Giáo trình Lấy mẫu và thao tác mẫu

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
118
lượt xem
40
download

Giáo trình Lấy mẫu và thao tác mẫu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loại mẫu: Mẫu máu đo có thể có chống đông hay không chống đông. Chống đông có thể sử dụng: - Chống đông Sodium (Na) - Chống đông Lithium (Li) - Chống đông cân bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lấy mẫu và thao tác mẫu

 1. Laáy maãu vaø thao taùc maãu
 2. Loaïi maãu Maãu maùu ño coù theå coù choáng ñoâng hay khoâng choáng ñoâng Choáng ñoâng coù theå söû duïng: - Choáng ñoâng Sodium (Na ) - Choáng ñoâng Lithium (Li) - Choáng ñoâng caân baèng
 3. Loaïi maãu Chæ ñoái vôùi maãu Glucose: EDTA coù theå ñöôïc söû duïng Khoâng duøng choáng ñoâng cho Cartridges ñoâng maùu Coù theå söû duïng huyeát thanh (plasma) cho cTnI
 4. Loaïi maãu Maãu maùu coù theå laáy: - Maùu ñoäng maïch - Maùu mao maïch (skin puncture) - Maùu tónh maïch - Maùu tónh maïch troän (töø tim) Nhöõng loaïi choáng ñoâng khaùc coù theå aûnh höôûng ñeán keát quaû ño
 5. Thao taùc maãu Thao taùc baûo veä: - Gaêng tay - Röûa tay - Lau veát baån treân maùu vaø beà maët laøm vieäc - Vöùt boû cartridge neáu cartridge dính ñaày maùu coù theå laøm maùu vaøo maùy
 6. Thao taùc maãu :Maãu sinh hoùa vaø khí maùu Söû duïng Syringe khoâng hay coù choáng ñoâng tröôùc cho maãu ño ion - Choáng ñoâng khoâng quaù 10U/ml Laáy maãu maùu tôùi vò trí thích hôïp
 7. Thao taùc maãu :Maãu sinh hoùa vaø khí maùu Troän maãu : - Ñaûo ngöôïc maãu 7 laàn - Xoay maãu theo voøng soá 8 khoaûng 5 s. - Boû 2 hay 3 gioït maùu ñaàu tröôùc khi cho vaøo cartridge Khoâng ñeå maãu khí maùu ra khoâng khí
 8. Laáy maùu ngoaøi da : sinh hoùa vaø khí maùu Lau saïch vò trí laáy Khoâng neïn ñaàu ngoùn tay ñeå laùy maùu
 9. Maãu ñoâng maùu Khoâng duøng duïng cuï laáy maãu coù choáng ñoâng Chæ söû duïng duïng cuï baèng plstic - OÁng - Syringes - OÁng mao maïch Khoâng söû duïng maùu laáy ngoaøi da ( Skin punture) cho ACT Söû duïng maùu ngoaøi da cho PT/INR
 10. MAÃu cTnI Duïng cuï laáy maùu mao maïch phaûi laøm ñaày ít nhaát 1 nöûa
 11. Loaïi maãu Whole blood - no sample processing No anti- Chæ Li or Na Balanced Cap Tube Direct fr Coagulant Plastic Heparin Heparin Bal Hep Skin (khoâng (choáng (Choáng puncture choáng ñoâng Li ñoâng caân ( Laáy tröïc ñoâng) hay Na) baèng ) tieáp) iCa ACT PT cTnI Others
 12. Theå tích maãu G3+ G CG4+ Crea EG6+ E3+ EG7+ EC4+ CG8+ 6+ (PO2) EC+ ACT PT cTnI 95 μL 65 μL 40 μL 20 μL 16 μL ~ one to three drops of blood
 13. Thôøi gian cho pheùp töø luùc laáy maãu ra Maãu Thôøi gian cho pheùp Ion ñoà, Sinh hoùa, Hematocrit 30 minutes Khí maùu 10 minutes Lactate 3 minutes ACT, PT/INR, Troponin Laäp töùc Khoâng choáng ñoâng , oáng mao Laäp töùc maïch
 14. Thôøi gian ño Khí maùu /sinh hoùa Khoaûng 130 ñeán 200 s Two to three minutes ACT Khoaûng 1000 giaây PT/INR Khoaûng 5 phuùt cTnI 10 phuùt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản