Giáo trình kỹ thuật điện lạnh

Chia sẻ: thachcotran

Đại cương về kỹ thuật lạnh - các phương pháp làm lạnh cơ bản - Bay hơi , khuếch tán - nhiệt độ môi trường bị hạ đi nếu cho chất lỏng bay hơi trường - phương pháp vừa kinh điển vừa hiện đại

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật điện lạnh

Tài li u : K thu t l nh cơ s - Ph m Văn Tùng , Nguy n cL i.
K thu t i n l nh - Châu Ng c Th ch.
Khí c i n.
Máy i n , Máy i n nh .

Thi : + Lý thuy t .
+ Bài t p : ch y u ph n Máy i n .


Bài m u

- K thu t nhi t l nh là h nhi t c a i tư ng ph c v i tư ng nào ó .
- ng d ng : - Th c ph m .
- Công nghi p : + Hóa ch t .
+ D t may.
+ Công nghi p thu c lá .
-Yh c.
- Sinh h c: k thu t công ngh cayo ( l nh sâu ) .
- i s ng hàng ngày .Chương I : i cương v k thu t l nh .
§ 1.1 : Các phương pháp làm l nh cơ b n .
1, Bay hơi , khu ch tán → nhi t môi trư ng b h i n u cho ch t l ng bay hơi
trư ng → phương pháp v a kinh i n v a hi n i (như trong bu ng hơi c a máy l nh).
2, Hòa tr n l nh :
- Nư c l nh + mu i → nhi t gi m.
- ng d ng : dùng trong ánh cá bi n .
3, Phương pháp giãn n có sinh ngo i công
- Dùng trong công nghi p
Qm
3 bình nóng
2 Pn
Máy Pdn máy nén
dãn
n Bu ng l nh
4

1
Q0
Nguyên lý máy l nh nén khí ( khí không i pha – tr ng thái )
http://www.ebook.edu.vn
T( nhi t )
2

1

Tn 3

T0
4
S( entanpy)
Chu trình T-S
- Dùng cho máy l nh nén khí
4, Dùng ti t lưu ( hi u ng Jin-Thompson )

→ S d ng thay cho máy dãn
n trong máy l nh nén
hơi
Gi m ti t di n

5, Dùng hi u ng i n nhi t :
O2 1 Khi có I thì t o nên θ = θ1 − θ 2


O1
e1


6, Bay hơi ch t l ng :
- Dùng trong máy l nh nén hơi

3 2
ngưng t
môtơ i n
ti t máy nén
lưu
Bay hơi
4 1

- Gas chuy n tr ng thái t d ng khí sang l ng .
http://www.ebook.edu.vn
§ 1.2 : Môi ch t l nh .
Môi ch t l nh là ch t chuy n ng trong chu trình l nh c a thi t b l nh và thu nhi t
c a i tư ng c n làm l nh và t a nhi t ra thi t b ngưng t . S tu n hoàn c a môi
ch t th c hi n b ng máy nén .
1, Yêu c u v t lý :
- Áp su t ngưng t không ư c quá cao → yêu c u thi t b ph i có dày cao .
- Áp su t bay hơi không ư c quá th p vì d b rò g .
- Năng su t l nh riêng càng l n càng t t .
- H s d n nhi t càng l n càng t t .
- Tính hòa tan d u và nư c u cao .
2, Yêu c u hóa h c :
- B n v ng trong vùng nhi t làm vi c và trong chu trình .
- Không ư c ăn mòn v t li u trong h th ng .
- Khó cháy n .
3, Yêu c u kinh t :
4, Các môi ch t thông d ng :
a, Amoni c NH3 (R717) :
- Là ch t không màu , có mùi , sôi nhi t -33,350C , ngưng t 300C ( làm mát
b ng nư c ) , áp su t ngưng t là 1,2 Mpa .
- Qv = 2165 (kg/m3) - nhi t l nh sâu theo th tích .
- Q0 = 1101 (kJ/kg) - năng su t l nh riêng theo kim lo i .
- t2 = 1000C ( nhi t nén )
- NH3 không hòa tan d u nhưng hòa tan nư c .
- Không ăn mòn kim lo i en nhưng ăn mòn kim lo i màu → dùng thép .
- NH3 d n i n → không làm máy nén kín dư c .
- NH3 n u g p thu ngân thì s gây h n h p n nguy hi m → c m không dùng Hg
trong thi t b có NH3 .
- NH3 c .
- R ti n , d ki m , d v n chuy n , d b o qu n .
- Q0 , Qv l n → kích thư c g n nh .
- Trong máy nén làm l nh b ng nư c → h nhi t ngưng dư i 1000C .
→ làm máy l nh nén hơi h công su t t l n → r t l n .
→Máy l nh h p th NH3 , b c hơi → h p th t0 → làm l nh ( gia d ng ) .
b, Freon 12 ( R12 ) CCL2 F2
- Ch t khí không màu có mùi thơm nh , n ng hơn không khí kho ng 4 l n , n ng hơn
nư c khoáng 1,3 l n .
-Ngưng t 300C n u làm mát b ng nư c , áp su t ngưng t 0,74 MPa , sôi -300C , q0
=117 kJ/kg , qv = 1779 kJ/m3 kh năng trao i nhi t αT = 20 % αTH2O .
- Q0 , QV bé → k thu t thi t b l n .
- Không hòa tan nư c nhưng hòa tan dư c d u .
- Không d n i n .
- Ch dùng cho h th ng các máy nén l nh r t nh và nh .
- Dùng ư c cho h th ng máy nén kín .
- Không c h i .
c, Freon 22 (R22) CHClF2
http://www.ebook.edu.vn
- là ch t không khí , màu mùi thơm nh .
- t0 ngưng t 300C , Pngưng t =1,2 MPa , sôi -410C .
- Năng su t l nh riêng Q0 l n hơn R12 kho ng 1,5 l n → k thu t nh hơn R12 .
- Kh năng hòa tan g p 5 l n R12 → không s b t c dư ng ng do óng băng .
- Không hòa tan d u → bôi trơn ph c t p .
- Không d n i n th khí nhưng th l ng l i d n i n → trong máy nén kín không
cho ph n ga l ng trong máy nén t n t i .
→ Dùng máy làm l nh nén hơi lo i công su t trung bình , công su t l n , i u ti t
không khí .
5, th nhi t ng :
- th lpP-H (1) P – áp su t [ kJ/kg ]
H- Entanpi [ kJ/kg.K]
- th T-S (2)
(1) : tính toán các quá trình nhi t ng .
(2) : dùng so sánh .
lgP
T
K
K- i m t i Vùng
vùng sôi h n l ng ngưng Vùng hơi
l ng Vùng hơi Vùng hơi Vùng quá m
m quá nhi t hơi m x=1
r n
S h

ư ng bão hòa
ư ng bão hòa
l ng ( X=0 )

§ 1.3 : Ch t t i l nh .
- Là ch t trung gian dùng thu nhi t c a môi trư ng c n làm l nh truy n t i thi t b
bay hơi .
- Các yêu c u :
+ i m ông c ph i th p hơn nhi t bay hơi .
+ Không dư c ăn mòn thi t b .
+ Không c h i .
+ không cháy n .
- Nư c :dùng tái l nh nh ng i tư ng l nh trên 00C .
- H20 + mu i ( làm á cây )
- Không khí : h ng s t0 kém → ít dùng .
- Các h p ch t khí h u cơ ≠ có th l nh t i âm vài ch c ( men tanol , etanol )
0
l nh t i -60 C .

§ 1.4 : Các ơn v o lư ng
- Chi u dài : 1 feet =0,3048 m
1 inch = 0,0254 m
http://www.ebook.edu.vn
- Kh i lư ng : 1 ton (uskg)= 2240 lb = 1010 kg .
1 lb (pound) = 0,4536 kg 1ton (us short ) = 2000 lb = 907 kg
.
- Áp su t :
1kg/cm2 = 1 at = 0,981 bar
1bar = 100.000 N/m2
1mmH2O = 1 kg/m2 = 9,81 N/m2 =0,098 mbar
1mmHg = 1,332 mbar
1Pa = 1N/m2 = 0,01 mbar
- Công nhi t lư ng : - Công su t dòng nhi t :
1KWh= 3600 kJ 1kGm/s = 9,81 N= 9.81 J/s
1kGn = 9,81 J 1HP= 745,5 N
1kcal = 4,187 kJ 1kcal/h = 1,163 N
1BTU= 1,055 kJ 1BTU/h = 0,293 W
1USRT ( t n l nh M ) = 12000
BTU/h = 3516 W

- Nhi t :
T0C = ( T0F - 32)*5/9
T0K = 273,15 + T0C


Chương II : Các b ph n chính c a máy l nh nén hơi .
§ 2.1 : i cương v máy l nh hơi .
Qk
3 2


máy nén 1 c p nén
ti t
lưu Bu ng l nh

4
1
Q0
1 c p nén → -200C bay hơi → thông d ng .
2 c p nén → -350C÷400C → c p ông .
nhi u c p → (-500C÷600C ) ↑
- Máy nén hơi t thi t b bay hơi , nén ga lên áp su t cao , t0 cũng tăng lên .
- ( 1-2 ) ga chưa chuy n tr ng thái , n ngưng t nóng , chuy n thành d ng l ng qua
ti t li u l nh d n ,áp su t gi m → bay hơi trong thi t b bay hơi → thu nhi t c a
môi trư ng .
- ngưng t ó th dùng h th ng qu t gió hay làm mát b ng bơm nư c do kéo .

§ 2.2 : Máy nén pittông .
http://www.ebook.edu.vn
- Máy nén dùng hút môi ch t bu ng l nh , ( áp su t th p , nhi t th p ) nén lên
áp su t cao , nhi t cao → tu n hoàn môi ch t .
- Các lo i máy nén : pittông trư t , pittông quay, nén tr c vít , tu c bin → g i chung
là máy nén th tích cho 3 lo i u ,lo i 4 là máy nén ng h c.
- So sánh các lo i máy nén :
Lo i máy Pittông trư t Tr c vít Tua bin
c i m nén
Năng su t lưu lư ng ( 0,5 ÷ 5000 )m3/h ( 200÷ 10000 )m3/h ≥ 10000 m3/h , trung
r t bé, bé, trung bình ,trung bình , l n bình n r t l n
T s nén cho 1 c p 8 ÷ 12 20 Ph thu c môi ch t
và k t c u
D ng nén Xung ng Tương i n nh n nh
Lưu lư ng th tích khi Ít ph thu c Không ph thu c R t ph thu c
áp su t nén thay i
Kh năng o năng su t H n ch theo n c Vô c p Vô c p
nén
l ng hút Va p th y l c Không tr ng i Ít tr nga
Chi ti t mòn Nhi u Ít R t ít
Di n tích t c a máy Nhi u Trung bình Ít
h ,n a kín , kín h , n a kín h , n a kín

* Máy nén pittôngtrư t là lo i kinh i n , có nhi u lo i xilanh t th ng d ng ho c hình
ch ‘V’ , s xilanh t 1 n nhi u , có m t c p ho c 2 c p nén trong cùng m t máy
+ Môi ch t có máy nén thu n dòng ho c ngư c dòng .
+ K t c u có kín ,h , n a h .
* Nguyên lý làm vi c :
PP
2 nén o n nhi t
3

1
4
V
Van óng
Hơi ra
Xi lanh
Hơi vào Van hút pittông


- H s c p và t n hao th tích c a máy nén :
http://www.ebook.edu.vn
+H s c p:
V
λ = tt ( th c t / lý thuy t )
Vlt
Cho posprort máy
λ = λC * λtl * λ N * λr * λk
Trong ó : - λC là h s tính n th tích ch t gây lên .
- λtl là t n th t do ti t lưu van hút và y gây ra .
- λ w là t n th t năng lư ng do hơi hút vào xilanh b t nóng .
- λr là t n th t dorò r môi ch t t khoang d n , hút do xecmăng , pittông
và các van .
- λk là t n th t khác .
λC
λtl

λw


λr

λk
Vlt

- T n th t năng lư ng và công su t ng cơ :
+ Công nén o n nhi t : là công nén lý thuy t né hơi môi ch t t P0 → Pk
NS = ( H2- H7 ) m- năng su t kh i lư ng [ kg/s ], H [ kJ/kg ] – entanpi
+ Công nén ch th :
Ni = Fi *n*F
Fi = S*Pi ; Fi – di n tích th nén , S- hành trình pittông ,Pi- áp su t nén .
→ Ni = Pi * Vlt ( áp su t * th tích nén lý thuy t )
N
η i = s Hi u su t ch th
Ni
+ Công su t h u ích
Nl – công su t cơ trên tr c khu u
+ Công su t i n tiêu th
Nl
Nll → N cl =
η td *η ll

truy n ng i n
http://www.ebook.edu.vn
+ Công su t ng cơ - i n :
N c = Kdt *Nll ; Kdt=1,2 ÷ 1,0
Khi Mkdd ≈ Mmax → không c n h s d tr
Q0 = m*q0 ( kW ) m- kh i lư ng [ kg ]
q0- năng su t l nh riêng c a môi ch t [ kJ/kg ]
λ * Vlt
Q0 = ; λ-h s c p;
V1 q 0
Vlt – th tích nén lý thuy t ;
V1 – th tích riêng hơi hút vào máy nén;
πd 2
Q0 = λ *Vlt*qv ; Vlt = * S * Z * n [ m3/s ]
4
d – ư ng kính xi lanh .
n- t c vòng quay c a tr c khu u .
Z - s xi lanh .
S - hành trình pittông .
- Ba ch l nh chu n :
Ch chu n Môi ch t Sôi ts Quá nhi t Ngưng t Quá nhi t
tqn tn= tql
L nh thư ng NH3 -15 -10 +30 + 25
( 1 c p nén ) Freon -15 +15 +30 +25
i u ti t không khí Freon +3 +15 +35 +30
L nh ông NH3 -10 -30 +35 +30
( 2 c p nén ) Freon -35 -20 +30 +25
Quá l nh

nóng
L nh
Quá nóng ( nhi t)
- Các d ng may nén pittông trư t :
+ Máy nén thu n dòng ( 1 )
+ Máy nén ngư c dòng ( 2 ) SGK
+ Máy nén có con trư t ( 3 )
+ Máy nén kín ( 4 )
+ Máy nén n a kín ( 5 )
+ Máy nén h ( 6 )
c i m:
(1) Hay dùng NH3 , l n . Bên ngoài xi lanh có v nư c do nhi t cao .
http://www.ebook.edu.vn
(2) N u c i ti n → g n nên dùng Freon . Bên ngoài xi lanh có cánh t n nhi t .
(3) Gi ng xi lanh tàu h a ho c tàu hơi nư c , dùng v i công su t r t l n .
(4) Máy nén + ng cơ chung m t v → hàn kín ( dùng cho Freon → vì không d n
i n , không ăn mòn , kim lo i màu ) , dùng cho công su t bé và r t bé .
Như c i m : khó s a ch a .
(5) Gi ng kín nhưng ch khác n p và thân tách r i nhau liên h qua gicăng và bulông
, vì có gicăng liên k t gi a n p và thân thu n ti n cho s a ch a → ch dùng
cho công su t trung bình và l n ( ch c kW tr lên ) .
(6) Máy nén là h p kín + kh p n i + ng cơ i n → m c ích là bi n thiên t c ,
d s a ch a , b o dư ng .
Như c di m : ga d b rò r qua tr c máy nén ưa ra ngoài . → ch y u dùng cho
NH3 .
- i u ch nh năng su t l nh c a máy nén pittông trư t :
Năng su t l nh
πd 2
Q0 = λ * * S * Z * n * q0 ;
4v1
-d , S ,v1 không bi n thiên dư c .
-Z bi n thiên ư c b ng cách m van kho ng hút và y .
-n – thay i ư c :
+ Máy nén h : dùng puli + dây cozoa thay i t s truy n .
+ Máy nén kín ho c n a kín có th dùng 2 t c + bi n t n . Khi f bi n
thiên thì U/f = const → U tăng → I tăng → t n hao thép → sinh nhi t → t
nóng cu n dây .
- Q0 bi n thiên R12 ↔ R’22
- Cho thi t b làm vi c ch ng n h n l p l i ho c dùng nhi u t máy .

§ 2.3 : Thi t b trao i nhi t .
- Gi vai trò quan tr ng :
+ Thi t b ngưng t (1)
+ Thi t b bay hơi (2)
(1) môi ch t Pk , Tk chuy n tr ng thái hơi → l ng , c n làm mát môi ch t ( nóng ) .
(2) môi ch t l ng → hơi P0 , T 0 ( P, T th p ) , thu nhi t cho i tư ng ( l nh ).
1, Thi t b ngưng t :
+ Phương pháp làm mát nư c
h n h p nư c + không khí
không khí
+K tc u: ng
ng l ng
panen
- H s truy n nhi t ( d n , i lưu ) l n .
- Không b óng c n nư c do nư c c ng .
- D b o dư ng .
a, Làm mát b n nư c :
- H s truy n nhi t l n nên kích thư c thi t b bé l i → t n nư c
- ST di n tích t a nhi t , môi ch t n m trong thùng bao ng d n nư c n m trong . Dùng
cho h th ng l nh v a và l n .
http://www.ebook.edu.vn
- KT = 1400 W/m2K .
* ng l ng :
+ Công su t trung bình ( vài trăm kW )
ga


H 2O


+ D b o dư ng , s a ch a .
b, làm mát b ng nư c và không khí :
- t n nư c → tháp làm mát
- Hi u qu cao ( tháp quá nhi t )
qu t

v thép

t m ch n

giàn phun

ga
nư c b xung
giàn ngưng t

MB

gió trư cga

bình góp
- D x lý .
c, Làm mát b ng không khí ;
- ng d ng trong thi t b l nh gia d ng ( công su t bé , r t bé )
- i lưu t nhiên ( t l nh ) : hàn các thanh kim lo i ( ng nhôm ) tăng ST .
- i lưu cư ng b c : → i u hòa gia d ng , công su t kho ng vài kW ( vài ch c nghìn
BTU )
- Cư ng b c b ng qu t gió nóng → áp l c gió , lưu lư ng gió l n , áp l c gió
l n và n nh .
- Thi t b công su t l n → không khí , kích thư c ST l n , dùng qu t li tâm .
http://www.ebook.edu.vn
2, Thi t b bay bơi :
- Môi ch t chuy n tr ng thái l ng sang hơi , áp su t , nhi t gi m , thu nhi t ói
tư ng ; ngung t → ti t lưu → bay hơi
( máy d n n ) → Pga
→ Yêu c u : ST , KT l n .
Phân lo i :
+ Bay hơi tr c ti p : i u hòa , t l nh , gia d ng → không khíddoois lưu t nhiên
và cư ng b c .
+ Bay hơi gián ti p : nh vào ch t t i l nh ( ví d máy á cây dùng nư c mu i ;
i u hòa khách s n dùng nư c )

§ 2.4 : Ti t lưu .
- Là thi t b t giàn bay hơi , sau giàn ngưng → h áp su t môi ch t .
- Các d ng ti t lưu :
+ Thi t b l nh công su t r t bé ( t l nh gia d ng , t kem ,…) ti t lưu nh h th ng
mao d n ( ng xo n v i ti t di n bé so v i ng d n l ng ) → Hi u ng ti t lưu
không i u ch nh dư c .
+ Van ti t lưu tay : ti t lưu có th i u ch nh b ng tay ( gi ng van ch n ) . Khi óng
h t c ( theo chi u khóa ) thì van không kín hoàn toàn ư c ( ng vãn h ) .
i u ch nh min → bé , ren v n r t bé .
→ Dùng cho h th ng l nh công su t bé ( ch c kW ) .
+ Van ti t lưu t ng nhi t :
T ng cân b ng trong
T ng cân b ng ngoài .

1
p1 Dàn bay hơi Van ti t lưu t ng
p0 căn b ng trong
T giàn
ngưng Plx p0 1- màng m ng
2- c a van
pk 3- phím l c
2
3 4 4- lò xo
5- v t li u chính
6- căn b ng nhi t
5

6


Vào máy nén
p0
- C a van t ng m nh P1 ,l y tín hi u nhi t u ra c a dàn bay hơi qua cân
b ng nhi t 6 .
P0 = const → m van không i → vi c c p l ng cho dàn hơi là h ng .
http://www.ebook.edu.vn
Vít 5 i u ch nh ban u.

§ 2.5 : Các thi t b ph n t ph trong h th ng l nh .
1, Các lo i bình ch a :
- Bình ch a ga l ng : dùng cho h th ng l nh l n t sau v trí :
+ Trư c ti t lưu → dùng cho CA
+ Sau ngưng t
→ Bình ch a l ng HA : d t trư c máy nén , sau bay hơi thu nh ng ga bay hơi
chưa h t .
2, Thi t b quá l nh và quá nhi t :
- Quá l nh ; h nhi t c a ch t l ng sau ngưng t xu ng vài 0C , hay k t h p v i CA
t a nhi t ( quá l nh) .
- Quá nhi t : t sau bay hơi , trư c máy nén dùng nâng cao nhi t lên vài .
3 , ư ng ng :
- Liên k t các ph n t l i v i nhau .
- Tùy theo hư ng n i ch t có ư ng kính thích h p .
4, Các lo i van :
- Van ch n : tay , i u khi n i n t ( Solenoid ) .
-Van m t chi u : van y , hút .
- Van ti t lưu .
5, Rơle áp su t , ng h áp l c:
- ng h áp l c dùng ch th
- Rơle dùng b o v h th ng khi áp l c trong h th ng n m ngoài ph m vi qui nh .
+ Rơle áp l c th p [ c ÷ d ] (1) → dưa tín hi u c t ng cơ máy nén .
+ Rơle áp l c cao [ a ÷ b ] (2)
(2) t u ra c a máy nén
(1) t u vào (hút) c a máy nén .
- Van an toàn theo áp l c .
6, Phin l c và phin s y :
- Phin l c: l c b i b n t trư c ti t lưu .
- Phin s y : hút H2O d ng hơi làm b ng các h t ch ng m .
7, M t ga :
- Linh ki n trong su t ( nh a , th y tinh ) quan sát dòng ch y c a ga l ng vào thi t b
bay hơi → t sau ti t lưu , trư c bay hơi → nh n bi t vi c c p l ng cho BH ã thích h p
, t i ưu chưa .
Dòng ch y có b t tr ng thì chưa thích h p .
8, C m bi n nhi t (Thermostart ) :
- o nhi t c a i tư ng và i u khi n máy nén theo nhi t ã t.
- C m bi n nhi t ki u áp k → ga bão hòa bơm vào xemzow ( tương t như van ti t lưu
t ng theo nhi t ) → màng áp su t → tác ng vào công t c hành trình , t l nh .
- Dùng sensor i n tr , m ch c u → qua b khu ch i tuy n tính .Gió i là gió l nh →
thu nhi t → gió hơi → T
- Công t c th y ngân + bimetal ( lư ng kim ).


Chương III : Các chu trình nhi t c a máy l nh nén hơi .
http://www.ebook.edu.vn
Máy l nh nén hơi thông d ng nh t → môi ch t chuy n tr ng thái :
ph n h áp → hơi
ph n cao áp → k ng
- Phương trình 1 c p nén ( n -200C ) → thông d ng nh t g m các lo i :
* : -60C
** : -120C
*** : -180C
- 2 c p nén n -450C .
- Nhi u c p nén .

§ 3.1 : Chu trình nén hơi 1 c p .
1, Chu trình cacno ngư c : Qk ,Tk
2
3

Ngưng t

Máy dãn
n Máy nénBay hơi

4 Q0 ,T0 1

T ( nhi t )


K
ư ng bão hòa ư ng bão hòa khô
hơi
Tk
2
4 1
K [ kJ/kgK]
5 6 Entropy
th T-S
→ chu trình kín liên t c :
1-2 nén o n nhi t
2-3 ngưng t ng nhi t Chu trình lý tư ng , hi u su t cao
3-4 giãn n do n nhi t
4-1 bay hơi ng nhi t
http://www.ebook.edu.vn
- Như c i m : i m 1 n m trong vùng hơi m → máy nén d h ng do va p th y l c .
2, Chu trình khô :

Qk ,Tk

3 2
Ngưng t

Máy nén Máy nén

Bay hơi


4 1
Q0 ,T0
T ( nhi t )

K i mt ih n
ư ng
bão hòa 2
m
3
2”
2’

1
4’ 4
ư ng bão hòa khô
S [ kJ/kgK]
5 6
Entropy
1-2 : nén hơi o n nhi t trong vùng hơi khô .
2-2’ : làm mát hơi quá nhi t cu i t m nén n Tk .
2’-3 : ngưng t môi ch t áp su t cao , nhi t cao .
3-4 : ti t lưu ch t l ng khi nhi t d cao , áp su t cao vu ng nhi t th p , áp su t th p .
4-1 : bay hơi ch t l ng ng nhi t .
c i m : - 1 n m trên ư ng bão hòa khô → môi ch t ch y vào máy nén không có
ch t l ng → không b va ch m th y l c .
- Công c a chu trình bão hòa khô l n hơn chu trình Cacnô ngư c .
3, Chu trình quá l nh và quá nhi t :
- Quá l nh : gi m nhi t ga l ng trư c khi vào ti t lưu vài ( t 350C → 300C ) .
- Quá nhi t : tăng nhi t c a môi ch t sau khi bay hơi , trư c khi vào máy nén cho bay
hơi h t các ph n t l ng không cho vào máy nén .
4, Chu trình th c : khô + quá l nh + quá nhi t
5, S ph thu c năng su t l nh vào Tk ,T0 ( nhi t ngưng t và bay hơi )
Tk tăng → áp su t ngưng t cao → hi u su t th p ( do làm mát không )
http://www.ebook.edu.vn
Tk gi m → áp su t th p → C p l ng th p → Năng su t gi m .
→ Gi Tk chu n .
T0 th p → giàn l nh quá l nh → hi u su t th p .
T0 cao , t i c a dàn bay hơi quá cao .
→ gi T0 chu n .

§ 3.2 : Chu trình máy l nh nén hơi 2 c p .
T (-35÷45)0C
- Khi h T0 xu ng quá th p cho 1 c p nén thì hi u su t l nh r t bé .
1, Chu trình 2 c p làm mát trung không hoàn toàn , 1 ti t lưu :


4

5 Ngưng t

Nén cao áp
Ti t lưu
3
QTG ( mát trung gian)
2
Nén h áp

6
1
Q0

T 2’
4
2
5
Tk
3
TG

T0
6 1


S

→ là chu trình ơn gi n nh t v th t b c a 2 c p nén .
- So v i c p nén 1 c p công nén ít hơn .
2, Chu trình nén 2 c p :
- Hai ti t lưu làm mát trung gian không hoàn toàn .
- Hai ti t lưu làm mát trung gian hoàn toàn .
http://www.ebook.edu.vn
§ 3.3 : Các lo i máy l nh khác .
1, Máy l nh h p th :
- T n d ng các năng lư ng th a .
2, Máy l nh tjectơ :


§ 3.4 :Nguyên lý c u t o c a thi t b l nh thông d ng .
1, T l nh gia d ng :


Bay hơi
( giàn l nh)Ngưng t
( giàn nóng )
B ul c
ng mao
uôi chu t Máy nén

- ng mao thay cho ti t lưu .
- B u l c → l c b i , b n , hơi nư c .
- R12 – môi ch t năng su t riêng bé .
- Máy nén ki u kín ( mô tơ i n + máy nén ).
- Mô tơ i n 1 pha có cu n kh i ng ( + t kh i ng )
- T l nh làm vi c t t nh t khi ga bay hơi trong giàn l nh .
- uôi chu t s a ch a , n p ga.
2, Máy l nh có van ti t lưu :
- Công su t 250W ÷ 1kW
- Ti t lưu t ng ( có ph n h i ) → t o nên chu trình v i hi u su t cao .
- MN
QN → ng cơ di n là ng cơ 1 pha l ng sóc v i nh ng phương pháp
QL ho t ng khác nhau .
- Hai qu t gió có t làm vi c QN ,QL có th i u ch nh t c b ng cách bi n i s
vòng dây . Máy nén không thay i dư c t c .
- QL ch y u tiên → QN → MN .
http://www.ebook.edu.vn
Dàn l ng

ga l ng , 350C

Qu t nóng

h tr t0 Bình ch a
cho CA Máy nén
300C

Bình
l c
Ti t lưu Qu t l nh

Bình ch a h áp
Dàn l nh
ga l ng bay hơi
B u cân
b ng nhi t

3 , Tr m i u hòa không khí trung tâm ( tr c ti p ):
- Ngưng t - làm l nh b ng nư c , làm mát b ng tháp gi i nhi t .
- Trư c và sau thi t b có van ch n , d b rò ga .
Nư c nóng ư c làm mát b ng gió , , ngưng t bơm tu n hoàn lên .
Ph n i n máy nén , QN ,QL : công su t l n nh t là máy nén → QL → bơm nư c →
QN ( 3 pha ) .
Máy nén i u khi n b i Therniostat
Bơm nư c b o v b ng Rơle áp l c nư c .
Th t ch y QL → QN → Bơm nư c → Máy nén , QL có th ch y c l p .
→ Các ng cơ 3 pha không dư c quay ngư c chi u .
http://www.ebook.edu.vn
Thermostat
Qu t nóng
có Rơle áp l c cao
Giàn l nh
Nư c nóng
ga Van an toàn
QL
Ngưng t

nư c
Rơle áp l c th p
M t ga
H 2O

Van ch n
B ul c
Tháp gi i nhi t
http://www.ebook.edu.vn
§ 3.5 : Các v n v t ng hóa h th ng l nh .
- T ng hóa → v n hành v i m c ích : Hi u qu l n nh t
T n hao min
liên quan én i u khi n dòng i n .
- Khi c n Q0 l n thì các ng cơ y t i .
- Khi c n Q0 bé thì các ng cơ non t i .
- V y tín hi u nào bi t Q0 và phương pháp i u khi n các ng cơ i n
Máy bi n áp I0 = ? I m
ng cơ
- Các phương pháp i u khi n Q0 → QN, QL , Bơm nư c .


§ 3.6 : Các v n tính toán h th ng l nh .
- Cho Q0 – năng su t l nh , và i tư ng làm l nh là ( i u hòa không khí ) [ kW ,
Ton , BTU/h ] → Tính toán ch n máy nén , giàn bay hơi , gian ngưng t ( l a ch n
phương pháp làm mát ) , thi t b ph .
- Tính toán cung c p i n , thi t k ph n i u khi n và b o v các ng cơ i n .

Bài t p dài :
- Tình bày các phương pháp thay i Q0 , v i t ng phương pháp trình bày các thi t b
c n gì .Ph n 2 : Ph n i n trong h th ng l nh .
Chương IV : Các ng cơ i n trong h th ng l nh .
§ 4.1 : D i cương v lo i ng cơ i n .
1, ng cơ i m t chi u :
- c i m:
- Ph m vi s d ng .
M
- Công su t ng cơ
- Phân bi t vành trư t – c góp → i chi u .
2, ng cơ ng b :
- n = const khi f= const
- η D > η KDDB nhưng c u t o
ng cơ ng b ph c t p .
3, ng cơ không ng b :
- C m ng .
- ng cơ không ng b dùngcho máy 0 n
mômen c n tính l n ( Mkdd max ) nth n m

- ng cơ l ng sóc tin c y t t . 0.8


§ 4.2 : ng cơ l ng sóc 1 pha .
1, ng cơ vành ch p :
http://www.ebook.edu.vn
2p = 2
n0 = 3000v/p
- Vành ch p t o t trư ng quay .
- Thay i chi u quay ?
- c i m:
+ ơn gi n , hi u su t th p .
+ Imin bé → quá t i t t .
+ Thư ng dùng cho cá h công su t bé ( P< 1kW )
→ Ph m vi s d ng qu t gió công su t bé .
2, ng cơ có dây qu n kh i ng :

S K- Công t c t ng óng c t trong
l quá trình kh i ng .
U~ K
Wkd
C d Mkd tương i l n .
K – óng c t theo I-RI ,W → công
t c li tâm dùng nút n .
R
Wlv


Mlv không l n :
- Dùng cho ng cơ l nh gia d ng P 200A gi m kích thư c Rơle nhi t và t n hao , ta dùng ( BI , R ) .
- Ti p i m h thư ng dùng báo tín hi u quá t i .
- T i sao không dùng Rơ le nhi t b o v ng n m ch .
- Khi kh i ng k t roto hay m t pha thì tác d ng óng c t nào x y ra trư c .
T At tô mát( AT )
Rơle nhi t( RN )
Khi k t thì I≈ Ik = ( 4 ÷ 7 )I m ch là kh i ng bình thư ng vì v y AT không nh y
nhưng nhi t tăng → RN tác ng .
N u ang ch y m t pha → ng cơ ang y t i thì s quá t i → RN tác ng .
3, Rơle ki u c c i ki u i n t :→ ít dùng
http://www.ebook.edu.vn
t
I1 I2
I

- B o v khi I > I t .
- Tác ng t c th i .
- Cu n dây : Q n a b ng nhau ; song song hay n i ti p → ch nh nh v dòng i n .
- Có th dùng c m t chi u và xoay chi u , giá tr Φ hi u d ng như nhau .
- Ch y u b o v ng n m ch .
- RI dùng b o v quá t i l n tuy nhiên khi kh i ng thì lo i t i RI ra .
M ch i u khi n :
RN
K


K RI1 RI2
4, ATM , MCCB : I m = ( 1,25 ÷ 1,5 )Itt

t
c tính b o vcó t i t0

t RI quá t i ng n m ch

- Ng n m ch máy bi n áp : Un =5% KI
1 Inm
Nguyên lý c u t o
http://www.ebook.edu.vn
- I m ph thu c giá tr c a t i
t i nh 5I m ( t i i n tr , kh i ng Y/ )
t i v a 10I m
t i n ng 18I m
5, Rơle b o v quá dòng ki u i n t :

BI
Th i gian
kh i ng

I
c nh báo
T

Ngu n
nuôi Ti p C nh
i m báo
- Ch c năng ( cho m ch 3 pha )
+ B o v quá dòng ( ch nh I và t )
+ M t pha , m t dòng 0,55 ( khôn ch nh )
o pha
+ t th i gian kh i ng .
+ t dòng c nh báo .
+ Hi n th dòng các pha .

§ 5.2 : B o v i n áp toàn công nghi p .
- u vào : i n áp
- u ra : ti p i m
1, Rơle ki u i n áp ki u i n t :
- M ch t gi ng như rơle dòng i n ki u i n t .
- Cu n dây : m t chi u ( có ch nh lưu và i n tr pha )
- Tác ng t c th i : bns = 0,9 .
r1

r2

Uv
http://www.ebook.edu.vn
Hai i n tr song song , n i ti p .
- Dùng cho c xoay chi u , m t chi u .
- Như c i m : tác ng c khi nhi u .
→ Bài t p : B o v m ch khi U = ( 180 ÷ 245 )
O ZA ZB
A
U
B
C


60W
2500W ZA >ZWk .
- Nguyên lý làm vi c : Khi óng i n cho máy nén , i n áp phân b trên m ch kh i
ng bi n thiên ban u . Khi ng cơ quay → UWk tăng n khi l n → c t t kh i
ng .
http://www.ebook.edu.vn
RU Ck RI

máy nén
Clv
S
Wk
R
Wlv
C
U2
- Ưu i m : Dòng qua t Ck l n nhưng ti p i m T nên không có h quang .
- Khi UWk l n , l c i n t c a RU l n c t dòng t Ck v i v n t c l n → kh năng
c tl n.
- Chú ý : m i lo i Rơle i n áp kh i ng ch thích h p cho lo i máy nén cho trư c (
không dùng l n lo i này v i lo i khác ) . Lo i RU ch dùng cho ng cơ có c 2 lo i
t Ck và Clv .


§ 5.4 : M t s m ch thông d ng trong i n l nh .
1, M ch có ki m tra i n áp và ki m tra dòng i n :
B o v i n áp dùng Rơle i n t ki u i n t .
B o v th p áp ,có th
m t pha , ngư c pha
AB, BC,CA,O → V trí
Dòng ch y RN UAO ,UBO ,UC chuy n m ch

K
K EVR YS V
0

CC

A A A
1

K

RN

0

M
http://www.ebook.edu.vn
1 – ch ( xanh ) ; 2 – cháy ( ) ; 3 – quá t i ( vàng )
M ch ang ch y , sau ó b d ng . Nguyên nhân :
- Ng n m ch → áp tô mát nh y .
- Quá t i → 3 sáng .
- M t pha , ngư c pha èn lét trên EVR ( Rơle i n áp áp ) sáng .
- t c u chì m ch i u khi n ( 1 t t )
Chú ý : trư c khi cho ch y , ki m tra i n áp lư i khi ch y → ki m tra dòng 3 pha .
2, Sơ i u khi n t ng và b ng tay :
Dùng chuy n m ch 2 ng

1
Chuy n m ch
Kh ng ch 1 t i
BT

RU K
RN RU
0
T
Chú ý : v i m ch t ng không dùng nút n có duy trì vì khi m t i n không t ch y
l i ư c.
- N u c n kh ng ch nhi u t i dùng Rơle trung gian .

Dùng Rơle trung gian 1 ti p i m BT
→ kh ng ch 1 m ch t

T

3, Ví d v sơ t ng bơm nư c nhà cao t ng : Căn h 22 tàng ; 200 h
Bơm nư c b ng m 100 m3/l n , b ( trên t ng 23 ) 60 m3 ng cơ máy bơm 55kW ,
1480 v/phút , lư i i n 380 V .
Thi t k ph n i n : bơm t ng b ng tay P = 55kW , 1480v/phút , η = 92,5% ,cosφ
=0,9 ; Mmax /M m =2,2 ; Mk /M m =2 ; I m/I m = 6,5 ; i n áp : 220/380 ,380/660 ; dòng
i n : 173/100 , 100/58 .
Yêu c u :
- B o v ng n m ch : áp tô mát ( m ch l c ) , c u chì ( i u khi n )
- B o v quá t i : Rơle nhi t c a kh i ng t .
- B o v ngư c pha , m t pha ,áp cao , áp th p : Rơle i n áp i n t EVR .
- B o v áp l c nư c khôn : Rơle áp l c ( l=22*3,5 = 80 m → 8at )
- Kh ng ch m c nư c : công t c phao .
- i n an toàn t i công t c phao 24V cách ly.
http://www.ebook.edu.vn
- Kh i ng Y/ gi m công su t kh i ng .
- Có y hi n th i n áp , dòng i n . Các èn báo tr ng thái và 2 b nư c .
→ Kh ng ch m c nư c .

24V
RT


Dùng công t c và i n tr trung
gian có nhi u ti p i m B trên
i u khi n và èn hi u .

24V
RD
B dư i
B ng tay do 2 v n hành n nút :
T ng : Ch y khi b trên c n và b dư i nư c .
Dùng khi b tren y ho c b dư i c n .
Ch n sơ kh i ng Y/ v i lư i 380V
Chú ý : ng cơ ch y thì m i kh i ng Y/ dư c vì lư i cho 380V .
V y ch n 380/660 → I m = 100A 24V
+ -
Sơ i n: 4 RT
A B C 0 y Báo
5 RT
C n m c
6 RD nư c
YS V y các
EVR
7 RD b
AS C n

BT
CC EVR RN
KL KL T1
KY K
KL
TD RT RD 8 at
KL 15s RAN
T1
RT RD Reset
T1
220/24
T2
T2 K T2
KY
KY T2
+ K
-
24V


http://www.ebook.edu.vn
STT Tên Danh m c ,quy cách Thi t b Ghi chú
1 Cáp l c 600,3*35+1*16
2 ATM 3 pha // 660V , 120A 1
3 Bi n dòng 600V , 150/5 3
4 AS+Amp 5A 1
5 VS + V 600V 1
6 EVR 380V 1
7 K T 600/120A 3
U t = 220V
8 Timer 220V , 30s 2
9 BA + CL 10VA , 220/24 1
10 C u chì 5A, 400V 1
11 Chuy n m ch 5A , 250 V 1
12 Nút n 5A , 250V 3
13 Công t c phao 10A , 250V 2
14 Rơle trung gian 24V ,4 c p 2
ti p i m
15 èn hi u 220V , 4W 3
16 èn hi u 24V , 1W 4
17 Rơle áp l c nư c 10 at ,5A ,20V 1
18 Dây i khi n 0,5 mm2 , 400V, 100m
19 V t i n
Chú ý : Xem k m ch T có Rơle áp l c nư c và T1 . S ti p i m ph c a K2
không → có th dùng 1 Rơle trung gian 220V u song song cu n hút KL .
Ví d : Cho tr m i u khi n K2 trung tâm bi t Q0 =260kW , dung cho ngành d t may.
- Ch n các thi t b nhi t l nh .
- Tính toán cung c p i n .
- L p sơ i u khi n .
- Ch n thi t b i n .
Gi i :
→ Ngành d t may cho không khí th i tr c ti p .
- Công su t tính toán :
QTT = kdt*Q0 = 1,1*260 = 186 kW
Q0 = q0*m ( kW ) ; [ kJ/kg] *[ kg/s ] → kW i n năng( công su t máy nén
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản