Giáo Trình Microsoft PowerPoint 2010 Tiếng Việt

Chia sẻ: tydang01

PowerPoint là một công cụ biên tập và trình diễn báo cáo trên máy tính phổ biến nhất hiện nay.Ở Việt Nam, powerpoint cũng đã được áp dụng rất nhiều trong các buổi họp thảo, các cuộc họp, các buổi giới thieeyj dự án hoặc sản phẩm, báo cáo trong nội bộ công ty hoặc phục vụ cho công tác giảng dạo.Powerpoint 2010 được bổ sung nhiều tính năng với sự cải tiến giao diện

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo Trình Microsoft PowerPoint 2010 Tiếng Việt

Tự học


Microsoft
PowerPoint 2010
Nội dung đầy đủ
Trình bày trực quan
Hướng dẫn từng bước
Vừa học vừa làm
Chươ g 1 G ới thiệu PowerPoint 2010 .................................................................. 1
đi ới trong PowerPoint 2010 ..................................................................................... 2
Ribbon mới ............................................................................................................................... 2
Ngăn File thay ho nút Offi e ................................................................................................... 3
Hỗ trợ làm việc cộng tác ........................................................................................................... 3
Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình ................................................................. 4
Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình .................................................................... 5
Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình....................................... 5
Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi............................................................................... 6
Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình .......................................................... 6
Tích hợp sẵn tính năng huy n sang định dạng PDF/XPS ....................................................... 9
Chụp ảnh màn hình ................................................................................................................. 10
Thêm nhiều hiệu ứng độ đ o ho hình ảnh ........................................................................... 10
Xóa các phần không cần thiết trong hình................................................................................ 10
Hỗ trợ tùy biến Ribbon ........................................................................................................... 11
Nâng cấp SmartArt ................................................................................................................. 12
Nhiều hiệu ứng chuy n slide mới ........................................................................................... 12
Sao chép hiệu ứng ................................................................................................................... 12
Tăng tính di động cho các bài thuyết trình ............................................................................. 13
Broadcast bài thuyết trình ....................................................................................................... 13
Biến con trỏ chuột thành con trỏ laser .................................................................................... 14

2. Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010 .................................................................... 15
Khởi động PowerPoint 2010 ................................................................................................... 15
Thoát PowerPoint.................................................................................................................... 15

Tì hi u th nh hần t n as hương t ình i osoft o e oint ............................ 16

Thay đ i i u hi n thị t ong as hương t ình................................................................... 19
5. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh ....................................................................................... 22

h ng to thu nhỏ a s làm việc .......................................................................................... 23

Thanh thướ ngang dọ ..................................................................................................... 24

đư ng lưới ....................................................................................................................... 25

ư ng t ợ giú hi ẽ ............................................................................................................. 26

10. Xem bài thuyết trình ở hế độ u sắc khác nhau ......................................................... 27

11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s .............................................................. 28

ắ ế a s ................................................................................................................ 28

huy n đ i ua lại gi a a s ...................................................................................... 29

dụng t ình t ợ giú ........................................................................................................... 29

15. Hỏi đ ................................................................................................................................. 31
Câu 1. Hãy tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh (QAT)? ........................................................ 31
Câu 2. Tạo một ngăn lệnh mới t n Ribbon t n l “Lệnh của tui” như hình sau:................... 34
Câu 3. Xin cho biết cách nào di chuy n các tùy biến trong Ribbon và QAT
sang Office ở máy tính khác? ...................................................................................... 37
Câu 4. Cho biết h thay đ i một số tùy chỉnh t ong hương t ình o e oint? ................ 38
Câu 5. Làm sao ẩn hoặc hiện các thông báo trên thanh trạng thái? ........................................ 40


Chươ g 2 Tạo bài thuyết trì h ơ bản................................................................. 41
1. Tạo bài thuyết trình ................................................................................................................ 42
Tạo bài thuyết trình rỗng......................................................................................................... 42
Tạo bài thuyết trình từ mẫu có sẵn .......................................................................................... 43
Tạo bài thuyết trình từ một bài có sẵn .................................................................................... 46
Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài ................................................................. 46

Lưu b i thuyết trình ................................................................................................................ 47
Lưu b i thuyết trình lần đầu tiên ............................................................................................. 47
Lưu b i thuyết trình các lần sau .............................................................................................. 48
Lưu b i thuyết trình ở định dạng khác.............................................................................. 49
Chuy n bài thuyết t ình sang định dạng video........................................................................ 52
huy n o e oint sang định dạng F .................................................................. 54
Tùy chọn lưu t ..................................................................................................................... 56
3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã ...................................................................................... 58
Thiết lập mật mã bảo vệ .......................................................................................................... 58
Gỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình ........................................................................................ 61

Tăng ư ng độ an toàn cho PowerPoint với tính năng File Blo ettings ........................... 62

5. Các thao tác với slide .............................................................................................................. 63
Chèn slide mới ........................................................................................................................ 64
Sao chép slide ......................................................................................................................... 65
Thay đ i layout cho slide ........................................................................................................ 66
Thay đ i vị trí các slide ........................................................................................................... 66
Xóa slide ................................................................................................................................. 67
Phục hồi slide về thiết lập layout mặ định ............................................................................ 68
Nhóm các slide vào các section .............................................................................................. 68
ặt tên cho section .................................................................................................................. 69
Xóa section.............................................................................................................................. 69

6. Mở đ ng b i thuyết trình ................................................................................................... 70
Mở lại bài thuyết t ình đang lưu t n đĩa ................................................................................ 70
ng b i thuyết trình .............................................................................................................. 72

7. Hỏi đ ................................................................................................................................... 73
Câu 1. Tạo bài thuyết trình mới từ tập tin Outline? ................................................................ 73
Câu 2. Cho biết cách sao chép slide gi a các bài thuyết trình? .............................................. 75


Chươ g 3 Xây dựng nội dung bài thuyết trình ................................................... 79
1. Tạo bài thuyết trình mới ......................................................................................................... 80

2. Tạo slide tựa đề....................................................................................................................... 82

3. Tạo slide chứa ăn bản ........................................................................................................... 84

4. Tạo slide có hai cột nội dung .................................................................................................. 85

5. Chèn hình vào slide ................................................................................................................ 88

6. Chèn hình từ Clip Art vào slide .............................................................................................. 90

7. Chụ hình n hình đưa o slide ......................................................................................... 92

8. Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide ................................................................. 94

9. Chèn SmartArt vào slide......................................................................................................... 95
10. Nhúng âm thanh vào slide .................................................................................................. 101

Nhúng đoạn phim vào slide ................................................................................................ 103

hèn đoạn phim trực tuyến vào slide ................................................................................. 106

13. Chèn bảng bi u vào slide .................................................................................................... 108

14. Chèn bi u đồ vào slide........................................................................................................ 111

15. Hỏi đ ............................................................................................................................... 116
Câu 1. Trình bày cách chèn một bảng bi u từ Excel vào PowerPoint dạng liên kết? .......... 116
Câu 2. Cho biết cách tạo nhanh một Photo Album từ bộ sưu tập hình bằng
hương t ình o e oint 0 0? ................................................................................ 118
Câu 3. Thiết lập thuộc tính mặ định về đư ng kẽ (outline) và màu nền (fill)
của sha e t n slide như thế nào? .............................................................................. 120
Câu 4. Tạo các công thứ t ong o e oint như thế nào? ................................................... 122


Chươ g 4 T ỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình............................................... 126
1. S dụng các mẫu định dạng .................................................................................................. 127
Áp dụng theme có sẵn cho bài thuyết trình........................................................................... 127
Tùy biến Theme .................................................................................................................... 129

2. S dụng hình và màu làm nền cho slide ............................................................................... 132
ùng hình l nền cho slide ................................................................................................ 133
ùng ul nền ho slide ................................................................................................. 135
Tô nền slide ki u Gradient .................................................................................................... 136
a hình nền u nền đã dụng ho slide .................................................................... 137

3. Làm việc với Slide Master .................................................................................................... 138
Sắp xế định dạng placeholder trên các slide master ....................................................... 139
Thêm và xóa placeholder ...................................................................................................... 140
Chèn và xóa slide layout ....................................................................................................... 141
Chèn và xóa slide master ...................................................................................................... 143
Áp dụng theme và nền cho slide master ............................................................................... 144
Thiết lậ í h thước và chiều hướng của slide ..................................................................... 145
ng a s slide master trở về chế độ soạn thảo ................................................................ 146

ịnh dạng ăn bản ................................................................................................................ 147
ao hé định dạng ............................................................................................................... 148
5 ịnh dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video ............................................................ 150
Xoay ...................................................................................................................................... 150
Cắt tỉa .................................................................................................................................... 152
Di chuy n .............................................................................................................................. 154
Thay đ i í h thước .............................................................................................................. 155
Th hú thí h ho đối tượng trên slide ........................................................................ 156
Hiệu chỉnh hình ảnh .............................................................................................................. 157
Thay đ i ki u định dạng đư ng kẽ và màu nền của Shape................................................... 162
Thay đ i ki u WordArt ......................................................................................................... 165
Áp dụng ki u định dạng và hiệu ứng cho SmartArt ............................................................. 166
Cắt và nén media ................................................................................................................... 168

ịnh dạng bảng bi u ............................................................................................................. 171
Thay đ i ki u định dạng của bảng ........................................................................................ 171
Thêm hoặc xóa dòng, cột của bảng ....................................................................................... 172

ịnh dạng đồ thị ................................................................................................................... 173
Cập nhật thông tin ho đồ thị ................................................................................................ 173
Tùy biến định dạng đồ thị ..................................................................................................... 174

8. Tồ chứ slide t ong b i thuyết trình ............................................................................... 176

9. Hỏi đ ................................................................................................................................. 178
Câu 1. Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình? ............ 178
Câu 2. Cho biết cách sao chép nhanh tất cả các hình có trong bài thuyết trình .................... 180
âu Hướng dẫn cách tạo watermarke cho các slide?........................................................ 183
Câu 4. Xin cho biết cách tạo một mẫu template? ................................................................. 188


Chươ g 5 àm v ệc với các hiệu ứng, hoạt cảnh .............................................. 193
1. Hiệu ứng ho ăn bản ........................................................................................................... 195
Các tùy chọn hiệu ứng nâng ao ho ăn bản ....................................................................... 198

2. Sao chép hiệu ứng................................................................................................................. 202

3. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho ................................................................................. 203

4. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape .............................................................................................. 204
Áp dụng hiệu ứng.................................................................................................................. 204
Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho hình ảnh ..................................................................... 205
Hiệu ứng di chuy n đối tượng theo đư ng đi dựng sẵn ........................................................ 206

5. Hiệu ứng cho SmartArt......................................................................................................... 209
Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt ki u danh sách .................................................................. 209
Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt ki u Picture ....................................................................... 210

6. Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn ho â thanh đoạn phim ................................................ 211
Thêm và xóa bookmark ........................................................................................................ 211
Thiết lập các tùy chọn cho âm thanh .................................................................................... 212
Thiết lập các tùy chọn cho phim ........................................................................................... 215
S dụng trigger ..................................................................................................................... 217

7. Hiệu ứng cho bảng bi u ........................................................................................................ 218

8. Hiệu ứng ho đồ thị .............................................................................................................. 219

9. Xóa bỏ hiệu ứng của đối tượng trên slide ...................................................................... 221

10. Hiệu ứng chuy n slide ........................................................................................................ 222
Áp dụng hiệu ứng chuy n slide ............................................................................................ 222
Xóa bỏ hiệu ứng chuy n slide ............................................................................................... 223

11. Tự động hoá bài thuyết trình .............................................................................................. 224

12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình ............................ 226
Li n ết đến ột slide h t ong ùng b i thuyết t ình....................................................... 226
Li n ết đến ột slide h b i thuyết t ình ......................................................................... 227
Li n ết đến ột địa hỉ thư điện t ..................................................................................... 229
Tạo li n ết đến địa hỉ eb hoặ y hủ FT ................................................................. 230
Tạo li n ết đến tậ tin đang lưu t n đĩa hoặ t n ạng nội bộ......................................... 232
Li n ết đến ột ứng dụng tạo ột t i liệu ới .............................................................. 235
Thay đ i màu của đoạn ăn bản có siêu liên kết .................................................................. 236
Nhấn ạnh hy e lin ới â thanh ...................................................................................... 237
Hiệu hỉnh hoặ a hy e lin ............................................................................................. 238

13. Hỏi đ ............................................................................................................................... 240
Câu 1. Trình bày cách thiết lập nhanh các hiệu ứng cho tất cả các slide? ............................ 240
Câu 2. Trình bày cách tạo nhanh bộ nút điều hướng cho tất cả các slide trong bài thuyết
trình? ..................................................................................................................................... 241
Câu 3. Có cách nào không cho hiệu đư ng gạ h dưới của ăn bản
có hyperlink hay không? ............................................................................................ 244
Câu 4. Muốn chèn Logo công ty vào tất cả các Slide trong một bài báo cáo
có rất nhiều slide thì phải làm sao? ............................................................................ 246
Câu 5. Có cách nào cho một bản nhạc phát từ đầu đến cuối bài thuyết trình hay không? ... 247


Chươ g 6 Ch ẩn bị thuyết trình ........................................................................ 248
1. Tạo ti u đề đầu và chân trang ............................................................................................... 249
Tùy chỉnh Header & Footer trong Slide Master ................................................................... 252

2. Ghi chú và nhận xét cho các slide ........................................................................................ 253
Ghi chú cho slide .................................................................................................................. 253
Làm việc với Comment......................................................................................................... 255

3. Chuy n định dạng của bài thuyết trình ................................................................................. 258
Lưu b i thuyết t ình dưới định dạng PowerPoint 2003 trở về t ước ..................................... 258
Chuy n bài thuyết trình sang PDF/XPS................................................................................ 258
Chuy n bài thuyết trình sang video ...................................................................................... 259
huy n Handout sang o d ................................................................................................. 260

4. In bài thuyết trình ................................................................................................................. 261
In tài liệu dành cho diễn giả .................................................................................................. 261
In tài liệu dành cho khán giả ................................................................................................. 268

5 ng g i b i thuyết t ình a đĩa ............................................................................................ 273

6. Tùy biến nội dung cho các bu i báo cáo .............................................................................. 276
n hiện slide ................................................................................................................... 276
Tùy biến nội dung b o o .................................................................................................... 277

7. Thiết lập tuỳ chọn cho các ki u báo cáo ............................................................................... 280
Thiết lập tùy chọn cho loại trình chiếu ngư i thuyết trình............................................... 280
Thiết lập tùy chọn ho loại b o o tương t ngư i e tự h nh .................................. 281

8. Ki m tra bài thuyết trình....................................................................................................... 284
i ta thông tin nhân t ong b i thuyết t ình ...................................................... 284
i t a tính tương thí h ề tính năng s dụng t ong b o o gi a hi n bản ............. 284
nh dấu ho n th nh ob ib o o .................................................................................. 286

9. Hỏi đ ................................................................................................................................. 287
âu L sao đ in Notes Page mà không có hình thu nhỏ của slide bên trên? ................ 287
Câu 2. Làm sao loại bỏ nhanh các hiệu ứng và hoạt cảnh khi trình chiếu bài thuyết trình? 289
Chươ g Trì h h ếu bài thuyết trình.............................................................. 290
1. Trình chiếu bài thuyết trình .................................................................................................. 291
Thiết lậ tùy họn ho hế độ lide ho ..................................................................... 291
Trình chiếu bài thuyết trình................................................................................................... 292
Trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng inte net đến ngư i xem từ xa ........................ 293

dụng nút điều hi n t ong hế độ lide ho .......................................................... 297
Di chuy n đến ột slide định ......................................................................................... 297
dụng t hợ hí tắt ................................................................................................. 298
huy n đến ột usto ho ............................................................................................. 300

Tạo hú giải t ong hi t ình hiếu bài thuyết trình ............................................................... 301
tùy họn on t ỏ ............................................................................................................. 301
S dụng con trỏ chuột Laser ................................................................................................. 301
L n i nội dung t n slide t ình hiếu ................................................................................ 302

T ình hiếu b i thuyết t ình ới nhiều n hình .................................................................. 304
Bật tính năng hỗ t ợ nhiều n hình..................................................................................... 304
Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình .................................................................. 305

5. Hỏi đ ................................................................................................................................. 307
Câu 1. Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần hương t ình o e oint
hoặ o e oint Vie e đ chạy hay không? Chúng ta có th hiệu
chỉnh tập tin PPSX hay không? ................................................................................ 307
âu L sao đ nhấp phải chuột thì sẽ lùi về slide t ước trong chế độ Slide Show? ...... 307
Câu 3. Có cách nào khoá hiệu lệnh chuột b n hí đ điều khi n trong khi trình chiếu?
............................................................................................................................................... 308
Câu 4. Có th nhậ ăn bản trong khi Slide Show không?................................................... 309
Câu 5. Có cách nào không cho tựa đề của các slide không hi n thị nhưng
vẫn có trong lệnh Go to Slide trong khi trình chiếu? ................................................. 312


Ph l c 1. Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp........................................ 314
ột b i t ình diễn hiệu uả................................................................................................... 314

ế hoạ h h t t i n b i t ình diễn ........................................................................................ 314
Bướ : định đối tượng h n giả ụ ti u b i t ình diễn ......................................... 315
Bướ : Lựa họn hương h bo o .............................................................................. 316
Bướ : Lựa họn hương h t uyền đạt thông tin ........................................................... 316
Bướ : họn bộ định dạng hù hợ ho n ảnh ................................................................... 317
Bướ 5: h t t i n nội dung .................................................................................................. 318
Bướ : Tạo hình ảnh t ự uan ..................................................................................... 318
Bướ : Th hiệu ứng đa hương tiện ........................................................................ 319
Bướ : Tạo bản in h t ho h n giả ghi hú ho slide ........................................... 319
Bướ : i m tra lại b i bo o th ............................................................................... 319
Bướ 0: h t h nh b i b o o ............................................................................................ 320
Bướ : Tiến đến th nh ông ải tiến b i b o o ......................................................... 320

i ho h n giả luôn ả thấy thí h thú ............................................................................ 321
thuật diễn thuyết ....................................................................................................... 321
gợi ề nội dung ........................................................................................................... 321


Ph l c 2. Tài nguyên Internet ........................................................................... 323
Te late The es Ba g ound ....................................................................................... 323

dd- ns t i liệu tha hảo............................................................................................... 323
L i nó u


Bạn đọ thân ến

o e oint l ột ông ụ bi n tậ t ình diễn b o o t n y tính h biến nhất hiện nay Ở
Việt Na PowerPoint ũng đã đượ dụng ất nhiều t ong bu i hội thảo uộ họ
bu i giới thiệu dự n hoặ sản hẩ b o o t ong nội bộ ông ty hoặ hụ ụ ho ông t
giảng dạy.

PowerPoint 0 0 đượ b sung nhiều tính năng ới ới sự ải tiến giao diện Ribbon thuận lợi
hơn ho ngư i s dụng o ậy nh ng ngư i đã từng s dụng th nh thạo hoặ nh ng ngư i ới
bắt đầu tì hi u o e oint đều hải họ qua h s dụng hương t ình n y Tuy nhi n nh ng
ngư i đã th nh thạo o e oint sẽ tốn ít th i gian hơn so ới nh ng ngư i ới bắt đầu

T i liệu n y 7 hương hụ lụ hương đượ t hứ theo từng nh nội dung lớn
tương ứng ới u t ình ây dựng b i thuyết t ình ủa bạn t ong o e oint o ậy bạn
ới bắt đầu họ n n đọ t i liệu từ đầu đến uối đ i nhìn sự hi u biết t ng u t ề
hương t ình n y bạn đã a tư ng PowerPoint thì hỉ ần đọ qua nội dung ới t ong
hi n bản o e oint 010 xem thêm nh ng ấn đề ình uan tâ

T i liệu đượ thiết ế theo hướng ừa họ ừa l hú t ọng o thự h nh n n bạn hải
ố gắng ho n th nh từng hần t ong t i liệu hi đọ ong t i liệu l bạn đã nắ t ong tay
ột ông ụ bi n soạn t ình diễn b i thuyết t ình huy n nghiệ nhất thế giới

tậ tin hình ảnh ideo audio dùng ho b i thự h nh t ong t i liệu n y th tải tại
địa hỉ http://www.giaiphapexcel.com/download/Multimedia.zip.

Hy ọng t i liệu n y sẽ giú í h ho bạn đọ nhanh h ng tiế ận s dụng th nh thạo tính
năng ủa hương t ình o e oint đ dụng o ông iệ thự tế ủa ình.

o t i liệu đượ bi n soạn t ong th i gian ất ngắn n n hông th t nh đượ nh ng đi thiếu
st hưa ho n thiện iến đ ng g xin ui l ng g i ề:T H ng y 30 th ng 01 nă 010
010
Chươ g 1
Giớ th ệ PowerPoint 2010

Nội dung
đi ới t ong o e oint 0 0
1.
Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010
2.
Tì hi u th nh hần t n as hương t ình i osoft o e oint
3.
Thay đ i i u hi n thị t ong as hương t ình
4.
Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh
5.
h ng to thu nhỏ a s làm việc
6.
Thanh thướ ngang dọ
7.
đư ng lưới
8.
ư ng t ợ giú hi ẽ
9.
10. Xem bài thuyết trình ở hế độ u sắc khác nhau
11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s
ắ ế as
12.
huy n đ i ua lại gi a as
13.
dụng t ình t ợ giú
14.
15. Hỏi đ
Trang 1
010
1
owerPoint 2010 l ột hần ủa bộ i osoft Offi e 010. ũng giống như o d hương
P t ình l ăn bản el bảng tính , Outlook t ình uản l e- ail uản l ông iệ
ess ơ sở d liệu o e oint giú húng ta tạo n n b i thuyết t ình sinh động
nhân)
lôi uốn

Khi thuyết t ình húng ta th dùng loại dụng ụ hỗ t ợ như:slide 35mm, phim chiếu ho
y overhead, slide t n y tính, bản thuyết t ình đượ in a giấy, bản ghi hú ủa
ngư i thuyết t ình. PowerPoint th tạo a tất ả loại dụng ụ t n th è theo
hiệu ứng hấ dẫn thu hút ngư i nghe

Do PowerPoint đượ tí h hợ ất hặt hẽ ới th nh hần h ủa bộ Microsoft Office 2010,
n n húng ta th hia sẽ thông tin gi a ứng dụng n y ất dễ d ng Ví dụ húng ta th ẽ
bi u đồ t ong Excel th hèn bi u đồ n y o slide ủa o e oint hoặ húng ta th
hé đoạn ăn bản ủa o d đ đưa o slide,...

1. C m mớ tr g r t 2 10
ũng giống như hương t ình h ủa bộ Office 2010, giao diện PowerPoint 2010 đượ h t
t i n l n từ hi n bản 00 . Giao diện Ribbon ang lại nhiều tiện lợi t ong iệ thao tác cho
ngư i dùng và ới nhiều tính năng ới sẽ giú tạo n n nh ng b i thuyết t ình sinh động hấ dẫn
ột h nhanh h ng. ưới đây l ột số tính năng ới bạn sẽ gặ t ong u t ình s dụng
hi n bản n y

Ribbon mới

PowerPoint 2010 ây dựng Ribbon c nút lệnh đồ họa dễ nhận biết đượ hia th nh nhiều
Tab ngăn thay ho hệ thống thự đơn uống t ướ đây. ỗi tab giống như ột thanh ông
ụ ới nút lệnh danh s h lệnh ho ngư i dùng lựa họn s dụng

tab hông dễ tùy biến dễ như thang ông ụ ở hi n bản t ướ nhưng o e oint
2010 th ột thanh ông ụ gọi l Quick Access Toolbar (QAT - thanh ông ụ t uy ậ
nhanh giú ngư i dùng th tùy biến gắn th nút lệnh thư ng dùng ột h nhanh
h ng dễ d ng Bạn th th o T bất ỳ nút lệnh n o bằng h nhấ hải huột o
n họn Add to Quick Access Toolbar.
Trang 2
010


Ribbon uất hiện th ngăn Transitions giú iệ dụng hiệu ứng huy n từ slide n y sang
slide h đượ nhanh thuận tiện hơn Ngoài ra, nút Minimize the Ribbon giú ngư i dùng
dễ d ng h ng to hay thu gọn Ribbon


Tab đang họn Quick Access Toolbar
Ribbonđ ợc tổ chức lại

Ngă F thay h út Office

Ngăn File hứa lệnh liên quan đếnb i thuyết t ình đang soạn thảo như thuộ tính tậ tin thiết
lậ ật ã bảo ệ lưu t in ấn hia sẽ b i thuyết t ình
N ă Fl m i
Hỗ trợ làm việc cộng tác
PowerPoint 2010 cho phép nhiều ngư i cùng biên soạn hay hiệu chỉnh bài thuyết trình một cách
đồng th i. Chúng ta có s dụng máy chủ SharePoint của công ty hoặc các trang web hỗ trợ ứng
dụng eb o e oint như l indo s Li e đ lưu t bài thuyết trình. Khi đ nhiều ngư i có
th truy cập vào hiệu chỉnh bài thuyết trình điều chỉnh sẽ đượ đồng bộ một cách tự động.Trang 3
010
Nhiề ời cùng làm vi c trên một bài thuyết trình
Nhóm các slide vào các ph n trong bài thuyết trình

Nhóm các slide trong các bài thuyết trình lớn thành các section sẽ giúp việc quản l được dễ dàng
thuận tiện hơn hi tìm kiếm nội dung. Khi nhiều ngư i cùng tham gia biên soạn trên một bài
thuyết trình thì việc phân chia công việc biên soạn theo section sẽ mang lại sự thuận lợi hơn ất
nhiều. Chúng ta có th đặt tên, in ấn và áp dụng các hiệu ứng lên các section.
Chia bài thuyết trình thành nhiều section
Trang 4
010


Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình

Chúng ta có th so sánh nội dung các bài thuyết trình với nhau và phối hợp chúng lại bằng cách
s dụng tính năng ới Compare trong PowerPoint 2010. Chúng ta có th quản lý và lựa chọn
nh ng thay đ i hoặc hiệu chỉnh mà mình muốn đưa o b i thuyết trình cuối ùng Tính năng
Compare sẽ giúp chúng ta giảng đ ng th i gian đồng bộ các sự hiệu chỉnh trong nhiều phiên
bản của cùng một bài thuyết trình.
So sánh và phối hợp nội dung trong các bài thuyết trình

Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình
Chứ năng ới Reading View hỗ trợ cho việc soạn thảo, tham khảo các bài thuyết trình khác
hoặc e t ước các hiệu ứng đoạn phim hoặc âm thanh trên cùng một màn hình.
Vừa soạn thảo vừa xem Slide ShowTrang 5
010


Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọ ơ
Với tài khoản Windows Live, chúng ta có th s dụng các ứng dụng web PowerPoint, Word và
Excel miễn phí. Chúng ta có th biên soạn bài thuyết trình trực tuyến ngay trong trình duyệt web.
Soạn thảo bài thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint Web App
Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình

Trong phiên bản PowerPoint 2010 hỗ trợ mạnh hơn ề đa hương tiện trong bài thuyết trình. Cụ
th , chúng ta có th nhúng, cắt xén áp dụng các hiệu ứng định dạng lên các hình ảnh đoạn
phim ngay trong bài thuyết trình.

Cắt xén video

Tính năng ắt xén video trong PowerPoint 2010 giúp loại bỏ các phần không cần thiết và giúp
nội dung bài thuyết trình tậ t ung hơn
Trang 6
010
Cắt xén video

Chèn video từ các nguồn trên mạng

Chèn video từ các nguồn trên mạng ũng l ột tính năng n i bật của PowerPoint 2010. Tập tin
video này có th do chúng ta tải lên các dịch vụ lưu t trực tuyến hoặc bạn sưu tầ được. Có
nhiều dị h ũ lưu t , chia sẽ video trực tuyến hoàn toàn miễn hí như YouTube Yahoo Video,
Clip.vn, Google Videos … Mội tập tin video lưu t trên các trang này thông thư ng sẽ đoạn
mã dùng đ nhúng vào các trang web khác.Ví dụ, với trang Yahoo Video, bạn sao hé đoạn mã
t ong ô bed au đ t n giao diện PowerPoint, bạn nhấn vào nút Video, chọn Video from
Online ite…

Tại vùng trống của c a s Insert Video From Online Video Site, bạn d n đoạn ã đã lấy được
khi nãy vào. Xong, nhấn nse t Như ậy l đoạn video đã được chèn vào bài thuyết trình. Tuy
nhi n đ e đượ đoạn video thì máy tính phải có kết nối Internet.
Trang 7
010
Chèn video từ các nguồn trên mạng

Nhúng video

Nh ng đoạn phim, bài nhạ được nhúng vào sẽ trở thành một thành phần của bài thuyết trình.
Chúng ta khỏi phải bận tâm tới việc sao chép các tập tin này g i kèm theo bài thuyết trình. Ngoài
ra, PowerPoint còn cho phép xuất bản bài thuyết t ình sang định dạng ideo đ có th chép ra
V đính è theo e-mail hoặc g i lên web.
Nhúng video vào bài thuyết trình
Trang 8
010


Chuyển bài thuyết trình sang định dạng video

Tính năng huy n định dạng bài thuyết t ình sang định dạng video giúp việc chia sẽ được dễ
d ng hơn o e oint ho hé uất a định dạng video với nhiều mức chất lượng hình ảnh khác
nhau từ video cho các loại thiết bị di động ho đến các video độ phân giải cao.
Xuất bài thuyết trình sang video

Tích hợp sẵ tí h ă g h y sa g ịnh dạng PDF/XPS

Phiên bản Offi e 00 đã hỗ trợ tính năng uất bản bài thuyết t ình sang định dạng PDF/ XPS.
Tuy nhi n tính năng đ l tùy họn ngư i dùng phải tải th g i i đặt về cài váo máy. Phiên
bản Offi e 0 0 đã tí h hợp sẵn tính năng huy n định dạng PowerPoint sang PDF/ XPS.
Tích hợp sẵ í ă xuất bản bài thuyết trình sang PDF/XPS
Trang 9
010


Ch p ảnh màn hình

ây l ột tính năng mới rất hay và thú vị, nó giúp chúng ta có th chụ được các hình ảnh hiện
t n n đưa o b i thuyết trình rất nhanh chóng và tiện lợi.
Nút l nh Screenshot

Thêm nhiều hiệu ứ g ộ h hì h ảnh

Với phiên bản PowerPoint 2010, bạn có th áp dụng nhiều hiệu ứng m thuật khác nhau cho các
hình ảnh.
Các hi u ứng mỹ thuậtXóa các ph n không c n thiết trong hình

Một tính năng ới b sung vào PowerPoint 2010 đ hính l cho phép loại bỏ nền của các hình
ngay t ong hương t ình.Trang 10
010
Loại bỏ nền hình

Hỗ trợ tùy biến Ribbon

Với giao diện ngư i dùng thân thiện giúp cho việc tùy biến thanh công cụ Ribbon dễ d ng hơn
bao gi hết.
Tùy biến Ribbon
Trang 11
010


Nâng cấp SmartArt

SmartArt trong PowerPoint 2007 đã tuyệt i thì t ong hi n bản 0 0 ng độ đa hơn ới
nh i tu e ất nhiều ẫu dựng sẵng giú ho iệ inh họa t ong b i thuyết t ình ng dễ
d ng t ự uan hơn
SmartArt


Nhiều hiệu ứng chuy n slide mới

PowerPoint 2010 b sung thêm nhiều hiệu ứng chuy n slide mới đặc biệt là các hiệu ứng
3-D rất đẹp mắt và sinh động.
Hi u ứng chuyển slide 3-D

Sao chép hiệu ứng

Việc áp dụng các hiệu ứng ho đối tượng trên slide trong PowerPoint 2010 sẽ nhanh
hơn ất nhiều nh công cụ sao chép hiệu ứng Animation Painter.

Trang 12
010
Sao chép hi u ứng v i Animation PainterTă g tí h d ộng cho các bài thuyết trình

Với công cụ Compress Media, PowerPoint 2010 sẽ nén đoạn video, các âm thanh
nhúng trong bài thuyết t ình l ho dung lượng bài thuyết t ình được nhỏ hơn từ đ
thuận tiện hơn ho iệc chia sẽ và giúp cho việc trình chiếu được tốt hơn
Compress Media

Broadcast bài thuyết trình

Broadcast bài thuyết trình trực tiế đến các khán giả từ xa thông qua dịch vụ Windows
Live hoặc máy chủ SharePoint ngay trong công ty. Khán giả có th theo dõi bài thuyết
trình trực tiếp thông qua trình duyệt nghe â thanh thông ua điện thoại.
Trang 13
010
Broadcast bài thuyết trình và xem bài thuyết trình trên trình duy t

Biến con trỏ chuột thành con trỏ laser

Khi muốn nhấn mạnh nh ng nội dung đang t ình b y trên slide, chúng ta có th biến con
trỏ chuột thành con trỏ laser bằng cách gi phím Ctrl và nhấp trái chuột trong chế độ
Slide Show.
Con trỏ Laser
Trang 14
010


2. Khở ộng và thoát Microsoft PowerPoint 2010
Khở ộng PowerPoint 2010

Tùy theo phiên bản Windows mà bạn đang s dụng đư ng dẫn đến hương t ình o e oint
sẽ khác nhau đôi hút. Trong Windows XP, Windows Vista và Windows 7 thì đư ng dẫn truy
cậ đến hương t ình l giống nhau bước khởi động như sau:

1. Từ c a s Windows bạn chọn Start
2. Chọn All Programs
3. Chọn Microsoft Office
4. Nhấp chuột lên Microsoft Office PowerPoint 2010
Giao di n chính của cThoát PowerPoint

Tho t hương t ình o e oint ất đơn giản, bạn làm theo các cách sau :

 Cách 1: Nhấp vào nút Close ( ) ở góc trên cùng bên phải c a s PowerPoint, hoặc
 Cách 2: V o ngăn File chọn Exit, hoặc
 Cách 3: Dùng t hợp phím tắt

Khi có sự thay đ i trong nội dung bài thuyết trình mà bạn hưa lưu lại thì PowerPoint sẽ hiện hộp
thoại nhắc nhở bạn.

 Chọn Save: sẽ lưu lại thay đ i t ước khi thoát PowerPoint


Trang 15
010


 Chọn D ’t Sav : sẽ tho t o e oint hông lưu lại thay đ i
 Chọn Cancel: đ hủy lệnh thoát PowerPoint
Hộp thoại nhắc nhở bạ l các ô bà yết trình

3. Tìm h thà h h tr as hươ g trì h rs t r t
iao diện ủa PowerPoint 0 0 hông nhiều thay đ i so ới hi n bản 00 th nh hần
t n a s PowerPoint như sau:

Ngăn File Thanh t ạng th i hu ự
Close
soạn thảo Maximize/Restore
gọi l slide
Quick Access toolbar Title bar Minimize
Ngăn Outline

Ngăn lides
ác à caổ

Tha h t ề Title bar):Th hiện t n ủa hương t ình đang hạy l o e oint tn

ủa b i t ình diễn hiện h nh Nếu a s hưa to n n hình thì ta th dùng huột éo
Title ba đ di huy n a s
Ribbon: hứ năng ủa Ribbon l sự ết hợ ủa thanh thự đơn thanh ông ụ

đượ t ình b y t ong ngăn tab hứa nút danh s h lệnh


Trang 16
010


Quick Access Toolbar: hứa lệnh tắt ủa lệnh thông dụng nhất Bạn th th

bớt lệnh theo nhu ầu s dụng.
Nút Minimize:Thu nhỏ a s ứng dụng o thanh t ụ taskbar ủa indo s; bạn

nhấ o nút thu nhỏ ủa ứng dụng t n taskbar đ h ng to lại a s ứng dụng
Nút Maximize/Restore: hi a s ở hế độ to n n hình hi họn nút n y sẽ thu nhỏ

a s lại nếu a s hưa to n n hình thì hi họn nút n y sẽ h ng to a s th nh
to n n hình
Nút Close: ng ứng dụng lại Bạn th nhận đượ thông b o lưu lại thay đ i ủa

b i t ình diễn.
h vự s ạ thả bà trì h d :Hi n thị slide hiện h nh

Ngă S d s: Hi n thị danh s h slide đang t ong b i thuyết t ình

Ngă O t : Hi n thị d n b i ủa b i thuyết t ình

Tha h trạ g th Stat s bar : B o o thông tin ề b i t ình diễn ung ấ nút

lệnh thay đ i hế độ hi n thị h ng to thu nhỏ ùng soạn thảo


Ribbon
Ribbon đượ t hứ th nh nhiều ngăn theo hứ năng t ong u t ình ây dựng b i thuyết t ình
T ong ỗi ngăn lệnh lại đượ t hứ th nh nhiều nh lệnh nhỏ tạo giú ngư i dùng dễ hi u
dễ s dụng hứ năng ủa hương t ình

Ngăn lệnh theo ng ảnh
ngăn hứa lệnh Tabs
Nh lệnh ở hộ thoại

Nă m Ribbon

File: ở thự đơn Filetừ đ ta th t uy ậ lệnh ở open), lưu save), in (print),tạo

ới ne hia sẽ b i thuyết t ình.
Home: hứa nút lệnh thư ng uy n s sụng t ong u t ình soạn thảo b i thuyết t ình

như l các ề lệnh sao hé ắt d n hèn slide bố ụ slide hân hia se tion định
dạng ăn bản ẽ hình lệnh ề tì iế thay thế…
Insert: Thự hiện lệnh hèn th đối tượng o e oint hỗ t ợ như l bảng

bi u hình ảnh a t t đồ thị ăn bản đoạn hi â thanh …
Nă I
Trang 17
010


Design:Thự hiện lệnh ề định dạng í ở hiều hướng ủa slide handout

dụng ẫu định dạng i u hình nền ho slide
Nă D
Transitions: o e oint 0 0 t hứ T ansitions th nh ột ngăn ới t n Ribbon giúp

húng ta th dụng thiết lậ thông số ho hiệu ứng huy n slide ất nhanh
h ng thuận lợi Ngo i a húng ta th e t ướ hiệu ứng huy n slide ngay t ong
hế độ soạn thảo
N ă Ta
Animations: anh ụ hiệu ứng dụng ho đối tượng t n slide sao hé hiệu

ứng gi a đối tượng thiết lậ th i gian ũng như sự iện ho hiệu ứng
N ă A ma
Slide Show: huẩn bị thiết lậ ho b i thuyết t ình t ướ hi t ình diễn tùy biến ề

ặt nội dung ủa b i thuyết t ình t ong tình huống b o o b oad ast b i thuyết t ình
ho h n giả theo dõi từ a thiết lậ thông số ho n hình hi n thị hi
t ình diễn
Nă Sl d S
Review: hi hú ho slide t ong b i thuyết t ình so s nh t ộn nội dung gi a

b i thuyết t ình ông ụ i t a lỗi hính tả
Nă Rv
View: huy n đ i ua lại gi a hế độ hi n thị ho hi n thị hoặ ẩn thanh thướ

đư ng lưới điều hỉnh í h thướ ùng sọan thảo huy n đ i gi a hế độ u hi n
thị sắ ế as …
Trang 18
010
Nă V

Developer: Ngăn n y ặ định đượ ẩn ì n hỉ h u dụng ho lậ t ình i n nh ng

ngư i hi u biết ề VB ở ngăn n y nhấn o nút File | Options | Customize
Ribbon |Developer.
Nă Dvl
Add-Ins: Ngăn n y hỉ uất hiện hi i đặt th tiện í h ho PowerPoint.

N ă Add-Ins


4. Thay h thị tr g as hươ g trì h
PowerPoint 2010 hai nh hi n thị đ l nh esentation Vie s dùng t ong u t ình sọan
thảo nh aste Vie s dùng t ong u t ình thiết ế slide bố ụ bản in t ang hú slide
thích. Mỗi i u hi n thị ông dụng i ng t ong u t ình soạn thảo thiết ế hỉnh s a hoặ
t ình hiếu b i thuyết t ình.
Trang 19
010
Normal Slide Show
Slide Sorter Reading View

ác ể ể c a ổ làm v c


Nhóm Presentation Views có các ki u hi n thị sau:

 Normal: hế độ n y dùng ất nhiều t ong u t ình biên soạn bài thuyết trình

 Slide Sorter: hế độ n y giú e t ng th b i t ình diễn bố ụ ũng như t ình tự
slide t ong b i thuyết trình.

 Notes Page: hế độ n y giú ta th ghi hú o slide ghi hú n y sẽ hông
hi n thị hi t ình hiếu

 Reading View: e t ước bài thuyết trình trong giao diện soạn thảo

uốn huy n ua lại gi a hế độ hi n thị thì bạn o ngăn View trênRibbon sau đ họn
i u hi n thị ong uốn hoặ họn i u hi n thị t ự tiế từ g dưới b n hải thanh t ạng th i.
ưới đây l hình inh họa ủa i u hi n thị:
Trang 20
010Slide
Normal
Sorter
Slide
Reading
Show
View
ác ể ể


Nhóm Master Views

 Slide Master: Lưu t thông tin về thiết kế ki u dáng, màu sắc, font ch , bố cụ … ho
các slide

 Handout Master: Thiết lập các thông số cho các trang in handout như hiều handout,
chiều của các slide bố trí trên handout, số slide trên một trang in, sắp xếp vị trí của các
header, footer, hộp hi n thị ngày tháng và số t ang t n handout …

 Notes Master: Thiết lập các thông số cho các trang in kèm thông tin ghi chú của slide
tương tự như handout
Trang 21
010
Slide Master và Handout Master

Slide Show: Ngoài hai nhóm hi n thị trên, PowerPoint còn một ki u hi n thị n a được s dụng
khi trình chiếu bài thuyết trình gọi là Slide Show. Slide Show l hế độ t ình hiếu to n n
hình slide sẽ lần lượt uất hiện theo thứ tự được sắp sếp trong bài thuyết trình.


Phím tắt:

Nấ ím F để c yể a c ế độ d ừ l d bắ đ ấ ổợ
ím S F để bắ đ cế ừ ld à
5. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh
Bạn th th nhanh nút lệnh đượ tí h hợ sẵn ho QAT bằng h nhấ t i huột o
nút Customize Quick Access Toolbar ( ) trên QAT. au đ bạn họn hoặ bỏ họn nút lệnh
ho hiện hoặ ẩn t n QAT.
Tm cb a các l QAT
Trang 22
010


Bạn ũng th th nút lệnh h o T theo hướng dẫn sau:

họn nút Office | Options Hộ thoại o e oint O tions uất hiện
1.
2. Chọn Quick Access Toolbar từ danh s h b n t i
họn nh lệnh từ hộ Choose commands from … au đ bạn họn nút
3.
lệnh từ hộ b n dưới nhấn nút Add >> đ th o hộ danh s h b n hải
4. Nếu bạn uốn bỏ ột nút lệnh n o đ hỏi T thì họn n từ hộ Customize
Quick Access Toolbar b n hải nhấn nút Remove.
t ả QAT ề t ạng th i ặ định thì nhấn nút Resetvà chọn Reset only Quick
5.
Access Toolbar.
6. Bạn họn Show Quick Access Toolbar below the Ribbon thì QAT sẽ uất hiện
b n dưới Ribbon
ho n tất iệ tùy biến QAT thì nhấn nút OK.
7.
Tùy biến QAT6. h gt th hỏ c a s làm việc
Bạn th h ng to hoặ thu nhỏ ùng soạn thảo t ong a s o e oint 010 bằng hs
dụng thanh oo t n thanh t ạng th i hoặ dùng hộ thoại oo Bạn th h ng to hoặ thu
nhỏ ùng l iệ t ong hoảng từ 0 đến 00 Bạn n n s dụng tùy họn Fit Slide to
Current Window đ đượ ùng l iệ tốt nhất
Trang 23
010
iều hỉnh ùng l iệ ừa
ặn theo a s hiện h nh

Mở hộp Zoom Tỷ lệ hiện h nh

Thu nhỏ h ng to
Hộp thọai Zoom và thanh Zoom trên thanh trạng thái


gọi hộ thoại oo thì bạn họn Ribbon | View | họn Zoom h nhanh hơn l bạn nhấ
huột o nút hỉ số hần t ă t n thanh t ạng th i hoặ nhấn t hợ hí .


7. Tha h thướ ga g và dọ
C thanh thướ ngang dọ giú húng ta t ong iệ bố t í th nh hần t n slide hính
hơn Bạn o họn ngăn View trên Ribbon sau đ họn Rulers tại nh Show.
Thanh
thướ
ngangThanh
thướ
dọ
Ta c dọc và a

Thanh thướ ngang dọ hỉ t ong i u hi n thị No al Notes age đơn ị tính t n
thanh thướ tùy thuộ o thiết lậ Regional Settings trong Control Panel ủa Windows.
Trang 24
010


Bạn th tắt bớt thanh thướ dọ bằng h o File | Options | họn Advance | tì đến ụ
Display | bỏ họn Show vertical ruler.
T yc ọ a c dọc


8. C ư g ướ
đư ng lưới (gridlines) hia slide th nh ô uông í h thướ bằng nhau giú húng ta
anh hỉnh đối tượng dễ d ng đư ng n y sẽ hông hi n thị khi in ra giấy.

Nh ng c h bật tắt đư ng lưới:

Cách 1: Nhấn t hợ hí
 .
Cách 2: View | nh Show| họn Gridlines.

Cách3: Home | nh Drawing | họn Arrange | họn Align | họn View Gridlines.

đư ng lưới
ác đ ờ l ld

Hộ thoại Grid and Guides cho phép thiết lậ hoảng h gi a đư ng lưới ũng như nhiều
tùy họn h . nhiều h ở hộ thoại Grid and Guides:

 Cách 1: Home | nh Drawing | họn Arrange | họn Align | họn Grid Settings...
 họn Grid Setting (
Cách 2: View | nhóm Show )
Trang 25
010
Bắt dính đối tượng o đư ng lưới
Bắt dính đối tượng o đối tượng h


Thiết lậ hoảng h gi a chấm lưới
Bật tắt đư ng lưới


Bật tắt đư ng t ợ giú khi ẽ
ộ ạ da d d9. ư g trợ g ú khi vẽ
ư ng t ợ giú khi vẽ (guides) ũng giống như đư ng lưới t n slide nhưng ta th éo
thả húng đến ị t í ong uốn đư ng t ợ giú n y giú chúng ta dễ d ng t ong iệ
anh hỉnh ị t í ủa đối tượng t n slide chúng sẽ hông đượ hi n thị khi in a giấy.
ác đ ờ ợ a và dọc

bật đư ng trợ giúp khi vẽ bạn vào View | nhóm Show | chọn Guides. Bạn th tạo th
đư ng t ợ giú bằng h gi hí Ctrl t ong hi dùng huột éo đư ng t ợ giú ngang dọ đến
ị t í ới nhả huột
Trang 26
010
Bật/ tắ đ ờng trợ giúp khi vẽ


Xóa b các đ ờng trợ giúp bằng cách dùng chuột kéo chúng ra khỏi di n
tích của slide.
10. Xem bài thuyết trình ở các chế ộ màu sắc khác nhau
hi soạn thảo b i thuyết trình, húng ta thư ng soạn thảo t ong hế độ đầy đủ u (Color View).
Tuy nhiên, bạn n n i t a b i thuyết trình t n n hình ở hế e đen t ắng Bla and
hite hoặ tông u m (Grayscale) t ước hi bạn uốn in a giấy t n y in t ắng đen.

chuy n đ i qua lại gi a các chế độ màu hi n thị, bạn nhấ huột o ngăn View | nhóm Color/
Grayscale | chọn ki u hi n thị là Color, Grayscale hoặ Black and White
ác tùy chọn trong ể ể ayscale

Sau khi ki m tra bài thuyết trình trong các chế độ màu sắc khác nhau, bạn nhấ huột o nút
Ba To olo Vie đ màn hình t ở về hế độ đầy đủ u sắc. tùy họn i u u Bla
and hite hoặ Grays ale hông l ảnh hưởng đến u sắ đang t n các slide
húng hỉ t dụng hi in a giấy t ong hế độ Bla and hite hoặ ayscale.
Trang 27
010
Slide xem trong chế độ Black with White Fill11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s
Tính năng e ùng ột bài thuyết trình trong nhiều c a s rất h u ích khi chúng ta muốn tham
khảo sao hé so s nh … thông tin của slide h t ong b i hi đạng biên soạn nội dung cho
một slide mới mở thêm một c a s mới cho bài thuyết trình, bạn vào View | nhóm Window |
chọn New Window.
Xem củng một bài thuyết trình trong nhiều c a sổ

Mỗi c a s hi n thị sẽ đượ đ nh số phía sau tên bài thuyết trình trên thanh tựa đề của c a s
PowerPoint.

12. Sắ ế as
Khi bạn ở nhiều a s ùng ột lú bằng h nhân bản hoặ do ởnhiều tậ tin o e Point
bạn th dùng hứ năng sắ ế a s đ dễ d ng hơn t ong iệ huy n đ i a s bi n
soạn hoặ so s nh nội dung gi a b i thuyết trình. Có hai i u sắ ế a s như sau:


Trang 28
010


i u Arrange All: Vào View | nhóm Window | họn Arrange All a s sẽ đượ

d n a t n n hình hông bị hồng l n nhau
i u Cascade: Vào View | nhóm Window | họn Cascade. a s đượ sắ ế theo

h ế hồng l n nhau ỗi a s hỉ thấy thanh tựa đề
Sắ xế các c a ổ ể Arrange All và a cad


ác l ắ xế ày ẽ ô c ác d đố v các c a ổ PowerPoint
ỏ ằm a Ta ba của d13. Ch y aạg a as
i
Bạn th huy n đ i ua lại gi a as l iệ ủa o e oint bằng h vào ngăn View
| nhóm Window | họn Switch Windows | họn t n tậ tin o e oint ần xem.
yể đổ a lạ a các c a ổ14 S d g trì h trợ g ú
T ình t ợ giú ủa o e oint giống như ột uy n s h tha hảo to n diện nhất Bạn th
tì iế hướng dẫn từ t ình t ợ giú n y ỗi hi gặ h hăn t ong iệ s dụng hứ
năng ủa hương t ình T ình t ợ giú sẽ ung ấ hướng dẫn từng bướ ất dễ theo dõi dễ
hi u tuy nhi n bạn ần hải th nh thạo tiếng nh ới th s dụng tốt nguồn t i nguy n n y

ở t ình t ợ giú ủa PowerPoint bạn nhấn hí F1 hoặ nhấ nút Help t ong as
hương t ình o e oint
Trang 29
010Nút HelNhậ từ h a ủa
hần uốn t ợ giú
hần t ợ giú
đượ bố ụ theo
hủ đề
aổ ợ củaả Ta cđ của c a ổ Help

Nút T út tả
i tới lùi t ong b i hướng dẫn bạn đã e giống như
Back and
t ình duyệt
Forward
Dừng tải nội dung uốn e ất h u í h hi iệ tải u hậ
Stop
bạn uốn hủy lệnh tải thông thư ng l nội dung từ nte net .
Tải lại nội dung từ nte net
Refresh
T ở ề danh ụ hủ đề ặ định ủa t ình t ợ giú
Home
n nội dung b i hướng dẫn hiện h nh
Print
ở danh ụ lựa họn í h thướ h t ong b i hướng
Change Font
Size
Tắt ở hung ụ lụ b i hướng dẫn b n t i a s Hel
Show Table of
Contents
i a s Help luôn nằ t n tất ả as h
Keep on Top
Trang 30
010


15. Hỏ

Câu 1. Hãy tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh (QAT)?

Yêu cầu QAT sẽ có các nút lệnh theo thứ tự sau: New, Open, Save, Print Preview, Undo, Redo,
o y aste ulish as Fo hia l nh ngăn h nhau b ởi một đư ng ranh giới
se a ato t ước nút Copy.

Trả l i:

Chúng ta có th tùy biến QAT của PowerPoint cho một tập tin cụ th hay cho tất cả các tập tin
t ong hương t ình

bước thực hiện như sau:

1. Khởi động hương t ình o e oint
hương t ình bạn nhấp vào nút Customize Quick Access Toolbar ( )
2. Trên c a s
3. Bạn tích chọn các nút lệnh sau: New, Open, Save, Print Preview, Undo, Redo.
Chọn các nút l nh vào QAT

4. Các nút lệnh còn lại không có sẵn cho bạn chọn, do vậy bạn chọn ngăn Home trên
Ribbon đến nhóm Clipboard và nhấp phải chuột lên nút Copy và chọn Add to
Quick Access Toolbar.
Thêm nhanh các nút l nh từ Ribbon vào QAT


Trang 31
010


5. Thực hiện lại bướ đ th nút aste o T Tuy nhi n đ thêm seperator và nút
Pulish as PDF or XPS thì không th th o T theo h t n được. Bạn hãy
vào File, chọn Options. Hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện.
Hộp thoại PowerPoint Options

6. Chọn nhóm Quick Access Toolbar, từ khung Choose commands from bên trái, chọn
và nhấn nút dd đ thêm vào khung Customize Quick Access Toolbar
bên phải.

7. Bạn thấy nút lệnh Publish as PDF or XPS nằ t ong ngăn File trên Ribbon. Do vậy,
bạn chọn File Tab từ hộp Choose commands from đ các nút lệnh trong nhóm này
được liệt kê trong hộ b n dưới.
Các l nh trong File Tab

8. Bạn chọn nút Publish as PDF or XPS và nhấn nút Add đ thêm vào QAT.
9. Tại khung Customize Quick Access Toolbar:
 Chọn For all documents (default) thì thanh QAT tùy biến này sẽ có tác dụng
cho tất cả hương t ình o e oint


Trang 32
010


 Chọn “T n tập tin thuyết t ình t ” thì T hỉ có tác dụng cho tập tin này.
 Bạn chọn các nút lệnh trong khung và nhấn các nút Move Up hoặc Move
Down đ sắp xếp theo thứ tự yêu cầu.
Sắp xếp các nút l nh

10. Nhấn nút OK đ hoàn tất các tùy chỉnh QAT. Kết quả T như sau:QAT sau khi tùy biến

11. Muốn phục hồi QAT về trạng thái mặ định giống như hi ới i đặt thì bạn vào
PowerPoint Options, chọn Quick Access Toolbar, chọn nút Reset tại
Customizations và chọn:
Hủy bỏ các tùy biến trong QAT

 Reset only Quick Access Toolbar: chọn sẽ trả QAT về trạng thái mặ định
 Reset all customizations: chọn sẽ hủy bỏ tất cả các tùy biến trong PowerPoint
k cả tùy biến Ribbon.
Trang 33
010


Câu 2. Tạo một ngăn lệnh mới trên Ribbon tên là “Lệnh của tui” như hình sau:
Tạ ă “L nh của ” R bb
Trả l i:

PowerPoint 2010 cho phép tùy biến Ribbon với giao diện ngư i dùng rất dễ s dụng và nhanh
chóng.

bước thực hiện như sau:

1. Khởi động hương t ình o e oint
2. Vào File, chọn Options, chọn Customize Ribbon.
Tùy biến Riboon

Nhấn vào nút New Tab, một Tab mới được tạo thêm trong danh sách Main Tabs ở
3.
trên. Bạn nhấp phải chuột lên Tab vừa tạo và chọn lệnh Rename đ đặt tên lại.
Trang 34
010
Đ t tên lại cho Tab

4. Nhấp phải chuột lên New Group (Custom) và chọn Rename đ đặt tên lại l “ ắt,
d n” nhấp OK đ đ ng hộp Rename.
Đổi tên cho Group

5. Chọn lại ngăn “Lệnh của tui” nhấp chuột 3 lần nút New Group ở b n dưới đ thêm
vào 3 nhóm lệnh n a au đ l theo bướ đ lần lượt đ i t n l “ ịnh dạng”
“ hèn slide đối tượng” “Hiệu ứng”
Trang 35
010
Chèn các nhóm vào Tab m i

thêm các nút lệnh vào các nhóm lệnh vừa tạo làm theo trình tự sau:
6.
 Chọn Choose commands from b n hung b n t i đ liệt kê các lệnh thông
dụng
 Chọn nút lệnh cần đưa o “Lệnh của tui”
 Chọn nhóm lệnh chứa nút lệnh đang họn từ khung Customize the Ribbon
bên phải.
 Nhấn nút Add đ thêm các lệnh vào các nhóm hoặc nhấn nút Remove đ loại
bỏ nút không cần khỏi các nhóm.
 Thực hiện lại ui t ình n y đ thêm tất cả các nút lệnh vào các nhóm theo yêu
cầu câu hỏi.
 Nhấn nút Move Up và Move Down đ sắp xếp các nút lệnh theo trình tự yêu
cầu.
và các m ứng
Thêm các nút l

7. Chọn ngăn “Lệnh của tui” nhấn các nút Move Up hoặc Move Down đ đưa ngăn
n y l n t ướ ngăn Home.Trang 36
010


8. Theo yêu cầu của câu hỏi thì nhóm lệnh “ ịnh dạng” hông nhãn b n dưới các
nút lệnh. Do vậy, bạn nhấp phải chuột lên nhóm lệnh này rồi chọn Hide Command
Labels.
Ẩ ãb d i nút l nh


Câu 3. Xin cho biết cách nào di chuyển các tùy biến trong Ribbon và QAT sang Office ở máy
tính khác?

Trả l i:

Giả s bạn đã tùy biến rất nhiều cho Ribbon và QAT từ máy tính ở công ty và bạn muốn chuy n
các tùy biến rất tiện lợi này sang Office trong máy tính ở nhà. Trong PowerPoint 2010 nói riêng
và Office 2010 nói chung thì yêu cầu này thực hiện rất đơn giản.

bước thực hiện như sau:

1. Vào máy tính công ty, khởi động PowerPoint 2010.
2. Vào File, chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
3. Bạn chọn Customize Ribbon, chọn nút Import/Export và chọn Export all
customizations.
L nh Inport/Export

4. Hộp thoại File Save xuất hiện
 Tì nơi lưu tập tin tại Save in
 ặt tên tập tin tại File name
 Save as type đ mặ định là Exported Office UI file (*.exportedUI)
 Nhấn nút Save đ lưuTrang 37
010
L ập tin UI

5. Chép tập tin vừa xuất ra, mở PowerPoint 2010 ở máy tại nh au đ bạn vào hộp
thoại PowerPoint Options rồi chọn nút lệnh Import/Export trong khung Customize
Ribbon. Bạn chọn tiếp lệnh Import customization file. Trong hộp thoại File Open:
 Tì đến tập tin UI tại hộp Look in
 Chọn tên tập UI
 Nhấn nút Open đ nhập tùy biến Ribbon và QAT vào Office

6. Nhấn nút OK đ ng hộp thoại PowerPoint Options.Câu 4. Cho biết cách thay đổi một số tùy chỉnh trong chương trình PowerPoint?

 Thay đ i tông màu (Color scheme) của hương t ình
 Tắt tính năng i m tra chính tả của ăn bản.
 iều chỉnh Recent Presentations lại còn 10.

Trả l i:
bước thực hiện như sau:

1. Mở hương t ình o e oint
2. Vào File, chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
3. Chọn nhóm General, tại User Interface options, tại hộp Color scheme bạn chọn lại
tông u ho hương t ình
Trang 38
010
Chọn Color scheme

4. Chọn nhóm Proofing, tại When correcting spelling in PowerPoint, bỏ chọn Check
spelling as you type.
Bỏ tùy chọn kiểm tra chính tả

điều chỉnh tại hộp Show this number of
5. Vào nhóm Advanced, nhóm Display
Recent Documents thành 10.
Tùy chọn Recent Documents

6. Nhấn OK hoàn tất.
Trang 39
010


Câu 5. Làm sao ẩn hoặc hiện các thông báo trên thanh trạng thái?

Trả l i:

Nhấ hải huột l n thanh t ạng th i từ đ họn hoặ bỏ họn thông tin ho thanh t ạng th i
ác yc ọ c a ạ á
Trang 40
2. Tạo bài thuyế c b ản
Chươ g 2
Tạ bà th yết trì h ơ bả


Nội dung

1. Tạo bài thuyết trình

2. Lưu b i thuyết trình

3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã

4. Tăng ư ng độ an toàn cho PowerPoint với tính năng File Blo ettings

5. Các thao tác với slide

6. Mở đ ng b i thuyết trình

7. Hỏi đ
Trang 41
2. Tạo bài thuyế c b ản
2
hương này trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới dựa vào các mẫu thiết kế sẵn của
C o e oint ũng như từ các mẫu định dạng do ngư i dùng thiết kế. Ngo i a hương n y
ũng t ình b y ột số thao t ơ bản đối với bài thuyết t ình như lưu t , chọn định dạng tập tin
và thiết lập mật ã đ bảo vệ bài thuyết trình.1. Tạo bài thuyết trình
PowerPoint cung cấp nhiều cách thức đ tạo một bài thuyết trình mới. Chúng ta sẽ lần lượt xem
qua các cách này.

Tạo bài thuyết trình rỗng

Khi bạn khởi động hương t ình o e oint thì ột bài trình diễn rỗng (blank) đã ặ định được
tạo ra, đây hính l h tạo bài thuyết trình mặ định của PowerPoint và bạn chỉ cần tiếp tục
soạn thảo nội cho các slide.

Khi bạn đang t ong a s PowerPoint và bạn muốn tạo thêm một bài thuyết trình rỗng n a, bạn
l theo bước sau:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải
3. Chọn Blank presentation
4. Nhấn nút Create đ tạo mới.Phím tắt:
Dùng tổ hợp phím tắt để tạo nhanh bài thuyết trình rỗng
Trang 42
2. Tạo bài thuyế c b ản
Hộp thoại New PresentationTạo bài thuyết trình từ mẫu có sẵn

PowerPoint Template là các mẫu định dạng đã được thiết kế sẵn (template) kèm theo trong bộ
Office hoặc do chúng ta tải từ Internet. Template có th chứa các layout, theme color, theme font,
theme effect, các ki u nền của slide và có th chứa cả các nội dung mẫu. PowerPoint cung cấp rất
nhiều te late được thiết kế với nhiều chủ đề khác nhau (Business, Education, Finance,
Holidays, Inspirational, Religion, Social, Sports, Science, Technology) phù hợp cho rất nhiều tình
huống báo cáo trong thực tế.

Chúng ta có th tự mình thiết kế te late đ s dụng lại nhiều lần hoặc chia sẽ ho ngư i
khác. Ngoài ra, trên internet có rất nhiều trang web chuyên cung cấp các ki u te late đẹp và
được cập nhật thư ng uy n như l : offi e o o e ba s o te lates ise o …

Dùng các mẫ ược xây dựng sẵn kèm theo ph n mềm Microsoft PowerPoint

ẫu t ong hần n y hông nhiều ì PowerPoint n ho hé bạn họn ẫu từ nguồn
h đặ biệt l từ nte net. C bước thực hiện:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải
3. Chọn Sample templates
4. Chọn một mẫu thiết kế từ danh s h b n dưới và xem hình minh họa phía bên phải
c as .
5. Nhấn nút Create đ tạo mới bài thuyết trìnhTrang 43
2. Tạo bài thuyế c b ản
Một số Sample templates

D g mẫ từ trang web office.com

Trang web office.com cập nhật thư ng xuyên các mẫu thiết kế mới đẹp, do vậy bạn th tạo
bài thuyết trình mới s dụng mẫu từ nguồn này. C bướ thực hiện:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải
3. Di chuy n đến Office.com templates. Tại đây ẫu được nhóm lại theo nội
dung của chúng.
4. Ví dụ chọn nhóm là Presentations, chọn tiếp phân loại mẫu là Business đ ợi
t ong giây l t đ PowerPoint cập nhật danh sách các mẫu từ Internet.
5. Chọn một mẫu thiết kế từ danh s h b n dưới và xem hình minh họa phía bên phải
c as .
6. Nếu đồng ý với mẫu đang e thì nhấn nút Download đ tải về và tạo bài thuyết
trình mới theo mẫu này.
Trang 44
2. Tạo bài thuyế c b ản
Chọn m ừ trang office.com

Dg mẫ th ết ế ủa bạ tạ h mẫ sư t m a g ư tr a
Khi o e oint đã từng tải ột ẫu thiết kế mới từ nte net về máy thì nó sẽ tự động lưu ẫu đ
o danh ụ My Templates đ bạn có th s dụng lại sau n y L theo bướ sau đ s
dụng ột ẫu đang lưu t n đĩa:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải
3. Chọn My templates
4. Chọn một mẫu thiết kế từ danh s h b n dưới và xem hình minh họa phía bên phải
c as .
5. Nếu đồng ý với mẫu đang e thì nhấn nút OK đ tạo bài thuyết trình mới theo
mẫu này.
ác m đa l đa
Trang 45
2. Tạo bài thuyế c b ản


Tạo bài thuyết trình từ một bài có sẵn

Bạn sẵn ột b i thuyết t ình nội dung của n tương tự ới b i bạn sắ tạo hi đ bạn
n n tạo b i thuyết t ình ới dựa t n bài sẵn có đ đ đỡ tốn th i gian làm lại từ đầu. b ướ c
thực hiện như sau:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải
3. Chọn New from Existing
4. Hãy tì đến nơi hứa tậ tin t ình diễn ẫu họn n
5. Nhấn nút CreateNew đ tạo ới b i t ình diễn dựa t n tậ tin sẵn
Tạo bài thuyết trình từ một bài có sẵn

Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài

Ngo i nh ng h t n o e oint n ho hé tạo b i thuyết t ình từ tậ tin ủa ứng
dụng h . Chẳng hạn như húng ta bi n soạn t ước dàn bài của bài thuyết trình trong các trình
soạn thảo ăn bản Word, WordPad, Note ad … au đ , PowerPoint nhập các dàn bài này vào
thành các slide và bạn chỉ cần b sung thêm các hình ảnh ideo â thanh … l đã ột bài
thuyết trình hoàn chỉnh. bướ thự hiện như sau:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện
3. Tại Files of type họn i u tậ tin là All Outlines.
họn tậ tin Outline ong uốn họn Open đ ở
4.
Trang 46
2. Tạo bài thuyế c b ản
Tạo nhanh bài thuyết trình từ tập tin outlineCấu trúc Outline:

Outline là tập tin chỉ chứa vă bản, các slide cách nhau bằng một ký hi u
xuống dòng (Enter). Trên mỗi slide, t a đề slide viế b ờng và các nội
dung trên slide thì phải Tab th đ u dòng.
2. ư bà thuyết trình
Trong suốt quá trình biên soạn bài thuyết trình, chúng ta phải thư ng xuyên thực hiện lệnh lưu
tậ tin đ tránh các sự cố bất ng xảy ra có th làm mất đi slide ta ừa biên soạn. Tùy theo
th i đi m thực hiện lệnh lưu o e oint thực hiện các hoạt động h nhau sau đây l ột
số t ư ng hợp.

ư bài thuyết trình l u tiên

Lần đầu ti n thực hiện lệnh lưu tậ tin bài thuyết trình thì PowerPoint sẽ ở hộ thoại Save As
Từ hộ thoại n y bạn hãy đặt t n cho tập tin, chọn loại định dạng tậ tin chọn ị t í trên đĩa
đ lưu t bước thực hiện như sau:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh Save, hộp Save As xuất hiện
3. Nhập tên tập tin bài thuyết trình tại hộp File name. Ví dụ bạn đặt tên tập tin là
PowerPoint 2010. (Tập tin này sẽ đượ dùng đ thực hành trong các ví dụ sau này
của tài liệu).
4. Chọn loại định dạng tập tin tại Save as type. Ví dụ bạn chọn ki u tập tin làTrang 47
2. Tạo bài thuyế c b ản


PowerPoint Presentation (*.pptx).
 PowerPoint mặ định ki u tập tin là PowerPoint Presentation (*.pptx), đây l
ki u định dạng dùng cho PowerPoint 2007 và 2010.
 Chúng ta có th lưu tậ tin theo định dạng PowerPoint 97-2003 Presentation
* t đ các phiên bản PowerPoint 2003 trở về t ước có th mở được bài
thuyết trình tạo trên PowerPoint 2010. Tuy nhiên, các hiệu ứng và các ki u
định dạng đặc thù của PowerPoint 2010 sẽ không hoạt động.
5. Tại hộp Save in, bạn hãy tì đến thư ục cần lưu tập tin
6. Nhấn nút Save đ lưu
ộ ạ Sav A


Qui định về đặt tên tập tin:
Tên ậ c ể dà và bạ c ểd ấ cả các l ạ t để
đ ạ ừ các a và \.
tư bài thuyết trình các l n sau

au hi đã lưu tậ tin t ình diễn hi hiệu hỉnh, thêm nội dung uốn lưu bài thuyết trình
lại thì bạn th l theo ột t ong h sau:

 VàoFile | chọn nút Save, hoặc
 Nhấn nút Save ( ) trên Quick Access Toolbar, hoặc
 Nhấn t hợ hí tắt
Trang 48
2. Tạo bài thuyế c b ản
L bà yết trìnhThêm nút lệnh vào QAT:
Để m Sav và a c Acc T lba bạ nhấp trái chuột và
Customize Quick Access Toolbar ( ) và chọn nút Save.
ư bà th yết trình ở ịnh dạng khác

hi lưu bài thuyết trình bạn th họn i u định dạng tập tin từ hộ Save as type trong hộp
thoại Save As. PowerPoint cung cấp rất nhiều ki u định dạng cho bạn lựa chọn từ việ lưu b i
thuyết t ình sang định dạng hình ảnh như JPEGs (.jpg), Portable Document Format (.pdf), trang
web (.html), Open Document Presentation (.odp – phần phềm biên soạn bài thuyết trình trong bộ
OpenOffice), và thậ hí l lưu b i thuyết t ình sang định dạng phim,...

Thực hiện bướ sau đ lưu b i thuyết t ình sang định dạng khác:

1. Mở bài thuyết trình muốn lưu sang định dạng khác.
2. V o ngăn File
3. Chọn lệnh Save As, hộp Save As xuất hiện
4. Tại Save as type, bạn chọn lại ki u định dạng khác.
5. Nhấn nút Save đ thực hiện lệnh.
L ậ d đ nh dạng khác
Trang 49
2. Tạo bài thuyế c b ản


ả ác ể đ dạ của ậ mà PowerPoint 2010 hỗ trợ

ị h dạ g h mở Gh hú
rộ g
ặ định hỉ th ở bằng o e oint 00
.pptx
PowerPoint
0 0 hoặ hải i th hần b sung ho hi n
Presentation
bản ủ thì ới ở đượ ịnh dạng tậ tin theo
huẩn L
Như t n nhưng ho hé lưu ã ao VB
.pptm
PowerPoint Macro-
Enabled Presentation
ịnh dạng tương thí h ngượ ới hi n bản
.ppt
PowerPoint 97-2003
hoặ 00
PowerPoint 97, 2000, 2002
Presentation
Lưu dưới định dạng F bạn hải i th F and
.pdf
PDF
từ t ang eb Offi e Online
Tương tự F nhưng đây l định dạng ủa
.xps
XPS
i osoft indo s Vista sẵn t ình e tậ tin
XPS.
Tậ tin ẫu định dạng te late ủa o e oint
.potx
PowerPoint Template
2007
Như t n nhưng th lưu ã ao VB
.potm
PowerPoint Macro-
Enabled Template
Tậ tin ẫu định dạng te late ủa hi n bản
.pot
PowerPoint 97-2003
000 00 hoặ 00
PowerPoint
Template
iống như te late nhưng n hỉ hứa thiết lậ
.thmx
Office Theme
định dạng the e như fonts u sắ hiệu
ứng
iống như ột tậ tin o e oint bình thư ng
.pps, .ppsx
PowerPoint Show
nhưng ở sẽ ở hế độ lide ho ất h u í h hi
hân hối ho ngư i e
iống như t n nhưng th lưu ã ao VB
.ppsm
PowerPoint Macro-
Enabled Show
ịnh dạng th ở t ong hi n bản o e oint
.ppt
PowerPoint 97-2003
97 đến o e oint 00
Show
Tậ tin dd- ns ủa o e oint hứa lệnh tạo
.ppam
PowerPoint Add-In
th bằng VB
Tậ tin dd- ns ủa o e oint hứa lệnh tạo
.ppa
PowerPoint 97-2003
th bằng VB th ở t ong hi n bản
Add-In
PowerPoint 97 đến o e oint 00
.mht, .mhtml Lưu to n bộ th nh hần ủa tậ tin t ình diễn
Single File Web Page
t ong ột file duy nhất th ở bằng t ình duyệt
eb Thí h hợ hi uốn đưa l n t ang eb hoặ
g i e-mail
Lưu tậ tin dưới định dạng HT L hình ảnh sẽ
.htm, .html
Web Page
lưu th nh tậ tin i ng ịnh dạng n y thí h hợ
ho iệ đưa l n t ang eb


Trang 50
2. Tạo bài thuyế c b ản


Lưu tậ tin dưới định dạng L
.xml
PowerPoint XML
Presentation
Lưu b i thuyết t ình sang định dạng ideo
wmv
Windows Media Video
o e oint 0 0 th lưu sang hi ới ứ
hất lượng như High uality 0 0f s
Medium Quality (640x480, 24fps); và Low Quality
(320X240, 15fps).
ịnh dạng hi V th hơi t n indo s
Media Playe nhiều hương t ình h biến h
Hình động giới hạn t ong 5 u
.gif
GIF (Graphics
Interchange Format)
Hình tĩnh hất lượng tốt ho eb
.jpg
JPEG (Joint
Photographic Experts
Group) File Format
Hình tĩnh độ hân giải ao n bao gồ ưu đi
.png
PNG (Portable
ủa hình F
Network Graphics)
Format
Hình tĩnh hất lượng độ hân giải ất ao
.tif
TIFF (Tagged Image
File Format)
Hình tĩnh dùng nhiều t ong indo s
.bmp
Device Independent
Bitmap
Hình tĩnh họ định dạng e to ì thế th điều
.wmf
Windows Metafile
hỉnh í h thướ hông l ỡ hình hông
tương thí h ới y hạy hệ điều h nh a
hi n bản ải tiến ủa F
.emf
Enhanced Windows
Metafile
ịnh dạng to n ăn bản loại bỏ tất ả th nh hần
.rtf
Outline/RTF
h hỉ hứa Te t t n slide nằ t ong
la eholde s ới đượ huy n outline Te t
t ong hần Notes hông đượ lưu
Lưu b i thuyết t ình t ong o e oint 0 0 hoặ
.pptx
PowerPoint Picture
00 sang định dạng hình sẽ giú giả í h thướ
Presentation
tậ tin Tuy nhi n ột số thông tin sẽ bị ất
Lưu tậ tin o e oint 0 0 sang định dạng O sẽ
.odp
OpenDocument
giú húng ta th ở tậ tin bằng t ình bi n
Presentation
soạn b i thuyết t ình h như là Google Docs và
OpenOffice.org Impress. Tất nhi n bạn th dùng
PowerPoint 2010 đ ở tậ tin od . Tuy nhiên,
ột số thông tin th bị ất hi lưuPowerPoint 2010 không hỗ trợ các định dạng sau:
 Đ nh dạng từ PowerPoint 95 trở về c.
 Các tập tin (.ppz) tạo bởi Pack and Go Wizard.


Trang 51
2. Tạo bài thuyế c b ản


ả ác í ăm 1 mà các bả từ PowerPoint 2003 trở
về cô ỗợ

Khi mở tậ t tr g r t 2 1 tr g
Tí h ă g mớ tr g r t2 1 h bả từ r t 2 3 trở về
trướ
huy n th nh hình hông ho hé hiệu hỉnh
ì h ả h SmartArt
ồ thị (t ừ Microsoft Graph charts) huy n th nh đối tượng OLE th hiệu
hỉnh nhưng đồ thị th bị biến dạng đôi
hút hi ở lại t n o e oint 0 0.
ẫu slide tự tạo Slide Layouts) huy n th nh multiple masters nhiều slide
master)
i u đ b ng i u b ng ề soft shadows sẽ huy n
th nh i u đ b ng đơn giản hard
shadows)
Font h ho Heading hần nội dung huy n th nh font h bình thư ng
hình ẽ sha e hình ảnh i tu e đối huy n th nh hình hông hiệu hỉnh đượ
tượng obje ts hiệu ứng hoạt hình hiệu t ong hi n bản t ướ
ứng ới
 Hiệu ứng 2-D hoặ 3-D ho ăn bản
 Gradient ho hình ẽ hoặ ăn
bản
ạ h ngang h bằng nét đơn hoặ

é
 Tô nền bằng gradient, picture,
texture ho ăn bản
ỗ b ng hiệu ứng tương hản hầu

hết hiệu ứng -DChuy n bài thuyết trì h sa g ịnh dạng video

Phần này chúng ta sẽ thực hiện việ lưu b i thuyết t ình sang định dạng video nhằm giúp dễ dàng
hơn t ong iệc giới thiệu đến khán giả và chia sẽ tài liệu. PowerPoint cho phép chuy n bài thuyết
trình sang một số định dạng video thông dụng như indo s edia Video húng ta
th dùng các công cụ x l hi đ chuy n đ i sang định dạng ideo h như a i mov …

Một đi m rất hay khi chuy n bài thuyết trình sang định dạng video là tất cả các hiệu ứng, hoạt
cảnh â thanh hay hi nhúng t ong b i đều được tự động chuy n theo k cả việc ghi âm lồng
tiếng và s dụng con trỏ laser trong bài thuyết trình.
Trang 52
2. Tạo bài thuyế c b ản
Chuyển bài thuyế a đ nh dạng video


bướ thự hiện như sau:

1. Mở bài thuyết trình muốn chuy n sang định dạng video.
2. V o ngăn File
3. Chọn lệnh Share
4. Tại nhóm File Types, chọn Create a Video
5. Chọn chất lượng video tại hộp x xuống phía bên phải c a s Share. Có 3 lựa
chọn cho bạn:
 tạo video với chất lượng hình ảnh cao nhất
Computer & HD Displays:
và tập tin sẽ dung lượng lớn nhất. Ki u kết xuất này có th dùng đ phát
trên màn hình máy tính, máy chiếu hoặc các thiết bị hi n thị độ phân
giải cao.
 Internet & DVD: Cho chất lượng video ở mức trung bình và tập tin có kích
thước vừa phải. Ki u kết xuất này thích hợp cho việc chia sẽ qua mạng
internet hay chép ra đĩa V
 Poratble Devices: Xuất ra video có chất lượng thấp nhất và tập tin sẽ có
í h thước nhỏ nhất. Loại kết xuất này thích hợ đ tải vào các thiết bị di


Trang 53
2. Tạo bài thuyế c b ản


động như une hay a t hone…
6. Tại Use Recorded Timings and Narrationsbạn có các tùy chọn sau:
 Don't Use Recorded Timings and Narrations: Nếu bạn không muốn lồng
tiếng và ghi lại các hoạt động của con trỏ laser thì chọn tùy chọn này.
 Use Recorded Timings and Narrations: Chỉ cho phép chọn khi bạn đã
hoàn tất việc lồng tiếng và các hoạt động của con trỏ laser trong bài thuyết
trình. Bạn chọn tùy chọn này nếu muốn video kết xuất có lồng tiếng và các
hoạt động của con trỏ laser.
7. Nhấp nút Create Video, hộp thoại Save As xuất hiện
ặt tên tập tin, chọn nơi lưu t và nhấn nút Save đ bắt đầu chuy n đ i.
8.


Thay đổi thời gian chuyển slide:

T ờ a c yể l d m c đ là ây T ay đổ á m c đ ày ãy
đề c ỉ ạ Seconds to spend on each slide c a ổ Create a Video.
Xem bài thuyết trình trong Windows Media PlayerCh y r t sa g ị h dạ g DF và X S

ôi hi húng ta uốn ố định định dạng t ong tậ tin hi hia sẽ in ấn h t ho h n giả thì
húng ta n n lưu PowerPoint sang định dạng F hoặ Bộ i osoft Offi e 0 0 tí h hợ
sẵn ông ụ huy n đ i sang định dạng PDF or XPS ất dễ d ng nhanh h ng

 Portable Document Format (PDF) l định dạng d liệu dùng đ hiasẽ h biến nhất hiện


Trang 54
2. Tạo bài thuyế c b ản


nay ịnh dạng PDF đả bảo ề định dạng ủa tậ tin hông bị thay đ i hi e hoặ in
ấn h h hăn hi uốn thay đ i d liệu n lưu t ịnh dạng PDF ũng ất h u
í h ho t i liệu uất bản thương ại hi ang đi in ấn.

 XML Paper Specification (XPS) ũng l định dạng tậ tin hứ năng tương tự F
nhưng do i osoft ây dựng.
Chuyển bài thuyết trình sang PDF/XPS

bướ chuy n PowerPoint sang định dạng PDF hoặc XPS:

1. Mở bài thuyết trình muốn chuy n sang định dạng PDF/XPS.
2. V o File
3. Chọnlệnh Share
4. Tại nhóm File Types chọn Create PDF/XPS Document
5. Nhấn nút Create a PDF/XPS, hộp thoại Publish as PDF or XPS xuất hiện
6. Nhập tên bài thuyết trình o hộ File name
 Nếu chọn Open file after publishing thì tậ tin F/XPS sau hi huy n
sẽ đượ ở l n.
 Tại Optimize for hai lựa họn:
 S a da d mố áà c yế v cấlợ ca về
ả cd c v c ấ íc cậ l
 mm d c v c đọc c yế là c ủ yế v a các
ẽ b mờ íc cậ ỏ
7. Nhấn nút Option đ thiết lậ thêm tùy họn:
 Tại Range: họn slide ần huy n đ i hoặ có th họn từ usto


Trang 55
2. Tạo bài thuyế c b ản


show mà bạn đã tạo t ướ đ trong bài thuyết trình.
 Tại Publish options: họn hình thứ slide sẽ in ra t n giấy như ki u
handout, slide, notes pages hoặc là outline. Ngoài ra còn có tùy họn
h như ẽ hung ho slide in slide bị ẩn in thông tin hú thí h
hay thông tin hỉnh s a…
 Tại Include non-printing information:
 ọ Document properties các ộc í của ậ
Powerpoin ẽ c yể a à ộc í của ậ DF/XPS.
 ọ Dcm c a acc b l y đ a các ô
về cấ ca ậ DF/XPS.
 PDF options: tùy họn ề tính tương thí h ới ti u huẩn O ui định
h huy n ăn bản th nh dạng h bi a l tăng í h thướ tậ tin
nếu font hông th nhúng o tậ tin F đượ
8. Nhấn nút OK sau khi thiết lập xong các tùy chọn đ ng a s Options
9. Nhấn nút Publish đ bắt đầu chuy n đ i.
Các tùy chọn khi chuyển bài thuyết trình sang PDF/XPSTùy chọ ư tr

Có một số tùy chọn hi lưu t đ ng hú như thiết lập ki u định dạng mặ định, thiết lập th i
gian lưu tự động với mụ đí h hục hồi khi có sự cố ui định thư ụ lưu t mặ định, thiết lập
nhúng font ch ngay trong bài thuyết t ình …

Thay đổi định dạng tập tin mặc địnhTrang 56
2. Tạo bài thuyế c b ản


thay đ i định dạng tậ tin lưu t mặ định của PowerPoint hãy l theo bướ sau:

1. V o ngăn File
2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
3. Chọn Save từ danh mục bên trái c a s
4. Tại Save files in this format bạn chọn ki u định dạng mặ định từ hộp x xuống
kế bên.
5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập. K từ th i đi m này các tập tin mới tạo hi được
lưu sẽ mặ định chọn ki u định dạng tập tin này.
Tùy chọ l
Thiết lập thời gian lưu trữ tự động với mục đích phục hồi khi có sự cố

1. V o ngăn File
2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
3. Chọn Save từ danh mục bên trái c a s
4. Chọn Save AutoRecover information every minutes và thiết lập lại
khoảng th i gian mà PowerPoint sẽ thực hiện lệnh lưu t .
5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.
Trang 57
2. Tạo bài thuyế c b ản


Thiết lập thư mục lưu trữ mặc định

1. V o ngăn File
2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
3. Chọn Save từ danh mục bên trái c a s
4. Tại Default file location nhậ o đư ng dẫn đến thư ục cần lưu t mặ định.
5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.
Nhúng font kèm theo bài thuyết trình
Nhúng các font ch đặc biệt mà bạn s dụng trong bài thuyết trình là rất cần thiết vì có th nh ng
ngư i h hưa i đặt các font ch này vào máy của họ bướ đ thực hiện như sau:

1. V o ngăn File
2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
3. Chọn Save từ danh mục bên trái c a s
4. Chọn Embed font in the file và chọn tiếp Embed all characters đ cho phép
nh ng ngư i khác có th hiệu chỉnh với nh ng font đặc biệt trong bài thuyết trình.
5. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập.


3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã
hi tậ tin t ình diễn hứa thông tin nhạy ả thì bạn th dùng hứ năng bảo ệ tậ
tin bằng ật ã ủa o e oint hai loại bảo ệ l ật ã t uy ậ hi ở O en ass o d
ật ã hiệu hỉnh odify ass o d bạn th s dụng ả hai nếu thấy ần thiết

Thiết lập mật mã bảo vệ
Bạn l theo bướ sau đ thiết lậ ật ã bảo ệ ho tậ tin ủa ình:

ở tậ tin uốn đặt ật ãt n n hình o e oint
1.
2. V o ngăn File
3. Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện
ặt tên tập tin tại hộp File name
4.
5. Vào Tools và chọn General Options… hộp thoại General Options xuất hiện
6. Thiết lập mật mã:
 Nếu uốn ngư i dùng phải khai báo ật ã khi ở tậ tin thì bạn hãy
đặtmật mã o hộ Password for open
 Nếu muốn ngư i dùng phải khai báo mật mã khi muốn hiệu hỉnh tậ tinTrang 58
2. Tạo bài thuyế c b ản


thì bạn hãy đặt mật mã o hộ Password ro modify
7. Xác nhận lại các mật mã khi có yêu cầu trong hộp Comfirm Password.
8. Nhấn OK khi hoàn tất đặt mật mã
9. Nhấn nút Save đ lưu b i thuyết trình với các mật mã vừa thiết lập.
ộ ạ Sav A v al
Nếu họn sẽ loại bỏ
thông tin nhân ủa
ngư i dùng t ong tậ tin

Thiết lậ tùy họn đối
ới ã a o VBA
ộ ạ al
Trang 59
2. Tạo bài thuyế c b ản
ộ ạ xác ậ mậ mã


Thiết lập Macro Security:

hi họn nút Macro Security trong hộp thoại General Option ở phần trên
hộ thoại Trust Center uất hiện và có các tùy chọn sau:

 a ấ cả mac và ô c
Disable all macros without notification
ô bá
 a ấ cả mac và m
Disable all macros with notification
ô bá
 a ấ cả các
Disable all macros except digitally signed macros
mac ạ ừ các mac đã c c đ
 Enable all macros (not recommendedl potentially dangerous code can
ấ cả các mac c ạy yc mv á ca
run)
 Trust access to the VBA project object model: ác c yề y cậ
vá các đố ợ VA c

h h đ truy cập hộp thoại Trust Center là vào File | Options | Trust
Center | Trust Center Settings… họn Macro Settings.
ộ ạTTrang 60
2. Tạo bài thuyế c b ản
Ngo i h đặt mật mã bảo vệ theo h ũ n u t n o e oint 0 0 đã đơn giản hóa công việc
này rất nhiều với tính năng ote t esentation bước thực hiện như sau:


ở tậ tin uốn đặt ật ãt n n hình o e oint
1.
2. V o ngăn File
3. Chọn Info, chọn Protect Presentation
4. Chọn Encrypt with Password
5. Hộp thoại Encrypt Document xuất hiện yêu cầu bạn nhập mật mã vào
6. Nhấn OK và xác nhận lại mật mã vừa nhập
7. Nhấn OK lần n a
8. Nhấn Save đ lưu thiết lập vừa thực hiện
Bảo v bài thuyết trình v i Protect PresentationGỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình

Khi chia sẽ bài thuyết t ình ho hé ngư i s dụng mở xem và hiệu chỉnh, chúng ta không
n n đặt mật mã. hướng dẫn dưới đây hỉ áp dụng ho t ư ng hợp bạn đã biết các mật mã mở
và hiệu chỉnh tập tin.

Thực hiện bướ sau đ gỡ bỏ mật mã mở và mật mã hiệu chỉnh tập tin:


1. Mở bài thuyết t ình đang ật mã bảo vệ và khai báo các mật mã vào hộp
Password khi có yêu cầu.
2. Sau khi bài thuyết t ình được mở trong c a s PowerPoint, vào ngăn File
3. Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện.
4. Vào Tools chọn General Options… hộp thoại General Options xuất hiệnTrang 61
2. Tạo bài thuyế c b ản


5. Xóa bỏ đi ật ã đang t ong ass o d to o en ass o d to odify
6. Nhấn OK đ đ ng hộp General Options
7. Nhấn nút Save và xác nhận ghi đè l n tậ tin đang

Khi chỉ có một loại mật mã mở tậ tin được áp dụng đ bảo vệ tập tin thì chúng ta có th áp dụng
h sau đây đ gỡ bỏ:


ở tậ tin uốn xóa bỏ mật mã bảo vệ
1.
2. Sau khi bài thuyết t ình được mở trong c a s PowerPoint, vào File
3. Chọn Info, chọn Protect Presentation
4. Chọn Encrypt with Password
5. Xoá bỏ mật ã đang t ong hộp thoại Encrypt Document
6. Nhấn OK đ đ ng hộp thoại Encrypt Document
7. Nhấn Save đ lưu thiết lập vừa thực hiện


4. Tă g ư g ộ an toàn cho PowerPoint vớ tí h ă g F B S tt gs
File Blo ettings giú húng ta thiết lậ h thứ PowerPoint sẽ h nh hi ở iu
tậ tin o e oint ở hi n bản ũ hơn o e oint 0 0 từ Offi e 00 t ở ề t ướ . File
Blo ettings ung ấ tùy họn như sau:
 ô c mở ậ
Do not open sellected file types
 Open sellected file types in Protected View c mở ậ c ế độ bả v
không c cỉ a ộd
 Open sellected file types in Protected View and allow editing c mở ậ
c ế độ bả v và c cỉ a ộd
File Block SettingsTrang 62
2. Tạo bài thuyế c b ản


Thực hiện bướ sau đ thiết lập các tùy chọn cho các ki u tập tin:

1. V o ngăn File
2. Chọn Options, hộp thoại PowerPointOptions xuất hiện
3. Chọn Trust Center và nhấn nút Trust Center Settings
4. Chọn File Block Settings từ danh sách bên trái c a s Trust Center
5. Nhấp chọn hoặc bỏ chọn vào Open và/ hoặc Save chocác ki u tập tin đ khóa
hoặc cho phép ki u tậ tin n y được hoạt động trong PowerPoint.
6. Nhấp OK đ đ ng hộp thoại Trust Center
7. Nhấn OK lần n a đ đ ng hộp thoại PowerPointOptions


5. Các thao tác với slide
Khi tạo mới bài thuyết trình, PowerPoint chèn sẵn slide tựa đề với hai hộ ăn bản trống gọi là
các placeholder. ây l la eholde dùng đ nhậ ăn bản. Ngoài ra, PowerPoint còn có
nhiều loại la eholde h đ chèn hình ảnh, SmartArt, bảng bi u đồ thị …
Ngăn lides

Các placeholder
Slide t a đề bài thuyết trình v i hai placeholder

Có nhiều ki u bố trí các placeholder trên slide mà PowerPoint xây dựng sẵn được gọi là các
layout. Tùy theo nội dung cần xây dựng cho slide mà ta chọn ki u layout phù hợp.
Trang 63
2. Tạo bài thuyế c b ản
Các kiểu layout của slide

Chúng ta sẽ thực hiện một số thao tác về chèn slide mới, sao chép slide, xóa slide, chọn layout
cho slide, sắp xếp các slide, hân hia slide th nh nh se tion …Chèn slide mới

Thực hiện theo bướ sau đ chèn thêm slide mới vào bài thuyết trình:

1. Chọn ngăn Slides trong chế độ Normal Viewvà nhấp chuột o dưới slide đầu
tiên do PowerPoint tự tạo ra khi bạn tạo bài thuyết trình mới hi đ bạn sẽ thấy
một đư ng nằm ngang nhấp nháy cho biết đ l ị trí mà slide mới sẽ được chèn
vào.
2. V o ngăn Homechọnnhóm Slides
3. Nhấn nút New Slide, hộp chứa các ki u layout xuất hiện
4. Nhấp chuột chọn một ki u layout, slide mới sẽ được chèn vào bài thuyết trình
theo ki u layout vừa chọn.
Trang 64
2. Tạo bài thuyế c b ản
Chèn slide

Sao chép slide

Thực hiện theo bướ sau đ nhân bản các slide đang họn:

1. Trong chế độ Normal View, chọn các slide t ong ngăn lides uốn sao chép
2. Nhấp phải chuột lên một trong số slide đang họn đ mở thự đơn ng cảnh
3. Chọn Duplicate Slide từ danh sách lệnh
Nhân bản slideChọn nhiều slide:
 Nếu các slide chọn là liên t c: nhấp chuột chọ l d đ u tiên rồi gi
phím Shift và nhấp chuột vào slide cuối cùng.
 Nếu các slide chọn là không liên t c: nhấp chuột chọ l d đ u tiên và
gi phím Ctrl trong khi nhấp chuột chọn các slide khác.
Trang 65
2. Tạo bài thuyế c b ản


Thay i layout cho slide

thay đ i layout của slide, bạn l theo bước sau:

1. Trong chế độ Normal View, chọn các slide t ong ngăn lides uốn sao chép
2. Chọn slide cần thay đ i layout
3. V o ngăn Home | nhóm Slides | nhấn nút Layout
4. Chọn ki u layout mới cho slide
Thay dổi layout cho slideThay i vị trí các slide

Thực hiện bước sau sắp xếp hoặ thay đ i vị trí các slide trong bài thuyết trình:

1. Trong chế độ Normal View, chọn slide t ong ngăn lides uốn sắp xếp
2. Dùng chuột éo slide đến vị trí mới t ong ngăn lides thả chuột
3. Slide sẽ xuất hiện ở vị trí mới
Trang 66
2. Tạo bài thuyế c b ản
Sắp xếp slide

Xóa slide

Thực hiện bướ sau đ xóa các slide:

1. Trong chế độ Normal View, chọn slide t ong ngăn lides uốn xóa
2. Nhấn phím Delete t n b n hí đ xóa slide hoặc nhấp phải chuột lên slide và
chọn Delete Slide
Xóa slide
Trang 67
2. Tạo bài thuyế c b ản


Ph c hồi slide về thiết lập layout m ịnh

Thực hiện bướ sau đ trả layout về thiết lập mặ định:


1. Trong chế độ Normal View, chọn slide bị biến đ i layout.Ví dụ: placeholder
trong slide b n dưới bị lệch và chúng ta cần trả nó về đúng ị trí mặ định của
layout.
2. V o ngăn Home đến nhóm Slides
3. Nhấn nút Reset
Trả layout về thiết lập m c đ nh

Nhóm các slide vào các section

Thực hiện bướ sau đ trả layout về thiết lập mặ định:

1. Trong chế độ Normal View, chọn slide mà bạn muốn tách thành Section mới
2. V o ngăn Home đến nhóm Slides
3. Nhấn nút Setion và chọn Add Section
Chèn section


Trang 68
2. Tạo bài thuyế c b ản


t tên cho section
đặt tên hoặ đ i tên cho section bạn l theo bước sau:

1. Trong chế độ Normal View, chọn Section muốn đặt tên
2. V o ngăn Home đến nhóm Slides
3. Nhấn nút Setion và chọn Rename Section
ặt tên mới cho Section và nhấn nút Rename đ đ i tên.
4.
Đ t tên cho Section

Xóa section
đặt tên hoặ đ i tên cho section bạn l theo bước sau:

1. Trong chế độ Normal View, chọn Section muốn xóa
2. V o ngăn Home đến nhóm Slides
3. Nhấn nút Setion và chọn Remove Section
Trang 69
2. Tạo bài thuyế c b ản
Xóa section
6. Mở và g bài thuyết trình

Mở lại bài thuyết trình a g ư trên a

o e oint lưu lại đư ng dẫn đến nơi lưu tập tin mà bạn làm việc gần đây t ong mục Recent
Presentations.
Danh m c các bài thuyết trình g đây Rc a
Trang 70
2. Tạo bài thuyế c b ản


Bạn có th tìm thấy danh mục các bài thuyết trình mới mở gần đây theo hướng dẫn sau:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh Recent, hộp Recent Presentations xuất hiện bên phải
3. Chọn tên bài thuyết trình cần mở từ danh sách
Nếu bài thuyết trình uốn ở hông t ong danh s h hiện h nh thì bạn l theo bướ
sau:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh Open, hộp thoại Open xuất hiện
3. Tại Look in tì đến thư ụ lưu t bài thuyết trình
4. Chọn tên tập tin muốn mở và nhấn nút Open
ộ ạTổ hợp phím tắt:
Để mở nhanh hộp thoại Open bạn nhấn tổ hợp phím tắt .
Trang 71
2. Tạo bài thuyế c b ản


ả ác yc ọ

Nút ụ đí h

hế độ ở b i thuyết t ình ặ định.
Open

ở b i thuyết t ình dưới dạng hỉ đọ các thay đ i hiệu hỉnh
Open Read-Only
t ong b i uốn lưu thì hải lưu th nh ột tậ tin h

ở b i thuyết t ình dưới dạng ột bản sao
Open Copy

hỉ t dụng hi họn ột b i thuyết t ình lưu dưới dạng t ang
Open in Browser
web.

ở b i thuyết t ình t ong hế độ bảo ệ hông ho hiệu hỉnh
Open in Protected View

ở b i thuyết t ình i t a lỗi sẽ s a lỗi nếu .
Open and Repair
g bài thuyết trình

hi đ ng hương t ình o e oint, tất cả tậ tin đang ở sẽ tự động đ ng theo.Nếu bạn hỉ
uốn đ ng ột bài thuyết trình cụ th n o đ thì bạn hãy chọn bài thuyết t ình đ sau đ o
ngăn File và họn Close Nếu tậ tin hưa đượ lưu thì PowerPoint sẽ thông b o nhắ nhở bạnTổ hợp phím tắt:
Để đ a bà yết trình hi n hành trong c a sổ PowerPoint bạn nhấn
tổ hợp phím tắt .
Trang 72
2. Tạo bài thuyế c b ản


7. Hỏ
Câu 1. Tạo bài thuyết trình mới từ tập tin Outline?

Cho biết cách tạo tập tin outline cho bài thuyết trình bằng trình soạn thảo ăn bản và nhập vào
o e oint đ đượ slide như sau:
Nội dung trên các slide sau khi nhập vào PowerPoint

Trả l i:

Chúng ta s dụng trình biên soạn Notepad đ nhập Outline cho bài thuyết trình.

bước thực hiện như sau:

1. Vào Start, chọn All Programs, chọn Accessories, chọn hương t ình Notepad đ
khởi động.
2. Tại d ng đầu tiên, nhập vào Workbook, nhấn Enter đ xuống d ng ây sẽ là tựa đề
(title slide) cho slide PowerPoint.
 Nhấ hí Tab đ thụt đầu d ng đ bắt đầu nhập ý thứ nhất cho tựa đề
Workbook ở trên.
 Sau khi nhập xong dòng thứ 2 thì nhấn nte sau đ nhấn Tab tiế đ nhập ý
thứ 2 trong tựa đề nói về Workbook L tương tự cho ý thứ 3. Nhấn Enter
sau khi nhập xong.
Đã ập xong Outline của slide thứ nhất

Tại dòng thứ 5, bạn nhập vào Wordsheet Lưu bạn thụt đầu dòng vì ở đây húng ta
3.
muốn tạo slide mới có tựa đề l o sheet au đ tương tự bước 2 bạn nhập các ý
cho slide này. Sau cùng bạn đã tạo được một Outline gồm 3 slide cho PowerPoint có
cấu t ú như hình sau


Trang 73
2. Tạo bài thuyế c b ản
Outline bài thuyết trình

4. Bạn lưu Outline n y ới tên là SampleOutline.txt. Vì là tiếng Việt nên bạn phải chọn
tại hộp Encoding là ki u Unicode.
L l

au hi đã tập tin Outline. Bạn mở hương t ình o e oint o File, chọn
5.
Open. Trong hộp thoại Open:
 Look in: tì đến thư ục chứa tập tin Outline
 Files of type: chọn ki u All Outlines (*.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd, *.wps, *.docx,
*.docm)
 Chọn tên tập tin và nhấn Open đ nhập Outline vào các slide của PowerPoint.
Trang 74
2. Tạo bài thuyế c b ản


Câu 2. Cho biết cách sao chép slide giữa các bài thuyết trình?

Trả l i:

Chúng ta có th sao chép các slide từ bài thuyết trình này sang bài thuyết trình h ngược lại
nhằm tiết kiệm th i gian biên soạn lại các nội dung đã sẵn.

Cách 1. Sao chép thủ công

bước thực hiện như sau:

1. Mở hai tập tin PowerPoint cần sao chép các slide cho nhau. Ví dụ, chúng ta sẽ sao
chép 3 slide từ tập tin PowerPoint 2010Sample.pptx (A) sang tập tin QA.pptx (B).
Hai tập tin c n sao chép slide cho nhau

2. Chọn các slide từ tập tin A, ví dụ bạn chọn các slide số 6, 9 và 10 bằng cách gi phím
Ctrl trong khi nhấp chuột lên các slide cần chọn.
 Nhấn t hợp đ sao hé slide đang họn vào bộ nhớ máy tính.
 Hoặc nhấp phải chuột lên một t ong slide đang họn và nhấn lệnh Copy.
Trang 75
2. Tạo bài thuyế c b ản


Sao chép slide

3. Chuy n sang tập tin B, nhấp chuột o hía dưới slide đầu ti n đ chọn nơi sẽ dán các
slide vào.
 Nhấn t hợp phím đ dán các slide vào tập tin B.
 Hoặ o ngăn Home, nhóm Clipboard và nhấn nút Paste.
 hi đ ác slide từ tậ tin đã được chép sang tậ tin B theo định dạng của
tập tin B.
ác l d đã c và ập tin B

4. Nếu bạn muốn gi nguy n định dạng của các slide khi dán vào tậ tin B thì o ngăn
Home, nhóm Clipboard, chọn ũi t n nhỏ b n dưới nút Paste và chọn lệnh Keep
Source Formating (K).
y đ nh dạng của slide nguồn
Sao chép gi


Trang 76
2. Tạo bài thuyế c b ản


Cách 2. Tận d ng chứ ăng Compare của PowerPoint.

bước thực hiện như sau:

1. Mở tậ tin đí h t
2. V o ngăn Review, nhóm Compare và chọn lệnh Compare
L nh Compare

3. Trong hộp thoại Choose File to Merge with Current Presentation

 Loo in: tì đến thư ục chứa tập tin PowerPoint 2010Sample.pptx
 Chọn tập tin và nhấn nút Merge
Chọn tập tin c n Merge

4. Trong c a s tập tin QA.pptxTrang 77
2. Tạo bài thuyế c b ản


 Chọn trỏ chuột hía dưới slide thứ nhất trong khung Slides
 Nhấp chuột vào bi u tượng nhỏ nằ hía dưới khung Slides
 Chọn All slides inserted at this position
Danh m c các slide khác nhau gi a 2 tập tin

hi đ tất cả các slide của tậ tin đã được chèn vào tập tin B. Bạn chọn a đi
5.
nh ng slide không cần thiết.
Trang 78
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Chươ g 3
Xây dự g ộ d g bài th yết trình


Nội dung
1. Tạo bài thuyết trình mới
2. Tạo slide tựa đề
3. Tạo slide chứa ăn bản
4. Tạo slide có hai cột nội dung
5. Chèn hình vào slide
6. Chèn hình từ Clip Art vào slide
7. Chụ hình n hình đưa o slide
8. Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide
9. Chèn SmartArt vào slide
10. Nhúng âm thanh vào slide
11. Nhúng đoạn phim vào slide
12. hèn đoạn phim trực tuyến vào slide
13. Chèn bảng bi u vào slide
14. Chèn bi u đồ vào slide
15. Hỏi đ
Trang 79
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
3
hương n y sẽ t ình b y từng bướ ây dựng ột b i t ình diễn ới đầy đủ tất ả th nh
C hần thông dụng nhất o e oint ung ấ T ong hương n y đối ới bạn n ới
ới hần ề o e oint thì n n họ thự h nh ụ từ đầu đến uối hương ối ới
bạn đã th nh thạo thì hỉ ần đọ hần ình hưa biết

B i thự h nh uy n suốt hương n y ũng hính l b i giới thiệu ề phần mềm Powerpoint
nguy n liệu ần thiết ho hương n y như l hình ảnh â thanh đoạn hi …
2010
bạn th tải ề từ địa hỉ sau http://www.giaiphapexcel.com/download/multimedia.zip.


1. Tạo bài thuyết trình mới

Tạo nhanh bài thuyết trình mới đ chuẩn bị cho các phần thự h nh t ong hương:

1. V o ngăn File
2. Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất hiện bên phải
3. Chọn Blank presentation và nhấn nút Create đ tạo mới.
4. Vào File chọn Save, hộp thoại Save As xuất hiện
5. Tại hộp File name đặt tên tập tin là ThuchanhPowerPoint2010.pptx và chọn thư
mụ lưu t tại Save in.
6. Nhấn Save đ lưu b i thuyết trình lại.
Trang 80
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Tạo bài thuyết trình m i
Sl d đ u tiên của bài thuyết trình m i vừa tạo
Trang 81
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Hộp thoại Save As


2. Tạo slide tựa ề
Khi một bài thuyết trình mới được tạo thì mặc nhiên có sẵn một slide tựa đề. Slide tựa đề thông
thư ng l slide đầu tiên của bài thuyết trình, slide tựa đề thư ng chứa các thông tin về tựa đề của
bài thuyết trình, thông tin tác giả, ngày tháng, ... Ngoài ra, chúng ta có th thêm logo công ty,
hình ảnh vào slide tựa đề Tuy nhi n lưu l hông n n đưa u nhiều nội dung vào slide tựa đề.
bước thự h nh như sau:

1. Nhấn chuột vào placeholder Click to add title đ nhập tựa đề “ o e oint 0 0” cho
slide.
Nậ a đề c bà thuyết

2. Dấu nhắc sẽ nhấ nh y như hình bên dưới bạn hãy nhập tựa đề cho slide này là
“PowerPoint 2010”
Trang 82
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Dấ ắc ạ lac ld

3. Nhấp chuột vào placeholder Click to add subtitle đ nhập tựa đề phụ thông thư ng
đây l diễn giải về nội dung chi tiết cho tựa đề của bài thuyết trình. Nhập vào cụm
từ sau “Giới thiệu tính năng ủa hương t ình”
Nậ a đề

4. Nhấp chuột vào vùng trống bên ngoài các placeholder đ hoàn tất việc nhậ ăn bản
cho tựa đề chính và tựa đề phụ. Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn sẽ nhận được kết
quả như hình sau.
Nhấp chuộ àv lac ld để h à ấ Sl d a đềTrang 83
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


3. Tạo slide chứa vă bản
Sile tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu đến khán giả nh ng tính năng ới trong phiên bản
PowerPoint 2010. Slide này chỉ cần hai la eholde dùng đ nhập tựa đề tính năng ới
dưới dạng ăn bản. Do vậy, bạn hãy chèn slide mới với ki u layout là Title and Content.

bước thự h nh như sau:


1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide
2. Chọn ki u layout là Title and Content
ọ lay Title and Content

3. Tại khung tựa đề của slide mới, bạn nhấp chuột vào ch Click to add title sau đ
nhập vào tựa slide là “Nh ng đi m mới của o e oint 0 0”
Nậ ộd c ld m

4. Nhấp chuột vào placeholder Click to add text và nhập vào nội dung cho slide như
slide sau:


Trang 84
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Nhập nội dung cho slide

5. Nhấn phím ENTER xuống d ng hi đ slide giống như hình sau au đ nhập tiếp
các nội dung còn lại ho slide như hình bên dưới.
Xuống dòng và n ậ tiếp ộ d cho slide
4. Tạo slide có hai cột nội dung

bước thự h nh như sau:


1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides và chọn New Slide.
2. Chọn ki u layout là Two Content
Trang 85
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Slide có hai cột nội dung

3. Tại khung tựa đề của slide mới, bạn nhấp chuột vào ch Click to add title sau đ
nhập vào tựa slide l “Nh ng ki u hi n thị”
Slide có hai cột nội dung

4. Như đã t ình b y ở hương t ước, trong PowerPoint 2010 có hai nhóm hi n thị c a s
n hình hính đ l nhóm Presentation Views và nhóm Master Views.

 Nhấp chuột vào placeholder bên trái và nhập vào Presentation Views
 Nhấn phím Enter xuống dòng
 Vào Home | nhóm Paragraph | nhấn nút Increase List Level đ thụt đầu
dòng đ chuẩn bị nhập danh sách các ki u thị trong nhóm Presentation Views.
Trang 86
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Nhập nội dung cho cột bên trái của slide
5. Nhập vào danh sách các ki u hi n thị trong nhóm Presentation Views là Normal, Slide
Sorter, Notes Page và Reading View như hình sau:
Nhập các kiểu hiển th của nhóm Presentation Views

6. Tương tự, nhập Master Views vào cột bên phải của slide và các ki u hi n thị Slide
Master, Handout Master và NotesMaster vào slide như hình sau:
Nhập nội dung cho cột bên phải của slide
Trang 87
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


5. Chèn hình vào slide
Ở phần t ướ húng ta đã học cách chèn slide mới và nhập ăn bản vào các placeholder trên slide.
Phần này, chúng ta sẽ thực hiện chèn hình hai hình đang lưu t n y o slide.

bước thự h nh như sau:


1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide.
2. Chọn ki u layout là Two Content
Chọn kiểu layout hỗ trợ chèn hình

3. Nhập tựa đề o slide l “ hèn hình o slide” Nhấp chuột vào bi u tượngInsert
Picture from File bên cột bên trái.Hoặ o ngăn Insert, tại nhóm Images chọn
Insert Picture from File.
L I c mFl
Trang 88
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


4. C a s Insert Picture xuất hiện, bạn tì đến thư ụ lưu t hình trên máy của mình
và nhấp chuột chọn một hình n o đ sau đ nhấn nút Insert đ chèn hình vào Slide.
ọ c và ld

5. Tương tự, nhấp chuột vào bi u tượng Insert Picture from File bên cột bên phải và
chèn một hình khác.
Chèn hình vào slide

hi hình đã hèn o slide bạn chọn hình đ cho xuất hiện 8 ô vuông nhỏ xung quanh
6.
hình đưa huột vào ô ở ột g n o đ gi trái chuột éo a hía ngo i hình đ
phóng to hình. Bạn có th dùng chuột đ di chuy n hình đến vị trí mong muốn trong
slide.
Trang 89
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
T ay đổ íc c và di chuyển hình6. Chèn hình từ Clip Art vào slide
Phần này chúng ta sẽ thực hiện chèn một slide mới và chèn một hình từ thư iện Clip Art. Chúng
ta sẽ chèn một hình về đ nh golf vào slide.

bước thự h nh như sau:


1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide.
2. Chọn ki u layout là Title and Content
Chèn slide m i kiểu Title and Content

3. Nhập tựa đề ho slide l “ hèn li t o slide” Nhấp chuột vào bi u tượng Clip
Art t ong ùng la eholde b n dưới của slide. Hoặ o ngăn Insert, tại nhóm
Images chọn Clip Art.
Trang 90
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Nhập t a đề slide và th c hi n l nh chèn Clip Art

4. Một ngăn Clip Art xuất hiện bên phải của s Normal View. Tại ô Search for bạn
nhập vào từ h a là golf và nhấn nút Go đ tìm hình t ong thư iện Clip Art.
Tm l A và c và Sl d


5. Kích chuột vào hình trong khung Clip Art đ hèn o slide. Sắp xếp hình và chỉnh độ
lớn nhỏ của hình nếu cần.
Trang 91
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
ế ảc ừl A và đ ều chỉ íc c hình

6. Nhấp chuột vào nút Close ở góc trên bên phải hộ li t đ đ ng hộp Clip Art
Đ ộp Clip Art

hì h mà hì h ưa và s d
7. Ch
PowerPoint2010 b sung chứ năng hụp hình màn hình của các ứng dụng khác đang ở đ chèn
vào slide.
bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide.
2. Chọn ki u layout là Title and Content, nhập tựa đề ho slide l “ hụp hình màn hình
đưa o slide”
Nhập t a đề cho slide m i


Trang 92
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


chụp hình c a s ứng dụng và chèn vào slide, bạn o ngăn Insert, nhóm Images,
3.
chọn Screenshot.
Danh sách các c a sổ ứng d ác đa mở

4. Nếu bạn chỉ muốn chụp một phần của c a s ứng dụng n o đ í dụ như chụp một
phần c a s ứng dụng Excel 2010 thì l như sau:
 Bạn hãy mở ứng dụng Excel và mở tập tin cần chụp hình nội dung đ đưa vào
PowerPoint.
 Trở về slide “ hụ hình n hình đưa o slide” o ngăn Insert, nhóm
Images, chọn Screenshot, chọn Screen Clipping.
 Dùng chuột quét chọn vùng màn hình Excel cần chụp rồi nhả chuột, kết quả
như hình sau
Quét chọn vùng c n ch p
Trang 93
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


8. Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide
ôi hi húng ta ần thêm các hộ ăn bản đ nhập thêm thông tin hoặc vẽ thêm các bi u tượng
vào slide. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc trên slide ở phần t ước và thêm vào slide các Shape,
WordArt và Textbox đ minh họa thêm nội dung đang t ình b y t n slide

bước thự h nh như sau:

1. Trở lại slide “ hụ hình n hình đưa o slide” Di chuy n hình vừa chụp sang một
g o ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn Shape, chọn ki u ũi t n Right
Arrow. Dùng chuột vẽ một hình ũi t n hướng sang phải t n slide như hình sau
Thêm Shape vào slide

2. V o ngăn Insert, nhóm Text, chọn nút Textbox và vẽ một hộ ăn bản trên slide. Sau
đ bạn nhậ o “ ây l ùng àn hình Excel vừa chụp bằng công cụ Screenshot
của PowerPoint”
Thêm Textbox vào slide

3. V o ngăn Insert, nhóm Text, chọn nút WordArt, chọn màu sắc cho WordArt
Trang 94
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Chọn màu cho WordArt

4. Nhập chuỗi “ eenshot” tại hộp Your text here.
Chèn WordArt


9. Chèn SmartArt vào slide
Có rất nhiều ki u Smart Art dựng sẵn trong PowerPoint 2010. Các ki u được phân loại vào các
nhóm rất thuận tiện ho ngư i dùng tìm kiếm và s dụng.
Các kiểu Smart Art d ng sẵn


Trang 95
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


Bài này, chúng ta sẽ thực hành chèn một Smart Art thuộc nhóm Picture mới được b sung vào
PowerPoint 2010.

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide.
2. Chọn ki u layout là Title and Content
Chèn slide m i kiểu Title and Content

3. Nhập tựa đề ho slide l “ hèn a t t o slide” Nhấp chuột vào bi u tượng
Smart t t ong ùng la eholde b n dưới của slide. Hoặ o ngăn Insert, tại nhóm
Images chọn Smart Art.
Nhập t a đề cho slide và th c hi n l nh chèn Smart Art

4. C a s Choose a SmartArt Graphic xuất hiện. Bạn chọn nhóm ki u là Picture, chọn
ki u Circular Picture Callout và nhấp nút Ok đ chèn vào slide.
Trang 96
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
ộ ạ a Sma A a c

5. Một sơ đồ đượ hèn o slide như hình dưới, chúng ta sẽ lần lượt gán các hình vào
các vị trí tạo sẵn t n sơ đồ. Các vị trí tạo sẵn này gọi là Shape. Ví dụ, slide này sẽ
giới thiệu sản phẩm HD Zune của Microsoft với hình ảnh sản phẩm sẽ đ ở vòng tròn
lớn nhất tính năng ủa sản phẩm sẽ đặt ở các vòng tròn nhỏ hơn b n ạnh.
Nậ ộd c các ộ vă bả

6. Chọn bi u tượng Insert Picture from File trong Shape lớn nhất đ chèn hình sản
phẩm HD Zune vào.
Chọn biể ợng Insert Picture from File


Trang 97
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


7. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện, bạn tì đến thư mục chứa hình au đ bạn chọn
hình HDZune.jpg và nhấn nút Insert.
Chọn hình từ c a sổ Insert Picture
Hình HD Zune sau khi chèn vào slide

8. Chọn lên hình HD Zune, hộp Type your text here xuất hiện bên trái. Bạn nhập bên
cạnh hình H une l “H une”
Nhậ m vă bản cho hình


Trang 98
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


9. Quét chọn chuỗi HD Zune trong hộ Ty e you te t he e V o ngăn Home, nhóm
Font, chọn Font Color và chọn màu xanh lá cây (Green).
Đổi màu font ch

10. Lần lượt chọn Insert Picture from File trong các Shape nhỏ bên phải và chèn các
hình Zune01.jpg, Zune02.jpg, Zune03.jpg vào. Kết quả như hình sau:
Chèn các hình minh họa í ă ản phẩm HD Zune

n ba tính năng uan t ọng n a của sản phẩm HD Zune cần được giới thiệu. Do vậy,
11.
chúng ta sẽ chèn thêm ba Shape nhỏ cho Smart Art. Có nhiều cách thực hiện:
 Cách 1: Tại hộp Type your text here, di chuy n xuống dòng cuối cùng và nhấn
phím Enter.
 Cách 2: Chọn a t t t n slide sau đ o SmartArt Tools | nhóm Create
Graphic | chọn Add Shape | chọn Add Shape Affter đ chèn thêm Shape
hía dưới ha e đang
Trang 99
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Chèn thêm Shape trong hộp Type your text here
Chèn thêm Shape trong SmartArt Tools
12. Thực hiện các lệnh tương tự và chèn thêm hai Shape n a cho Smart Art. au đ bạn
chèn thêm các hình Zune04.jpg, Zune05.jpg và Zune06.jpg vào các Shape vừa tạo
thêm. Kết quả như hình sau:
Slide gi i thi u sản phẩm HD Zune s d ng Smart Art


Trang 100
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


10. Nhúng âm thanh vào slide
Microsoft PowerPoint cho phép bạn chèn rất nhiều định dạng nhạc khác nhau vào slide, thông
thư ng chúng ta chèn định dạng.mp3 hay .wma vào slide vì chúng cho chất lượng tốt và có kích
thước tập tin nhỏ.

Định dạng tập tin âm thanh dùng cho PowerPoint 2010
 PowerPoint mở rộng khả ă ỗ trợ nhiề đ nh dạng âm thanh so v c
kia. Chúng ta có thể dùng các công c để chuyể đổ các đ nh dạng âm thanh
lạ về đ nh dạng mà PowerPoint hỗ trợ là d da E c d
(http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/encoder/default.
msp).
 Các đ nh dạng âm thanh PowerPoint hỗ trợ :.aiff (Audio Interchange File
Format), .au (UNIX Audio), .mid hay .midi (Musical Instrument Digital
Interface), .mp3 (MPEG Audio Layer 3), .wav (Wave Form), .wma (Windows
Media Audio)
 Đô ph n mở rộng của tập tin âm thanh giống v i danh sách ở
không thể c và đ ợc do codec s d ng trong tập tin không
phù hợp. Cách tốt nhất là nên s d ng codec của Microsoft khi chuyể đổi
các đ nh dạ âm a để đảm bả í íc


Trong phần này, chúng ta sẽ thực hành chèn một tập tin âm thanh trích từ đoạn phim giới thiệu
sản phẩm Zune HD. Do vậy, chúng ta sẽ chèn âm thanh ngay trong slide của phần t ước.

bước thự h nh như sau:

1. Từ slide “ hèn at t o slide” ở phần trên
2. Vào ngăn Insert, nhóm Media, chọn Audio
3. Chọn Audio from File..., hộp thoại Insert Audio xuất hiện
Chèn Audio và slideTrang 101
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình4. Chọn tập tin âm thanh đang lưu t trên máy và nhấn nút Insert đ chèn vào slide.
Một bi u tượng hình loa xuất hiện t n slide đại diện cho tập tin âm thanh, bạn có th
di chuy n nó vào góc của slide.
ọ tập tin âm thanh c và ld

5. Ngoài ra, chúng ta có th chèn âm thanh từ các nguồn h như l thư iện Clip Art
Audio hoặc ghi âm với tính năng Record Audio.

6. Với tính năng Trim Audio, chúng ta có th cắt bỏ bớt đoạn âm thanh không cần
thiết và chỉ chừa lại một phần của tập tin âm thanh. Bạn chọn vào bi u tượng hình loa
t n slide o ngăn Audio Tools, nhóm Editing, chọn lệnh Trim Audio.
Chọn l nh Trim Audio

7. Thiết lậ đoạn âm thanh cần lấy tại Start Time và End Time và nhấn nút OKsau khi
hoàn tất.


Trang 102
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Thiết lậ đ ạn âm thanh c n s d ngạn phim vào slide
11. Nhúng
o e oint 0 0 tương thí h ới rất nhiều định dạng video ph biến hiện nay T ong đ húng
ta nên s dụng hai định dạng .flv và .wma vì chúng cho chất lượng hình ảnh chấp nhận được, ít
phát sinh lỗi khi chèn í h thước tập tin nhỏ.

Định dạng tập tin video dùng cho PowerPoint 2010
 ác đ nh dạng âm thanh PowerPoint hỗ trợ .flv (Flash Video – đây
là l a chọn video tốt nhất khi chèn vào PowerPoint 2010), .asf (Advanced
Streaming Format), .avi (Audio Video Interleave), .mpg hay .mpeg
(Moving Picture Experts Group), .wmv (Windows Media Video).
 Đô n mở rộng của tập tin video giống v i danh sách ở
không thể c và đ ợc do codec s d ng trong tập tin
không phù hợp. Cách tốt nhất là nên s d ng codec của Microsoft khi
chuyể đổ các đ nh dạng video để đảm bả í íc


Phần này, chúng ta sẽ thự h nh hèn hai đoạn phim nhỏ vào slide. Một đoạn giới thiệu về bộ
Office 2010 và một đoạn giới thiệu về sản phẩm Zune HD.

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide.
2. Chọn ki u layout là Two Content. Nhập tựa đề ho slide l “ hèn ideo o slide”
Trang 103
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Chèn slide m i kiểu Two Content
3. Nhấp chuột vào Insert Media Clip trong placeholder bên trái. Hộp thoại Insert
Video xuất hiện.
Hộp thoại Insert Video

4. Tì đến thư ục chứa video, chọn video và nhấn nút Insert đ chèn vào slide hoặc
nhấn nút x xuống tại nút Insert và chọn Link to file đ chỉ liên kết với video mà
không nhúng vào bài thuyết trình. Ví dụ, bạn chọn đoạn video tên là Office 2010 –
The Movie.wmv và nhấn lệnh Insert đ nhúng vào slide:
Trang 104
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
đ ạn video vào slide

5. Tương tự húng ta hèn đoạn video còn lại vào slide nhưng ới định dạng là .flv.
Nhấp chuột vào Insert Media Clip trong placeholder bên phải. Hộp thoại Insert
Video xuất hiện.
Chọn kiểu tập tin video
6. Tại hộp Files of type, bạnchọn All Files * * đ định dạng tập tin video khác hi n
thị. Bạn chọn tên tập tin là Welcome to Zune HD.flv và nhấn nút Insert đ chèn vào
slide.
Chèn FLV vào slide
Trang 105
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trìnhLưu ý khi chèn video:
Khi chèn video vào slide, nế là đ nh dạng mà PowerPoint hỗ trợ và codec
đ á c d n ra rất nhanh. Nếu b treo máy hay quá trình
chèn di n ra quá lâu, bạ d các c c yển mã video
để chuyển video về đ nh dạng PowerPoint hỗ trợ.
chuyên d
ạn phim trực tuyến vào slide
12. Chèn
hèn đoạn hi đang lưu t trực tuyến từ các trang web chia sẽ video vào slide rất đơn giản.
Tuy nhiên, máy cần phải có kết nối internet khi mở bài thuyết t ình thì đoạn phim mới có th xem
được. Chúng ta có th lấy các liên kết nhúng (embed link) của đoạn video từ t ang eb như
YouTube Yahoo Video li n oogle Videos … T ong đ t ang YouTube đang được s
dụng rộng rãi nhất hiện nay.

Phần này chúng ta sẽ thực hành chèn một đọan phim quảng cáo về Windows 7 từ trang YouTube.
T m đ ạn video quảng cáo Windows 7 trên YouTube
bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide.
2. Chọn ki u layout là Title and Content. Nhập tựa đề ho slide l “ hèn đoạn phim
trực tuyến”
Trang 106
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Sl d c đ ạn phim tr c tuyến
3. Chọn la eholde b n dưới sau đ o Insert, nhóm Media, chọn nút Video và chọn
tiếp Video from Website..., hộp thoại Insert Video From Web Site xuất hiện.
Hộp thoại Insert Video From Web Site
4. Chuy n qua trang YouTube, bạn tì đến hộp Embed của đoạn video trên trang
YouTube và chép các thông số trong hộp này vào bộ nhớ máy tính bằng cách nhấn t
hợp phím .
Sao chép thông tin embed của đ ạn video

au đ , chuy n sang hộp Insert Video From Web Site trong c a s PowerPoint và
5.
dán nội dung Embed vào bằng t hợp phím .
Trang 107
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Dán thông tin embed của đ ạn video quảng cáo vào hộ vă bản

6. Nhấn nút Insert đ hèn đoạn video vào slide điều chỉnh í h thướ đoạn phim
t n slide như hình sau
Xem video tr c tuyến trong c a sổ Normal View


Xem trước video trực tuyến:
Muố x m c đ ạn phim tr c tuyế đa c l d , bạn chọn Shape
của đ ạn phim trên slide rồ và ă Video Tools, chọn Format, chọn Play
tại nhóm Preview.13. Chèn bảng bi u vào slide
Các phần t n đã hướng dẫn cách chèn hình ảnh, âm thanh, đoạn phim,... vào slide. Phần này,
chúng ta sẽ đưa bảng bi u vào bài thuyết trình. Chúng ta sẽ thực hành chèn một slide mới chứa
thông tin giới thiệu về 5 phần mềm tạo bài thuyết trình tốt nhất trên thị t ư ng.

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide.Trang 108
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


2. Chọn ki u layout là Title and Contentvà Nhập tựa đề ho slide l “5 phần mềm tạo
bài thuyết trình tốt nhất”
Chèn slide và nhập t a đề

3. Nhấp chuột vào Insert Table t ong la eholde b n dưới, hộp thoại Insert Table xuất
hiện. Bạn khai báo số lượng dòng là 6 tại hộp Number of columns và số lượng cột là
3 tại hộp Number of rows.
Khai báo số l ợng dòng và cột

4. Nhấn OK đ chèn bảng vào slide như hình sau
Bảng trống trong slide

5. Thu nhỏ chiều rộng các cột đ chuẩn bị nhập nội dung vào slide.Ví dụ, cột thứ nhất có
nhãn l “ tt.” ột thứ hai nhãn l “ hần mề ” ột thứ ba nhãn l “ ô tả
phần mền” nh số thứ tự từ đến 5 cho cột “ tt ”
Trang 109
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Nhập nhãn cho các cộ và đá ố thứ t

 iều chỉnh chiều rộng của cột bằng cách di chuy n chuột o đư ng lưới dọc của
bảng. Khi thấy chuột biến th nh hình ũi t n hai hiều ( ) thì gi trái chuột và
héo ua t i đ thu nhỏ cột hoặc kéo qua phải đ mở rộng cột.

6. Chọn dòng thứ hai trong cột thứ hai trong bảng cho trỏ nhấp nháy và nhập vào tên của
5 phần mềm theo thứ tự sau: PowerPoint, Flash, Impress, Keynote và Presentations.
Nhập nội dung cho cột thứ hai

7. Tương tự, nhập phần mô tả tại cột thứ 3 với các thông tin như sau:
 PowerPoint do Microsoft phát tri n, là một thành phần trong bộ Microsoft Office.
PowerPoint hiện là phần mềm tạo bài thuyết trình tốt nhất trên thị t ư ng.
 Flash do Adobe phát tri n. Tạo bài thuyết trình trên Flash rất thuận tiện cho việc
chia sẽ và phát hành trên internet do Flash chạy trên nền trình duyệt web.
 Impress là phần mềm miễn phí do Sun Microsystems phát tri n. Imress là một
thành phần trong bộ OpenOffice.
 Keynote do Apple Inc. phát tri n, là một thành phần trong bộ iWork.
 Presentations do SoftMaker phát tri n, là một thành phần trong bộ SoftMaker
Office.Trang 110
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Hoàn thi n bảng trong slide


Tạo nhanh bảng trong PowerPoint:
Trong th c tế, khi làm báo cáo thuyế c a ờng có sẵn các bảng
biểu trong Word ho c Excel. Khi đ chúng ta có thể chép các bảng này và
dán vào PowerPoint rất ti n lợi.ồ vào slide
14. Chèn bi
Phần này chúng ta sẽ thực hành tạo một bi u đồ trong PowerPoint. Bi u đồ này trình bày về các
số liệu thống kê về thị phần của các trình duyệt web trên thế giới tính đến hết nă 00 . Số liệu
thống kê lấy từ trang http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=0 và t ng
hợp lại như bảng sau:

ả b ăm
Th ph n trình duy
Trì h d yệt Thị h 29
62.69%
Internet Explorer
24.61%
Firefox
4.63%
Chrome
4.46%
Safari
2.40%
Opera
1.21%
Khác


bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Home, tại nhóm Slides chọn New Slide.
2. Chọn ki u layout là Title and Content và Nhập tựa đề ho slide l “Thị phần trình
duyệt 2009”


Trang 111
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Slide biể đồ th ph n trình duy t 2009


3. Nhấp chuột vào Insert Chart t ong la eholde b n dưới, hộp thoại Insert Chart
xuất hiện.


4. Chọn nh đồ thị là Pie từ danh sách bên trái hộp thoại Insert Chart và chọn ki u đồ
thị là Exploded pie in 3-D.
Chọn kiể đồ th

5. Nhấn nút OK và c a s Microsoft Excel xuất hiện chứa các số liệu mẫu của đồ thị
như hình sau
Trang 112
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
C a sổ c Exc l d để nhập số li c đồ th

6. Bạn hãy nhập đầy đủ số liệu thống kê thị phần trình duyệt nă 00 của bảng trên vào
c a s Excel đ ng a s Excel lại sau khi nhập xong. hi đ , bi u đồ trên slide
PowerPoint có hình dạng như sau
7. Chọn đồ thị trên slide, chọn tựa đề đồ thị và nhấn phím Delete trên bàn phím đ xóa.
Trang 113
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Xóa t a đề không c n thiế đồ th

8. D i các chú thích của đồ thị xuống hí dưới bằng cách chọn đồ thị au đ , bạn vào
Chart Tools, chọn Layout, nhóm Labels, chọn Legend và chọn Show Legend at
Bottom.
Dời v í đ t chú thích của đồ th

9. Thêm các số liệu thống kê kèm theo các mảnh trong bánh trênta chọn đồ thị. au đ
bạn vào Chart Tools, chọn Layout, nhóm Labels, chọn Date Labels và chọn Best
Fit.
Trang 114
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
bá đồ th
Thêm nhãn cho các m
Trang 115
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


15. Hỏ

Câu 1. Trình bày cách chèn một bảng biểu từ Excel vào PowerPoint dạng liên kết?

Trả l i:
Lợi ích của việc chèn một bảng el dưới dạng liên kết (link) vào slide PowerPoint là mỗi khi
có sự cập nhật d liệu bên bảng tính Excel thì d liệu t n o e oint ũng được cập nhật theo.
Do vậy húng ta đỡ tốn th i gian cập nhật lại d liệu trên slide.

bước thự h nh như sau:

1. Chọn slide PowerPoint cần chèn bảng dạng liên kết (link) từ Excel.
2. Mở tập tin d liệu Excel. Ví dụ, bạn mở tập tin BrowserStats.xlsx chứa thông tin
thống kê về thị phần trình duyệt eb nă 00
Bảng d li u trong Excel

3. Quét chọn vùng d liệu A1:B7 và nhấn t hợp phím đ sao chép vào bộ
nhớ máy tính.

4. Trở qua slide cần chèn bảng bi u bên c a s PowerPoint, kích chuột chọn vào một
vùng trống t n slide au đ o ngăn Home, nhóm Clipboard, nhấn o ũi t n
nhỏ b n dưới nút Paste và chọn Paste Special…
Trang 116
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Chọn l nh Paste Special

5. Trong hộp thoại Paste Special, bạn chọn Paste link, chọn ki u Microsoft Office
Excel Worksheet Object tại khung As và nhấn nút OK.
Chọn kiểu Paste link

6. Khi muốn định dạng lại bảng bi u (màu sắc, font ch , kẽ khung cho bảng … hoặc
cập nhật số liệu thì bạn phải thực hiện bên c a s của hương t ình el
Trang 117
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Bả l d đ ợc liên kết từ Excel
Câu 2. Cho biết cách tạo nhanh một Photo Album từ bộ sưu tập hình bằng chương trình
PowerPoint 2010?
Trả l i:
S dụng chứ năng Photo Abum trong PowerPoint chúng ta có th tạo nhanh các slide hình với
nhiều tùy chọn về số lượng hình trên slide, ki u định dạng hình và có th thực hiện một số thao
tác chỉnh s a hình rất nhanh chóng.

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Insert, tại nhóm Images chọn Photo Album vàchọn New Photo Album…,
hộp thoại Photo Album xuất hiện.
Tạo Photo Album

2. Tại Album Content, nhấn nút File/Disk… đ đưa hình o lbu hộp thoại Insert
New Pictures xuất hiện. Bạn tì đến thư ục chứa hình và chọn các hình cần đưa
o lbu au đ nhấn nút Insert.
Trang 118
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Chọ đ a và Alb m

3. Chúng ta có th chỉnh s a độ sáng tối, xoay hình và biến đ i màu sắc hình trong hộp
thoại Photo Album.
Chỉnh s a hình trong Album

4. Tại Album Layout, bạn chọn số lượng ảnh sẽ hi n thị trên một slide tại hộp Picture
layout. Tùy chọn ki u khung ảnh tại Frame shape và có th chọn ki u định dạng mẫu
tại Theme. Hình ảnh minh họa cho các tùy chọn của bạn xuất hiện ngay bên cạnh.
Trang 119
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Tùy chọn cho Album

5. Nhấn nút Create đ tạo Album.
Photo Album
Câu 3. Thiết lập thuộc tính mặc định về đường kẽ (outline) và màu nền (fill) của shape trên
slide như thế nào?

hi bạn tạo ột hộ ăn bản te t bo o e oint sẽ dụng thuộ tính ặ định ho n
như font h ặ định í h thướ h định dạng ho h như in đậ nghi n gạ h
chân... hi bạn ẽ ột đối tượng o e oint ũng dụng thuố tính ặ định ho đối
tượng đ như: tô u nền fill olo đ b ng shado i u nét ẽ line style Bạn th
thiết lậ thuộ tính ặ định ho đối tượng theo hướng dẫn sau:Trang 120
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


Th ết ậ th ộ tí h m ị h h hộ vă bả
Đ t thuộc tính m c đ nh cho Textbox

 Vẽ ột hộ ăn bản t n slide
 ịnh dạng font h ởh u sắ iu í h thướ … định dạng hộ ăn bản
như tô nền u nền đ b ng … theo ong uốn
 họn hộ ăn bản sau đ nhấ hải huột họn Set as Default Text Box

Th ết ậ th ộ tí h m ị h h hì h vẽ
Đ t thuộc tính m c đ nh cho Shape
 Vẽ ột hình ẽ t n slide
 Thay đ i thuộ tính theo ong uốn như u sắ hiệu ứng i u nét e font h
uh iu h í h thướ h
 họn hình ẽ nhấ hải huột sau đ họn Set as Default Shape


Trang 121
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


Câu 4. Tạo các công thức trong PowerPoint như thế nào?

Trả l i:

Chúng ta có s dụng tính năng uation tí h hợp sẵn t ong o e oint đ nhập các loại công
thức với các thao tác rất đơn giản. Ví dụ, chúng ta sẽ nhập công thức sau vào slide PowerPoint:

( )
( )
( )

bước thực hiện như sau:

1. Chọn slide trong PowerPoint cần nhập công thức
2. V o ngăn Insert, nhóm Symbols, chọn lệnh Equation.
Chèn Equation

 Bạn có th nhấp chuột o nút ũi t n nhỏ b n dưới nút lệnh đ ki m tra xem
công thức mình muốn nhập có sẵn t ong o e oint hay hưa Nếu có sẵn thì
bạn chỉ cần nhấp chuột lên công thức và nó sẽ được chèn vào slide.

3. Nhập trực tiếp từ bàn phím các ký tự trong công thức nếu có. Nếu bàn phím không có
các ký tự đặc biệt thì bạn vào
 Equation Tools ngăn Design, nhóm Symbols đ chọn
 ối với các ký tự có cấu t ú đặc biệt hơn thì họn từ nhóm Structures. Bạn
chọn ki u phân số và nhập vào t số con số sau đ họn ô ở mẫu số.
Trang 122
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Chọn các ký t đ c bi t

4. Vào nhóm Structures, chọn nút Radical và chọn ki u ăn bậc 2
T m că cô ức

5. Di chuy n con trỏ qua phía bên phải đ nó cùng cấp với dấu = sau đ o nh
Structures, chọn lệnh Script và chọn ki u Superscript.
Trang 123
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình


Thêm chỉ số trên


6. Nhập ký tự “e” o ô t ống lớn, nhập dấu trừ vào ô nhỏ b n t n au đ o nh
Structures, chọn Bracket và chọn ki u Brackets
Thêm dấu ngo c l n

7. Chọn ô trong cặp dấu ngoặc và vào Structures, chọn Fraction và chọn ki u Stacked
Fraction.
Thêm phân số vào trong c p dấu ngo c

8. Chọn ô trên t số, vào Structures, chọn Script và chọn Superscript au đ nhập các
ký tự vào cho t số.
Nhập các ký hi u vào t số

9. Chọn ô dưới mẫu số, vào Structures, chọn Script và chọn Superscript au đ nhập
các ký tự vào cho t số.Trang 124
3. Xây d ng nội dung bài thuyết trình
Công thức trên slide

10. Nhấp chuột vào vùng trống trên slide.
Trang 125
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chươ g 4
T ỳ b ế , h ệ hỉ h bà th yết trình


Nội dung
1. S dụng các mẫu định dạng
2. S dụng hình và màu làm nền cho slide
3. Làm việc với Slide Master
ịnh dạng ăn bản
4.
ịnh dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video
5.
ịnh dạng bảng bi u
6.
ịnh dạng đồ thị
7.
8. Tồ chứ slide t ong b i thuyết trình
9. Hỏi đ
Trang 126
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
4
rong hương t ước, húng ta đã học qua bước cần thiết đ xây dựng một bài thuyết t ình
T có nhiều thành phần h nhau như ăn bản, hình ảnh, Smart Art đồ thị, bảng bi u, âm
thanh đoạn phim... Trong hương này, chúng ta sẽ thực hành một số tuỳ biến và hiệu chỉnh bài
thuyết trình sao cho linh hoạt đẹp mắt hơn bằng cách s dụng các mẫu định dạng, ki u ch ,
màu sắc, hình ảnh nền....

1. S d ng các mẫ ịnh dạng
PowerPoint xây dựng sẵn rất nhiều mẫu định dạng (theme) màu sắc, font ch và các hiệu ứng
t ong hương t ình Các mẫu này giúp tạo nên phong cách chuyên nghiệp cho bài thuyết trình khi
áp dụng. Ngoài ra, chúng ta còn có th tự tạo thêm các mẫu định dạng cho riêng mình.

Áp d ng theme có sẵn cho bài thuyết trình

Khi tạo bài thuyết trình mới theo dạng Blank thì PowerPoint sẽ áp dụng Office theme mặ định
cho bài thuyết trình mới. Tuy nhiên, bạn có th dễ dàng áp dụng thay đ i sang theme khác cho
bài thuyết trình bất kỳ lúc nào bạn muốn.

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình ở hương t ước.
2. V o ngăn Design, nhóm Themes, nhấpchuộtchọn ki u Theme mà bạn muốn. Ví dụ,
bạn chọn ki u theme là Paper.
Trang 127
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Áp d ng theme Paper cho bài thuyết trình

đ i sang bộ màu khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm Themes, nhấp
3.
chọn Theme Colors và chọn bộ màu khác. Ví dụ, bạn chọn bộ màu Clarity.
Áp d ng bộ màu Clarity cho bài thuyết trình

đ i sang bộ font ch khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm Themes,
4.
nhấp chọn Theme Fonts và chọn bộ font ch khác. Ví dụ, bạn chọn bộ font ch
Office Classic, bộ font này s dụng font ch Arial cho các tựa đề slide và dùng font
Times New Roman cho nội dung slide.
Trang 128
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Áp d ng bộ font ch a Office Classic

đ i sang bộ hiệu ứng khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm Themes,
5.
nhấp chọn Theme Effects và chọn ki u hiệu ứng khác.Theme Effects là các hiệu ứng
tn đư ng vẽ và tô nền của đối tượng trên slide. Chúng ta không th tạo thêm
các hiệu ứng định dạng này mà chỉ có th s dụng nh ng hiệu ứng đã ó từ danh sách.Tùy biến Theme

Thêm Theme Colors

Theme Colors bao gồ 3 nhóm màu: u ho ăn bản u nền, 6 màu ho đối tượng
ha e o d t a t t Table ha t … t n slide u ho si u li n ết hyperlink).
On the Design tab, in the Themes group, click Colors.

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Design, nhóm Themes
2. Chọn nút Theme Colors và chọn tiếp Create New Theme Colors, hộp thoại Create
New Theme Colors xuất hiện.
Trang 129
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Tạo Theme Colors

3. Tại vùng Theme colors, bạn hãy thiết lập màu cho 12 hộp màu thuộ nh như đã
trình bày ở trên.Nếu muốn trả về bộ màu mặ định của Theme Colors thì nhấn nút
Reset.

4. Tại hộp Name, bạn hãy đặt tên cho Theme Colors vừa tạo.

5. Nhấn nút Save hoàn tất.
6. Muốn xóa Theme Colors vừa tạo thì vào ngăn Design, nhóm Themes, chọn Theme
Colors. Dùng chuột nhấp phải lên tên Theme Colors cần xóa và và chọn Delete…
Nhấn nút Yes đ xác nhận lệnh xóa trong hộp thoại thông báo.
Xóa Theme Font

Thêm Theme Fonts

Theme Fonts bao gồ font ho tựa đề (heading font) font ho nội dung ủa slide.
Trang 130
4. T y b ế cỉ bài thuyết trìnhbước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Design, nhóm Themes
2. Chọn nút Theme Fonts và chọn tiếp Create New Theme Fonts, hộp thoại Create
New Theme Fonts xuất hiện.
Tạo Theme Fonts

3. Lựa chọn các font ch tại hộp Heading font và Body font
4. Tại hộp Name, bạn hãy đặt tên cho Theme Fonts
5. Nhấn nút Save hoàn tất.
6. Muốn xóa Theme Fonts vừa tạo thì vào Design, nhóm Themes, chọn Theme Fonts.
Dùng chuột nhấp phải lên tên Theme Fonts cần xóa và và chọn Delete… Nhấn nút
Yes đ xác nhận lệnh xóa trong hộp thoại thông báo.
Xóa Theme Fonts


ư Theme hiện hành

Bạn th lưu thay đ i ề bộ u bộ font hay hiệu ứng th nh ột The e ới đ th
dụng ho b i thuyết t ình h .

Các bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Design, nhóm Themes


Trang 131
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


2. Chọn nút More và chọn tiếp Save Current Theme, hộp thoại Save Current Theme
xuất hiện.
Chọn l nh l theme

3. Tại hộ File name bạn đặt t n the e họn hần ở ộng l .thmx Nhấn nút Save
đ lưu the e
L m2. S d ng hình và màu làm nền cho slide
dụng u nền hoặ hình ảnh l nền ho slide t ong b i thuyết t ình đượ s dụng ất
h biến Với u hiệu ứng tô nền hình ảnh đượ họn lựa sẽ ang đến ột
hong h độ đ o s ng tạo ho b i thuyết t ình húng ta sẽ lần lượt tha hảo ua hai h
này.
Trang 132
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


D g hì h àm ề h sd
bước thự h nh như sau:

1. Chọn một hoặc nhiều slide muốn chèn hình nền. Ví dụ, bạn chọn slide thứ 2 và thứ 3
2. V o ngăn Design, nhóm Background, chọn Background Styles và chọn tiếp Format
Background. Hộp thoại Format Background xuất hiện.
Chọn slide c n thêm hình nền

3. Chọn Fill từ danh sách bên trái hộp thoại và chọn tiếp Picture or texture fill
Hộp thoại Format Background và v n Clip Art

4. Thực hiện một trong các cách sau:Trang 133
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


 Cách 1: Nhấ nút File đ hèn hình từ tậ tin hình Bạn tì đến thư ụ hứa
hình ồi nhấ huột hai lần o hình uốn hèn o
 Cách 2: Nhấ nút Clipboard đ d n hình đang hứa t ong bộ nhớ ol hình
nền cho slide.
 Cách 3: Nhấ nút Clip Art đ tì hèn hình từ t ong thư iện li t Nhậ từ
h a tì hình tại hộ Search text họn hình nhấn nút OK đ hèn o slide
Nếu họn th Include content from Office.com thì ết uả tì iế hình sẽ
bao gồ luôn hình tì thấy t n t ang Offi e.com.
Ví dụ bạn họn h họn hình nền Ba g ound07.jpg
Chọn hình nền

5. Nhấn nút Close đ tiến hành áp dụng hình nền ho slide đang họn. Nếu bạn
muốn áp dụng hình nền cho tất cả các slide thì nhấn nút Apply to All.
a l d đã đ ợc áp d ng hình nền
Trang 134
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


D g mà àm ề h sd
bước thự h nh như sau:

1. Chọn một hoặc nhiều slide muốn tô màu nền. Ví dụ, bạn chọn slide 4 và 5.
2. V o ngăn Design, nhóm Background, chọn Background Styles và chọn tiếp Format
Background. Hộp thoại Format Background xuất hiện.

3. Chọn Fill từ danh sách bên trái hộp thoại và chọn tiếp SolidFill
Chọn màu và chỉ độ trong suốt

4. Bạn chọn màu cần tô nền tại nút Color, nhấn nút More Colors nếu muốn chọn màu
khác từ bảng u ơ bản. Bạn có th tùy chỉnh độ trong suốt của màu tại thanh t ượt
Transparency hoặc nhập trực tiếp vào hộp kế b n thanh t ượt.

5. Nhấn nút Close đ tiến hành áp dụng màu nền ho slide đang họn. Nếu bạn muốn
áp dụng màu nền cho tất cả các slide thì nhấn nút Apply to All.
Trang 135
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


a l d đã đ ợc áp d ng màu nền

Tô nền slide ki u Gradient

Ngoài ki u tô nền một màu, PowerPoint còn cho phép tô nền với nhiều màu phối hợp với nhau
tạo nên các hiệu ứng u đẹp mắt.

Các bước thự h nh như sau:

1. Chọn một hoặc nhiều slide muốn tô màu nền. Ví dụ, bạn chọn slide 8 và 9.
2. V o ngăn Design, nhóm Background, chọn Background Styles và chọn tiếp Format
Background. Hộp thoại Format Background xuất hiện.

3. Chọn Fill từ danh sách bên trái hộp thoại và chọn tiếp Gradient Fill
Tùy chọn nền

4. Tại hộp Preset colors, bạn chọn một ki u u n o đ Ví dụ như bạn chọn ki u
Daybreak, chọn Type là Linear, chọn Direction là Top Left to Bottom Right và chọn
góc nghiên 450 tại hộp Angle.

5. Tại phần Gradient stops, bạn chọn u đ phối với bộ u đã họn ở bước trên và
thiết lập thêm các thông số tại Positon, Brightness và Transparency bằng cách vừa
điều chỉnh vừa uan s t slide đang họn.
Trang 136
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Tùy chọn cho màu phối hợp

6. Nhấn nút Close đ áp dụng hiệu ứng adient ho slide đang họn hoặc nhấn nút
Apply to All đ áp dụng hiệu ứng này cho toàn bài thuyết trình.
Hai slide áp d ng hi u ứng màu nền GradientX a hì h ề và mà ề ã d g cho slide

o bỏ u nền hiệu ứng u nền adient hình nền ho slide Bạn l theo
bướ sau:
1. Chọn các slide muốn xóa màu nền, hình nền, hiệu ứng màu nềnGradient
2. V o ngăn Design, nhóm Background, chọn Background Styles và chọn tiếp
Reset Slide Background.
Trang 137
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Trả nền slide về kiểu m c đ nh

3. Làm việc với Slide Master
Slide master là slide nằm vị trí đầu tiên trong các slide master, nó chứa thông tin về theme và
layout của một bài thuyết trình bao gồm nền slide, màu sắc, các hiệu ứng í h thước và vị trí của
các placeholder trên slide.

Mỗi bài thuyết trình có ít nhất một slide aste i m h u ích chính khi s dụng slide master là
chúng ta có th thay đ i toàn bộ ki u dáng và thiết kế của bài thuyết trình rất nhanh chóng. Khi
muốn một hình ảnh hay thông tin n o đ xuất hiện trên tất cả các slide thì nên thêm chúng trong
slide aste đ tránh phải nhập các thông tin trùng lặp ở các slide.

Do các hiệu chỉnh thay đ i trong slide master ảnh hưởng đến toàn bộ bài thuyết trình nên
chúng ta chỉ thực hiện các hiệu chỉnh thay đ i trong chế độ màn hình Slide Master.
Slide
Master
Slide
layout
C a sổ Slide MasterTrang 138
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


chuy n sang c a s Slide Master, bạn o ngăn View, nhóm Master Views và chọn Slide
Master.
Chọn chế độ màn hình Slide Master


Sắp xếp và ịnh dạng placeholder trên các slide master

bước thự h nh như sau:

1. Chọn Slide master hoặc slide layout cần sắp xếp các placeholder. Ví dụ như bạn chọn
Title Slide Layout
Title Slide Layout

2. Dùng chuột chọn placeholder và gi trái chuột éo đến vị trí khác theo nhu cầu.
thay đ i í h thước placeholder, bạn di chuy n chuột đến vị trí một trong 8 nốt tròn
ung uanh la eholde đang họn au đ gi trái chuột và kéo lên, xuống, trái hoặc
phải đ điều chỉnh í h thước placeholder.
Di chuyển và thay đổ íc c placeholder


Trang 139
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


ịnh dạng lại font ch và cở ch cho placeholder, bạn o ngăn Home
3.
 Tại nhóm Font:bạn chọn lại font ch là Verdana, chọn cở ch là 54 và chọn ki u
ch đậm.
 Tại nhóm Paragraph: giúp canh lề, thêm các ký hiệu đầu d ng đ nh số thứ tự …
ho đoạn ăn bản chứa trong placeholder.
Placeholder Master title
4. Thực hiện việ điều chỉnh tương tự cho tất cả các placeholder trên các slide master và
slide layout nếu cần.


Thêm và xóa placeholder
húng ta sẽ tiế tụ iệ điều hỉnh t n slide ừa ồi nhiều i u la eholde t ong
o e oint như l ontent te t i tu e ha t …Tuy nhi n húng ta sẽ hỉ thự h nh th ột
placeholder i u i tu e đ ho hé ngư i dùng hèn ột hình ảnh logo … vào trong slide khi
bi n soạn

bước thự h nh như sau:

1. Chọn Slide master hoặc slide layout b sung placeholder. Ví dụ như bạn chọn Title
Slide Layout.
2. T ong ngăn Slide Master đến nhóm Master Layout, chọn Insert Placeholder và
chọn Picture.
Chọn placeholder PictureTrang 140
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


3. Vẽ ột la eholde ới í h thướ ừa hải t n ùng ủa slide Placeholder Picture
n y sẽ uất hiện hi bạn hèn th slide ới layout là Title Slide trong quá trình
bi n soạn sau n y
Đ t placeholder m i trên slide

uốn a la eholde n o thì bạn họn n nhấn hím Delete trên bàn phím.
4.

Chèn và xóa slide layout

Nếu nhận thấy i u slide layout hiện t ong lide aste hông đ ứng đủ i u bố ụ
hi bi n soạn b i thuyết t ình thì bạn th tạo th i u slide layout ới

bước thự h nh như sau:

1. Chọn vị t í đặt slide layout mới trong danh mục slide layout
2. V o ngăn Slide Master đến nhóm Edit Master, chọn Insert Layout.
Chọn v í đ t slide layout và slide layout m i thêm vào
Trang 141
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


3. Tiến hành chèn các placeholder và sắ đặt chúng theo nhu cầu của mình. Ví dụ như
bạn chèn vào 3 placeholder (2 Picture và 1 Text) và bố t í như sau
Chèn và sắp xếp các placeholder trên slide

ặt t n ho slide layout n y bằng h nhấ huột o nút Rename tại nh
4. Edit
Master t ong ngăn Slide Master và đặt t n l “T o i tu e & Te t” t ong hộ
Layout name Nhấn nút Rename đ ho n tất
Đổi tên cho slide layout

hi đ t ong hế độ soạn thảo Normal View bạn có th chèn slide mới với ki u
5.
layout vừa tạo.
Trang 142
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chèn slide m i v i kiểu layout vừa tạo trong chế độ Normal ViewChèn và xóa slide master

ột b i thuyết t ình tối thi u ột slide aste do ậy bạn th tạo th slide aste
khác. Với nhiều slide aste t ong b i thuyết t ình húng ta th dụng ỗi slide aste ho
ỗi hương hoặ hần t ong b i thuyết t ình ủa ình sau n y

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Vie nh aste Vie s họn lide aste đ tr lại c a s Slide
Master.
2. V o ngăn Slide Master đến nhóm Edit Master, chọn Insert Slide Master. Một
Slide Master mặ định được chèn vào ngay sau slide master hiện có.
Trang 143
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chèn Slide Master

ất nhiều i u slide layout đượ hèn bạn th a bớt i u hông s dụng
3.
bằng h họn slide layout nhấn Delete t n b n hí đ a

a slide aste slide layout ừa tạo thì bạn họn slide master nhấn
4.
phím Delete t n b n hí đ aÁp d ng theme và nền cho slide master

Tương tự như dụng the e ba g ound ho b i thuyết t ình T ong hế độ lide aste ỗi
hi bạn dụng ột i u the e thì o e oint tự động tạo th ột lide aste ới ới
i u the e ừa họn

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Slide Master đến nhóm EditTheme, chọn Themes.Ví dụ, bạn chọn ki u
theme là Apex.
2. Một Slide Master mới được thêm vào với ki u theme vừa chọn.
Trang 144
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọn theme m i và một Slide Master vừa thêm vào

3. Thay đ i u nền ho slide bạn o Slide Master đến nh họn
Background
Background Styles. Ví dụ bạn họn tyle
T ay đổi kiểu màu nền cho slide masterThiết lập í h thước và chiề hướng của slide


bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn Slide Master đến nhóm Page Setup, chọn Page Setup.Hộp thoại Page
Setup xuất hiện.
Trang 145
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
2. Tại Slide sized for, bạn chọn í h thước cho slide. Tùy theo màn hình mà bạn đang s
dụng mà bạn chọn ki u thích hợp.
3. Tại Slides:
 Chọn Portrait nếu muốn slide nằm dọc
 Chọn Landscape nếu muốn slide nằm ngang (mặ định)
4. Tại Notes, handouts & outline chọn chiều hướng theo h tương tự như slide


g a s slide master trở về chế ộ soạn thảo

trở về màn hình soạn thảo bạn nhấp vào nút Close Master View t ong ngăn Slide Master.
Đ Sl d aLàm việc với slide master:
 Chúng ta nên tạo và thiết kế l d ma c khi bắ đ u biên soạn nội
d c các l d v đ các l d mà c ac và bà yết
trình sẽ đ ợc kế thừa các đ nh dạng, layout, hình ả ừ slide master.
 Nếu chúng ta tạ l d ma a đã xây d ng nội dung cho các slide
thì có khả ă một số đố ợng trên slide sẽ ô à à
thích v i thiết kế của l d ma đ một số kiể í ă đ nh
dạ c các đố ợng có thể b l ch lạc c n phả đ ều chỉnh lại mất thời
gian.
 Chỉ nên th c hi n các ay đổi về thiết kế slide trong Slide Master.
Trang 146
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


4 ịnh dạ g vă bản
Ngo i h định dạng cho các placeholder ăn bản trong chế độ Slide Master đ áp dụng cho tất
cả các slide trong bài thuyết trình. Chúng ta ũng th định dạng riêng lẻ cho một slide cụ th
n o đ ới mụ đí h l n i bật thông tin trên slide.

bước thự h nh định dạng ăn bản như sau:

1. Dùng chuột quét chọn ùng ăn bản trên slide cần định dạng. Ví dụ bạn sẽ định dạng
ăn bản trên slide 2.
Chọ vă bản c đ nh dạng

2. Chọn ngăn Home, nhóm Font. Bạn thực hiện thay đ i sau:

 Chọn lại Font ch tại hộp Font thành ki u Century
 Nhậ o í h thước ch là 32 tại hộp Font Size. Hoặc nhấp chuột vào nút
đ tăng í h ở ch và nhấn vào nút Decrease Font
Increase Font Size (
đ giảm kích cở ch .
Size (

 Chọn u ng ho ăn bản tại nút Font Color ( )
T ay đổi font ch
Trang 147
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


3. Qua nhóm Paragraph, bạn thực hiện thay đ i sau:

 Chọn nút Bullets ( ) và chọn ki u là Star Bullets

 Chọn vào nút Justify ( )đ anh đều ăn bản

 Chọn nút Line Spacing ( ) và chọn ki u là 1.5
T ay đổi paragraph

húng ta ũng th chuy n đ i hộ ăn bản sang Smart Art nếu thấy cần thiết. Ví
4.
dụ chúng ta chuy n sang ki u Vertical Bullet List. Bạn o ngăn Home, nhóm
Paragraph, chọn nút Convert to SmartArt và chọn ki u Vertical Bullet List.
Chuyển Text sang SmartArt
Sa hé ịnh dạng

Chuy n sang slide 3 của bài thuyết trình, ví dụ ta sẽ định dạng hộ ăn bản b n t i sau đ sẽ sao
hé định dạng sang hộ ăn bản bên phải.

bước thự h nh như sau:

ịnh dạng cho hộ ăn bản b n t i như sau:
1.


Trang 148
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


 ng đầu tiên ch màu vàng, cở ch 34, ki u ch in đậ đ i ki u bullet sang
hình đầu ũi t n u ng (vào Bullets and Numbering… đ chọn lại màu).
 Bốn d ng b n dưới ch màu trắng, cở ch đ i ki u bullets sang hình ô
vuông có màu trắng.
Đ nh dạng hộ vă bản bên trái trên slide số 3

2. Chọn hộ ăn bản b n t i sau đ o ngăn Home, nhóm Clipboard và kích chuột
một lần vào nút Format Painter đ sao hé định dạng vào bộ nhớ máy tính.
.
Sao chép đ nh dạng bằng Format Painter
Trang 149
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


hi đ sẽ xuất hiện thêm bi u tượng cây cọ trên con trỏ chuột. bạn di chuy n chuột
3.
đến hộ ăn bản bên phải và kích trái chuột.
đ nh dạ đã a c
Áp dFormat Painter:
Khi muố a c đ nh dạng của mộ đố ợng và áp d ng cho nhiề đối
ợng thì bạn nhấp chuột hai lần lên nút Format Painter khi th c hi n l nh
ac đ nh dạng.
5. ịnh dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video
Phần này trình bày một số thao t thư ng gặ đối với hình ảnh, Smart Art, Shape và
WordArtvideo trong bài trình diễn như: định dạng, xoay, di chuy n thay đ i í h thước, cắt tỉa...

Xoay

Hầu hết đối tượng t n slide húng ta đều có th xoay (Rotate) đượ như l Te t hình,
ClipArt, Shape, video, các thành phần của SmartArt, WordArt và các thao tác thực hiện ũng
tương tự nhau. Chúng ta sẽ thực hành xoay hình hai on bướm trong slide số 4.
bước thự như sau:

1. Chọn hình on bướm bên trái trong slide số 4. hi đ , ung uanh hình được chọn sẽ
xuất hiện 4 nút tròn nhỏ ở các góc, 4 nút vuông nhỏở gi a các cạnh và một nút tròn
màu xanh nằ hía t n dùng đ xoay hình.
Trang 150
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọn hình c n xoay

2. Nhấp chuột vào nút nắm tròn màu xanh ở bên trên của hình hi đ on t ỏ sẽ biến
thành hình một ũi t n ong tròn.
Nút nắm tròn dùng để xoay hình


3. Gi trái chuột éo theo hướng ngược chiều i đồng hồ, hi đ hình sẽ được xoay
về phía bên trái.
Trang 151
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Hình sau khi xoay

4. Làm tương tự h t n đối với hình on bướm bên phải nhưng hãy ho nghi n ề
phía phải.
Xoay hình


Cắt tỉa

PowerPoint cho phép cắt tỉa (Crop) hình ảnh, clipart, k cả khung hình của đoạn video nhằm
tậ t ung hơn o t ọng tâm của hình muốn th hiện. Chúng ta tiếp tục thực hành phần này với
việc cắt bớt vùng không hi n thị video trong slide số 8.
bước thự như sau:

1. Chọn đoạn video bên trái trong slide số 8. hi đ , xung quanh video được chọn sẽ
xuất hiện 4 nút tròn nhỏở các góc, 4 nút vuông nhỏở gi a các cạnh và một nút tròn
màu xanh nằ hía t n dùng đ xoay hình. oạn ideo n y dùng đ hi n thị trên loại
màn hình rộng n n dư ùng u đen hía t n dưới. Chúng ta sẽ cắt bớt 2
ùng đen n y
Trang 152
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọ v d b á để cắt tỉa

2. Vào Video Tools ngăn Format, nhóm Size và chọn nút Crop
Chọn l nh Crop

3. Nhấp chuột vào ô vuông ở cạnh bên trên của ideo hi đ con trỏ chuột biến thành
hình giống ch T ngược. Bạn gi trái chuột éo hướng xuống dưới đến gần hết
ùng u đen thì nhả chuột.
Th c hi n l nh cắt hình từ bên d i lê n
Trang 153
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


4. Tương tự, nhấp chuột vào ô vuông ở cạnh bên dưới của video. Khi con trỏ chuột biến
thành hình giống ch T thì bạn gi trái chuột éo hướng lên trên đến gần hết vùng
u đen thì nhả chuột.
Cắt tỉa ph d i của video


Di chuy n

Tất cả đối tượng t n slide đều có th di chuy n (move), sắ đặt và bố trí lại cho hợp lý.
Chúng ta tiếp tục thực hành trên slide số 8 với việc sắp xếp lại đoạn video trên slide này.
bước thự như sau:

1. Chọn đoạn video bên trái trong slide số 8. hi đ , xung quanh video được chọn sẽ
xuất hiện 8 nút và con trỏ chuột xuất hiện th hình ũi t n hướng về hướng.
Chọn video c n di chuyển

2. Gi trái chuột éo ideo đến vị trí mới. Ví dụ, bạn di chuy n hướng lên trên và khi
đến được vị trí mong muốn thì thả trái chuột.
3. Tương tự, chọn video bên phải và bạn di chuy n video sang phía bên phải hướng
xuống dưới.Trang 154
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Di chuyển video trên slide


Thay í h thước

Tất cả đối tượng t n slide đều có th phóng to hay thu nhỏ (resize) một cách dễ dàng. Chúng
ta tiếp tục thực hành trên slide số 8 với việc phóng to và thu nhỏ đoạn video trên slide này.
bước thự như sau:

1. Chọn đoạn video bên trái trong slide số 8. hi đ , xung quanh video được chọn sẽ
xuất hiện 8 nút.
2. Dùng chuột chọn vào nút nắm tròn ở góc dưới bên phải của hình hi đ con trỏ biến
th nh ũi t n hiều thì éo hướng qua góc phải dưới.
0
Phóng to video bên trái

3. Tương tự, bạn chọn video bên phải au đ bạn chọn nút tròn ở g dưới bên trái và
gi trái chuột éo hướng lên trên và qua phải.

Thay đổi kích thước:
 Kéo chuộ ng ra phía ngoài hình sẽ ợc lại sẽ thu
nhỏ hình.
 Bạn có thể kết hợp thêm phím ALT, SHIFT ho c CTRL khi phóng to hay
để biết thêm công d ng của chúng.


Trang 155
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Thu nhỏ video bên phải


Thêm chú thích cho các ố tượng trên slide

đối tượng t n slide như hình đồ thị, sha e a t t … đều có th th ăn bản đ chú
thí h ho đối tượng. Công việc này rất h u ích cho nh ng ngư i dùng khác khi mở bài thuyết
trình và hi u đượ nghĩa ủa đối tượng đang s dụng trên slide.
bước thự như sau:

1. Chọn đối tượng. Ví dụ, bạn chọn hình sản phẩm HD Zune trong slide số 7.
2. Nhấp phải chuột l n đối tượng và chọn lệnh Format Shape Lưu tùy loại đối
tượng mà bạn đang họn thì sẽ xuất hiện lệnh Format + .
Chọn l F ma S a

3. Trong hộp thoại Format Picture, bạn chọn Alt Text

4. Nhập tựa đề ho đối hình l “H une” tại hộp Title và nhập phần mô tả l “Thiết bị
giải t í di động đa hương tiện” tại hộp Description.

5. Nhấp nút Close đ đ ng as .


Trang 156
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


Hiệu chỉnh hình ảnh

Chúng ta có th thực hiện một số thao tác hiệu chỉnh hình ảnh ngay t ong hương t ình
PowerPoint mà không cần thêm bất kỳ công cụ n o au đây l ột số hiệu chỉnh thông dụng.

Thay ộ sáng, ộ tươ g hản và ộ sắc nét của hình ảnh

bước thự như sau:

1. Chọn hình cần hiệu chỉnh độ s ng độ tương hản (Brightness and Contrast). Ví dụ,
bạn chọn hình bên trái trong slide số 4.
2. Chọn Picture Tools o ngăn Format, nhóm Adjust, nhấp chọn nút Corrections.
Chọn l nh Corrections

3. Tại Shape and Soften và Brightness and Contrastlà tập hợp các ki u điều chỉnh
hình được thiết lập sẵn. Bạn có th di chuy n chuột lên các ki u n y e t ước kết
quả th hiện t n slide t ước khi nhấp chọn một ki u n o đ Ví dụ, bạn chọn Sharpen
là 0%, Brightness +20% và Contrast-40%.
Chọn kiể đ nh dạ độ sáng, ản và độ sắc nét của hình

4. Ngoài ra, bạn có th nhấp chọn lệnh Brightness and Contrast đ tinh chỉnh độ
sáng độ tương hản độ sắc nét của hình ảnh một cách linh động hơn
Trang 157
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Picture Corrections trong hộp thoại Format Picture


Thay iư g ộ màu, tông màu, hiệu ứng chuy nmàu cho hình ảnh

bước thự như sau:

1. Chọn hình cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn hình on bướm bên phải trong slide số 4.
2. Chọn Picture Tools o ngăn Format, nhóm Adjust, nhấp chọn nút Color.
L nh Color trong Picture Tools


Trang 158
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


3. Trong c a s vừa xuất hiện:
 Tại nhóm Color Saturation, bạn chọn một ki u phù hợp trong danh sách các
ki u thiết lập sẵn. Ví dụ, bạn chọn cho màu sắc sặc sỡ hơn 00 .
 Tại nhóm Color Tone, bạn chọn tông màu ấ hơn l 00
 Tại nhóm Recolor, bạn áp dụng hiệu ứng chuy n sang u đỏ là Red. Bạn có
th chọn nút More Variantions đ tùy chọn th u ưa thí h h
c và sau áp d ng thay đổi màu

4. Ngoài ra, bạn có th nhấp chọn lệnh Picture Color Options… đ linh động tùy biến
ư ng độ màu, tông màu và chuy n đ i màu.
Picture Color trong hộp thoại Format Picture


V i nút l nh Reset Picture chúng ta có thể ph c hồi hình ảnh về tình trạng
nguyên thủy một cách d dàng.Trang 159
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


Xóa các màu nền trong hình

Xóa các màu nền trong hình sẽ giúp nhấn mạnh hơn o đối tượng chính của hình ảnh hơn

bước thực như sau:

1. Chọn hình cần loại bỏ màu nền. Ví dụ, bạn chọn hình on bướm bên phải trong slide
số 4.
2. Chọn Picture Tools o ngăn Format, nhóm Adjust, nhấp chọn nút Remove
Background. C a s màn hình chuy n ua ngăn lệnh Background Removal.
N ă Background Removal

3. Bạn điều chỉnh 8 nốt ung uanh hình đang họn sao cho bao hết ùng hình on bướm
cần gi lại au đ nhấn nút Keep Changes.
Chọn vùng hình c n gi lại
Trang 160
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


Áp d ng hiệu ứng nghệ thuật cho hình

bước thự như sau:

1. Chọn hình cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn hình on bướm bên trái trong slide số 4.
2. Chọn Picture Tools o ngăn Format, nhóm Adjust, chọn lệnh Artistic Effects.
3. Di chuy n chuột lên các ki u hiệu ứng dựng sẵn và xem kết quả hình trên slide.
4. Nhấp chuột đ chọn một ki u hiệu ứng mong muốn. Ví dụ, bạn chọn ki u Pencil
Grayscale.
Chọn kiểu hi u ứng từ danh sách

bỏ hiệu ứng Artistic thì chọn ki u None (ki u đầu tiên) trong hộp danh sách
5.
Artistic Effects.

Áp d ng hiệu ứng b g, ư ng viền, ... cho hình

Ngoài các hiệu ứng đã t ình b y o e oint n ho hé húng ta dụng rất nhiều ki u hiệu
ứng như l các hiệu ứng đ bóng (Shadow), hiệu ứng tương hản (Reflection), hiệu ứng cho các
cạnh của hình (Soft Edges), hiệu ứng 3-D, ...
bước thự như sau:

1. Chọn hình cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn hình on bướm bên trái trong slide số 4.
2. Chọn Picture Tools o ngăn Format, nhóm Picture Effects, chọn nút lệnh Picture
Effects.
L nh Picture Effects


Trang 161
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


3. Các hiệu ứng ho hình được phân loại thành nhiều nhóm. Bạn rê chuột vào các ki u
hiệu ứng t ong nh e t ước kết quả th hiện trên slide. Nhấp chuột chọn
ki u hiệu ứng mong muốn. Ví dụ, bạn chọn ki u Perspective Diagonal Upper Left
trong nhóm Shadow.
Kiể đổ bóng Perspective Diagonal Upper Left

4. Ở cuối danh dách các ki u hiệu ứng có các nút lệnh đ mở hộp thoại Format Picture
giúp bạn tùy chỉnh thêm các hiệu ứng.


Thay ịnh dạ g ư ng kẽ và màu nền của Shape
i ki

Các Shape là các hình do bạn vẽ từ hộp công cụ Shapes của PowerPoint. PowerPoint cung cấp rất
nhiều Shapes cho bạn lựa chọn. ưới đây l ột số thao tác cần thiết đối với đối tương ha e

ịnh dạng dựng sẵn
Áp d ng nhanh các ki

bước thự như sau:

1. Chọn Shape cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn Shape hình ũi t n t n trong slide số 6.
2. Chọn Drawing Tools o ngăn Format, nhóm Shape Styles, chọn nút o e đ mở
toàn bộ danh mục và chọn một ki u trong danh mục này.
Áp d ng Shape Styles

3. Ví dụ, bạn chọn ki u Light 1 Outline, Colored Fill – Gray-50%, Accent 1


Trang 162
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọn kiể đ nh dạng Shape

Thay i màu của ư ng kẽ và màu nền

bước thự như sau:

1. Chọn Shape cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn Shape hình ũi t n t n trong slide số 6.
2. Chọn Drawing Tools o ngăn Format, nhóm Shape Styles, chọn nút Shape Fill.
Chọn một màu trong bảng màu, ví dụ như bạn chọn màu xanh. Nhấn vào nút More
Fill Colors... đ mở hộp thoại Colors sẽ có nhiều u hơn ho bạn lựa chọn hoặc pha
chế màu.
Chọn màu nền cho Shape
Trang 163
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


3. Chọn nút lệnh Shape Outline trong nhóm Shape Styles và chọn một màu trong bảng
u ho hung đư ng viền, ví dụ như bạn chọn màu vàng. Nhấn vào nút More
Outline Colors... đ mở có thêm màu lựa chọn.
Chọ mà c đ ờng viền của Shape
Thay i ki u nét kẻ

bước thự như sau:

1. Chọn Shape cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn Shape hình ũi t n t n trong slide số 6.
2. Chọn Drawing Tools o ngăn Format, nhóm Shape Styles, chọn nút Shape
Outline.
 thay đ i ki u nét kẻ sang ki u nét gạ h đứt thì vào Dashes và chọn ki u nét là
Dash.
 thay đ i độ dày của nét kẻ thì vào Weight và chọn độ dày là 11/2 pt.
Trang 164
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
T ay đổi kiể đ ờng kẽ
Thay i ki u WordArt

Chúng ta sẽ thực hành thay đ i ki u WordArt hiện hành trên slide 6 sang ki u lượn sóng.
bước thự như sau:

1. Chọn WordArt cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn WordArt trên trong slide số 6.
2. Chọn Drawing Tools o ngăn Format, nhóm WordArt Styles, chọn nút Text
Effects.
WordArt Styles

3. Chọn nhóm Transform và chọn ki u lượn sóng Wave 2 cho WordArt.
Trang 165
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
T ay đổi kiểu WordArt

4. Chúng ta có th thay đ i nhanh các ki u hiệu ứng màu sắc, bóng m cho WordArt
bằng cách nhấn vào nút More và chọn một ki u hiệu ứng dựng sẵn.
T ay đổi hi u ứng tô nền WordArt
Áp d ng ki u ịnh dạng và hiệu ứng cho SmartArt

Chuy n qua slide 7 trong bài thuyết trình, chúng ta sẽ thực hiện thay đ i ki u định dạng và hiệu
ứng cho SmartArt.

bước thự như sau:

1. Chọn SmartArt cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn SmartArt trên trong slide số 7.
2. Chọn at t Tools ngăn esign, nhóm SmartArt Styles
Trang 166
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
SmartArt Styles

3. Chọn lệnh Change Colors và chọn Dark 2 Outline đ đ i màu cho SmartArt
Đổi màu SmartArt

4. Chọn nút More và chọn một ki u định dạng dựng sẵn. Ví dụ bạn chọn ki u Polished
trong nhóm 3-D.
Chọn kiể đ nh dạng Polished


Trang 167
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


Cắt và nén media

PowerPoint 2010 tích hợp sẵn tính năng ắt xém âm thanh và phim ngay trong quá trình so ạn
thảo. Chúng ta không phải cần đến một hương t ình bi n tập audio, video nào khác. Chúng ta sẽ
thực hành cắt xén audio, video và nén chúng lại đ tiết kiệm không gian đĩa giú hi nghe
e đượ ượt hơn

Cắt xén audio

đoạn âm thanh chèn vào bài thuyết t ình đôi hi ất dài và chúng ta chỉ cần một đoạn nhỏ
t ong đ đ minh họa cho khán giả. hi đ tính năng ắt xén audio của PowerPoint trở nên rất
h u ích.

bước thự như sau:

1. Chọn audio cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn audio hình cái loa trên trong slide số 7.
2. Vào Audio Tools ngăn Playback, nhóm Editing, chọn nút lệnh Trim Audio
Trim Audio

3. Trong hộp thoại Trim Audio, bạn thiết lập th i gian bắt đầu và kết thúc của đoạn
audio cần trích ra tại Start Time và End Time. Ví dụ, bạn thiết lập Start Time là 00:00
và End Time là 00:24. Bạn ũng th dùng chuột đ định vùng âm thanh cần
t í h t n thanh t ượt.
Xác đ đ ạn âm thích c n trích ra

4. Nhấn nút OK đ hoàn tất việc cắt xén âm thanh.


Cắt xen video

Tươnng tự cắt xén audio, việc cắt xén video sẽ giúp chúng ta loại bỏ được nh ng đoạn video kém
chất lượng, bị lỗi không hi n thị khi thuyết trình.Trang 168
4. T y b ế cỉ bài thuyết trìnhbước thực như sau:

1. Chọn video cần hiệu chỉnh. Ví dụ, bạn chọn video bên phải trong slide số 8.
2. Vào Video Tools ngăn Playback, nhóm Editing, chọn lệnh Trim Video.
L nh Trim Video

3. Trong hộp thoại Trim Video, bạn thiết lậ đọan video sẽ cần trích tại các hộp Start
Time và End Time.
Chọ đ ạn video c n trích

4. Nhấn OK hoàn tất.


Nén audio và video
Chúng ta có th tăng hiệu năng hi t ình hiếu bài thuyết trình bằng h nén đoạn audio và
video nhúng trong bài.
bước thự như sau:

1. Mở bài thuyết trình có chứa audio và/ hoặc video
2. V o ngăn File, chọn Info, chọn nhóm Media Size and Performance và nhấn nút lệnh
Compress Media.
Trang 169
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
L nh nén media

3. Chọn một ki u nén media trong 3 tùy chọn sau:
 Presentation Quality N bả l c ấ l ợng âm thanh và hình ảnh phim
mở mức tốt nhất.
 Internet Quality: Nén v i chấ l ợng trung bình, thích hợp cho vi c chia sẽ trên
internet.
 Low Quality: Nén nhiều nhất, tạo ra tậ c íc c nhỏ nhấ c ất
l ợng media sẽ thấp nhất so v i 2 kiểu nén trên.
C a sổ Compress Media

4. Ví dụ bạn chọn ki u nén Internet Quality và hộp thoại xuất hiện Compress Media
xuất hiện thực hiện u t ình nén â thanh đoạn hi đang nhúng t ong b i
thuyết trình.

5. Khi nén xong, PowerPoint sẽ cung cấp thông tin về kết quả nén trong c a s
Compress Media. Nhấn nút Close đ đ ng a s .
Trang 170
4. T y b ế cỉ bài thuyết trìnhCompress Media:
Khi th c hi n xong l nh compress media các đ ạn audio, video b cắt bỏ bởi
l nh Trim Audio và Trim Video sẽ b loại bỏ khỏi bài thuyết trình và không
thể ph c hồi lại nếu bạ đã l và đ bài thuyết trình.
c hi n l6 ịnh dạng bảng bi u

Thay ịnh dạng của bảng
i ki
bước thự như sau:

1. Chọn bảng cần thay đ i ki u định dạng. Ví dụ bạn chọn bảng trong slide 10.
Chọn bảng

2. Vào Table Tools, ngăn Design, chọn nhóm Table Styles và nhấp chuột vào nút More
đ mở rộng danh sách các ki u định dạng.
Chọn Table Styles

3. Ví dụ, bạn chọn ki u là Dark Style 2 Accent 1/ Accent 2
Trang 171
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọn kiể đ nh dạng bảng
trang trí thêm cho bảng, bạn vào nút Effects, chọn nhóm Shadow và chọn ki u
4.
bóng m là Offset Diagonal Bottom Right.
Thêm bóng mờ cho bảngThêm ho c xóa dòng, cột của bảng
bước thự như sau:

1. Chọn bảng cần thay đ i ki u định dạng. Ví dụ bạn chọn bảng trong slide 10.
2. Chọn vào một ô trong bảng mà bạn dự định chèn thêm dòng, cột vào bên trái hoặc bên
phải ô chọn. Ví dụ, bạn chọn ô Flash

Chọn ô trong bảng


Trang 172
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


3. Vào Table Tools, ngăn Layout, nhóm Rows & Columns và chọn lệnh:
 Insert Above: hèn d ng ngay t n ô đang họn
 Insert Below: hèn d ng ngay dưới ô đang họn
 Insert Left: Chèn cột b n t i ô đang họn
 Insert Right: Chèn cột bên phải ô đang họn
Chọn l nh chèn ho c xóa dòng, cột

4. Muốn xóa dòng hoặc cột thì nhấn vào nút Delete và chọn lệnh:
 Delete Columns: Xóa các cột đang họn
 a d ng đang họn
Delete Rows:
 Delete Table: Xóa cả bảng chứa ô đang họn


ịnh dạ g ồ thị
Cập nhật th gt h ồ thị

ôi hi húng ta ần hải ậ nhật hoặ a bớt số liệu ho đồ thị đã t n slide. hi n bản
o e oint 0 0 hỗ t ợ ất ạnh ề ảng ẽ đồ thị n n thao th thự hiện ất đơn giản

bước thự như sau:

1. Chọn đồ thị trên slide cần hiệu chỉnh số liệu. Ví dụ bạn chọn đồ thị trong slide 11.
2. Vào Chart Tools ngăn Design, nhóm Data và chọn lệnh Edit Data
L nh Edit Data
Trang 173
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


3. T ong a s el uất hiện bạn tiến h nh thay đ i số liệu th d ng số liệu hoặ
a bớt số liệu ủa đồ thị. Bạn đ ng a s el hi ho n th nh các thay đ i bằng
h o ngăn File họn Exit.
Cập nhật số li u trong c a sổ Excel

Tùy biế ịnh dạ g ồ thị

PowerPoint ung ấ sẵn ất nhiều ẫu định dạng đồ thị đẹ ắt ho bạn tha hồ lựa họn
húng ta thay đ i u sắ ủa th nh hần t n đồ thị th hoặ bớt
PowerPoint cho phép
th nh hần như đư ng lưới nhãn hú thí h hoặ thay đ i i u định ủa ả đồ
thị bằng ột ú nhấ huột

bước thự như sau:

1. Chọn đồ thị trên slide cần hiệu chỉnh số liệu. Ví dụ bạn chọn đồ thị trong slide 11.
2. Vào Chart Tools ngăn Design
 Tại Chart Layout: chọn ki u layout muốn thay đ i. Giả s bạn không thay
đ i ki u layout.
 Tại Chart Style: chọn ki u định dạng đồ thị muốn áp dụng. Ví dụ, bạn chọn
lại ki u định dạng là Style 34.
Chart Layout và Chart Style

thay đ i ki u đồ thị thì vào nhóm Type t n ngăn Design. Bạn chọn lệnh Change
3.
Chart Type, hộp thoại Change Chart Type xuất hiện. Ví dụ, bạn chọn ki u
Clustered Column và nhấn OK hi đ đồ thị hình tròn biến đ i thành dạng đồ thị
cột.
Trang 174
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
T ay đổi kiể đồ th sang dạng cột

thêm hoặc xóa các thành phần t n đồ thị, bạn vào ngăn Layout và chọn ki u
4.
thành phần cần thêm hoặ a au đây l danh ục các thành phần t n đồ thị:
ả đồ th
Danh m c các thành ph

Lệnh Chứ ăg
Tên
n tựa đề hoặc cho hiện tựa đề đồ thị ở các ở gi a hoặ hía t n đồ
Chart Title
thị.


n hoặc hiện chú thích cho các trụ t n đồ thị và có th chọn chiều
Axis Titles
của ăn bản xuất hiện trên trục tung.


n hoặc hiện hú thí h ho đồ thị ở nhiều vị trí khác nhau.
Legendn hoặc hiện nhãn d liệu trên đồ thị và tùy chọn vị trí xuất hiện.
Data Labelsn hoặc hiện bảng d liệu của đồ thị
Chart Data
Table


n hoặc hiện các trục và các nhãn của trục tung và trục hoành.
Axes
Thay đ i đơn ị tính cho các trục


n hoặc hiện đư ng lưới ngang và dọ t n đồ thị
Chart
Gridlines
Trang 175
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


Thay đ i hoặc xóa màu nền của ùng đồ thị t ong đồ thị 2-D
Plot AreaThay đ i hoặc xóa màu của h đứng (Wall) t ong đồ thị 3-D
Chart WallThay đ i hoặc xóa màu nền (Floor) t ong đồ thị 3-D
Chart FloorMở hộp thoại Format Chart Area cho phép tùy chỉnh các ki u xoay
3-D Rotation
đồ thị 3-D


n hiện đư ng u hướng của số liệu t ong đồ thị
Trendlinen hoặc hiện đư ng kẽ từ đi m d liệu xuống trục hoành hoặc
Lines
đư ng nối gi a đi m có giá trị thấp nhất và cao nhất t ong đồ thị
dạng Line.

n hoặc hiện các thanh dọc gi a đi m có giá trị thấp nhất và cao
Up/Down
nhất t ong đồ thị dạng Line.
Bars


n hoặc hiện các thanh chỉ thị sự biến động của d liệu so với giá
Error Bars
trị hi n thị.
8. Tồ chức s d tr g bài thuyết trình
Bạn có th sắp xếp lại thứ tự của các slide trong bài thuyết trình bất kỳ khi nào bạn muốn.
PowerPoint thiết kế chế độ lide o te đ thực hiện công việc t chức và sắp xếp các slide rất
thuận tiện.

bước thự như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần t chức lại.
2. V o ngăn Vie họn Slide Sorter. Màn hình PowerPoint chuy n sang chế độ hi n thị
Slide Sorter.
3. Dùng chuột chọn một hoặc nhiều slide cần thay đ i vị trí. Muốn chọn nhiều slide cùng
lúc thì gi phím Alt (chọn các slide liền nhau) hoặc Ctrl (chọn các slide nằm cách xa
nhau) trong khi nhấp chọn các slide.
Trang 176
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Slide Sorter

4. Gi trái chuột và kéo slide đến vị trí mới. Khi xuất hiện đư ng kẽ đứng tại vị trí
mới thì thả trái chuột và c slide được chọn sẽ được di chuy n đến vị trí mới này.
Sắ xế các l d


Trang 177
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình


9. Hỏ
Câu 1. Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình?

Trả :

ột b i thuyết t ình tối thi u ột the e đượ dụng húng ta th dễ d ng s dụng nhiều
theme khác nhau trong ột b i thuyết t ình ỗi the e sẽ ột bộ slide aste slide layout
i ng do ậy b i thuyết t ình sẽ nhiều slide aste b n t ong

iả s húng ta sẽ tạo ới ột b i thuyết t ình dụng hai the e h nhau ho b i n y

bước thực hiện như sau:

1. Mở PowerPoint và tạo mới một bài thuyết trình.
2. V o ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master
3. Trong c a s Slide Master:
 Chọn slide master
 Vào nhóm Edit Theme
 Chọn Themes và chọn một ki u The e n o đ từ danh sách dựng sẵn, ví dụ
bạn chọn Angles
Áp d ng Theme cho Slide Master thứ nhất

4. Chọn chuột vào slide layout cuối cùng trong Slide Master thứ nhấtTrang 178
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọn v í để áp d ng kiểu Theme thứ hai

5. Vào nhóm Edit Theme, chọn một ki u Themes khác từ danh sách các mẫu dựng sẵn.
Ví dụ, bạn chọn ki u Grid. hi đ o e oint sẽ tự động chèn thêm một bộ Slide
Master mới và áp dụng Theme vừa chọn.
Hai Slide Master trong bài thuyết trình

hi đ t ong a s , Normal khi chèn slide mới thì PowerPoint sẽ liệt kê 2 nhóm
6.
Slide Layout cho bạn lựa chọn.Trang 179
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọn layout từ 2 kiểu Theme khi chèn slide m iCâu 2. Cho biết cách sao chép nhanh tất cả các hình có trong bài thuyết trình

Trả l i:

Chúng ta có th sao chép tất cả hình đã chèn vào PowerPoint 2010 rất nhanh chóng.
bước thực hiện như sau:

ng b i thuyết trình cần chép các hình, ví dụ như húng ta sẽ trích hết hình trong tập
1.
tin ThuchanhPowerPoint2010_ch4.pptx.
2. Vào trình quản lý Windows Explore (nhấn phím tắt là Windows+ tì đến thư ục
chứa bài thuyết trình.
L nh Rename

3. Nhấp phải chuột lên tập tin và chọn lệnh Rename, bạn thêm .zip vào sau tên tập tin.
Trang 180
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Tậ đã đ ợc thêm .zip vào

4. Nhấp trái chuột hai lần đ mở tập tin .zip này bằng trình giải nén trong máy của bạn.
Nếu máy bạn hưa hương t ình giải nén nào thì có th tải một hương t ình zi
miễn phí tại địa chỉ http://www.7zip.com
Nh ng nội dung chứa trong tập tin PowerPoint

5. Bạn o thư ục ppt trong c a s hương t ình giải nén 7zip T ong thư ục ppt có
chứa rất nhiều thư ục con bên trong và trong số đ ột thư ục tên là media
dùng đ chứa tất cả các hình ảnh hi â thanh … bạn đã hèn o t ong b i
thuyết trình.
Trang 181
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
T m c media nằm m c ppt

6. Chọn thư ục media và nhấn vào nút Extract đ hé thư ục này ra ngoài. Bạn
chọn nơi hứa thư ục media trong hộp thoại Copy và nhấn OK.
m c media ra khỏi tập tin PowerPoint

hi đ thư ục media đã được chép ra ngoài và bạn hãy đ ng hương t ình giải nén
7.
7zip lại au đ bạn hãy đ i tên tập tin PowerPoint trở lại như ban đầu.
Trang 182
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Các hình ả m m c mediaCâu 3. Hướng dẫn cách tạo watermarke cho các slide?

Trả :

Chúng ta th dùng hình ảnh Te tbo hoặ od tđ l ate a ho slide t ong b i
thuyết t ình

Cách 1. Dùng hình làm watermark

bước thực hiện như sau:

1. Trong chế độ Normal, bạn chọn slide cần thêm watermark. Nếu muốn thêm
watermark cho tất cả các slide thì vào chế độ lide aste đ thực hiện các lệnh.
Trang 183
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọn slide c n thêm watermark

2. V o ngăn Insert, nhóm Images, nhấp lệnh Picture tì đến hình cần làm watermark
và nhấn nút Insert. Ví dụ, bạn chọn hình Background06.jpg
Chọn hình làm watermark

iều chỉnh lại í h thước hình v a hèn o ũng như ị trí sẽ đặt hình trên slide.
3.
Trang 184
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Đ ều chỉ íc c và v trí hình

4. Vào Picture Tools ngăn Format, nhóm Adjust.
 Chọn Color, vào nhóm Recolor và chọn một ki u t ong đ í dụ bạn chọn
ki u Green, Accent color 4 Light vì nó khá gần với màu nền của slide nhất.
Chọn kiểu Recolor

 Chọn Correction và chọn từ nhóm Brightness and Contrast một ki u nào
đ í dụ bạn chọn ki u Brightness: 0% (Normal) Contrast: 0% (Normal).
Trang 185
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọn kiểu Corrections

 họn nút Remove Background họn ùng hình ần gi lại nhấn ee
hanges đ hấ nhận thay đ i ết uả như hình sau
Loại bỏ nền của hình

au hi điều hỉnh hình ong bạn o nh Arrange t ong ngăn Format ủa
5.
Picture Tools họn Send Backward họn lệnh Send to Back.
Trang 186
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Hình làm watermark cho slide


Cách 2. D g vă bả àm at rmar

bước thực hiện như sau:

1. Trong chế độ Normal, bạn chọn slide cần thêm watermark
2. V o ngăn Insert, nhóm Text, chọn WordArt
Chọn kiểu Gradient Fill – Blue, Accent 1, Outline – White, Grow – Accent 2

3. Nhậ o ăn bản l “ ate a e o” Nắm vào nút tròn xanh bên trên WordArt
oay theo ngược chiều ki đồng hồ.
Trang 187
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Xoay WordArt

4. Vào nhóm Arrange, chọn Send Backward và chọn lệnh Send to Back. Tuy nhiên,
nội dung hí t n o d t đọ hưa được rõ. Bạn vào nhóm WordArt Styles, chọn
Text Fill và chọn lại màu nhạt hơn
Chọn màu ch cho WordArt

Câu 4. Xin cho biết cách tạo một mẫu template?

Trả l i:

PowerPoint cung cấp sẵn rất nhiều mẫu template, tuy nhiên chúng ta có th tự tạo nh ng template
đặc thù của i ng ình đưa o o e oint đ sau này s dụng. Một mẫu template bao gồm
nền slide, bộ màu, bộ font, các layout của slide, hình ảnh … o ậy, chúng ta sẽ tạo một template
mẫu gồm:
 Một background tô màu nền ki u Gradient
 Chèn một hình làm wartermark.
 ịnh dạng cho các placeholder Master title và Master text trên Slide Master
 Sắp xếp lại các placeholder Header & Footer trên Slide Master.


Trang 188
4. T y b ế cỉ bài thuyết trìnhbước thực hiện như sau:

1. Mở o e oint hương t ình sẽ tạo mới một bài thuyết trình trống.
Bài thuyết trình trống

2. V o ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master.
Bài thuyết trình trống trong chế độ Slide Master

3. Vào nhóm Background, chọn Background Styles và chọn Format Background…
hộp thoại Format Background xuất hiện, chọn ngăn Fill:
 Chọn ki u Gradient fill
 Tại Type chọn ki u Radial
 Tại Color chọn màu xanh Aqua, Accent 5, Darker 50%.
 Tất cả thông số khác gi nguyên
 Nhấn Close đ chấp nhận


Trang 189
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Tùy chỉnh màu cho Gradient

4. V o ngăn Insert, nhóm Images, chọn Picture, chọn hình Background06.jpg và chèn
vào Slide Master.

 iều chỉnh í h thước hình lại đặt nằm ở góc trái của slide.
 Vào Picture Tools ngăn Format, nhóm Adjust, chọn Remove Background
đ loại bỏ nền của hình.
 Vào nhóm Arrange, chọn Send Backward và chọn lệnh Send to Back.
Chuyển hình thành watermark cho Slide Master

5. Chọn placeholder Master title trên Slide Master
 V o ngăn Home, nhóm Font, chọn lại Font ch là Arial, cở ch là 44
 Chọn màu ch l a Blue in đậ Bold đỗ bóng (Text Shadow)
Trang 190
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Đ nh dạng cho Master title trên Slide Master

6. Chọn placeholder Master text trên Slide Master, v o ngăn Home, nhóm Font, chọn
lại Font ch là Arial, màu ch là màu xanh (Blue)
Đ nh dạng Master text và sắp xếp Header & Footer

7. Sắp xếp và thu nhỏ 3 placeholder của Header & Footer.

8. V o ngăn Slide Master, chọn lệnh Close Master View.

9. Vào File, chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện
 ặt tên tập tin Template tại hộp File name
 Chọn Save as type là PowerPoint Template (*.potx)
 Nhấn Save đ lưu

10. Các template tự tạo sẽ đượ o e oint lưu o thư ục Template và khi bạn tạo bài
thuyết trình mới theo template này thì tìm nó trong nhóm My template
Trang 191
4. T y b ế cỉ bài thuyết trình
Chọ y m la để truy cập vào các template t tạo ho c tải từ internet
Trang 192
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chươ g 5
àm v ệ vớ h ệ ứ g, h ạt ả h


Nội dung
1. Hiệu ứng ho ăn bản
2. Sao chép hiệu ứng
3. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho
4. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape
5. Hiệu ứng cho SmartArt
6. Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn ho â thanh đoạn phim
7. Hiệu ứng cho bảng bi u
8. Hiệu ứng ho đồ thị
9. Xóa bỏ hiệu ứng của đối tượng trên slide
10. Hiệu ứng chuy n slide
11. Tự động hoá bài thuyết trình
12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình
13. Hỏi đ
Trang 193
5 Làm v c v các ứ ạ cả
5
ác hiệu ứng và hoạt cảnh ho đối tượng trên slide là cách tốt nhất giúp bạn nhấn mạnh
C vào các thông tin cung cấ t n slide điều khi n dòng thông tin trong bài thuyết trình và
giú ngư i xem cảm thấy thí h thú hơn đối với bài thuyết trình của bạn. Bạn có th áp dụng hiệu
ứng o đối tượng trên từng slide riêng lẻ hoặc thực hiện công việc này trong slide master và
các slide layout nhằm tiết kiệm th i gian.

PowerPoint cung cấp rất nhiều hiệu ứng được chia làm 4 nhóm:

ệ ứ g Entrance. đối tượng dụng hiệu ứng sẽ uất hiện t n slide hoặ có xu

hướng di huy n từ b n ngo i slide o t ong slide
ệ ứ g Exit: C đối tượng dụng hiệu ứng sẽ biến ất hỏi slide hoặ u hướng

di huy n từ t ong slide a hỏi slide.
ệ ứ g Emphasis: Nhấn ạnh nội dung dụng hiệu ứng

ệ ứ g d h y : Hiệu ứng l đối tượng di huy n theo ột đư ng đi ui định

t ướ (Motion Paths).

Bạn có th tùy ý áp dụng một hay nhiều ki u hiệu ứng cho một đối tượng. Ngoài ra, bạn còn có
th thiết lập cho các âm thanh kèm theo hiệu ứng.

T ong hương n y húng ta sẽ cùng nhau tìm hi u các loại hiệu ứng và các ki u hoạt cảnh cho
Text, hình ảnh, shape, bảng bi u, đồ thị a t t slide… đ áp dụng vào bài thuyết trình diễn
của mình. Nhìn chung khi áp dụng hiệu ứng, chúng ta cần hú đi m sau:
 Chọn ki u hiệu ứng: 4 nhóm hiệu ứng đã n u t n
 Thiếp lập cấ độ mà hiệu ứng sẽ áp dụng l n đối tượng: cả đối tượng hay từng thành phần
của đối tượng. Thiết lậ h nh động ho đối tượng sau khi thực hiện xong hiệu ứng: đ i
màu, biến mất,...
 Thiết lập th i đi m, tố độ và số lần lặp của hiệu ứng: khi nhấp chuột hay là tự thực hiện
sau một th i gian ui định, thực hiện hiện hiệu ứng đồng th i hay sau một hiệu ứng khác,
tố độ thực hiện hiệu ứng nhanh hay chậm.
 Thiết lập thứ tự thực hiện hiệu ứng của đối tượng so với đối tượng khác trên slide


Trang 194
5 Làm v c v các ứ ạ cả


1. Hiệu ứ g h vă bản
Văn bản Te tbo l đối tượng được s dụng nhiều nhất trong bài thuyết trình. Do vậy,
Powerpoint xây dựng sẵn rất nhiều ki u hiệu ứng rất thú vị ho đối tượng này và chúng ta có th
thiết lập hiệu ứng đến từng dòng, từng ch hoặc từng ký tự t ong đoạn ăn bản. WordArt thực
chất ũng l ăn bản nên cách áp dụng hiệu ứng ho đối tượng n y ho n to n tương tự với
Textbox. Do vậy, phần này chỉ minh hoạ áp dụng hiệu ứng t n đối tượng Textbox.
Các cấ độ của vă bản trong Textbox
ả Tùy chọn hi u ứng cho các đ ạn vă bản trong Textbox

Nhóm vă bản Mô tả
Cả Textbox thực thi hiệu ứng một lần
As One Object
Tất cả đoạn ăn bản (dòng) trong Textbox thực thi hiệu ứng riêng lẻ
All Paragraphs
nhưng diễn a đồng th i.
As One
Thực thi hiệu ứng đến đoạn ăn bản thuộc cấp thứ nhất trong Textbox.
By 1st Level
Các dòng là cấp con của cấp thứ nhất không có hiệu ứng riêng.
Paragraphs
Thực thi hiệu ứng đến đoạn ăn bản thuộc cấp thứ hai trong Textbox.
By 2nd Level
Các dòng là cấp con của cấp thứ hai không có hiệu ứng riêng.
Paragraphs
Thực thi hiệu ứng đến đoạn ăn bản thuộc cấp thứ ba trong Textbox.
By 3rd Level
Các dòng là cấp con của cấp thứ ba không có hiệu ứng riêng.
Paragraphs
Thực thi hiệu ứng đến đoạn ăn bản thuộc cấp thứ tư t ong Te tbo
By 4th Level
Các dòng là cấp con của cấp thứ tư hông hiệu ứng riêng.
Paragraphs
Thực thi hiệu ứng đến đoạn ăn bản thuộc cấp thứ nă t ong Te tbo
By 5th Level
Paragraphs
Trang 195
5 Làm v c v các ứ ạ cả


ả Tùy chọn hi u ứng cho các từ các dò vă bản

Dò g vă bản Mô tả
Cả dòng thực thi hiệu ứng một lần
All at once
Thực thi hiệu ứng đến mỗi từ t ong d ng ăn bản
By word
Thực thi hiệu ứng đến mỗi ký tự t ong d ng ăn bản
By letterChúng ta sẽ thực hành áp dụng hiệu ứng ho đoạn ăn bản (Textbox) trong slide số “
ki u hi n thị” của bài thuyết trình đã tạo trong phần t ước.

bước thự như sau:

1. Trong chế độ Normal View, bạn chọn hộ ăn bản cần áp dụng hiệu ứng. Ví dụ, bạn
chọn hộ ăn bản bên trái trong slide số 3.
Chọn hộ vă bản

2. V o ngăn Animations trên Ribbon, nhóm Animation và nhấp chọn nút More đ mở
danh mục các hiệu ứng.
Các hi u ứng d ng sẵn
3. Ví dụ, bạn s dụng hiệu ứng Entrance với ki u Fly In trong hộp Animation Styles.
hi đ hộ ăn bản trên slide xuất hiện thêm số thứ tự là 1 ở đầu mỗi d ng ăn bản.
iều n y nghĩa đây l hiệu ứng sẽ được thự thi đầu tiên trên slide và khi thực hiện
hiệu ứng thì PowerPoint sẽ cho xuất hiện đồng th i các dòng trong hộ ăn bản.
Trang 196
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chọn kiểu hi u ứng Fly In

4. Bạn chọn nút Effect Options trong nhóm Animation và chọn ki u Fly In từ danh
sách. Bạn có th rê chuột lên các ki u hiệu ứng Fly In và xem kết quả th hiện trên
slide t ước khi quyết định chọn. Ví dụ, bạn chọn ki u From Bottom-Left nghĩa l
đoạn ăn bản sẽ bay từ g dưới bên trái lên vị trí của n đượ đặt trên slide.
Effect Options

5. Nếu thấy các ki u hiệu ứng không trong hộp Animation Styles còn ít quá, bạn chọn
tiếp nút More Entrance Effects... trong hộ n y hi đ hộp thoại Change
Entrance Effect xuất hiện với hơn 0 i u hiệu ứng cho bạn lựa chọn.
 Tích chọn vào hộp Preview Effect r i nhấp chuột vào tên các hiệu ứng và xem
kết quả th hiện trên slide.
 Sau khi chọn được một ki u vừa ý thì nhấn nút OK. Ví dụ, bạn chọn lại ki u
Flip
Trang 197
5 Làm v c v các ứ ạ cả
T ay đổi kiểu hi u ứng

Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao h vă bản

thiết lập các thông số hiệu ứng nâng cao cho hộ ăn bản. Bạn vào nhóm Advanced
Animation và chọn nút Animation Pane. Khung Animation Pane xuất hiện bên phải trong c a
s soạn thảo Normal View.
Mở khung Animation Pane
Trang 198
5 Làm v c v các ứ ạ cảThực hiện các tùy chọn nâng ao như sau:

1. Chọn lại hộ ăn bản bên trái trong slide số 3. hi đ t ong ngăn Animation Pane,
hiệu ứng đã thiết lậ ho đối tương tương ứng t n slide ũng được chọn.
2. Nhấp chuột vào nút ( ) bên phải tên của đối tượng đang họn đ mở danh sách lệnh.
Bạn hãy chọn lệnh Effect Options... hộp thoại tùy chọn cho hiệu ứng Fly In xuất hiện.
Tùy chọn cho hi u ứng Fly In
3. Tại ngăn Effect:
 Nhóm Settings:
 Direction: thiết lậ hướng bay như t ong tùy chọn ffe t O tions đã
thực hiện ở phần trên.
 Smooth start: hiệu ứng thực hiện chậ lú đầu
 Smooth end: hiệu ứng thực hiện chậm lúc cuối
 Bounce end: hiệu ứng rung lắc của đối tượng lúc cuối. Ví dụ bạn thiết
lập Bouce end là 0.5 giây (0.5 sec).
 Nhóm Enhancements:
 Sound: ui định có âm thanh hay không khi thực hiện hiệu ứng điều
chỉnh â lượng tại bi u tượng hình loa bên cạnh. Ví dụ, bạn chọn ki u
âm thanh là Camera.
 After animation: thiết lậ h nh động ho đối tượng sau khi thực hiện
xong hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn More Colors... và chọn màu xanh lá
ây Nghĩa l đoạn ăn bản sẽ đ i sang màu xanh sau khi thực hiện
ứng.
 Animate text: thiết lập phạm vi ảnh hưởng của hiệu ứng đến cả dòng
(All at once), từng từ (By word) hoặc từng ký tự (By letter) trong câu
kèm theo th i gian ch . Số phần t ă ng ao thì hoảng th i gian
ch càng lâu. Ví dụ, bạn chọn ki u By Word và th i gian ch là 10%
gi a các từ.Trang 199
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Thiết lập tùy chọn c ăE c

4. Tại ngăn Timing:

 Start: sự kiện thực hiện hiệu ứng như l h nhấp chuột (On Click), hiệu ứng
sẽ diễn a đồng th i với hiệu ứng t ướ đ ith e iouse hay l hiệu ứng sẽ
diễn ra sau một hiệu ứng n o đ fte e ious Ví dụ bạn chọn ki u After
Previous. Lưu ặc dù ta chọn l fte e ious nhưng hi bạn nhấp chuột
thì hiệu ứng vẫn sẽ thự thi dù hưa đến th i đi m vì hiệu lệnh nhấp chuột
được mặ định ưu ti n hơn.

 Delay: thiết lập th i gian ch t ước khi hiệu ứng bắt đầu thực thi. Ví dụ, bạn
thiết lập th i gian ch là 2 giây.

 Duration: thiết lập th i gian hay tố độ thực hiện hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn
tố độ thực hiện là 2 giây (2 seconds (Medium)).

 Repeat: thiết lập số lần thực thi lặp lại của hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn None đ
cho hiệu ứng chỉ thực hiện một lần.

 Tích chọn Rewind when done playing nếu muốn đối tượng bị trả về nơi uất
phát sau khi thực thi hiệu ứng.

 Triggers: gi mặ định không tùy chỉnh, chúng ta sẽ thảo luận về Trigger
trong phần sau.

5. Tại ngăn Text Animation:

 Group text: thiết lập cấ độ ăn bản trong hộ Te tbo được áp dụng hiệu
ứng. Văn bản trong Textbox bên trái có 2 cấp và ta muốn áp dụng hiệu ứng
cho mỗi d ng t ong ăn bản đ . Do vậy, bạn chọn Group text là By 2nd
Level Paragraphs.
Trang 200
5 Làm v c v các ứ ạ cả


 Automatically after: thiết lập th i gian ch t ước khi thực hiện hiệu ứng đây
chính là Delay b n ngăn Timing.

 Animate attached shape: chỉ xuất hiện khi bạn định dạng shape cho hộ ăn
vản. Và nếu tích chọn tùy chọn này thì shape sẽ thực thi hiệu ứng t ướ sau đ
mới đến các hiệu ứng của ăn bản chứa trong shape.

 In reverse order: các hiệu ứng sẽ thực thi theo trình tự ngược lại ăn bản có
nhiều dòng thì sẽ thực thi hiệu ứng cho dòng cuối t ướ d ng đầu sẽ thực thi
hiệu ứng sau cùng.
Thiết lập tùy chọ ă T x A ma

6. Nhấn nút OK sau khi thiết lập các thông số.

7. Nếu các hiệu ứng l đơn giản thì chúng ta có th thiết lập nhanh các thông số về hiệu
lệnh thực thi hiệu ứng, th i gian thực thi và th i gian ch t ước khi thực thi hiệu ứng.
Nếu trên slide có nhiều đối tượng áp dụng hiệu ứng là dùng các nút Move Earlier
đưa l n thự thi t ước) hoặc Move Later đưa uống thự thi sau đ sắp xếp trình tự
thực thi hiệu ứng của đối tượng trên slide.
Thiếp lập nhanh các tùy chọn

8. Nhấn nút Play trong khung Animation Pane hoặc nhấn nút Preview t ong ngăn
Animations của Ribbon đ e t ước kết quả áp dụng hiệu ứng trên slide.
Trang 201
5 Làm v c v các ứ ạ cả


ả Tùy chọ à động sau khi th c thi hi u ứng

à h ộng Mô tả
Thay đ i đối tượng ăn bản, shape) sang màu lựa chọn sau khi thực thi
Màu
hiệu ứng.
More Colors
Không h nh động gì thêm sau khi thực thi hiệu ứng.
D ’t Dim
n đối tượng sau khi thực thi hiệu ứng.
Hide After
Animation
n đối tượng sau khi nhấp chuột.
Hide on Next
Mouse Click
2. Sao chép hiệu ứng
Tính năng sao hé hiệu ứng (Animation Painter) gi a đối tượng mới được b sung vào
PowerPoint 2010. Nh tính năng n y th i gian thiết lập hiệu ứng ho đối tượng trong bài
thuyết t ình được rút ngắn rất nhiều. Chúng ta sẽ thực hành việc sao chép hiệu ứng từ hộ ăn
bản bên trái của slide 3 sang hộ ăn bản bên phải.

Thực hiện các bước như sau:

1. Chọn hộ ăn bản bên trái trong slide số 3.
2. V o ngăn Animations, nhóm Advanced Animation chọn lệnh Add Animation
Sao chép hi u ứng

sao chép hiệu ứng cho nhiều đối tượng cùng lúc, bạn l như sau:
3.
 T ước tiên, bạn phải tắt tính năng AutoPreview tại tùy chọn b n dưới nút
e ie t ong ngăn ni ations
 Tiếp theo, phải nhấp nút Animation Painter hai l n khi thực hiện lệnh sao
chép hiệu ứng.
 au đ lần lượt nhấp chuột l n đối tượng cần được áp dụng hiệu ứng.Trang 202
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Sao chép hi u ứng cho nhiề đố ợng


Thứ tự thực hiện hiệu ứng trên slide:
Thứ t th c hi n hi u ứng trên slide của các đố ợ că cứ vào v trí của
A ma a Đố ợng nằm trên sẽ th c c đối
ợng nằm d i.
3. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho
Khung Animation Pane bên phải c a s Normal View liệt kê danh mục các hiệu ứng đã thiết lập
ho đối tượng trên slide. Nh ng hiệu ứng nằ t n ùng độ ưu ti n ao hơn sẽ được
thự thi t ước, sau đ ới đến các hiệu ứng b n dưới. Do vậy, bạn cần phải sắp xếp thứ tự cho
các hiệu ứng t n slide theo đồ trình bày của mình khi thuyết trình.
Khung Animation Pane


Thực hiện bướ như sau:Trang 203
5 Làm v c v các ứ ạ cả


1. Chọn slide có nhiều đối tượng đượ đã thiết lập hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn slide số 3.
2. V o ngăn Animations, nhóm Advanced Animation chọn lệnh Animation Pane đ
mở hộp Animation Pane.
sắp xếp thứ tự thực thi hiệu ứng cho một đối tượng thì chọn hiệu ứng của đối
3.
tượng đ t ong hung Animation Pane và nhấ nút ũi t n hướng l n đ tăng độ ưu
tiên hoặc nhấ ũi t n hướng xuống đ giả độ ưu ti n hi thực thi.
ki m tra lại kết quả của việc sắp xếp, bạn nhấp vào nút Play đ e t ước sự thực
4.
thi hiệu ứng của đối tượng trên slide.

4. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape
Cách áp dụng hiệu ứng cho hình ảnh, clipart hay shape là giống nhau, phần này chúng ta sẽ thực
hành áp dụng hiệu ứng cho các hình ở slide 4.

Áp d ng hiệu ứng
Thực hiện bướ như sau:

1. Chọn hình on bướm bên trái trong slide số 4.
2. V o ngăn Animations, nhóm Animation và chọn một hiệu ứng từ Animation Style.
Ví dụ, bạn chọn ki u Spin từ nhóm Emphasis. Nhấp chuột vào nút Effect Options đ
tùy chọn thêm cho hiệu ứng vừa chọn nếu cần.
Chọn hi u ứng cho hình

3. Nếu thấy có ít hiệu ứng lựa chọn thì nhấp vào nút More Emphasis Effects đ mở
hộp thoại Change Emphasis Effect. Danh mụ hơn 0 hiệu ứng xuất hiện.

 Tích chọn vào hộp Preview Effect r i nhấp chuột vào tên các hiệu ứng và xem
kết quả th hiện trên slide.
 Sau khi chọn được một ki u vừa ý thì nhấn nút OK. Ví dụ, bạn hông thay đ i
ki u.
Trang 204
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Hộp thoại Change Emphasis Effect

Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho hình ảnh

Một h h đ truy cập hộp thoại tùy chọn hiệu ứng nâng ao ho đối tượng trên slide bằng
cách chọn đối tượng đã dụng hiệu ứng và nhấp vào nút Show Additional Effects Options tại
nhóm Animation t ong ngăn Animations.
Truy cập nhanh hộp thoại
Trang 205
5 Làm v c v các ứ ạ cảThực hiện các tùy chọn như sau:

12. Chọn hình on bướm bên trái trong slide số 4.
13. Nhấp vào nút Show Additional Effects Options tại nhóm Animation trong ngăn
Animations. Hộp thoại tùy chọn nâng cao cho hiệu ứng đã họn xuất hiện.
Thiết lập tùy chọn hi u ứng nâng cao cho hình ảnh

14. Tại ngăn Effect:
 Nhóm Settings: hông thay đ i trong phần
 Nhóm Enhancements:
 Sound: chọn ki u âm thanh Chime từ danh sách, tùy chỉnh â lượng
tại nút bi u tượng hình loa kế bên. Chọn No sound sẽ không có âm
thanh kèm theo hiệu ứng.
 After animation: Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này.
15. Tại ngăn Timing: tương tự như iệc thiết lập th i gian ho đối tượng ăn bản. Ví dụ
bạn chọn sự kiện xảy ra hiệu ứng là After Previous tại hộp Start, th i gian ch là 2
giây tại Delay, tố độ thực thi là 1 giây và không chọn lặp lại.
16. Nhấn nút OK sau khi hoàn tất.
17. Sao chép hiệu ứng ho hình on bướm bên phải trên slide.


Hiệu ứng di chuy ối tượng theo ư g dựng sẵn

minh họa cho việc áp dụng hiệu ứng di chuy n đối tượng t n slide theo đư ng đi định
sẵn, chúng ta hãy chèn thêm một hình ảnh vui vào slide số 5 trong bài thuyết trình và áp dụng
hiệu ứng Motion Path hình này.
Trang 206
5 Làm v c v các ứ ạ cảThự h nh theo bước sau:

1. Chọn slide số 5 trong bài thuyết t ình o ngăn Insert, nhóm Images và chọn lệnh
Picture. Bạn tì đến thư ục chứa hình và chèn một hình vào. Ví dụ, bạn chọn hình
dino.gif và nhấn nút Insert. ây l ột hình động đang bướ đi n n hi ết hợp với
Motion Path sẽ cho cả gi như l hú hủng long đang hạy.
Chèn hình vào slide

2. Bây gi chúng ta sẽ thiết lập hiệu ứng Motion Path cho chú khủng long con di
chuy n ngang qua slide. Bạn hãy di chuy n hình a hía g dưới bên phải ở ngoài
phạm vi của slide.
Dời hình ra ngoài slide

3. Chọn hình chú khủng long o ngăn Animations, nhóm Animation, chọn
Animation Styles và chọn Custom Path
Trang 207
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chọn kiể đ ờng di chuyển

4. Vẽ một đư ng gấp khúc nhẹ từ vị trí của hình chú khủng long ngang qua phần dưới
của slide như hình sau
Vẽ đ ờng di chuyển gấp khúc

5. Bạn chọn nút Preview trên Ribbon sẽ thấy được hiệu ứng thực thi. Tuy nhiên tố độ
di chuy n quá nhanh, bạn hãy chọn lại hình chú khủng long và vào nhóm Timing trên
ngăn Animations đ thiết lập lại t ng th i gian thực thi hiệu ứng tại hộp Duration là
6 giây và chọn tùy chọn After Previous tại hộp Start.
Thiết lập lại thời gian th c thi hi u ứng

thú vị hơn bạn hãy chọn tiếp nút Show Additional Effect Options đ mở hộp
6.
thoại tùy chọn hiệu ứng nâng cao. Bạn v o ngăn Timing đến hộp Repeat và chọn
Until End of Slide đ ho h nh động di chuy n của chú khủng loang sẽ được lặp lại
đến khi chuy n sang slide khác.
Trang 208
5 Làm v c v các ứ ạ cả


5. Hiệu ứng cho SmartArt
PowerPoint cho phép chúng ta áp dụng hiệu ứng cho SmartArt và các thành phần trong SmartArt
như Te t ha e hình ảnh....

ả Hi u ứng cho các thành ph n trong SmartArt

ệ ứg Mô tả
Hiệu ứng sẽ dụng l n ả at t như l ột hình ảnh
As one object
Tất ả sha e t ong a t t sẽ đượ thự thi hiệu ứng đồng th i i
All at once
h nhau ủa hiệu ứng ho a t t i u As one object và All at once là
hi oay hình hẳng hạn thì i u As one object sẽ oay ả at t n
i u All at one thì sha e t ong a t t sẽ đồng loạt oay
ội sha e t ong at t sẽ lần lượt thự thi hiệu ứng
One by one
Tất ả sha e ùng ột nh nh sẽ thự thi hiệu ứng đồng th i i u hiệu
By branch one
ứng n y thư ng dụng t ong a t t i u sơ đồ t hứ organization
by one
chart) hoặ sơ đồ ây hierarchy).
Tất ả sha e ùng ấ sẽ thự thi hiệu ứng đồng th i
By level at
once


Áp d ng hiệu ứng cho SmartArt ki u danh sách
Thự h nh theo bước sau:

1. Chọn SmartArt dạng danh sách trên slide số 2
2. V o ngăn Animations, nhóm Animation, chọn More đ mở hộp Animation Styles,
chọn lệnh More Entrance Effects... hộp thoại Change Entrance Effect xuất hiện
3. Bạn chọn ki u Pinwheel tại nhóm Exciting và nhấn nút OK.
Trang 209
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chọn kiểu hi u ứng Pinwheel

4. Chọn Effect Options và chọn ki u One by One. Tùy chọn thêm th i gian cho hiệu
ứng tại nhóm Timing: Start chọn After Previous, Duration là 2 giây và Delay là 0.5
giây.
Tùy chọn hi u ứng cho SmartArtÁp d ng hiệu ứng cho SmartArt ki u Picture
Thự h nh theo bước sau:

1. Chọn SmartArt dạng danh sách trên slide số 7
2. V o ngăn Animations, nhóm Animation, chọn ki u Zoom tại Animation Styles.
3. Vào Effect Options chọn One by OneTrang 210
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chọn kiểu hi u ứng One by One

4. Vào nhóm Timing, chọn lại After Previous tại hộp Start, chọn 1.5 giây tại hộp
Duration và chọn 0.5 giây tại hộp Delay.


6. Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn cho âm thanh và ạn phim

th đ nh dấu boo a th i đi thú ị t n đoạn hi hoặ â thanh t ong
Chúng ta
b i thuyết t ình au đ boo a n y đượ s dụng như l đi đ í h hoạt ột hiệu
ứng hoặ nhảy đến ột ị t í định t ong đoạn ideo

Thêm và xóa bookmark

Thự h nh theo bước sau:

1. Chọn slide chứa audio hoặc video. Ví dụ, bạn chọn đoạn phim bên trái trong slide 8.
2. Nhấn nút Play t n thanh điều khi n nằ dưới đoạn phim.
đ nh dấu một đi m trên video hoặc audio:
3.
 Nếu là video: vào Video Tools, ngăn Playback, nhóm Bookmarks, chọn lệnh
Add Bookmark.
 Nếu là audio: vào Audio Tools, ngăn Playback, nhóm Bookmarks, chọn lệnh
Add Bookmark.
L nh bookmarkTrang 211
5 Làm v c v các ứ ạ cả


4. Thự hiện lại bướ đ tạo th boo a h
Đá dấ các đ ạ íc m

uốn a bỏ boo a n o đ đã tạo bạn họn l n boo a ần a t n thanh
5.
điều hi n nằ dưới ideo hoặ audio ồi thự hiện lệnh sau:
 Nếu là video: vào Video Tools, ngăn Playback, nhóm Bookmarks, chọn lệnh
Remove Bookmark.
 Nếu là audio: vào Audio Tools, ngăn Playback, nhóm Bookmarks, chọn lệnh
Remove Bookmark.


Thiết lập các tùy chọn cho âm thanh

Khi chèn một tập tin âm thanh vào slide thì PowerPoint mặ định tập tin âm thanh này chỉ được
phát khi bạn nhấp chuột lên nó. Phần này, chúng ta sẽ thực hiện một số tùy chịnh đ tập tin âm
thanh phát và dừng theo ý muốn của mình.
Thự h nh theo bước sau:

1. Chọn slide chứa audio. Ví dụ, bạn chọn âm thanh trong slide 7.
2. Vào Audio Tools ngăn Playback, nhóm Audio Options
 Volume: thiết lập mứ â lượng cho audio
 Start: thiết lập sự kiện nào xảy ra thì phát âm thanh.
 Automatically: âm thanh tự động h t hi slide được trình chiếu. Ví
dụ, bạn chọn Automatically.
 On Click: âm thanh được phát khi kích chuột
 Play across slides: âm thanh được phát liên tục khi chuy n sang các
slide khác.
 Hide During Show: nếu chọn tùy chọn n y đ bi u tượng hình loa sẽ được ẩn
trên slide khi trình chiếu. Ví dụ, bạn không chọn tùy chọn này.
 Loop until Stopped: nếu chọn tùy chọn này sẽ phát âm thanh liên tụ ho đến
khi có một lệnh dừng xảy ra, chẳng hạn như l hi huy n sang slide khác


Trang 212
5 Làm v c v các ứ ạ cả


hoặc bạn kích chuột bấm nút dừng t n thanh điều khi n âm thanh khi trình
chiếu. Nếu tùy chọn Loop until Stopped được chọn kết hợp với tùy chọn Play
across slides tại hộp Start thì âm thanh sẽ được phát tiếp tục và lặp lại đến hết
bài báo cáo khi trình chiếu. Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này.
Tùy chỉnh cho âm thanh

3. Bạn có th tùy chỉnh thêm hiệu ứng cho âm thanh trên slide bằng cách chuy n qua
ngăn Animations, nhóm Animation và chọn Show Additional Effect Options ( ).
Hộp thoại Play Audio xuất hiện:
 Ngăn Effect:
 Tại Start playing: thiết lậ điều kiện đ phát âm thanh
 From beginning: sẽ phát âm thanh từ đầu. Ví dụ bạn chọn tùy
chọn này.
 From last position: sẽ phát tiếp âm thanh từ vị t í đi m dừng
t ước kia
 From time: thiết lập th i gian bắt đầu trong tập tin âm thanh sẽ
được phát.
 Tại Stop playing: thiết lậ điều kiện dừng phát âm thanh
 On click: khi kích chuột
 After current slide: sau khi chuy n sang slide mới. Ví dụ, bạn
chọn tùy chọn này.
 After: thiết lập cho âm thanh sẽ tiếp tục phát sau khi khi trình
chiếu tiếp một số slide n a.
Trang 213
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Nă E c lay A d

 Ngăn Timing:
 Start: bạn chọn After Previuos
 Delay: không cần ch nên cho Delay là 0 giây.
 Duration: bỏ trống đây ặ định l độ dài th i gian của âm thanh
 Repeat: tùy chọn số lập lặp lại. Until End of Slide đang được chọn vì
nó chính là tùy chọn Loop until Stop mà bạn đã thiết lập ở bước 2.
Nă E c lay A d
Trang 214
5 Làm v c v các ứ ạ cả


 Ngăn Audio Settings: thiết lập mứ â lượng và tùy chọn ẩn bi u tượng hình
loa khi trình chiếu tại Display options. Ngoài ra, PowerPoint còn cung cấp
thông về độ dài của âm thanh và tình trạng tậ tin lưu t .
Nă Ad S

4. Kích chuột vào nút OK đ đ ng hộp Play Audio.
5. Bạn mở ngăn Animation Pane và sắp xếp lại thứ tự thực thi các hiệu ứng ho đối
tượng t n slide Thông thư ng chúng ta sẽ ho â thanh h t ngay sau hi đến lượt
slide chứa nó trình chiếu. Do vậy bạn di chuy n hiệu ứng ho đối tượng âm thanh lên
đầu danh sách các hiệu ứng.


Thiết lập các tùy chọn cho phim

Thiết lập các tùy chọn ho đoạn video nhúng trong bài thuyết t ình ũng tương tự như thiết
lập tuỳ chọn cho âm thanh.
Thự h nh theo bước sau:

1. Chọn slide chứa video. Ví dụ, bạn chọn video bên trái trong slide 8.
2. Vào Video Tools ngăn Playback, nhóm Video Options
 Volume: thiết lập mứ â lượng cho audio
 Start: thiết lập sự kiện nào xảy ra thì phát âm thanh.
 Automatically: âm thanh tự động h t hi slide được trình chiếu. Ví
dụ, bạn không chọn tùy chọn này.
 On Click: âm thanh được phát khi kích chuột.
 Play Full Screen: phát phim chế độ toàn màn hình. Ví dụ, bạn không chọn tùy
chọn này.

Trang 215
5 Làm v c v các ứ ạ cả


 Hide While Not Playing: ẩn phim khi không phát. Ví dụ, bạn không chọn tùy
chọn này.
 Loop until Stopped: nếu chọn tùy chọn này sẽ phát phim liên tụ ho đến khi
có một lệnh dừng xảy ra, chẳng hạn như l hi huy n sang slide khác hoặc
bạn kích chuột bấm nút dừng t n thanh điều khi n phim khi trình chiếu.
 Rewind after Playing: trả phim về lại từ đầu sau phi phát xong. Ví dụ, bạn
chọn tùy chọn này.
Tùy chỉnh cho video

3. Bạn có th tùy chỉnh thêm hiệu ứng cho phim trên slide bằng cách chuy n ua ngăn
Animations, nhóm Animation và chọn Show Additional Effect Options ( ). Hộp
thoại Play Audio xuất hiện:
 Ngăn Effect: Không nên thiết lập gì thêm
 Ngăn Timing: chọn lại After Previous tại hộp Start, các thông số khác gi
theo mặ định.
 Ngăn Video Settings: điều chỉnh â lượng video tại Play options. Hai tùy
chọn còn lại đã t ình b y ở bước 2.
Tùy chọn hi u ứng cho video

Sắp xếp lại trình tự thực thi các hiệu ứng ho đối tượng trên slide trong khung
4.
Animation Pane.
5. Bạn sao chép hiệu ứng đã thiết lập cho video bên trái sang video bên phải trên slide và
a đi bookmark trên video bên phải. Bạn hãy chọn thêm Hide While Not Play tại
nhóm Video Options t ong ngăn Playback ho đoạn video này.
Trang 216
5 Làm v c v các ứ ạ cả


S d ng trigger
Phần này, chúng ta sẽ thực hành s dụng t igge đ kích hoạt một hiệu ứng khác trên slide số 8
t ong hi h t đoạn phim quảng cáo Office 2010. Chúng ta sẽ chèn thêm một WordArt vào slide,
áp dụng hiệu ứng ho o d t n y sau đ s dụng t igge đ kích hoạt hiệu ứng cho WordArt
khi video phát tới đoạn đã đượ đ nh dấu t ướ đ

Thự h nh theo bước sau:

1. Chọn slide chứa video. Ví dụ, bạn chọn slide 8.
2. Hãy o ngăn Insert, nhóm Text, chọn lệnh WordArt, chọn ki u Fill – Red, Text 2,
Outline – Background 2 và nhậ o đoạn ăn bản sau “Office 2010: The Movie”
trong hộp Your text here. au đ thu nhỏ và di chuy n WordArt xuống nằ b n dưới
đoạn quảng cáo Office bên trái.
Chèn WordArt vào slide

3. Chọn WordArt, o ngăn Animations, nhóm Animation chọn ki u hiệu ứng
Float In và chỉnh lại Duration là 3 giây bên nhóm Timing đ th i gian thực thi hiệu
ứng đượ lâu hơn

4. Thiết lập trigger như sau:
 Chọn WordArt
 V o ngăn Animations, nhóm Advanced Animation, chọn lệnh Trigger, chọn
On Bookmark sau đ họn Bookmark 1.
Trang 217
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Thiết lập trigger cho WordArt

5. Nhấn vào nút Preview t n Ribbon t ong ngăn Animations đ xem kết quả áp dụng
Trigger hoặc nhấn t hợp phím đ trình chiếu bài thuyết trình bắt đầu từ
slide hiện hành.
WordArt xuất hi n khi phim phát t i bookmark7. Hiệu ứng cho bảng bi u
PowerPoint không có nhiều tùy chọn hiệu ứng ho đối tượng là bảng bi u. Chúng ta chỉ có th áp
dụng hiệu ứng lên toàn bộ bảng bi u giống như l dụng hiệu ứng cho một hình ảnh.

Thực hành theo bước sau:

1. Chọn slide chứa bảng bi u trong bài thuyết trình. Ví dụ, bạn chọn bảng trong slide 10.
2. V o ngăn ni ations nh ni ation họn ki u hiệu ứng là Wheel. Chọn tiếp
lệnh Effect Options bên cạnh và chọn 2 Spokes.Trang 218
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Tùy chọn hi u ứng & hình ảnh khi th c thi hi u ứng cho bảng biểu

3. Qua nhóm Timing đ thiết lập th i gian cho hiệu ứng:
 Tại Start: chọn After Previous
 Tại Duration: thiết lập th i gian thực thi hiệu ứng trong vòng 2 giây
 Tại Delay: thiết lập cho thực thi hiệu ứng ngay lập tức, th i gian ch là 0 giây
Thiết lập thời gian cho hi u ứng

4. Tại nhóm Animation, nhấp vào lệnh Show Additional Effect Options đ mở hộp tùy
chọn nâng cao. Tại đây bạn có th chọn th â anh đi è hiệu ứng là Breeze
chẳng hạn và các tùy chọn h đ mặ định.


8. Hiệu ứ g h ồ thị
ồ thị t ong o e oint ũng l đối tượng được quan tâm nhiều với khá nhiều tùy chọn khi thiết
lập hiệu ứng ì đồ thị rất thư ng được s dụng trong các báo cáo. Chúng ta có th áp dụng hiệu
ứng cho cả đồ thị hoặ đến từng thành phần t ong đồ thị như huỗi, các nhóm, từng thành
phần trong chuỗi hoặc trong nhóm.

ả Tùy chọn nhóm áp d ng hi u ứ đ ồ th

Mô tả
Nhóm
Thực thi hiệu ứng trên toàn bộ đồ thị
As One Object
Thực thi hiệu ứng trên từng chuỗi số liệu
By Series
Thực thi hiệu ứng trên từng loại số liệu
By Category
Thực thi hiệu ứng trên từng thành phần trong các chuỗi số liệu
By Element in Series
By Element in Category Thực thi hiệu ứng trên từng thành phần trong các loại số liệu


Trang 219
5 Làm v c v các ứ ạ cảThự h nh theo bước sau:

1. Chọn đồ thị trên slide trong bài thuyết trình. Ví dụ, bạn chọn đồ thị trong slide số 10.
2. V o ngăn Animations, nhóm Animation, chọn ki u hiệu ứng Fade
3. Chọn tiếp lệnh Effects Options và chọn ki u By Category
Tùy chọn hi u ứ c đồ th

4. Chuy n sang nhóm Timing đ thiết lập th i gian cho các hiệu ứng. Ví dụ, bạn chọn
After Previous tại hộp Start, chọn Duration là 1 giây và 0 giây cho Delay.
tùy chọn th tính năng nâng ao thì họn lệnh Show Additional Effect
5.
Options tại nhóm Animation.
 Tại ngăn Effect:
 Sound: chọn â thanh l Lase điều chỉnh â lượng tại bi u tượng
hình loa bên cạnh.
 After animation: chọn cho các cột đồ thị chuy n sang màu xanh sau
khi thực thi hiệu ứng.
 Tại ngăn Timing: hông điều chỉnh gì thêm so với bước 4
 Tại ngăn Chart Animation:
 Tại Group chart đã thấy chọn By atego y ì ta ta đã họn tại Effect
Options ở bước 3.
 Bỏ tùy chọn Start animation by drawing the chart background đ
không thực thi hiệu ứng cho nền của đồ thị.
Trang 220
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Tùy chọn nâng cao cho hi u ứng đồ th

6. Nhấp nút OK đ đ ng hộp tùy chọn nâng cao và nhấn nút Preview t n Ribbon đ
e t ước kết quả thực thi hiệu ứng.

9. Xóa bỏ hiệu ứng của ố tượng trên slide

o e oint hông tính năng o h ng loạt các hiệu ứng đã thiết lậ ho đối tượng trên các
slide trong bài thuyết trình mà chúng ta phải xóa hiệu ứng cho từng đối tượng.

bước xoá hiệu ứng ho đối tượng:

1. Chọn đối tượng t n slide đang hiệu ứng. Ví dụ bạn chọn Smart Art trong slide 2
Chọn Smart Art c n xóa hi u ứng

2. V o ngăn Animations, nhóm Animation, chọn None từ danh mục hiệu ứng
Trang 221
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chọ N để loại bỏ hi u ứ c đố ợng10. Hiệu ứng chuy n slide
Các phần trên các bạn đã tạo được hiệu ứng ho đối tượng ăn bản đồ thị, hình ảnh. Phần
này sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng khi chuy n từ một slide này sang slide khác (transitions)
trong bài thuyết trình. o e oint 0 0 đã b sung thêm khá nhiều hiệu ứng mới rất hấp dẫn khi
trình chiếu đặc biệt là các hiệu ứng 3-D.

Áp d ng hiệu ứng chuy n slide


Thực h nh theo bước sau:

3. Mở bài thuyết trình cần áp dụng hiệu ứng chuy n slide. Ví dụ, bạn hãy mở bài thuyết
t ình húng ta đã tạo và thực hành trong các phần t ước.
4. Chọn slide cần áp dụng hiệu ứng chuy n slide. Ví dụ, bạn chọn slide đầu tiên trong
bài thuyết trình.
5. V o ngăn Transitions trên Ribbon, vào nhóm Transition to This Slide và chọn ki u
hiệu ứng Doors trong danh mục dựng sẵn.
Chọn kiểu Transition

6. Chọn lệnh Effect Options và tùy chọn thêm cho ki u hiệu ứng Doors vừa chọn. Ví
dụ, bạn vẫn chọn là Vertical.Trang 222
5 Làm v c v các ứ ạ cả


7. Chuy n đến nhóm Timing đ thiết lập th i gian cho hiệu ứng Transition:
 Sound: ví dụ bạn chọn âm thanh khi chuy n slide là Chime
 Duration: thiết lập th i gian thực thi hiệu ứng chuy n từ slide này sang slide
khác. Ví dụ, bạn chọn là 2 giây đ có tố độ thực thi vừa phải và dễ quan sát.
 Chọn On Mouse Click: thì sẽ chuy n sang slide khác nếu nhấp chuột trong
khi trình chiếu. Nên chọn tùy chọn này.
 Tại hộp After: thiết lập số phút:giây (mm:ss) sẽ tự động chuy n sang slide
khác khi vẫn hưa hiệu lệnh kích chuột. Tùy chọn này phải có khi muốn
xây dựng bài thuyết trình tự động trình chiếu. Ví dụ, bạn chọn After là 8 giây.
Trong thực tế, chúng ta cần tính toán th i gian sao cho khán giả có th đọc hết
nội dung trên slide t ước khi chuy n sang slide khác.
Tùy chọn thời gian cho Transition

lide đầu ti n đã thiết lập xong hiệu ứng Transition.
8.
 Nhấn nút Apply To All trong nhóm Timing sẽ áp dụng thiết lập Transition
trên cho tất cả các slide trong bài thuyết t ình hi đ tất cả các slide sẽ có
hiệu ứng Transition giống nhau.
 Bạn lặp lại bướ 5 đ thiết lập hiệu ứng Transition cho các slide khác
trong bài thuyết trình với các tùy chọn hiệu ứng độc lập với nhau. Việc làm
này sẽ tốn nhiều th i gian nhưng b i thuyết trình sẽ sinh động thu hút hơn
Ngoài ra, nội dung của mỗi slide là khác nhau nên th i gian thực thi hoặc ch
chuy n slide của mỗi slide là khác nhau.


Xóa bỏ hiệu ứng chuy n slide

Việc xóa bỏ các thiết lập hiệu ứng chuy n slide rất đơn giản. Chúng ta có th xóa bỏ hiệu ứng
chuy n slide cho từng slide riêng lẻ hoặc thực hiện đồng loạt trên tất cả các slide.

bước xoá hiệu ứng chuy n slide:

1. Chọn một hay nhiều slide cần xoá hiệu ứng chuy n slide
2. V o ngăn Transitions, nhóm Transition to This Slide và chọn None đ hủy bỏ hiệu
ứng chuy n slide ho slide đang họn.
Trang 223
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chọ N để xóa hi u ứng chuyển slide

3. Nếu bạn chọn thêm lệnh Apply To All bên nhóm Timing thì sẽ xóa hết hiệu ứng
chuy n slide trong bài thuyết trình.
Xóa tất cả hi u ứng chuyển slide11. Tự ộng hoá bài thuyết trình
Trong một số t ư ng hợp, chúng ta cần xây dựng bài thuyết trình với mụ đí h t ình hiếu một
cách tự động và không có ngư i thuyết t ình hướng dẫn trong phần này sẽ giúp bạn thực
hiện điều đ

Một bài thuyết trình tự hành phải đảm bảo điều kiện sau:

 Hiệu ứng chuy n slide khi áp dụng phải chọn thêm tùy chọn After và thiết lập th i gian
ch chuy n slide cho tất cả các slide.
 Khi áp dụng hiệu ứng ho đối tượng trên tất cả các slide phải s dụng tùy chọn After
Previous hoặc With Previous tại Start.
 Chọn thêm t s y t ‘Es ’ t ong ngăn Slide Show, nhóm Set Up, lệnh
Set Up Slide Show đ tự động trình chiếu lặp lại bài thuyết trình khi kết thúc.

Thự h nh theo bước sau:

1. Mở bài thuyết trình cần áp dụng tự động.
2. Vào từng slide, chọn đối tượng đã dụng hiệu ứng o ngăn Animations,
nhóm Timing, chọn lại After Previous tại hộp Start.
Trang 224
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Tùy chọn After Previous trong Animations

3. Vào từng slide o ngăn Transitions, nhóm Timing, chọn After và thiết lập th i
gian ch chuy n silde.
Tùy chọn After trong Transitions

4. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, lệnh Set Up Slide Show, chọn lệnh Loop
t s y t ‘Es ’.
Hộp thoại Set Up Show
Trang 225
5 Làm v c v các ứ ạ cả


12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệ h ề hướng trong bài thuyết trình
Với nút điều i n hoặ si u li n ết hy e lin đặt đúng h t ong b i thuyết t ình sẽ
giú iệ t ình b y đượ dễ d ng hơn t ong iệ di huy n hoặ nhảy đến ột nội dung n o đ
t ong hoặ ngo i b i thuyết t ình húng ta th tạo si u li n ết ho đối tượng t ong b i
thuyết t ình như Te tbo sha e hình ảnh bảng bi u e- ail tậ tin ủa ứng dụng h …
địa hỉ inte net e- ail hoặ địa hỉ ft sau hi nhậ o hộ ăn bản sẽ đượ o e oint tự
động huy n th nh si u li n ết:
ịa hỉ b: địa hỉ bắt đầu bằng htt : hoặ

ịa hỉ -mail: huỗi tự hông hoảng t ắng hiệu ở gi a

ịa hỉ m y hủ FT : địa hỉ bắt đầu bằng ftp://ết ế một s d h tr g g bà th yết trì h

Thự h nh theo bước sau:

1. Chọn ăn bản hoặ đối tượng cần gán thêm hyperlink. Ví dụ, bạn hãy chọn ăn bản
“ i osoft o e oint 0 0” t ong slide đầu ti n đ th li n đến đến slide số 10
trong bài thuyết trình.
Chọ vă bản c n thêm hyperlink

2. V o ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink hoặc nhấn t hợp phím tắt
.
3. Chọn Place in this Document tại khung Link to
4. Thực hiện bước sau:
 Liên kết đến một trình chiếu tùy biến (custom show) trong cùng bài thuyết
trình. Cách tạo custom show sẽ t ình b y t ong hương sau
 Chọn một custom show mà bạn muốn nhảy đến khi trình chiếu bài
thuyết trình trong hộp Select a place in this document.
 Chọn thêm Show and return đ khi trình chiếu xong custom show sẽ
trở lại slide chứa hyperlink này.
Trang 226
5 Làm v c v các ứ ạ cả


 Liên kết đến một slide trong cùng bài thuyết trình: chọn tên slide muốn liên
kến tới trong danh sách các slide trong hộp Select a place in this document.
Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này và chọn slide số 10.
Chọn liên kế đến slide số để


 Text to Display c í là ộ d đ ạ vă bả mà bạ c ọ ế ay
đổ ày đ ạ vă bả ld c ay đổ
 ScreenTip: m c đ c yl c í là đ a c ỉ của RL c
đ ờ d đế ậ ế bạ m ố ay đổ Sc T ấ và
Sc T và ậ ợ và


ết ế một s d h bà th yết trì h

Thực hành theo bước sau:

1. Chọn hộ ăn bản thứ hai trong slide số 2. Chúng ta sẽ th hy e lin ho n đ liên
kết đến slide “ n i h You esentation” t ong b i giới thiệu về phần mềm
o e oint 0 0 “PowerPoint 2010Sample.pptx”
2. V o ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink. Hộp thoại Insert Hyperlink
xuất hiện.
Trang 227
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chọn hộ vă bản số Sma A để thêm hyperlink

ưới khung Link to, chọn lệnh Existing File or Web Page và tì đến họn b i
3.
thuyết t ình hứa slide ần li n ết đến t ong hung Loo in Ví dụ bạn họn tậ tin
tên là PowerPoint 2010Sample.pptx
Chọn bài thuyết trình

4. Chọn nút lệnh Bookmark… hộp thoại Select Place in Document xuất hiện. Bạn
chọn o t n slide “ n i h You esentation”
Trang 228
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chọn slide c n liên kế đến

5. Nhấn nút OK đ đ ng hộp thoại và nhấn tiếp nút OK đ đ ng hộp thoại Insert
Hyperlink.

Nếu bạn có liên kế đến một slide trong một bài thuyết trình ph thì bạn c n
phải sao chép bài thuyết trình ph này kèm theo bài thuyết trình chính khi di
chuyển sang một máy tính khác. Bạ l bà yết trình ph kia chung
m c v i bài thuyế c í để thuận ti n khi di chuyển sang máy khác.
ô đ ợc đổi tên, di chuyể đ ác c xóa bài thuyết trình
ph nếu không muốn hyperlink mất tác d đ ợc kích vào trong lúc
trình chiếu.ết ế một ịa hỉ thư ệt

Bạn th tạo ột hy e lin đ ở ột hương t ình uản l e- ail ặ định t n y tính
tạo ới ột e- ail đ g i ho ai đ ới địa hỉ tựa đề do bạn thiết lậ sẵn

Thự h nh theo bước sau:

1. Chọn slide đầu tiên, bạn dùng vẽ thêm một shape hình mặt ư i trên slide này.
 V o ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn lệnh Shapes
 Chọn shape Smiley Face và vẽ vào slide.
Trang 229
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chèn thêm shape vào slide

họn sha e ừa ẽ húng ta sẽ li n ết n ới ột địa hỉ e- ail Bạn o ngăn
2.
họn Hyperlink
Insert, nhóm Links
3. Tại hung Link to họn E-mail Address
Sd y l để ọ ả l và -mail

4. T ong hộ E-mail address bạn nhậ o địa hỉa e- ail ình uốn g i thư
đến hoặ họn từ danh s h Recently used e-mail addresses nếu sẵn
5. T ong hộ Subject: nhậ tựa đề ho e-mail


Tạ ết ế ịa hỉ bh m y hủ FT

hần t ướ bạn đã tạo hy e lin đến ột slide t ong ngo i b i thuyết t ình từ ột đoạn ăn
bản hoặ từ ột hộ ăn bản T ong hần n y bạn sẽ thự h nh tạo hy e lin đến ột t ang eb
hay y hủ FT từ ột hình ảnh

Trang 230
5 Làm v c v các ứ ạ cảThự h nh theo bước sau:

1. Chọn slide đầu tiên. Chúng ta sẽ chèn thêm một hình logo Office nho nhỏ vào slide
này và dùng nó liên kết với địa chỉ trang web Office.com.
 V o ngăn Insert, nhóm Images, chọn lệnh Picture
 Chọn hình OfficeOnline.jpg và nhấn nse tt đ chèn vào slide
Chèn logo Office Online vào slide

2. Nhấ hải huột l n logo ừa hèn o họn lệnh Hy e lin … hộ thoại nse t
Hy e lin uất hiện
Truy cập l nh Hyperlink bằng phải chuột

họn Existing File or Web Page tại hung Link to nhậ địa hỉ
3.
http://office.microsoft.com o hộ Address.
Trang 231
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Tạ y l đế a c l của c

4. Nhấ nút OK ho n tất


Tạ ết ế tậ t a g ư tr ah tr mạng nội bộ

húng ta th tạo li n ết đến tậ tin theo h tương tự như t n nhưng thay ì nhậ địa
hỉ t ang eb thì bạn tì đến tậ tin đang lưu t tn y tính hoặ t n ạng nội bộ L N
T ong hần n y húng ta sẽ dụng nút lệnh tion button o b i thuyết t ình


ả ác l d ẵ
Nút Hyperlink ế
Tên
Back hoặ Previous Về slide liền t ướ t ong b i thuyết t ình

Forward hoặ Next ến slide liền t ướ t ong b i thuyết t ình

Về slide đầu ti n t ong b i thuyết t ình
Beginning

ến slide uối ùng t ong b i thuyết t ình
End

Về slide đầu ti n t ong b i thuyết t ình
Home

ặ định l hông l gì bạn hải tự thiết lậ h nh động ho
Information
n
T ở ề slide ới e t ướ đ
Return

ặ định l hông l gì bạn hải tự thiết lậ h nh động ho
Movie
n h t đoạn hi hẳng hạn
ặ định l hông l gì bạn hải tự thiết lậ h nh động ho
Document
n ở tậ tin n o đTrang 232
5 Làm v c v các ứ ạ cả


h t â thanh do bạn họn nếu bạn hông họn thì PowerPoint
Sound
sẽ h t â thanh đầu ti n t ong danh s h â thanh huẩn ủa
n (Applause).
ặ định l hông l gì bạn hải tự thiết lậ h nh động ho
Help
n lin đến ột tậ tin hướng dẫn n o đ
ặ định l hông l gì bạn th nhậ ăn bản o thiết
None
lậ h nh động ho n


ả ác yc ọ y l

Thự h ệ
Hyperlink to
tùy họn n y thự hiện h nh động giống như t n ủa n e lại
Previous Slide
bảng t n
Next Slide
First Slide
Last Slide
Last Slide Viewed
ừng t ình hiếu
End Show
ở hộ thoại Lin to usto ho từ đ bạn họn usto sho uốn
Custom Show …
huy n tới
ở hộ thoại Hy e lin to lide từ đ bạn họn slide uốn huy n tới
Slide …
ở hộ thoại Hy e lin to RL từ đ bạn nhậ o địa hỉ t ang
URL …
eb uốn huy n tới
ở hộ thoại Hy e lin to Othe o e oint esentation từ đ bạn
Other PowerPoint
họn tậ tin thuyết t ình h uốn huy n tới
Presentation …
ở hộ thoại Hy e lin to Othe File từ đ bạn họn tậ tin uốn ở
Other File …
l n Nếu l tậ tin h o e oint thì ứng dụng tương ứng sẽ đượ ở
l n đồng th i ới tậ tinThự h nh theo bước sau:

1. Chọn slide chứa đồ thị trong bài thuyết trình. Chúng ta sẽ vẽ thêm một nút lệnh đ khi
nhấn nút sẽ thực thi việc mở một tậ tin el lưu số liệu thống kê về thị phần trình
duyệt eb t ong nă 00
 V o ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn lệnh Shapes
 ến nhóm Action Buttons, bạn chọn ki u nút Document và vẽ một nút nhỏ
vào slide bên cạnh tựa đề của slide. Hộp thoại Action Settings xuất hiện.
Trang 233
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Thêm nút l nh vào slide

2. Bạn chọn hộp Hyperlink to và chọn Other File… hộp thoại Hyperlink to Other
File xuất hiện.
 Tại Look in: tì đến thư ục chứa tập tin muốn liên kết Thông thư ng tập tin
n y n n lưu hung thư ục với bài thuyết t ình đ thuận tiện cho việc di
chuy n sang máy khác khi báo cáo.
 Chọn tập tin và nhấn nút OK
Hộp thoại Action Settings

3. Bạn có th tùy chọn thêm âm thanh khi mở tập tin tại Play sound
4. Nhấn OK đ hoàn tất.
Trang 234
5 Làm v c v các ứ ạ cả


ết ế một ứ g d g và tạ một tà ệ mớ

húng ta đôi hi ần inh họa ho ột nội dung đang t ình b y bằng ột i hé tính t n hần
ề bảng tính el hẳng hạn hi đ iệ tạo ột hy e lin đ ở tạo ột tậ tin el
ới nhằ hụ ụ ho iệ n y sẽ ất ần thiết

Thự h nh theo bước sau:

1. Chọn slide chứa đồ thị trong bài thuyết trình. Chúng ta sẽ vẽ thêm một nút lệnh mới
đ khi nhấn nút sẽ thực thi việc mở hương t ình el tạo mới một bảng tính mới.
 V o ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn lệnh Shapes
 Chọn ki u hình ch nhật tại nhóm Rectangles chọn ki u Rectangle và nhập
vào ch Demo.
Thêm shape vào slide

họn hình ừa tạo sau đ nhấn t hợ hí đ t uy ậ nhanh o hộ
2.
thoại Insert Hyperlink.
3. Tại Lin to bạn họn Create New Document hần b n hải hộ thoại Insert
Hyperlink biến đ i th nh hình sau
Tạ àl m bằ y lTrang 235
5 Làm v c v các ứ ạ cả


 Tại hộ Name of new document: Nhậ t n tậ tin ần tạo è theo hần ở
ộng ủa n hần ở ộng thông dụng đượ liệt ở bảng b n dưới
 Tại Full path: nhấn nút Change… họn nơi lưu tậ tin nếu ần
 Tại When to edit:
 Chọn Edit the new document later đ hi gọi thì ứng dụng hù hợ
theo hần ở ộng sẽ ở tậ tin đ hiệu hỉnh.
 Chọn Edit the new document now thì ứng dụng hù hợ theo hần
ở ộng sẽ ở tậ tin l n đ hiệu hỉnh ngay
4. Nhấn OK ho n tất


ả ác mở ộ ô d

h mở rộ g Chươ g trì h tươ g ứ g sẽ ượ s d g
T ình l ăn bản Microsoft Word, hoặ WordPad hi hông
DOCX, DOCM,
Word t n y
h DOC
T ình l ăn bản Write hi n bản t ướ ủa WordPad), Word
WRI
T ình l ăn bảnthô Notepad
TXT
T ình l ăn bản WordPerfect
WPD
Microsoft Paint hoặ ột hương t ình l ảnh đượ thiết lậ ặ
BMP
định
Hệ uản t ị ơ sở d liệu Microsoft Access
MDB
T ình uản l dự n Microsoft Project.
MPP
PPTX h Microsoft PowerPoint
PPT
Bảng tính Microsoft Excel
XLSX, XLSM,
h XLSThay i màu của ạ vă bản có siêu liên kết

Thự h nh theo bước sau:

1. V o ngăn Design, nhóm Themes, chọn nút Theme Colors và chọn lệnh Create New
Theme Colors.
2. Trong hộp thoại Create New Theme Colors đến phần Theme colors và thực hiện
chọn màu cho 2 tùy chọn cuối cùng là:
 Hyperlink: họn lại u ho ăn bản hy e lin
 Followed Hyperlink: chọn u ho ăn bản hy e lin sau hi đã nhấp lên
liên kết.
Trang 236
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Đổi màu cho hyperlink

3. Nhấn nút Save đ lưu The e olo s ới .


Nhấ mạ h hyperlink vớ âm tha h

Thự h nh th â thanh ho hy e lin theo bước sau:

1. Chọn hyperlink cần thêm âm thanh. Ví dụ, bạn chọn hyperlink logo Office trên slide
đầu tiên.
2. V o ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Action
L nh Action

3. Thực hiện các tùy chọn sau:
Ngăn Mouse Click: thiết lậ th â thanh tại hần lay sound t ong ngăn n y
o
đ hi í h huột l n li n ết thì ới thự thi lệnh
Ngăn Mouse Over: thiết lậ th â thanh tại hần lay sound t ong ngăn n y đ
o
hi di huy n huột l n t n li n ết thì sẽ thự thi lệnh


Trang 237
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Tùy chọn âm thanh cho hyperlink
họn â thanh tại Play sound nhấn nút OK.
4.

ệ hỉ h h a hy r

Thự h nh th â thanh ho hy e lin theo bước sau:

1. Chọn đối tượng có hyperlink cần hiệu chỉnh hoặc xóa. Ví dụ, bạn chọn hình mặt ư i
t n slide đầu tiên.
2. V o ngăn Insert, nhóm Links, chọn lệnh Hyperlink, hộp thoại
 Nhấn nút Remove Hyperlink trong hộp thoại Edit Hyperlink đ xóa bỏ siêu
liên kết
 Hoặc hiệu chỉnh lại thông tin cho hyperlink và nhấn OK.
Hộp thoại Edit HyperlinkTrang 238
5 Làm v c v các ứ ạ cảHyperlink:
 cỉ yl c ọ đ ạ vă bả c đố ợng c y l rồi
ấ ả c ộ và c ọ l nh Edit Hyperlink
 Mở hyperlink: c ọ đ ạ vă bả c đố ợng c y l rồi ấ
ả c ộ và c ọ l nh Open Hyperlink
 Sao chép hyperlink: c ọ đ ạ vă bả c đố ợng c yl rồi
ấ ả c ộ và c ọ l nh Copy Hyperlink Sa đ c ọ đố ợng
khác và nhấn tổ hợp phím tắt để áp d y l c đối
ợng.
 ay l c ọ đ ạ vă bả c đố ợng c y l rồi ấ
ả c ộ và c ọ l nh Remove Hyperlink
Trang 239
5 Làm v c v các ứ ạ cả


13. Hỏ
T ước khi thực hành phần trả l i các câu hỏi, các bạn hãy sao lưu b i thuyết trình thành một bản
sao có tên Thuchanh o e oint 0 0_ h5_ t đ gi nguyên nội tậ tin ũ s dụng thực
hành tiế t ong hương sau

Câu 1. Trình bày cách thiết lập nhanh các hiệu ứng cho tất cả các slide?

Trả l i:

áp dụng hiệu ứng nhanh ho đối tượng trên slide, chúng ta cần thực hiện công việc này
trong chế độ Slide Master View. Nếu số lượng các slide trong bài thuyết trình nhiều thì việc áp
dụng hiệu ứng trong Slide Master View sẽ giúp tiết kiệ được rất nhiều th i gian. Tuy nhiên,
nếu bài thuyết trình chỉ có vài slide thì bạn nên thực hiện áp dụng hiệu ứng cho mỗi slide trong
chế độ Normal View.
Mỗi Slide Master bao gồm một slide master và các slide layout. Khi áp dụng hiệu ứng cho các
placeholder trên slide master thì các placeholder trên các slide layout thành phần sẽ được thừa
kế các hiệu ứng n y hi đ hiệu ứng sẽ giống nhau cho tất cả các slide trong bài thuyết
trình. Tuy nhiên, bạn có th vào các slide layout đ thay đ i lại hiệu ứng hi đó các slide
trong bài thuyết trình s dụng ki u layout nào sẽ có hiệu ứng theo hiệu ứng đã thiết lập cho slide
layout đ t ong hế độ Slide Master.

bước thực hiện như sau:

1. Mở bài thuyết trình ThuchanhPowerPoint2010_Ch5_A.pptx
2. V o ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master
Slide Master
3. Chọn các placeholder “ aste title” t n slide master, bạn o ngăn Animations và
thiết lập các hiệu ứng vàm th i gian ho la eholde n y tương tự như hl đã
trình bày ở các phần t ước.
4. Chọn các placeholder b n dưới trên slide master rồi áp dụng hiệu ứng.

Trang 240
5 Làm v c v các ứ ạ cả


5. Nhấn nút Close Master View trở về chế độ soạn thảo bình thư ng sau khi hoàn tất.
Các hạn chế & ư ý:

 hông linh động trong các ki u hiệu ứng trên mỗi slide
 hông linh động trong việc thiết lập th i gian trên mỗi slide
 Không nên áp dụng hiệu ứng ho la eholde l foote ng y th ng đ nh số slide
 Không nên áp dụng hiệu ứng cho các hình nền slideCâu 2. Trình bày cách tạo nhanh bộ nút điều hướng cho tất cả các slide trong bài thuyết
trình?

Trả l i:

Bộ nút này sẽ xuất hiện trong tất cả các slide của bài thuyết trình, do vậy cách thực hiện nhanh
nhất là tạo các nút này trong chế độ Slide Master View Ví dụ húng ta sẽ tạo ột bộ 5 nút nằ
ở ạnh dưới ủa ỗi slide t ong b i thuyết t ình bao gồ :
: hi nhấn on thì b i thuyết t ình sẽ đượ huy n ề slide tựa đề
 Nút
: hi nhấn on thì sẽ huy n đến slide ế tiế slide hiện h nh
 Nút
: hi nhấn on thì sẽ huy n ề slide t ướ slide hiện h nh
 Nút
: hi nhấn on thì sẽ huy n đến slide uối ùng
 Nút
: hi nhấn on thì sẽ huy n đến slide đầu ti n
 Nút

Mỗi Slide Master bao gồm một slide master và một vài slide layout. Nh ng điều chỉnh về định
dạng, font ch , hình ảnh trên slide master ngay lập tứ được các slide layout kế thừa. o ậy bạn
chỉ cần tạo bộ nút cho slide master. Nếu bạn muốn mỗi ki u slide layout có bộ nút điều hướng
khác nhau thì bạn phải vào các ki u slide layout đ đ tạo bộ nút tương ứng.
Thự h nh theo bước sau:

1. Mở bài thuyết trình ThuchanhPowerPoint2010_Ch5_A.pptx
2. V o ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master.
3. Bạn hãy chọn slide aste t ong sơ đồ slide trong khung bên trái c a s rồi v o ngăn
Insert, nhóm Illustrations, chọn Shapes.
ến nhóm Action Buttons, chọn shape ki u Home.
4.
Trang 241
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Chọn kiểu nút Home

5. Vẽ một nút nho nhỏ ở g dưới bên trái của slide, chú ý tránh phần dùng cho footer
của slide. Bạn có th gi thêm phím Shift khi vẽ đ hình được vuông vắn. Hộp thoại
xuất hiện, bạn sẽ thấy tại Hyperlink to đã họn sẵn h nh động là First Slide và chỉ
cần nhấn OK.
Đ t Action Button trên slide master

6. Tương tự, bạn thực hiện chèn thêm 4 nút còn lại o slide aste Lưu hông ần
thay đ i tùy chọn trong hộp Action Settings mà chỉ cần nhấn OK đ chấp nhận vì các
nút lệnh n y đã được thiết lập sẵn các tùy chọn. Kết quả cuối ùng như sau:
Trang 242
5 Làm v c v các ứ ạ cả
Bộ đề ng trong slide master

7. Bạn đ ý sẽ thấy slide layout ũng uất hiện bộ nút điều hướng đã tạo trên slide
master. Nhấn nút Close Master View đ trở về chế độ soạn thảo hi đ tất cả các
slide trong bài thuyết t ình đều có bộ nút điều hướng giống nhau.
Tất cả các slide trong bài thuyế đều có bộ đề ng
Trang 243
5 Làm v c v các ứ ạ cả


Câu 3. Có cách nào không cho hiệu đường gạch dưới của văn bản có hyperlink hay không?

Trả l i:
PowerPoint không hỗ trợ xóa bỏ đư ng gạch chân của ăn bản có hyperlink. Do vậy, nên thay thế
việ hèn hy e lin ho ăn bản bằng chèn hyperlink cho hộp shape chứa ăn bản.

Cách 1:
bước thực hiện như sau:

1. Ví dụ, chúng ta sẽ điều chỉnh lại hyperlink của ăn bản “ i osoft o e oint 0 0”
t n slide đầu tiên.
2. Bạn chọn ăn bản “ i osoft o e oint 0 0” ồi nhấp phải chuột và chọn lệnh
Remove Hyperlink.
3. Chọn hộ ăn bản chứa tựa đề “ i osoft o e oint 0 0” ồi nhấp phải chuột và
chọn Hyperlink...
Trug cập l nh Hyperlink bằng phải chuột

4. Chọn Place in This Document tại Link to và chọn slide số 10 trong danh sách Select
a place in this document.

5. Nhấn OK hoàn tất việ điều chỉnh.Cách 2: Cách này có th áp dụng khi hộ ăn bản có nhiều dòng và mỗi dòng ăn bản có th tạo
hyperlink khác nhau.

bước thực hiện như sau:

1. Ví dụ, chúng ta sẽ điều chỉnh lại hyperlink của ăn bản “ i osoft o e oint 0 0”
t n slide đầu tiên.
2. Bạn chọn ăn bản “ i osoft o e oint 0 0” ồi nhấp phải chuột và chọn lệnh
Remove Hyperlink.
3. V o ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn Shape và chọn ki u Rectangle.Trang 244
5 Làm v c v các ứ ạ cả


4. Vẽ một hình ch nhật đè l n ùng tựa đề.
Vẽ a đl v a đề

5. Nhấp phải chuột lên shape và chọn Hyperlink... và tiến hành thiết lập các thông số
cho hyperlink. Nhấn OK khi hoàn tất.

6. Vẫn đang họn shape, bạn vào Drawing Tools ngăn Format, nhóm Shape Styles
 Chọn Shape Fill và chọn No Fill
 Chọn Shape Outline và chọn No Outline
7. Nhấp phải chuột lên shape và chọn lệnh Bring to Front đ làm cho shape luôn n i
trên bề mặt ăn bản.
Tùy chọn Bring to Front
Trang 245
5 Làm v c v các ứ ạ cả


Câu 4. Muốn chèn Logo công ty vào tất cả các Slide trong một bài báo cáo có rất nhiều slide
thì phải làm sao?

Trả l i:

Có nhiều hl tuy nhi n h l nhanh ít l tăng dung lượng tập tin bài thuyết trình là
chèn Logo vào slide master trong chế độ Slide Master View.

Thự h nh theo bước sau:

1. Mở bài thuyết trình ThuchanhPowerPoint2010_Ch5_A.pptx
2. V o ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master.
3. Chúng ta sẽ hèn hình “Offi eLogo j g” o g t n b n hải của slide master. Bạn
hãy chọn slide master và vào Insert, nhóm Images, chọn Picture. Hộp thoại Insert
Picture xuất hiện.
Hộp thoại Insert Picture

4. Chọn hình t n “Offi eLogo j g” nhấn Insert đ chèn vào slide.
5. Di chuy n hình vào góc trên bên phải của slide master.
Logo xuất hi n trên tất cả slide
Trang 246
5 Làm v c v các ứ ạ cả


Câu 5. Có cách nào cho một bản nhạc phát từ đầu đến cuối bài thuyết trình hay không?

Trả l i:

Chúng ta có th thiết lập cho một bản nhạ hèn o slide đầu ti n nhưng th phát từ đầu đến
cuối bài bài thuyết trình.


bước thực hiện như sau:

1. Mở tập tin QA.pptx lên và chèn vào một bản nhạc ở slide đầu tiên.
Chèn nhạc và l d đ u tiên

2. Chọn lên bi u tượng hình loa và vào Audio Tools, chọn ngăn Playback, nhóm Audio
Options. Tại Start chọn Play across slides đ cho bài nhạc phát liên tục khi chuy n
sang slide khác khi trình chiếu. Chọn thêm Hide During Show đ ẩn hình cái loa khi
trình chiếu.
T ế lậ yc ọ c âm a
Trang 247
ẩ b thuyết trình
6
Chươ g 6
Ch ẩ bị th yết trì h


Nội dung
1. Tạo ti u đề đầu và chân trang
2. Ghi chú và nhận xét cho các slide
3. Chuy n định dạng của bài thuyết trình
4. In bài thuyết trình
ng g i b i thuyết t ình a đĩa
5.
6. Tùy biến nội dung cho các bu i báo cáo
7. Thiết lập tuỳ chọn cho các ki u báo cáo
8. Ki m tra bài thuyết trình
9. Hỏi đ
Trang 248
ẩ b thuyết trình
6
6
ong hương n y, húng ta sẽ ùng nhau tì hi u ông t huẩn bị ho bu i t ình diễn
T t ướ h n giả hoặ h t h nh b i t ình diễn dưới dạng tự h nh hoặ tương t ới ngư i
xem. hương n y sẽ lần lượt trình bày các nội dung sau:
 Tạo tiêu đề đầu và chân trang (header & footer) cho slide và các trang in phát khán gi ả
(handout).
 Tạo hú ghi hú notes đi m quan trọng về nội dung sẽ trình bày trên các slide.
 Chuy n bài thuyết t ình sang định dạng h T F o d Video đ chia sẽ
 In các tài liệu dùng i ng ho ngư i báo cáo (Notes Pages).
 In các tài liệu phát cho khán giả (Handout)
 ng g i b i thuyết t ình a đĩa a age esentation fo
 Tùy biến nội dung cho các bu i báo cáo (Custom Slide Show)
 Các thiết lập cho các ki u báo cáo (Set Up Slide Show): Tùy biến bài thuyết trình sang
dạng thuyết trình trực tiế t ước khán giả hoặc là dạng bài thuyết trình tự hành.
 Ki m tra và báo cáo th bài thuyết trình.


Chúng ta sẽ s dụng tiếp tập tin thực hành ở phần t ước. Bạn hãy sao lưu b i thực
h nh đ th nh ột tập tin mới tên là ThuchanhPowerPoint2010_Ch6.pptx.1 . Tạ t ề u và chân trang
Trong PowerPoint, việc thiết lập Header & Footer cho Slide và trang in ki u Handout hoặc Notes
có một số đi m khác nhau. PowerPoint thiết kế sẵn các placeholder trên slide và các trang
handout hoặ notes đ chứa thông tin heade & foote ngư i dùng sẽ nhập vào. Chúng ta
có th thực hiện một số tùy chỉnh đối với các placeholder này trong chế độ Slide Master, Handout
Master và Notes Master.

Heade & Foote ho lide la eholde như sau:

 Footer: ùng đ chứa đoạn ăn bản như t n t giả t n hươngTrang 249
ẩ b thuyết trình
6


 Date and Time: Chứa thông tin ngày tháng tạo hoặc cập nhật lần cuối bài thuyết trình.
 Slide Number: Chứa số thứ tự của slide trong bài thuyết trình

Header & Footer cho Handout và Notes có 4 placeholder sau:

 Header: ùng đ chứa đoạn ăn bản như l t n tựa đề của b i b o o t n hương
 Footer: ùng đ chứa đoạn ăn bản như t n t giả t n hương ...
 Date and Time: Chứa thông tin ngày tháng tạo hoặc cập nhật lần cuối bài thuyết trình.
 Page Number: Chứa số thứ tự của trang in trong bài thuyết trình

bước thự h nh như sau:

1. Mở tập tin ThuchanhPowerPoint2010_Ch6.pptx
2. V o ngăn Insert, nhóm Text, chọn lệnh Header & Footer, hộp thoại Header and
Footer xuất hiện.
Chọn l nh Header & Footer

3. Chọn ngăn Slide trong hộp thoại Header and Footer l theo như sau:

 Date and time: thiết lậ th i gian sẽ uất hiện t n slide
 Update automatically: th i gian sẽ l ng y hiện h nh ủa y tính đang s
dùng sẽ tự động thay đ i th i gian t ong nh ng lần ở sau Bạn th
họn th i u định dạng theo ngôn ng tại hộ Language và ki u ngày
tháng tại hộp Calendar type. Ví dụ, bạn chọn tùy chọn này và chọn định
dạng l th ng ng y nă theo thiết lập trong Control Panel của y đang s
dụng.
 Fixed: nhậ th i gian cố định o ô trống b n dưới
 Slide number: Bạn đ nh dấu chọn o ô n y đ cho hiện số thứ tự của slide.
 Footer: Hãy nhập vào tên của bạn
 D ’t sh t t s d : bạn hãy chọn tùy chọn n y đ không áp dụng
Header & Footer trên các slide tựa đề (title slide).
Trang 250
ẩ b thuyết trình
6
Thiết lập Header & Footer cho Slide

 Nếu nhấn nút Apply thì hỉ dụng thuộ tính Heade & Foote ho
slide đang họn. Nếu nhấn nút Apply to All thì sẽ dụng thuộ tính
Heade & Foote ho to n bộ b i thuyết trình.

4. Chọn ngăn Notes and Handouts:
Thiết lập Header & Footer cho Notes and Handout

 Date and time: Bạn chọn ki u Update automatically và chọn định dạng ngày
th ng như hình
 Header: Hãy nhậ o ăn bản “ i osoft o e oint 0 0”Trang 251
ẩ b thuyết trình
6


 Page number: Bạn đ nh dấu chọn o ô n y đ cho hiện số thứ tự trên các
trang in Handout hoặc Notes Pages.
 Footer: Hãy nhập vào tên của bạn
 Nhấn nút Apply to All đ dụng thuộ tính Heade & Foote các trang in
Handout và Notes Pages.

Tùy chỉnh Header & Footer trong Slide Master
Các Header & Footer vừa th o slide đôi hi sẽ hưa đượ như uốn. Do vậy, chúng ta
sẽ thực hiện một số tùy chỉnh ho đối tượng này trong chế độ Slide Master View.

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn View, nhóm Master Views, chọn lệnh Slide Master.
2. Bạn chọn vào slide master, ở g dưới bên phải của slide có 3 hộp nhỏ chính là 3
la eholde dùng đ chứa thông tin Date andTime, Slide Number và Footer. Bạn
hãy d i 3 placeholder này xuống sát cạnh dưới của slide.
Sắp xếp lại các placeholder trên Slide Master

3. Bạn chọn la eholde ate and Ti e Foote sau đ o ngăn Home, nhóm Font
và chọn lại cở ch là 14. Chọn placeholder Slide Number và cho cở ch là 20, ch in
đậm (Bold) màu vàng và có bóng m (Text Shadow).
Đ nh dạng lại các placeholder

4. Nhấn nút Close Master View.

Trang 252
ẩ b thuyết trình
6


2. Ghi chú và nhận xét cho các slide
Ghi chú cho slide

ưới mỗi slide trong chế độ Normal View là một khung trống dùng đ nhập các thông tin ghi chú
(notes) về nội dung t ong slide đ Ngo i a húng ta th chuy n sang chế độ Notes age đ
nhập thông tin ghi chú cho slide.

Bạn có th thêm các ghi chú vào vùng Notes trong chế độ No al nhưng đ xem hình dáng thực
sự của trang in Notes Page thì bạn phải chuy n sang chế độ màn hình Notes Page vì trong chế độ
Normal View bạn sẽ không thấy đượ định dạng về màu sắc, hình ảnh, ... trong khung Notes.

Trong chế độ Notes page, mỗi trang bao gồm một hình thu nhỏ của slide nằ b n b n dưới là
hộ ăn bản dùng đ nhậ thông tin ghi hú o Ngo i ăn bản, bạn có th thêm vào trang ghi
hú đối tượng h như đồ thị, hình, bảng bi u, shape, ...
Notes trong Normal View và Notes Page


Ghi chú trong chế ộ Normal View

bước thự h nh như sau:

1. Chọn slide cần thêm ghi chú. Ví dụ bạn chọn slide số 3
2. Trong chế độ slide, bạn nhấp chuột vào khung Notes nằ b n dưới slide và nhập vào
định dạng thông tin ghi hú ho slide như hình sau:
 Quét chọn ăn bản t ong hung Notes o ngăn Ho e nh Font
a ag a h đ định dạng.
Trang 253
ẩ b thuyết trình
6
Nhập ghi chú cho slide
3. Thực hiện lại thao tác này cho các slide cần thêm thông tin ghi chú.Ghi chú trong chế ộ Notes Page
Ghi chú trong Normal View không th thêm vào hình ảnh đồ thị, ... nên chúng ta cần phải vào
Notes age đ thêm các thông tin này.

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn View, nhóm Presentation Views, chọn Notes Page
Chuyển sang chế độ Notes Page

2. Dùng thanh cuốn dọ đ di chuy n đến slide cần thêm ghi chú. Ví dụ, bạn chọn slide
số 3.
Trang 254
ẩ b thuyết trình
6
3. Bạn có th nhậ th thông tin định dạng ăn bản hoặ o ngăn nse t đ chèn
các hình ảnh đồ thị, shape, bảng bi u vào trong trang.


Làm việc với Comment

Comment thư ng đượ hèn o slide đ nhận ét hoặ đ nh gi ề nội dung hình thứ
ủa b i thuyết t ình n o đ ôi hi o ent l ủa hính t giả b i thuyết t ình th ođ
y u ầu ngư i h nhận ét giú ình ề b i thuyết t ình húng ta th th hiệu hỉnh
sao chép hoặ a comment trên các slide.Thêm comment
bước thự h nh như sau:

1. Chọn slide cần thêm comment. Ví dụ bạn chọn slide số 8
2. V o ngăn Review, nhóm Comments, chọn New Comment
Trang 255
ẩ b thuyết trình
6
L nh New Comment

3. Bạn nhập vào nội dung cần nhận xét trong hộp comment vừa chèn vào
4. Nhấp chuột ra khỏi hộ o ent đ hoàn tất. Bạn có th di chuy n o ent đến gần
đối tượng trên slide mà nó nhận xét.

Hiệu chỉnh comment

bước thự h nh như sau:

1. Chọn slide có comment cần hiệu chỉnh. Ví dụ là slide số 8.
2. V o ngăn Review, nhóm Comments, chọn Show Markup đ hiện các comment trên
slide. Nếu slide có nhiều comment thì:
 Nhấn nút Next đ di chuy n đến comment kế tiếp
 Nhấn nút Previuos đ di chuy n về comment liền t ước
3. Chọn comment cần hiệu chỉnh. Ví dụ bạn chọn comment vừa tạo.
4. Chọn lệnh Edit CommentTrang 256
ẩ b thuyết trình
6
L nh Edit Comment

5. Nhập nội dung hiệu chỉnh vào hộp comment
6. Nhấp chuột ra ngoài hộp o ent đ hoàn tất.


Sa hé ộd g mm t

bước thự h nh như sau:

1. Chọn slide có comment cần sao chép nội dung. Ví dụ là slide số 8.
2. Chọn comment cần sao chép nội dung, Ví dụ chọn comment vừa tạo ở trên.
3. Nhấp phải chuột lên comment và chọn lệnh Copy Text
Sao chép nội dung trong hộp comment

4. Chọn nới đ dán nội dung sao hé o o ngăn Ho e nh li boa d nhấn nút
Paste.


Xóa comment

bước thự h nh như sau:

1. Chọn slide có comment cần xóa. Ví dụ là slide số 8.
2. Chọn comment cần xóa. Ví dụ chọn comment vừa tạo ở trên.
3. Nhấn phím Delete t n b n hí đ xóa hoặ o ngăn Re ie nhóm Comment,
chọn Delete với các tùy chọn sau:
 Delete: ao ent đang họn
 Delete All Markup on the Current Slide: a tất ả comment trên slide hiện h nhTrang 257
ẩ b thuyết trình
6


 Delete All Markup in this Presentation: a tất ả o ent t ong b i thuyết t ình
ny
L nh Delete
ịnh dạng của bài thuyết trình
3. Chuy
Chuy n định dạng bài thuyết t ình đã ho n th nh sang định dạng h như l obat F
Word, Video, ... hoặ l lưu b i thuyết t ình sang định dạng PowerPoint ở các phiên bản t ước sẽ
giúp cho việc chia sẽ được dễ d ng hơn

ư bà th yết trì h dướ ịnh dạng PowerPoint 2003 trở về trước

Hiện nay vẫn còn rất nhiều ông ty ngư i dùng hưa nâng ấp lên PowerPoint 2007 hoặc
2010, nên việ lưu b i thuyết t ình sang định dạng o e oint ũ sẽ giúp nh ng ngư i dùng này
có th mở và xem trình chiếu trên máy của họ.

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần chuy n về định dạng PowerPoint 2003 trở về t ước.
2. Vào File, chọn lệnh Save As
3. Chọn ki u định dạng tập tin tại hộp Save as type là PowerPoint 97-2003 Presentation
(*.ppt).
Chọn kiể đ nh dạng tập tin

ặt tên tập tin tại hộp File name nếu muốn và nhấn nút Save đ lưu lại bản sao của
4.
bài thuyết trình dưới định dạng PowerPoint 97-2003.Chuy n bài thuyết trình sang PDF/XPS

ịnh dạng PDF rất ph biến trên internet, do vậy việc chuy n bài thuyết t ình sang định dạng này
ũng ất cần thiết trong việc chia sẽ trên mạng. Chuy n bài thuyết t ình sang định dạnh PDF/XPS
đã được trình bày chi tiết ở hương t ước, nên phần này chỉ t ình b y sơ lược lại.


Trang 258
ẩ b thuyết trình
6bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần chuy n về định dạng PDF hoặc XPS.
2. Vào File, chọn lệnh Share, chọn Create PDF/XPS và chọn tiếp Create a PDF/XPS.
Chuyển bài thuyết trình sang PDF/XPS

ặt tên tập tin tại hộp File name, chọn ki u định dạng là PDF hoặc XPS tại hộp Save
3.
as type các tùy chọn h đ mặ định.
Chọn kiể đ nh dạng PDF

4. Nhấn nút Publish đ xuất bản bài thuyết trình sang PDF.Chuy n bài thuyết trình sang video

ây l tính năng ới của PowerPoint 2010. Việc chuy n bài thuyết trình sang video sẽ giúp
ngư i xem không cần thiết phải hương t ình o e oint i đặt trong máy mà chỉ cần một
hương t ình h t ideo đ xem, ví dụ như l indo s edia laye

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần chuy n về định dạng Video.
2. Vào File, chọn lệnh Share, chọn Create a Video
Chuyển bài thuyết trình sang video
Trang 259
ẩ b thuyết trình
6


3. Chọn chất lượng phim cần xuất ra. Ví dụ, bạn chọn là Internet & DVD và nhấn nút
Create Video.
4. Tì nơi lưu tập tin video tại Save in đặt tên tập tin tại hộp File name.
Đ t tên và chọ đ nh dạng video

5. Nhấn nút Save và ch PowerPoint chuy n đ i bài thuyết trình sang video.Ch y Handout sang Word

Việ huy n Handout hoặ Notes ages sang trình soạn thảo Microsoft o d sẽ giú bạn
th th định dạng ong uốn h o e oint hông hỗ t ợ t ướ hi in

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần chuy n về định dạng Video.
2. Vào File, chọn lệnh Share, chọn Create Handouts và chọn lệnh Create Handouts,
hộp thoại Send to Microsoft Word xuất hiện.
Chuyển handout sang Word

3. Tại nhóm Page layout in Microsoft Word, bạn xem hình mẫu các ki u định dạng của
khi chuy n sang Word và chọn mộy ki u. Ví dụ bạn chọn ki u Notes next to slides.
4. Tại nhóm Add slides to Microsoft Word document:


Trang 260
ẩ b thuyết trình
6


 Nếu Paste đượ họn thì handout hoặ notes ages sẽ độ lậ ới t i liệu
Word,
 Nếu Paste link đượ họn thì ỗi hi sự hiệu hỉnh t n slide t ong b i thuyết
trình thì hiệu hỉnh n y sẽ tự động ậ nhật sang t i liệu o d Ví dụ bạn
họn tùy họn n y

5. Nhấn nút OK và h t ong giây l t hương t ình i osoft o d sẽ ởln
slide sẽ đượ lần lượt huy n sang o d
ad a c yể a d
4. In bài thuyết trình
Trong các bu i thuyết trình có s dụng máy chiếu, diễn giả hay ngư i báo cáo sẽ h t ho ngư i
xem một tập tài liệu về các bài báo cáo sắp diễn a đ họ đọ t ước. PowerPoint cung cấp rất
nhiều tùy chọn đ bạn tạo nên các tài liệu một cách nhanh chóng và rất chuyên nghiệp.


In tài liệu dành cho di n giả

In ấn tài liệu dạng Notes Pages hoặ Outline thư ng được s dụng d nh ho ngư i thuyết trình.
Các bản in này chứa nội dung trên slide và các ghi chú của slide ũng đượ in è theo Ngư i
thuyết trình có th đọ nhanh t ang in n y đ định ý chính cần trình bày.Trang 261
ẩ b thuyết trình
6


Tùy chỉnh Notes Master

Mặc dù chúng ta có th chỉnh s a định dạng các Notes Page riêng biệt trong chế độ màn hình
Notes age nhưng iệc làm này rất thủ công và mất th i gian. Chúng ta nên vào chế độ màn hình
Notes aste đ thực hiện các tùy chỉnh thay đ i này sẽ có tác dụng cho tất cả các slide
trong bài thuyết trình.

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần điều chỉnh Notes Master.
2. V o ngăn View, nhóm Master Views, chọn Notes Master. C a s Notes Master
xuất hiện.
L nh Notes Master

3. Tại nhóm Placeholders, bạn có th thiết lập cho ẩn hoặc hiện các placeholder trên
trang Notes Page bằng cách bỏ chọn hoặc chọn vào các hộp ki m.
N ă l nh Notes Master

4. Tại nhóm Edit Theme, bạn có th chọn lại bộ màu sắc, font ch và hiệu ứng cho các
placeholder.

5. Tại nhóm Background, bạn có th thêm nền cho các Notes Page. Ví dụ, bạn chọn
Style 2 tại Background Styles.
Thêm nền cho các Notes Page


Trang 262
ẩ b thuyết trình
6


6. Trong vùng Notes Page:

 Bạn chọn 2 placeholder Header và Date và di chuy n xuống hía dưới 1cm vì
chúng quá sát lề trên của trang in.

 Bạn chọn 2 placeholder Footer và Page Number và di chuy n lên trên 1 cm
ì húng ũng u s t lề dưới của trang in.

 Bạn có th điều chỉnh í h thước của placeholder Slide Image hoặc Body theo
nhu cầu. Ví dụ, bạn thực hiện điều chỉnh sau:
 Chọn placeholder Body
 Vào Drawing Tools ngăn Format, nhóm Shape Styles
 Chọn ki u định dạng Colored Outline – Red, Accent 1
Đ nh dạng cho placeholder Body

7. Chuy n ua ngăn Notes Master và nhấn nút Close Master View đ hoàn tất.


Thực hiện in ấn Notes Pages

Sau khi thực hiện ông đoạn tùy chỉnh cho Notes Page, chúng ta sẽ tiến hành in ấn chúng ta
giấy đ s dụng khi thuyết trình.

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần in Notes Pages.


Trang 263
ẩ b thuyết trình
6


2. Vào File, chọn Print
Hộp thoại Print

3. Thực hiện các tùy chọn sau:
 Tại Copies: thiết lập số lượng bản in
 Tại Printer: chọn máy in từ danh sách, bạn có th thiết lập các tùy chọn cho
máy in bằng cách nhấn vào Printer Properties.
 Tại Settings:
 Thiết lập số lượng slide sẽ in từ danh mục:
 Print All Slides: đ in tất cả các slide trong bài thuyết trình.
Ví dụ, bạn chọn in hết slide.
 Print Selection: chỉ in slide đang họn
 Print Current Slide: chỉ in slide hiện hành
 Custom Range: thiết lập các slide sẽ in tại hộp Slides bên
dưới.
Trang 264
ẩ b thuyết trình
6
Chọn các slide sẽ in

 Chọn ki u Layout cần in: Bạn chọn ki u Notes Page, và tùy chọn thêm

 Frame Slides: in đư ng viền xung quang Notes Page, bạn
không chọn.
 Scale to Fit Paper: bạn chọn tùy chọn n y đ nới rộng diện tích
Notes Page vừa với trang giấy.
 High Quality: chọn tùy chọn n y đ in với chất lượng bản in
cao nhất. Nếu chọn thì sẽ in chậm hơn bình thư ng.
 Print Comments and Ink Markup: bạn chọn tùy chọn n y đ in
các nhận xét trên slide nếu có.
Chọn kiể lay để in

 Thiết lập chế độ in:

 Print One Sided: in một mặt giấy


Trang 265
ẩ b thuyết trình
6


 Print on Both Sides: in hai mặt giấy với g y đ ng ở cạnh dài
bên trái.
 Print on Both Sides: in hai mặt giấy với g y đ ng ở cạnh ngắn
bên trên.
 Thiết lập chế độ sắp giấy khi in nhiều bản:
 Collated: in có tách ra từng bộ, bạn nên chọn tuỳ chọn này khi
in ra nhiều bộ ì đỡ tốn công chia bộ sau này.
 Uncollated: in không tách bộ
 Thiết lập chiều trang in:
 Portrait Orientation: in trang nằm dọc
 Landscape Orientation: in trang nằm ngang
 Thiết lập màu sắc cho bản in:
 Color: n đầy đủ u sắ u sắ slide in a t n y in
u sẽ giống ới slide bạn hiếu t n y tính
 Grayscale: n ới tông u u nền sẽ hông đượ in
a u sắ sẽ đượ o e oint điều hỉnh sao ho bản in
a đẹ õ ng nhất
 Pure Black and White: Tùy họn n y thí h hợ ho iệ g i
fa hoặ in l n hi y hiếu o e head
Tùy chọn màu bản in

4. Nhấn nút Print đ g i lệnh in ra máy in
Trang 266
ẩ b thuyết trình
6


ả Đố c ế mà ắc a ay cal và lac a d

ố tượ g Grayscale Pure Black and White
T t vă bả Black Black
Text Shad sb g ủa vă bả Grayscale Black
F t ề Grayscale Grayscale
s ư gẽ Black Black
Ob t Shad sC b g ủa ố tượ g Grayscale Black
B tma s hì h bm Grayscale Grayscale
Grayscale Grayscale
Clip Art
S d Ba gr ds ề ủa s d White White
Charts ồ thị Grayscale White
Thực hiện in ấn tài liệu dùng cho di n g ả dạng Outline

hi b i thuyết t ình hứa nhiều đoạn ăn bạn ũng n n in a giấy một bản dưới dạng d n b i
outline ho dễ theo dõi xem Outline của bài thuyết trình, bạn vào chế độ màn hình Normal
và chọn ngăn Outline ở khung bên trái.
Xem Outline bài thuyết trình trong c a sổ Normal
Trang 267
ẩ b thuyết trình
6bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần in Outline.
2. Vào File, chọn Print
In dàn bài

3. Vào phần Settings, tại Print Layout, chọn Outline. Các tùy chọn khác thực hiện
tương tự như hần in Notes Pages.
4. Nhấn nút Print đ g i lệnh in ra máy in.

In tài liệu dành cho khán giả

In ấn tài liệu dạng Handout hoặ lide thư ng được s dụng d nh ho ngư i xem thuyết trình.
Các bản in này chứa nội dung ơ bản về thông tin sẽ được trình bày khi thuyết t ình Ngư i xem
có th đọ t ước các tài liệu n y đ nắ sơ lược về nội dung và có th chuẩn bị các câu hỏi đ
làm rõ thêm các vấn đề khi thuyết trình.


Tùy chỉnh Handout Master

iống như lide aste Handout aste giú bạn điều hỉnh layout ủa handout T ong hế độ
n hình Handout aste bạn th sắ ế la eholde ủa Heade & Foote ũng như tùy
họn định dạng th hiệu ứng nền ho handout

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần tùy chỉnh Handout Master.
2. Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Handout Master.Trang 268
ẩ b thuyết trình
6
aổ ad a


3. Tại nhóm Page Setup:
 Chọn Handout Orientation:
 Portrait: trang handout sẽ nằm dọc
 Landscape: trang handout sẽ nằm ngang
Chọ ng cho trang handout

 Chọn Slide Orientationt:
 Portrait: các slide trong trang handout sẽ nằm dọc
 Landscape: các slide trong trang handout sẽ nằm ngang


Trang 269
ẩ b thuyết trình
6
Chọ ng cho slide trong trang handout

 họn số slide t n ỗi t ang handout bạn o Slides Per Page họn số
slide sẽ in t n ỗi t ang handout. Số slide càng ít thì slide in ra càng to và dễ
đọ nhưng sẽ tốn nhiều giấy. Số slide càng nhiều thì các slide sẽ bị nén nhỏ lại
nên bản in sẽ h đọ hơn T ong tùy họn về số slide ngư i ta thư ng chọn
in 2 slide trên một trang handout.
ọ ố ld mỗ a ad

4. Tại nhóm Placeholders: Handout aste bốn la eholde s là Heade Foote ate
age Nu be đượ bố t í ở bốn g ủa handout Chúng ta có th ẩn hiện và nhập
thông tin định dạng cho các placeholder này trên trang handout.
Header: nằm ở g t n b n t i bạn di chuy n placeholder này xuống dưới

1cm và qua phải 1cm vì nó quá sát lề.
Footer: nằm ở g dưới b n t i, bạn di chuy n placeholder này lên trên 1cm

và qua phải 1cm vì nó quá sát lề.

Trang 270
ẩ b thuyết trình
6


Date: nằm ở g t n b n hải n sẽ hiện ng y th ng hiện h nh nếu đượ

họn Bạn ũng di huy n nó xuống dưới 1cm và qua trái 1cm.
Page Number: nằm ở g dưới b n hải sẵn hiệu hiệu n y

sẽ đượ thay bằng số thứ tự trang in. Bạn di chuy n nó lên trên 1cm và qua trái
1cm vì quá sát lề.

5. Bạn th định dạng i u nền bộ u font h ẫu the e hiệu
ứng ho handout từ nh dit The e t n Ribbon

6. Tại nhóm Background, bạn có th thêm nền cho các Handout. Ví dụ, bạn chọn Style
2 tại Background Styles.
Thêm nền cho handout

7. Chuy n ua ngăn Handout Master và nhấn nút Close Master View đ hoàn tất.


Thực hiện in ấn Handout

hi in Handout bạn th họn họn in hoặ slide t n ột t ang handout hiều
ủa t ang handout slide nằ t ong n bạn th họn l nằ ngang hoặ dọ Thông thư ng
ngư i ta in handout l slide t n ột t ang giấy h ới hiều dọ

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần in Handout.
2. Vào ngăn File, chọn Print.

3. Vào phần Settings, tại Print Layout, nhóm Handouts và chọn ki u 2 Slides. Các tùy
chọn khác thực hiện tương tự như hần in Notes Pages.


Trang 271
ẩ b thuyết trình
6
Chọn kiểu in 2 slide trên một trang handout

4. Nhấn nút Print đ g i lệnh in ra máy in.


Thực hiện in ấn Slide

Ki u in này sẽ in mỗi slide trên một t ang in ối với nh ng bài thuyết trình quan trọng ngư i ta
thư ng s dụng ki u in n y đ các nội dung t n slide đọ được dễ dàng trên bản in.

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần in Handout.
2. Vào ngăn File, chọn Print.

3. Vào phần Settings, tại Print Layout, chọn Full Page Slides. Các tùy chọn khác thực
hiện tương tự như hần in Notes Pages.
Trang 272
ẩ b thuyết trình
6
Chọn kiểu layout Full Page Slides

4. Nhấn nút Print đ g i lệnh in ra máy in.
gg bà th yết trì h ra a
5
Việ đ ng g i b i thuyết t ình giú bạn dễ d ng t ong iệ h t h nh hia sẽ ho ngư i dùng
ì hông sợ thiếu bất ỳ tậ tin đính è hay li n ết n o s dụng t ong b i

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần đ ng g i
2. Vào ngăn File, chọn Share, chọn Package Presentation for CD, chọn tiếp Package
for CD. Hộp thoại Package for CD xuất hiện
L nh Package for CD

3. Tại hộp Name the CD, bạn đặt t n ho l “ o e oint 0 0”


Trang 273
ẩ b thuyết trình
6


4. Hộp Files to be copied liệt kê danh sách các tập tin sẽ đượ đ ng g i o
 Bạn có th thêm vào các tập tin khác bằng cách nhấn vào nút Add... và trong
hộp thoại Add Files bạn chọn các tập tin và nhấn nút dd đ thêm vào.
Thêm tập tin sẽ đ

 xóa bớt các tập tin trong CD, bạn chọn chúng từ danh sách File to be
copied và nhấn nút Remove.
Loại b t tập tin sẽ đ


5. Nhấn nút Option đ ở hộ thoại O tions.
Trang 274
ẩ b thuyết trình
6


Tùy chọ đ

 Tại Include theses files:
 Nếu uốn g i n y hứa luôn tậ tin đã li n ết ới b i thuyết t ình
thì họn Linked files.
 họn th Embedded TrueType fonts đ đả bảo ở t n yh
hông bị thiếu font h ì font đã được nhúng trong bài thuyết
trình.
 Tại Enhance security and privacy: Bạn th đặt th ật ã bảo ệ tậ
tin thuyết t ình nếu thấy ần thiết
 Password to open each presentation: đặt mật ã đ mở các bài thuyết
t ình t ong đĩa đ ng g i
 Password to modify each presentation: đặt mật ã đ hiệu chỉnh các
bài thuyết t ình t ong đĩa đ ng g i
 th họn th tính năng i ta thông tin t ong b i thuyết t ình tại
Inspect presentations for inappropriate or private information t ước khi
đ ng g i
 Nhấn nút OK đ ho n tất tùy họn và trở về hộp thoại Package for CD.

hai tùy họn đ ng g i l :
6.
 Copy to Folder…: Nếu họn thì hộ thoại Copy to Folder uất hiện
Hộp thoại Copy to Folder

 Tại Folder name: bạn ung ấ t n thư ụ hứa g i b o o
 Tại Location: chọn nơi lưu t thư ụ đ ng g i. Nếu cần thay đ i nơi
lưu t ự thì nhấn nút Browse... và chọn lại nơi lưu
 Nếu chọn Open folder when complete thì PowerPoint sẽ mở thư mục
lưu t các tậ tin đ ng g i l n sau hi đ ng g i ong
 Nhấn OK đ bắt đầu u t ình đ ng g i o thư ụ
Thông báo yêu c u xác nhận chép các tập tin liên kết v i bài thuyết trình
Trang 275
ẩ b thuyết trình
6


 Hộp thông báo xuất hiện yêu cầu bạn xác nhận có chép các tậ tin đang
liên kết với bài thuyết trình hay không. Bạn nhấn nút Yes sẽ đồng ý và
No đ không chép các tập tin liên kết o đĩa

 Copy to CD: Nếu chọn thì Microsoft PowerPoint xuất hiện thông báo hỏi bạn
có muốn chép các tậ tin đã li n ết với bài thuyết trình vào CD hay không.
Bạn nhấn nút Yes sẽ đồng ý và No đ không chép các tập tin liên kết o đĩa
Lưu y tính của bạn hải đầu ghi V sau hi nhấn xác nhận thì
l theo hướng dẫn ủa hương t ình đ ghi a đĩa

7. Nhấn nút Close hi ho n tất


PowerPoint Viewer:
Phiên bản m i nhất là Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007, giúp chúng
ta xem bài thuyết trình v đ y đủ í ă c các bản PowerPoint
đến PowerPoint 2007. PowerPoint Viewer còn hỗ trợ mở bài thuyết trình
có mật mã bảo v (bạn phải nhập mật mã vào), hỗ trợ in ấ ô ỗ
trợ hi u chỉnh bài thuyết trình.
Tìm và tải PowerPoint Viewer tại http://www.microsoft.com/downloads/
6. Tùy biến nội dung cho các bu i báo cáo
Bạn đã bi n soạn hoàn chỉnh một bài thuyết trình có nội dung rất đầy đủ về một đề t i n o đ
bạn s dụng n đ báo cáo hay giảng dạy cho nhiều khách hàng khác nhau, nhiều nh ngư i
e h nhau ối với mỗi nh đối tượng đôi hi bạn không muốn báo cáo hết tất cả các nội
dung có trong bài thuyết t ình hi đ bạn không cần phải mất th i gian đ s a lại bài thuyết
trình mỗi khi báo cáo mà hãy s dụng tính năng sẵn của o e oint đ l điều này.


hệ sd

Chúng ta có th làm ẩn hoặc cho hiện lại các slide khi trình chiếu báo cáo. Nếu cảm thấy một số
slide trong bài thuyết trình là không cần thiết phải báo cáo thì chúng ta có th làm chúng ẩn đi
t ước khi trình chiếu với các thao tác cực kỳ đơn giản và nhanh chóng.

bước thực hành như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần tùy biến nội dung báo cáo.
2. V o ngăn Vie nh esentation Vie s họn chế độ màn hình là Normal, Slide
Sorter hoặ Notes age đều đượ Nhưng l nhanh nhất là trong chế độ màn hình
Slide Sorter.
3. Chọn các slide cần làm ẩn


Trang 276
ẩ b thuyết trình
6
Chọn slide c n ẩn

4. V o ngăn lide ho nh Set Up và chọn lệnh Hide Slide slide đang ẩn thì số
thứ tự của slide sẽ có bi u tượng bị gạch chéo.
Sl d đa ẩn

cho hiện lại slide, bạn chọn slide đang ẩn và o ngăn Slide Show và chọn lại nút
5.
Hide Slide từ nhóm Set Up.


T ybế ộd gb
h ẩn slide sẽ hông đượ linh động ì ẫn hải thự hiện ông đoạn điều hỉnh ỗi
hi b o o Tính năng tùy biến nội dung b o o usto ho l ột sự lựa họn ho n hảo ì


Trang 277
ẩ b thuyết trình
6


bạn hi ần l sẵn usto sho ho nh h n giả h nhau v ỗi hi t ình hiếu
b i thuyết t ình ho nh h n giả n o thì bạn hỉ ần họn usto sho ủa đối tượng đ
Tạ mớ C st m Sh

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần tùy biến nội dung báo cáo.
2. V o ngăn Slide Show, nhóm Start Slide Show, chọn nút Custom Slide Show và
chọn tiếp Custom Shows.... Hộp thoại Custom Shows xuất hiện.
L nh Custom Slide Show

3. Nhấ nút New… đ tạo usto ho ới hộ thoại Define Custom Show uất
hiện
Hộp thoại Define Custom Show

 Tại hộ Slide show name: đặt t n ho Custom Show í dụ bạn đặt t n l “ iới
thiệu o e oint 0 0”
 Tại Slides in presentation: họn slide nhấn nút Add đ th o usto
ho n y uốn bỏ bớt slide a hỏi usto ho thì họn slide từ danh ụ
ở hung Slides in custom show nhấn nút Remove Ví dụ bạn họn slide
3, 4, 7, 8, 10 và 11 cho vào Custom show này.
Trang 278
ẩ b thuyết trình
6
Chọn các slide cho vào Custom Show

 ùng nút ũi t n hướng l n hướng uống đ sắ ế t ình tự ủa slide
trong Custom Show.

 Nhấn OK đ t ở ề hộ thoại Custom Shows

4. Nhấn Close đ ho n tất

ệ hỉ h và ả ý C st m Sh

bước thực hành như sau:

1. Mở bài thuyết trình có Custom Show.
2. V o ngăn Slide Show, nhóm Start Slide Show, chọn nút Custom Slide Show và
chọn tiếp Custom Shows....
Danh sách các Custom Show

3. Hộp thoại Custom Shows xuất hiện.
 Tại hộp Custom shows: liệt kê danh sách các usto ho đang t ong b i
thuyết trình.
 Chọn một Custom show trong danh sách:
Trang 279
ẩ b thuyết trình
6


 Nhấn nút Edit... đ mở hộp thoại Define Custom Show và thực hiện
hiệu chỉnh lại Custom show.
 Nhấn nút Remove: đ xóa bỏ Custom Show
 Nhấn nút Copy đ sao hé usto ho đang họn thành một bản
sao và bạn có th tiến hành hiệu chỉnh trên bản sao này.
 Nhấn nút Show sẽ trình chiếu usto ho đang họn.

4. Nhấn Close đ ho n tất


7. Thiết lập tuỳ chọn cho các ki u báo cáo

Thiết lập tùy chọn cho loại trình chiế gư i thuyết trình

PowerPoint cung cấp nhiều tùy chọn cho việc trình chiếu báo cáo. Khi không muốn trình chiếu
toàn bộ báo cáo thì bạn có th ui định các slide sẽ báo cáo hoặc ẩn đi bớt các slide. Bạn còn có
th thiết lập cho bài báo cáo trình chiếu thực thi một cách tự động hay ngư i điều khi n.

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần thiết lập các tùy chọn báo cáo.
2. V o ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn nút Set Up Slide Show.
Thiết lập các tùy chọn trình chiếu bài thuyết trình
3. Hộp thoại Set Up Show xuất hiện.
 Tại Show type: chọn loại trình chiếu phù hợp


Trang 280
ẩ b thuyết trình
6


 Presented by a speaker (full screen): trình chiếu ở chế độ toàn màn
ngư i báo cáo.
hình
 Browsed by an individual (window): trình chiếu trong c a s và cho
phép truy cập một vài lệnh của PowerPoint.
 Browsed at a kiosk (full screen): trình chiếu tự h nh hông ngư i
điều khi n.
 Tại Show options:
 Loop continuously until 'Esc': trình chiếu báo cáo và tự động phát lặp
lại ho đến khi nhấn hí đ kết thúc.
 Show without narration: trình chiếu không có thuyết minh.
 Show without animation: trình chiếu không có các hiệu ứng và hoạt
cảnh.
 Tại Show slide: ui định các slide hay Custom show sẽ được trình chiếu
 All: Trình chiếu tất cả các slide
 From … To… : trình chiếu từ slide … đến slide …
 Custom show: chọn Custom Show cần trình chiếu (nếu có).
 Tại Advance slides:
 Manually: điều khi n các slide bằng cách kích chuột
 Using timings, if present: các slide tự động thực thi theo th i gian thiết
lậ t ước hoặc bằng cách kích chuột.
 Tại Multiple monitors:
 Display slide show on: chọn n hình đ trình chiếu báo cáo tại
 Show Presenter View: nếu chọn sẽ bật chế độ báo cáo có màn hình
dành riêng ho ngư i thuyết trình.

4. Nhấp OK đ hoàn tất việc thiếp lập trình chiếu báo cáo.


Thiết lập tùy chọn h ạb tươ g t gư xem và tự hà h

Bài thuyết t ình dưới dạng tương t ngư i xem và tự h nh thư ng s dụng các hyperlink và các
nút điều hướng đ ngư i xem có th di chuy n qua lại trong bài thuyết trình đượ dễ d ng Ngoài
hy e lin nút điều hướng, bài thuyết trình tự hành thư ng có kèm theo âm thanh
thuyết minh, con trỏ lase ho slide đang t ình hiếu.

Ghi lại Slide Show

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần ghi lại Slide Show.
2. V o ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn Record Slide Show và chọn tiếp Start
Recording from Beginning...


Trang 281
ẩ b thuyết trình
6
L nh ghi lại Slide Show

3. Hộp thoại Record Slide Show xuất hiệu, bạn hãy chọn cả hai tùy chọn và nhấn nút
Start Recording đ bắt đầu ghi Slide Show.
 Slide and animation timings: ghi lại th i gian hi n thị của mỗi slide và các
hiệu ứng.
 Narrations and laser pointer: ghi âm thanh thuyết minh và cách s dụng con
trỏ laser của ngư i thuyết trình.
Hộp thoại Record Slide Show

4. Màn hình chuy n sang chế độ trình chiếu Bạn ho slide t ình hiếu giống như l
t ình hiếu thự t ướ h n giả, s dụng con trỏ lase ũng như thuyết minh nội
dung t n slide đ thu â o

5. Nhấn Esc đ thoát khỏi chế độ ghi Slide Show và nhấn nút Save đ lưu lại. Sau này
khi bạn cho trình chiếu bài thuyết trình thì các âm thanh, con trỏ chuột laser sẽ được
phát kèm theo.


Th ết ậ t y họ h ạb tự hà h

Loại b o o tự hành hông ngư i điều ki n sẽ tự động t ình hiếu từ đầu đến uối lặ đi
lặ lại ho đến hi bạn nhấn đ tho t

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần thiết lập báo cáo tự hành
2. V o ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn Set Up Slide Show.
3. Hộp thoại Set Up Show xuất hiện:Trang 282
ẩ b thuyết trình
6
Tùy chọn Slide Show t hành

 Tại Show type: chọn Browsed at a kiosk (full screen)
 Tại Show slides: chọn số slide cần cho trình chiếu tại All, From...To... hoặc từ
một Custom Show
 Tại Advance slides: họn Using timings, if present

họn OK ho n tất
4.ưb dướ dạ g S d Sh

Tậ tin o e oint dưới định dạng lide ho sẽ tự động t ình hiếu hi đượ ởa lưu tậ
tin dưới định dạng n y l theo hướng dẫn sau:

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần lưu sang định dạng Slide Show
2. Vào File, chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện
Trang 283
ẩ b thuyết trình
6


ọđ dạ Sl d S


3. Chọn nơi lưu b i thuyết trình tại hộp Save in
họn PowerPoint Show (*.ppsx) tại Save as type
4.
5. Nhấn nút Save.


8. Ki m tra bài thuyết trình
m tra th gt tr g bà th yết trì h
cá nhân

hi l iệ o e oint tự động lưu lại ột số thông tin ngư i dùng thông tin ẩn như
hú thí h hi n bản đi s a h a ghi chú, các nhận xét, thuộ tính t i liệu … Bạn
n n dùng tính năng Inspect Document đ i t a loại bỏ thông tin nếu thấy ần thiết

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần ki m tra
2. Vào File, chọn Info, chọn Check for Issues và chọn lệnh Inspect Document
L nh Inspect Document

3. Trong hộp thoại Document Inspector, bạn đ nh dấu chọn các loại thông tin ẩn cần
ki m tra và nhấn nút Inspect.

4. Xem lại kết quả ki m tra và nhấn các nút Remove All bên cạnh các thông tin ẩn đ
a thông tin nếu thấy ần thiết

5. Nhấn Close đ kết thúc.m tra tí h tươ g thí h về tí h ă g s d g tr gb ga h bả

hi bạn hia sẽ b i thuyết t ình o e oint ới nhiều đối tượng h nhau bạn uốn đả bảo
tất ả ọi ngư i đều th ởae hiệu hỉnh đượ nội dung ủa n bạn n n dùng tính


Trang 284
ẩ b thuyết trình
6


năng i t a sự tương thí h gi a hi n bản o e oint đ th hiệu hỉnh lại ho hù
hợ

hi huy n đ i định dạng từ o e oint 00 uống hi n bản thấ hơn thông thư ng ột
số tính năng sẽ bị ất hoặ ột số đối tượng sẽ hông ho hé hiệu hỉnh như a t t đồ
thị
bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần ki m tra
2. Vào File, chọn Info, chọn Check for Issues và chọn lệnh Check Compatibility
L nh Check Compatibility

3. Ch trong giây lát, hộp thoại Microsoft PowerPoint Compatibility Checker thông
báo kết quả ki t a tính tương thí h
 ọ thông tin nếu hưa hi u õ thì nhấn nút Help đ th thông tin
t ợ giú
 Tùy họn Check Compatibility when saving in PowerPoint 97–2003 formats
n n dùng hi bạn lưu tậ tin PowerPoint 2010 dưới định dạng o e oint ũ

4. Nhấn OK.


Trang 285
ẩ b thuyết trình
6


h dấ h à thà h và bà b

hi ho n th nh b i thuyết t ình bạn n n đ nh dấu ho n th nh ho b i nhằ hạn hế ngư i dùng
ô tình l thay đ i nội dung ủa b i uốn thay đ i nội dung thì hải bỏ đ nh dấu ho n th nh
ny

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần đ nh dấu hoàn thành
2. Vào File, chọn Info, chọn Protect Presentation và chọn Mark as Final
L nh Mark as Final

3. Bạn họn OK t ong hộ thông b o uất hiện đ hấ nhận đ nh dấu b i thuyết t ình
đã ho n th nh
Hộp thông báo xác nhậ đá dấu hoàn thành bài thuyết trình

4. Th ột hộ thông b o n a uất hiện è theo thông tin h u í h li n uan đến
a as Final bạn hãy nhấn OK.
Hộp thông báo của Mark as Final


Trang 286
ẩ b thuyết trình
6


9. Hỏ
Các câu hỏi sau bạn thực hành tiếp trên tập tin ThuchanhPowerPoint2010_Ch6.pptx đã tạo trong
bài học.

Câu 1. Làm sao để in Notes Page mà không có hình thu nhỏ của slide bên trên?

Trả :

bước thực hiện như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần in Notes Page mà không có hình thu nhỏ của slide bên trên.
2. V o ngăn View, nhóm Presentation Views, chọn Notes Page
Màn hình Notes Pages

3. Lần lượt vào từng slide bằng thanh cuốn dọc:
 Chọn hình slide thu nhỏ bên trên trang in và nhấn elete đ xóa
 iều chỉnh lại í h thước cho phần ghi hú b n dưới
N a đã l ại bỏ hình slide thu nhỏTrang 287
ẩ b thuyết trình
6


4. Vào File, chọn Print và chọn ki u in là Notes Page tại phần Settings trong c a s
điều khi n in. Nhấn vào nút Print đ ra lệnh in.
In Notes Page không có hình slide thu nhỏ bên trên

phục hồi Notes Page của bài thuyết trình về trạng th i ban đầu bạn l như sau:
5.
 Vào trong chế độ màn hình Notes Page
 Nhấp phải chuột trong vùng trống trong trang Notes và chọn lệnh Notes
Layout…
 Chọn hết các tùy chọn trong hộp thoại Notes Layout và nhấn OK.
Ph c hồi Notes Page b ay đổi
Trang 288
ẩ b thuyết trình
6Câu 2. Làm sao loại bỏ nhanh các hiệu ứng và hoạt cảnh khi trình chiếu bài thuyết trình?

Trả l i:

bước thực hiện như sau:

1. Mở tập tin cần trình chiếu mà không s dụng các hiệu ứng đã thiết lập
2. V o ngăn Slide Show, nhóm Set Up và chọn lệnh Set Up Slide Show
L nh Set Up Slide Show


3. Trong hộp thoại Set Up Show:

 Chọn Show without animation đ không cho hiệu ứng hoạt động khi trình
chiếu bài thuyết trình.
 Chọn thêm Show without narration đ không s dụng l i thuyết minh khi
trình chiếu.
Set Up Show


4. Nhấn OK hoàn tất việc thiết lập và bạn có th bắt đầu trình chiếu báo cáo.
Trang 289
chiếu bài thuyết trình
7. T
Chươ g 7
Trì h h ế bà th yết trì h


Nội dung

1. Trình chiếu bài thuyết trình

dụng nút điều hi n t ong hế độ lide ho
2.

3. Tạo hú giải t ong hi t ình hiếu bài thuyết trình

4. T ình hiếu b i thuyết t ình ới nhiều n hình

5. Hỏi đ
Trang 290
chiếu bài thuyết trình
7. T
7
hi ọi việ đã huẩn bị xong bây gi bạn đang đứng t ướ h n giả đ thuyết t ình ề đề
K tài b o o ủa ình o e oint ung ấ sẵn ột số tính năng hỗ t ợ ho iệ b o o
ũng như di huy n dễ d ng gi a nội dung t ong hi bạn thuyết t ình ặc biệt, phiên bản
PowerPoint 2010 còn có thêm chứ năng on t ỏ lase ngư i thuyết t ình dùng đ chiếu vào các
nội dung đang t ình hiếu t n slide đ ngư i xem dễ theo dõi và nắm bắt tốt hơn ấn đề đang
thảo luận.


1. Trình chiếu bài thuyết trình
Thiết lập các t y họ h hế ộ S d Sh

bước thự h nh như sau:

1. V o ngăn File, chọn Options, hộp thọai PowerPoint Options xuất hiện
Trang 291
chiếu bài thuyết trình
7. T


PowerPoint Options cho Slide Show

họn d an ed từ danh s h b n t i t ong hộ thọai o e oint O tions tì đến
2.
nh lide ho t ong hung b n hải
ột số tùy họn ho bạn:
3.
Show menu on right mouse click: Nếu đượ họn hi bạn nhấ hải huột

t ong hi t ình hiếu thì ột t ình đơn ng ảnh sẽ uất hiện
Show popup toolbar: Nếu họn thì sẽ hiện th thanh ông ụ ở g dưới b n

t i t ong hi t ình hiếu
Prompt to keep ink annotations when exiting: Nếu họn thì o e oint sẽ

hiện hộ thoại nhắ nhở bạn lưu b i thuyết t ình lại nếu t ong hi t ình hiếu
bạn th ghi chú tô nền l n i nội dung n o đ
End with black slide: Nếu họn thì hi bạn b o o đến hết b i thì sẽ huy n

sang ột slide u đen

4. Nhấ nút OK đ đ ng hộ thoại.Trình chiếu bài thuyết trình

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần trình chiếu
2. V o ngăn Slide Show, nhóm Monitor đ tùy chọn về màn hình.
Tùy chọn cho màn hình trình chiếu

 Resolution: chọn độ phân giải của màn hình khi trình chiếu, phần lớn các máy
chiếu LCD hiện nay hỗ trợ độ phân giải 1024x768.
 Show on: khi máy tính bạn có từ 2 màn hình trở lên thì tùy chọn này mới xuất
hiện. Tại đây bạn chọn màn hình nào sẽ trình chiếu bài thuyết trình.
 Use Presentation View: Tùy chọn này chỉ có tác dụng khi máy bạn có từ 2
màn hình trở lên. Chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn ề Presentation View ở
phần sau.

bắt đầu t ình hiếu bạn chuy n qua nhóm Start Slide Show trên ngăn Slide Show
3.
và chọn lệnh:
Trang 292
chiếu bài thuyết trình
7. T
Chọn l để trình chiếu Slide Show

 From Beginning: trình chiếu báo cáo bắt đầu từ slide đầu tiên trong bài thuyết
trình.
 From Current Slide: trình chiếu báo cáo bắt đầu từ slide hiện hành trong bài
thuyết trình.
 Broadcast Slide Show: trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng internet
ho ngư i xem từ xa, sẽ trình bày chi tiết ở phần sau.
 Custom Slide Show: trình chiếu bài thuyết trình từ một Custom Show trong
bài. Bạn chọn tên của usto ho đ trình chiếu.
Hình 0 Chọ mS để trình chiếu


Trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạ g tr tế gư i xem từ xa
o e oint 0 0 đã b sung th tính năng B oad ast lide ho giú húng ta th trình bày
báo cáo với ngư i xem từ xa thông qua mạng internet toàn cầu Ngư i xem chỉ cần mở trình
duyệt web và nhậ o địa chỉ eb do ngư i thuyết trình cung cấ l đã th tham gia vào bu i
thuyết trình.

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần Broadcast Slide Show
2. V o ngăn Slide Show, nhóm Start Slide Show và chọn Broadcast Slide Show, hộp
thoại Broadcast Slide Show xuất hiện.
L nh Broadcast Slide Show


Trang 293
chiếu bài thuyết trình
7. T


3. Mặ định dịch vụ PowerPoint Broadcast Service được chọn và bạn nếu muốn thì có
th nhấn nút Change Broadcast Service đ đ i sang một dịch vụ khác mà bạn đang
s dụng. Ví dụ, bạn hông thay đ i dịch vụ Broadcast.
Chọn d ch v Broadcast

4. Nhấn nút Start Broadcast o e oint y u ầu bạn ung ấ thông tin t i hoản
Windows Live ID.
 E-mail address: nhậ o địa hỉ e-mail
 Password: nhậ o ật ã ủa t i hoản
 nh dấu họn Sign me in automatically đ lần sau hỏi hải đăng nhậ n a
 Nhấn nút OK đ đăng nhậ t i hoản
Đă ập tài khoản Windows Live ID
Trang 294
chiếu bài thuyết trình
7. T


5. Nếu bạn hưa t i hoản Windows Live ID thì nhấn o li n ết nút Get a .Net
Passport đ đăng ột t i hoản iễn hí au đ đăng nhậ o hi đã ti
hỏan
Đă à ản m i
au hi đăng nhậ bạn h o e oint tải nội dung b i thuyết t ình l n o e oint
6.
Broadcast Service.
Tải nội dung bài thuyết trình lên d ch v Broadcast

au hi tải ong b i thuyết t ình l n dị h ụ B oad ast o e oint t ả ề ho bạn
7.
đư ng dẫn t uy ậ b i thuyết t ình Bạn sao hé địa hỉ B oad ast g i ho nh ng
ngư i e từ a thông ua a s hat hoặ g i e-mail.
Trang 295
chiếu bài thuyết trình
7. T
Đ a chỉ Broadcast
8. Ngư i e từ a sẽ t uy ậ địa hỉ B oad ast h ngư i thuyết t ình nhấn nút
ta t lide ho đ bắt đầu t ình hiếu b i thuyết t ình
à ời xem từ xa khi chờ và đa xm yết trình

9. T ong hi t ình hiếu ngư i thuyết t ình th nhấn hí ESC đ tạ dừng hi
đ n hình ủa ngư i e ẫn gi nguy n ở slide đang t ình hiếu t ướ đ
Nă adca

 Nhấn nút From Beginning đ b oad ast b i thuyết t ình từ slide đầu ti n
 Nhấn nút From Current Slide đ b oad ast b i thuyết t ình từ slide hiện hành
 Nhấn nút Send Invitations đ i th ngư i e từ a
 Nhấn nút End Broadcast đ ết thú bu i t ình hiếu b i thuyết t ình


Trang 296
chiếu bài thuyết trình
7. T


2. S d g út ề h tr g hế ộ S de Show
Trong khi trình chiếu bài thuyết t ình o e oint ung ấ sẵn ột số tiện ích hỗ trợ quá trình
b o o như l i u con trỏ, các ki u bút màu, bút tô nền đ làm n i các chi tiết trình bày trên
slide, ... Ngoài ra, việ điều hướng và di chuy n qua lại gi a các slide trong lúc trình chiếu ũng
được hỗ trợ đầy đủ.
Ta cô c c ế độ cếế một s d ịh
Di chuy
Dc yể a đế l d xác đ
Trang 297
chiếu bài thuyết trình
7. Tbước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần trình chiếu
2. V o ngăn lide ho nh ta t lide ho họn From Beginning
3. Trong chế độ Slide Show, bạn muốn di chuy n đến một slide n o đ thì nhấn phải
chuột lên màn hình và chọn lện Go to Slide
4. Kích chuột lên tên slide cần di chuy n đến.


Sd g t hợ hím tắt

PowerPoint xây dựng rất nhiều phím tắt đ hỗ trợ trong chế độ Slide Show.

ả Da mc ím ắ d để di chuyển trong Slide Show

Nhấ hím tả
hí N nhấ t i huột hì a e hí ũi i huy n đến slide ế tiế hoặ hoạt ảnh ế
t n hướng uống hoặ hướng ua hải hí trong slide
Enter, phím Page Down.
hí hí Ba s a e hí ũi t n hướng i huy n ề slide liền t ướ
ua t i hoặ hướng l n hí age
Nhấ hải huột ở hộ lệnh hoặ t ở ề slide liền t ướ hỉ
t dụng hi tùy họn Shortcut Menu On
Right bị tắt
Nhậ on số nhấn nte i huy n đến slide số thứ tự như số do bạn
nhậ o
t l+B ea hí “-“ ết thú lide ho
ở hộ thoại hứa danh ụ slide
Ctrl+S
hí B hí “” Hi n thị n hình đen nhấn lần n a đ t ở lại
n hình ũ
hí “” Hi n thị n hình trắng nhấn lần n a đ t ở
Phím W
lại n hình ũ
hí hí “+” ừng bắt đầu lại ột lide ho tự h nh
i huy n đến slide ế tiế nếu đang bị ẩn
Phím H
i hí ti hải huột giây T ở ề slide đầu ti n
Hiện thanh Tas ba
Ctrl+T
n hoặ hiện on t ỏ huột hình ũi t n hi di
Ctrl+H, Ctrl+U
huy n t n n hình lide ho
Trang 298
chiếu bài thuyết trình
7. T
Hộp thoại chứa danh m c các slide trong Slide Show

Trong khi trình chiếu bài thuyết trình, bạn nhấn phím F1 sẽ được trợ giúp về các phím tắt s dụng
trong chế độ Slide Show. PowerPoint 2010 chia các phím tắt làm
Các phím tắ d để di chuyển trong Slide Show
Trang 299
chiếu bài thuyết trình
7. T
Các phím tắ để đ ều khiển Media


Ch y ế một C stom Show

Muốn chuy n nhanh đến một Custom Show trong chế độ Slide Show, bạn l theo bước sau:

Từ n hình t ình hiếu bạn nhấ phải chuột lên màn hình

Chọn lệnh Custom Show

Kích chuột đ chọn tên một usto ho uốn huy n tới

yể đế mS c ế độ Slide Show
Trang 300
chiếu bài thuyết trình
7. T


3. Tạ hú g ả trong khi trình chiếu bài thuyết trình
C t y họ trỏ
T ong hế độ lide ho bạn họn o nút Pen t n thanh ông ụ ở g dưới b n t i n hình
sau đ họn Arrow Options và họn ột t ong tuỳ họn sau:

Automatic: ẩn on t ỏ đến hi bạn di huy n huột

Visible: on t ỏ luôn luôn đượ hi n thị t ong hi t ình hiếu

Hidden: on t ỏ luôn luôn bị ẩn t ong hi t ình hiếu

T cọ c ỏ

S d ng con trỏ chuột Laser
bước tùy chọn và s dụng con trỏ chuột laser rất đơn giản như sau:

1. T ước tiên bạn o ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn lệnh Set Up Slide Show đ
thiết lập tùy chọn màu cho con trỏ laser.
2. Trong hộp thoại Set Up Show, bạn tì đến nhóm Show options và chọn màu cho con
trỏ chuột laser tại hộp Laser pointer color.
Chọn màu cho con trỏ laserTrang 301
chiếu bài thuyết trình
7. T


3. T ong hế độ Slide Show hi uốn s dụng on t ỏ lase đ hỉ l n ột nội dung n o
đ t n slide thì b n gi th hí Ctrl + kí h tr h ột l n nội dung t n slide


Làm ộd g trên slide trình chiếu

T ong hế độ lide ho húng ta th s dụng ông ụ en hoặ Highlighte đ l n i bật
nội dung đang t ình b y

bước thự h nh như sau:

1. Chuy n bài thuyết trình sang chế độ Slide Show
2. Khi muốn làm n i nội dung đang t ình b y t n ột slide n o đ bạn nhấp phải chuột
lên màn hình.
Sd Sl d S

3. Chọn Pointer Options và chọn:
 Pen: s dụng bút u đ làm n i
 Highlighter: tô nền đ làm n i
 Bạn th thay đ i u tại Ink Color

4. Dùng chuột tô hoặc vẽ lên các nội dung trên slide

hi ết thú b o o t ong u t ình b o o bạn vẽ hoặc tô nền thì PowerPoint
5.
sẽ hiện thông b o nhắ nhở bạn lưu lại Keep hay hủy bỏ (Discard) thay đ i.
Trang 302
chiếu bài thuyết trình
7. T
Tô bá ắc ởl lạ các ay đổi trong Slide Show

hình vẽ, tô nền t ong hế độ soạn thảo bạn o hế độ ngăn Review,
6. xem
nhóm Comments, họn Show Markup.
Xem lại các ghi hình vẽ, tô nền trong chế độ Slide Show
Trang 303
chiếu bài thuyết trình
7. T


4 Trì h h ế bài thuyết trình vớ h ề mà hì h

Bật tí h ă g hỗ trợ h ề mà hì h
ậí ă ề mà


bước thực hiện như sau:

1. Từ as indo s o Start, chọn Control Panel và họn Display.
2. Trong hộp thoại Display Settings, bạn o ngăn Settings.
ến hộp Display chọn màn hình thứ 2. Tùy chọn này chỉ có khi máy bạn đang ết nối
3.
với nhiều màn hình.
nh dấu họn o Extend my Windows desktop onto this monitor.
4.
5. Bạn hỉnh lại độ hân giải ho n hình tại Screen resolution.
6. Nhấn nút OK đ đ ng hộ thoại Display Properties.
Trang 304
chiếu bài thuyết trình
7. T


Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình
T ế lậ mà cế

bước thự h nh như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần trình chiếu với nhiều màn hình
2. V o ngăn Slide Show, nhóm Set Up và chọn Set Up Slide Show (Bạn ũng th
chọn các tùy chọn ngay trên nhóm Monitors t ong ngăn Slide Show)
3. Trong hộp thoại Set Up Show, bạn đến nhóm Multiple monitors:
 Display slide show on: bạn chọn Monitor 2 Plug and Play Monitor
 Chọn Show Presenter View
4. Nhấn nút O đ ng hộp thoại Set Up Show.
ến nhóm Start Slide Show t n ngăn Slide Show và chọn From Beginning đ trình
5.
chiếu bài thuyết trình.
à á ả ấy c ế độ Sl d STrang 305
chiếu bài thuyết trình
7. T
lide đang hiếu
Speaker notes
Hình slide thu nhỏ
ố slide Thanh ông ụ
à ờ yế ấy c ế độ Sl d S

6. Từ n hình d nh ho ngư i thuyết t ình bạn th điều hi n nội dung t ình
hiếu ột h dễ d ng đồng th i th đọ đượ thông tin ghi hú ho slide
ình đang t ình b y Các thành phần trên màn hình của ngư i thuyết trình:
 C hì h S d th hỏ: bạn nhấ huột l n slide đ di huy n nhanh đến
slide đ t ong u t ình b o o
 S d a g trì h h ế : hi n thị nội dung giống như n hình đang trình
hiếu ho h n giả xem.
 Số s d và th g a : hi n thị số ủa slide hiện h nh th i gian đã t ình
hiếu ũng như th i gian hiện tại
 Speaker notes: hần ghi hú t ong slide ủa ngư i thuyết t ình
 Tha h g : di huy n họn loại bút u sắ …

7. Nhấn hí ESC đ tho t hế độ lide ho
Trang 306
chiếu bài thuyết trình
7. T


5 . Hỏ

Câu 1. Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần chương trình PowerPoint hoặc PowerPoint
Viewer để chạy hay không? Chúng ta có thể hiệu chỉnh tập tin PPSX hay không?

Trả l i:

Máy tính cần phải hương t ình o e oint hoặ o e oint Vie e đ trình chiếu các tập tin
PowerPoint Show (*.pps hoặc *.ppsx). PowerPoint Show trong các phiên bảng PowerPoint 97-
2003 có phần mở rộng là *.pps và PowerPoint Show trong PowerPoint 2007 & 2010 có phần mở
rộng là *.ppsx.

Tập tin PowerPoint Show thực chất vẫn là một tập tin PowerPoint (*.ppt hoặ * t nhưng
phần mở rộng khác nhau. PowerPoint sẽ tự động chuy n sang chế độ Slide Show khi bạn kích
chuột lên các tập tin có phần mở rộng *.pps hoặc *.ppsx. Do vậy đ hiệu chỉnh các tập tin này
bạn làm một trong hai cách sau:

i phần mở rộng từ pps hoặc ppsx thành ppt hoặc pptx
Cách 1:

Cách 2: Mở hương t ình o e oint t ướ sau đ o File, chọn lệnh Open tì đến chọn
tập tin PowerPoint Show đ mở và hiệu chỉnh.Câu 2. Làm sao để nhấp phải chuột thì sẽ lùi về slide trước trong chế độ Slide Show?

Trả :

hi nhấ hải huột t ong hế độn lide ho thì hai hả năng ảy a đ l hi n thị ột t ình
đơn lệnh hoặ lùi t ở ề slide t ướ đ ho o e oint lùi ề slide t ướ hi nhấ hải huột
t ong hế độ lide ho thì húng ta ần thay đ i ột tùy họn t ong hộ o e oint O tions

bước thự h nh như sau:

1. Vào File, chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện
2. Chọn Advanced từ danh sách bên trái trong hộp thoại tì đến nhóm tùy chọn cho
Slide Show.
Bỏ chọn Show menu on right mouse click

3. Bỏ chọn hộp Show menu on right mouse click.


Trang 307
chiếu bài thuyết trình
7. T


4. Nhấn nút OK
o e oint ây dựng nút lệnh nằ ở g dưới b n t i t ong a s lide
5.
ho Bạn th nhấn o nút Slide đ t ung ậ t ình đơn lệnh đ điều hi n sự di
huy n hoặ nhấn o nút Pen đ s dụng bút u hoặ bút tô nền
Truy cậ các đ l nh trong Slide Show
Câu 3. Có cách nào khoá hiệu lệnh chuột và bàn phím để điều khiển trong khi trình chiếu?

Trả l i:

Chúng ta có th thiết kế một bài thuyết trình dạng tương t ới ngư i dùng và chỉ cho phép
ngư i dùng nhấn lên các nút lệnh hoặc hyperlink do ta tạo sẵn. Các hiệu lệnh nhấp chuột hoặc
dùng các phím di chuy n slide trên bàn phím sẽ không hoạt động được trừ phím ESC.


bước thực hiện như sau:

1. Mở bài thuyết trình
2. Tạo nút điều hướng và các hyperlink giúp cho việc di chuy n và theo dõi bài
thuyết t ình tương t được dễ dàng.
3. V o ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn lệnh Set Up Slide Show.
L nh Set Up Slide ShowTrang 308
chiếu bài thuyết trình
7. T


4. Trong hộp thoại Set Up Show chọn Browsed at a kiosk (full screen).
Tùy chọn Browsed at a kiosk (full screen)

hi đ ngư i dùng chỉ có th di chuy n trong bài thuyết trình bằng các nút lệnh hoặc
5.
các hyperlink do ta thiết kế sẵn và nhấn phím ESC đ kết thúc Slide Show.

6. Nếu không muốn ngư i xem thoát khỏi bài thuyết trình ta có th gỡ bàn phím ra khỏi
máy tính.
Câu 4. Có thể nhập văn bản trong khi Slide Show không?

Trả l i:

Thêm ăn bản vào slide trong khi trình chiếu bài báo cáo rất hiế hi được s dụng. Nhu cầu này
thư ng dùng t ong t hơi nhỏ được xây dựng t n o e oint có th l điều này
chúng ta cần phải s dụng tới Textbox trong Control Toolbox của PowerPoint.


bước thực hiện như sau:

1. Mở bài thuyết trình cần thêm Text Box
2. Vào File, chọn Options, chọn ngăn Customize Ribbon trong c a s PowerPoint
Options au đ họn ngăn Developer trên Main Tabs của Ribbon.
Trang 309
chiếu bài thuyết trình
7. T
Chọn cho hi m ă Dvl R bb

hi đ t n Ribbon uất hiện th ngăn Developer.
3.
Nă Dvl R bb

4. Vào slide cần th Te tbo đ nhậ ăn bản trong khi trình chiếu. Ví dụ bạn chọn
slide số 3.

5. V o ngăn Developer, nhóm Controls, chọn nút Text Box và vẽ một hộp lên slide
Trang 310
chiếu bài thuyết trình
7. T
Hộp Text Box của Control Toolbox

6. Khi bạn chuy n sang chế độ Slide Show, thì bạn có th nhậ ăn bản trong hộp Text
box này.
Nhậ vă bản trong khi trình chiếu
Trang 311
chiếu bài thuyết trình
7. T


Câu 5. Có cách nào không cho tựa đề của các slide không hiển thị nhưng vẫn có trong lệnh
Go to Slide trong khi trình chiếu?

Trả l i:

Chúng ta có th dùng một mẹo nhỏ đ làm ẩn các tựa đề các slide (title slide) trên màn hình trong
chế độ lide ho nhưng ẫn có tên trong lệnh Go to Slide.


bước thực hiện như sau:

1. Chọn bài thuyết trình cần tùy biến
2. V o ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master đ chuy n sang màn hình
Slide Master View.
3. Bạn chọn slide master trong c a s Slide Master View
 Chọn placeholder Master title.
 Di chuy n la eholde n y hướng lên trên và ra khỏi phạm vi của slide.
Trang 312
chiếu bài thuyết trình
7. T


Di chuyển Master title ra khỏi phạm vi của slide master

hi đ t ong hế độ Slide Show, các tựa đề của slide sẽ hông được nhìn thất trên
4.
n hình nhưng hi nhấp phải chuột và chọn lệnh Go to Slide thì chúng ta vẫn có th
thấy được tựa đề của các slide nên việc di chuy n gi a các slide sẽ dễ d ng hơn
L nh Go to Slide v n nhìn thấy t a đề các slide
Trang 313
Ph l c
h 1.
Cách tạo bài th yết trình chuyên
ngh ệp
l c ày ậ ợ đ ểm c l trong quá trình xây d mộ bà yế
P .
1 ột bà trì h d hệ ả
ột b i t ình diễn hiệu uả thì hải như thế n o:

ượ thiết ế định dạng hù hợ ới đối tượng h n giả ho n ảnh hung uanh

Tậ t ung ao độ o hủ đề b o o loại bỏ đi hần hông li n uan

dụnh i u ẫu ủa PowerPoint ung ấ sẵn ột h hù hợ hú ề u sắ

i u font h nhằ giú nhấn ạnh nội dung b o o
ỗi slide n n hứa đựng ột lượng thông tin ừa hải hông n n đoạn ăn bản

u di
dụng ảnh inh họa t n s h b o ụ đí h nhằ t uyền tải thông tin tốt hơn

tạo n n ấn tượng ho ngư i e ột h t ự uan
dụng đồ thị inh họa ho số liệu t i hính hơn l đoạn ăn bản ới on

số
Tận dụng â thanh đoạn hi nhằ tạo n n sự thí h thú ho ngư i e nhưng

hông tạo n n sự lấn t nội dung b o o
dụng hoạt ảnh hiệu ứng huy n ảnh t ong tình huống hù hợ nhưng

hông tạo l giả gi t ị ủa nội dung b o o
h t ho h n giả bản in ủa b i b o o.

nh th i gian ở hần uối b i b o o ho iệ đặt t ả l i âu hỏi ủa h n giả nhằ

giú h n giả l õ ấn đề họ uan tâ

au đây l bướ đ h tt i n ột b i t ình diễn hất lượng


2 ế h ạ h h t tr bà trì h d
Nếu bạn hông ế hoạ h ây dựng ột b i t ình diễn ngay từ đầu th bạn sẽ ất nhiều th i
gian đ l đi l lại slide au đây l bướ t ong u t ình ây dựng b i t ình diễn:
Trang 314
Ph l c


Bướ 1: X ị h ố tượ g h g ả và m t bà trì h d

T ướ hi bạn tạo n n b i t ình diễn thì bạn ần hải biết ề đối tượng h n giả ủa n đối ới
nh ng loại đối tượng h nhau hải nh ng loại b o o h nhau ì ỗi loại đối tượng sẽ
iến thứ inh nghiệ thự tế h nhau Bạn hãy tự hỏi ình âu hỏi sau:

C ba h gư sẽ tham g a tr g b b Nếu lượng ngư i nghe đông thì

n hình ở h ần hải thiết ế sao ho ọi ngư i nhìn õ.
ột tr g bì h ủa h g ả iều n y đôi hi h định nhưng hải ố gắng

định Nhìn hung nếu h n giả l t ẻ tu i t ẻ e hay thanh ni n thì b i b o o ần õ
ng t ong s ng thú ị ối ới h n giả lớn tu i thì b i b o ần hải thự tế thông
tin b o o ần ăn ứ t í h dẫn õ ng
a trò ủa h g ả tr g hủ ề b Nếu bạn b o o ề ột sản hẩ ới hoặ

ột hệ thống ới nh uản l sẽ uan tâ đến thông tin t ng th t ong hi đ
ông nhân sẽ ần đến thông tin hi tiết. N i hung đối ới nh uản l ấ ng ao
thì họ hỉ ần thông tin ần thiết đ a uyết định hứ hông ần đến thông tin u
hi tiết
h g ả ã b ết gì về hủ ề b Nếubạn b o o ho nh ng ngư i hưa hề biết

gì ề hủ đề đang b o o thì bạn ần hải ung ấ thông tin thật ơ bản hải
giải thí h định nghĩa ề thuật ng ới T i lại , đối ới h n giả l huy n
gia t ong hủ đề b o o thì bạn ần đặt a nhiều âu hỏi sau hi b o o bạn hải dự
t ù th i slide dự h ng đượ ẩn đ t ả l i âu hỏi
h gả a tâm ế hủ ề ày h g Nếu hủ đề ung ấ thông tin uan

t ọng li n uan đến ngư i nghe thông tin ề bảo hi hú lợi thì ngư i nghe sẽ
thí h thú hú tâ lắng nghe Ngượ lại thì bạn ần hải tì h thuyết hụ l
ho họ lắng nghe
hg thà h ế t ựh tí h ự ố vớ hủ ề hay h g Hãy nhớ

ằng nghĩ ủa h n giả đượ hình th nh t ướ từ nh ng inh nghiệ th nh ông hay
thất bại thự tế ủa họ
h gả a g bậ rộ h v ệ gì gấ hay h g h n giả d nh th i gian

ả bu i đ nghe bạn b o o hoặ hải t ở lại ông iệ thư ng ng y t ong ột hoảng
th i gian n o đ ? Nếu b i b o o hông ung ấ thông tin h u í h n o họ sẽ ả thấy
ất bự tứ hông th i n nhẫn ngồi ả bu i đ nghe bạn n i t ong hi iệ gấ
ần hải giải uyết o ậy bạn ần hải biết ề lị h l iệ ủa h n giả sự uan
tâ ủa họ đ th huẩn bị hu đ o thông tin b o o

iều tiế theo l bạn uốn biết ết uả ủa sau b i b o o sẽ như thế n o ặ dũ bạn uốn đạt
đượ nhiều ết uả nhưng bạn ần hải định ột ụ ti u hính ho b i b o o au đâu l
ụ ti u bạn ần e ét:

h g ả gh tốt về hủ ề b : ột i b o o thiết ế ho bu i họ đượ

thiết ế đ l thay đ i nghĩ uan đi ủa h n giả b o o n y thông thư ng
ở đầu l sự h o đ n ủa nh bo o ết thú l ột i ẹo hay n o đ
h gả h th g s ốt. ôi hi bạn ần hải t uyền đạt thông tin ho ột nh

ngư i ần hải thiết ế b i thuyết t ình sao ho ọi ngư i hi u thông suốt thông tin
ần t uy n đạtTrang 315
Ph l c


C hg yết ị h r g b ệt ây l loại b o o thư ng dùng nghi n ứu

tiế thị bạn ần thu thậ thông tin từ hía h n giả nhưng ỗi ngư i ần âu t ả l i
i ng ủa ình sau hi nghe b i b o o
h gả yết ị h th h m. ây l loại b o o bạn ần thu thậ thông tin từ

nh ngư i sau hi nghe b o o

Bướ 2: ựa họ hươ g h b

h t ình b y b o o ho h n giả bạn ần lựa họn h t ình b y hù hợ : speaker-
use -inte a ti e ới ỗi h bạn sẽ th lựa họn T ướ hi bắt
led, self-running,
đầu tạo b i b o o t n o e oint bạn ần biết hương h bạn sẽ dụng ì n sẽ tạo
nn slide ới nội dung ất h biệt

 áo cáo c người di n thuyết Speaker-Led): ây l loại b o o t uyền thống: bạn đứng
t ướ h n giả hoặ thông ua ầu t uyền hình diễn thuyết slide bạn tạo t ong
b i t ình diễn t ở th nh t i liệu tha hảo ho bạn Thông tin ung ấ ho h n giả hủ
yếu l do bạn n i slide bản in hỉ l t i liệu tha hảo

Với loại b o o n y slide hỉ hứa thông tin hính bạn th diễn giải th
t ong u t ình diễn thuyết ôi hi bạn ần g i t ướ ho h n giả bản in ủa b i b o
o, t ong t ư ng hợ n y thì bạn ần hải huẩn bị nội dung b o o

 áo cáo tự chạy el -Running): Loại b o o tự hạy n y bạn ần huẩn bị tất ả
thông tin t ình b y Nhìn hung loại b o o n y dùng đ b o o ho nhân hoặ
ột nh nhỏ h n giả o loại b o o n y hông diễn giả n n n ần hải ung ấ
đầy đủ thông tin tính năng như: â thanh đoạn hi hiện ứng hấ dẫn giọng
thuyết inh Lưu bạn ần thiết lậ th i gian huy n tiế gi a hiệu ứng hoạt ảnh
slide hù hợ ần hải i t a lại nhiều lần t ướ hi t ình hiếu ho h n giả
 áo cáo tương tác ser-interactive): iống như b o o tự hạy nhưng ở đây ngư i
e th điều hi n tới lui t ong nội dung b i Loại b o o n y thư ng dụng ho
ột ngư i e tại ột th i đi thư ng h t h nh t n nte net nt anet hoặ t n
CD.

Bướ 3: ựa họ hươ g h tr yề ạt th gt
PowerPoint ung ấ nhiều lựa họn đ t uyền đạt thông tin ưới đây l ột số lựa họn:

y tí h trì h h ế b bằ g hươ g trì h PowerPoint. hương h ny th

dùng ho speaker-led, self-running, hoặ user-interactive.
y tí h trì h h ế b th g a tra g b Bạn th lưu b i t ình diễn dưới

định dạng eb h t h nh t n nte net Bạn th dùng hương h n y ho iu
b o o speaker-led, self-running, hoặ user-interactive hông ần th hần ề
đặ biệt n o ngo i ột t ình duyệt eb Tuy nhi n hương h n y l ất đi ột số
hiệu ứng huy n slide hoạt ảnh hương h n y dùng hủ yếu ho i u b o o
self-running hoặ user-interactive.
y tí h trì h h ế b ư tr . Bạn th tạo hứa tậ tin t ình hiếu

tiện í h PowerPoint Viewer. B i t ình diễn sẽ tự động t ình hiếu hi bạn hèn o
đầu đọ ủa y tính hương h n y hù hợ ho i u b o o self-running hoặ user-
interactive.


Trang 316
Ph l c


h m h ế tr m y Overhead. Bạn th tạo hi hiếu t n y overhead.

T ong u t ình b o o bạn lần lượt đặt húng t n y hiếu overhead.
C h m h ế 35mm. hương h n y tốn é hơn hi hiếu ho y o e head

nhưng độ hân giải ủa hình ảnh ao hơn hất lượng hình tốt hơn slide đượ uốn
b n t n ột ng t n bạn hông ần thay húng bằng tay Tất nhi n hương h
n y ũng l ất đi hiệu ứng đặ biệt như hoạt ảnh â thanh giống như dùng
hi hiếu ho y hiếu o e head
G ấy. Nếu hông sẵn y hiếu hi đ bạn hải dùng đến hương h uối ùng l

in b i b o o a giấy h t ho h n giả

Bướ 4: Chọ bộ ị h dạ g h hợ h à ảh

PowerPoint ung ấ ất nhiều bộ định dạng đ đả bảo bạn tì thấy i u hù hợ ho tình
huống b o o ủa bạn ột bộ định dạng the e l tậ hợ ủa thiết lậ ề hình nền font
h u sắ hiệu ứng hình ảnh. PowerPoint 2007 ất nhiều bộ định dạng dựng sẵn ho
bạn dùng hoặ bạn th tạo bộ định dạng ới lưu th nh ột tậ tin i ng biệt ột ẫu thiết
ế te late l ột tậ tin o e oint đầy đủ th nh hần bạn th tạo b i b o o ới
từ húng ột ẫu thiết ế th ọi thứ ột b o o y u ầu bao gồ slide. ột
template th nhiều theme nằ t ong slide master ủa template. hi bạn tạo ột b i b o o
ới dựa t n ột template, thì b i b o o đ sẽ thừa hưởng tất ả slide ẫu
theme
trong template đ .

The e n o đượ s dụng l tốt nhất? u n o l tốt nhất? Tất ả điều đ tùy thuộ o tình
huống ho n ảnh t ình b y b o o ủa bạn au đây l ột i gợi :

y h ế Ov rh ad Ov rh ad r tr

dụng y hiếu thông thư ng hông do ngư i dùng lựa họn do ho n ảnh thự tế y
hiếu ho hất lượng hình hiếu thấ bạn ần lưu đến điều iện nh s ng t ong h ng ì n
th l ho hình hiếu ất nhạt au đây l ột i ẹo nhỏ hi bạn soạn thảo slide dùng
ho y hiếu o e head:

Font h :Tiêu đề dùng font h in đậ như l Arial Black nhằ giú hi hiếu l n sẽ ít

bị éo ối ới đoạn ăn bản thì dùng font h õ ng dễ đọ như Arial
hoặ Times New Roman.
à h : u đen l sự lựa họn tốt nhất t nh u nhạt như anh nhạt ì ất dễ bị

nhạt hi hiếu t n y o e head dưới nh s ng ạnh
à ề :T nh u nền tối ì nền u tối sẽ l h n giả ất tậ t ung o nội dung

đang t ình b y Bạn n n s dụng nền u t ắng hi dùng hi hiếu y đặ biệt l
bạn th iết h th o hi hiếu hi nền u t ắng
Nội dung: ng đơn giản ng tốt hí hiếu o e head hỉ thí h hợ ho nội dung ăn

bản t nh dùng nhiều hình ảnh

y h ế s d 35mm (Slide projector)

ưới đây l ột i gợi ề định dạng hi dùng slide 5 :

Font h : ùng font h dễ đọ như Arial v Times New Roman ho hần nội dung.Trang 317
Ph l c


à h : ùng u h sao ho tương hản ới u nền như l dùng u h s ng đối

ới nền u tối. Ri ng tôi thì thí h dùng h u ng yello t n nền u anh nướ
bi n na y blue
à ề : ùng u tối nhưng hông n n dùng u đen u nền s ng sẽ l n ảnh

u hi u anh thẫ da blue anh l ây g een u tía u le l u
n n dùng T nh dùng nền l hình ẽ đ b ng li a t
Nộ d g: th dùng bất ứ loại ăn bản hoặ hình ảnh nhưng hải ở hế độ tĩnh


Trì h h ế b tr m y tí h

ây l hương h l tưởng nhất hi t ình hiếu b o o bạn th hiếu b o ot n n
hình i tính n hình TV hoặ s dụng yL oje to đ h ng hình l n n ảnh ộng
ưới đây l ột i gợi ề định dạng:

Font h : hình ảnh htn y tính thư ng õ ng sắ nét ì thế bạn th

dùng tất ả font h Tuy nhi n bạn n n th nghiệ t ướ b o o t n y tính đ
i t a độ õ nét ủa font h Nếu bạn b o o ho ất nhiều ngư i nghe n
hình thì lại nhỏ hi đ n n ho font h í h thướ to
à h : ùng u h sao ho tương hản ới u nền Nếu dùng u h s ng thì

dùng u nền tối ngượ lại.
à ề : u nền như anh thẫ anh l ây u tía đều đượ Bạn th dùng nền l

nền đặ biệt đều tốt
gradients, shading, patterns, pictures,
Nộ d g:Bạn th dùng tất ả iu h hiệu ứng ho hần nội dung: hình ảnh

hoạt ảnh hiệu ứng huy n slide â thanh đoạn hi

Bướ 5: h t tr ộd g

Nội dung b o o bao gồ ăn bản đồ thị hoặ hương t ình như el …

hi b o o bạn hỉ n n ung ấ đầy đủ thông tin h n giả đang ần hư hông n n ung
ấ u nhiều thông tin dư thừa hông ần thiết au đây l ột i gợi ‎ :

Bạn ần i t a lại nội dung t ướ hi g i b i ho h n giả nhằ đả bảo hông

nội dung dư thừa
hông n n ố ông ghi nội dung thật hi tiết ho slide thay o đ slide hỉ n n

hứa đi hính ần t ình b y hi diễn thuyết sẽ n i õ hơn
N n dùng at t thay ho gạ h đầu d ng nhằ giú thông tin t n slide dễ nhớ

dễ hi u hơn
ung ấ bản in hi tiết ho h n giả ở đầu bu i thuyết t ình nhằ giú h n giả tậ

t ung hơn t ong hi nghe thuyết t ình hỏi tốn ông ghi hé
T tắt nội dung b i t ình diễn ở slide uối


Bướ 6: Tạ hì h ả h trự a

au hi ho n tất nội dung bạn n n e ét đưa o slide ột số hình ảnh inh họa t ự
uan nhằ tạo ấn tượng ạnh đối ới h n giả Ngo i hình ảnh bạn n n tận dụng tính tương


Trang 318
Ph l c


hản ủa u sắ h u nền t ong slide nhằ l n i bật nội dung uan t ọng
o d t ũng ất tốt t ong iệ l hình ảnh h a đoạn ăn bản ngắn nhằ ụ đí h nhấn
ạnh

Bướ : Th m h ệ ứ g a hươ g t ệ

Th hiệu ứng đa hương tiện o slide thông thư ng l tăng hiệu uả sự thí h thú ủa
h n giả đối ới b i thuyết t ình Bạn th s dụng đoạn hi flash â thanh nhạ
hiệu ứng ho đồ thị ăn bản hiệu ứng huy n tiế gi a slide hiệu ứng đ i u … cho bài
thuyết t ình ủa ình Bạn hông n n dụng ột i u hiệu ứng ho tất ả slide hoặ gi a
slide ì điều đ ất dễ gây nh h n ho h n giả thay o đ hãy dụng linh hoạt nhiều
loại hiệu ứng ho b i t ình diễn ủa ình

Bướ : Tạ bả ht h h g ả và gh hú cho slide

Bướ n y hỉ thí h hợ đối ới hương h b o o c ngư i diễn thuyết (speaker-led). Bạn n n
ht bản in nội dung b o o handout ho h n giả đ họ dễ theo dõi t ong suốt u t ình
handout n y th in t ắng đen hoặ u o e oint ung ấ sẵn ất
nghe báo cáo.
nhiều tùy họn ho iệ in ấn handout

Ngo i a ngư i b o o n n huẩn bị sẵn ho ình ột bản in handout đặ biệt hứa ghi hú
ho ỗi slide t ong b i thuyết t ình notes pages)

Bướ 9: Ki m tra lại bà và b th

Bạn n n b o o th e lại b i thuyết t ình t ướ hi t ình hiếu thự sự t ướ h n giả ối
ới ỗi hương h bo o s ea e -led, self- unning hoặ use -inte a ti e sẽ ột i lưu ‎
:gnêir

B gư d th yết trướ h gả S a r-led)

i t a lại tất ả slide t ong b i t ình diễn nhằ đả bảo nội dung đầy đủ hính
đúng t ình tự Bạn th sẽ hải sắ ế lại hoặ ẩn bớt slide ho ụ đí h dự h ng dự
đo n t ướ âu hỏi ủa h n giả huẩn bị sẵn slide hứa số liệu hoặ t ả l i âu hỏi

i t a lại nút điều i n t n slide hiếu th to n bộ slide t ong hế độ lide ho
nhằ i ta hiệu ứng gi a th nh hần t n slide gi a slide e hợ l‎ hay
hông? n lại hí tắt thông dụng t ong u t ình b o o t n y tính bằng o e oint

B tự hạy self-running)

Với hương h b o o s ea e -led bạn n ơ hội hắ hụ lỗi ề nội sung hiệu
ứng … h t sinh t ong u t ình b o o Với hương h b o o self- unning bạn sẽ hông
ơ hội giải thí h ì b i b o o sẽ đượ t ình hiếu ột h tự động o ậy bạn ần hải
d nh nhiều th i gian hơn đ i t a thật tất ả nội dung ũng như hiệu ứng … t ướ hi
ông bố

ột đi đặ biệt uan t ọng đối ới loại b o o n y hính l iệ thiết lậ th i gian ti ing
Bạn hải thiết lậ th i gian h hợ l sao ho h n giả đủ th i gian đọ hết nội dung
bạn ung ấ t n slide lưu th i gian h ũng hông n n u d i sẽ l h n giả h n nản

Trang 319
Ph l c


o e oint ung ấ tính năng Rehea se Ti ings nhằ giú ho bạn giải uyết h hăn ừa
n u Tính năng n y sẽ ghi lại th i gian bạn dừng lại ở ỗi slide thông b o ết uả ho bạn
nếu bạn đồng n sẽ dụng th i gian dừng ở ỗi slide n y ho b i t ình diễn ủa bạn o
ngăn lide ho t n Ribbon họn Rehea se Ti ings

B tươ g t s r-Interactive)

Với loại b o o n y bạn thiết ết nút lệnh đ ngư i dùng di huy n uy n suốt b i t ình
diễn t ong slide ì thế ấn đề th i gian hông n uan t ọng n a Vấn đề uan t ọng ở
đây hính l độ hính ủa li n ết t ong b i t ình diễn

hi uốn h t h nh b i t ình diễn l n nte net bạn th đ b i t ình diễn dưới định dạng
PowerPoint nhằ đả bảo ngư i e thấy đượ hết tất ả ả tính năng hiệu ứng bạn đã
thiết lậ Tuy nhi n do hông hải tất ả ngư i dùng đều i sẵn hần ề n n ột h
h bạn th e ét hính l lưu b i t ình diễn dưới định dạng HT L hi ở định dạng
HT L ột số tính năng ủa b i t ình diễn sẽ bị ất ột số hiệu ứng hoạt ảnh … nhưng sẽ
đả bảo ọi y tính đều th e đượ nội dung iễn l y i ột t ình duyệt eb n o
đ

Bướ 1 : h t hà h bà b

hương h b o o use -inte a ti e hoặ self- unning esentation ang lại ít hiệu uả
hơn so ới hương h s ea e -led hương h n y đơn giản hỉ l iệ h t h nh đến
ngư i e n n ất dễ gây h n nản ho ngư i e hương h b o o s ea e -led sẽ ất hiệu
uả nếu đượ huẩn bị ề nội dung ngư i b o o đã luyện tậ hu đ o

Bướ n y bạn hỉ ần bố t í iệ n lại như l thiết lậ hỗ ngồi tại h ng họ ố
gắng l uen ới iệ đứng t ướ đ đông

Bướ 11: T ế ế thà h g và ả t ế bà b

Tất ả bướ huẩn bị t n nếu đượ thự hiện ẩn thận thì hắ hắn bu i b o o ủa bạn sẽ
th nh ông tốt đẹ Nhằ huẩn bị tốt hơn ho bu i b o o h t ong tương lại bạn n n tự
hỏi t ả l i âu hỏi sau:

u sắ thiết ế ủa slide hợ l hay không?

Tất ả ọi ngư i dễ d ng đọ nội dung t n slide hay không?

h n giả nhìn bạn nhìn n hình hay nhìn bản in handout nhiều hơn? iều đ giống

như ong đợi ủa bạn hay hông?
h n giả ghi hú lại t ong hi bạn t ình b y b o o hay hông? Nếu bạn gi

ho h n giả bản in handout ới đư ng ẽ d nh ho iệ ghi hú b n ạnh hay
không?
Th i gian b o o hợ l hay hông? đi n o t ong b y b o ol ngư i nghe

h n nản hoặ thí h thú hay hông?
slide n o bạn dự định th ob o o nhưng đã hông l hay hông?

slide n o bạn tính bỏ ua nhưng đã huẩn bị u hay hông?

ghi hú ho slide bạn huẩn bị đủ đ ứng hay hông?Trang 320
Ph l c


hoạt ảnh hiệu ứng th o l b ib o o hấ dẫn hơn hay l ngư i nghe

ất tậ t ung?
hất lượng â thanh đoạn hi đạt hay hông? húng h u í h hay hông?
3G h h gả ảm thấy thí h thú
au đây l ột số bướ ơ bản nhằ giú ngư i diễn thuyết tạo n n sự lôi uốn và làm cho báo
cáo thành công.

C th ật d th yết

D g ứ g hắ hắ , h g tớ Việ đi tới đi lui sẽ l ngư i nghe đảo ắt

nhìn theo bạn l họ ất tậ t ung Tuy nhi n bạn n n dùng tay hần t n ơ th đ
inh họa ho b i n i huyện ủa ình
Dg hỉ hỗ trợ g ọ g ủa bạ Nếu bạn đang n i đến ba đi ủa ột

iệ n o đ thì th dùng ng n tay đ inh họa từng đi đ Nếu bạn đang n i đến
ột sự li n ết ủa sự iệ ới nhau thì bạn th dùng hai tay nắ lại ới nhau đ
inh họa
ừ g họ th ộ ò g bà d th yết Nếu ột ai đ đặt âu hỏi ắt ngang b i thuyết

t ình ủa bạn thì bạn sẽ ất dễ u n ình đã n i tới đâu
Ngượ ạ , hả th yết trì h hứ h g ọ từ gh hú ủa bạ
 Các ghi chú
thư ng hỉ hứa từ h a số liệu do ậy bạn ần diễn thuyết từ từ h a này
hứ hông hải hỉ đơn giản l đọ húng a
h gd th yết mà mắt d và t gh hú ùng ắt đ nhìn tọa t ướ hi bạn

bắt đầu n i
Chọ ọ một và gư ở vị trí h ha tr g h hò g và d g mắt g a

t ế trự t ế vớ họ Trình b y ột đi n o đ t ong b i b o o ới ỗi ngư i t ong
hi bạn nhìn họ nhớ ư i ới họ
ừ g gạ tạm dừ g bà d th yết N i hậ thỉnh thoảng dừng ột l t đ nhìn

o bản ghi hú l ột hương h diễn thuyết hay hơn l b o o ột h hấ tấ
h g hì hằm hằm h ọ s d Tậ t ung sự hú ‎oàv‎nại‎aủc tọa hạn

hế ng nhiều ng tốt iệ đọ ghi hú t ong hi diễn thuyết Bạn hải l ho
tọa thấy ằng l i bạn n i a l uất h t từ t ong suy nghĩ ủa bạn
Nhấ mạ h ộ g từ tr g bà th yết trì h


C gợ ý về ộ d g
Nếu h n giả hông bận ộn thì bạn sẽ hông bị dồn é ề th i gian b o o hi đ bạn

th bắt đầu b i b o o ới ột âu huyện ui.
N n uốn hút h n giả o b i tậ tình huống t ong b i b o o nhằ l tăng hả

năng hi u ề hủ đề t ình b y
Hỏi âu hỏi đ i ta e h n giả hi u nh ng gì bạn đang t ình b y hay hông

tặng ột n u nhỏ ho ngư i âu t ả l i đúng hông thứ gì hấ dẫn h n
giả tha gia o hủ đề t ình b y hơn l hần thưởng ặ dù húng gi t ị thấ
như h a hăn tay …

Trang 321
Ph l c


N n hia hần t ình b y th nh hai hoặ i bu i nn hần đặt âu hỏi t ả l i âu

hỏi ở ỗi bu i gi a bu i thì gi giải lao ngắn

Trong suốt phần hỏi và trả l i hãy tắt máy chiếu (slide projector, overhead, LCD projector hoặc
n hình y tính đ giú ngư i nghe tập trung vào câu hỏi và diễn giả. Nếu không th tắt máy
chiếu thì bạn có th tạo thêm một slide đơn giản với tựa đề “Hỏi đ ” hiếu slide này trong
suốt quá trình này.
Trang 322
Ph l c
h 2 Tài nguyên Internet
1. Template, Themes và Ba gr d

ột số địa hỉ ho hé tải o e oint Te late The e Ba g ound

 http://office.microsoft.com
 http://powerbacks.com
 http://www.presentationhelper.co.uk
 http://www.poweredtemplates.com
 http://www.ppted.com
 http://www.indezine.com
 www.powerpointbackgrounds.com/
 www.powerfinish.com/
 www.graphicsland.com/powerpoint-templates.htm
 www.powerpointtemplatespro.com/
 www.abetterpresentation.com/
 www.slidesdirect.com/
 www.zapitmedia.com
 www.digitaljuice.com
 http://www.echosvoice.com


2. Add-Ins và tà ệ tham hả
 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4D951911-3E7E-4AE6-
B059-A2E79ED87041&displaylang=en

dd- ns giú huy n đ i tậ tin o e oint sang định dạng F hoặ

 Thermometer Add-in for PowerPoint

http://www.indezine.com/addin/thermometer/index.html

Tạo th ột thanh ông ụ ở hía dưới n hình t ình hiếu đ ho biết bạn đã b o
o đượ bao nhi u n lại bao nhi u


Trang 323
Ph l c


 WebAIM: PowerPoint Accessibility Techniques

www.webaim.org/techniques/powerpoint/

Office Accessibility Wizard giú huy n đ i tậ tin o e oint th nh định dạng eb
ất tiện lợi dễ s dụng

 Steve Rindsberg/RDP

www.rdpslides.com/

T ang n y ủa ột PowerPoint MVP hứa nhiều add-ins h u í h

 Crystal Graphics

www.crystalgraphics.com/

dd- ns ung ấ th hiệu ứng hoạt ảnh hiệu ứng huy n ảnh đồ thị…
-

 Office Tips

www.mvps.org/skp

ung ấ nhiều t i liệu tha hảo hong hú đặ biệt
add-ins cho PowerPoint
l VB ho o e oint

 The PowerPoint FAQ - PowerPoint Help

www.pptfaq.com

Giải đ âu hỏi liên quan tới PowerPoint mọi phiên bản.

 PowerPoint Heaven - The Power to Animate

http://pptheaven.mvps.org/

Bộ sưu tậ t hơi slide giải t í được xây dựng trên PowerPoint và rất nhiều bài
viết hướng dẫn s dụng hương t ình n y
Trang 324
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản