Giáo trình Photoshop cơ bản

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

4
1.771
lượt xem
762
download

Giáo trình Photoshop cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Photoshop cơ bản

 1. Giáo trình Photoshop căn b n Tóm t t n i dung A. M c đích: H c viên sau khi hoàn thành khóa h c có đ kh năng và đ t tin đ làm vi c t i m t studio nh. B. N i dung: Gi i thi u sơ lư c v PTS, giao di n (s p x p giao di n), thao tác cơ b n: Open – save (đ nh d ng), zoom, dùng phím t t thư ng dùng,… (10 phút) 1. C t ghép: (3 – 5 bu i) - Tăng d n k năng: C t ghép đơn gi n, C t ghép b ng Extract, C t ghép b ng Mask. - Công c s d ng: Move Tool, Magic Wand Tool (W), Pen Tool, Foreground Color, Background Color, Marquee Tools, Polygonal Lasso Tools, Filter Extract 2. Ph c ch nh cơ b n: (2 – 3 bu i) - Bài t p: Old Image.jpg, Ranch House.jpg trong C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Samples) - Công c : + Clone Satmp Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool, nói thêm Spot Healing Brush Tool (n u dùng CS2). + Dodge Tool & Burn Tool (nói thêm n u dư th i gian) - K t h p b l c Dust & Scratches (cho RanchHouse) - Gi i thi u v action dùng ph c ch . 3. Nâng c p màu: (2-3 bu i) - N i dung: Ch nh màu b l ch, “Tr ng đen sang màu” (dùng trong ph c ch nh). - Công c : Image Mode (Gray, RGB), Brush Tool, Layer Style (Color), Image Adjustments,… 4. Ghép nh KTS: (1-2 bu i) - N i dung: m t s k thu t ghép nh. - Công c : Các công c t o vùng ch n, Layer Mask, Layer style (Multiply), Gradient Tools, Radial Blur … 5. Hình th , hình k ni m: (1-2 bu i) - N i dung: C t cúp nh đúng c và x lý trư c khi in. - Công c : Crop, Move, Free transform, DCE Tool, (Action) … 6. X lý nh chân dung: Ch m s a nh (2-3 bu i) - N i dung: X lý thu n b ng PTS (có th b qua) và X lý b ng Plug-in cài thêm. - Công c : các công c ph c ch nh, Filter, Grain Surgery 2, Neat Image, … 7. Ch nh hình th : (1-2 bu i) Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 1
 2. Giáo trình Photoshop căn b n - N i dung: Ch nh hình th ngo i c nh (Tháp nghiêng), hình th trong chân dung (Mũi to, má x , vai u th t b p, …) - Công c : Free transform, Filter Liquify, … 8. S d ng máy scan và x lý nh sau scan: (1-2 bu i) - N i dung: HD scan hình (n u có đi u ki n), tách (scan nhi u hình cùng lúc) – ghép (scan hình l n) hình sau khi scan. - Công c : Crop and Straighten Photos, Photomerge, … 9. X lý m t s trư ng h p thư ng g p: (1-2 bu i) - N i dung: nh ngư c sáng, dư sáng, màu nóng, màu l nh, … - Công c : Layer style, Layer adjustments, Filter, plugins, … 10. Th c hành thêm (other) và gi i đáp th c m c: (Th i gian còn l i) Biên so n Th ch Trương Th o M i góp ý th c m c xin liên h : Th y Th ch Trương Th o - ði n tho i: 0987 039 863 - Email: anhchanghieuhoc2002@yahoo.com ho c anhchanghieuhoc2002@gmail.com - Web blog: http://graphicttt.blogspot.com Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 2
 3. Giáo trình Photoshop căn b n Bài m đ u LÀM VI C V I PHOTOSHOP (PTS) I. Gi i thi u: Thanh menu Thanh Option Thanh Palette H p công c - Môi trư ng làm vi c c a Photoshop bao g m: + Menu l nh: File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Windows, Help. + H p công c (Windows → Tools). + Các Palette hi u ch nh. + B l c hi u ng Filters, các Plug-ins. - Nguyên ph m c a Photoshop là nh bitmap đư c k t h p b i các đi m nh (pixel – px). T p h p s lư ng đi m nh trong m t đơn v dài g i là đ phân gi i nh: Resolution – Pixel/inch hay dpi (dot per inch). ð phân gi i th p thì nh không rõ nét (th m chí v h t); đ phân gi i cao thì dung lư ng nh l n. ð phân gi i t t nh t là 300dpi cho nh thông thư ng. - Photoshop là chương trình x lý nh bitmap. Các nh này ph i đư c đưa t bên ngoài vào b i: + Máy ch p nh k thu t s . + Máy Scan. + Hình l y t Video. + Hình đư c t o ra t m t chương trình khác có thành ph m dư i d ng bitmap. + v.. v... Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 3
 4. Giáo trình Photoshop căn b n II. Thao tác: - S p x p giao di n: T t các Palette, ch gi l i Tools, History và Layer. -M nh đ x lý: + Vào menu File → Open (Ctrl+O) + Click đúp vào ch tr ng trên giao di n + Dùng Explore tìm đ n nơi lưu file nh, ch n file và kéo th vào c a s làm vi c c a PTS. - Lưu nh sau khi x lý: Vào menu File → Save (ho c Save As…) → ch n đ nh d ng lưu r i nh n Save. Có khá nhi u đ nh d ng mà PTS cho phép b n xu t ra, nhưng t m th i chúng ta ch quan tâm 2 đ nh d ng: + Photoshop (*.PSD; *.PDD): đ nh d ng m c đ nh c a các file Photoshop. Lưu dư i d ng này, b n có th gi nguyên các layer và hi u ng đ ch nh s a v sau. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 4
 5. Giáo trình Photoshop căn b n + JPEG (*.JPG; *.JPEG, *.JPE): vi t t t cho Joint Photographic Experts Group, m t đ nh d ng nh nén đư c s d ng ph bi n (trong máy nh KTS, đi n tho i, Web, ...). Khi lưu file dư i đ nh d ng này, PTS s cho phép b n ch n đ nén nh: ▪ Low: ch t lư ng nh th p, dung lư ng nh . ▪ Medium: ch t lư ng nh trung bình, dung lư ng nh . ▪ High: ch t lư ng nh cao, dung lư ng l n. ▪ Maximun: ch t lư ng nh t t nh t, dung lư ng l n nh t. Nh ng máy nh chuyên nghi p s dùng m t đ nh d ng nh khác (TIFF, RAW,…) vì chúng cho phép ch nh s a mà không gi m ch t lư ng. Tuy nhiên. trong khuôn kh chương trình này chúng ta không bàn t i. - Thu – phóng hình (Zoom): B n có th dùng . Nhưng đ thu n ti n trong qua trình làm vi c, b n c n nh : + Ctrl + SpaceBar + Click chu t (ho c khoanh vùng) lên nơi c n phóng to. + Alt + SpaceBar + Click chu t lên hình đ thu nh . + SpaceBar + Nh n gi chu t và kéo: đ di chuy n gi a các vùng nh c n làm vi c (khi phóng l n nh). + M t s phím t t khác: ▪ Ctrl + “+”: nhìn g n l i (Zoom In). ▪ Ctrl + “-”: nhìn lui xa (Zoom Out). ▪ Ctrl + 0: hi n th nh v a khít màn hình làm vi c (Fit on Screen) ▪ Ctrl + Alt + 0: hi n th nh 100% c nh. - S d ng phím t t: ðưa chu t vào thanh công c và ch m t tí s xu t hi n ToolTip g i ý v ch c năng và phím t t (n m trong ngo c đơn) c a m i công c . - S d ng nhóm công c : Nh ng công c có m t hình tam giác nh góc dư i bên ph i còn ch a nh ng công c n cùng nhóm. Click chu t vào đó và gi m t chút s xu t hi n các công c bên trong nhóm. N u dùng phím t t thì nh n phím Shift + phím t t c a công c đó nhi u l n cho đ n khi ch n đư c công c c n s d ng. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 5
 6. Giáo trình Photoshop căn b n Bài 1: C t ghép (2 – 4 bu i) I. T ng quan: - Tăng d n k năng: C t ghép đơn gi n, C t ghép b ng Extract, C t ghép b ng Mask. - Công c s d ng: Move Tool, Magic Wand Tool (W), Foreground Color, Background Color, Marquee Tools, Polygonal Lasso Tools, Extract. II. Mô t : 1. Ghép nh đơn gi n: a. Ghép nh 1: - Ôn và áp d ng các thao tác Bài m đ u. - Vào File → New → Trong m c Preset ch n tên file m u đ l y thông s cho file m i! - T o file nh m i: File → New (Ctrl+N). + Name: Tên file nh m i. + Preset: Các kích c m u đư c lưu s n (đ r i 2x3, 4x6; làm web 800x600, 1024x786; chèn vào video; in bìa sách A4, A5;…). + Width: nh p kích th c chi u ngang (r ng). + Height: nh p kích thư c chi u d c (cao). + Resolution: đ phân gi i nh. M c đ nh: 72dpi (t t cho web); thư ng dùng: 300dpi. + Color Mode: Ch đ màu, thư ng dùng RGB. Trong quá trình x lý, n u c n có th vào Image → Mode đ chuy n. + Background Contents: Màu n n c a file m i. White (Tr ng), Background Color (màu h u c nh đang s d ng), Transparent (trong su t). + Advanced: Tùy ch n chuyên sâu. ð m c đ nh, chưa c n quan tâm. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 6
 7. Giáo trình Photoshop căn b n - Công di chuy n Move Tool (V): dùng đ d ch chuy n các đ i tư ng (hình nh, l p, đư ng canh thư c, …). N u kéo th nh t file này sang file khác chương trình s sao chép ra m t l p nh m i. - L p (layer) và s p x p l p: kéo th , ho c ▪ Ctrl + “[”: đưa l p hi n t i xu ng dư i m t l p (Send Backward). ▪ Ctrl + “]”: đưa l p hi n t i lên trên m t l p (Bring Forward). ▪ Ctrl + Shift + “[”: đưa l p hi n t i xu ng dư i cùng (Send To Back). ▪ Ctrl + Shift + “]”: đưa l p hi n t i lên trên cùng (Bring To Front). b. Ghép nh 2: - Ôn và áp d ng các thao tác Ghép nh 1. - Magic Wand Tool (W): t o vùng ch n theo màu gi ng nhau (m t màu) ho c màu g n gi ng nhau (màu đ m hơn, nh t hơn). Ch n đ b t màu t i m c Tolerance c a thanh Option. c. Ghép t ng h p: - Ôn và áp d ng các thao tác Ghép nh 2. - : Hi n th màu hi n t i s s d ng. + Set Foreground color: Ch n màu s d ng – màu ti n c nh (màu hi n t i đang đư c s d ng). ð tô màu này cho nh dùng: Alt + BackSpace (hay Alt + Delete). + Set Background color: Ch n màu cho n n c a l p Background – màu h u c nh. ð tô màu này dùng: Ctrl + BackSpace (hay Ctrl + Delete). + : Chuy n v màu m c đ nh ðen - Tr ng. Phím t t: D. + : Chuy n qua l i gi hai màu Foreground – Background. Phím t t: X. - Nhóm công c Marquee (M), bao g m: + Rectangular Marquee Tool: T o vùng ch n d ng hình ch nh t. + Elliptical Marquee Tool: T o vùng ch n d ng hình E-lip. + Single Row Marquee Tool: T o m t đư ng ch n theo phương ngang. + Single Column Marquee Tool: T o m t đư ng ch n theo phương đ ng. Hai công c cu i ch y u dùng đ t o m t đư ng th ng (k t h p v i l nh Edit -- > Stroke). - Nhón Lasso (L), g m: + Lasso tool: T o vùng ch n theo d ng t do. + Polygonal Lasso tool: T o vùng ch n d ng t do theo đư ng g p khúc (nét th ng). + Magentic Lasso tool: T o vùng ch n t đ ng theo ranh gi i gi a 2 màu (t tính – t đ ng b t dính vào vùng biên). d. Ghép áo sơ mi: - Ôn t p và v n d ng các công c c a bài Ghép t ng h p. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 7
 8. Giáo trình Photoshop căn b n - Pen Tool: công c dùng đ v nh ng đư ng th ng ho c đư ng công (đư ng Path). + Path có th g m m t ho c nhi u đư ng th ng và đư ng cong. + Anchor Point: là đi m đánh d u s b t đ u hay k t thúc c a Path. M t Anchor Point có hai vector đ nh hư ng + Smooth Point: đư ng cong m m m i đư c n i v i nhau b i các Anchor Point. Khi đi u ch nh m t vector đ nh hư ng c a Smooth Point thì vùng cong hai bên di chuy n đ ng th i. + Corner Point: đư ng cong s c c nh. Vector đ nh hư ng c a Corner Point đư c đi u ch nh đ c l p v i nhau. + Dùng Pen Tool đ t o các Anchor Point (có th v a t o đi m v a đi u ch nh), dùng Convert Point Tool đ đi u ch nh các vector đ nh hư ng. Nh n Ctrl khi mu n di chuy n đi m. - Bài này dùng m t n (Mask – h c bài sau) s hi u qu hơn. 2. Ghép Mask: a. Ghép áo sơ mi: - Ôn t p và áp d ng nh ng thao tác đã h c. - Các tùy ch n l n lư t là: + New selection: t o vùng ch n m i. Khi ch n vùng m i, vùng ch n cũ (n u có) s m t đi. + Add to selection: Thêm vùng ch n m i. Khi ch n vùng m i, vùng m i này s đư c thêm vào vùng cũ (n u có). Thao tác nhanh: nh n Shift và click chu t. + Subtract from selection: Lo i (tr ) b t vùng ch n. Khi ch n vùng m i, vùng m i này s lo i b t nh ng vùng giao v i vùng cũ (n u có). Thao tác nhanh: nh n Alt và click chu t. + Intersect With: L y ph n giao nhau. Khi ch n vùng ch n m i thì ph n giao nhau (n u có) gi a vùng cũ và vùng m i s đư c gi l i. - Nguyên t c s d ng Mask (m t n ): + Nh n phím D đ chuy n màu ti n c nh (Foreground Color) và h u c nh (Background Color) thành hai màu tr ng đen. + Màu đen s che nh, và màu tr ng s không che. + Nh n phím X đ chuy n đ i qua l i gi a hai màu này. - Nh c thêm v Brush: + Nh n Shift đ quét theo đư ng th ng. + Nh n “[” đ thu nh brush. + “]”: phóng to brush. + Click chu t ph i lên hình → Hardness: ðây là đ s c nét c a brush (0% - 100%), có th tăng (Shift + “[”) gi m (Shift + “]”) tùy trư ng h p s d ng. b. Ghep 1 Qcao: - File --> New, v i Preset là Qcao final.jpg. - Dùng Rectangular Marquee Tool và Move Tools đ ch n và di chuy n vùng c nh, vùng đ ng h qua file nh m i. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 8
 9. Giáo trình Photoshop căn b n - Nh n Ctrl + T (Edit --> Free Transform) đ đi u ch nh kích thư c vùng nh cho phù h p. Nh n kèm phím Shift và kéo đi m nút góc đ không làm bi n d ng nh. Nh n Alt đ đi u ch nh nh theo tâm. - Dùng Magic Wand Tools ch n vùng n n đen c a l p đ ng h --> Nh n Ctrl + Shift + I đ ngh ch đ o vùng ch n --> Click vào bi u tư ng Layer Mask ( ) đ che đi nh ng vùng nh không đư c ch n ( đây là l p n n) --> Click chu t ph i lên m t n v a t o, ch n Apply Layer Mask. ---> T o thêm m t l p m t n m i, dùng v i 2 màu tr ng đen, kéo t m t đ ng h xu ng dư i. c. Ghep 2 canh: - Thao tác v i n n và cô gái tương t bài Ghep 1 Qcao. - Khung hình dùng hi u ng Bevel and Emboss (Layer --> Layer Style --> Bevel and Emboss) ho c - Gi i thi u thêm v Style có s n trong PTS và cách s d ng. d. Ghep 3 Girl + hoa: - Áp d ng m t n cho các l p. - T o hào quang cho m t trăng: + S d ng Layer Style: Outer Glow. Ho c + T o l p m i --> Nh n Ctrl + Click chu t vào layer ch a hình m t trăng --> Select → Feather --> tô màu cho l p m i. 3. Ghép Extract: a. Công c : - Gradient Tool: t o hi u ng hoà tr n (màu chuy n ti p) d ng đư ng th ng (Linear), t a tròn (Radial), xiên (Angle), ph n chi u (Reflected), hình thoi (Diamond) gi a hai hay nhi u màu. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 9
 10. Giáo trình Photoshop căn b n ði u ch nh màu trên thanh màu. Có th thêm đi m màu b ng cách click chu t vào thanh đi u khi n màu, xóa đi m màu b ng cách k o th ra ngoài thanh màu (ho c ch n đi m màu và nh n delete). - Gi i thi u công c trích xu t hình nh (Filter → Extract): + : quét lên vùng biên. Nh n Alt đ xóa màu quét th a, nh n Ctrl đ truy b t vào vùng biên. + : đ màu vào vùng nh c n gi l i. + Preview: xem trư c k t qu trích xu t. Nh n Ok khi đ ng ý v i k t qu đó. - Tuy nhiên, đ i v i m t s hình, chúng ta có th t o đư ng biên trư c khi trích xu t. b. Bài t p: - Extract 1 --> Dùng Magic Wand Tool ch n h t vùng n n. --> Nh n Ctrl+Shift+I đ đ o vùng ch n. --> Select → Modify → Border (2-4 pixel) đ chuy n vùng ch n hi n t i thành vùng ch n biên. --> Nh n Ctrl+Shift+I đ ngh ch đ o vùng ch n. --> Select → Save Selection đ lưu vùng ch n thành kênh m i (minh h a: đ t tên là “Bien”). Có th vào Chanel đ ki m tra kênh v a đư c lưu. --> Ctrl+D đ b vùng ch n. --> Vào menu Filter → Extract, ch n Chanel là “Bien”. --> Dùng công c Fill Tool đ màu vào vùng nh c n gi l i. --> Nh n Preview đ xem trư c, nh n OK khi đ ng ý. - Extract 2: tương t Extract 1. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 10
 11. Giáo trình Photoshop căn b n Bài 2: Ph c ch nh cơ b n (2 – 3 bu i) I. Gi i thi u: - Cách s d ng nh ng công c ph c ch & dùng hi u qu . - Áp d ng vào m t s trư ng h p đơn gi n. - Công c : Clone Stamp Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool, nói thêm Spot Healing Brush Tool (n u dùng CS2), Dodge Tool & Burn Tool, Dust & Scratches. II. Thao tác: - Bài t p: Old Image.jpg, Ranch House.jpg trong C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Samples) - Công c : (nh n bi t cách dùng cho hi u qu nh t) + Clone Satmp Tool: Ch m s a (d m vá) hình theo ngu n lưu đ ng logic. + Healing Brush Tool: Ch m s a (d m vá) hình theo ngu n c đ nh. + Patch Tool: Ch m s a (d m vá) hình theo vùng ch n. + Spot Healing Brush Tool (n u dùng CS2): Ch m s a (d m vá) d a vào vùng lân c n. + Dodge Tool: làm sáng vùng nh đư c tác đ ng. + Burn Tool: làm s m (t i) vùng nh đư c tác đ ng. - B l c Dust & Scratches: Lo i tr b i & v t xây xát trên nh. + Preview: xem trư c khi áp d ng. + Radius: bán kính đi m nh đư c lo i tr khi m khuy t. + Threshold: ngư ng áp d ng. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 11
 12. Giáo trình Photoshop căn b n Bài 3. Nâng c p màu (2-3 bu i) I. Gi i thi u: - N i dung: X lý nh l ch màu, “Tr ng đen sang màu” (dùng trong ph c ch nh). - Công c : Image Adjustments, Image Mode (Gray, RGB), Brush Tool, Layer Mode (Color),… II. Thao tác: 1. X lý nh l ch màu: - Gi i thi u sơ lư c v ch đ màu RGB Color, màu đ i. - Vào Image → Adjustments → Levels (Ctrl+L). L y công c Set Black Point click vào ch đen nh t (t i nh t) trên nh, công c Set White Point click vào màu tr ng nh t (sáng nh t) trên nh đ cân b ng m c đ màu cho nh. Có th dùng Auto Levels (Ctrl+Shift+L). - Vào Menu Image → Adjustments → Variations... - V n d ng ch đ màu đ i đ cân ch nh. 2. Tr ng đen sang màu: - nh ch có th “tô màu” đư c khi ch đ màu. N u nh ch đ Grayscale, b n c n vào menu Image → Mode → ch n RGB Color. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 12
 13. Giáo trình Photoshop căn b n - T o Layer m i: + Layer → New → Layer (Ctrl + Shift + N)… + Click vào bi u tư ng t o layer m i - Chuy n sang ch đ hòa tr n Color (Layer Mode). - Ch n màu mu n tô và quét lên vùng c n tô v i công c Brush. + “[”: thu nh brush. + “]”: phóng to brush. + Click chu t ph i lên hình → Hardness: 90%. ðây là đ s c nét c a brush (0% - 100%), có th tăng (Shift + “[”) gi m (Shift + “]”) tùy trư ng h p s d ng. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 13
 14. Giáo trình Photoshop căn b n Bài 4: Ghép nh KTS (1-2 bu i) I. Gi i thi u: - N i dung: m t s k thu t ghép nh. - Công c : Các công c t o vùng ch n, Layer Mask, Layer Mode (Multiply), Gradient Tools, Radial Blur … II. Thao tác: 1. 01 MaiPhuong: - Ôn l i và áp d ng nh ng k năng c a các bài trư c. - T o file nh m i v i thông s t file m u là MaiPhuong Final.jpg - Kéo th hình MaiPhuong Begin.jpg qua file m i (đư c Layer 1)→ Nhân b n layer b ng phím t t Ctrl+J (đư c Layer 1 copy). - Ch n Layer Mode cho Layer 1 là Multiply. - Nh n Alt và click chu t vào Add Vector Mask ( ) đ t o m t Layer Mask (l p m t n ) đư c tô s n màu đen. + Công d ng c a Layer này là che đi nh ng vùng nh không mu n hi n th c a m t layer. + Nh ng vùng nào đư c tô màu đen đư c che, nh ng vùng nào tô màu tr ng s không che. + S d ng Brush Tool đ quét lên nh ng vùng c n che (hay không che). + Màu đen tr ng đư c dùng là màu Foreground Color và Background Color (xem l i bài 1 đ n m công d ng c a phím D, X). 2. 02 ThanhHa: - Ôn l i và áp d ng nh ng k năng c a các bài trư c. - T o n n (s d ng b l c): + Menu Filter → Render → Clouds: B l c này t o ra nh ng m u mây b ng cách hòa tr n ng u nhiên hai màu Foregorund và Background. + Menu Filter → Noise → Add Noise: T o h t (nhi u màu) trên nh. + Menu Filter → Blur → Radial Blur: Mô ph ng hi u ng zoom ng kính và vòng xoáy (Spin). ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 14
 15. Giáo trình Photoshop căn b n Bài 5. Hình th , hình k ni m (1-2 bu i) I. Gi i thi u: - N i dung: C t cúp nh đúng c và x lý trư c khi in; gi i thi u và g i ý v action x lý hình th . - Công c : Crop, Move, Free transform, DCE Tool, (Action) … II. Thao tác: 1. Hình th : - Crop Tool (C): Xén (lo i b ) b t nh ng ph n hình th a ho c c t cúp nh theo m t yêu c u c th (3x4, 4x6, 10x15, 20x30, …). + Front Image: gán thông s c a file nh hi n t i cho crop tool. + Clear: xóa các thông s thi t l p hi n t i. - Menu Edit → Free Transform: Giúp đi u ch nh t do hình d ng nh. + Scale: Phóng to thu nh . + Rotate: xoay. + Skew: kéo xiên. + Distort: đi u ch nh bi n d ng t do. + Perspective: bi n d ng theo ph i c nh. + Warp: đi u ch nh bi n d ng theo lư i. + Rotate: xoay theo đ . CW (clockwise): cùng chi u kim đ ng h , CCW (counterclockwise): ngư c chi u kim đ ng h . + Flip Horizontal: l t ngang. + Flip Vertical: l t d c. - Có th t o Action đ dùng v sau. 2. Hình k ni m & hình phong c nh: - Edit → Paste Into: dán nh trong clipboard vào vùng ch n. - Sponge Tool: Tăng (Saturale) / gi m (Desaturale) đ tương ph n cho vùng hình tác đ ng. - Image → Adjustments: + Auto Contrast: cân b ng t đ ng đ tương ph n c a nh. + Auto Levels: t đ ng cân b ng m c đ màu s c gi a đi m t i nh t và đi m sáng nh t. + Auto Color: cân b ng màu t đ ng. + Brightness/Contrast: Ch nh sáng t i và đ tương ph n cho nh. -S d ng Plug-in cài thêm DCE Tools: + Menu Filter → DCE Tools → AutoEnhance. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 15
 16. Giáo trình Photoshop căn b n + Auto Balnce: Cân b ng t đ ng (đ sáng và đ tương ph n), t o chi u sâu cho nh. + Color: ði u ch nh màu s c (tăng cư ng hay gi m b t). + Midtones: ði u ch nh đ sáng t i. + Enh.Details: Tăng cư ng đ s c nét. + De-Noiser: H n ch s nhi u nh, làm m n nh. ▪ Landscape: phù h p cho nh có nhi u chi ti t nh . ▪ Group/Portrait: phù h p cho nh có nhi u ngư i hay hình chân dung. ▪ Close-Up: dùng cho nh có nhi u chi ti t dày đ c, khít nhau. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 16
 17. Giáo trình Photoshop căn b n Bài 6: X lý nh chân dung (2-3 bu i) I. Gi i thi u: - N i dung: Ch m s a nh thu n b ng PTS (có th b qua) và b ng Plug-in cài thêm. - Công c : các công c ph c ch nh, Grain Surgery 2, Neat Image, … II. Thao tác: 1. Nhat Anh: - Ôn t p và áp d ng các công c ph c ch nh đ ch m s a chân dung. - Cài đ t và s d ng Grain Surgery 2: + Trư c khi x lý b ng Grain Surgery 2 nh t o m t Layer m i đ dùng Layer Mask che nh ng ph n nh không c n x lý. + Filter → Grain Surgery 2 → Remove Grain 2: đ làm m n da. + Filter → Grain Surgery 2 → Add Grain 2: thêm h t cho da (đ i v i da tr em thì không c n bư c này). - Cài đ t và s d ng Neat Image: + Trư c khi x lý b ng Neat Image nh t o m t Layer m i đ dùng Layer Mask che nh ng ph n nh không c n x lý. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 17
 18. Giáo trình Photoshop căn b n + Filter → Neat Image → Reduce Noise → ch n tab Noise Filter Setting → kéo v ch n vùng da đ xem trư c → click và ch n Remove all noise.nfp → Apply. + Có th tùy ch nh các thông s n u mu n. - Dùng Burn Tools đ t o lông mi cho nhân v t. - Gi i thi u k thu t t o ph n chi u cho trang s c. - K thu t trang đi m m t, môi, má h ng, … II. Kieu Huong: - Select → Color Range: t o vùng ch n theo màu. - Opacity: đ trong su t c a Layer. - Select → Transform Selection: ði u ch nh vùng ch n (Khác Ctrl + T: đi u ch nh hình nh). - Select → Feather (Ctrl + Alt + D): làm nhòe biên vùng ch n. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 18
 19. Giáo trình Photoshop căn b n Bài 7: Ch nh hình th (1-2 bu i) I. Gi i thi u: - N i dung: Ch nh hình th ngo i c nh (Tháp nghiêng), hình th trong chân dung (Mũi to, má x , vai u th t b p, …) - Công c : Free transform, Filter Liquify, … II. Thao tác: 1. Tháp nghiêng: Th c hi n như sau: 1. M file nh c n x lý. Ví d , mình dùng hình sau làm minh h a. 2. Ch n công c (Rectangular Marquee Tool), khoanh vùng c n x lý. B n có th ch n các công c khác tùy theo yêu c u c th c a hình. 3. Nh n Ctrl+J đ tách hình ra thành m t l p riêng. 4. B n nên nh n Ctrl+R (View --> Rulers) đ xu t hi n thanh thư c. ð thêm m t đư ng canh, b n đ t chu t trên thanh thư c (đ i v i hình này là thanh thư c đ ng bên trái) nh n chu t và kéo đ n nơi c n canh ( đây mình canh gi a ngôi tháp). Mu n b đư ng canh, b n kéo th ngư c l i lên thanh thư c. 5. Nh n Ctrl+T --> Click chu t ph i lên vùng nh đi u ch nh và ch n Warp (l nh này ch có Photoshop 9.0 tr v sau). N u b n đang s d ng Photoshop 8.0 tr v trư c thì có th s d ng l nh Distort thay th nhưng không hi u qu b ng. 6. Sau đó, b n có th đi u ch nh các đi m nút đ có hình cho đ n khi v a ý. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 19
 20. Giáo trình Photoshop căn b n 2. M p m p: Công c dùng th đi u ch nh nh b méo mó hay t o nh ng b c nh ngh thu t b ng cách bóp méo hình nh. Ví d : chúng ta có th t o mũi d c d a cho nhân v t có cái mũi quá kh , t o cơ b p cu n cu n như l c sĩ, làm cho gò má tr nên b u b nh, … trong x lý nh chân dung, … và b n cũng có th sáng t o nh ng hình nh vui nh n hay kinh d nh vào công c này. Vào menu Filter, ch n Liquify: Khi s d ng b l c này, b n có th th a s c sáng t o, u n n n hình. Các ch c năng c a b l c này (theo th c t ): 1. Forward Warp Tool (W): (N n hình) kéo dãn / bóp nh m t ph n hình nh. 2. Reconstruct Tool (R): Ph c h i tr ng thái ban đ u trư c khi n n. 3. Twirl Clokwise Tool (C): N n hình d ng vùng xoáy nư c. 4. Pucker Toll (S): H i t (thu nhóm) vào tâm 5. Bloat Tool (B): Phân kỳ (th i dãn) theo tâm. 6. Push Left Tool (O): H i t (thu nhóm) theo phương ngang 7. Mirror Tool (M): Phân kỳ (th i dãn đ i x ng) theo hư ng chu t 8. Turbulence Tool (T): N n theo d ng g n sóng. Biên so n: Th ch Trương Th o (0987 039 863) 20
Đồng bộ tài khoản