Giáo trình lý thuyết thương mại điện tử

Chia sẻ: yeumala

Internet là m ng toàn c u c a các m ng k t n i các t ch c chính ph , các trư ng, các vi n và các t ch c kinh doanh. ( Internet is the international computer network of networks that connects government, academic and business institutions. i h c California Santa Cruz, M ) Internet là m ng k t n i l n nhau gi a các máy ch . Internet là m ng k t n i c a hàng ngàn m ng và hàng tri u máy tính, k t...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình lý thuyết thương mại điện tử

THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 1

CHƯƠNG 1: T NG QUAN V THƯƠNG M I I N T
1. Internet là gì?
Internet là m ng toàn c u c a các m ng k t n i các t ch c chính ph , các trư ng, các vi n và các
t ch c kinh doanh. ( Internet is the international computer network of networks that connects
government, academic and business institutions. i h c California Santa Cruz, M )
Internet là m ng k t n i l n nhau gi a các máy ch .
Internet là m ng k t n i c a hàng ngàn m ng và hàng tri u máy tính, k t n i v i các ơn v kinh
doanh, trư ng h c,chính ph , và cá nhân.( Interconnected network of thousands of networks and
millions of computers, links businesses, educational institutions, government agencies, and
individuals. i h c Nam Columbia – M )
L ch s phát tri n
Năm 1969 m ng ARPAnet( the Advanced Research Project Agency – B ph n D án
nghiên c u cao c p c a B qu c phòng M ) ra i ( ti n thân c a Internet).
Năm 1972 ra i email i n t
M ng ARPnet v n hành trên nguyên t c không c n s i u khi n trung tâm (without
centralized control)
Năm 1982, giao th c internet (NCP) ư c thay th b i giao th c TCP/IP.
Ban u internet ư c s d ng trư ng h c, vi n nghiên c u, quân i, sau ó chính ph
M cho phép s d ng vào thương m i

2. World Wide Web là gì ?
World Wide Web là t p h p nh ng văn b n trên t t c các máy tính k t n i v i nhau trên toàn c u
thông qua nh ng ư ng siêu k t n i có th click ư c. Ngư i s d ng ph i ch y trình duy t Web
truy c p Web. (World Wide Web is a collection of documents on computers located throughout
the world that are connected to each other by clickable hyperlinks. You must need to run a browser
program to access the web).
L ch s phát tri n
1989 – 1991: Tim Berners-Lee c a CERN phát minh ra Web
1993: Marc Andreesen và ng nghi p NCSA (National Center for Supercomputing
Applications) t o ra Mosaic, trình duy t web v i GUI ch y trên Windows, Macintosh, or
Unix
1994: Andreessen, Jim Clark tìm ra Netscape, t o ra trình duy t web thương m i u tiên
g i là Netscape Navigator.
1995: Microsoft gi i thi u Internet Explorer là phiên b n c a trình duy t web

3. M ng n i b và m ng m r ng
M ng n i b (Intranet) là m ng dùng trong n i b t ch c, cũng dùng giao th c TCP/IP c a
internet.
M ng m r ng ( Extranet) là m ng n i b nhưng cho phép m t s i tư ng ngoài t ch c truy
c p v i nhi u m c phân quy n khác nhau
HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 2

4. Thương m i i n t là gì ?
TM T là vi c th c hi n các ho t ng thương m i d a trên các công c i n t , c bi t là Internet
và WWW.
L ch s phát tri n
Ti n thân: S trao i d li u i n t (EDI – Electronic Data Interchange) Không có ch c
năng c a Internet
1995: Kh i u c a TM T
u tiên là nh ng banner qu ng cáo
Sau ó, TM T phát tri n nhanh chóng M
S phát tri n TM T B2C
S phát tri n TM T B2B
5. L i ích c a TM T
Qu ng bá thông tin và ti p th cho th trư ng toàn c u v i chi phí c c th p
D ch v t t hơn cho khách hàng
Tăng doanh thu
Gi m chi phí ho t ng
L i th c nh tranh

6. Các c p phát tri n c a TM T
Cách th 1 : 6 c p phát tri n TM T
Cp 1: hi n di n trên m ng
Cp 2: có website chuyên nghi p
Cp 3: chu n b TM T
Cp 4: áp d ng TM T
Cp 5: TM T không dây
Cp 6: C th gi i trong m t máy tính

Cách th 2 : 3 c p phát tri n TM T
1: thương m i thông tin
Cp
2: thương m i giao d ch
Cp
3: thương m i tích h p
Cp

HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 3

7. Kinh doanh i n t và TM T
Kinh doanh i n t : có 2 nghĩa
• Công ty ư c thành l p ch kinh doanh trên m ng
• Công ty i n t hoá các ho t ng ch c năng bên trong công ty dùng công ngh c a Internet
TM T: th c hi n các giao d ch thương m i d a trên các công c i n t .

8. Mô hình Kinh doanh i n t
9. Các mô hình c a TM T
Business-to-Consumer (B2C)
Business-to-Business (B2B)
Consumer-to-Consumer (C2C)
Peer-to-Peer (P2P)
Mobile commerce (M-commerce)

10. Unique Features of E-commerce Technology
Ubiquity
Global reach
Universal standards
Information richness
Interactivity
Information density
Personalization/customization
Social technology

11. Th c tr ng TM T trên th gi i
Theo Google: có hơn 8 t trang web
Theo Whois: có hơn 40 tri u tên mi n website ang ho t ng
The Internet World Stats: s ngư i truy c p hơn 800 tri u ngư i, chi m 12,7% dân s .HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 4

12. Tình hình phát tri n Internet th gi i
13. Doanh s TM T toàn c u (B2B+B2C)
14. Doanh s bán l qua m ng M
HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
THƯƠNG M I I N T - CHƯƠNG 1 5

15. Th c tr ng TM T Vi t Nam
Có hơn 10 tri u ngư i truy c p internet, chi m 12,5 % dân s

Có hơn 17500 website

2004: sàn giao d ch B2B, các website rao v t, các siêu th tr c tuy n B2C ra i

Doanh nghi p quan tâm hơn v vi c l p website h tr marketing, bán hàng qua m ng….


Quan i m c a DN v tác d ng c a website
CÂU H I ÔN T P
1. Hãy nêu khái ni m TM T? TM T có c i m gì khác so v i Thương m i truy n th ng?
2. Phân tích các l i ích c a TM T. S ra i c a TM T ã tác ng như th nào t i vi c thúc y ho t
ng marketing và qu ng cáo s n ph m
HQT H NG BÀNG - VB2 - QTKD
Chương 2 Mô hình kinh doanh Thương m i i n t
Website là gì?
“Show room” trên m ng Internet . Trưng bày và gi i thi u thông tin, hình nh, s n ph m, d ch v c a
doanh nghi p, cho m i ngư i truy c p b t c lúc nào. Ví d : www.vnexpress.net, www.google.com,
www.alibaba.com, www.tinmoi.vn, www.timnhanh.com.vn.... Là t p h p m t hay nhi u trang web.
t o m t website c n 3 y u t cơ b n:
o Tên mi n (domain)
o Nơi lưu tr website ( hosting)
o N i dung các trang thông tin ( web page)
1
2
Mô hình kinh doanh TM T (Business Models)
TM T làm thay i cách mà công ty giao d ch v i các công ty khác, v i khách hàng và trong n i b công
ty
Trư c khi tham gia vào m t d án TM T có vài i u các b n c n ghi nh . ó là i u gì?
Câu tr l i
o Hi u bi t v mô hình kinh doanh c a chính b n và th trư ng b n nh m vào. Thư ng nó không ph i
ơn gi n như chúng ta tư ng
o Hi u nh ng gì ta ch n làm v i TM T: mô hình và các nguyên t c
o M t chi n lư c tri n khai các gi i pháp TM T
Khuynh hư ng TM T ngày nay
o S sa sút m nh m c a các nhà bán l trên m ng – nh ng ngư i không có c a hàng th t
o Thu nh p t qu ng cáo trên nhi u website ã sút gi m tr m tr ng
o Khách hàng tìm n website c a nh ng c a hàng th t mà h tin tư ng. H cũng ít quan tâm hơn
i v i vi c so sánh giá c .
o Chính vì v y m t s site d a vào vi c cung c p kh năng so sánh giá c cho khách hàng ã không
còn tìm th y i m m nh c a h n a
Mô hình kinh doanh..
o T trư c khi có s ra i c a WWW, các nhà công nghi p ã nghĩ n email như là 1 phương ti n
có th khai thác cho kinh doanh
o Kinh nghi m cho th y không có mô hình chu n v TM T t trư c. Nh ng ngư i thành công là
nh ng ngư i bi t t sáng t o ra mô hình kinh doanh cho riêng mình
c tính c a nh ng ngư i thành t là
o
Tr
Có tinh th n sáng l p doanh nghi p
Ch p nh n r i ro

1. MÔ HÌNH B NG HI U (Poster/Billboard model)
ăng các thông tin cho ngư i khác c và ra quy t nh
Email và a ch doanh nghi p ư c ưa lên t t c các phương ti n thông tin và giao d ch
Qu ng cáo, gi y tiêu , b ng ghi nh , fax và danh thi p
Trang web có kh năng h i áp t ng
a ch web xu t hi n trong các email mà công ty g i i
Chi phí th p cho ngư i m i kh i s
Ví d : Biti’s www.bitis-vn.com, Ph 24 (www.pho24.com.vn)
Site c a h cung c p thông tin v SP và a ch các chi nhánh bán hàng.
H làm s n trang liên h khách hàng g i thông tin cho h khi c n mua SP.
Khách hàng cũng có th liên l c b ng i n tho i, fax hay b ng thư (có ghi trên web c a h )
3
Ví d : EducationPlanet
The Education Planet Newsletter brings you this week's top educational sites, news stories and featured
"Curriculum Corners" as selected by our team of teacher reviewers. Please visit the Education Planet
site at http://www.educationplanet.com to access over 100,000 educational resources including 16,000
lesson plans.
Education Planet
o Hình th c:
G i email n khách hàng
Tr v a ch web có n i dung c p nh t
Trên email luôn có a ch URL c a các trang c p nh t giúp hư ng khách hàng n trang
c n tìm
Cách th c trình bày thông d ng trên email
T o trang HTML và g i th ng theo ư ng email n khách hàng
Luôn có các siêu liên k t (hyperlink) trong các trang HTML giúp khách hàng có th tìm n trang
‘qu ng cáo’ khi c n
Dùng trang HTML là phương cách hi u qu vì dung lư ng nh , d g i và d nh n
Có th trình bày hình nh ng và tĩnh giúp email thêm sinh ng và thu hút
Ví d khác: cyberconsult.com.au
Cung c p mi n phí m t s thông tin cơ s v e-commerce th c hi n tư v n chuyên sâu cho khách
hàng quan tâm
S d ng email và nhi u phương ti n truy n thông thông thư ng khác qu ng cáo website và d ch v
tư v n c a h


4
Lư u ý
i m chính y u c n làm trong mô hình này là cho khách hàng bi t a ch (email, web, hay a ch
thông thư ng) và cách liên h v i doanh nghi p.
Công vi c bán hàng s ư c th c hi n sau ó.

2. Mô hình nh ng trang vàng (Yellow Pages Model)
n các ngu n thông tin hay a ch nơi cung c p s n ph m
T o ra 1 b ng danh m c (Menu) cho phép tr
Khách hàng có th tìm thông tin b ng cách ‘search’ b ng tên, ngành công nghi p hay lo i hình kinh doanh
Có th t o ra trên server Gopher, Bulletin Board, Web hay Máy ch thông tin khu v c r ng (Wide Area
Information Server (WAIS))
o WAIS là m t h th ng công c tìm ki m văn b n s d ng giao th c chu n ANS Z39.50 tìm cơ
s d li u ã ư c ánh s (index) trên máy tính t xa
u tư nhi u v n
M c chi tiêu cho Yellowpages M c dù chi tiêu cho Yellow Pages trên Internet còn kém xa m c chi tiêu cho
phương ti n này trên gi y, ã có nhi u d u hi u cho th y m c chi tiêu này s tăng
5
3. Mô hình brochure i u khi n (Cyber Brochure Model)
Là d ng brochure v i ch c năng cung c p thông tin và phân lo i s n ph m
Các thông tin thư ng chi ti t hơn mô hình yellow page
Ph m vi thư ng t p trung trong ph m vi m t doanh nghi p
Ví d : www.moorcroft.com
o Cung c p chi ti t các thông tin chi ti t v SP và cách làm SP s c a h
o Cho phép xem thư m c các m t hàng theo th lo i và tên
o Chi ti t v giá c cũng ư c hi n th
o KH c n i n vào m u ơn t hàng ư c thi t k s n yêu c u SP
o Không có kh năng bán hàng tr c ti p t website
4. Mô hình qu ng cáo (Advertising Model)
Là các trang web có công c tìm ki m
Cung c p các không gian qu ng cáo trên trang web
M t s trang web còn có kh năng ‘qu ng cáo theo yêu c u’. Ch ng h n b n ang tìm ki m m t lo i thông
tin nào ó, banner có ch a thông tin v SP tương ng s xu t hi n
Mô hình này thích h p cho các doanh nghi p
cung c p d ch v trên m ng
Cross-marketing: ti p th cho nhi u m t hàng
Ví d site bán xe cơ gi i có th gi i thi u thêm các xe cũ, cho thuê xe...
6
5. Mô hình ăng ký: emarketer.com
Là lo i mô hình website ch dành cho h i viên và khách hàng
Mô hình này ư c ‘mư n’ t mô hình xu t b n
Tương t như khi KH ăng ký báo nh kỳ hàng tháng hay hàng quí
Hình th c này thư ng ư c s d ng b i các doanh nghi p có SP có th phân ph i tr c ti p trên m ng như
báo chí, ph n m m...
7
6. Mô hình c a hàng o (Virtual Storefront Model)
D ch v thông tin hoàn h o
Giúp làm ti p th cho s n ph m và d ch v ngay trên m ng
Mua bán tr c ti p t website
Là mô hình hoàn h o nh t trong các mô hình kinh doanh
Ví d : amazon.com
Site bán l trên m ng l n nh t th gi i
Có hơn 3 tri u u sách và nhi u m t hàng khác
Thanh toán tr c ti p
Nhi u ch c năng ngo n m c khác:
Wish-list
C p password t ng
Gi i thi u SP tương t

.
8
7. Mô hình u giá (Auction Model)
Mô hình cho phép ngư i mua và ngư i bán tham gia trên m t c a hàng o do mình t o ra
Dùng tìm ki m SP hay mua SP v i giá t t nh t
9
Ví d : Priceline.com
o www.priceline.com còn là mô hình o ngư c c a u giá (Reserve Auction Model): cho phép
khách hàng ch n giá theo ý mu n và nhà cung c p s căn c vào ó quy t nh bán SP
o K t khi thành l p: (4/1998), ã bán:
12 tri u vé máy bay
6 tri u êm khách s n
10
8. Mô hình h i thương (Affiliate Model)
Mô hình kêu g i các ch website tham gia làm các d ch v c a m t website nào ó
Mô hình www.amazon.com kêu g i s tham gia c a các website khác làm i m gi i thi u phân
ph i cho amazon
11
9. Mô hình h i th (Portal Model)
Là mô hình cung c p nhi u lo i d ch v Internet trên cùng m t a i m
Ph n l n h i th cung c p m t s d ch v mi n phí như công c tìm ki m, tin t c trong và ngoài nư c, nơi
truy tìm hàng bán, email hay phòng tho i (chat room)
Ví d : Sino.net có kho ng 16,000 hotels trong thư m c mà khách thuê phòng có th t tr c ti p qua
Internet
12
II. Các lưu ý tri n khai thành công mô hình kinh doanh
Không ch riêng công ngh là v n chính
Kinh doanh cũng là v n quan tr ng
Khách hàng m c tiêu c n gì?
Xác nh và tái xác nh m c tiêu kinh doanh
o T l hoàn v n
o B2C hay B2B
o Th trư ng h i ngo i?
i th c nh tranh c a ta ang làm gì?
o
Qui mô c a d án
o Th i gian và th i lư ng
o Ngân sách
o Tài nguyên (bao g m các y u t phù h p v i i u ki n hi n t i c a công ty)
Các lưu ý...
S tương thích v i h th ng hi n t i c a công ty
o H th ng qu n lý s sách, ch ng t , theo dõi khách hàng...
nhân l c v i k năng c n thi t không
o Có
Thi t k website
o Ai s làm công vi c ó
o Ai ch u trách nhi m b o trì
C n xây d ng chi n lư c dư i d ng văn b n
Có căn c i chi u và theo dõi
C n xác nh hình th c c a Storefront và Shopping Cart
o Có m t s chu n m c cho các hình th c này (xem www.ecml.org)
o Ngôn ng này tiêu chu n hóa m t s b ph n dùng trong shopping cart
Duy trì Catalog
Marketing
Các tác v t hàng
D ch v khách hàng, bao g m c Bulletin Board
Môi trư ng phát tri n

Bài t p
Vi ng thăm website www.chodientu.vn và mô t chi ti t mô hình kinh doanh này
1.
Mô t mô hình o ngư c u giá c a www.priceline.com
2.
3. Mô t mô hình h i th c a www.ninemsn.com.au
13
CHƯƠNG 3 : MARKETING QUA M NG INTERNET

N I DUNG
Marketing i n t
M t s cách e-Marketing cơ b n
Cách th c thu hút ngư i xem
E- Marketing dành cho DN s n xu t và XK
E- Marketing dành DN s n xu t và d ch v
T i ưu hoá website

I. MARKETING I N T LÀ GÌ
Quá trình l p k ho ch v s n ph m, giá, phân ph i và xúc ti n i v i s n ph m, d ch v và . tư ng
áp ng nhu c u c a t ch c và cá nhân - d a trên các phương ti n i n t và Internet. (Phillip Kotler)
Marketing i n t bao g m t t c các ho t ng tho mãn nhu c u và mong mu n c a khách hàng
thông qua internet và các phương ti n i n t (Ngu n: Joel Reedy, Shauna Schullo, Kenneth
Zimmerman, 2000)
V cơ b n, marketing i n t ư c hi u là các ho t ng marketing ư c ti n hành qua các phương ti n
i n t và m ng vi n thông. Trong ó, phương ti n i n t có th là máy tính, mobile, PDA… còn
m ng vi n thông có th là internet, m ng thông tin di ng…

M TS CÁCH e-MARKETING CƠ B N
ăng ký a ch website, t khoá, lĩnh v c c a website v i m t vài b t.m ki m chính
ăng ký a ch website v i các danh b
Trao i link v i các website khác
t banner qu ng bá website trên các trang website n i ti ng
ăng rao v t gi i thi u website
Email marketing…

I M KHÁC BI T SO V I MARKETING TRUY N TH NG
Tc giao d ch
Th i gian ho t ng
Ph m vi ho t ng
a d ng hoá s n ph m
Tăng cư ng quan h khách hàng
T ng hoá các giao d ch
e-Marketing là xu hư ng c a xã h i

QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N E-MARKETING: 3 giai o n phát tri n:
Website thông tin; catalogue i n t
ng hoá quy tr.nh giao d ch, o lư ng giao d ch,
Website giao d ch: ti n hành các giao d ch, t
d ch v thanh toán
Website tương tác: liên k t các website/h th ng thông tin c a các nhà cung c p, nhà s n xu t, nhà
phân ph i,.. Ph i h p các quy trình s n xu t kinh doanh (các h ng ô tô, máy tính,…)

II. NG D NG C A E-MARKETING
1. Nghiên c u th trư ng
i u tra th trư ng, th hi u khách hàng tr c tuy n
Nghiên c u i th c nh tranh
2. ánh giá hành vi khách hàng
Khách hàng n t âu? Quan tâm n s n ph m nào? L a ch n h.nh nh s n ph m, giá c , i u
ki n giao hàng,..
Các yêu c u cá bi t hoá s n ph m?
3. Phân o n th trư ng và xác nh th trư ng m c tiêu
Khách hàng nt âu -> kênh marketing
4. nh v s n ph m
Xem nhi u nh t, giá th p nh t, mua nhi u nh t, h i hàng nhi u nh t,…
1
5. Chi n lư c marketing h n h p
S n ph m m i: ph i rút ng n chu kỳ s n ph m
Giá: bi n i c p nh t, phù h p v i t ng nhóm khách hàng, th trư ng
Phân ph i: h u hình, vô hình
Xúc ti n: nhi u kênh e-marketing
2
E-marketing trong nghiên c u th trư ng
Ph ng v n nhóm khách hàng
Thông qua forum
Thông qua e-conference
Ph ng v n các chuyên gia
G i ph ng v n n các chuyên gia qua m ng
i u tra theo b ng câu h i
ưa b ng câu h i vào các website
E-marketing trong ánh giá hành vi khách hàng
Phân tích hành vi mua s m
Khách hàng xem hàng gì?
Khách hàng mua hàng gì?
M t hàng gì xem nhưng không mua ?
M t hàng g. ư c mua cùng v i nhau?
3
Qu ng cáo nào ư c xem nhi u nh t
Qu ng cáo nào ư c xem nhi u nhưng không bán ư c hàng
M t hàng nào ít ư c xem, ít ư c mua?
Các m t hàng thay th ?
Phân chia theo giai o n mua hàng
Xác nh nhu c u
Tìm ki m thông tin
ánh giá các l a ch n
Hành ng mua
Ph n ng sau khi mua

E-Marketing trong phân o n th trư ng
Marketing truy n th ng
a lý: thành th , nông thôn, vùng mi n khác nhau
o
o Nhân kh u h c: tu i, gi i tính, thu nh p, trình h c v n, tôn giáo
o Tâm lý: cá tính, a v xã h i, phong cách s ng
o Hành vi: thói quen sinh ho t, mua s m, tiêu dùng....

e-Marketing phân o n th trư ng
o Ngư i xem hàng hoá (viewers): C n t o n tư ng, thông tin h tr
o Ngư i mua hàng hoá (shoppers): gi mua hàng
o Ngư i tìm hi u hàng hoá (seekers) Công c so sánh, tìm ki m

Marketing i n t g m
Marketing tr c ti p
Qu ng cáo tr c tuy n, qu ng cáo ki u b m nút
D ch v khách hàng thông qua các công c trên web và Internet như chat, voice, video conference,
Th c hi n các i u tra . ki n khách hàng t ng b ng các câu h i trên web
ăng ký trên các sàn giao d ch, c ng thương m i i n t
T ch c các di n àn tìm hi u ý ki n khách hàng

Phương pháp qu ng cáo
Pop-up ad M t qu ng cáo xu t hi n trư c, sau, và trong quá trình lư t trên Internet hay khi g i e-
mail
Pop-under ad M t qu ng cáo xu t hi n bên dư i trình duy t windows hi n t i, khi ngư i dùng
óng c a s kích ho t thì h s th y qu ng cáo
Interstitial M t trang web t o s chú ý c a ngư i s d ng trong m t kho ng th i gian ng n. L
Lo i này gi ng v i qu ng cáo trên ti vi chen ngang vào các chương trình
4
Các công c e-marketing chính
T o thu n l i cho các công c tìm ki m: title
ăng ký vào các công c tìm ki m, Qu ng cáo trên các công c tìm ki m
K t n i v i nh ng công ty làm ăn tr c tuy n khác – Trao i logo – banner - link
Xây d ng m ng lư i v i nh ng công ty có ho t ng thương m i i n t khác có kh năng
s có l i. B i v y nên link t i h .
ăng ký vào các danh b m, ăng ký vào các sàn TM T
T n su t c p nh t?
S d ng email marketing,
CSDL, Công c g i, Tiêu , N i dung, T n su t l p l i
S d ng postmail, In brochure, t rơi
Qu ng cáo trên trang tin online, Qu ng cáo báo, Qu ng cáo billboard
Qu ng cáo a ch website c a b n b ng nhi u hình th c khác nhau.
Vi t a ch web lên : Danh thi p, túi hàng, quà lưu ni m vân vân.
G i mail t i nh ng nhóm khách hàng ho c nh ng nhóm khách hàng ti m năng
5
6
T l thành công thu hút khách hàng
500.000 ngư i nh n ư c thông i p qu ng cáo
10.000 ngư i xem thông i p
900 ngư i ánh giá các l a ch n
500 ngư i th c hi n mua à t l : 0.1%
80 ngư i ti p t c quay l i mua (16%)

III. MUA BÁN QU NG CÁO
Mua qu ng cáo trên m ng
Bư c 1: Xác nh m c tiêu qu ng cáo
Bư c 2: L a ch n site cho qu ng cáo
Bư c 3: Chi tr th c hi n qu ng cáo
nh giá cho 1000 l n tri n khai qu ng cáo
nh giá theo hành ng
nh giá ki u k t h p
Bư c 4: Phân b ngân qu cho chi n lư c Q/C và ánh giá hi u qu Q/C

Bán qu ng cáo trên m ng
Th nh t: ch ra và phân lo i ư c nh ng gì mình bán
Th hai: chu n b n n t ng thi t y u cho Site
Th ba: Nghiên c u và hi u rõ ư c nhu c u m i quan tâm c a khán gi vào Site
Th tư: nh giá, gi m giá và nh ng ưu ãi c bi t
Th năm: Xây d ng chương tr.nh qu ng cáo gi i thi u
Th sáu: th c hi n bán qu ng cáo
Th b y: xây d ng i ng bán hàng

IV M T S “CHIÊU TH C” E-MARKETING
Chi n lư c marketing lan truy n
Cho nh ng ch c năng ti n ích mà ch nh ng thành viên c a website m i dùng ư c v i nhau
Quy n l i c a ngư i gi i thi u
Tr ti n cho click:
o Pay per click: ti n ư c tr tính trên m i click
o Pay per lead: ti n ư c tr tính trên m i trư ng h p có m t ngư i t website B click lên link
i sang website A và ngư i ó có tham gia m t hành ng nào
o Pay per sale: ti n ư c tr tính trên m i trư ng h p có m t ngư i t website B click lên link
i sang
website A và ngư i ó có mua s n ph m hay d ch v t A (tính theo % tr giá giao d ch)

V. CÁCH TH C THU HÚT NGƯ I XEM
Xây d ng c ng ng
o T o “sân chơi” cho nh ng ngư i yêu thích lĩnh v c nào ó
o Di n àn
N i dung
o Khách hàng mu n g.?
o Nh ng thông tin nào b ích cho h ?
o S ti n l i
Ph n thư ng

VI. LÝ DO ƯA INTERNET VÀO MARKETING
1. Internet - i m n tim ki m thông tin
2. Internet - i u kỳ v ng c a khách hàng
3. Qua Internet, các doanh nghi p có th n m b t ư c nhi u thông tin v khách hàng
4. Internet giúp b n d dàng ti p th n úng i tư ng m c tiêu
5. Internet là công c h u hi u kích thích tâm lý mua hàng tùy h ng
6. Internet cho phép nhà s n xu t chào bán các s n ph m và d ch v theo yêu c u cá nhân c a khách
hàng
7
7. Internet m ra cơ h i giao d ch tr c tuy n ti n l i nh t, linh ng nh t cho khách hàng
8. Internet truy n c m giác v m t nhà cung c p d ch v hoàn h o, toàn di n.
9. Internet cho phép ngư i tiêu dùng s d ng s n ph m, d ch v v i chi phí th p, giá thành h , ch t
lư ng d ch v t t
10. Internet hi n di n kh p nơi trên th gi i
E-marketing cho DN SX và XK
o Có nơi trưng bày s n ph m trên Internet : website c a công ty.
o Xây d ng e-catalogue trên các sàn giao d ch qu c t
ăng t i các thông tin gi i thi u công ty, s n ph m trên các sàn giao d ch qu c t
o
u tư marketing website c a mình
o
o DN t gi i thi u m.nh v i các nhà nh p kh u qu c t
ăng rao v t trên các website rao v t như: www.raovat.net, www.webraovat.net
o
www.raovat.vn
o Có ít nh t m t trang web gi i thi u v hình nh thông tin s n ph m
o N u không c n xây d ng website, DN có th t o m t trang web gi i thi u v m.nh và “g i”
nó lên website liên quan.

Tìm ki m i tác tr c tuy n
1. Các T ch c xúc ti n thương m i
o B Thương m i M : http://www.ita.doc.gov
o B nông nghi p M : http://www.usda.gov
o Hi p h i các nhà xu t nh p kh u M (AAEI) http://www.aaei.org
o B công nghi p và thương m i Singapore :http://www.mti.gov.sg
o T ch c xúc ti n ngo i thương c a Nh t (JETRO): www.jetro.go.jp
o Liên oàn các t ch c thương m i qu c t (Federation of International Trade
Associations) t i website http://fita.org
o Phòng thương m i qu c t t i Paris: http://www.iccwbo.org
o Phò.ng thương m i M t i New York: http://www.uschamber.org
o Phòng thương m i qu c t Singapore: http://www.sicc.com.sg
o Phòng thương m i và công nghi p Nh t b n: http://www.jcci.or.jp
8
2. Các danh b Internet
o Danh b c a Trung tâm thương m i th gi i: http://www.intracen.org . T i ây có
danh b các công ty và cho phép ăng k. c ác cơ h i kinh doanh, ư c chia theo c
ngành hàng và khu v c a l., ng th i có nh ng liên k t n các danh b khác
o Danh b các doanh nghi p Châu Âu, cung c p thông tin c a hơn 500.000 công ty t i 36
nư c, a ch : www.europages.com
o cung c p thông tin v kho ng 1,5 tri u công ty trên 6 0 nư c và 23 tri u s n ph m,
phân chia theo khu v c a lý và m t hàng. a ch : www.kompass.com
a ch http://web.wlwonline.en , gi i thi u 240.000 công ty cung ng có ti m năng
o
t i 10 nư c
o World Trade Association, a ch http://world.wtca.org/ g m 300 thành viên 180
nư c, cung c p danh b g m 140.000 nhà xu t nh p kh u và các doanh nghi p liên
quan
o Danh b các doanh nghi p c a các nư c c th , ví d danh b các công ty c a Nh t
http://english.itp.ne.jp

3. Khai thác các sàn TM T B2B:
o Alibaba: www.alibaba.com
o EC21: www.ec21.com
o VNemart: www.vnemart.com.vn
o ASEAN ICT: www.aseanict.com
o Danh sách m t s e-market place (c ng B2B) có th tham kh o trên Yahoo t i a ch :
http://dir.yahoo.com/business_and_economy/business_to_business

4. Các s giao d ch hàng hoá trên th gi i:
S giao d ch hàng hoá Chicago: http://www.cme.com
o
S giao d ch hàng hoá Châu Âu: http://www.euronext.com
o
S giao d ch hàng hoá Tokyo: www.tocom.or.jp
o
S giao d ch hàng hoá New York: www.nymex.com
o


Marketing B2B và B2C
1. Marketing B2B Marketing B2B ư c hi u là marketing hàng hoá và d ch v cho các doanh nghi p, các t
ch c dùng ti p t c SX ho c bán hàng cho khách hàng th trư ng công nghi p
Hàng hoá mua bán ph c v cho SXKD => Marketing dài h n
Tính ph c t p c a quá tr.nh mua bán l n hơn nhi u so th trư ng tiêu dùng.
Th trư ng B2B có xu hư ng ngày càng có nhi u khách =>Kênh marketing tr c ti p và bán hàng t n
tay r t phù h p và kh thi v kinh t
N i dung Marketing c a nhà cung c p:
Các k ho ch marketing ph i d a trên phân tích th trư ng, nhu c u khách hàng
Ch n kênh phân ph i thích h p cho t ng i tư ng khách hàng
Th c hi n t t các giao d ch thương m i, H kinh t
Các bi n pháp nh m c ng c tăng cư ng lòng tin i v i khách hàng
Nh ng cơ h i mà Internet mang l i cho Marketing B2B
Internet làm cho chi phí ho t ng tăng hi u qu c a quá tr.nh qu n l. chu i cung ng
Internet t o i u ki n cho nh ng ngư i làm Marketing B2B nhi u kh năng tác ng qua l i
Gi m chi phí qu n l. quá tr.nh chuy n tài li u, tăng thêm thông tin v nhà cung c p, gi m th i gian
v n chuy n hàng hoá.
Internet làm tăng kh năng công ngh h tr thu th p ki n th c nhi u th trư ng B2B, khách hàng
có nhi u cơ h i l a ch n mua s n ph m

2. Marketing B2C
a. Siêu th o: Siêu th o t ch c và ho t ng theo nguyên lý c a mô hình B2C. Có 3 bên tham gia:
- Ngư i mua
- Ngư i bán

9
Ngân hàng: cung c p thông tin v giá tr c a th tín d ng, kh năng thanh toán c a th , chuy n ti n
-
vào tài kho n c a ngư i bán khi nh n ư c hoá ơn mua hàng có ch ký ngư i mua
b. Quy trình công ngh marketing c a siêu th o
- Công ngh m t hàng bán l c a siêu th o
- Công ngh xúc ti n và chào hàng thương m i
- Công ngh nghi p v bán l và thanh toán i n t

X P H NG WEBSITE
Alexa (www.alexa.com) Alexa là công c ánh giá th h ng trang Web d a trên hai ch s chính:
S trang web ư c ngư i dùng xem (page view) và
S lư ng ngư i truy c p trên trang web ó (page reach)
Quantcast (www.quantcast.com)
10
Netcraft (news.netcraft.com)
Compete (www.compete.com)
Ranking ( www.ranking.com)
11
Webometrics (www.webometrics.info): X p h ng các trư ng H. Webometrics ch m i m và x p h ng trang
web c a các trư ng i h c v i b n ch s :
Kích thư c (Size): tính theo s lư ng trang web xu t hi n dư i cùng m t tên mi n (domain) trên 4
công c tìm ki m Google, Yahoo!, Live Search và Exalead
Kh năng nh n di n (Visibility): tính theo s các ư ng d n t bên ngoài n các k t n i bên trong
trên m t tên mi n
S lư ng file (Rich File): tính theo s lư ng các lo i file .doc, .pdf, .ps và .ppt có th truy xu t t m t
tên mi n.
Scholar: tính theo s lư ng các bài báo, lu n văn lu n án, các n ph m khoa h c và các trích d n
(citations) trên m t tên mi n thông qua vi c t.m ki m v i công c Google Scholar
Hi u úng th h ng Webometrics ưa ra là:
“Nh ng trư ng có v trí cao là nh ng trư ng có trang web t t xét theo ch s tác ng i
v i c ng ng” hay “ ây là nh ng trang web cung c p d i dào các thông tin khoa h c”
CAU H I ÔN T P
1. Trình bày nh ng hi u bi t c a mình v marketing trong th i i công ngh thông tin và thương m i i n t
2. Trình bày phương pháp nghiên c u th trư ng trên Internet?
3. Phân tích các phương pháp marketing B2B và B2C c a siêu th o
12
c i m riêng c a Marketing i n t
Nh n g i m khác bi t so v i marketing truy n th ng
giao d ch nhanh hơn.
T c :t c

Liên t c 24/7: ho t ng liên t c, không gián o n.

Ph m vi: m r ng ra ph m vi toàn c u, các rào c n thâm nh p th trư ng có th b h th p, nâng cao kh

năng ti p c n thông tin th trư ng.
a d ng hóa s n ph m: khách hàng có th ti p c n nhi u s n ph m, d ch v hơn ng th i nhà cung c p

cũng có kh năng cá bi t hóa (customize) s n ph m phù h p v i các nhu c u khác nhau c a khách hàng
nh kh năng khai thác và chia x thông tin qua Internet.
• Kh năng tương tác: chia x thông tin v i khách hàng 24/7.
ng hóa: các giao d ch cơ b n.
•T
• Khách hàng ti p c n nh ng thông tin này cũng nhanh hơn.
• Giao d ch ư c ti n hành trong m t s trư ng h p cũng nhanh hơn ( i v i hàng hoá s hoá, vi c giao
hàng ư c th c hi n nhanh và thu n ti n hơn).
• Thông tin ph n h i t phía khách hàng cũng nhanh hơn... Th i gian ho t ng liên t c không b gián
o n.
Ti n hành ho t ng Marketing trên Internet có th lo i b nh ng tr ng i nh t nh v s c ngư i. Chương
trình Marketing thông thư ng, chưa có ng d ng Internet, dù có hi u qu n âu, cũng không th phát huy tác
d ng 24/24 gi m i ngày. Nhưng i u ó l i hoàn toàn có th i v i ho t ng Marketing Internet. Market-
ing Internet có kh năng ho t ng liên t c t i m i th i i m, khai thác tri t th i gian 24 gi trong m t ngày,
7 ngày trong m t tu n, hoàn toàn không có khái ni m th i gian ch t (Death of Time). Ví d như h th ng máy
tính trên Internet có th cung c p d ch v h tr khách hàng m i lúc và m i nơi. Các ơn t hàng s n ph m
hay d ch v có th ư c tho mãn vào b t c lúc nào, b t c nơi âu. Do ó, Marketing Internet có m t ưu
i m hơn h n so v i Marketing thông thư ng là nó ã kh c ph c ư c tr ng i c a y u t th i gian và t n d ng
t t hơn n a các cơ h i kinh doanh.
Không gian: Ph m vi toàn c u/không ph thu c không gian . Marketing qua Internet có kh năng thâm
nh p n kh p m i nơi trên toàn th gi i. Thông qua Internet, doanh nghi p Vi t Nam hoàn toàn có kh năng
qu ng bá s n ph m c a mình n v i ngư i tiêu dùng M , EU, Nh t, Úc v i chi phí th p và th i gian nhanh
ây, Marketing Internet ã hoàn toàn vư t qua m i tr ng i v kho ng cách a lý (Death of Distance).
nh t.
Th trư ng trong Marketing Internet không có gi i h n, cho phép doanh nghi p khai thác ư c tri t th
trư ng toàn c u. c trưng này c a Marketing Internet bên c nh nh ng l i ích ã th y rõ còn n ch a nh ng
a lý gi a các khu v c th trư ng ã tr nên ngày
thách th c i v i các doanh nghi p. Khi kho ng cách v
càng m nh t thì vi c ánh giá các y u t c a môi trư ng c nh tranh cũng tr nên khó khăn và ph c t p hơn
nhi u. Môi trư ng c nh tranh v n ã gay g t trong ph m vi m t qu c gia, nay càng tr nên kh c li t hơn khi nó
m r ng ra ph m vi qu c t . Chính i u này òi h i các doanh nghi p ph i luôn sáng su t trong quá trình l p k
ho ch Marketing c a mình.
a d ng hoá s n ph m Gi i thi u s n ph m và d ch v trên các c a hàng o (Virtual Stores) ngày càng
hoàn h o. Ch c n ng i nhà, trư c máy vi tính k t n i Internet, không ph i t n công i l i, khách hàng v n có
th th c hi n vi c mua s m như t i các c a hàng th t. Các siêu th máy tính o, các phòng tranh o, các c a
hàng tr c tuy n, các nhà sách o... ang ngày càng tr nên s ng ng và y thú v . Chúng ta có th k ra r t
nhi u a ch (trang Web bán hàng trên m ng) c a các “c a hàng o” ho t ng kinh doanh thành công trên
m ng trong r t nhi u các lĩnh v c khác nhau. www.amazon.com: c a hàng bán t t c các cu n sách cho m i
khách hàng trên th gi i, hi n nay bán r t nhi u m t hành v i m c tiêu ph n u thành công ty bán l l n nh t
th gi i www.dell.com: cung c p gi i pháp CNTT áp ng nhu c u c a m i khách hàng.
• Gi m s khác bi t v văn hoá, lu t pháp, kinh t .
• Lu t m u v Thương m i i n t , ch ký i n t , giao d ch i n t .
• Môi trư ng Internet có tính toàn c u, s khác bi t v văn hoá c a ngư i s d ng ư c gi m áng
k.
• Tr ng i c a khâu giao d ch trung gian ã ư c lo i b .
Trong Marketing thông thư ng, n ư c v i ngư i tiêu dùng cu i cùng, hàng hoá thư ng ph i tr i
qua nhi u khâu trung gian như các nhà bán buôn, bán l , i lý, môi gi i... Tr ng i c a hình th c phân ph i
này là doanh nghi p không có ư c m i quan h tr c ti p v i ngư i tiêu dùng nên thông tin ph n h i thư ng
kém chính xác và không y . B i v y, ph n ng c a doanh nghi p trư c nh ng bi n ng c a th trư ng
thư ng kém k p th i. Ngoài ra, do- anh nghi p còn ph i chia s l i nhu n thu ư c cho các bên trung gian....
Nhưng v i Marketing Internet, nh ng c n tr b i khâu giao d ch trung gian (Death of Intermediaries) ã hoàn

13
toàn ư c lo i b . Nhà doanh nghi p và khách hàng có th giao d ch tr c ti p m t cách d dàng và nhanh chóng
thông qua các website, g i e-mail tr c ti p, các di n àn th o lu n...
Marketing tr c tuy n B ng vi c ng d ng Internet trong ho t ng kinh doanh, doanh nghi p ã t o ra
ư c m t kênh Marketing hoàn toàn m i m , ó là kênh Marketing tr c tuy n. Cũng thông qua ó, doanh
nghi p có th n m b t ư c s li u th ng kê tr c tuy n, ánh giá ngay ư c hi u qu chi n lư c Marketing c a
doanh nghi p mình - i u không th nào làm ư c trong Marketing thông thư ng. Ví d như, trang web c a
doanh nghi p ư c l p t h th ng m s l n truy c p. Thông qua ó, doanh nghi p có th th ng kê ư c m t
cách chính xác s ngư i quan tâm n trang web c a mình b t kỳ th i i m nào.
Hàng hoá và d ch v s hoá Khác v i Marketing thông thư ng, khách th trong Marketing In- ternet
có th là hàng hoá và d ch v s hoá. Chúng thư ng ư c phân ph i dư i các hình th c như: các tài li u (văn
b n, sách báo...), các d li u ( s li u th ng kê...), các thông tin tham kh o hay các ph n m m máy tính....
Các ph n m m, báo và ĩa CD âm nh c r i s không c n thi t ph i óng gói và phân ph i t i các kho
hàng, các ki t bán hàng hay n nhà n a, chúng có th hoàn toàn ư c phân ph i qua m ng Internet dư i d ng
hàng hoá s hoá (digital goods). Và tuy còn h n ch nhưng các ngành khác như d ch v tư v n, gi i trí, ngân
hàng, b o hi m, giáo d c và y t ... cũng ang s d ng Internet làm thay i phương th c kinh doanh c a h .
Nh ng ngư i i ngh gi ây có th tìm th y thông tin v các thành ph mà h d nh n thăm trên các trang
web, t nh ng thông tin hư ng d n giao thông, th i ti t cho n các s i n tho i, a ch .... Nh ng khách s n
có th mô t v v trí cùng v i các b c nh v ti n s nh, phòng khách và các phòng ng c a h . Các hãng kinh
doanh bán vé máy bay có th cung c p các công c t ch thông qua các trang web cho khách hàng s d ng...
Nh ng c i m riêng c a Markeing i n t có ngu n g c t âu?
• Internet cho phép liên l c liên t c, m i nơi, m i lúc.
• Thông tin s hóa có th trao i g n như vô h n.
• Kh năng liên k t v i m i phương ti n thông tin truy n th ng: i n tho i, fax, TV…
• Kh năng trình bày thông tin hoàn h o: âm thanh, hình nh, ng…
B n ch t Marketing không thay i, v n là m t quá trình quá trình trao i thông tin và kinh t , t vi c
xác nh nhu c u n l p các k ho ch 4Ps i v i s n ph n, d ch v , ý tư ng n ti n hành và ki m tra th c
hi n các m c ích c a t ch c và cá nhân. Tuy nhiên, phương th c ti n hành marketing i n t khác v i
marketing truy n th ng. Thay vì marketing truy n th ng c n r t nhi u các phương ti n khác nhau như t p chí,
t rơi, thư t , i n tho i, fax... khi n cho s ph i h p gi a các b ph n khó khăn hơn, t n nhi u th i gian hơn.
ti n thành t t c các ho t ng khác c a Marketing Internet như
Marketing i n t ch c n s d ng Internet.
nghiên c u th trư ng, cung c p thông tin v s n ph m hay d ch v , qu ng cáo, thu th p ý ki n ph n h i t phía
ngư i tiêu dùng... u có th th c hi n thông qua m ng Internet.

10 lý do nên ưa Internet vào chi n lư c Marketing
i u này ã không còn m i m i v i các doanh nghi p trong th i i mà n n kinh t m ng ang gi
vai trò th ng soái.
Tuy nhiên, cho n nay, v n còn r t nhi u công ty, c nh l n l n, chưa xây d ng ư c cho mình m t chi n
lư c ti p th qua Internet.
B t u t năm 1994, b t c m t t ch c nào không t o d ng ư c chi n lư c s d ng Internet ti p t h s n
u ang ph m m t sai l m l n. V i các t ch c hi n nay v n chưa ý th c
ph m hay d ch v c a mình, có th
ư c hi u qu c a vi c ti p th qua Internet, chúng tôi s ưa ra 10 lý do t i sao h nên cân nh c ti n hành
ti p th thông qua Internet.
1. Internet- i m n tìm ki m thông tin
Có l lý do quan tr ng nh t các công ty c n có m t chi n lư c ti p th trên Internet là s thay i cách th c
các khách hàng tìm ki m thông tin. M c dù s lư ng hách hàng thăm vi ng các cơ s kinh doanh truy n th ng
v n chi m s ông nhưng s ngư i s d ng Internet như m t kênh thông tin quan tr ng nh t, ti n l i nh t, ang
càng ngày càng tăng v i t c chóng m t.
c bi t, h s d ng các công c tìm ki m như là cánh c ng c a tri th c và các trang tìm ki m hi n nay ang
tr thành nơi ư c nh ng ngư i s d ng Internet truy c p nhi u nh t. Các chuyên gia ti p th c n ph i nh n ra
r ng Internet bây gi ã và ang tr thành sân chơi h u ích, thi t th c c a ông o ngư i tiêu dùng. Và b i
v y, n u mu n s n ph m c a mình ư c nhi u ngư i bi t n, h không th ng ngoài sân chơi lý tư ng này.
2. Internet – i u kỳ v ng c a khách hàng
Internet không ch là nơi t p trung các ngu n thông tin khác nhau v m i lo i hình s n ph m, d ch v , mà nó
còn ang ư c kỳ v ng là nơi mà các khách hàng có th nghiên c u v các s n ph m cũng như th c hi n vi c
mua bán m t cách ơn gi n nh t, t n ít th i gian nh t. i u này c bi t hi u qu i v i các khách hàng tr
tu i.

14
T i nhi u nư c trên th gi i, ch ng “nghi n” Internet ang ngày càng ph bi n, c bi t là trong gi i tr . Khi
các thành viên này tr thành ngư i qu n lý gia ình và doanh nghi p, ch c ch n h s mong i s hi n di n
c a các s n ph m/d ch v c a công ty mình trên Internet.
3. Qua Internet, các doanh nghi p có th n m b t ư c nhi u thông tin v khách hàng
Là m t công c thu th p thông tin, Internet óng vai trò vô cùng hi u qu trong vi c cung c p thông tin v ho t
ng c a khách hàng. M i khi có ngư i ghé thăm m t trang web, ch c ch n h ã l i m t s “d u v t” trên
trang web ó: h ã kích vào m c nào, h ã mua bán món hàng gì… và hàng lo t các thông tin khác.
Khi g n k t phương th c nh n bi t khách hàng, ví d như các công c truy nh p, các chuyên gia ti p th có th
bi t ư c khách hàng quay tr l i trang web c a mình như th nào. Vi c n m b t ư c các hành vi và s thích
c a khách hàng s giúp b n k p th i áp ng nhu c u c a khách hàng, và n u làm ư c vi c này, b n s có th
bi n h tr thành nh ng khách hàng “ru t” c a mình.
4. Internet giúp b n d dàng ti p th n úng i tư ng m c tiêu
Cách làm hi u qu nh t i v i các chuyên gia ti p th là nh m vào nh ng ai ang quan tâm n nh ng th mà
h chào bán. Tuy nhiên, vi c này không h d dàng th c hi n chút nào. Ngư i ta có th ang ném ti n qua c a
s khi các clip qu ng cáo trên truy n hình không chuy n t i ư c thông i p c n thi t n khách hàng m c tiêu
ch vì ngư i tiêu dung ang ngày càng tr nên b i th c v i h ng hà sa s các qu ng cáo.
Trong khi ó, Internet l i là công c ti n l i nh t truy n t i thông tin v i t c nhanh nh t n không ch
m t vài ch c ngư i, vài trăm ngư i, mà là hàng tri u tri u ngư i trong th gi i r ng m không còn cách bi t b i
biên gi i a lý này.
5. Internet là công c h u hi u kích thích tâm lý mua hàng tùy h ng
B t k khách hàng có thích s n ph m hay không, Internet ã t ra là công c r t t t thúc y các trư ng h p
tiêu dùng mang tính tùy h ng. S ti n b c a công ngh cao có th giúp các ông ch doanh nghi p d dàng làm
ư c vi c này.
Ch c n ưa ra các g i ý v s n ph m d a trên vi c nghiên c u thái , tâm lý c a khách hàng, các nhà s n xu t
ho c cung c p d ch v ã có th t ch c t t các giao d ch tr c tuy n. Tâm lý thích mua trư c tr sau, thích mua
ư c gi m giá… c a ngư i tiêu dùng trong các giao d ch tr c tuy n chính là i u mà các công ty kinh
nhi u
doanh m ng quan tâm, khai thác tri t .
Tuy nhiên, vi c nhi u khách hàng tr thành con n trong th i gian dài c n có s ki m soát vì n u khách hàng
n quá nhi u s tác ng tiêu c c n ho t ng c a cácnhà ti p th tr c tuy n.
6. Internet cho phép nhà s n xu t chào bán các s n ph m và d ch v theo yêu c u cá nhân c a khách
hàng
Trong th i i bùng n c a Internet, các nhà s n xu t hay cung c p d ch v có th phát tri n lư ng khách hàng
trung thành khi ch t lư ng s n ph m và d ch v ưa ra th a mãn ư c nhu c u cá nhân c a t ng khách hàng.
i u này cho phép các chuyên gia marketing tr c tuy n th c thi các chi n lư c ti p th theo yêu c u c a khách
hàng mà theo ó, khách hàng có th ư c tho i mái, t do l a ch n s n ph m hay d ch v mà h yêu thích. B n
ch t tương tác c a Internet cho phép nhà s n xu t t o ra s n ph m cho riêng b n, giúp cho vi c l a ch n mua
s m c a b n tr nên d dàng.
7. Internet m ra cơ h i giao d ch tr c tuy n ti n l i nh t, linh ng nh t cho khách hàng
Internet là m t i l thông tin, m t siêu th kh ng l , nơi mà ngư i tiêu dùng có th ghé thăm hay mua s m tuỳ
thích. Internet cho phép khách hàng xem s n ph m m u trên m ng, t cây kim s i ch cho n xe hơi, bi t
th … Nh ó, khách hàng có th ưa ra quy t nh ngay l p t c sau khi xem qu ng cáo.
Trư c khi có Internet, công c qu ng cáo ph bi n nh t i v i ngư i tiêu dùng là g i i n mua hàng thông
qua các kênh qu ng cáo trên truy n hình ho c báo chí. Tuy nhiên, vi c chuy n khách hàng t tr ng thái không
v n ng (ví d như ng i xem tivi) sang tr ng thái v n ng (ví d khi nh c máy i n tho i lên và quay s ) là
không hi u qu so v i vi c h có th nh p chu t tr c ti p lên các m u qu ng cáo t ó ưa ra quy t nh c a
mình.
8. Internet truy n c m giác v m t nhà cung c p d ch v hoàn h o, toàn di n.
Internet d dàng bi n các nhà phân ph i và i lý tr thành nhà cung c p s n ph m hay d ch v v i ch t lư ng
hoàn h o, toàn di n. Không như các nhà cung c p s n ph m, d ch v truy n th ng, các trang web bán hàng tr c
tuy n t o cho ngư i tiêu dùng c m giác t t p v nhà cung c p.
Thông quan trang web, ngư i tiêu dùng d có c m giác r ng, các c a hàng kinh doanh trên m ng có m t “cơ
ngơi” hi n i v i nhi u ch ng lo i s n ph m. i u này có th ư c th c hi n b ng cách ưa thông tin v s n
ph m và d ch v c a công ty lên trang web, tuy nhiên, phía sau ôi khi “nhà s n xu t” l i là m t i tác kinh
doanh truy n th ng khác.
Ch c n có s th a thu n, s p t v th i gian giao nh n hang hóa, phương ti n v n chuy n s n ph m…, b n ã
có th cung c p hàng hóa n khách hàng có nhu c u. . V i cách s p t như v y, khách hàng s c m th y như

15
mình ang làm ăn tr c ti p v i các nhà cung c p cùng các d ch v hoàn h o c a h , trong khi th c ch t s n
ph m và d ch v l i ư c l y t các ngu n khác.
9. Internet cho phép ngư i tiêu dung s d ng s n ph m, d ch v v i hi phí th p, giá thành h , ch t lư ng
d ch v t t
Công ngh Internet ang thay th các phương th c cung c p s n ph m và d ch v truy n th ng cũng như trong
vi c n m b t các thông tin v nhu c u c a khách hàng. Ngư i ta d dàng th y ư c kh năng ti t ki m chi phí
trong vi c cung c p các s n ph m và d ch v dư i d ng s hóa (ví d như âm nh c, n ph m, thi t k h a…),
trong ó, chi phí s n xu t và v n chuy n b lo i ra kh i giá thành s n ph m.
Ngư i bán hàng cũng ư c hư ng l i thông qua vi c khuy n khích khách hàng thu th p thông tin v s n ph m
trên m ng trư c khi có giao d ch tr c ti p. i u này giúp nhà s n xu t ti t ki m th i gian trong vi c gi i thích
các thông tin sơ lư c v công ty và s n ph m có th dành nhi u th i gian hơn cho vi c n m b t và gi i quy t
các v n quan tâm c a khách hàng.
Như ã phân tích trên, Internet có th cho phép gi m thi u chi phí v n hành và qu n lý ng th i cung c p các
giá tr t t hơn cho khách hàng.
10. Internet hi n di n kh p nơi trên th gi i
Internet là kênh truy n thông và phân ph i cho phép khách hàng ti m năng trên toàn c u truy c p t i các s n
ph m và d ch v c a công ty. Thông qua trang web, các nhà kinh doanh kh p nơi trên th gi i có th m r ng
th trư ng m c tiêu ra g p nhi u l n.
N u như trư c ây khi chưa có thương m i i n t , các giao d ch qu c t di n ra ph c t p v i chi phí khá t n
kém thì ngày nay, Internet ã k t n i t t c m i ngư i v i nhau thành m t c ng ng kinh doanh không biên
gi i qu c gia .
Cho dù vi c l p nên trang web không b o m cho vi c kinh doanh mang tính ch t toàn c u (còn c n ti n hành
trang web có tính thương m i toàn c u), Internet v n ư c coi là m t bư c nh y v t trong
nhi u vi c khác
vi c kinh doanh.

Các hình m u kinh doanh c a bán l
Như chúng ta ã bi t, các giao d ch trong thương m i i n t (TM T) ch y u có hai lo i: doanh
nghi p - doanh nghi p (B2B) và doanh nghi p - ngư i tiêu dùng (B2C). Trư c ây, TM T ch y u ch ư c
th c hi n gi a các doanh nghi p. Song càng ngày lo i hình B2C, nói m t cách khác là bán l trong TM T,
càng ư c phát tri n r ng rãi. Bài vi t này s xác nh nh ng y u t nh hư ng các hình m u kinh doanh trong
ti p th i n t B2C. Khi chưa xác inh ư c nh ng khái ni m chung, chúng ta có th l y nh ng trư ng h p c
th , i n hình tìm hi u.
Chúng ta ang tìm hi u nh ng v n cơ b n liên quan n ti p th i n t cho ngư i tiêu dùng. Chúng
ta s b t u th o lu n v i s xem xét m t c u trúc c nh tranh v bán l tr c tuy n trong kinh doanh sách.
thi t l p m t hình m u kinh doanh c a ti p th i n t hư ng t i ngư i tiêu dùng, chúng ta ph i xác nh nh ng
y u t quan tr ng t o nên các hình m u TM T (e-business). Nh ng y u t và hình m u kinh doanh này cũng có
th ư c áp d ng cho TM T B2B.
Ti p th tr c ti p i ngư c ti p th gián ti p
Ti p th tr c ti p có nghĩa là các nhà s n xu t qu ng cáo và phân ph i các s n ph m c a chính h n
khách hàng thông qua c a hàng i n t d a trên Internet (hay các phương ti n ti p th t xa khác) mà không c n
s can thi p c a b t kỳ ngư i trung gian nào. Công ty máy tính Dell thu c lo i này. Trái l i, ti p th gián ti p có
nghĩa là s n ph m ư c phân ph i qua nh ng ngư i trung gian th ba, như là các khu mua bán i n t (e-mail).
Các nhà s n xu t có th bán các s n ph m c a h trên Internet n u các c a hàng i n t c a h có tính
"d m c kích” cao. Tuy nhiên, kh năng “m c kích" tr c ti p Công ty và nhãn hi u qu th p hay vi c qu n lý
c l p không ư c ch ng minh là h p lý v m t kinh t , ây có th là trư ng h p c a các Công
m t máy ch
ty nh , hàng hóa có th ư c trưng b y t t hơn nh ng email bên th ba n i ti ng.
Ti p th o hoàn hoàn i ngư c ti p th o m t ph n
Ti p th o hoàn toàn (hay ti p th o thu n túy) có nghĩa là các Công ty như Amazon bán các s n ph m
và d ch v c a h ch thông qua Internet, trong khi ti p th o m t ph n có nghĩa là các Công ty như Bames &
Noble bán hàng không ch qua Internet mà còn qua các c a hàng th c truy n th ng. Các Công ty ti p th o
hoàn toàn là nh ng Công ty m i, kh i phát trong k nguyên TM T, trong khi ti p th o m t ph n là m t s
h i áp c a các Công ty ã hi n h u, các Công ty ã ti n hành kinh doanh qua các kênh phân ph i khác.
Nhà phân ph i i n t (eleectronic distnbutor) i ngư c ngư i trung gian i n t (electronic broker)
Trong s nh ng ngư i trung gian i n t , chúng ta hãy phân bi t nh ng nhà phân ph i i n t v i
nh ng ngư i trung gian i n t tùy theo m t ngư i trung gian i n t có ch u trách nhi m hoàn t t và b o m
ơn hàng hay không. Nh ng ngư i trung gian i n t ch gi i thi u các nhà cung c p, nh ng ngư i kinh doanh
các m t hàng mà khách hàng ang tìm ki m.
16
Các c a hàng i n t như Dell, Amazon and Wal-mart online thu c lo i các nhà phân ph i i n t ,
trong khi Internet Mall (www.internet.mall), Bestbook-buys.com và Compare.net thu c lo i các nhà trung gian
i n t . Các site thư m c như Yahoo và Excite cũng có th ư c nhìn nh n như là óng vai trò ngư i trung gian
i n t . Ti n thanh toán có th do ngư i trung gian cũng như nhà cung c p thu nh n tùy theo H p ng gi a
ngư i trung gian và nhà cung c p.
Các c a hàng i n t i ngư c v i khu mua bán i n t
Xác nh s khác nhau gi a m t c a hàng i n t (e-store) và m t khu mua bán i n t (email) là i u
không d dàng. Trong th gi i v t lý (th c), m t khu mua bán là m t t p h p các c a hàng và các c a hàng
trong khu mua bán là nh ng nhà phân ph i c l p. V i cách hi u này, vai trò c a các ngư i trung gian thư m c
i n t cùng v i các c a hàng i n t ư c t p h p l i thích h p v i vai trò c a các khu mua bán i n t . Tuy
nhiên, nhi u c a hàng bách hóa tr c tuy n g i các site c a h là các khu mua bán i n t thay vì các c a hàng
i n t . Thu t ng khu mua bán i n t ôi khi ư c s d ng như m t thu t ng ph bi n r ng rãi ch các shop
và c a hàng i n t cũng như là m t khu mua bán.
Tuy nhiên, chúng ta c n ph i ch p nh n m t nh nghĩa m c nh làm rõ khái ni m. ây, chúng ta
s th a nh n nhi u c a hàng c l p như là tiêu chu n gi nh phân bi t các khu mua bán i n t v i các
c a hàng i n t . Do ó, chúng ta có th nh nghĩa m t c a hàng i n t (electronic store) như là m t nhà phân
ph i i n t mà vi c kinh doanh hàng hóa c a h ư c th c hi n b i m t s qu n lý ơn nh t. M t khu mua
bán i n t là m t nhà phân ph i i n t hay ngư i trung gian i n t mà vi c kinh doanh hàng hóa c a h
ư c nhi u hơn m t c a hàng i n t th c hi n.
Các khu mua bán i n t /c a hàng i n t (emalls/stores) t ng h p i ngư c v i các khu mua
bán i n t /c a hàng i n t chuyên bi t
Các emalls/stores t ng h p kinh doanh các lo i hàng hóa khác nhau, do ó danh m c các hàng hóa cung c p r t
l n. Các c a hàng bách hóa tr c tuy n thu c lo i này. Trái l i, các emalls/stores chuyên bi t ch t p trung vào
ch m t lo i hình hàng hóa c bi t. Các c a hàng sách o như Amazon thu c lo i emall chuyên bi t và Dell,
Công ty t p trung vào chính nh ng s n ph m máy tính c a mình, thu c lo i e-store chuyên bi t.
Lo i hình chi n lư c hành ng trư c i ngư c v i chi n lư c ph n h i hư ng t i ti p th o
Lo i hình chi n lư c hành ng trư c hư ng t i ti p th o có nghĩa là kênh phân ph i ch y u c a m t
Công ty là Intemet và vi c qu n lý n i b như qu n lý kho và qu n lý ho t ng ư c t p trung vào vi c l i
d ng nh ng l i ích c a ti p th o. Trái l i, m t chi n lư c ph n h i tư th hư ng t i ti p th o có nghĩa là
kênh phân ph i th c truy n th ng ti p t c là kênh ch y u c a nó, m c dù Công ty m m t kênh phân ph i tr c
tuy n. Do ó, ki u cách qu n lý n i b truy n th ng v n gi không thay i.
Ví d , Dell th c hi n m t lo i hình chi n lư c hành ng trư c trong khi s d ng kênh ti p th o, liên h tr c
ti p v i khách hàng và làm cho h th ng s n xu t tr nên linh ho t i v i vi c tuỳe bi n r ng rãi. Tuy nhiên,
m t s nhà s n xu t máy tính cá nhân khác ch chuy n sang ti p th o m t cách ph n ng như là m t kênh phân
ph i b sung mà không thay i phương th c phân ph i và s n xu t truy n th ng. Nhi u Công ty ti p th o
thu n túy m i thành l p theo ki u lo i hình chi n lư c ph n h i. Hai v n cơ b n mà m t Công ty s ph i i
m t là lo i hình chi n lư c nào có tính c nh tranh hơn trong quá trình ho t ng lâu dài và m t Công ty s
chuy n i như th nào v m t lo i hình chi n lư c hi u qu hơn v i m t i u ki n ban u có s n.
Ti p th toàn c u i ngư c ti p th khu v c
M c dù Internet ư c k t n i trên toàn th gi i, m t s s n ph m và d ch v không th cung c p tòan
c u. Ví d , nh ng hàng hóa d h ng hóc như t p ph m không th giao hàng kho ng cách xa. Peapod
(www.peapod.com) m t d ch v cung c p hàng t p ph m có tr s Evanston, Illinois thu c lo i này. Chi phí
giao hàng có th gi i h n ph m vi d ch v là m t vùng nào ó, các ư ng biên gi i chính th c gi i h n d ch v
như trong trư ng h p c a Ngân hàng và b o hi m, ngôn ng cũng có th gi i h n ph m vi kinh doanh. Do ó,
vi c qu n lý ph i quy t nh ph m vi a lý c a ho t ng kinh doanh, khi xem xét y u t này.
D ch v bán hàng i ngư c d ch v khách hàng
Các Website c a m t s Công ty ư c s d ng ch y u là hay ch là cho d ch v khách hàng. T t c các
Công ty ph n c ng và ph n m m máy tính l n u cung c p các site d ch v khách hàng, các site này nghiên
c u ư cm c hài lòng c a khách hàng trong khi gi m ư c chi phí duy tri nhân viên trung tâm g i. Ví d
như Intel t năm 1998 ã s d ng site c a mình trư c h t là d ch v khách hàng. M t s Công ty s d ng 2 site:
m t cho vi c bán hàng và m t cho d ch v .
L p k ho ch chuy n bi n tình tr ng hi n th i thành hình m u kinh doanh ã hư ng t i là v n quan
tâm c a các nhà qu n lý. Xét theo các khía c nh c a TM T, h có th phân tích mô hình kinh doanh hi n t i
c a m t Công ty và thi t l p m t mô hình kinh doanh thích h p cho tương lai.
17
Nh ng c i m c n lưu ý v i B2C
Business to Customer (B2C), ng ý nh ng giao d ch tr c tuy n gi a nhà cung c p v i khách hàng, là m t trong
nh ng ho t ng chính c a thương m i i n t . Có th bán vô s các s n ph m và d ch v qua m ng Internet.
Tuy nhiên, dù m t hàng kinh doanh c a b n có là gì i chăng n a, thì m t trang web thương m i i n t v n
các d ch v cơ b n mà khách hàng mong i như trong trư ng h p h giao d ch
ph i m b o cung c p y
tr c ti p v i b n.
Sau ây là m t s chi ti t b n c n quan tâm khi b t tay vào hình th c kinh doanh này.
T nh ng nguyên t c cơ b n c a thương m i i n t …
1. Giúp khách hàng tìm th y nh ng th h c n
Li u b n có d ng chân m t c a hi u khi th y hàng hóa bên trong ó ư c bày bi n m t cách l n x n, thi u
khoa h c, không có bi n báo cũng như l i hư ng d n không? Ch c ch n là không r i. Th nhưng th t áng
ng c nhiên là m t s c a hàng tr c tuy n l i làm cho khách hàng g n như không th tìm ra món hàng mà h
quan tâm.
Trư c khi khai trương m t c a hàng tr c tuy n, b n hãy suy nghĩ c n th n v cách t ch c hàng hóa trong
“kho” c a b n và t o i u ki n khách hàng có nhi u cách tìm th y cái mà h mu n tìm. Ví d , b n có th
cung c p các ư ng d n d nhìn th y t i các danh m c hàng hóa khác nhau, m t công c tìm ki m khách
hàng có th nh p tên s n ph m ho c sơ ư ng d n giúp khách hàng có th t theo dõi các bư c i c a h
trên trang web c a b n.
Quy t c này cũng ư c áp d ng khi b n cung c p thông tin v các chính sách trao i, thông tin liên l c, phí v n
chuy n và các thông tin khác mà khách hàng quan tâm trư c khi h hoàn thành giao d ch.
2. ng b t khách hàng ph i i
Khi m t khách hàng nh n vào nút “Mua hàng”, h s ch ng thích thú gì khi ph i i t i vài phút m i có câu tr
l i – hay th m chí t hơn là nh n ư c thông i p báo l i. Trên th c t , ch ng có gì khi n khách hàng th t v ng
hơn m t trang web c bu c h ph i oán mò v tình tr ng t hàng c a chính h .
Xin mách b n m t gi i pháp ơn gi n cho v n này: Hãy m b o r ng các ph n m m và máy ch c a b n có
th x lý b t c yêu c u gì khách hàng ưa vào. N u b n ang s d ng m t d ch v c a ngư i khác, thì hãy
m b o r ng h s d ng công ngh tiên ti n nh t. Trong trư ng h p b n t xây d ng trang web thì b n hãy
u tư vào ó các ph n c ng và ph n m m t t nh t theo kh năng c a mình.
3. Hãy t o i u ki n khách hàng thanh toán m t cách d dàng nh t
Các c a hàng tr c tuy n có th ch p nh n nhi u hình th c thanh toán khác nhau: th tín d ng, ti n m t i n t ,
ho c ti n m t và séc qua thư. Các lo i doanh nghi p khác nhau s ch p nh n các phương th c thanh toán khác
nhau, vì th hãy m b o r ng nhà cung c p d ch v thương m i i n t c a b n có th ch p nh n nh ng
phương th c mà khách hàng c a b n thư ng s d ng nhi u nh t. s n sàng cho các phương th c thanh toán
ngo i tuy n, ch ng h n như ti n m t và séc g i qua thư ho c s th tin d ng g i qua fax, hãy ghi rõ a ch g i
thư, s fax và s i n tho i t i nơi d th y trên trang web c a b n.
Các phương th c thanh toán tr c tuy n sinh ra m t khó khăn i n hình: ó là v n an ninh. M c dù vi c g i
s th tín d ng qua Internet là c c kỳ an toàn, nhưng khách hàng v n lo l ng. H u h t các h th ng thanh toán
tr c tuy n g i s th tín d ng và các thông tin cá nhân khác qua các h th ng ã ư c mã hóa. N u h th ng
c a b n cũng s d ng công ngh này, hãy thông báo khách hàng bi t r ng thông tin c a h ư c b o m t
hoàn toàn.
Cu i cùng, hãy nh r ng b n c n có m t tài kho n thương gia có th ch p nh n các hình th c giao d ch b ng th
tín d ng. N u b n ã có s n m t tài kho n dùng cho công vi c kinh doanh, thì b n có th dùng chính tài kho n
ó ch p nh n th tín d ng tr c tuy n. Nhưng n u b n chưa có, ngư i xây d ng trang web hay cung c p d ch
v m ng có th giúp b n t o ra m t tài kho n thương gia có d ch v x lý giao d ch tr c tuy n.
… t i 5 sai l m thư ng m c ph i c a các c a hàng tr c tuy n
1. Không qu ng cáo
Nhi u công ty kinh doanh tr c tuy n mong ch khách hàng…tình c tìm ra h . Nhưng trong b i c nh hi n nay,
khi hàng tri u trang web ang c nh tranh “giành gi t” m t s lư ng khách hàng h u h n, thì ngày càng ít có
cơ h i trang web c a b n ư c khách hàng tình c ghé thăm. N u không qu ng cáo, kh năng thu hút ư c
khách hàng m i c a b n s tr nên r t mong manh.
Song có m t tin tuy t v i dành cho b n: B n không ph i b ra quá nhi u ti n mà v n có th qu ng cáo cho c a
hàng mình m t cách hi u qu nh t. B n tin i n t có nh hư ng và các qu ng cáo thông qua các t khóa
(keywords) là nh ng phương th c có tính hi u qu r t cao trong vi c ti p xúc v i nh ng khách hàng quan tâm
n s n ph m c a b n.
2. M t trang web c u th

18
N u c a hàng c a b n trông có v b a bãi và các hư ng d n r c r i làm cho khách hàng “không bi t ư ng nào
mà l n”, thì h s tìm m t nơi khác mua hàng. Trang web c a b n chính là b m t, là cách th c b n ti p xúc
v i khách hàng, vì v y, trông nó ph i th t chuyên nghi p, t màu s c, hình nh minh h a, hư ng d n, công c
tìm ki m... Tính ch t chuyên nghi p ó s c ng c lòng tin c a khách hàng và th hi n cho khách hàng bi t b n
r t nghiêm túc trong công vi c.
Ngay c khi b n không ph i là m t chuyên gia thi t k trang web, b n v n có th dùng các m u có s n xây
d ng m t trang web ơn gi n và p. Hãy u tư th i gian và công s c làm cho trang web c a b n trông “d
coi” nh t. Ph n thư ng giành cho nh ng c g ng này s là m t trang web chuyên nghi p có kh năng h p d n
khách hàng.
3. Không t i ưu hóa trang web thành “ ích ng m” c a các công c tìm ki m
Ngư i ta ư c tính có kho ng 70% các cu c giao d ch tr c tuy n xu t phát t m t trang web tìm ki m nào ó.
N u trang web c a b n không xu t hi n trong m t vài trang k t qu tìm ki m u tiên, b n có th nói l i giã
bi t v i con s 70% các v mua bán ó. Hãy m b o r ng n i dung thông tin trên trang web ph n ánh úng các
c i m c a s n ph m mà b n cung c p và kèm theo nhi u t khóa phù h p.
4. D ch v khách hàng kém c i
N u b n không th làm cho các khách hàng hi n t i hài lòng, thì b n có th không c n nghĩ n vi c thu hút các
khách hàng m i. Tin n lan r t nhanh qua Internet, và ch m t khách hàng không hài lòng cũng có th gây ra
hi u ng domino khi n công ty c a b n lao ao.
i u này cũng úng v i trư ng h p các c a hàng không ưa thông tin liên h c a h m t cách rõ ràng trên
trang web. Khách hàng có c m giác là h ch ng có ch nào g i tr l i hàng khi g p ph i v n - và t t nhiên
vi c này s làm công ty b n m t khách hàng giao d ch. B n không c n ph i cung c p d ch v tr l i i n tho i
24/24, song nên l i a ch thư i n t và nói rõ b n s tr l i thư trong th i gian bao lâu.
5. Trang web v i thông tin cũ k
N u b n không c p nh t trang web c a b n trong vòng sáu tháng li n, thì b n ã vô tình t o cho khách hàng n
tư ng không hay v công ty, th m chí h tư ng y là m t công ty ã ch t. B n ch c n thư ng xuyên c p nh t
thông tin v s n ph m, thêm m t chút thông tin khác và trang trí, s p x p l i chút ít, như th cũng ch n g
t là b n v n t n t i và luôn quan tâm n ho t ng kinh doanh c a mình.
Và cũng gi ng như th gi i ngo i tuy n, b n c n ti n hành nghiên c u th trư ng và ánh giá tình hình c nh
tranh. Hãy tìm hi u xem i th có m i chào th gì khác so v i b n không, và h có gi m c giá th p hơn giá
c a b n ưa ra hay không.
M y lưu ý trên ây nh nghĩa s khác bi t gi a thành công và th t b i. B n có m t trang web không có nghĩa
là ã xong vi c. Bán hàng tr c tuy n òi h i s b n b gi ng như bán hàng truy n th ng v y. N u b n t th a
l y i khách hàng ngay trư c mũi
mãn v i b n thân, s không thi u các i th c nh tranh ang ch c ch
b n.

B2B - gây thi n c m ngay t trang web
Trong k nguyên thương m i i n t , s sinh t n và phát tri n c a công ty b n ph thu c r t l n vào vi c trang
web mà b n thi t l p có thu hút ư c nhi u khách hàng hay không. Vi c này nghe qua có v khá d dàng,
nhưng khi th c hi n l i không ơn gi n chút nào. R t có th trang web, dù ư c b n chăm chút k lư ng, l i
ang gây cho khách hàng m t s khó ch u nào ó mà b n không h hay bi t. V y b n ph i làm nh ng gì thay
i i u này?
Cùng v i th i gian, các khách hàng tr c tuy n ang ngày m t khó tính hơn, h yêu c u nhi u hơn và m c
“khoan dung” cũng ít hơn khi ghé thăm các trang web thương m i i n t trên Internet. M t cu c i u tra v
các khách hàng tr c tuy n c a hãng nghiên c u thương m i i n t Hostway cho th y hơn 70% khách hàng nói
r ng khó ch u l n nh t c a h là không th mua hàng t m t trang web sau khi nh p chu t vào m t qu ng cáo
pop-up; nh ng trang web ăng nh p ki u “ ăng ký bi t thêm thông tin (register for more information) c n
tr ngư i dùng ti p c n n i dung; hay các yêu c u cài t ph n m m có th xem ư c trang web. Nh ng i u
khác khi n cho khách hàng b c b i là: ư ng d n (link) không ho t ng, c u trúc web ph c t p, t c trình
duy t ch m, nh ng công c tìm ki m thông tin trong website không hi u qu , b c c trình bày r i r m và thông
tin nghèo nàn.
GoApply.com. có tr s t i Aliso Viejo, California, hi n là m t công ty cung c p d ch tài chính và c m c tr c
tuy n v i doanh thu trên 35 tri u USD/năm. Andre Stecki, thành viên sáng l p kiêm giám c i u hành c a
hãng ã ph i b ra nhi u công s c m i có th giúp cho trang web c a ông b t gây cho khách hàng nh ng i u
khó ch u.
Trư c ây, nh ng khách hàng nào mu n có m t kho n vay t GoApply.com u ph i i n vào m t b n ăng ký
dài lê thê v i vài ch c câu h i v b n thân, gia ình, ngh nghi p, s thích... “Chúng tôi ã ti n hành nhi u cu c
tìm ra t t c nh ng i m khi n khách hàng khó ch u trong b n ăng ký, và chúng tôi
th nghi m khác nhau
19
i n m t k t lu n r ng s lư ng câu h i ch gi i h n t 16 - 18 câu là thích h p nh t”- Stecki cho bi t- “Nh
b ng ăng ký v i s lư ng câu h i ít hơn, ngày càng nhi u khách hàng ã s d ng d ch v c a chúng tôi trong
năm v a qua”.
Hi n nay, nhi u công ty ang chú ý c i ti n và nâng c p các trang web c a mình. Tiffany Shlain, thành viên
sáng l p hãng The Webby Awards, San Francisco, cho bi t: “Trư c ây, m c tiêu c a các trang web ch là làm
sao có ư c khách hàng ghé thăm. Còn gi ây, m c tiêu ã cao hơn: trang web ph i cung c p cho khách hàng
thông tin c n thi t, các ư ng link và d ch v h u ích nh m ph c v khách hàng m t cách hi u qu nh t”.
Shlain cũng ưa ra m t s gi i pháp giúp b n có ư c m t trang web t t thu hút khách hàng, ng th i ho t
ng hi u qu em l i l i nhu n cho công ty b n.
1. Tránh ưa vào nh ng n i dung thông tin hay các công c ti n ích không m y liên quan khi n cho t c trang
th c hi n i u này, trư c tiên b n c n phác h a sơ qua n i dung, các m c chính
web c a b n b ch m l i.
c a trang web, t ó xác nh trang web c a b n c n có hình th c ra sao. Ví d , v i m t trang web v sách kinh
doanh, b n c n có nh ng m c riêng cho t ng lo i sách khác nhau như ti p th , qu n tr , tài chính k toán, lu t
thương m i, xu t nh p kh u,… Và góp ph n t i ưu hoá cơ ch tìm ki m cũng như t c duy t, các trang
ư c d n n t trang ch ch nên có kho ng 350 n 550 t . Trong trư ng h p trang ó có n i dung quá dài,
b n nên chia nh ra thành nhi u trang khác nhau, nhưng nên gi nguyên cách trình bày (layout) ban u. Có
m t s cơ ch tìm ki m thư ng b qua nh ng trang vư t quá 100kb. Vì th b n c n tìm cách gi m thi u dung
lư ng c a trang web.
2. m b o sao cho thanh tìm ki m và nh hư ng website ư c n nh, xu t hi n t i m i trang web con. B n
nên s d ng các công c hư ng d n ch cho khách hàng th y h ang âu và h có th quay tr l i trang
ch như th nào. Các ư ng d n cũng c n t nh ng v trí d th y. B n hãy t o ra các ư ng d n b ng ch
hay bi u tư ng t t c các trang con m i ngư i có th xem l i ho c xem ti p mà không ph i s d ng n nút
“back” hay “forward” c a trình duy t. B n cũng c n nh là ph i có nh ng ch thay th t t c các ho và
ư ng d n liên k t trong website c a b n. ây là nh ng t s xu t hi n thay th h a khi tuỳ ch n ho
trong trình duy t b t t, ho c khi khách hàng nh n nút “stop” trư c lúc trang ư c t i v y.
3. t m t ư ng d n rõ ràng ngay t i trang ch cung c p cho khách hàng các thông tin liên l c v i công ty
b n, bao g m s i n tho i, s fax, a ch và h p thư i n t .
4. Cung c p nh ng thông tin t ng quát v công ty b n cũng như nh ng tin t c trong toàn ngành công nghi p
b n ang kinh doanh ngay t i trang ch c a website. Thư ng xuyên xem xét và ki m tra l i trang web m
b o r ng m i thông tin ư c c p nh p y và các ư ng d n luôn ho t ng t t. N i dung trang web cũng r t
quan tr ng: B n c n ph i tìm hi u cách th c mà khách hàng s tìm ki m s n ph m c a b n. C n tìm ra nh ng
gi thi t khác nhau, sau ó th nghi m và i u ch nh sao cho h p lý. trang web c a b n l t vào nhóm 10
website ư c tìm ki m nhi u nh t, b n c n ph i có s chu n b chu áo và các phương ti n k thu t t t. C n
quan tâm n hai y u t : n i dung ph i phù h p v i ngư i truy c p và b trí như th nào phù h p v i các b
máy tìm ki m tr c tuy n.
Cu i cùng, sau khi khám phá trang web c a b n, khách hàng c n hi u rõ ư c âu là nh ng l i ích mà s n
ph m/d ch v c a b n em l i, ng th i bi t ư c phương th c t hàng thu n ti n nh t. Li u trang web b n
ã xây d ng ư c uy tín i v i khách hàng trư c khi b n yêu c u h t hàng chưa? Trang web c a b n ã t o
cho khách hàng s yêu thích và h ng thú trư c khi b n m i h t hàng chưa? B n ã cung c p cho khách hàng
m t s cách t hàng thu n ti n c trên m ng và ngoài m ng chưa? Li u b n ã hư ng d n khách xem c th
t ng bu c m t khi duy t web chưa? Hãy tr l i nh ng câu h i trên và b n s có m t trang web hi u qu nh t
em l i l i nhu n ngày m t l n hơn.
i tìm hình m u Alibaba.com cho thương m i i n t Vi t Nam
Thương m i i n t (TM T) là m t khái ni m m i. M c dù ra i chưa lâu nhưng nó ã nhanh chóng
kh ng nh ư c v th c a mình nh s c h p d n cũng như à phát tri n khá ngo n m c. Cùng v i s
phát tri n chóng m t c a Internet, TM T ang có nh ng bư c ti n r t nhanh v i t c ngày càng cao.
Nh n g c i m c a T M T
20
ây là lo i hình kinh doanh s d ng h th ng m ng Internet toàn c u xây d ng nên m t “th trư ng o” cho
t t c các lo i hình s n ph m, d ch v , công ngh và hàng hoá, trong ó bao g m t t c các ho t ng c n thi t
hoàn t t m t thương v kinh doanh, k c àm phán, trao i ch ng t , truy c p thông tin, thanh toán qua h
th ng ngân hàng. T t c ư c th c hi n trong i u ki n an toàn và b o m t cao. Vì th , TM T còn có nh ng
tên g i khác như “n n kinh t o”, “n n kinh t dot-com”.
N u như trong kinh doanh truy n th ng, s n ph m c a các doanh nghi p ư c bày trên các k c a c a
hàng hay siêu th v i các th t c t hàng, giao hàng, thanh toán công n gi a ngư i bán và ngư i mua...thì
trong thương m i i n t , chúng ta không c n ph i v n chuy n s n ph m, không t n ti n thuê m t b ng mà v n
có th ti p c n ư c khách hàng thông qua các siêu th o,ch o trên m ng. Ch c n m t cú nh p chu t, b n có
th ng i b t c nơi âu mà v n d dàng làm m t cu c d o chơi hay mua s m trên m ng v i vô vàn s n ph m, t
cây kim s i ch cho n xe hơi, du thuy n. Nói chung, v i s tr giúp c a Internet, TM T ã tr thành m t môi
trư ng kinh doanh m i, xóa nhòa m i ranh gi i qu c gia và ang t o ra m t th trư ng l n nh t t trư c n
nay. V i TM T, th gi i có thêm nhi u tri u phú, t phú mà tên tu i ã tr thành bi u tư ng c a m t th i i
m i - th i i Internet và n n kinh t tri th c.
So v i thương m i truy n th ng, TM T t ra là m t công c kinh doanh h u hi u v i nh ng ưu th
vư t tr i. Cách ây kho ng ba th p k , General Electric (GE), t p oàn i n t tiêu dùng hàng u th gi i, v n
còn “ì ch” giao d ch v i các i tác kinh doanh b ng thư t v n chuy n trên tàu thu có t c kho ng 20
d m/gi . Chính GE cũng nh n th y nh ng b t c p c a cách làm này và sau ó ã thay th tàu thu b ng máy
bay, nhưng cũng ph i m t g n 1 tu n, nh ng b n chào hàng hay d th o h p ng m i n ư c tay i tác.
N i băn khoăn l n c a GE là làm th nào rút ng n “th i gian ch t” giao d ch thương m i di n ra nhanh
chóng hơn? Và r i m i vi c ã thay i m t cách khó tin. Thương m i i n t (TM T) xu t hi n vào cu i th p
niên 80 ã làm nên cu c cách m ng trong kinh doanh, khi mà thư t giao d ch ư c truy n t i v i t c lên
n 30,000 d m/giây. Thay vì m t 1 tu n như trư c kia thì nay ch c n chưa y 1 phút, ch c n m t cú click
chu t, khách hàng ã nh n ư c b ng báo giá v i y thông tin t GE r i hai bên có th giao k t h p
ng ngay trong ngày. Gi ây, b t c doanh nhân nào khi ư c h i v TM T, cũng u th a nh n ưu th vư t
tr i c a lo i hình kinh doanh m i m này – ó là t c , chi phí, khách hàng và x lý ơn hàng.
Trong TM T có hai khái ni m chính:
B2B (Business To Business): Là hình th c kinh doanh gi a các nhà cung c p, gi a nhà s n xu t s n
ph m và các i lý.
B2C (Business To Customer): Là các giao d ch kinh doanh tr c ti p gi a nhà cung c p và khách hàng.
C hai hình th c TM T này u ư c th c hi n tr c tuy n trên m ng Internet, tuy nhiên, gi a chúng
t n t i s khác bi t. Trong khi TM T B2B ư c coi là hình th c kinh doanh bán buôn v i lư ng khách hàng là
các doanh nghi p, các nhà s n xu t thì TM T B2C l i là hình th c kinh doanh bán l v i i tư ng khách hàng
chính là các cá nhân. Trong TM T B2B, vi c giao d ch gi a m t doanh nghi p v i m t doanh nghi p khác
thư ng bao g m nhi u công o n: t vi c chào bán s n ph m, mô t c tính k thu t c a s n ph m cho n
àm phán giá c , i u ki n giao hàng, phương th c thanh toán… . Chính vì v y mà các giao d ch này ư c coi
là ph c t p hơn so v i vi c bán hàng cho ngư i tiêu dùng.
Trên th gi i, xu hư ng TM T B2B chi m ưu th vư t tr i so v i B2C trong vi c l a ch n chi n lư c
phát tri n c a các công ty kinh doanh tr c tuy n. B2B ư c coi như là m t ki u “phòng giao d ch o”, nơi s
th c hi n vi c mua bán tr c tuy n gi a các công ty v i nhau, ho c cũng có th g i là sàn giao d ch mà t i ó,
các doanh nghi p có th mua bán hàng hoá trên cơ s s d ng m t n n công ngh chung. Khi tham gia vào sàn
giao d ch này, khách hàng có cơ h i nh n ư c nh ng giá tr gia tăng như d ch v thanh toán hay d ch v h u
mãi, d ch v cung c p thông tin v các lĩnh v c kinh doanh, các chương trình th o lu n tr c tuy n và cung c p
k t qu nghiên c u v nhu c u c a khách hàng cũng như các d báo công nghi p i v i t ng m t hàng c th .
V i ưu th s n có c a mình, thương m i i n t B2B có th giúp các doanh nghi p ti t ki m ư c chi
phí trong quá trình tham gia kinh doanh như chi phí qu n lý kho bãi, m t b ng, chi phí gi y t , tài li u, chi phí
u vào c a s n ph m, chi phí t ch c nhân s …
D oán năm 2005, t ng doanh s TM T trên toàn c u s vư t qua m c 680 t USD, còn theo ư c tính
c a Leadpile.com, m t công ty chuyên theo dõi s li u Internet, TM T s vư t qua m c 1000 t USD vào năm
2012. Th m chí, s gia tăng doanh s c a các ho t ng TM T ã tr thành ti n cho s hình thành th
trư ng ch ng khoán Nasdaq – nơi g p g c a nh ng công ty có ti p vĩ ng “.com”. Nh ng bi n ng c a th
trư ng ch ng khoán này luôn có nh hư ng tr c ti p n ch s Dow Jones cùng các ch s khác t i h u h t các
th trư ng ch ng khoán l n trên th gi i.
Vi t nam và nh ng bư c h i nh p
Cu i nh ng năm 1990, TM T v n còn là m t khái ni m khá m i m nư c ta. Nhưng dư i s c lan t a
r ng kh p c a TM T, các công ty Vi t Nam cũng ang t ng bư c làm quen v i phương th c kinh doanh hi n
i này.
21
Ngày 26 tháng 8 năm 2005, c ng TM T qu c gia ECVN v i B Thương m i là cơ quan ch qu n, có
a ch t i website ECVN.gov.vn ã chính th c ra m t v i m c ích h tr các công ty nhanh chóng làm quen
và tham gia vào TM T, qua ó nâng cao s c c nh tranh c a doanh nghi p trong nư c khi ti n trình h i nh p
kinh t qu c t ang di n ra ngày càng sâu r ng trên ph m vi toàn c u. C ng giao d ch v i ngôn ng th hi n là
ti ng Anh và ti ng Vi t s r t thu n ti n cho các công ty trong quá trình s d ng và tra c u.
tăng trư ng t l ngư i s d ng Internet là 123,4%/năm (cao nh t trong khu v c ASEAN),
V it c
t 1,9 tri u thuê bao Internet và g n 5,9 tri u ngư i s d ng trong năm 2004, Vi t Nam ư c ánh giá là qu c
gia có ti m năng r t l n trong vi c phát tri n TM T. Theo d báo v m c tăng trư ng th trư ng công ngh
thông tin Vi t Nam c a IDG, trong giai o n t năm 2005 n năm 2008, m c chi tiêu cho công ngh thông tin
c a Vi t Nam n m trong t p 10 nư c ng u th gi i và s vư t qua Trung Qu c v i t l tăng trư ng t
16%. Vi t Nam cũng ư c ánh giá là qu c gia r t nhanh nh y v i mô hình kinh doanh tr c tuy n.
Tuy v y, chúng ta không th ph nh n r ng ho t ng TM T t i Vi t Nam v n còn có nh ng i m y u
nh t nh. H u h t các website B2B chưa có nh hư ng ho t ng rõ ràng, mà chúng ta ch y u m i ch d ng
l i giai o n thi t l p và th nghi m, giá tr giao d ch th c t còn r t th p. Lo i hình giao d ch B2B chưa th t
s hình thành Vi t Nam. Các công ty nói chung khá nhanh nh y trong vi c áp d ng TM T, nhưng còn không
ít công ty n v i hình th c này theo ki u “phong trào”, chưa k s lư ng các website cung c p d ch v TM T
quy mô l n ch m ư c trên u ngón tay.
Gi c mơ v m t hình m u Alibaba.com t i Vi t Nam.
C th gi i v n chưa h t ng c nhiên v nh ng bư c ti n th n kì c a m ng kinh doanh tr c tuy n
Alibaba.com c a Trung Qu c. ư c ánh giá như m t “bà m i” mát tay cho các cu c “hôn nhân” trong lĩnh
v c thương m i, Alibaba.com ang càng ngày càng ăn nên làm ra v i doanh thu và l i nhu n tăng lên không
ng ng. T m t công ty nh v i s v n u tư ban u không nhi u, Alibaba.com ã phát tri n thành m t ch
v i doanh thu năm 2004 là 2,1 t USD trong ó có 780 tri u USD n t ngu n thương m i i n t .
Trư c s sôi ng c a th trư ng TM T th gi i, nhi u doanh nghi p Vi t Nam cũng ã vào cu c v i
mong mu n k t n i các doanh nghi p trong nư c v i i tác nư c ngoài, m ra nh ng cơ h i kinh doanh m i
trong s h i nh p kinh t qu c t . M t trong s ó là Công ty tư v n và cung ng gi i pháp TM T Tiên
Phong (Eclead) v i trang web www.gophatdat.com. úng như tên g i c a mình, công ty Tiên Phong ang
mu n tr thành ngư i tiên phong trong lĩnh v c TM T t i Vi t Nam v i mong mu n k t n i các doanh nghi p
trong nư c v i các b n hàng qu c t , khơi thông dòng ch y giao thương, góp ph n t o ra s c m nh cho n n
t nư c. Xu t hi n cách ây không lâu, trang web www.gophatdat.com ã nhanh chóng tr thành m t
kinh t
trong nh ng a ch tin c y cho các doanh nghi p mu n tham gia vào th trư ng TM T sôi ng. ây là m t
sàn giao d ch TM T mang tính toàn c u v i nhi u lo i danh m c hàng hóa, t các m t hàng nông s n, th c
ph m, th y h i s n, may m c, giày da… v n là th m nh c a các doanh nghi p xu t kh u Vi t Nam cho n các
s n ph m máy tính, i n t ho c các d ch v khác. T i ây, khách hàng có th d dàng chào mua, chào bán các
s n ph m, m r ng các m i quan h giao thương v i các i tác t i nhi u qu c gia trên th gi i. Ch c n ăng
thông tin lên m ng www.gophatdat.com yêu c u c a b n s ư c nhi u ngư i bi t n, không ch gi i h n trong
ph m vi a lý h n h p mà ph bi n r ng rãi trên toàn c u. ó cũng là m t trong nh ng tiêu chí kinh doanh c a
ban i u hành trang web – Bring Vietnam to the World (Mang Vi t Nam n v i th gi i). Và ó cũng là ư c
mu n, khát khao chính áng c a các thành viên sáng l p trang web.
M c dù còn nhi u khó khăn và thách th c nhưng k t khi Jeff Bezos, thành viên sáng l p kiêm giám
c i u hành Amazon.com, t nh ng viên g ch u tiên cho ho t ng TM T n nay, s thành công c a
Amazon.com, Buy.com, Cisco… ã cho th y m i lo ng i r ng TM T có th thay th các hình th c kinh doanh
truy n th ng, khi n cho nh ng con ph buôn bán s m u t tr nên thưa th t, là có cơ s . i u này cũng lý gi i
t i sao m t ngư i àn ông có s nghi p thành công t i Wall Street như Jeff Bezos l i nh nhàng t b công vi c
kinh doanh c a mình, i su t chi u ngang nư c M t i t n Seattle và b t u m t công ty trong lĩnh v c hoàn
r i chưa y 4 năm sau ã bi n nó thành m t trong nh ng công ty danh ti ng nh t th gi i v
toàn m i,
TM T. Hy v ng r ng trong tương lai không xa, v i s tr giúp c l c c a nh ng công ty kinh doanh TM T
như www.gophatdat.com, chúng ta cũng s có nh ng Alibaba.com mang tên Vi t nam!
22
CHƯƠNG 4 : THANH TOÁN TRONG THƯƠNG M I I NT
N I DUNG
1. SÀN GIAO D CH THƯƠNG M I
2. CƠ CH THANH TOÁN QUA M NG
3. THANH TOÁN I N T

I. SÀN GIAO D CH THƯƠNG M I
1. Khái ni m và vai trò.
Sàn giao d ch TM T là m t th trư ng tr c tuy n, m t “ a i m h p ch ” ư c th c
hi n trên m ng Internet mà ó nh ng ngư i tham gia có th t.m ki m thông tin v th trư ng
và s n ph m, thi t l p m i quan h cũng như ti n hành àm phán ti n giao d ch…
Ngoài ra còn th c hi n các giao d ch i n t hàng hoá và d ch v , chuy n giao thông tin
tr c tuy n, chuy n ti n i n t , u giá, u th u và h p tác thi t k , mua bán hàng hoá công
c ng, ti p th tr c tuy n n khách hàng và th c hi n các d ch v sau bán hàng…
2. Vai trò
Ti p c n và x l. thông tin tr c ti p, nhanh chóng gi a DN v i nhà cung c p, gi a DN
-
v i khách hàng
Là công c r t m nh bán và qu ng cáo hàng hoá, ti t ki m ư c nhi u chi phí; c t
-
gi m nhu c u i v i các c a hàng, kho hàng v t l., ơn gi n hoá quá trình so sánh
và l a ch n s n ph m…1
3. Các c trưng cơ b n c a sàn giao d ch TM T
Sàn giao d ch TM T là m t t ch c kinh doanh d ch v , óng vai trò là ngư i môi gi i.
Các phương th c giao d ch t i các sàn TM T r t phong phú, bao g m c nh ng phương
th c mua bán th c và giao d ch kh ng
Thi t l p các quy t c cho thành viên c a mình và có th áp d ng các hình th c thư ng
ph t i v i nh ng thành viên vi ph m
S lư ng ngư i mua, ngư i bán, nhà cung c p tham gia r t l n
Nh ng ngư i tham gia v a có th là ngư i bán, v a là ngư i mua ho c c hai
Th hi n quan h cung c u hàng hoá c a th trư ng. Giá hình thành trên sàn giao d ch là
giá chung cho s n ph m trên th trư ng
T t c các quy trình mua, bán, giao d ch, àm phán, thương lư ng, thanh toán u
ư c th c hi n tr c tuy n trên m ng Internet.
Ngư i mua, bán u có th tham gia các giao d ch mua bán t i sàn vào b t c lúc nào
và b t c nơi âu
Ch ng lo i hàng hoá và d ch v mua bán r t a d ng và phong phú, bao g m h u hình
l n vô hình
Th c hi n thông tin và k t n i khách hàng
Các thành viên tham gia sàn giao d ch ư c quy n khai thác thông tin v th trư ng, s n
ph m, chính sách…

4. Phân lo i sàn giao d ch TM T
4.1. Theo ch th tham gia sàn giao d ch
Sàn giao d ch TM T chung Ví d : www.ecommerce.com;
Sàn giao d ch TM T riêng: sàn b h n ch v s lư ng thành viên tham gia Ví
d : www.vnemarket.com.vn
2
4.2. Theo i tư ng ngành hàng kinh doanh
Sàn giao d ch TM T chuyên môn hoá: Là sàn giao d ch m t s hàng hoá nh t
nh, t p trung vào kinh doanh các s n ph m c a m t ngành hàng c th . Ví
d : www.vietsoftonline.com.vn, lignus.co.nz
Sàn giao d ch TM T t ng h p: là sàn giao d ch TM T kinh doanh v i m t s
lư ng l n các hàng hoá và d ch v t nhi u ngành hàng khác nhau. Ví d :
www.golmart.com.vn, vietoffer.com
3
5. L i ích kinh doanh qua sàn giao d ch TM T
5.1. i v i DN
Tăng doanh thu
M r ng h th ng khách hàng và tăng kh năng ti p c n v i th trư ng th gi i
Tăng doanh s bán hàng t nh ng khách hàng hi n t i
Tăng doanh s bán hàng t các d ch v t o ra giá tr khác
Ti t ki m chi phí
Ti t ki m chi phí s n xu t kinh doanh
Ti t ki m chi phí bán hàng
Ti t ki m chi phí giao d ch
Có  c thông tin phong phú
T o i u ki n thu n l i v không gian và th i gian trong vi c thi t l p và c ng
c các m i quan
h kinh doanh
T o i u ki n DN có th truy n bá, ph bi n hình nh, nh.n hi u s n ph m,
DN v i các b n
hàng qu c t
Nâng cao ch t lư ng d ch v khách hàng

5.2. i v i khách hàng
Sàn giao d ch TM T mang n cho khách hàng m t phong cách mua hàng m i,
phong cách mua hàng tr c ti p qua m ng, ti t ki m ư c th i gian, chi phi i l i…
Khách hàng có ph m vi l a ch n m t hàng r ng rãi và phong phú hơn.
Khách hàng có th giao d ch tr c ti p v i nhà s n xu t, b qua khâu trung gian
nên có th mua hàng v i giá r hơn và nhanh hơn

II. CƠ CH THANH TOÁN QUA M NG
Thanh toán qua m ng, i a s ngư i mua dùng th tín d ng.

Trên th có các thông s sau
+ Hình ch s h u th
+ H và tên ch s h u
+ S th
+ Th i h n c a th
+ M t sau th có dòng s an toàn
+ M t s thông s khác cùng v i chip i n t ho c v ch t
4
Nh ng thông tin v th tín d ng ngư i mua ph i khai báo khi th c hi n vi c mua qua
m ng:
+ S th ( 16 s ư c in trên m t trư c th )
+ H tên ch s h u in trên th
+ Th i h n h t h n c a th
+ M. s an toàn
+ a ch nh n hoá ơn thanh toán vi c s d ng th do ngân hàng g i cho ch th

Qui trình x lý thanh toán tr c tuy n
1. Ngư i mua t l nh mua trên website ngư i bán sau khi ã ch n hàng hoá. Sau ó
ngư i mua khai báo thông tin th tín d ng c a mình
2. Thông tin th tín d ng c a ngư i mua ư c chuy n th ng n NH c a ngư i bán
ho c chuy n th ng n nhà cung c p d ch v x l. thanh toán qua m ng (bên th
ba) mà ngư i bán ã ch n
3. NH c a ngư i bán ho c bên th ba này s ki m tra tính h p l c a th v i NH nơi
phát hành th
4. NH phát hành th s ph n h i ( ư c mã hoá) cho NH c a ngư i bán ho c bên th
ba v tính h p l c a th
5. Thông tin này ư c gi i mã và g i v cho ngư i bán
6. Ngư i bán d a trên thông tin ph n h i này quy t nh bán hay không bán
5
H TH NG TH TÍN D NG I NT TRÊN INTERNET
Qui trình x lý card phi tr c tuy n
6
YÊU C U V H T NG ĂNG KÝ D CH V NH N THANH TOÁN QUA M NG
1. TÀI KHO N NGƯ I BÁN ( Merchant Account)
2. PH N M N MUA HÀNG ( Shopping Cart)
3. S D NG CÔNG NGH B O M T SSL (Secure Socket Layer)

Tài kho n ngư i bán – Merchant Acount
Là tài kho n giúp nh n ti n thanh toán c a khách hàng qua m ng
Do các Ngân hàng (có h th ng h t ng thanh toán trên m ng) c p
Có các công ty chuyên cung c p Merchant Account
Qui trình c p òi h i các bư c th m ình công phu:
Doanh thu t i thi u hàng tháng
H th ng b o m t c a ngư i bán
V trí a lý c a ngư i bán
7
ĂNG KÝ MERCHANT ACCOUNT
www.1stworldcardservice.com
Xét duy t và c p Merchant Account tùy thu c vào ánh giá c a công ty i v i doanh
nghi p c a b n
Các bư c:
Bư c 1: email, tên, tên công ty, login
Bư c 2: S liên l c, a ch
Bư c 3: Thông tin v công ty, doanh thu
Bư c 4: Thông tin v ch doanh nghi p
Bư c 5: Tên c a ngư i ư c y nhi m ký k t d ch v v i Planet Payment
Bư c 6: Giá d ch v
Bư c 7: M u ăng ký
Bư c 8: Thông tin v th tín d ng và thanh toán
Bư c 9: Các thông tin khác
8
ĂNG KÝ PAYPAL
www.paypal.com cung c p d ch v nh n & chuy n thanh toán qua m ng (cho ngư i
bán)
Có d ch v chuy n ngân i n t (EFT) và các d ch v khác như chuy n ti n, ký qu ,
thanh toán cho ngư i nh n ch v i email…
ăng ký và k t n i vào tài kho n ơn gi n d th c hi n
C p mi n phí Shopping cart b ng code HTML KH dán vào site c a mình
Khách hàng c n có credit card
9
10
PH N M N MUA HÀNG – SHOPPING CART
Là ph n m m ghi nh n ơn hàng và t ng tính toán s ti n khách hàng c n ph i tr
Truy su t và ki m tra th tín d ng c a khách
Tích h p v i h th ng qu n lý c a công ty

H th ng thanh toán qua th tín d ng
11
CÔNG NGH B O M T SSL
V i cơ ch này, khách hàng c a b n khi trao cho b n các s th tín d ng s tin tư ng
r ng các thông tin cá nhân bao g m c s th tín d ng s không b ánh c p qua Internet
III.THANH TOÁN I N T
Chuy n ngân i n t - Electronic Fund Transfer (EFT)
H th ng EFT ư c thi t k chuy n kho n ti n c th t tài kho n này n tài kho n
khác
Các thi t b ngư i s d ng có th dùng là các máy giao d ch t ng, máy tính cá nhân,
i n tho i
Ngân hàng s d ng m ng giá tr gia tăng chuyên bi t giao d ch v i nhau qua các
trung tâm bù tr t ng.
Các v n liên quan n an toàn u ư c th c hi n trên m ng giá tr gia tăng hi u qu
cao hơn nhi u so v i m ng Internet
Phương th c chuy n kho n i n t trên Internet hi n nay có chi phí th p

Giao d ch EDI tài chính
EDI ( Electronic Data Interchange) là h th ng trao i d li u i n t
EDI là cách tiêu chu n hóa trao i d li u gi a các doanh nghi p như hoá ơn, ơn
t hàng, v n ơn...Ho c x lý các thông tin kinh doanh gi a các b ph n trong cùng t
ch c và gi a các i tác kinh doanh
o EFT có th tri n khai b ng cách s d ng h th ng Financial EDI
M t giao d ch EDI trong lĩnh v c thanh toán ư c g i là giao d ch EDI tài chính hay trao
i d li u tài chính i n t
Trao i d li u tài chính i n t là d ng EDI c thù ư c thi t l p gi a các ngân hàng
và các khách hàng

12
o Cho phép NH nh n nh ng kho n ti n mà h ư c u quy n t ngư i thanh toán
và l p b n sao kê các kho n thanh toán cho ngư i th hư ng
o Cho phép khách hàng ưa ra các thông tin liên quan n vi c g i ti n cùng v i
các l nh thanh toan s d ng m ng VAN chuy n kho n i n t trên cơ s EDI
o S d ng Internet cho các giao d ch EDI chi phí r t th p và linh ho t hơn nhi u so
v i vi c s d ng m ng VAN

Thanh toán th tín d ng – Credit card
Hình th c thanh toán b ng th tín d ng trong các giao d ch trên Internet:
1. Khách hàng “xu t trình” th tín d ng – Ngư i bán ki m tra tính xác th c c a th
thanh toán.
2. Ngư i bán thông qua NH phát hành th , ki m tra s ti n trong tài kho n c a
khách hàng m b o v kh năng thanh toán và th c hi n các kho n th t c
nh n kho n ti n thanh toán c a khách hàng.
M t vài ngày sau giao d ch thanh toán th c t s x y ra,
Trong th c t , vi c x l. th tín d ng tr c tuy n có th ti n hành m t trong hai cách sau:
Cách 1:
1. G i s th tín d ng và các thông tin liên quan trên Internet dư i d ng không mã
hoá
2. M hoá toàn b toàn b các thông tin chi ti t và th tín d ng trư c lúc g i chúng
i khi th c hi n b t c giao d ch nào trên m ng
Cách giao d ch này an toàn và tính bí m t thông tin v th tín d ng r t th p

Cách 2
Các thông tin liên quan n giao d ch và các thông tin v thanh toán ư c mã hóa
trư c khi truy n i trên Internet
Chi nh tuỳ thu c vào m c các thông tin ư c mã hóa
tránh gian lân, các thông tin khác liên quan n thanh toán và th s ư c g i
ti p t i cho m t tin c y ư c u quy n g i là bên th ba
Bên th ba s gi i mã các thông tin ư c u quy n m b o tính xác th c c a
giao d ch cũng như an toàn cho quá trình thanh toán

Th ghi n
Th ghi n còn g i là th séc, là th cho phép th c hi n EFT.
Khi giao d ch s ti n s ư c tr vào tài kho n séc ho c tài kho n ti t ki m
a i m giao d ch r ng l n : khách s n, tr m xăng, shop, c a hàng bán l …
Th ghi n khách hàng ch ư c phép s d ng s ti n tương ương v i s dư
trong tài kho n

Nh ng thu n l i khi s d ng th ghi n :
+ ăng k. s d ng d dàng
+ Giúp b o m t các thông tin cá nhân
+ Có th s d ng thay cho ti n m t
+ Ngư i bán s n l.ng ch p nh n thanh toán b ng th ghi n hơn thanh toán b ng
séc

Nh c i m
+M c b o m t th p hơn th tín d ng


13
TI N I NT là ti n ã ư c s hóa, t c là ti n d ng nh ng bit s . Ti n i n t ch ư c
s d ng trong môi trư ng i n t ph c v cho nh ng thanh toán i n t thông qua h th ng
thông tin bao g m h th ng m ng máy tính, internet... và ư c lưu tr trong cơ s d li u c a
t ch c phát hành (bên th 3) và ư c bi u hi n dư i d ng bút t trên tài kho n mà khách
hàng (ngư i mua) m t i t ch c phát hành.
C th hơn ti n i n t là phương ti n c a thanh toán i n t ư c b o m t b ng ch
ký i n t , và cũng như ti n gi y nó có ch c năng là phương ti n trao i và tích lũy giá tr . N u
như giá tr c a ti n gi y ư c m b o b i chính ph phát hành thì i v i ti n i n t , giá tr
c a nó ư c t ch c phát hành m b o b ng vi c cam k t s chuy n i ti n i n t sang ti n
gi y theo yêu c u c a ngư i s h u.
DigiCash
Là hình th c bi n hoá c a ti n gi y và ng xu
t ti n, vì m i tác v u ư c trình cho ngân hàng và ư c lưu l i
Mâu thu n v i vai trò phát hành ti n c a Ngân hàng Trung ương
M t cách chính th c, DigiCash không ư c phát hành nhi u hơn m t ch ng
nh n quá t ng ngay c khi nó ư c ch p nh n b i nhi u c a hàng thành viên

Th có ch a giá tr - Stored Value Cards
Không c p ti n
Th tr ti n (Debit card) — m t hình th c phân ph i ti n dư i d ng i n t
Vô danh ho c h u danh
Thu n l i c a th vô danh
Card có th dùng b i nhi u ngư i
Có th dùng ư c trên Internet mà không c n th căn cư c (IC card)

e-cash trên Smart Card
Có th n p giá tr t i nhà thông qua Internet
Có th dùng trong môi trư ng Internet và phi Internet
Có m c t i a v giá tr ư c n p
Ngăn ng a vi c r a ti n
Singapore: S$500; H ng Kông: HK$3,000
Nhi u lo i ti n khác nhau
Dùng thanh toán xuyên biên gi i

Th c m ng (Proximity Card)
ư c dùng vào các cao c hay thanh toán ti n xe bus hay các phương ti n
v n chuy n khác
Xe Bus, xe i n ng m và các th v n chuy n công c ng nhi u thành ph

Th c m ng khuy ch i t xa
Có th s d ng trong kho ng 100 feet (30 mét) và có th dùng tr ti n xe
các bãi u
Tr ti n mà không c n ph i d ng xe l i (ví d ư ng cao t c Highway 91
California)

Ví ti n s hoá (digital wallet):Hay còn g i là Ví ti n i n t
Là k thu t ư c s d ng thanh toán trong nhi u h th ng thanh toán i n t
Ch c năng quan tr ng c a ví ti n i n t :

14
Ch ng minh tính xác th c khách hàng thông qua vi c s d ng các lo i
ch ng nh n s hoá ho c b ng các phương pháp mã hóa thông tin khác
Lưu tr và chuy n giá tr
m b o an toàn cho quá trình thanh toán gi a ngư i mua và ngư i
bán trong các giao d ch thương m i i n t
15
H th ng chi phi u i n t
S chi phi u i n t M t d ng tương t như ví i n t
ư c tích h p v i h th ng thông tin k toán c a ngư i mua và server thanh toán c a
ngư i bán
Lưu ch ng t i n t và ch ng nh n thanh toán trong máy tính c a ngư i mua và ngư i
bán truy l c l i sau này
Ví d : SafeCheck
Dùng ch y u trong hình th c B2B : E-check c a Authorize.net
16
STEP 1
STEP 2
17
STEP 3
STEP 4
18
STEP 5
STEP 6
STEP 7
STEP 8
19
STEP 9
M t s g i ý giúp b o m t
Không ti t l m t kh u trên m ng v i b t kỳ ai. N u b n nghĩ r ng ai ó ã bi t, b n
nên i nó ngay.
Không bư c ra kh i máy tính c a mình n u b n ang ti n hành m t thao tác nào ó v
thanh toán.
M t khi b n ã hoàn thành vi c th c hi n các tác v ngân hàng trên Internet, nh thoát
b ng cách sign off trư c khi vi ng thăm các website khác.
N u có m t ai ó có kh năng dùng máy PC c a b n, xóa Cache hay t t máy ho c b t
l i b trình duy t tránh tình tr ng copy trang web ã ư c lưu tr trong ĩa c ng.
Bank of America khuy n cáo m nh m r ng b n nên dùng b trình duy t 128-bit
encryption th c hi n các tác v tài chính trên Internet.

CÂU H I ÔN T P
1. Hãy trình bày khái quát v sàn giao d ch thương m i i n t
2. trình bày nh ng hi u bi t c a mình v các giao d ch thanh toán i n t
3. Nêu các h th ng thanh toán i n t , cơ ch thanh toán qua m ng
TÀI LI U THAM KH O
THANH TOÁN I N T
1. Th thanh toán do ai phát minh, vào năm nào?
Do ông Frank Mc Namara, m t doanh nhân ngư i M , phát minh vào năm 1949. Nh ng t m th
thanh toán u tiên có tên là “Diner’s Club”.
2. Khái ni m v th thanh toán?
i v i th thanh toán có nhi u khái ni m di n t nó, m i m t cách di n t nh m làm n i b t
m t n i dung nào ó. Sau ây là m t s khái ni m v th thanh toán:
• Th thanh toán (th chi tr ) là m t phương ti n thanh toán ti n mua hàng hoá, d ch v ho c có th
ư c dùng rút ti n m t t i các Ngân hàng i lý ho c các máy rút ti n t ng.
• Th thanh toán là m t lo i th giao d ch tài chính ư c phát hành b i Ngân hàng, các T ch c tài
chính hay các công ty.
• Th thanh toán là m t phương ti n thanh toán không dùng ti n m t mà ngư i ch th có th s
d ng rút ti n m t ho c thanh toán ti n mua hàng hoá, d ch v t i các i m ch p nh n thanh toán
b ng th .
• Th thanh toán là phương th c ghi s nh ng s ti n c n thanh toán thông qua máy c th ph i
h p v i h th ng m ng máy tính k t n i gi a Ngân hàng/T ch c tài chính v i các i m thanh
20
toán (Merchant). Nó cho phép th c hi n thanh toán nhanh chóng, thu n l i và an toàn i v i các
thành ph n tham gia thanh toán.
Tóm l i: các cách di n t trên u ph n ánh lên ây là m t phương th c thanh toán mà ngư i s h u
th có th dùng thanh toán ti n mua hàng hoá d ch v hay rút ti n m t t ng thông qua máy c th
hay các máy rút ti n t ng.
3. Phân lo i th thanh toán?
Có nhi u cách phân lo i th thanh toán: phân lo i theo công ngh s n xu t, theo ch th phát
hành, theo tính ch t thanh toán c a th , theo ph m vi lãnh th ...
1. Phân lo i theo công ngh s n xu t: Có 3 lo i:
a. Th kh c ch n i (EmbossingCard): d a trên công ngh kh c ch n i, t m th u tiên ư c
s n xu t theo công ngh này. Hi n nay ngư i ta không còn s d ng lo i th này n a vì k thu t
quá thô sơ d b gi m o.
b. Th băng t (Magnetic stripe): d a trên k thu t thư tín v i hai băng t ch a thông tin ng sau
m t th . Th này ã ư c s d ng ph bi n trong 20 năm qua , nhưng ã b c l m t s như c
i m: do thông tin ghi trên th không t mã hoá ư c, th ch mang thông tin c nh, không
gian ch a d li u ít, không áp d ng ư c k thu t mã hoá, b o m t thông tin...
c. Th thông minh (Smart Card): ây là th h m i nh t c a th thanh toán, th có c u trúc hoàn
toàn như m t máy vi tính.
2. Phân lo i theo tính ch t thanh toán c a th :
a. Th tín d ng (Credit Card): là lo i th ư c s d ng ph bi n nh t, theo ó ngư i ch th ư c
phép s d ng m t h n m c tín d ng không ph i tr lãi mua s m hàng hoá, d ch v t i nh ng
cơ s kinh doanh, khách s n, sân bay ... ch p nh n lo i th này.G i ây là th tín d ng vì ch th
ư c ng trư c m t h n m c tiêu dùng mà không ph i tr ti n ngay, ch thanh toán sau m t kỳ
h n nh t nh. Cũng t c i m trên mà ngư i ta còn g i th tín d ng là th ghi n hoãn hi u
(delayed debit card) hay ch m tr .
b. Th ghi n (Debit card): ây là lo i th có quan h tr c ti p và g n li n v i tài kho n ti n g i.
Lo i th này khi c s d ng mua hàng hoá hay d ch v , giá tr nh ng giao d ch s ư c kh u
tr ngay l p t c vào tài kho n c a ch th thông qua nh ng thi t b i n t t t i c a hàng,
khách s n ... ng th i chuy n ngân ngay l p t c vào tài kho n c a c a hàng, khách s n... Th
ghi n còn hay ư c s d ng rút ti n m t t i máy rút ti n t ng.Th ghi n không có h n
m c tín d ng vì nó ph thuôc vào s dư hi n h u trên tài kho n c a ch th . Có hai lo i th ghi
n cơ b n:
• Th online: là lo i th mà giá tr nh ng giao d ch ư c kh u tr ngay l p t c vào tài kho n
ch t h .
• Th offline: là lo i th mà giá tr nh ng giao d ch c kh u tr vào tài kho n ch th sau
ó vài ngày.
c. Th rút ti n m t (Cash card): là lo i th rút ti n m t t i các máy rút ti n t ng ho c ngân
hàng. V i ch c năng chuyên bi t ch dùng rút ti n, yêu c u t ra i v i lo i th này là ch
th ph i ký qu ti n g i vào tài kho n ngân hàng ho c ch th ư c c p tín d ng th u chi m i s
d ng ư c.Th rút ti n m t có hai lo i:
• Lo i 1: ch rút ti n t i nh ng máy t ng c a Ngân hàng phát hành.
• Lo i 2: ư c s d ng rút ti n không ch Ngân hàng phát hành mà còn ư c s d ng
rút ti n các Ngân hàng cùng tham gia t ch c thanh toán v i Ngân hàng phát hành
th .
3. Phân lo i theo ph m vi lãnh th :
• Th trong nư c: là th ư c gi i h n trong ph m vi m t qu c gia, do v y ng ti n giao
d ch ph i là ng b n t c a nư c ó.
• Th qu c t : ây là lo i th ư c ch p nh n trên toàn th gi i, s d ng các ngo i t m nh
thanh toán.
21
4. Phân lo i theo ch th phát hành:
• Th do Ngân hàng phát hành (Bank Card): là lo i th do ngân hàng phát hành giúp cho
khách hàng s d ng m t s ti n do Ngân hàng c p tín d ng.
• Th do t ch c phi ngân hàng phát hành: là lo i th du l ch và gi i trí c a các t p oàn kinh
doanh l n ho c các công ty xăng d u l n, các c a hi u l n... phát hành như Diner's Club,
Amex...

4. Quy trình thanh toán th tín d ng qua Planet Payment
Quá trình giao d ch
• Giao d ch ư c chuy n t website c a ngư i bán t i máy ch c a Planet Payment.
• Planet Payment chuy n giao d ch sang trung tâm thanh toán th tín d ng qu c t .
• Trung tâm thanh toán th tín d ng qu c t s h i ý ki n cơ s d li u phát hành th tín d ng.
ơn v phát hành th s khư c t ho c ch p nh n giao d ch và chuy n k t qu / mã s h p pháp

ngư c tr l i cho trung tâm thanh toán th tín d ng.
• Trung tâm thanh toán th tín d ng qu c t s chuy n k t qu giao d ch sang cho Planet Payment.
• Máy ch Planet Payment luu tr k t qu và chuy n tr l i cho khách hàng/ ngư i bán. Trung bình
các bu c này m t kho ng 3-4 giây.
Quá trình thanh toán th tín d ng
• Máy ch Planet Payment t ng chuy n các t giao d ch sang trung tâm thanh toán th tín d ng
qu c t .
• Trung tâm thanh toán th tín d ng qu c t g i t i cơ s d li u ơn v phát hành th tín d ng.
ơn v phát hành th tín d ng xác minh giao d ch, chuy n k t qu , ti n sang trung tâm thanh toán

th tín d ng qu c t .
• Trung tâm thanh toán th tín d ng qu c t s chuy n k t qu quá trình giao d ch và ti n sang
Planet Payment.
• Planet Payment chuy n k t qu giao d ch t i ngư i bán và chuy n ti n t i tài kho n ngân hàng c a
ngư i bán.
Chúng tôi ã thi t l p s n ư ng liên k t t i Planet Payment, ó b n có th ưa các thông tin v
doanh nghi p c a b n.
5. Cơ s ch p nh n th (Merchant)?
Là các thành ph n kinh doanh hàng hoá và d ch v có ký k t v i Ngân hàng thanh toán v vi c
ch p nh n thanh toán th như: nhà hàng, khách s n, c a hàng... Các ơn v này ph i trang b máy móc
k thu t ti p nh n th thanh toán ti n mua hàng hoá, d ch v , tr n thay cho ti n m t.

22
6. Ngân hàng i lý hay Ngân hàng thanh toán (Acquirer)?
Là Ngân hàng tr c ti p ký h p ng v i cơ s ti p nh n và thanh toán các ch ng t giao d ch
do cơ s ch p nh n th xu t trình. M t Ngân hàng có th v a óng vai trò thanh toán th v a óng vai
trò phát hành.
7. Ngân hàng phát hành th (Issuer)
Là thành viên chính th c c a các T ch c th qu c t , là Ngân hàng cung c p th cho
khách hàng. Ngân hàng phát hành ch u trách nhi m ti p nh n h sơ xin c p th , x lý và phát hành
th , m và qu n lý tài kho n th , ng th i th c hi n vi c thanh toán cu i cùng v i ch th .
8. Ch th (Cardholder)
Là ngư i có tên ghi trên th ư c dùng th chi tr thanh toán ti n mua hàng hoá, d ch v .
Ch có ch th m i có th s d ng th c a mình mà thôi. M i khi thanh toán cho các cơ s ch p nh n
nơi ây ki m tra theo qui trình và
th v hàng hoá d ch v ho c tr n , ch th ph i xu t trình th
l p biên lai thanh toán.
9. Danh sách Bulletin
Còn g i là danh sách báo ng kh n c p, là m t danh sách li t kê nh ng s th không ư c
phép thanh toán hay không ư c phép mua hàng hóa, d ch v . ó là nh ng th tiêu dùng quá h n
m c, th gi m o ang lưu hành, th b l m t mã cá nhân (PIN), th b m t c p, th t l c, th b lo i
b ... Danh sách ư c c p nh t liên t c và g i n cho t t c các Ngân hàng thanh toán thông báo
k p th i cho cơ s ch p nh n.
10. H n m c tín d ng (Credit limit)
ư c hi u là t ng s tín d ng t i a mà Ngân hàng phát hành th c p cho ch th s d ng iv i
t ng lo i th .
11. S PIN (Personal Identificate Number)
Là mã s cá nhân riêng c a ch th th c hi n giao d ch rút ti n t i các máy rút ti n t ng.
Mã s này do Ngân hàng phát hành th cung c p cho ch th khi phát hành. i v i mã s PIN, ngư i
ch th ph i gi bí m t, ch m t mình mình bi t.
12. BIN (Bank Identificate Number)
Là mã s ch Ngân hàng phát hành th . Trong hi p h i th có nhi u ngân hàng thành viên, m i
ngân hàng thành viên có m t mã s riêng giúp thu n l i trong thanh toán và truy xu t.
13. Ngày hi u l c
Ngày sao kê (Statement date): là ngày ngân hàng phát hành th l p các sao kê v kho n chi
tiêu mà ch th ph i thanh toán trong tháng.
Ngày áo h n (Due date): là ngày mà ngân hàng phát hành qui nh cho ch th thanh toán
toàn b hay m t ph n trong giá tr sao kê trên
14. Thanh toán i n t có m b o tuy t i b o m t và an toàn không?
Thanh toán i n t hoàn toàn an toàn n u ư c th c hi n trên m t máy ch b o m t và trình
duy t có h tr máy ch b o m t. M c b o m t ph bi n hi n nay là 128 bit.
15. Th t c làm th tín d ng?. Nh ng ngân hàng nào VN ư c phép c p th ?
Hi n nay h u h t các ngân hàng u có th cung c p cho b n m t th tín d ng. Ví d
Vietcombank, ACB... Ghi nh , th tín d ng dùng tiêu ti n ch không ph i Merchant Account hay
Payment Gateway.
16. Mu n áp d ng h th ng thanh toán i n t tôi c n làm gì?
Mu n áp d ng h th ng thanh toán i n t b n ch c n có m t tài kho n ch p nh n thanh toán
th t i m t ngân hàng (Merchant Account) và m t Payment Gateway n u b n mu n bán hàng trên
m ng.23
17. Merchant account và Payment gateway là gì?
Merchant account là m t tài kho n ngân hàng c bi t, cho phép b n khi kinh doanh có th
ch p nh n thanh toán b ng th tín d ng. Vi c thanh toán b ng th tín d ng ch có th ti n hành thông
qua d ng tài kho n này.
Payment gateway là m t chuơng trình ph n m m. Ph n m m này s chuy n d li u c a các
giao d ch t website c a ngư i bán sang trung tâm thanh toán th tín d ng h p th c hoá quá trình
thanh toán th tín d ng.
18. N u có r i ro không nh n ư c ti n khách hàng ã thanh toán, thì ai s là ngư i
tr c ti p ch u trách nhi m gi i quy t r i ro này?. Tôi s ư c ai b i thư ng kho n
ti n ã m t?
ch ng r i ro tuỳ theo nhà cung c p d ch v
Vi c thanh toán b ng th tín d ng có nhi u m c
và ngân hàng c a b n. B n có kh năng l a ch n các m c ngăn ng a r i ro khác nhau vì v y b n
chính là ngư i ch u r i ro này.
19. Ngoài hình th c ch p nh n th tín d ng, thanh toán i n t còn cung c p hình
th c thanh toán khác không?
Trên th gi i hi n nay ph bi n nh t có ba hình th c thanh toán i n t : th tín d ng, séc i n
t , thanh toán qua email. Các hình th c thanh toán luôn ư c c p nh t và thay i. Nh ng thông tin
c p nh t nh t s ư c g i qua B n tin Thương m i i n t cho nh ng ngư i n m trong danh sách g i
b n tin.
20. N u tôi s d ng hình th c thanh toán i n t thì trong bao lâu tôi nh n ư c
thanh toán c a khách hàng?
S d ng hình th c thanh toán i n t là b n ang ti t ki m th i gian cho chính mình. Ngay sau
khi khách hàng kh ng nh tr ti n là b n ã có m t thông báo Có tài kho n c a b n và b n có th
rút ti n tiêu trong vài ngày.
21. Th nào là m t th tín d ng h p l ?
Khi giao d ch mua bán trên m ng, m t th tín d ng ư c coi là h p l khi có hai i u ki n sau:
• Là th ư c cung c p b i ngân hàng/t ch c cung c p d ch v x lý thanh toán trên m ng (Issuer).
kh năng chi tr cho hàng hóa ho c d ch v mà ngư i ch th nh mua.
• Th còn
22. Cơ ch chuy n ti n trong m t giao d ch TM T?
Sau khi hàng hoá ho c d ch v ư c doanh nghi p cung c p, thì doanh nghi p thông báo cho
ngân hàng nơi h ăng ký tài kho n thanh toán TM T (Acquirer) ngân hàng này th c hi n chuy n
ti n t ngân hàng ng i mua (Issuer) vào tài kho n c a doanh nghi p. Tương ng v i m i giao d ch,
ngân hàng s thu m t kho n chi phí th c hi n giao d ch.
23. V n b o m t an toàn trong TM T? SET là gì?
- chi n lư c và là tr ng tâm hàng u trong
Vi c b o m t trong khi thanh toán qua m ng là v n
TM T.Hi n nay, trong vi c thanh toán qua m ng, các t ch c tín d ng và các nhà cung c p d ch
v x lý thanh toán th tín d ng trên th gi i áp d ng công ngh b o m t cao c p là SET.
- SET là vi t t t c a các t Secure Electronic Transaction, là m t nghi th c t p h p nh ng k thu t
mã hoá và b o m t nh m m c ích m b o an toàn cho các giao d ch mua bán trên m ng.
ây là m t k thu t b o m t, mã hóa ư c phát tri n b i VISA, MASTER CARD và các t ch c
khác trên th gi i. M c ch c a SET là b o v h th ng th tín d ng, t o cho khách hàng, doanh
nghi p, ngân hàng, các t ch c tài chính... s tin c y trong khi giao d ch mua bán trên Internet.
Nh ng tiêu chu n và công ngh SET ư c áp d ng và th hi n nh t quán trong các doanh nghi p,
các ngân hàng/công ty c p th , t ch c tín d ng và trung tâm x lý th tín d ng qua m ng.
Ngoài ra, SET thi t l p m t phơng th c ho t ng ph i h p tương h (method of interoperability)
nh m b o m t các d ch v qua m ng trên các ph n c ng và ph n m m khác nhau.
Tóm l i SET ư c thi t l p b o m t nh ng thông tin v cá nhân cũng như thông tin v tài chính
trong quá trình mua bán và giao d ch trên m ng.
24
24. V i SET thì các thành ph n tham gia TM T ư c hư ng nh ng l i ích gì?
Doanh nghi p (ngư i bán) ư c b o v không b m t hàng hoá hay d ch v b i:
Nh ng th tín d ng không h p l .

Ngư i ch th không ng ý chi tr .

Ngân hàng ư c b o v b i: Giao d ch mua bán không ư c s ng ý gi a các thành ph n tham

gia vào giao d ch ho c các giao d ch không h p l (Th tín d ng không h p l , ngư i bán gi
danh...)
Ngư i mua ư c b o v :Không b ánh c p th tín d ng. Không b ngư i bán gi danh


PayPal là gì ? Khái ni m cơ b n
Thương m i i n t nư c ta ang trên à phát tri n. i n hình là v a r i PayPal ã có 1
thông báo chính th c s g b các h n ch i v i khách hàng VN, bao g m vi c cho phép các tài
kho n PP VN ư c phép rút ti n v ngân hàng a phương cũng như nh n ti n thanh toán t các
tài kho n PP khác, b t u k t ngày 14/10/2009. ây qu là 1 tin vui cho nhi u ngư i, ã ch i
t r t lâu. Nhân s ki n này t cũng mu n làm 1 bài vi t sơ lư c v PayPal.
Bây gi chúng ta cùng tìm hi u xem PayPal là gì? và t i sao l i có nhi u ngư i s d ng nó n
th . Bài vi t dư i ây ư c t biên so n theo hi u bi t c a b n thân và tham kh o thêm t i 1 s trang.
PayPal là gì ?
PayPal là m t công ty ho t ng trong lĩnh v c thương m i i n t (Hay còn ư c g i là c ng
thanh toán tr c tuy n) ư c thành l p vào tháng 12 năm 1998 t i m , n ngày 3/10/2002 thì ư c
eBay mua l i, và cho n bây gi thì là 1 công ty con c a eBay (M t công ty kinh doanh lĩnh v c thương
m i i n t theo hình th c C2C) . Lĩnh v c ho t ng chính c a PayPal là chuyên cung c p các d ch v
thanh toán và chuy n ti n tr c tuy n qua m ng Internet.
Hi n nay trên th gi i có r t nhi u công ty ho t ng trong lĩnh v c gi ng như c a PayPal như:
Moneybookers, Neteller, Webmoney ..v..v.. Nhưng qua nhi u năm ho t ng, thì PayPal ã tr thành 1
b o m t cũng như ph bi n cao nh t th gi i trong lĩnh v c
c ng thanh toán tr c tuy n có uy tín và
mua bán tr c tuy n, i u này cũng d hi u t i sao l i có nhi u ngư i l a ch n s d ng nó n th .
C ng thanh toán tr c tuy n là gì? Và t i sao l i s d ng chúng ?
Nhu c u thương m i, kinh doanh trong cu c s ng chưa bao gi là . T khi internet ra i, ã t o
thu n l i cho r t nhi u ngư i, doanh nghi p nh l có th vươn ra m i trư ng qu c t mua bán trao i
hàng hóa qua m ng (thương m i i n t ) v i m c chi phí v a ph i ho c có th nói là khá th p. Các lo i
tài kho n s d ng thanh toán tr c tuy n b t u ra i.
25
Có 2 lo i th ph bi n hi n nay là th vay n (debit card) và th tín d ng (credit card) có th làm
t i các ngân hàng s d ng thanh toán tr c tuy n. i m khác nhau c a 2 lo i th này là:
• Debit card: N p ti n vào bao nhiêu s d ng b y nhiêu.
• Credit card: Có th xài l ti n s n có trong tài kho n, và thanh toán l i cho ngân hàng sau (1 hình
th c vay tín d ng).
Tuy nhiên môi trư ng nào cũng có nh ng m t thi u sót khó có th tránh kh i, nhu c u qu n lý và
s d ng c a ngư i dùng tăng cao, nh t là v kh năng b o m t tài kho n, có v như các ngân hàng không
th áp ng ư c h t, ã có r t nhi u v hack cũng như l a o chi m o t ti n trong th tín d ng c a
ngư i dùng. Th là t ó các d ch v c ng thanh toán tr c tuy n ra i.
C ng thanh toán tr c tuy n ư c ra i nh m áp ng như c u an toàn và ti n l i. Chúng gi ch c
năng c a bên trung gian gi a ngư i bán và ngư i mua. Ngư i bán không s ngư i mua dùng credit card
mua, còn ngư i mua không s m t ti n sau khi thanh toán xong ngư i bán ch y làng. Ngoài ra,
chùa
kh năng b o m t thông tin cho ngư i dùng là r t cao.
T i sao l i l a ch n PayPal ?
Y ut u tiên ph i xét n có l là tính ph bi n c a nó, ngày càng có r t nhi u doanh nghi p
cũng như cá nhân ho t ng trong lĩnh v c mua bán tr c tuy n ch n l a gi i pháp thanh toán qua m ng
b ng PayPal. Chúng ta cùng xét qua 1 vài ưu i m c a PayPal dư i ây hi u thêm là t i sao l i có
nhi u ngư i l a ch n nó như v y.
• C c kỳ b o m t.
• H tr an toàn giao d ch cho c ngư i mua và ngư i bán.
• Thanh toán qua Paypal r t nhanh chóng, an toàn và ti n l i
• M t khi s d ng PayPal thanh toán, b n s không ph i nh p s th thanh toán (Visa, Master...)
c a mình m i khi c n
• M t i m khác bi t khá l n c a PayPal v i các c ng thanh toán tr c tuy n khác là s uy n
chuy n trong vi c qu n lý ti n cho khách hàng. ó là ch c năng chanrgebank, khách hàng có th
òi l i s ti n sau khi ã g i ti n n tài kho n khác. Tuy nhiên th t c chargebank có r t nhi u
r c r i mà b n c n ph i ch ng minh, nên hãy suy nghĩ k trư c khi g i ti n. Dù v y, cũng chính vì
tính năng này mà ngư i dùng PayPal hoàn toàn có th không lo l ng b l a o.
S d ng PayPal như th nào ?
Trư c ây, vi c s d ng PayPal i v i dân vi t nam v n còn g p r t nhi u h n ch , hy v ng t
ngày 14/10/2009 tr i, m i h n ch s ư c xóa b .
s d ng d ch v c a PayPal, chúng ta ph i có tài kho n PayPal, quy trình c a nó s như sau:
ăng ký tài kho n PayPal
S d ng Debit Card ho c Credit Card n p ti n vào tài kho n
S d ng tài kho n PayPal thanh toán trên các trang shopping online, ho c chuy n ti n,
rút ti n, tùy vào nhu c u
M i ho t ng, chi ti t c a PayPal u n m trên trang ch c a nó:
26
B y bư c c n th c hi n khi m m t Internet merchant account.
Merchant account là m t tài kho n ngân hàng c bi t, cho phép b n khi kinh doanh có th ch p
nh n thanh toán b ng th tín d ng. Vi c thanh toán b ng th tín d ng ch có th ti n hành thông qua
d ng tài kho n này.
Payment gateway là m t chuơng trình ph n m m. Ph n m m này s chuy n d li u c a các giao
d ch t website c a ngư i bán sang trung tâm thanh toán th tín d ng h p th c hoá quá trình thanh
toán th tín d ng.
Khi ch p nh n thanh toán b ng th tín d ng trên m ng, b n c n ph i có m t Internet merchant account.
Nhưng trư c khi xin m m t Internet merchant account, b n c n chu n b nh ng gì? Chúng tôi mong r ng thông
tin trong b n tin này s giúp b n có nh ng bư c chu n b chu áo nh t.
1. Chu n b y các ch ng t , tài li u ngân hàng c n. Yêu c u cơ b n ngân hàng m cho b n m t
Internet merchant account là ph i có m t website thương m i và có uy tín t t. Nhưng ch ng minh “có uy tín t t”
thì c n nh ng gì? Và ngân hàng s ki m tra nh ng gì? Uy tín c a b n thân b n hay uy tín c a công ty? (hay c
hai?). M t s ngân hàng yêu c u ki m tra k l ch s kinh doanh c a b n, x p h ng uy tín, vi c này có th òi h i
s chu n b chu áo cũng như kh i lư ng tài li u l n. Trư c khi ngh ngân hàng m Internet merchant account,
hãy h i nhân viên k toán c a b n xem li u t t c gi y t c a b n ã h p l chưa hay nhân viên k toán có th l p
gi y t úng h n không?
2. Rút ng n ti n trình xin m tài kho n M t s ngân hàng h a h s tr l i ơn xin m hoàn ch nh c a b n
trong vòng 48 ti ng. H ch có th th c hi n úng l i h a c a mình n u ư c b n cung c p y các tài li u c n
thi t kèm theo ơn xin m y và hoàn ch nh c a b n, n u không ti n trình xin m có th kéo dài hai tu n. Vì
v y c n ph i bi t ngân hàng yêu c u nh ng tài li u gì là h t s c quan tr ng trư c khi b n n p ơn xin m n u b n
mu n ti n trình xin m di n ra nhanh chóng.
3. L a ch n ngân hàng m Internet merchant account Th m chí m c dù Internet ang thâm nh p vào xã
h i khá sâu r ng nhưng không ph i t t c các ngân hàng u cung c p Interrnet merchant account và không ph i
ngân hàng nào cũng có kinh nghi m như nhau. B n có th ph i m m t Internet merchant account t i m t ngân
hàng không ph i là t i ngân hàng mà b n v n thư ng giao d ch. N u như th thì b n c n ph i ch c ch n r ng
ngân hàng b n m Internet merchant account có th chuy n ti n sang ngân hàng b n thư ng giao d ch m t cách
thu n ti n.
4. Nên có m t website trư c khi xin m tài kho n B n ang kinh doanh và có ý nh m gian hàng trên m ng.
B n mu n m i vi c ư c thi t l p y b n có th b t u nh n ơn t hàng. i u này có th c t hay
không? M t s ngân hàng có th không mu n nói cho b n bi t li u h có m Internet merchant account cho b n
hay không n u như b n v n chưa có website. i v i m t s ngân hàng khác, h có th v n cung c p cho b n m t
Internet merchant account nhưng tài kho n này s không có hi u l c cho n khi website c a b n ư c thi t l p
và ho t ng.
5. D tính các kho n chi phí nào ph i tr . Ph i tính toán d trù ư c t t c các kho n chi phí mà b n có th
ph i chi. Th m chí m t s ngân hàng l y c phí xin m Internet merchant account b t k h có m tài kho n cho
b n hay không. Hơn th n a, t t c các ngân hàng u l y phí m tài kho n và phí c a m i l n giao d ch (phí này
có th thay i r t l n gi a các ngân hàng) ngoài ra cũng có m t s kho n “phí ng m” khác. Hãy h i ngân hàng
xem li u b n có ph i tr thêm nh ng kho n phí nào i v i các l nh, các giao d ch i n báo sang tài kho n t i m t
ngân hàng khác, hay kho n phí s d ng d ch v thanh toán nào ó cũng như nh ng ph phí khác. Vi c làm này là
vô cùng quan tr ng b i nh ng kho n phí m i phát sinh có th làm b n ph i t n kém hơn so v i d tính ban u.
6. m b o s phù h p gi a Internet merchant account v i gian hàng tr c tuy n M t trong nh ng v n
thư ng x y ra là Internet merchant account có th không phù h p v i d ch v thanh toán giao d ch và m t s y u
t khác c a gian hàng tr c tuy n. Ph n m m shopping cart, d ch v thanh toán và Internet merchant account ph i
cùng ng b . Hãy ch c ch n vi c l a ch n ngân hàng cung c p Internet và d ch v thanh toán phù h p v i các
ph n m m b n ang áp d ng trên gian hàng tr c tuy n.
N u các y u t không phù h p v i nhau, b n s không th ti n hành giao d ch ư c. M t ngân hàng t t s nói cho
b n bi t li u tài kho n c a b n có phù h p v i các y u t khác không, nhưng i u này còn ph thu c vào vi c b n
có ưa ra ư c nh ng câu h i c n thi t cho ngân hàng hay không. Hãy ghi nh v n này n u b n quy t nh
thay i d ch v thanh toán hay ph n m m.
7. Nghiên c u kh năng ngăn ch n r i ro gian l n trong thanh toán c a ngân hàng. Li u b n thân ngân hàng
hay b t kỳ i tác nào c a ngân hàng b n s l a ch n, có th ưa ra ư c các bi n pháp làm gi m nh ng r i ro
ti m n trong vi c ch p nh n th tín d ng qua m ng hay không? Hãy h i ngân hàng xem h cung c p nh ng h
th ng b o m t và d ch v nào; h có cung c p hay h p tác v i các công ty cung c p h th ng xác minh a ch , cơ
s d li u t ch i th tín d ng, ho c cung c p d ch v xác th c th hoàn h o hay không?27
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản