Giáo trình lý thuyết thương mại điện tử

Chia sẻ: Nhi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
167
lượt xem
85
download

Giáo trình lý thuyết thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Internet là m ng toàn c u c a các m ng k t n i các t ch c chính ph , các trư ng, các vi n và các t ch c kinh doanh. ( Internet is the international computer network of networks that connects government, academic and business institutions. i h c California Santa Cruz, M ) Internet là m ng k t n i l n nhau gi a các máy ch . Internet là m ng k t n i c a hàng ngàn m ng và hàng tri u máy tính, k t...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình lý thuyết thương mại điện tử

 1. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 1 CHƯƠNG 1: T NG QUAN V THƯƠNG M I I N T 1. Internet là gì? Internet là m ng toàn c u c a các m ng k t n i các t ch c chính ph , các trư ng, các vi n và các t ch c kinh doanh. ( Internet is the international computer network of networks that connects government, academic and business institutions. i h c California Santa Cruz, M ) Internet là m ng k t n i l n nhau gi a các máy ch . Internet là m ng k t n i c a hàng ngàn m ng và hàng tri u máy tính, k t n i v i các ơn v kinh doanh, trư ng h c,chính ph , và cá nhân.( Interconnected network of thousands of networks and millions of computers, links businesses, educational institutions, government agencies, and individuals. i h c Nam Columbia – M ) L ch s phát tri n Năm 1969 m ng ARPAnet( the Advanced Research Project Agency – B ph n D án nghiên c u cao c p c a B qu c phòng M ) ra i ( ti n thân c a Internet). Năm 1972 ra i email i n t M ng ARPnet v n hành trên nguyên t c không c n s i u khi n trung tâm (without centralized control) Năm 1982, giao th c internet (NCP) ư c thay th b i giao th c TCP/IP. Ban u internet ư c s d ng trư ng h c, vi n nghiên c u, quân i, sau ó chính ph M cho phép s d ng vào thương m i 2. World Wide Web là gì ? World Wide Web là t p h p nh ng văn b n trên t t c các máy tính k t n i v i nhau trên toàn c u thông qua nh ng ư ng siêu k t n i có th click ư c. Ngư i s d ng ph i ch y trình duy t Web truy c p Web. (World Wide Web is a collection of documents on computers located throughout the world that are connected to each other by clickable hyperlinks. You must need to run a browser program to access the web). L ch s phát tri n 1989 – 1991: Tim Berners-Lee c a CERN phát minh ra Web 1993: Marc Andreesen và ng nghi p NCSA (National Center for Supercomputing Applications) t o ra Mosaic, trình duy t web v i GUI ch y trên Windows, Macintosh, or Unix 1994: Andreessen, Jim Clark tìm ra Netscape, t o ra trình duy t web thương m i u tiên g i là Netscape Navigator. 1995: Microsoft gi i thi u Internet Explorer là phiên b n c a trình duy t web 3. M ng n i b và m ng m r ng M ng n i b (Intranet) là m ng dùng trong n i b t ch c, cũng dùng giao th c TCP/IP c a internet. M ng m r ng ( Extranet) là m ng n i b nhưng cho phép m t s i tư ng ngoài t ch c truy c p v i nhi u m c phân quy n khác nhau HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
 2. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 2 4. Thương m i i n t là gì ? TM T là vi c th c hi n các ho t ng thương m i d a trên các công c i n t , c bi t là Internet và WWW. L ch s phát tri n Ti n thân: S trao i d li u i n t (EDI – Electronic Data Interchange) Không có ch c năng c a Internet 1995: Kh i u c a TM T u tiên là nh ng banner qu ng cáo Sau ó, TM T phát tri n nhanh chóng M S phát tri n TM T B2C S phát tri n TM T B2B 5. L i ích c a TM T Qu ng bá thông tin và ti p th cho th trư ng toàn c u v i chi phí c c th p D ch v t t hơn cho khách hàng Tăng doanh thu Gi m chi phí ho t ng L i th c nh tranh 6. Các c p phát tri n c a TM T Cách th 1 : 6 c p phát tri n TM T Cp 1: hi n di n trên m ng Cp 2: có website chuyên nghi p Cp 3: chu n b TM T Cp 4: áp d ng TM T Cp 5: TM T không dây Cp 6: C th gi i trong m t máy tính Cách th 2 : 3 c p phát tri n TM T 1: thương m i thông tin Cp 2: thương m i giao d ch Cp 3: thương m i tích h p Cp HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
 3. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 3 7. Kinh doanh i n t và TM T Kinh doanh i n t : có 2 nghĩa • Công ty ư c thành l p ch kinh doanh trên m ng • Công ty i n t hoá các ho t ng ch c năng bên trong công ty dùng công ngh c a Internet TM T: th c hi n các giao d ch thương m i d a trên các công c i n t . 8. Mô hình Kinh doanh i n t 9. Các mô hình c a TM T Business-to-Consumer (B2C) Business-to-Business (B2B) Consumer-to-Consumer (C2C) Peer-to-Peer (P2P) Mobile commerce (M-commerce) 10. Unique Features of E-commerce Technology Ubiquity Global reach Universal standards Information richness Interactivity Information density Personalization/customization Social technology 11. Th c tr ng TM T trên th gi i Theo Google: có hơn 8 t trang web Theo Whois: có hơn 40 tri u tên mi n website ang ho t ng The Internet World Stats: s ngư i truy c p hơn 800 tri u ngư i, chi m 12,7% dân s . HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
 4. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 4 12. Tình hình phát tri n Internet th gi i 13. Doanh s TM T toàn c u (B2B+B2C) 14. Doanh s bán l qua m ng M HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
 5. THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 5 15. Th c tr ng TM T Vi t Nam Có hơn 10 tri u ngư i truy c p internet, chi m 12,5 % dân s • Có hơn 17500 website • 2004: sàn giao d ch B2B, các website rao v t, các siêu th tr c tuy n B2C ra i • Doanh nghi p quan tâm hơn v vi c l p website h tr marketing, bán hàng qua m ng…. • Quan i m c a DN v tác d ng c a website CÂU H I ÔN T P 1. Hãy nêu khái ni m TM T? TM T có c i m gì khác so v i Thương m i truy n th ng? 2. Phân tích các l i ích c a TM T. S ra i c a TM T ã tác ng như th nào t i vi c thúc y ho t ng marketing và qu ng cáo s n ph m HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
 6. Chương 2 Mô hình kinh doanh Thương m i i n t Website là gì? “Show room” trên m ng Internet . Trưng bày và gi i thi u thông tin, hình nh, s n ph m, d ch v c a doanh nghi p, cho m i ngư i truy c p b t c lúc nào. Ví d : www.vnexpress.net, www.google.com, www.alibaba.com, www.tinmoi.vn, www.timnhanh.com.vn.... Là t p h p m t hay nhi u trang web. t o m t website c n 3 y u t cơ b n: o Tên mi n (domain) o Nơi lưu tr website ( hosting) o N i dung các trang thông tin ( web page) 1
 7. 2
 8. Mô hình kinh doanh TM T (Business Models) TM T làm thay i cách mà công ty giao d ch v i các công ty khác, v i khách hàng và trong n i b công ty Trư c khi tham gia vào m t d án TM T có vài i u các b n c n ghi nh . ó là i u gì? Câu tr l i o Hi u bi t v mô hình kinh doanh c a chính b n và th trư ng b n nh m vào. Thư ng nó không ph i ơn gi n như chúng ta tư ng o Hi u nh ng gì ta ch n làm v i TM T: mô hình và các nguyên t c o M t chi n lư c tri n khai các gi i pháp TM T Khuynh hư ng TM T ngày nay o S sa sút m nh m c a các nhà bán l trên m ng – nh ng ngư i không có c a hàng th t o Thu nh p t qu ng cáo trên nhi u website ã sút gi m tr m tr ng o Khách hàng tìm n website c a nh ng c a hàng th t mà h tin tư ng. H cũng ít quan tâm hơn i v i vi c so sánh giá c . o Chính vì v y m t s site d a vào vi c cung c p kh năng so sánh giá c cho khách hàng ã không còn tìm th y i m m nh c a h n a Mô hình kinh doanh.. o T trư c khi có s ra i c a WWW, các nhà công nghi p ã nghĩ n email như là 1 phương ti n có th khai thác cho kinh doanh o Kinh nghi m cho th y không có mô hình chu n v TM T t trư c. Nh ng ngư i thành công là nh ng ngư i bi t t sáng t o ra mô hình kinh doanh cho riêng mình c tính c a nh ng ngư i thành t là o Tr Có tinh th n sáng l p doanh nghi p Ch p nh n r i ro 1. MÔ HÌNH B NG HI U (Poster/Billboard model) ăng các thông tin cho ngư i khác c và ra quy t nh Email và a ch doanh nghi p ư c ưa lên t t c các phương ti n thông tin và giao d ch Qu ng cáo, gi y tiêu , b ng ghi nh , fax và danh thi p Trang web có kh năng h i áp t ng a ch web xu t hi n trong các email mà công ty g i i Chi phí th p cho ngư i m i kh i s Ví d : Biti’s www.bitis-vn.com, Ph 24 (www.pho24.com.vn) Site c a h cung c p thông tin v SP và a ch các chi nhánh bán hàng. H làm s n trang liên h khách hàng g i thông tin cho h khi c n mua SP. Khách hàng cũng có th liên l c b ng i n tho i, fax hay b ng thư (có ghi trên web c a h ) 3
 9. Ví d : EducationPlanet The Education Planet Newsletter brings you this week's top educational sites, news stories and featured "Curriculum Corners" as selected by our team of teacher reviewers. Please visit the Education Planet site at http://www.educationplanet.com to access over 100,000 educational resources including 16,000 lesson plans. Education Planet o Hình th c: G i email n khách hàng Tr v a ch web có n i dung c p nh t Trên email luôn có a ch URL c a các trang c p nh t giúp hư ng khách hàng n trang c n tìm Cách th c trình bày thông d ng trên email T o trang HTML và g i th ng theo ư ng email n khách hàng Luôn có các siêu liên k t (hyperlink) trong các trang HTML giúp khách hàng có th tìm n trang ‘qu ng cáo’ khi c n Dùng trang HTML là phương cách hi u qu vì dung lư ng nh , d g i và d nh n Có th trình bày hình nh ng và tĩnh giúp email thêm sinh ng và thu hút Ví d khác: cyberconsult.com.au Cung c p mi n phí m t s thông tin cơ s v e-commerce th c hi n tư v n chuyên sâu cho khách hàng quan tâm S d ng email và nhi u phương ti n truy n thông thông thư ng khác qu ng cáo website và d ch v tư v n c a h 4
 10. Lư u ý i m chính y u c n làm trong mô hình này là cho khách hàng bi t a ch (email, web, hay a ch thông thư ng) và cách liên h v i doanh nghi p. Công vi c bán hàng s ư c th c hi n sau ó. 2. Mô hình nh ng trang vàng (Yellow Pages Model) n các ngu n thông tin hay a ch nơi cung c p s n ph m T o ra 1 b ng danh m c (Menu) cho phép tr Khách hàng có th tìm thông tin b ng cách ‘search’ b ng tên, ngành công nghi p hay lo i hình kinh doanh Có th t o ra trên server Gopher, Bulletin Board, Web hay Máy ch thông tin khu v c r ng (Wide Area Information Server (WAIS)) o WAIS là m t h th ng công c tìm ki m văn b n s d ng giao th c chu n ANS Z39.50 tìm cơ s d li u ã ư c ánh s (index) trên máy tính t xa u tư nhi u v n M c chi tiêu cho Yellowpages M c dù chi tiêu cho Yellow Pages trên Internet còn kém xa m c chi tiêu cho phương ti n này trên gi y, ã có nhi u d u hi u cho th y m c chi tiêu này s tăng 5
 11. 3. Mô hình brochure i u khi n (Cyber Brochure Model) Là d ng brochure v i ch c năng cung c p thông tin và phân lo i s n ph m Các thông tin thư ng chi ti t hơn mô hình yellow page Ph m vi thư ng t p trung trong ph m vi m t doanh nghi p Ví d : www.moorcroft.com o Cung c p chi ti t các thông tin chi ti t v SP và cách làm SP s c a h o Cho phép xem thư m c các m t hàng theo th lo i và tên o Chi ti t v giá c cũng ư c hi n th o KH c n i n vào m u ơn t hàng ư c thi t k s n yêu c u SP o Không có kh năng bán hàng tr c ti p t website 4. Mô hình qu ng cáo (Advertising Model) Là các trang web có công c tìm ki m Cung c p các không gian qu ng cáo trên trang web M t s trang web còn có kh năng ‘qu ng cáo theo yêu c u’. Ch ng h n b n ang tìm ki m m t lo i thông tin nào ó, banner có ch a thông tin v SP tương ng s xu t hi n Mô hình này thích h p cho các doanh nghi p cung c p d ch v trên m ng Cross-marketing: ti p th cho nhi u m t hàng Ví d site bán xe cơ gi i có th gi i thi u thêm các xe cũ, cho thuê xe... 6
 12. 5. Mô hình ăng ký: emarketer.com Là lo i mô hình website ch dành cho h i viên và khách hàng Mô hình này ư c ‘mư n’ t mô hình xu t b n Tương t như khi KH ăng ký báo nh kỳ hàng tháng hay hàng quí Hình th c này thư ng ư c s d ng b i các doanh nghi p có SP có th phân ph i tr c ti p trên m ng như báo chí, ph n m m... 7
 13. 6. Mô hình c a hàng o (Virtual Storefront Model) D ch v thông tin hoàn h o Giúp làm ti p th cho s n ph m và d ch v ngay trên m ng Mua bán tr c ti p t website Là mô hình hoàn h o nh t trong các mô hình kinh doanh Ví d : amazon.com Site bán l trên m ng l n nh t th gi i Có hơn 3 tri u u sách và nhi u m t hàng khác Thanh toán tr c ti p Nhi u ch c năng ngo n m c khác: Wish-list C p password t ng Gi i thi u SP tương t . 8
 14. 7. Mô hình u giá (Auction Model) Mô hình cho phép ngư i mua và ngư i bán tham gia trên m t c a hàng o do mình t o ra Dùng tìm ki m SP hay mua SP v i giá t t nh t 9
 15. Ví d : Priceline.com o www.priceline.com còn là mô hình o ngư c c a u giá (Reserve Auction Model): cho phép khách hàng ch n giá theo ý mu n và nhà cung c p s căn c vào ó quy t nh bán SP o K t khi thành l p: (4/1998), ã bán: 12 tri u vé máy bay 6 tri u êm khách s n 10
 16. 8. Mô hình h i thương (Affiliate Model) Mô hình kêu g i các ch website tham gia làm các d ch v c a m t website nào ó Mô hình www.amazon.com kêu g i s tham gia c a các website khác làm i m gi i thi u phân ph i cho amazon 11
 17. 9. Mô hình h i th (Portal Model) Là mô hình cung c p nhi u lo i d ch v Internet trên cùng m t a i m Ph n l n h i th cung c p m t s d ch v mi n phí như công c tìm ki m, tin t c trong và ngoài nư c, nơi truy tìm hàng bán, email hay phòng tho i (chat room) Ví d : Sino.net có kho ng 16,000 hotels trong thư m c mà khách thuê phòng có th t tr c ti p qua Internet 12
 18. II. Các lưu ý tri n khai thành công mô hình kinh doanh Không ch riêng công ngh là v n chính Kinh doanh cũng là v n quan tr ng Khách hàng m c tiêu c n gì? Xác nh và tái xác nh m c tiêu kinh doanh o T l hoàn v n o B2C hay B2B o Th trư ng h i ngo i? i th c nh tranh c a ta ang làm gì? o Qui mô c a d án o Th i gian và th i lư ng o Ngân sách o Tài nguyên (bao g m các y u t phù h p v i i u ki n hi n t i c a công ty) Các lưu ý... S tương thích v i h th ng hi n t i c a công ty o H th ng qu n lý s sách, ch ng t , theo dõi khách hàng... nhân l c v i k năng c n thi t không o Có Thi t k website o Ai s làm công vi c ó o Ai ch u trách nhi m b o trì C n xây d ng chi n lư c dư i d ng văn b n Có căn c i chi u và theo dõi C n xác nh hình th c c a Storefront và Shopping Cart o Có m t s chu n m c cho các hình th c này (xem www.ecml.org) o Ngôn ng này tiêu chu n hóa m t s b ph n dùng trong shopping cart Duy trì Catalog Marketing Các tác v t hàng D ch v khách hàng, bao g m c Bulletin Board Môi trư ng phát tri n Bài t p Vi ng thăm website www.chodientu.vn và mô t chi ti t mô hình kinh doanh này 1. Mô t mô hình o ngư c u giá c a www.priceline.com 2. 3. Mô t mô hình h i th c a www.ninemsn.com.au 13
 19. CHƯƠNG 3 : MARKETING QUA M NG INTERNET N I DUNG Marketing i n t M t s cách e-Marketing cơ b n Cách th c thu hút ngư i xem E- Marketing dành cho DN s n xu t và XK E- Marketing dành DN s n xu t và d ch v T i ưu hoá website I. MARKETING I N T LÀ GÌ Quá trình l p k ho ch v s n ph m, giá, phân ph i và xúc ti n i v i s n ph m, d ch v và . tư ng áp ng nhu c u c a t ch c và cá nhân - d a trên các phương ti n i n t và Internet. (Phillip Kotler) Marketing i n t bao g m t t c các ho t ng tho mãn nhu c u và mong mu n c a khách hàng thông qua internet và các phương ti n i n t (Ngu n: Joel Reedy, Shauna Schullo, Kenneth Zimmerman, 2000) V cơ b n, marketing i n t ư c hi u là các ho t ng marketing ư c ti n hành qua các phương ti n i n t và m ng vi n thông. Trong ó, phương ti n i n t có th là máy tính, mobile, PDA… còn m ng vi n thông có th là internet, m ng thông tin di ng… M TS CÁCH e-MARKETING CƠ B N ăng ký a ch website, t khoá, lĩnh v c c a website v i m t vài b t.m ki m chính ăng ký a ch website v i các danh b Trao i link v i các website khác t banner qu ng bá website trên các trang website n i ti ng ăng rao v t gi i thi u website Email marketing… I M KHÁC BI T SO V I MARKETING TRUY N TH NG Tc giao d ch Th i gian ho t ng Ph m vi ho t ng a d ng hoá s n ph m Tăng cư ng quan h khách hàng T ng hoá các giao d ch e-Marketing là xu hư ng c a xã h i QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N E-MARKETING: 3 giai o n phát tri n: Website thông tin; catalogue i n t ng hoá quy tr.nh giao d ch, o lư ng giao d ch, Website giao d ch: ti n hành các giao d ch, t d ch v thanh toán Website tương tác: liên k t các website/h th ng thông tin c a các nhà cung c p, nhà s n xu t, nhà phân ph i,.. Ph i h p các quy trình s n xu t kinh doanh (các h ng ô tô, máy tính,…) II. NG D NG C A E-MARKETING 1. Nghiên c u th trư ng i u tra th trư ng, th hi u khách hàng tr c tuy n Nghiên c u i th c nh tranh 2. ánh giá hành vi khách hàng Khách hàng n t âu? Quan tâm n s n ph m nào? L a ch n h.nh nh s n ph m, giá c , i u ki n giao hàng,.. Các yêu c u cá bi t hoá s n ph m? 3. Phân o n th trư ng và xác nh th trư ng m c tiêu Khách hàng nt âu -> kênh marketing 4. nh v s n ph m Xem nhi u nh t, giá th p nh t, mua nhi u nh t, h i hàng nhi u nh t,… 1
 20. 5. Chi n lư c marketing h n h p S n ph m m i: ph i rút ng n chu kỳ s n ph m Giá: bi n i c p nh t, phù h p v i t ng nhóm khách hàng, th trư ng Phân ph i: h u hình, vô hình Xúc ti n: nhi u kênh e-marketing 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản