Giáo trình Marketing - Môi trường marketing

Chia sẻ: Vu Tuan Phong Phongvan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
276
lượt xem
157
download

Giáo trình Marketing - Môi trường marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình Marketing về Môi trường marketing

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Marketing - Môi trường marketing

 1. Môi trư ng Marketing Ngư i hư ng d n: Tr n H ng H i 1 M c tiêu chương 2 Khái quát v môi trư ng vĩ mô –vi mô nh hư ng t i ho t ñ ng marketing Xu hư ng tác ñ ng chính y u c a môi trư ng vi mô và vĩ mô hi n nay 2 Phân tích môi trư ng ñ làm gì? Phân tích môi trư ng ñ nh n bi t nh ng cơ h i (Opportunities) và nh ng nguy cơ (Threats) tác ñ ng ñ n ho t ñ ng marketing c a m t công ty T n d ng cơ h i và Thu nh p bình quân ñ u ngư i tăng Né tránh ho c gi m thi u thi t h i do nguy cơ mang ñ n Nhu c u bão hòa ho c suy thoái 3 1
 2. Môi trư ng vĩ mô Nh ng y u t xã h i r ng l n tác ñ ng ñ n môi trư ng vi mô c a doanh nghi p Dân s Kinh t T nhiên Công ngh Pháp lu t Văn hóa 4 Dân s Quy mô, m t ñ Tu i tác Gi i tính Ch ng t c Trình ñ h c v n Ngh nghi p.. S bi n ñ i v m t dân s thay ñ i lư ng và ch t c a th trư ng 5 Dân s Chuy n d ch v dân s : di dân do kinh t hay chính tr thư ng t p trung các ñô th l n Tình tr ng di dân sang các nư c giàu Cơ c u tu i tác: t l sinh cao các nư c nghèo và th p các nư c giàu, tu i trung bình cao do ñi u ki n s ng t t Nh t B n 6 2
 3. Dân s S thay ñ i v cơ c u gia ñình: ñ i gia ñình gia ñình h t nhân, con ngư i có khuynh hư ng ñ c l p hơn, ph n bình ñ ng hơn trong cu c s ng Trình ñ văn hóa cao hơn nhu c u cu c s ng cao hơn và ña d ng hơn 7 Kinh t Nh ng y u t tác ñ ng ñ n kh năng chi tiêu c a khách hàng: Thu nh p bình quân ñ u ngư i Tình hình tăng trư ng tài chính – tín d ng – kinh t Tình hình thu nh p theo nhóm dân s (giàu, nghèo) nhu c u ña d ng, phong phú marketing c n làm gì? 8 T nhiên Các y u t v t nhiên nh hư ng t i ho t ñ ng marketing và kinh doanh c a doanh nghi p: B o v môi trư ng xu hư ng qu ng cáo và s n ph m ph i thân thi n v i môi trư ng Phát tri n b n v ng (sustainable development) nh m duy trì cu c s ng t t ñ p qua vi c s d ng các ngu n tài nguyên m t cách h p lý 9 3
 4. Công ngh Ti n b khoa h c k thu t nh hư ng t i nhu c u và vi c ñáp ng nhu c u R&D ñóng vai trò quan tr ng: Nhu c u ngày càng ñi theo hư ng phát tri n công ngh Vòng ñ i s n ph m ngày càng ng n do công ngh phát tri n nhanh Các ho t ñ ng kinh doanh và marketing cũng ph i t n d ng nh ng phát minh khoa h c k thu t ñ th a mãn nhu c u khách hàng S n ph m m i theo công ngh m i (Sony walkman) Quy trình kinh doanh và marketing ng d ng công ngh m i (h th ng kinh doanh và marketing online..) 10 Pháp lý Các quy ñ nh v m t pháp lu t có nh hư ng ñ n các quy t ñ nh marketing và kinh doanh: Lu t kinh doanh, lu t qu ng cáo S n ph m thu c và s a b t cho tr em Chính sách thu , tài tr ngành và các doanh nghi p, h tr xu t kh u.. Tác d ng h tr quá trình kinh doanh c a các công ty, b o v ngư i tiêu dùng và ñ m b o tr t t kinh t - xã h i Lu t ch ng ñ c quy n 11 Văn hóa Các giá tr văn hóa c t lõi tác ñ ng sâu s c t i xã h i ho t ñ ng marketing và kinh doanh ph i bi n ñ i phù h p v i các giá tr văn hóa c a xã h i ñó Xã h i Á ðông ñ cao s quây qu n, sum h p gia ñình trong các ngày l , t t Máy ch p hình Polaroid t i các qu c gia H i giáo 12 4
 5. Văn hóa Các nhóm văn hóa nh (subcultures): các nhóm cùng chia s v i nhau nh ng c m nh n giá tr thái ñ , hành vi và suy nghĩ khác bi t marketing c n chú tr ng ñ có chi n lư c phù h p cho t ng phân khúc S bi n ñ i trong các giá tr văn hóa th c p nh n bi t ñ thay ñ i phù h p nh hư ng văn hóa phương Tây trong cách s ng hi n nay c a gi i tr 13 Môi trư ng vi mô Các b ph n bên trong và bên ngoài doanh nghi p có tác ñ ng ñ n quá trình marketing: Các nhà cung ng (suppliers) Khách hàng Trung gian marketing ð i th c nh tranh Công chúng 14 Doanh nghi p Ban giám ñ c: ngư i v ch ra chi n lư c phát tri n kinh doanh và thông qua chi n lư c marketing do b ph n marketing ñ trình Các b ph n khác cũng ph i ph i h p ch t ch v i b ph n marketing: R&D, nhân s , thu mua và qu n lý nguyên li u, tài chính, k toán.. 15 5
 6. Doanh nghi p B ph n marketing: v ch ra k ho ch marketing và ñi u ph i ho t ñ ng k t h p v i các b ph n liên quan Tài chính – k toán: tìm ngu n tài chính, ki m soát ngân sách, hi u qu tài chính và ghi nh n doanh thu R&D: d a trên k t qu nghiên c u th trư ng mà ñưa ra s n ph m phù h p S n xu t – qu n lý hàng t n kho: qu n lý chi phí s n xu t – t n kho, báo cáo cho b ph n marketing bi t ñ k p th i kh c ph c nh ng y u ñi m trong khâu phân ph i 16 Nhà cung ng Cá nhân, t ch c cung ng các ngu n l c c n thi t cho quá trình ho t ñ ng c a doanh nghi p: Nguyên, nhiên v t li u Nhân s Ngu n v n.. 17 Nhà cung ng C n l a ch n các nhà cung ng có năng l c ñ ñáp ng ñư c nhu c u c n thi t c a doanh nghi p trong quá trình s n xu t kinh doanh Tăng cư ng kh năng c nh tranh c a doanh nghi p so v i các ñ i th trong vi c th a mãn nhu c u khách hàng 18 6
 7. Các trung gian Marketing Trung gian marketing có nhi m v giúp doanh nghi p qu ng bá, bán và phân ph i s n ph m t i tay ngư i tiêu dùng cu i cùng (end-consumers) Trung gian phân ph i T ch c cung c p d ch v lưu thông s n ph m T ch c cung c p d ch v marketing T ch c cung c p d ch v tài chính – tín d ng 19 Trung gian phân ph i T ch c, cá nhân giúp doanh nghi p trong vi c tìm ki m khách hàng, tiêu th s n ph m Bán buôn, bán l , ñ i lý, môi gi i T o ñi u ki n thu n l i v ñ a ñi m, th i gian và hi u bi t v khách hàng giúp cho quá trình phân ph i thu n ti n, d dàng 20 T ch c cung c p d ch v lưu thông s n ph m Các trung gian h tr cho quá trình phân ph i trong vi c d tr và lưu chuy n s n ph m t nơi s n xu t t i nơi phân ph i Kho bãi V n t i (hàng không, ñư ng b , ñư ng s t, ñư ng th y) 21 7
 8. T ch c cung c p d ch v marketing Các t ch c giúp xúc ti n các chương trình nghiên c u th trư ng, qu ng bá thương hi u, qu ng cáo, PR Thúc ñ y quá trình ñưa s n ph m ñ n v i khách hàng và ngư i tiêu dùng m t cách m nh m hơn 22 T ch c cung c p tài chính – tín d ng Các ngân hàng, các công ty tài chính, b o hi m ðóng vai trò quan tr ng trong quá trình kinh doanh s n xu t và ho t ñ ng marketing c a doanh nghi p các doanh nghi p c n có m i quan h b n v ng v i các ñ i tác này 23 Khách hàng ð i tư ng ph c v c a doanh nghi p và là nhân t chính t o nên th trư ng Vai trò r t quan tr ng, vì t nhu c u c a khách hàng mà doanh nghi p m i ho ch ñ nh chi n lư c marketing c a mình ñ th a mãn nhu c u c a khách hàng và tìm ki m l i nhu n 24 8
 9. Khách hàng Ngư i tiêu dùng: mua s n ph m ñ s d ng cho m c ñích cá nhân và gia ñình Nhà s n xu t: các t ch c mua s n ph m cho m c ñích s n xu t và ho t ñ ng c a mình Trung gian phân ph i: các t ch c cá nhân mua s n ph m nh m m c ñích bán l i ñ hư ng l i nhu n Vai trò t t hay x u? 25 Khách hàng Các cơ quan nhà nư c và t ch c phi l i nhu n: mua s n ph m ñ s d ng cho m c ñích công ho c chuy n giao cho ngư i khác v i m c ñích xã h i Khách hàng qu c t : các khách hàng vư t ra kh i ph m vi biên gi i c a m t qu c gia 26 ð i th c nh tranh B n lo i ñ i th c nh tranh cơ b n: ð i th c nh tranh v ư c mu n ð i th c nh tranh v lo i s n ph m ð i th c nh tranh v hình thái s n ph m ð i th c nh tranh v nhãn hi u s n ph m 27 9
 10. ð i th c nh tranh v ư c mu n Desire competitors T t c các doanh nghi p t các ngành ngh khác nhau, d a vào ư c mu n phong phú, ña d ng mu n ñư c th a mãn c a ngư i tiêu dùng, trong khi ngân sách có h n Ví d ? 28 ð i th c nh tranh v lo i s n ph m Generic competitors C nh tranh v các lo i s n ph m có th th a mãn m t ư c mu n ñ c trưng Lý thuy t v s n ph m thay th D ch v v n chuy n hành khách 29 ð i th c nh tranh v hình thái s n ph m Product form competitors Các lo i hình thái s n ph m khác nhau, cùng ñáp ng ch c năng cơ b n Xe máy 50 cc, 100 cc, 250 cc.. Ô tô: coupé, sedan, SUV, bán t i, t i.. 30 10
 11. ð i th c nh tranh v nhãn hi u s n ph m Brand competitors Cùng th lo i s n ph m, nhưng ñư c s n xu t t các doanh nghi p khác nhau BMW, Toyota, Honda, Mercedes.. Honda, Suzuki, Yamaha, SYM.. Coca-Cola, Pepsi, Tribeco.. 31 Công chúng B t kỳ các nhóm có quan tâm và có th l c nh hư ng t i ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh và marketing c a doanh nghi p Gi i tài chính Gi i truy n thông Gi i ch c chính quy n, ñ a phương Các t ch c xã h i Công chúng n i b Công chúng (nói chung, m c ñ r ng) 32 Gi i tài chính Có s nh hư ng t i kh năng ñ m b o tài chính c a doanh nghi p Ngân hàng, công ty tài chính, ch ng khoán và b o hi m Có th nh n ñư c s ng h c a gi i này thông qua các báo cáo kinh doanh, tài chính hàng năm TTCK và tin ñ n 33 11
 12. Gi i truy n thông ðóng vai trò quan tr ng trong ho t ñ ng c a doanh nghi p Các ho t ñ ng thông tin, qu ng bá, PR.. T m nh hư ng l n và có th mang l i hi u qu tích c c hay tiêu c c C n tranh th s ng h c a gi i truy n thông nh vào ch t lư ng t t và các chi n d ch qu ng bá thương hi u, s n ph m, tài tr các ho t ñ ng th thao, t thi n.. 34 Gi i ch c chính quy n và ñ a phương Ngư i giám sát doanh nghi p trong vi c th c hi n các nghĩa v pháp lu t trong quá trình kinh doanh Lu t b o v môi trư ng, lu t qu ng cáo, lu t ch ng ñ c quy n, lu t b o v quy n l i ngư i tiêu dùng.. C n tranh th s ng h c a gi i ch c chính quy n nh vào vi c tuân th pháp lu t và góp ph n giúp phát tri n ñ a phương T o công ăn vi c làm, giúp b o v môi trư ng.. 35 Các t ch c xã h i Các t ch c phi chính ph , b o v quy n l i ngư i tiêu dùng, b o v môi trư ng.. Kênh truy n thông giúp qu ng bá thương hi u doanh nghi p thông qua các chi n d ch xúc ti n (tài tr các ho t ñ ng, khuy n mãi.. nh m m c ñích giúp cho hình nh c a doanh nghi p ñư c nhìn dư i góc ñ t t và lan truy n r ng rãi hơn) 36 12
 13. Công chúng N i b : toàn th nhân viên làm vi c trong doanh nghi p C n có chính sách ñ ng viên, chăm sóc và khuy n khích tinh th n làm vi c c a nhân viên văn hóa doanh nghi p t t Công chúng: toàn b xã h i C n quan tâm t i thái ñ c a xã h i v i hình nh c a doanh nghi p, có chi n lư c qu ng bá thương hi u h p lý 37 Bài t p th o lu n Hãy nêu các nhân t c a môi trư ng vĩ mô và vi mô nh hư ng t i chương trình marketing s n ph m xe Honda Air Blade? Chu n b cho tu n sau: ð c bài chương 3 38 Bài t p nhóm cho môn h c M t nhóm không quá 5 thành viên N p bài vi t vào ngày thi ð tài: Ch n m t s n ph m ñang thành công trên th trư ng Vi t nam, hãy phân tích các nhân t c a môi trư ng vĩ mô và vi mô nh hư ng t i thương hi u và phân tích các y u t trong ho t ñ ng Marketing Mix c a s n ph m ñó. Yêu c u: bài vi t ñánh máy, ñ dài không quá 4000 t , double spacing, font Times New Roman c ch 12, chu n Unicode. ðính kèm danh m c và toàn b tài li u tham kh o. ðánh giá: 30% t ng ñi m môn h c 39 13
 14. Bài t p th o lu n Hãy nêu m t giá tr , ni m tin hay nguyên t c văn hóa t i Vi t nam và ch n m t s n ph m c th , t ñó cho bi t ho t ñ ng marketing s n ph m ñó ph i làm th nào ñ xâm nh p ñư c th trư ng d a vào vi c phân tích y u t văn hóa ñó? 40 14
Đồng bộ tài khoản