Giáo trình lò luyện kim P5

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
174
lượt xem
66
download

Giáo trình lò luyện kim P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết bị đốt nhiên liệu : Để đốt cháy nhiên liệu , trong các lò luyện kim cũng như trong các lò công nghiệp nói chung , người ta sử dụng thiết bị gọi là thiết bị đốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình lò luyện kim P5

 1. Ch−¬ng 5 ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu 5.1. ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu r¾n §Ó ®èt ch¸y nhiªn liÖu, trong c¸c lß luyÖn kim còng nh− trong c¸c lß c«ng nghiÖp nãi chung, ng−êi ta sö dông thiÕt bÞ gäi lµ thiÕt bÞ ®èt. ThiÕt bÞ ®èt cÇn ®¶m b¶o ®èt ch¸y nhiªn liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶, mÆt kh¸c ph¶i ®¬n gi¶n vÒ kÕt cÊu, dÔ sö dông vµ söa ch÷a. §Ó ®èt nhiªn liÖn r¾n mµ chñ yÕu lµ than d¹ng côc ng−êi ta sö dông thiÕt bÞ ®èt gäi lµ buång ®èt. Buång ®èt nhiªn liÖu r¾n ®−îc chia thµnh: + Buång ®èt thñ c«ng : thao t¸c cÊp than b»ng thñ c«ng. + Buång ®èt c¬ khÝ: thao t¸c cÊp than c¬ khÝ hãa. 5.1.1. Buång ®èt thñ c«ng Buång ®èt thñ c«ng ®−îc chia thµnh hai lo¹i: buång ®èt ghi ph¼ng vµ buång ®èt ghi nghiªng. Buång ®èt ghi ph¼ng: CÊu tróc cña buång ®èt ghi ph¼ng tr×nh bµy trªn h×nh 5.1a. 1 b) 2 3 4 6 5 a) c) H×nh 5.1 S¬ ®å cÊu tróc buång ®èt ghi ph¼ng 1) Cöa chÊt than 2) Than 3) Ghi lß 4) Cöa cÊp giã 5) Cöa th¸o xØ 6) Buång chøa xØ Trong buång ®èt ghi ph¼ng, than ®−îc cÊp vµo lß qua cöa chÊt than (1), tr¶i thµnh líp trªn mÆt ghi (3), giã ®−îc thæi vµo mÆt d−íi cña ghi qua cöa cÊp giã (4) vµ ®i qua ghi ®èt ch¸y than (2) t¹o thµnh khÝ lß ®i sang buång lµm viÖc cña lß. XØ t¹o thµnh khi ®èt than r¬i xuèng ng¨n chøa xØ (6) vµ ®Þnh kú ®−îc th¸o ra ngoµi qua cöa th¸o xØ (5). - 79 -
 2. Ghi lß ®−îc chÕ t¹o tõ gang hîp kim chÞu nhiÖt, d¹ng thanh ghÐp l¹i víi nhau (h×nh 5.1b) hoÆc d¹ng tÊm (h×nh 5.1c). Khi than cã cì côc lín ng−êi ta sö dông ghi thanh, −u ®iÓm cña ghi thanh lµ dÔ thay thÕ khi bÞ háng nh−ng khã kh¨n trong l¾p ®Æt. Khi than cã cì côc bÐ, ng−êi ta sö dông ghi tÊm, −u ®iÓm cña nã lµ dÔ l¾p ®Æt nh−ng khi bÞ háng ph¶i thay c¶ tÊm. TØ lÖ gi÷a tæng diÖn tÝch lç m¾t ghi vµ diÖn tÝch toµn bé mÆt ghi gäi lµ tØ lÖ m¾t ghi, tØ lÖ nµy ®èi víi ghi ph¼ng th−êng tõ 15 - 30 %, trÞ sè lín dïng cho than cì nhá. Buång ®èt thñ c«ng ghi ph¼ng cã cÊu tróc ®¬n gi¶n, thuËn lîi cho thao t¸c nh−ng cã nh−îc ®iÓm: + NhiÖt ®é trong buång ®èt kh«ng æn ®Þnh do chÊt than theo chu kú. + HÖ sè d− kh«ng khÝ lín n = 1,3 - 1,7. + H¹n chÕ viÖc dïng giã nãng. Buång ®èt ghi nghiªng: §èi víi c¸c buång ®èt cã c«ng suÊt nhiÖt lín, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc cÊp than vµ ®¸nh xØ ng−êi ta dïng buång ®èt ghi nghiªng. CÊu tróc cña kiÓu buång ®èt nµy ®−îc tr×nh bµy trªn h×nh 5.2. 1 2 5 3 6 4 7 H×nh 5.2 S¬ ®å buång ®èt ghi nghiªng 1) Bongke chøa than 2) C¬ cÊu ®iÒu chØnh 3) Ghi nghiªng 4) Ghi ph¼ng 5) Cöa giã trªn 6) Cöa giã d−íi 7) Cöa th¸o xØ Ghi lß gåm 2 phÇn: phÇn chñ yÕu lµ ghi nghiªng (3) vµ mét phÇn lµ ghi ph¼ng (4). Ghi nghiªng ®−îc t¹o bëi c¸c thanh ghi b¶n réng tõ 200 - 250 mm ghÐp thµnh bËc 70 - 100 mm, t¹o thµnh mét mÆt ph¼ng nghiªng so víi mÆt ph¼ng ngang mét gãc tõ 35 - 40o. - 80 -
 3. Than ®−îc cÊp tõ bongke chøa (1) r¬i xuèng ghi nghiªng (3) vµ ®−îc ®èt ch¸y chñ yÕu trªn mÆt ghi nghiªng, phÇn than ch¸y ch−a hÕt r¬i xuèng vµ tiÕp tôc ch¸y trªn phÇn ghi ph¼ng. XØ t¹o thµnh chñ yÕu tËp trung trªn phÇn ghi ph¼ng vµ r¬i xuèng buång chøa xØ, ®Þnh kú ®−îc th¸o ra ngoµi qua cöa th¸o xØ (7). L−îng than cÊp vµo lß ®−îc ®iÒu chØnh b»ng c¬ cÊu quay ®ãng më cöa bongke th«ng qua cÇn g¹t (2). Giã ®−îc cÊp qua cöa giã trªn (5) ®Ó ®èt than trªn ghi nghiªng vµ qua cöa giã (6) ®Ó ®èt than trªn ghi ph¼ng. Buång ®èt ghi nghiªng cã −u ®iÓm: + Sù ch¸y cña nhiªn liªu xÈy ra liªn tôc vµ ®Òu dÆn nªn nhiÖt ®é Ýt thay ®æi. + Cã thÓ dïng ®èt than cë nhá. + Thao t¸c cÊp than dÔ dµng h¬n. Nh−îc ®iÓm cña buång ®èt ghi nghiªng lµ kÕt cÊu cång kªnh, l¾p ®Æt khã kh¨n. 5.1.2. Buång ®èt c¬ khÝ Trong buång ®èt c¬ khÝ, viÖc cÊp than vµ th¸o xØ ra ngoµi ®−îc c¬ khÝ hãa hoµn toµn. Trong c¸c buång ®èt lo¹i nµy, than ®−îc cÊp tõ d−íi lªn nhê c¬ cÊu xo¾n t¶i hoÆc cÊp tõ trªn xuèng b»ng khÝ nÐn, b»ng c¬ cÊu quay kiÓu c¸nh g¹t. Trªn h×nh 5.3 tr×nh bµy s¬ ®å buång ®èt cÊp than tõ d−íi lªn b»ng xo¾n t¶i. 1 2 5 4 6 7 3 H×nh 5.3 S¬ ®å buång ®èt c¬ khÝ cÊp than tõ d−íi lªn b»ng xo¾n t¶i 1) Bongke chøa than 2) C¬ cÊu cÊp than 3) Xo¾n t¶i 4) Ghi lß h×nh phÓu 5) Ghi chøa xØ 6) Buång giã 7) Buång chøa xØ Than tõ bongke chøa (1) ®−îc c¬ cÊu cÊp ®−a vµo xo¾n t¶i (3) vµ ®−îc ®Èy lªn cao h¬n mÆt ghi h×nh phÓu (4), cßn giã ®−îc cÊp vµo buång giã (6) vµ qua c¸c lç m¾t ghi ®i lªn ®èt ch¸y than. XØ t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh ch¸y l¨n xuèng ghi chøa xØ vµ r¬i xuèng buång chøa (7). - 81 -
 4. Trong buång ®èt c¬ khÝ cÊp than tõ phÝa trªn b»ng c¸nh g¹t, ng−êi ta dïng c¬ cÊu quay kiÓu c¸nh g¹t, than tõ bongke r¬i vµo buång cÊp ®−îc c¸c c¸nh g¹t tung lªn mÆt ghi. L−îng than cÊp ®−îc ®iÒu chØnh bëi tèc ®é quay c¸nh g¹t. Trong buång ®èt c¬ khÝ cÊp than tõ phÝa trªn b»ng khÝ nÐn, ng−êi ta dïng khÝ nÐn ®Èy than tung lªn mÆt ghi, l−îng than cÊp ®−îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi ¸p suÊt khÝ nÐn. Buång ®èt c¬ khÝ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng cho ng−êi thao t¸c, nh−ng kÕt cÊu phøc t¹p, gi¸ thµnh cao, chØ thÝch hîp víi lß cã c«ng suÊt nhiÖt lín. 5.1.3. TÝnh to¸n buång ®èt a) Chän kiÓu buång ®èt Khi thiÕt kÕ buång ®èt, cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña nhiªn liÖu, c«ng suÊt nhiÖt cña lß ®Ó chän kiÓu buång ®èt thÝch hîp. Nguyªn t¾c chung ®Ó chän kiÓu buång ®èt: + NÕu buång ®èt cã c«ng suÊt nhiÖt nhá th× nªn dïng buång ®èt thñ c«ng, ®èi víi lß c«ng suÊt nhiÖt lín nªn dïng buång ®èt c¬ khÝ. + NÕu than cã cë côc nhá hoÆc dÔ vë vôn dïng buång ®èt ghi tÊm ph¼ng hoÆc dïng ghi nghiªng khi c«ng suÊt nhiÖt t−¬ng ®èi lín. Than cã cì côc trung b×nh vµ lín sö dông buång ®èt ghi thanh. + NÕu than cã hµm l−îng chÊt bèc lín cÇn chän chiÒu cao buång ®èt lín. + Khi diÖn tÝch mÆt ghi lín nªn chia buång ®èt thµnh mét sè buång ®Ó thuËn tiÖn cho thao t¸c cÊp than vµ ®¸nh xØ. b) TÝnh c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña buång ®èt - X¸c ®Þnh diÖn tÝch mÆt ghi: DiÖn tÝch mÆt ghi ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: B F= [m2] (5.1) R 0,28.B.Q d HoÆc: F= [m2] (5.2) r Trong ®ã: B - l−îng nhiªn liÖu ®èt trong mét giê [kg/h]. Qd - nhiÖt trÞ thÊp cña nhiªn liÖu [j/kg]. R - c−êng ®é ch¸y cña ghi lß [kg/m2.h]. r - c−êng ®é nhiÖt cña ghi lß [W/m2]. - 82 -
 5. Gi¸ trÞ cña R, r chän theo b¶ng (b¶ng 5.1). B¶ng 5.1 C−êng ®é ch¸y vµ c−êng ®é nhiÖt cña ghi lß D¹ng KiÓu R r .10-3 nhiªn liÖu buång ®èt kg/m2.h Kcal/m2.h W/m2 Than cñi Ghi thñ c«ng 200 - 300 400 - 1 500 465 - 1 744 Than bïn Ghi thñ c«ng 200 - 400 600 - 1 200 697 - 1 395 Than ®¸ Ghi thñ c«ng 70 - 120 300 - 1 500 349 - 1 744 Than antraxit Ghi thñ c«ng 100 - 120 400 - 1 500 465 - 1 744 - Chän tØ lÖ m¾t ghi vµ c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña ghi: C¨n cø vµo lo¹i than, cì h¹t cña than chän tØ lÖ m¾t ghi, tÝnh diÖn tÝch m¾t ghi, x¸c ®Þnh h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc cña m¾t ghi. B¶ng 5.2 Quan hÖ gi÷a lo¹i than vµ tØ lÖ m¾t ghi Lo¹i than TØ lÖ m¾t ghi f/F (%) Than ®¸, than n©u 25 - 30 Than cñi, than bïn 15 - 20 Than gÇy, than antraxit 10 - 15 - X¸c ®Þnh thÓ tÝch buång ®èt: ThÓ tÝch buång ®èt phô thuéc lo¹i than vµ kiÓu lß, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q d .B V= [m3] (5.3) q Trong ®ã: Qd - nhiÖt trÞ thÊp cña nhiªn liÖu, [j/kg]. B - l−îng than cÇn ®èt trong mét giê, [kg/h]. q - mËt ®é nhiÖt thÓ tÝch cña buång ®èt, [W/m3], gi¸ trÞ chän theo b¶ng 5.3. - TÝnh chiÒu cao cña buång ®èt: ChiÒu cao buång ®èt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: V H= [m] (5.4) F Trong ®ã: V- thÓ tÝch buång ®èt [m3]. F - diÖn tÝch mÆt ghi [m2]. - 83 -
 6. B¶ng 5.3 MËt ®é nhiÖt thÓ tÝch cña buång ®èt Buång ®èt lß nung Buång ®èt lß sÊy Lo¹i nhiªn liÖu kcal/m3.h W/m3 kcal/m3.h W/m3 Than cñi, than bïn 300 - 400 348 - 465 200 - 250 232 - 290 Than ®¸ 230 - 450 290 - 523 250 - 300 290 - 348 Mazut 250 - 500 290 - 581 200 - 300 232 - 348 Nhiªn liÖu khÝ 200 - 350 230 - 407 200 - 250 232 - 290 - X¸c ®Þnh kÝch th−íc buång ®èt: kÝch th−íc buång ®èt ®−îc chän c¨n cø c¸c yÕu tè sau: + DiÖn tÝch mÆt ghi vµ sè buång ®èt. + KiÓu buång ®èt vµ ®iÒu kiÖn thao t¸c. + T−¬ng quan gi÷a buång ®èt vµ buång lß, yªu cÇu vÒ bè trÝ thÓ x©y. Theo quy −íc kÝch th−íc buång ®èt n»m däc theo chiÒu chuyÓn ®éng cña khÝ lß tõ buång ®èt sang buång lß lµ chiÒu dµi (hoÆc chiÒu s©u buång ®èt), kÝch th−íc cßn l¹i gäi lµ chiÒu ngang. §èi víi buång ®èt thñ c«ng, chiÒu dµi buång ®èt kh«ng ®−îc chän qu¸ lín g©y khã kh¨n cho thao t¸c chÊt than vµ ®¸nh xØ, cßn chiÒu ngang chän sao cho tØ lÖ gi÷a chiÒu ngang vµ chiÒu dµi n»m trong kho¶ng 1 - 1,3. NÕu tØ lÖ gi÷a chiÒu ngang vµ chiÒu dµi lín h¬n, t¸ch buång ®èt thµnh hai buång ®èt kÕ tiÕp nhau theo chiÒu ngang. §èi víi buång ®èt c¬ khÝ th−êng chän kÝch th−íc chiÒu ngang vµ chiÒu dµi xÊp xØ nhau. Tr−êng hîp kh«ng g©y trë ng¹i cho viÖc bè trÝ c¸c c¬ cÊu c¬ khÝ vµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña lß cã thÓ chän chiÒu dµi lín h¬n chiÒu ngang. §èi víi c¸c lß cã nhiÖt ®é cao, buång ®èt th−êng bè trÝ c¹nh buång lß, khi chän kÝch th−íc buång ®èt cÇn xem xÐt t−¬ng quan víi kÝch buång lß sao cho bè trÝ c¸c thÓ x©y vµ thi c«ng thuËn lîi. - TÝnh tæn thÊt ¸p suÊt cña kh«ng khÝ ®i qua ghi vµ líp than. Do ma s¸t, thay ®æi tèc ®é, thay ®æi h−íng chuyÓn ®éng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c, tæn thÊt ¸p suÊt cña kh«ng khÝ ®i qua ghi vµ líp than kh¸ lín. Tæn thÊt nµy ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc thùc nghiÖm. §èi víi buång ®èt ghi ph¼ng ®èt than cñi: - 84 -
 7. 2 ⎛ 12 ⎞ 2 ⎛ B ⎞ h tt = 3⎜ ⎟ ⎜ %CO ⎟ .⎜ ⎟ [mmH2O] (5.5) ⎝ 400.F ⎠ ⎝ 2 ⎠ Buång ®èt ghi ph¼ng ®èt than bïn: 2 ⎛ 10 ⎞ 2 ⎛ B ⎞ h tt = 4.⎜ ⎟ .⎜ ⎜ %CO ⎟⎟ [mmH2O] (5.6) ⎝ 350.F ⎠ ⎝ 2 ⎠ Buång ®èt ghi ph¼ng ®èt than antraxit: 2 ⎛ B ⎞ h tt = m⎜ ⎟ [mmH2O] (5.7) ⎝ 150.F ⎠ Trong ®ã: B - l−îng nhiªn liÖu cÇn ®èt trong mét giê [kg/h]. F - diÖn tÝch mÆt ghi [m2]. %CO2 - hµm l−îng CO2 trong khãi lß [%]. m - hÖ sè phô thuéc hµm l−îng tro cña than m = 25 - 50. Trong thùc tÕ tæn thÊt ¸p suÊt qua ghi vµo kho¶ng 90 - 120 mmH2O, nÕu tÝnh c¶ tæn thÊt do líp than th× ¸p suÊt giã d−íi ghi cÇn kho¶ng 100 - 120 mmH2O. §èi víi c¸c buång ®èt nhiÖt ®é cao, ®èt than Ýt chÊt bèc, muèn cho than ch¸y hoµn toµn th× ¸p suÊt giã d−íi ghi cÇn t¨ng lªn, vµo kho¶ng 120 - 140 mmH2O. 5.2. ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu bôi 5.2.1. Kh¸i niÖm vÒ ®èt nhiªn liÖu bôi Khi ®èt nhiªn liÖu r¾n, nÕu cì h¹t qu¸ bÐ, sö dông buång ®èt th«ng th−êng, tæn thÊt nhiªn liÖu lín (do lät qua m¾t ghi), ®ång thêi qu¸ tr×nh ®èt gÆp nhiÒu khã kh¨n v× trë lùc kh«ng khÝ qua líp than lín. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ng−êi ta chuyÓn sang ®èt d¹ng bôi. Khi ®èt than bôi, than ®−îc nghiÒn nhá thµnh h¹t cã kÝch th−íc tõ 0,05 - 0,07 mm, dïng kh«ng khÝ nÐn thæi vµo buång ®èt t¹o thµnh dßng hçn hîp bôi than vµ kh«ng khÝ. Do diÖn tÝch tiÕp xóc cña than vµ kh«ng khÝ lín, c¸c h¹t than ®−îc x¸o trén m¹nh víi kh«ng khÝ nªn c¸c ph¶n øng ch¸y xÈy ra víi tèc ®é lín. §ång thêi, khi ch¸y do bÞ nung nãng m¹nh vµ chÊt bèc tho¸t ra nhanh, c¸c h¹t than bÞ cèc ho¸ vì vôn thµnh h¹t nhá nªn nhiªn liÖu ch¸y cµng nhanh vµ triÖt ®Ó h¬n, lµm t¨ng hiÖu qu¶ ®èt nhiªn liÖu. Ph−¬ng ph¸p ®èt nhiªn liÖu bôi cµng cã hiÖu qu¶ khi hµm l−îng chÊt bèc trong than cµng lín, do ®ã th−êng øng dông víi c¸c lo¹i than cã hµm l−îng chÊt bèc tõ 20 - 30 %. - 85 -
 8. 5.2.2. C¸c thiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu bôi §Ó ®èt nhiªn liÖu bôi, ng−êi ta ng−êi ta sö dông buång ®èt riªng kiÓu xicl«n hoÆc ®èt trùc tiÕp trong buång lß. a) Buång ®èt kiÓu xicl«n S¬ ®å cÊu tróc cña buång ®èt kiÓu xicl«n tr×nh bµy trªn h×nh 5.4. Buång ®èt kiÓu xicl«n cã d¹ng èng h×nh trô, ®−êng kÝnh tõ 1 - 2 m, thÓ tÝch tõ 10 - 15 m3, vá lß lµm b»ng thÐp, bªn trong ®−îc ®Çm mét líp hçn hîp vËt liÖu chÞu löa dµy 30 - 50 mm. 1 2 3 H×nh 5.4 Buång ®èt than bôi kiÓu xicl«n 1) Cöa cÊp kh«ng khÝ ®ît 1 2)Cöa cÊp than bôi 3) Cöa cÊp kh«ng khÝ ®ît 2 Khi ®èt, than bôi ®−îc kh«ng khÝ nÐn phun vµo buång ®èt theo h−íng tiÕp tuyÕn víi thµnh buång ®èt t¹o thµnh dßng xo¸y vµ bÞ ®èt ch¸y. L−îng kh«ng khÝ ®ît 1 dïng ®Ó phun bôi than t¹o thµnh hçn hîp chiÕm kho¶ng 20% l−îng kh«ng khÝ cÇn thiÕt ®Ó ®èt nhiªn liÖu, tèc ®é phun kho¶ng 20 - 25 m/s, kh«ng khÝ cßn l¹i ®−îc nung nãng tr−íc ®Õn kho¶ng 400oC vµ phun vµo lß víi tèc ®é kho¶ng 80 - 100 m/s. b) §èt than bôi trùc tiÕp trong buång lß S¬ ®å ®èt thiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu trùc tiÕp trong buång lß tr×nh bµy trªn h×nh 5.5. Than bôi tõ bong ke chøa (1) qua xo¾n t¶i cÊp (2) cïng víi kh«ng khÝ ®ît 1 ®−îc cÊp vµo má phun (3) phun vµo buång lß vµ ®−îc ®èt ch¸y t¹o thµnh ngän löa râ rÖt ngay trong buång lß. TØ lÖ kh«ng khÝ ®ît 1, tuú thuéc vµo lo¹i than, chiÕm tõ 20 - 50 %, tèc ®é dßng hçn hîp khi ra khái miÖng phun kho¶ng 20 - 40 m/s. Tèc ®é phun cña kh«ng khÝ ®ît 2 chän lín h¬n tèc ®é dßng hçn hîp kh«ng khÝ ®ît mét + bôi than. Trong tr−êng hîp nung nãng tr−íc kh«ng khÝ, nhiÖt ®é nung kh«ng khÝ ®ît 1 kh«ng qu¸ 150oC, nhiÖt ®é nung kh«ng khÝ ®ît 2 kh«ng qu¸ 300 - 400oC. HÖ sè d− kh«ng khÝ n =1,15 - 1,25 - 86 -
 9. 1 2 3 H×nh 5.5 §èt than bôi trùc tiÕp trong lß 1) Bongke chøa than bôi 2) Xo¾n t¶i cÊp liÖu 3) Má phun B¶ng 5.4 L−îng kh«ng khÝ ®ît 1 vµ tèc ®é b¾t löa cña hçn hîp bôi than L−îng kh«ng khÝ ®ît 1 Tèc ®é b¾t löa Lo¹i than % m/s ChÊt bèc 30%, tro 5% 50 0 - 12 ChÊt bèc 30%, tro 15% 40 10 - 11 ChÊt bèc 20%, tro 5% 30 6-7 ChÊt bèc 15%, tro 5% 25 3-4 ChÊt bèc 15%, tro 15% 20 2-3 §èt nhiªn liÖu bôi cã −u ®iÓm: than ch¸y tèt, æn ®Þnh, hÖ sè d− kh«ng khÝ nhá, sö dông ®−îc than vôn nh−ng cã nh−îc ®iÓm s¶n vËt ch¸y chøa nhiÒu bôi. 5.3. ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu láng §Ó ®èt nhiªn liÖu láng ng−êi ta dïng thiÕt bÞ ®èt gäi lµ má phun. Theo ¸p suÊt lµm viÖc, c¸c má phun ®−îc chia ra: + Má phun ¸p suÊt thÊp: ¸p suÊt chÊt biÕn bôi nhá h¬n ¸p suÊt tíi h¹n. + Má phun ¸p suÊt cao: ¸p suÊt chÊt biÕn bôi lín h¬n ¸p suÊt tíi h¹n. 5.3.1. Má phun ¸p suÊt thÊp Trong má phun ¸p suÊt thÊp, chÊt biÕn bôi lµ kh«ng khÝ cã ¸p suÊt tõ 300 - 800 mmH2O, tèc ®é chÊt biÕn bôi khi ra khái miÖng phun tõ 50 - 80 m/s. Trªn h×nh 5.6 tr×nh bµy s¬ ®å cÊu t¹o cña mét sè lo¹i má phun ¸p suÊt thÊp. Trong má phun h×nh 5.6a, dÇu phun ra tõ èng (1) gÆp dßng kh«ng khÝ trong èng (2) bÞ biÕn thµnh bôi dÇu cïng víi kh«ng khÝ phun ra khái miÖng phun (4) vµ ®−îc ®èt ch¸y. - 87 -
 10. Kh«ng khÝ vµo má phun cã ¸p suÊt kho¶ng 500mmH2O, tèc ®é tõ 70 - 80 m/s. KiÓu má phun nµy cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n nh−ng lu«n lu«n ph¶i gi÷ cho má phun lµm viÖc ®ñ c«ng suÊt. 2 2 4 4 1 1 3 a) b) H×nh 5.6 S¬ ®å má phun ¸p suÊt thÊp 1) §−êng dÉn dÇu 2) §−êng dÉn kh«ng khÝ 3) VÝt chØnh dÇu 4) MiÖng má phun Trong má phun h×nh 5.6b, dÇu chuyÓn ®éng trong èng (1), kh«ng khÝ chuyÓn ®éng trong èng dÉn (2). Khi dÇu phun ra khái miÖng èng phun bÞ kh«ng khÝ ®¸nh t¬i thµnh bôi dÇu t¹o thµnh hçn hîp ®i ra khái miÖng èng phun. L−u l−îng dÇu ®−îc ®iÒu chØnh bëi vÝt ®iÒu chØnh (3), cßn l−îng kh«ng khÝ ®−îc ®iÒu chØnh nhê thay ®æi khe hë gi÷a èng phun dÇu vµ miÖng má phun, ¸p suÊt dÇu tõ 500 - 1.000 mmH2O, ¸p suÊt kh«ng khÝ tõ 300 - 700 mmH2O. Nhê c¬ cÊu ®iÒu chØnh, lo¹i má ®èt nµy cã thÓ lµm viÖc víi c«ng suÊt gi¶m tíi 40 - 50%. 5.3.2. Má phun ¸p suÊt cao Trong má phun ¸p suÊt cao, chÊt biÕn bôi lµ kh«ng khÝ nÐn cã ¸p suÊt tõ 4 - 6 at hoÆc h¬i n−íc cã ¸p suÊt tõ 5 - 15 at , tèc ®é hçn hîp ra khái miÖng má phun ®¹t tíi 330 m/s hoÆc lín h¬n. 3 2 1 H×nh 5.7 Má phun ¸p suÊt cao 1) §−êng dÉn dÇu 2) §−êng dÉn chÊt biÕn bôi 3) §−êng dÉn kh«ng khÝ - 88 -
 11. Trong má ®èt h×nh 5.7, dÇu ®−îc dÉn vµo èng (1), chÊt biÕn bôi ®−îc dÉn vµ èng (2), cßn kh«ng khÝ ®èt nhiªn liÖu ®−îc dÉn vµo qua èng (3). Khi ë nhiÖt ®é th−êng, tèc ®é cña kh«ng khÝ biÕn bôi ra khái miÖng èng phun ®¹t tõ 300 - 320 m/s, nÕu nung nãng tr−íc ®Õn 200 - 300oC, tèc ®é cã thÓ ®¹t tíi 500 - 530 m/s. L−îng chÊt biÕn bôi nÕu lµ kh«ng khÝ nÐn cÇn 0,6 - 0,8 m3/kg, nÕu lµ h¬i n−íc cÇn 0,4 - 0,6 kg h¬i/kg. Víi lo¹i má ®èt nµy, nÕu kÝch th−íc nhá th× chiÒu dµi ngän löa kho¶n 2,5 - 4 m, nÕu kÝch th−íc lín cã thÓ tíi 6 - 7 m. 5 3 4 3 2 1 H×nh 5.8 S¬ ®å cÊu t¹o má phun ¸p suÊt cao 1) §−êng dÉn dÇu 2) §−êng dÉn chÊt biÕn bôi 3) èng loe La- van 4) Buång hçn hîp 5) §−êng dÉn kh«ng khÝ Víi má phun h×nh 5.8, trªn phÇn ®Çu cña èng phun cã l¾p thªm èng loe La-van (3), nhê èng loe nµy tèc ®é chÊt biÕn bôi ®¹t tíi 750 m/s hoÆc cao h¬n. Nhê vËy chÊt l−îng biÕn bôi tèt h¬n vµ chiÒu dµi ngän löa cã thÓ ®¹t tíi 8 - 10 m. Lo¹i má phun nµy cã c«ng suÊt tõ 250 - 2.500 kg/h, l−îng chÊt biÕn bôi 180 - 1.900 kg/h ®èi víi kh«ng khÝ nÐn vµ 25 - 1250 kg/h ®èi víi h¬i n−íc. 5.3.3. TÝnh to¸n má phun ViÖc tÝnh to¸n má phun nh»m x¸c ®Þnh kÝch th−íc c¸c ®−êng èng dÉn vµ kÝch th−íc miÖng ra cña dÇu, cña kh«ng khÝ tõ ®ã tÝnh to¸n c¸c th«ng sè kh¸c hoÆc chän má ®èt cã s½n. a) TÝnh to¸n má phun ¸p suÊt thÊp Th«ng sè ban ®Çu: + Lo¹i nhiªn liÖu. - 89 -
 12. + L−îng tiªu hao nhiªn liÖu G1 [kg/s]. + ¸p suÊt kh«ng khÝ trong èng dÉn tr−íc má phun p0 [N/m2]. + NhiÖt ®é kh«ng khÝ t2 [oC]. + L−îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn dÇu G2 [kg/kg]. + ¸p suÊt m«i tr−êng lß pmt [N/m2]. d1 d2 H×nh 5.9 S¬ ®å tÝnh to¸n má phun ¸p suÊt thÊp - TÝnh ¸p suÊt cÇn thiÕt cña kh«ng khÝ: p® = pmt + pt Trong ®ã pt ¸p suÊt tÜnh t¹i miÖng ra, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: pt = k.p0 Víi k lµ hÖ sè tæn thÊt trong ®−êng dÉn th−êng lÊy k =0,9. - Tèc ®é kh«ng khÝ khi ra khái miÖng phun: ⎛ p ⎞ ω2 = 2.R.T2 ⎜1 − mt ⎜ ⎟ ⎟ [m/s] (5.8) ⎝ pd ⎠ Trong ®ã: R - h»ng sè khÝ, R = 288 [Nm/kg.oK]. T2 - nhiÖt ®é ban ®Çu cña kh«ng khÝ, [oK]. - TiÕt diÖn miÖng ra cña kh«ng khÝ: G2 F2 = [m2] ω2 .ρ 2 Trong ®ã ρ2 lµ khèi l−îng riªng cña kh«ng khÝ [kg/m3] ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng: pd ρ2 = [kg/m3] R.T2 - TiÕt diÖn miÖng ra cña èng phun dÇu: - 90 -
 13. G1 F1 = [m2] ω1 .ρ1 Trong ®ã: ω1 - tèc ®é cña dÇu, ®èi víi má phun ¸p suÊt thÊp chän ω1 = 1m/s. ρ1 - khèi l−îng riªng cña dÇu [kg/m3]. - §−êng kÝnh miÖng ra cña èng dÉn dÇu: 4.F1 d1 = [m] (5.9) π - TiÕt diÖn ngoµi cña miÖng èng phun dÇu: Khi chiÒu dµy thµnh èng lµ δ, tiÕt diÖn ngoµi cña èng dÉn dÇu: π.(d 1 + 2δ ) 2 F1n = [m2] 4 - §−êng kÝnh miÖng ra cña èng dÉn kh«ng khÝ: 4.(F2 + F1n ) d2 = [m] (5.10) π - Tèc ®é cña hçn hîp bôi dÇu vµ kh«ng khÝ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: ω1 + ϕ.ω2 (1 + E u ) ωhh = 1+ ϕ Trong ®ã p 2 − p mt Eu = , tiªu chuÈn ¬-le, víi p2 lµ ¸p suÊt tÜnh trong dßng ch¶y cña chÊt ρ 2 .ω2 biÕn bôi. ϕ - suÊt tiªu hao chÊt biÕn bôi [kg/kg]. - KiÓm tra kÝch th−íc h¹t dÇu: 12.σ 1+ ϕ d= . (∆ω)2 .ρ 2 ϕ Trong ®ã: + ∆ω = ω2 (1 + E u ) − ω1 . + σ - søc c¨ng bÒ mÆt cña dÇu [N/m2], th−êng σ = 0,032 N/m2. - 91 -
 14. Sau khi tÝnh ®−îc c¸c kÝch th−íc chñ yÕu cña má phun, dùa vµo tèc ®é cho phÐp cña kh«ng khÝ ωkk ( ωkk = 10 - 15 m/s) vµ tèc ®é cho phÐp cña dÇu ωd (ωd = 0,2 - 0,8 m/s) trong ®−êng dÉn ®Ó tÝnh tiÕt diÖn vµ ®−êng kÝnh cña ®−êng dÉn. b) TÝnh to¸n má phun ¸p suÊt cao Th«ng sè ban ®Çu: + Lo¹i nhiªn liÖu. + L−îng tiªu hao nhiªn liÖu G1 [kg/s]. + ¸p suÊt kh«ng khÝ trong èng dÉn tr−íc má phun p® [N/m2]. + NhiÖt ®é kh«ng khÝ t2 [oC]. + L−îng tiªu hao kh«ng khÝ nÐn ϕ [kg/kg]. + ¸p suÊt m«i tr−êng lß pmt [N/m2]. + ChØ sè ®o¹n nhiÖt cña kh«ng khÝ k = cp/cv. S¬ ®å tÝnh to¸n tr×nh bµy trªn h×nh 5.10. 0 1 2 d1 D1 D2 0 1 2 H×nh 5.10 S¬ ®å tÝnh to¸n má phun cao ¸p cã l¾p èng loe La-van - TÝnh c¸c th«ng sè t¹i tiÕt diÖn tíi h¹n (0-0): X¸c ®Þnh ¸p suÊt tÜnh ë tiÕt diÖn tíi h¹n cña èng phun La-van: k p th 1 ⎛ 2 ⎞ k −1 = =⎜ ⎟ pd ε ⎝ k + 1⎠ Trong ®ã ε lµ hÖ sè phô thuéc k cã thÓ tra theo gi¶n ®å (h×nh 5.11). + NhiÖt ®é tíi h¹n cña kh«ng khÝ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 2 Tth = Td [oC] k +1 + Khèi l−îng riªng cña kh«ng khÝ t¹i tiÕt diÖn tíi h¹n: - 92 -
 15. p th ρ th = [kg/m3] R.Tth ε 2 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 k 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,5 H×nh 5.11 Sù phô thuéc cña hÖ sè ε vµo k Tèc ®é kh«ng khÝ t¹i tiÕt diÖn tíi h¹n: k ωth = 2. .R.Td [m/s] (5.11) k +1 + TiÕt diÖn tíi h¹n cña èng phun La-van: G th Fth = (5.12) 3600.ωth .ρ th Trong ®ã: Gth = G2 = ϕ.G 1 [kg/s]. - TÝnh c¸c th«ng sè cña phÇn cuèi èng phun La-van (1-1): X¸c ®Þnh tiªu chuÈn tèc ®é: 2 ⎡ k −1 ⎤ ⎛ ωd ⎞ k +1 ⎢ ⎛ pt ⎞ k ⎥ λ =⎜ 2 ⎜ ω ⎟ = k − 1 .⎢1 − ⎜ p ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎝ th ⎠ ⎥ ⎢ ⎝ d ⎣ ⎠ ⎥ ⎦ Trong ®ã: ω® - tèc ®é ban ®Çu cña kh«ng khÝ, [m/s]. pt - ¸p suÊt tÜnh cña kh«ng khÝ ë miÖng ra cña èng [N/m2], cã thÓ lÊy pt = 1,1.pmt. TÝnh tèc ®é cña kh«ng khÝ ë miÖng ra cña èng: ω2.1 = λ.ωth [m/s] TÝnh khèi l−îng riªng cña kh«ng khÝ ë cuèi èng La-van: pt ρ 2.1 = [kg/m3] R.T2.1 - 93 -
 16. TiÕt diÖn cuèi cña èng La-van: Fth ρ th F1 = . (5.13) λ ρ 2.1 TÝnh kÝch th−íc èng dÉn dÇu: + TiÕt diÖn miÖng ra èng phun dÇu: G1 f1 = [m2] (5.14) ω1ρ1 Trong ®ã ω1 - tèc ®é dÇu trong ®−êng dÉn, th−êng chän ω1 = 5 - 10 m/s. + §−êng kÝnh trong cña èng dÉn dÇu t¹i miÖng ra: 4.f1 d1 = (5.15) π + §−êng kÝnh ngoµi cña èng dÉn dÇu t¹i miÖng ra: d n1 = d 1 + 2 δ (5.16) + TiÕt diÖn ngoµi cña èng dÉn dÇu t¹i miÖng ra: π.d 21 f n1 = n 4 TÝnh ®−êng kÝnh trong cña èng phun La-van: 4.(F1 + fn1 ) D1 = [m] (5.17) π TÝnh ®−êng kÝnh èng dÉn dÇu t¹i tiÕt diÖn tíi h¹n: 4.Fth d n 0 = D1 − 2 [m] (5.18) π ChiÒu dµi ång phun La-van: d n 0 − d n1 L= (5.19) α 2.tg 2 Trong ®ã α = 5 - 10o lµ gãc më cña èng phun La-van. - TÝnh c¸c th«ng sè cña èng hçn hîp: X¸c ®Þnh tiªu chuÈn ¥-le ®èi víi kh«ng khÝ t¹i phÇn cuèi èng phun La-van (1-1): pt − pd Eu = ρ 2.1 .ω2.1 2 Tèc ®é chuyÓn ®éng cña hçn hîp: - 94 -
 17. ω1 + ϕ.ω2.1 (1 + E u ) ωhh = (5.20) 1+ ϕ X¸c ®Þnh nhiÖt ®é cña hçn hîp: ∆U 0 c1 .t 1 − c 2 .t 2.1 + G1 t hh = c1 + ϕ.c 2 Trong ®ã: t1 - nhiÖt ®é nung nãng tr−íc dÇu [oC]. t2.1 - nhiÖt ®é kh«ng khÝ cuèi èng La-van [oC]. c1, c2 - nhiÖt dung trung b×nh cña dÇu vµ kh«ng khÝ [j/kg.®é]. ∆U0 - ®é gi¶m ®éng n¨ng cña chÊt biÕn bôi, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: ϕ [ω2.1 (1 + E u ) − ω1 ] ∆U 0 = G1 . . [N.m/s] 1+ ϕ 2 Khèi l−îng riªng kh«ng khÝ khi ra khái miÖng phun: p mt ρ kk = [kg/m3] (5.21) R.Thh - TiÕt diÖn ra cña èng hçn hîp (tiÕt diÖn 2-2): Coi l−u l−îng thÓ tÝch cña dÇu kh«ng ®¸ng kÓ, cã thÓ tÝnh tiÕt diÖn miÖng ra cña èng hçn hîp: Vkk F2 = [m2] ωhh G2 Trong ®ã Vkk lµ l−u l−îng thÓ tÝch cña kh«ng khÝ t¹i miÖng ra, Vkk = . ρ kk §−êng kÝnh miÖng ra cña èng hçn hîp: 4.F2 D2 = [m] (5.22) π ChiÒu dµi èng hçn hîp: Khi chän gãc më cña èng hçn hîp cïng gãc më cña èng phun La-van, chiÒu dµi èng hçn hîp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: D 2 − D1 L hh = (5.23) α 2.tg 2 - 95 -
 18. §−êng kÝnh h¹t bôi dÇu: 12.σ 1+ ϕ d= . (∆ω)2 .ρ 2 ϕ 5.4. ThiÕt bÞ ®èt nhiªn liÖu khÝ §Ó ®èt nhiªn liÖu khÝ ng−êi ta sö dông thiÕt bÞ gäi lµ má ®èt. Theo ®Æc ®iÓm hoµ trén khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ, ng−êi ta chia má ®èt thµnh: + Má ®èt cã sù hßa trén tr−íc (má ®èt tù hót). + Má ®èt kh«ng cã sù hßa trén tr−íc (má ®èt lång èng). Trong má ®èt cã sù hßa trén tr−íc, khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ ®−îc hßa trén tr−íc trong má ®èt vµ phun vµo buång lß ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ch¸y. Trong má ®èt kh«ng cã sù hßa trén tr−íc, khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ ®−îc phun vµo buång lß ch−a ®−îc hßa trén, sù hßa trén chñ yÕu xÈy ra trong buång lß. 5.4.1. Má ®èt tù hót Má ®èt tù hót ®−îc dïng nhiÒu trong c¸c lß c«ng suÊt nhá vµ trung b×nh, ®èt c¸c lo¹i khÝ ®èt nhiÖt trÞ kh«ng cao. ¦u ®iÓm cña lo¹i má ®èt nµy lµ: + Hoµ trén khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ tèt, t¹o ®iÒu kiÖn ®èt ch¸y hoµn toµn nhiªn liÖu víi hÖ sè d− kh«ng khÝ nhá. + Kh«ng khÝ Ýt bÞ rß rØ, cã thÓ dïng thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt gèm. Tuy nhiªn lo¹i má ®èt nµy cã nh−îc ®iÓm: + Ph¹m vi ®iÒu chØnh c«ng suÊt hÑp. + KhÝ ®èt ph¶i cã ¸p suÊt lín, nhiÖt ®é nung kh«ng khÝ cã giíi h¹n. + KÝch th−íc má ®èt lín. Theo cÊu t¹o, má ®èt tù hót ®−îc chia thµnh hai lo¹i: + Má ®èt tù hót mét èng dÉn. + Má ®èt tù hót hai èng dÉn. a) Má ®èt tù hót mét èng dÉn S¬ ®å cÊu t¹o má ®èt tù hót mét èng dÉn tr×nh bµy trªn h×nh 5.12. Trong má ®èt mét èng dÉn, khÝ ®èt cã ¸p suÊt cao qua ®−êng dÉn (1) phun ra ®Çu miÖng phun víi tèc ®é lín, t¹o nªn vïng ch©n kh«ng xung quanh miÖng èng phun, hót kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi vµo qua khe hë (3). KhÝ ®èt vµ kh«ng khÝ tiÕp tôc ®−îc hßa trén trong èng (4), qua èng khuÕch t¸n (5) vµ miÖng má ®èt vµo buång lß ®Ó thùc hiÖn qu¸ - 96 -
 19. tr×nh ch¸y. L−îng kh«ng khÝ ®−îc ®iÒu chØnh nhê thay ®æi khe hë (3) khi dÞch chuyÓn c¬ cÊu (2). Tèc ®é hçn hîp ë miÖng ra má ®èt tõ 20 - 30 m/s. 4 5 1 6 2 3 H×nh 5.12 Má ®èt tù hót mét èng dÉn 1) §−êng dÉn khÝ ®èt 2) C¬ cÊu ®iÒu chØnh 3) §−êng dÉn kh«ng khÝ 4) èng hçn hîp 5) èng loe 6) MiÖng má ®èt Má ®èt tù hót mét èng dÉn cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ l¾p ®Æt nh−ng c«ng suÊt nhiÖt kh«ng lín, th−êng dïng cho lß cì nhá. b) Má ®èt tù hót hai èng dÉn S¬ ®å cÊu t¹o má ®èt tù hót hai èng dÉn tr×nh bµy trªn h×nh 5.13. 2 3 4 1 5 H×nh 5.13 Má ®èt tù hót hai èng dÉn 1) §−êng dÉn khÝ ®èt 2) §−êng dÉn kh«ng khÝ 3) èng hçn hîp 4) èng loe 5) N−íc lµm nguéi Trong má ®èt tù hót hai èng dÉn, khÝ ®èt cã ¸p suÊt cao qua ®−êng dÉn (1) phun ra ®Çu miÖng phun víi tèc ®é lín, t¹o nªn vïng ch©n kh«ng xung quanh miÖng èng phun, hót kh«ng khÝ cã ¸p suÊt d− tõ èng dÉn (2) vµo dßng khÝ ®èt. KhÝ ®èt vµ kh«ng khÝ tiÕp tôc ®−îc hßa trén trong èng (3), qua èng khuÕch t¸n (4) vµ miÖng má ®èt vµo buång lß ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ch¸y. Má ®èt tù hót hai èng dÉn cã c«ng suÊt nhiÖt lín nh−ng kÕt cÊu phøc t¹p, th−êng dïng cho lß cì lín. - 97 -
 20. 5.4.2. Má ®èt lång èng Má ®èt lång èng ®−îc dïng nhiÒu trong c¸c lß ®èt khÝ cã nhiÖt trÞ cao, nhÊt lµ c¸c lß cÇn tËp trung nhiÖt ®Ó thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ víi sè má ®èt kh«ng nhiÒu. Má ®èt lo¹i nµy cã −u ®iÓm: + Ph¹m vi ®iÒu chØnh c«ng suÊt réng. + KÝch th−íc nhá gän. + Cã thÓ lµm viÖc víi khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ nung nãng tr−íc cã nhiÖt ®é cao. + Ngän löa kÐo dµi vµ vïng nhiÖt ®é cao c¸ch xa miÖng má ®èt vµ t−êng lß. Nh−îc ®iÓm: + HÖ sè tiªu hao kh«ng khÝ lín, lµm gi¶m nhiÖt ®é ch¸y cña nhiªn liÖu vµ t¨ng hµm l−îng ni t¬ trong s¶n vËt ch¸y. + Ph¶i cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh tØ lÖ khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ. + Tæn hao kh«ng khÝ trªn ®−êng dÉn lín. Theo cÊu t¹o, má ®èt lßng èng ®−îc chia ra: + Má ®èt lßng èng th«ng th−êng. + Má ®èt lång èng cã dßng xo¸y. a) Má ®èt lßng èng th«ng th−êng C¸c má ®èt lång èng th«ng th−êng (h×nh 5.14) cã hai èng dÉn, èng (1) dÉn khÝ ®èt, èng (2) dÉn kh«ng khÝ. Sù hoµ trén khÝ ®èt vµ kh«ng khÝ xÈy ra nhê sù va ®Ëp cña dßng kh«ng khÝ víi khÝ ®èt. Sù hßa trén cña má ®èt lo¹i nµy kh«ng tèt nªn ngän löa kÐo dµi. Tèc ®é khÝ ®èt ra khái miÖng phun kho¶ng 80 - 100 m/s, tØ lÖ gi÷a tèc ®é kh«ng khÝ vµ khÝ ®èt kho¶ng 1:3 ®Õn 1:2. Khi c«ng suÊt má ®èt nhá, kÕt cÊu má ®èt cã d¹ng h×nh 5.14a, cßn khi c«ng suÊt lín cã d¹ng h×nh 5.14b. 2 1 2 3 a) 1 b) H×nh 5.14 Má ®èt lång èng kh«ng cã t¹o xo¸y 1) §−êng dÉn khÝ 2) §−êng dÉn kh«ng khÝ 3) Cöa quan s¸t - 98 -
Đồng bộ tài khoản