 6. - Máy nén dùng hút môi ch t bu ng l nh , ( áp su t th p , nhi t th p ) nén lên áp su t cao , nhi t cao → tu n hoàn môi ch t . - Các lo i máy nén : pittông trư t , pittông quay, nén tr c vít , tu c bin → g i chung là máy nén th tích cho 3 lo i u ,lo i 4 là máy nén ng h c. - So sánh các lo i máy nén : Lo i máy Pittông trư t Tr c vít Tua bin c i m nén Năng su t lưu lư ng ( 0,5 ÷ 5000 )m3/h ( 200÷ 10000 )m3/h ≥ 10000 m3/h , trung r t bé, bé, trung bình ,trung bình , l n bình n r t l n T s nén cho 1 c p 8 ÷ 12 20 Ph thu c môi ch t và k t c u D ng nén Xung ng Tương i n nh n nh Lưu lư ng th tích khi Ít ph thu c Không ph thu c R t ph thu c áp su t nén thay i Kh năng o năng su t H n ch theo n c Vô c p Vô c p nén l ng hút Va p th y l c Không tr ng i Ít tr nga Chi ti t mòn Nhi u Ít R t ít Di n tích t c a máy Nhi u Trung bình Ít h ,n a kín , kín h , n a kín h , n a kín * Máy nén pittôngtrư t là lo i kinh i n , có nhi u lo i xilanh t th ng d ng ho c hình ch ‘V’ , s xilanh t 1 n nhi u , có m t c p ho c 2 c p nén trong cùng m t máy + Môi ch t có máy nén thu n dòng ho c ngư c dòng . + K t c u có kín ,h , n a h . * Nguyên lý làm vi c : PP 2 nén o n nhi t 3 1 4 V Van óng Hơi ra Xi lanh Hơi vào Van hút pittông - H s c p và t n hao th tích c a máy nén : http://www.ebook.edu.vn
 7. +H s c p: V λ = tt ( th c t / lý thuy t ) Vlt Cho posprort máy λ = λC * λtl * λ N * λr * λk Trong ó : - λC là h s tính n th tích ch t gây lên . - λtl là t n th t do ti t lưu van hút và y gây ra . - λ w là t n th t năng lư ng do hơi hút vào xilanh b t nóng . - λr là t n th t dorò r môi ch t t khoang d n , hút do xecmăng , pittông và các van . - λk là t n th t khác . λC λtl λw λr λk Vlt - T n th t năng lư ng và công su t ng cơ : + Công nén o n nhi t : là công nén lý thuy t né hơi môi ch t t P0 → Pk NS = ( H2- H7 ) m- năng su t kh i lư ng [ kg/s ], H [ kJ/kg ] – entanpi + Công nén ch th : Ni = Fi *n*F Fi = S*Pi ; Fi – di n tích th nén , S- hành trình pittông ,Pi- áp su t nén . → Ni = Pi * Vlt ( áp su t * th tích nén lý thuy t ) N η i = s Hi u su t ch th Ni + Công su t h u ích Nl – công su t cơ trên tr c khu u + Công su t i n tiêu th Nl Nll → N cl = η td *η ll truy n ng i n http://www.ebook.edu.vn
 8. + Công su t ng cơ - i n : N c = Kdt *Nll ; Kdt=1,2 ÷ 1,0 Khi Mkdd ≈ Mmax → không c n h s d tr Q0 = m*q0 ( kW ) m- kh i lư ng [ kg ] q0- năng su t l nh riêng c a môi ch t [ kJ/kg ] λ * Vlt Q0 = ; λ-h s c p; V1 q 0 Vlt – th tích nén lý thuy t ; V1 – th tích riêng hơi hút vào máy nén; πd 2 Q0 = λ *Vlt*qv ; Vlt = * S * Z * n [ m3/s ] 4 d – ư ng kính xi lanh . n- t c vòng quay c a tr c khu u . Z - s xi lanh . S - hành trình pittông . - Ba ch l nh chu n : Ch chu n Môi ch t Sôi ts Quá nhi t Ngưng t Quá nhi t tqn tn= tql L nh thư ng NH3 -15 -10 +30 + 25 ( 1 c p nén ) Freon -15 +15 +30 +25 i u ti t không khí Freon +3 +15 +35 +30 L nh ông NH3 -10 -30 +35 +30 ( 2 c p nén ) Freon -35 -20 +30 +25 Quá l nh nóng L nh Quá nóng ( nhi t) - Các d ng may nén pittông trư t : + Máy nén thu n dòng ( 1 ) + Máy nén ngư c dòng ( 2 ) SGK + Máy nén có con trư t ( 3 ) + Máy nén kín ( 4 ) + Máy nén n a kín ( 5 ) + Máy nén h ( 6 ) c i m: (1) Hay dùng NH3 , l n . Bên ngoài xi lanh có v nư c do nhi t cao . http://www.ebook.edu.vn
 9. (2) N u c i ti n → g n nên dùng Freon . Bên ngoài xi lanh có cánh t n nhi t . (3) Gi ng xi lanh tàu h a ho c tàu hơi nư c , dùng v i công su t r t l n . (4) Máy nén + ng cơ chung m t v → hàn kín ( dùng cho Freon → vì không d n i n , không ăn mòn , kim lo i màu ) , dùng cho công su t bé và r t bé . Như c i m : khó s a ch a . (5) Gi ng kín nhưng ch khác n p và thân tách r i nhau liên h qua gicăng và bulông , vì có gicăng liên k t gi a n p và thân thu n ti n cho s a ch a → ch dùng cho công su t trung bình và l n ( ch c kW tr lên ) . (6) Máy nén là h p kín + kh p n i + ng cơ i n → m c ích là bi n thiên t c , d s a ch a , b o dư ng . Như c di m : ga d b rò r qua tr c máy nén ưa ra ngoài . → ch y u dùng cho NH3 . - i u ch nh năng su t l nh c a máy nén pittông trư t : Năng su t l nh πd 2 Q0 = λ * * S * Z * n * q0 ; 4v1 -d , S ,v1 không bi n thiên dư c . -Z bi n thiên ư c b ng cách m van kho ng hút và y . -n – thay i ư c : + Máy nén h : dùng puli + dây cozoa thay i t s truy n . + Máy nén kín ho c n a kín có th dùng 2 t c + bi n t n . Khi f bi n thiên thì U/f = const → U tăng → I tăng → t n hao thép → sinh nhi t → t nóng cu n dây . - Q0 bi n thiên R12 ↔ R’22 - Cho thi t b làm vi c ch ng n h n l p l i ho c dùng nhi u t máy . § 2.3 : Thi t b trao i nhi t . - Gi vai trò quan tr ng : + Thi t b ngưng t (1) + Thi t b bay hơi (2) (1) môi ch t Pk , Tk chuy n tr ng thái hơi → l ng , c n làm mát môi ch t ( nóng ) . (2) môi ch t l ng → hơi P0 , T 0 ( P, T th p ) , thu nhi t cho i tư ng ( l nh ). 1, Thi t b ngưng t : + Phương pháp làm mát nư c h n h p nư c + không khí không khí +K tc u: ng ng l ng panen - H s truy n nhi t ( d n , i lưu ) l n . - Không b óng c n nư c do nư c c ng . - D b o dư ng . a, Làm mát b n nư c : - H s truy n nhi t l n nên kích thư c thi t b bé l i → t n nư c - ST di n tích t a nhi t , môi ch t n m trong thùng bao ng d n nư c n m trong . Dùng cho h th ng l nh v a và l n . http://www.ebook.edu.vn
 10. - KT = 1400 W/m2K . * ng l ng : + Công su t trung bình ( vài trăm kW ) ga H 2O + D b o dư ng , s a ch a . b, làm mát b ng nư c và không khí : - t n nư c → tháp làm mát - Hi u qu cao ( tháp quá nhi t ) qu t v thép t m ch n giàn phun ga nư c b xung giàn ngưng t MB gió trư c ga bình góp - D x lý . c, Làm mát b ng không khí ; - ng d ng trong thi t b l nh gia d ng ( công su t bé , r t bé ) - i lưu t nhiên ( t l nh ) : hàn các thanh kim lo i ( ng nhôm ) tăng ST . - i lưu cư ng b c : → i u hòa gia d ng , công su t kho ng vài kW ( vài ch c nghìn BTU ) - Cư ng b c b ng qu t gió nóng → áp l c gió , lưu lư ng gió l n , áp l c gió l n và n nh . - Thi t b công su t l n → không khí , kích thư c ST l n , dùng qu t li tâm . http://www.ebook.edu.vn
 11. 2, Thi t b bay bơi : - Môi ch t chuy n tr ng thái l ng sang hơi , áp su t , nhi t gi m , thu nhi t ói tư ng ; ngung t → ti t lưu → bay hơi ( máy d n n ) → Pga → Yêu c u : ST , KT l n . Phân lo i : + Bay hơi tr c ti p : i u hòa , t l nh , gia d ng → không khíddoois lưu t nhiên và cư ng b c . + Bay hơi gián ti p : nh vào ch t t i l nh ( ví d máy á cây dùng nư c mu i ; i u hòa khách s n dùng nư c ) § 2.4 : Ti t lưu . - Là thi t b t giàn bay hơi , sau giàn ngưng → h áp su t môi ch t . - Các d ng ti t lưu : + Thi t b l nh công su t r t bé ( t l nh gia d ng , t kem ,…) ti t lưu nh h th ng mao d n ( ng xo n v i ti t di n bé so v i ng d n l ng ) → Hi u ng ti t lưu không i u ch nh dư c . + Van ti t lưu tay : ti t lưu có th i u ch nh b ng tay ( gi ng van ch n ) . Khi óng h t c ( theo chi u khóa ) thì van không kín hoàn toàn ư c ( ng vãn h ) . i u ch nh min → bé , ren v n r t bé . → Dùng cho h th ng l nh công su t bé ( ch c kW ) . + Van ti t lưu t ng nhi t : T ng cân b ng trong T ng cân b ng ngoài . 1 p1 Dàn bay hơi Van ti t lưu t ng p0 căn b ng trong T giàn ngưng Plx p0 1- màng m ng 2- c a van pk 3- phím l c 2 3 4 4- lò xo 5- v t li u chính 6- căn b ng nhi t 5 6 Vào máy nén p0 - C a van t ng m nh P1 ,l y tín hi u nhi t u ra c a dàn bay hơi qua cân b ng nhi t 6 . P0 = const → m van không i → vi c c p l ng cho dàn hơi là h ng . http://www.ebook.edu.vn
 12. Vít 5 i u ch nh ban u. § 2.5 : Các thi t b ph n t ph trong h th ng l nh . 1, Các lo i bình ch a : - Bình ch a ga l ng : dùng cho h th ng l nh l n t sau v trí : + Trư c ti t lưu → dùng cho CA + Sau ngưng t → Bình ch a l ng HA : d t trư c máy nén , sau bay hơi thu nh ng ga bay hơi chưa h t . 2, Thi t b quá l nh và quá nhi t : - Quá l nh ; h nhi t c a ch t l ng sau ngưng t xu ng vài 0C , hay k t h p v i CA t a nhi t ( quá l nh) . - Quá nhi t : t sau bay hơi , trư c máy nén dùng nâng cao nhi t lên vài . 3 , ư ng ng : - Liên k t các ph n t l i v i nhau . - Tùy theo hư ng n i ch t có ư ng kính thích h p . 4, Các lo i van : - Van ch n : tay , i u khi n i n t ( Solenoid ) . -Van m t chi u : van y , hút . - Van ti t lưu . 5, Rơle áp su t , ng h áp l c: - ng h áp l c dùng ch th - Rơle dùng b o v h th ng khi áp l c trong h th ng n m ngoài ph m vi qui nh . + Rơle áp l c th p [ c ÷ d ] (1) → dưa tín hi u c t ng cơ máy nén . + Rơle áp l c cao [ a ÷ b ] (2) (2) t u ra c a máy nén (1) t u vào (hút) c a máy nén . - Van an toàn theo áp l c . 6, Phin l c và phin s y : - Phin l c: l c b i b n t trư c ti t lưu . - Phin s y : hút H2O d ng hơi làm b ng các h t ch ng m . 7, M t ga : - Linh ki n trong su t ( nh a , th y tinh ) quan sát dòng ch y c a ga l ng vào thi t b bay hơi → t sau ti t lưu , trư c bay hơi → nh n bi t vi c c p l ng cho BH ã thích h p , t i ưu chưa . Dòng ch y có b t tr ng thì chưa thích h p . 8, C m bi n nhi t (Thermostart ) : - o nhi t c a i tư ng và i u khi n máy nén theo nhi t ã t. - C m bi n nhi t ki u áp k → ga bão hòa bơm vào xemzow ( tương t như van ti t lưu t ng theo nhi t ) → màng áp su t → tác ng vào công t c hành trình , t l nh . - Dùng sensor i n tr , m ch c u → qua b khu ch i tuy n tính .Gió i là gió l nh → thu nhi t → gió hơi → T - Công t c th y ngân + bimetal ( lư ng kim ). Chương III : Các chu trình nhi t c a máy l nh nén hơi . http://www.ebook.edu.vn
 13. Máy l nh nén hơi thông d ng nh t → môi ch t chuy n tr ng thái : ph n h áp → hơi ph n cao áp → k ng - Phương trình 1 c p nén ( n -200C ) → thông d ng nh t g m các lo i : * : -60C ** : -120C *** : -180C - 2 c p nén n -450C . - Nhi u c p nén . § 3.1 : Chu trình nén hơi 1 c p . 1, Chu trình cacno ngư c : Qk ,Tk 2 3 Ngưng t Máy dãn n Máy nén Bay hơi 4 Q0 ,T0 1 T ( nhi t ) K ư ng bão hòa ư ng bão hòa khô hơi Tk 2 4 1 K [ kJ/kgK] 5 6 Entropy th T-S → chu trình kín liên t c : 1-2 nén o n nhi t 2-3 ngưng t ng nhi t Chu trình lý tư ng , hi u su t cao 3-4 giãn n do n nhi t 4-1 bay hơi ng nhi t http://www.ebook.edu.vn
 14. - Như c i m : i m 1 n m trong vùng hơi m → máy nén d h ng do va p th y l c . 2, Chu trình khô : Qk ,Tk 3 2 Ngưng t Máy nén Máy nén Bay hơi 4 1 Q0 ,T0 T ( nhi t ) K i mt ih n ư ng bão hòa 2 m 3 2” 2’ 1 4’ 4 ư ng bão hòa khô S [ kJ/kgK] 5 6 Entropy 1-2 : nén hơi o n nhi t trong vùng hơi khô . 2-2’ : làm mát hơi quá nhi t cu i t m nén n Tk . 2’-3 : ngưng t môi ch t áp su t cao , nhi t cao . 3-4 : ti t lưu ch t l ng khi nhi t d cao , áp su t cao vu ng nhi t th p , áp su t th p . 4-1 : bay hơi ch t l ng ng nhi t . c i m : - 1 n m trên ư ng bão hòa khô → môi ch t ch y vào máy nén không có ch t l ng → không b va ch m th y l c . - Công c a chu trình bão hòa khô l n hơn chu trình Cacnô ngư c . 3, Chu trình quá l nh và quá nhi t : - Quá l nh : gi m nhi t ga l ng trư c khi vào ti t lưu vài ( t 350C → 300C ) . - Quá nhi t : tăng nhi t c a môi ch t sau khi bay hơi , trư c khi vào máy nén cho bay hơi h t các ph n t l ng không cho vào máy nén . 4, Chu trình th c : khô + quá l nh + quá nhi t 5, S ph thu c năng su t l nh vào Tk ,T0 ( nhi t ngưng t và bay hơi ) Tk tăng → áp su t ngưng t cao → hi u su t th p ( do làm mát không ) http://www.ebook.edu.vn
 15. Tk gi m → áp su t th p → C p l ng th p → Năng su t gi m . → Gi Tk chu n . T0 th p → giàn l nh quá l nh → hi u su t th p . T0 cao , t i c a dàn bay hơi quá cao . → gi T0 chu n . § 3.2 : Chu trình máy l nh nén hơi 2 c p . T (-35÷45)0C - Khi h T0 xu ng quá th p cho 1 c p nén thì hi u su t l nh r t bé . 1, Chu trình 2 c p làm mát trung không hoàn toàn , 1 ti t lưu : 4 5 Ngưng t Nén cao áp Ti t lưu 3 QTG ( mát trung gian) 2 Nén h áp 6 1 Q0 T 2’ 4 2 5 Tk 3 TG T0 6 1 S → là chu trình ơn gi n nh t v th t b c a 2 c p nén . - So v i c p nén 1 c p công nén ít hơn . 2, Chu trình nén 2 c p : - Hai ti t lưu làm mát trung gian không hoàn toàn . - Hai ti t lưu làm mát trung gian hoàn toàn . http://www.ebook.edu.vn
 16. § 3.3 : Các lo i máy l nh khác . 1, Máy l nh h p th : - T n d ng các năng lư ng th a . 2, Máy l nh tjectơ : § 3.4 :Nguyên lý c u t o c a thi t b l nh thông d ng . 1, T l nh gia d ng : Bay hơi ( giàn l nh) Ngưng t ( giàn nóng ) B ul c ng mao uôi chu t Máy nén - ng mao thay cho ti t lưu . - B u l c → l c b i , b n , hơi nư c . - R12 – môi ch t năng su t riêng bé . - Máy nén ki u kín ( mô tơ i n + máy nén ). - Mô tơ i n 1 pha có cu n kh i ng ( + t kh i ng ) - T l nh làm vi c t t nh t khi ga bay hơi trong giàn l nh . - uôi chu t s a ch a , n p ga. 2, Máy l nh có van ti t lưu : - Công su t 250W ÷ 1kW - Ti t lưu t ng ( có ph n h i ) → t o nên chu trình v i hi u su t cao . - MN QN → ng cơ di n là ng cơ 1 pha l ng sóc v i nh ng phương pháp QL ho t ng khác nhau . - Hai qu t gió có t làm vi c QN ,QL có th i u ch nh t c b ng cách bi n i s vòng dây . Máy nén không thay i dư c t c . - QL ch y u tiên → QN → MN . http://www.ebook.edu.vn
 17. Dàn l ng ga l ng , 350C Qu t nóng h tr t0 Bình ch a cho CA Máy nén 300C Bình l c Ti t lưu Qu t l nh Bình ch a h áp Dàn l nh ga l ng bay hơi B u cân b ng nhi t 3 , Tr m i u hòa không khí trung tâm ( tr c ti p ): - Ngưng t - làm l nh b ng nư c , làm mát b ng tháp gi i nhi t . - Trư c và sau thi t b có van ch n , d b rò ga . Nư c nóng ư c làm mát b ng gió , , ngưng t bơm tu n hoàn lên . Ph n i n máy nén , QN ,QL : công su t l n nh t là máy nén → QL → bơm nư c → QN ( 3 pha ) . Máy nén i u khi n b i Therniostat Bơm nư c b o v b ng Rơle áp l c nư c . Th t ch y QL → QN → Bơm nư c → Máy nén , QL có th ch y c l p . → Các ng cơ 3 pha không dư c quay ngư c chi u . http://www.ebook.edu.vn
 18. Thermostat Qu t nóng có Rơle áp l c cao Giàn l nh Nư c nóng ga Van an toàn QL Ngưng t nư c Rơle áp l c th p M t ga H 2O Van ch n B ul c Tháp gi i nhi t http://www.ebook.edu.vn
 19. § 3.5 : Các v n v t ng hóa h th ng l nh . - T ng hóa → v n hành v i m c ích : Hi u qu l n nh t T n hao min liên quan én i u khi n dòng i n . - Khi c n Q0 l n thì các ng cơ y t i . - Khi c n Q0 bé thì các ng cơ non t i . - V y tín hi u nào bi t Q0 và phương pháp i u khi n các ng cơ i n Máy bi n áp I0 = ? I m ng cơ - Các phương pháp i u khi n Q0 → QN, QL , Bơm nư c . § 3.6 : Các v n tính toán h th ng l nh . - Cho Q0 – năng su t l nh , và i tư ng làm l nh là ( i u hòa không khí ) [ kW , Ton , BTU/h ] → Tính toán ch n máy nén , giàn bay hơi , gian ngưng t ( l a ch n phương pháp làm mát ) , thi t b ph . - Tính toán cung c p i n , thi t k ph n i u khi n và b o v các ng cơ i n . Bài t p dài : - Tình bày các phương pháp thay i Q0 , v i t ng phương pháp trình bày các thi t b c n gì . Ph n 2 : Ph n i n trong h th ng l nh . Chương IV : Các ng cơ i n trong h th ng l nh . § 4.1 : D i cương v lo i ng cơ i n . 1, ng cơ i m t chi u : - c i m: - Ph m vi s d ng . M - Công su t ng cơ - Phân bi t vành trư t – c góp → i chi u . 2, ng cơ ng b : - n = const khi f= const - η D > η KDDB nhưng c u t o ng cơ ng b ph c t p . 3, ng cơ không ng b : - C m ng . - ng cơ không ng b dùngcho máy 0 n mômen c n tính l n ( Mkdd max ) nth n m - ng cơ l ng sóc tin c y t t . 0.8 § 4.2 : ng cơ l ng sóc 1 pha . 1, ng cơ vành ch p : http://www.ebook.edu.vn
 20. 2p = 2 n0 = 3000v/p - Vành ch p t o t trư ng quay . - Thay i chi u quay ? - c i m: + ơn gi n , hi u su t th p . + Imin bé → quá t i t t . + Thư ng dùng cho cá h công su t bé ( P< 1kW ) → Ph m vi s d ng qu t gió công su t bé . 2, ng cơ có dây qu n kh i ng : S K- Công t c t ng óng c t trong l quá trình kh i ng . U~ K Wkd C d Mkd tương i l n . K – óng c t theo I-RI ,W → công t c li tâm dùng nút n . R Wlv Mlv không l n : - Dùng cho ng cơ l nh gia d ng P <200W - Rlv < Rkd . - o chi u quay : o th t u cu i c a m t trong hai cu nj dây . 3, ng cơ có t làm vi c : S l U~ Clv Wkd ( ph ) C S’ R Wlv R’ http://www.ebook.edu.vn
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản