Giáo Trình Proteus 7 - Thiết kế, mô phỏng mạch điện tử

Chia sẻ: chau_2007

Chào mừng các bạn đến với tài liệu .Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS 6 PROFESSIONAL mô phỏng điện tử.. Quá trình thiết kế mạch điện tử với sự hổ trợ của các phần mềm chuyên dụng đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên , giáo viên cũng như các kỹ sư trong ngành. Trong quá trình thiết kế mạch điện tử, nếu có bên cạnh một công cụ mô phỏng để thực hiện ngay những ý tưởng mới thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để dùng vào việc tối ưu mạch điện của mình....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo Trình Proteus 7 - Thiết kế, mô phỏng mạch điện tử

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM
KHOA ÑIEÄN TÖÛ
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM

ISIS 6 PROFESSIONAL
MOÂ PHOÛNG ÑIEÄN TÖÛ

(TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC : GIAÛI TÍCH MAÏCH TREÂN MAÙY VI TÍNH)


Th.S TRAÀN VAÊN DUÕNG
Giaùo Vieân Höôùng Daãn :
Nhoùm sinh vieân thöïc hieän:
 Nguyeãn Quang Anh Tuù 03101314
 Hoà Anh Tuaán 03101319
 Nguyeãn Duy Hieäu 03101097
 Phaïm Minh Tieán 03101288
 Mai Khang Sinh 03101234

Thaùng 5 - 2006
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS .
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
haøo möøng caùc baïn ñeán vôùi taøi lieäu “Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm ISIS 6
PROFESSIONAL moâ phoûng ñieän töû”. Quaù trình thieát keá maïch ñieän töû vôùi
söï hoå trôï cuûa caùc phaàn meàm chuyeân duïng ñaõ vaø ñang thu huùt söï quan taâm
cuûa nhieàu sinh vieân , giaùo vieân cuõng nhö caùc kyõ sö trong ngaønh. Trong quaù
trình thieát keá maïch ñieän töû, neáu coù beân caïnh moät coâng cuï moâ phoûng ñeå thöïc hieän ngay
nhöõng yù töôûng môùi thì baïn seõ tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu thôøi gian ñeå duøng vaøo vieäc toái
öu maïch ñieän cuûa mình.
Treân cô sôû ñoù, ISIS ñaõ ra ñôøi, phaùt trieån treân 12 naêm nay bôûi Labcenter
Electronics- moät coâng ty saûn xuaát phaàn meàm CAD cuûa Anh- vaø ñöôïc haøng nghìn
ngöôøi söû duïng treân khaép theá giôùi. Vôùi ISIS chuùng ta coù theå moâ phoûng haàu heát caùc
daïng maïch ñieän töû, vaø laàn ñaàu tieân ôû caùc chöông trình CAD, ISIS cho pheùp thieát keá
hoaøn chænh moät heä thoáng Vi ñieàu khieån bao goàm toaøn boä maïch phaàn cöùng giao dieän
beân ngoaøi, sau ñoù moâ phoûng söï töông taùc giöõa chuùng. ISIS coøn ñaët quan taâm ñeán vieäc
thieát keá maïch in (Printed Circuit Board-PCB) vôùi söï hoå trôï keát xuaát maïch ñieän sang
ARES hoaëc moät chöông trình CAD Layout khaùc ñeå veõ maïch in.
Ñoái vôùi caùc sinh vieân môùi cuûa ngaønh ñieän töû, ISIS taïo moät söï haáp daãn baèng moät
heä thoáng chöông trình ñaày ñuû coâng cuï maïnh meõ vaø ñaày maøu saéc, nhieàu phoâng chöõ.
Keøm theo ñoù laø moät thö vieän caùc thieát keá maãu ña daïng theo thöù töï töø ñôn giaûn ñeán
phöùc taïp ñeå caùc baïn tieáp tuïc phaùt trieån theo yù töôûng cuûa mình.
Coù raát nhieàu tính naêng öu vieät, tuy nhieân ISIS ñoái vôùi nhieàu ngöôøi söû duïng ôû
Vieät Nam vaãn coøn môùi meõ. Vôùi mong muoán giôùi thieäu ISIS ñeán caùc baïn moät caùch
toång quaùt nhaát, nhoùm ñaõ choïn phaàn meàm naøy trong baøi baùo caùo moân hoïc “Giaûi tích
maïch treân maùy vi tính” cuûa mình. Hy voïng seõ giuùp ñöôïc phaàn naøo trong quaù trình
thieát keá maïch cuûa caùc baïn. Vaø taát nhieân do trình ñoä vaø kinh nghieäm coøn giôùi haïn neân
chaéc chaén coù nhieàu thieáu soùt trong taäp taøi lieäu naøy, raát mong söï thoâng caûm cuûa caùc
baïn.
NHOÙM THÖÏC HIEÄN
Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP HCM-Thaùng 6 naêm 2006
- Trang 1-
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS .


LÔØI CAÛM ÔN

Trong quaù trình thöïc hieän baøi baùo caùo naøy, nhoùm thöïc hieän ñaõ nhaän ñöôïc raát
nhieàu goùp yù, ñaùnh giaù quyù baùu töø caùc baïn cuøng lôùp vaø ñaëc bieät töø giaùo vieân tröïc
tieáp höôùng daãn thöïc hieän: ThS. Traàn Vaên Duõng. Töø ñoù nhoùm ñaõ coù söï ñieàu
chænh, söûa chöûa taøi lieäu cho hôïp lyù hôn. Qua ñaây, nhoùm xin pheùp göûi lôøi caûm ôn
chaân thaønh nhaát ñeán Thaày vaø caùc baïn. Mong raèng taäp taøi lieäu naøy phaàn naøo ñaùp
öùng ñöôïc yeâu caàu vaø mong moûi cuûa moïi ngöôøi. Vaø neáu coù cô hoäi, trong phaïm vi
trình ñoä cuûa mình, nhoùm mong muoán seõ ñöôïc giôùi thieäu ñeán caùc baïn nhieàu phaàn
meàm höõu ích vaø thuù vò khaùc.


Nhoùm sinh vieân thöïc hieän:
 Nguyeãn Quang Anh Tuù 03101314
 Hoà Anh Tuaán 03101319
 Phaïm Minh Tieán 03101288
 Nguyeãn Duy Hieäu 03101097
 Mai Khang Sinh 03101234
- Trang 2-
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS .


CAÙCH TOÅ CHÖÙC TAØI LIEÄU NAØY:
Vôùi muïc ñích giôùi thieäu ISIS ñeán ngöôøi môùi baét ñaàu söû duïng, nhoùm thöïc hieän ñaõ choïn
loïc nhöõng maïch ñieän cô baûn, deå hieåu nhaát qua ñoù neâu baät caùc tính naêng cuûa ISIS. Noäi
dung taøi lieäu goàm coù caùc phaàn sau:

Phaàn 1: Höôùng daãn caøi ñaët chöông trình.
Phaàn 2: Giôùi thieäu toång quaùt chöông trình.
 Giao dieän söû duïng.
 Thö vieän vaø caùc coâng cuï ño ñaïc.
 Ñieàu chænh thoâng soá moâ phoûng vaø söûa loåi.
Phaàn 3: Moâ phoûng töông töï.
Baøi 1 : Maïch dao ñoäng RLC
Baøi 2 : Maïch Trigger Schmitt
Phaàn 4: Moâ phoûng soá.
Baøi 1 : Thí nghieäm veà coång AND
Baøi 2 : Duøng coång NAND thieát keá EX-OR
Baøi 3 : Ñeøn saùng daàn, taét daàn duøng voøng xoaén
Baøi 4 : Maïch ñeám baát ñoàng boä
Baøi 5: Giaûi maõ, hieån thò Led 7 ñoaïn
Phaàn 5: Moâ phoûng vi ñieàu khieån.
Giôùi Thieäu
Ví duï: Maïch ñieàu khieån ñoäng cô böôùc
Thö vieän ví duï cuûa ISIS

Vôùi söï phaân coâng nhieäm vuï cuï theå nhö sau:
 Nguyeãn Quang Anh Tuù : Phaàn 1 vaø phaàn 2.
 Mai Khang Sinh : Phaàn 3.
 Phaïm Minh Tieán: Baøi 1, 2, 3 phaàn 4.
 Nguyeãn Duy Hieäu: Baøi 4, 5 phaàn 4.
 Hoà Anh Tuaán: Phaàn 5.


- Trang 3-
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS .

MUÏC LUÏC

NOÄI DUNG TRANG
Phaàn môû ñaàu 1
Phaàn 1: Caøi ñaët chöông trình. 5
Phaàn 2: Giôùi thieäu toång quaùt. 12
Khôûi ñoäng, giao dieän chöông trình 13
Caùc thao taùc laøm vieäc 16
Sử dụng thý viện 17
Tạo mạch tích hợp (mạch phụ-Sub Circuit) 21
Sử dụng coâng cuï ño ñaïc, hieån thò daïng soùng 25
Thieát laäp moät soá thoâng soá cô baûn 32
YÙ nghóa moät soá thoâng soá SPICE cuûa ISIS 34
Phaàn 3: Moâ phoûng töông töï. 38
Baøi 1 : Maïch dao ñoäng RLC 39
Baøi 2 : Maïch Trigger Schmitt 49
Phaàn 4: Moâ phoûng soá. 60
Baøi 1 : Thí nghieäm veà coång AND 61
Baøi 2 : Duøng coång NAND thieát keá EX-OR 66
Baøi 3 : Ñeøn saùng daàn, taét daàn duøng voøng xoaén 70
Baøi 4 : Maïch ñeám baát ñoàng boä 80
Baøi 5: Giaûi maõ, hieån thò Led 7 ñoaïn 91
Phaàn 5: Moâ phoûng vi ñieàu khieån. 100
Giôùi Thieäu 101
Ví duï: Maïch ñieàu khieån ñoäng cô böôùc 105
Thö vieän ví duï cuûa ISIS 111
- Trang 4-
ISIS 6.1 Professional
Caøi Ñaët
SVTH: Nguyeãn Quang Anh Tuù
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình
Trong thö muïc goác cuûa Proteus, baïn chuù yù file setup.exe vaø patchNoKey.exe.
Ñeå caøi chöông trình, ta nhaáp ñoâi file Setup.exe
Trình caøi ñaët seõ ñöôïc kích hoaït:
Choïn Next ñeå tieáp tuïc sau lôøi chaøo möøng cuûa chöông trình :
SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 6 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông TrìnhBaïn haõy ñoïc baûn thoaû thuaän baûn quyeàn saûn phaåm vaø choïn Yes ôû cöûa soå License
Agreement.
Tieáp theo choïn Next ôû khung Product Licence Key. Ñaây laø trang hieån thò thoâng
tin ñaêng kyù saûn phaåm nhöng do ñaây laø baûn Crack neân nhöõng thoâng tin naøy ñöôïc
boû troáng.
SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 7 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông TrìnhPhaàn choïn thö muïc caøi ñaët hieän ra, baám Browse ñeå thay ñoåi thö muïc ñích cho
quaù trình caøi ñaët. Neáu khoâng muoán thay ñoåi thì ta baám Next ñeå tieáp tuïc. Khi ñoù
thö muïc caøi ñaët maëc ñònh seõ laø C:\ProgramFiles\LabcenterElectronic\Proteus
6 Professional:
Trong cöûa soå Panel Select Components ñaùnh daáu vaøo 3 oâ choïn vaø baám Next.
SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 8 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông TrìnhBaûng Select Program Folder xuaát hieän, baïn ñaët teân thö muïc ISIS seõ xuaát hieän ôû
Start Menu. Sau ñoù choïn Next ñeå tieáp tuïc.
Chöông trình seõ thöïc hieän quaù trình caøi ñaët:
SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 9 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông TrìnhCuoái cuøng, ta baám vaøo Finish ñeå keát thuùc quaù trình caøi ñaët. Caùc Shortcut kích
hoaït chöông trình seõ coù treân Desktop vaø trong Start Menu\ Programs vôùi teân
maø baïn ñaõ ñaët ôû treân.
Ñeå thuaän tieän söû duïngchöông trình, baïn neân xem qua file Readme cuûa Proteus.
Trong ñoù giôùi thieäu toång quaùt veà caùc tính naêng môùi nhaát cuûa phieân baûn 6.1 so vôùi
caùc baûn tröôùc.
SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 10 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 1: Caøi Ñaët Chöông Trình
Ñeå coù theå söû duïng ñöôïc chöông trình , ta caàn lieân heä vôùi Coâng ty Labcenter ñeå
mua baûn quyeàn saûn phaåm qua Website www.labcenter.co.uk .
Neáu khoâng baïn coù theå söû duïng file patchNoKey.exe coù
trong boä saûn phaåm ñeå Crack chöông trình.(Chæ caàn chaïy
file naøy vaø choïn Installer ôû baûng hieän ra).
Tuy nhieân caàn chuù yù neáu baïn söû duïng phöông phaùp naøy thì baïn seõ khoâng theå caäp
nhaät caùc linh kieän môùi cho ISIS töø Lapcenter !
SVTH: NGUYEÃN QUANG ANH TUÙ -Trang 11 -
ISIS 6.1 Professional
Giôùi Thieäu Toång Quaùt
SVTH: Nguyeãn Quang Anh Tuù
,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX

/LØßMÕSÈRKGLÚØRKXVÐRL
7XEVX"%PP4VSKVEQW"4VSXIYW4VSJIWWMSREP"-7-74VSJIWWMSREP
'LÚØRK XVÐRL ÕÚØÓG OLØßM ÕSÈRK ZØÝM KMES HMIÈR RLÚ WEY


8LERL 8EÝG :YÓ


8LERL 8VÐRL µØR


:YÜRK LMIÉR XLÖ

8LERL 'SÆRK
'YÓ


:YÜRK PEÜQ ZMIÈG GLÑRL
:YÜRK
GLSÓR
PÚÓE


'EÝG RYÝX QSÆ TLSßRK < 8SEÓ ÕSÈ GSR XV =
7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX
+MESHMIÈRGLÚØRKXVÐRL
E8LERLXVÐRLÕØR
 &ES KSÄQ GEÝG 1IRY UYIR XLYSÈG RLÚ *MPI :MI[ )HMX  8EGSÝ XLIÉ XLÚÓG LMIÈR
LEÄYLIÅXGEÝGPIÈRLGYßE-7-7XEÓMÕEÆ] XVÚÜGEÝGPIÈRLGYßEXLERLGSÆRKGYÓ

F8LERLXEÝGZYÓ
 'LÚÝEQSÈXWSÅPIÈRLGYßEXLERLXVÐRLÕØRØßHEÓRK7LSVXGYXRLÚ2I[7EZI3TIR 
ZEÜGEÝGRYÝXWEY

0EÜQXÚØM QEÜRLÐRLZEÜGEÝGGLÊRLWÚßE

&EÈX8EÍXPÚØÝMGLSFEßRZIÙ

'LSÓR KSÅG XSEÓ ÕSÈ

'EÝG GSÆRK GYÓ TLSÝRK XS XLY RLSß XSEÜR QEÓGL

9RHS6IHS

'EÍX WES GLIÝT HEÝR

'EÝG PIÈRL XEÝG ÕSÈRK PIÆR ÕSÅM XÚØÓRK ÕEÙ ÕÚØÓG GLSÓR XVÚØÝG

'EÝGGSÆRKGYÓGLÊRLWÚßEXEÓSXLÚZMIÈRPMRLOMIÈR

&EÈX 8EÍX GLIÅ ÕSÈ QSÆ TLSßRK XVIÆR RIÄR XLØÜM KMER XLÚÓG

&EÈX 8EÍX GLIÅ ÕSÈ XÚÓ ÕM HEÆ] XVSRK WØ ÕSÄ RKY]IÆR P]Ý

8ÐQ OMIÅQ PMRL OMIÈR

'LÊRL WÚßE XLYSÈG XÑRL GLYRK

'EÝG GSÆRK GYÓ UYEßR P]Ý XVERK PEÜQ ZMIÈG

SSQ

µIÜ 7LMJXZEÜ VIÆ GLYSÈXÕIÅRPIÄ GYßEZYÜRKPEÜQZMIÈGÕIÉ HMGLY]IÉRÕIÅRZÖXVÑOLEÝG
7LMJX4ER
LE]ÕØRKMEßRLØRLEÙ]GPMGOPIÆRTLEÄRÕSÝXVIÆRZYÜRKLMIÉRXLÖ
7ÚßHYÓRKXLÚZMIÈR-7-7
µIÉ QØß XLÚ ZMIÈR -7-7 XE GLSÓR RYÝX 'SQTSRIRX
RLEÅT XVEÝM PIÆR RYÝX 4 4MGO (IZMGIW8LÚZMIÈR -7-7 ÕÚØÓG QØß
 'EÝG XLÚ ZMIÈR PMRL OMIÈR
0SEÓM PMRL OMIÈR


1SÆ LÐRL
RKY]IÆR P]Ý
1SÆ LÐRL
'EÝG PMRL OMIÈR
QEÓGLMR
&EÓR GSÝ XLIÉ XÐQ RLERL ÕIÅR QSÈX XLÚ ZMIÈR FEÌRK GEÝGL RLEÅT ZEÜS ZYÜRK XLÚ ZMIÈR
 ÕSÝ KSß O]Ý XÚÓ ÕEÄY XMIÆR GYßE XIÆR XLÚ ZMIÈR ÕSÝ RIÅY GSÝ LØR  XLÚ ZMIÈR GYÜRK O]Ý
WEY
XÚÓ ÕEÄY XLÐ FEÓR GEÄR RLEÅR ÕIÅR OLM KEÏT ÕYÝRK XLÚ ZMIÈR GEÄR 8ÚØRK XÚÓ XLIÅ GLS

ZYÜRK GEÝG PMRL OMIÈR7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX

8VSRKXLÚZMIÈRGYßEQÐRL-7-7GLMEXLEÜRLPSEÓMPMRLOMIÈR
0MRLOMIÈRGLÊHYÜRKÕIÉQSÆTLSßRK 2S4'&4EGOEKI

0MRLOMIÈROLSÆRKHYÜRKÕIÉQSÆTLSßRK 2S7MQYPEXSV1SHIP

0MRLOMIÈRGSÝÕYßGEÝGGLÚÝGREÎRK
0MRLOMIÈRGLÊÕIÉZIÙWØÕSÄRKY]IÆRP]Ý
(SÕSÝOLMXLÚÓGLMIÈRQSÆTLSßRKXEGEÄRGLYÝ]ÝPEÅ]ÕYÝRKPSEÓMGYßEPMRLOMIÈR

8EPEÄRPÚØÓXRLEÅTÕSÆMZEÜSGEÝGPMRLOMIÈRGEÄRHYÜRKGEÝGPMRLOMIÈRREÜ]WIÙ\YEÅXLMIÈRØß
ZYÜRKPEÅ]XLMIÅXFÖ/LMPEÅ]ÕYßPMRLOMIÈRFEÅQ'PSWIÕIÉÕSÝRKXLÚZMIÈR
8VIÆRZYÜRKGLSÓRPÚÓERLEÅTXVEÝMÕIÉ GLSÓRPMRLOMIÈRWEYÕSÝ RLEÅTXVEÝMPIÆRZYÜRKPEÜQ
ZMIÈGÕIÉÕEÏXPIÆRQEÓGL


2LEÅT GLSÓR PMRL OMIÈR

RLEÅT PIÆR QEÓGL ZEÜ
 OIÝS VIÆ ÕIÉ ÕEÏX PMRL
 OMIÈRÕYÝRKZÖXVÑQSRK
QYSÅR 8VSRKOLMÕERKGLSÓRPMRLOMIÈRXEGSÝ XLIÉ WÚß HYÓRKGEÝGRYÝX ÕIÉ \SE] GEÝG
KSÝG •S  ZEÜ GEÝG RYÝX ÕIÉ PEÅ] ÕSÅM \ÚÝRK RKERK HSÓG GLS PMRL OMIÈR


2KSEÜMVE-7-7GSÜRLSÉXVØÓGSÆRK
GYÓ XÐQ OMIÅQ PMRL OMIÈR OLEÝ
RLERL 8VSRK PYÝG ÕERK ZIÙ
QEÓGL FEÓR FEÅQ TLÑQ 4 ÕIÉ
\YEÅX LMIÈR GÚßE WSÉ
4MGO6ITPEGI 0MFVEV] 4EVX7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX
8VSRKGÚßEWSÉ4MGO6ITPEGI0MFVEV]4EVXXEGSÝGEÝGGLSÓRPÚÓEWEY


 8ÐQPMRLOMIÈR
 8ÐQO]ÝLMIÈY

8ÐQGEÝGÕEÄYRSÅM

8ÐQGSÉRK1SÆHYR

8ÐQGLEÆRPMRLOMIÈR

 8ÐQGLÑRL\EÝGXIÆR
 &EÍX ÕEÄY FEÌRK XÚÜ
'LÚÝE XÚÜ ÕÚØÓG RLEÈT
/IÅX XLYÝG ZØÝM XÚÜ

'LÊ XÐQ GEÝG GLÚÙ WSÅ

7EYOLMGLSÓRGEÝGXLSÆRKWSÅFEÓRRLEÈTXIÆRLSEÏGQSÈXTLEÄRXIÆRPMRLOMIÈRZEÜSSÆ 2EQI
SV XI\X XS WIEVGL JSV GEÝG PMRL OMIÈR XÐQ XLEÅ] WIÙ LMIÉR XLÖ PEÈT XÚÝG XVSRK OLYRK
1EXGLIW 2LEÅT GLSÓR PMRL OMIÈR FEÓR GEÄR WEY ÕSÝ RLEÅT 3/ 0MRL OMIÈR ÕSÝ WIÙ \YEÅX LMIÈR
XVSRK ZYÜRK PÚÓY GLSÓR
:Ñ HYÓ XE XÐQ -'  
'EÝG PMRL OMIÈR XÐQ XLEÅ]
+Sß  ZEÜS SÆ XÐQ OMIÅQ


'LSÓRPSEÓM-'GEÄRHYÜRK,MIÉR XLÖ PMRL OMIÈR
 ÕERKÕÚØÓGGLSÓR

2LEÅT3/


7:8, 2+9=)§2 59%2+ %2, 89½ 8VERK 
,º¸½2+(%©27º¿(9³2+-7-74LEÄR+MØÝM8LMIÈY8SÉRK5YEÝX
-'ÕÚØÓG\YEÅXLMIÈRXVSRKOLYRKPÚÓYGLSÓRPMRLOMIÈR
 µMIÄY GLÊRL XLÚ ZMIÈR

'LSÓR 'SQTSRIRX RLEÅT XVEÝM PIÆR
RYÝX0 1EREKI 0MFVEVMIW

,E]
1IRY 0MFVEV]@0MFVEV] 1EREKIV
8EÓM ÕEÆ] XE GSÝ XLIÉ PÚÓE GLSÓR QSÈX WSÅ PMRL OMIÈR
XLÚØÜRK HYÜRK RLEÅX ZEÜ ÕÚE ZEÜS XLÚ ZMIÈR RKÚØÜM
HYÜRK GSÝ XIÆR PEÜ 97)6(:' ÕIÉ RLERL GLSÝRK
XÐQ ÕÚØÓG WEY REÜ] OLM GEÄR XE ZEÜS 4MGO
(IZMGI VSÄM ZEÜS XLEÞRK XLÚ ZMIÈÆR 97)6(:'
ÕIÉ PEÅ]
 8LÚ ZMIÈR
RKÚØÜM

HYÜRK
2KSEÜM VE GSÜR GSÝ GEÝG PIÈRL OLEÝG RLÚ /IÅX
Programs > Protues 6 Professional > ISIS 6 Professional
- Trang 61 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Cöûa soå laøm vieäc cuûa chöông trình hieän ra nhö sau:
Ñeå tieán haønh
laáy linh kieän, ta
click chuoät vaøo kyù
hieäu P treân maøn
hình, vaø cöûa soå sau
hieän ra:


Nôi
laáy
linh
kieän
- Trang 62 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Ôû baøi taäp naøy, ta caàn laáy 2 coâng taét SW, 3 Led ñôn, 1 coång AND, vaø 4 möùc
logic traïng thaùi.

Ñeå laáy coâng taéc SW, Led ñôn ta vaøo thö vieän ACTIVE, choïn SW-SPDT,
double click chuoät vaøo teân linh kieän .Töông töï ta laáy ñöôïc LED-RED vaø
LOGICSTATE trong
thö vieän ACTIVE
Linh
kieän
ñaõ
ñöôïc
choïn


Ñeå laáy coång AND-2 ta vaøo thö vieän 74LS, laáy IC 74LS08
Ñeå tieán haønh veõ maïch, tröôùc heát ta laáy linh kieän, ñaët vaøo khung veõ baèng caùch:
click chuoät vaøo vò trí linh kieän ôû khung beân traùi maøn hình, vaø di chuyeån chuoät ñeán vò
trí caàn ñaët linh kieän, click chuoät.- Trang 63 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá


Ñeà tieán haønh noái daây cho linh kieän, ta click chuoät ñeán ñaàu linh kieän caàn
noái, sao cho hieän ra daáu x nhö hình:

tieáp theo ta di chuyeån chuoät ñeán vò trí ñaàu daây cuûa linh kieän coøn laïi vaø
click chuoät.
Thöïc hieän noái daây cho caùc linh kieän coøn laïi, ta ñöôïc sô ñoà maïch nhö sau:
Ñeå tieán haønh moâ phoûng, ta click chuoät
vaøo nuùt Play ôû goùc döôùi, phía beân traùi
maøn hình:

Maïch soá treân duøng ñeå moâ phoûng coång AND-2 INPUT vôùi baûng
söï thaät nhö sau:- Trang 64 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Caùc traïng thaùi H(high) hieån thò led saùng, coøn caùc traïng thaùi L(low) hieån thò led taét. Ta
duøng chuoät ñeå ñieàu chænh coâng taét cuûa SW1, SW2 ñeå xem caùc traïng thaùi cuûa ngoû vaøo,
ngoû ra.
Nhö vaäy, ngoõ ra (led D3) chæ saùng khi caû 2 traïng thaùi ngoõ vaøo o möùc cao (led D1, led
D2 ñeàu saùng).

Ñeå keát thuùc moâ phoûng, ta click chuoät vaøo nuùt Stop


Baïn coù theå laøm baøi töông töï cho caùc loaïi
coång logic khaùc, vaø xem traïng thaùi cuûa noù.
Ví duï a1
Sô ñoà maïch:
Baät coâng taét SW1, SW2 ñeå xem traïng thaùi logic cuûa ngoõ vaøo
vaø ngoõ ra, vaø ghi keát quaû vaøo
baûng söï thaät sau:
- Trang 65 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá


BAØI 2: DUØNG COÅNG NAND ÑEÅ THIEÁT KEÁ COÅNG EX-OR

Muïc ñích cuûa baøi taäp naøy laø giuùp ta thaáy ñöôïc söï ña naêng cuûa coång NAND, vaø
phaùt huy khaû naêng saùng taïo trong vieäc öùng duïng coång coång NAND thaønh caùc maïch
logic khaùc nhö mong muoán.
Ta coù sô ñoà maïch caàn thieát keá nhö sau:
Tröôùc tieân, ta khôûi ñoäng chöông trìng ISIS baèng caùch: töø maøn hình Desktop
nhaán choïn Start > Programs > Protues 6 Professional > ISIS 6 Professional
- Trang 66 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá


Cöûa soå laøm vieäc chöông trình xuaát hieän:
Ôû baøi taäp naøy, ta caàn laáy ra caùc linh kieän sau: 5 IC NAND-2, 2 SW, 2 traïng thaùi
logic (LOGICSTATE), 3 LOGICPROBE (BIG) duøng ñeå hieån thò möùc logic.
Ñeå tieán haønh laáy linh kieän, ta choïn bieåu töôïng Component > P (Pick Device)
vaø double click vaøo ñeå laáy linh kieän ñoù.
- Trang 67 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Ñeå laáy IC NAND-2 ta choïn thö vieän 74LS>74LS00
Ñeå laáy SW, LOGICSTATE, LOGICPROBE (BIG) ta vaøo thö vieän ACTIVE
> vaø choïn caùc teân linh kieän treân vaø double click vaøo nhö beân döôùi:
Ñeå laáy linh kieän veõ thaønh maïch, ta click chuoät vaøo teân linh kieän, vaø di chuyeån
chuoät vaøo trong khung veõ, sau ñoù
click chuoät vaøo.
- Trang 68 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Ñeå di chuyeån linh kieän, ta click chuoät phaûi vaøo linh kieän, khi ñoù linh kieän hieän
maøu ñoû. Ñeå di chuyeån ta click traùi chuoät vaøo linh kieän vaø keùo ñeán nôùi caàn ñaët.
Sau khi tieán haønh saép xeáp caùc linh kieän, ta noái daây cho caùc linh kieän laïi, vaø
ñöôïc maïch ñieännhö beân döôùi:
Ta bieát coång EX-OR coù baûng söï thaät nhö sau:
1 = saùng.
0= taét.


Ñeå tieán haønh moâ phoûng,
ta click chuoät vaøo nuùt
play ôû beân döôùi, goùc traùi
maøn hình:
Ta coù theå thay ñoåi
traïng thaùi cho ngoõ vaøo
baèng caùch click vaøo vò
trí caùc coâng taét SW.
baèng caùch quan saùt möùc
logic ôû ngoõ ra, ta coù theå
kieåm tra ñöôïc baûng söï
thaät cuûa coång EX-OR.
- Trang 69 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

BAØI 3: ÑEØN SAÙNG DAÀN LEÂN VAØ TAÉT DAÀN

Trong baøi taäp naøy, baïn seõ ñöôïc höôùng daån veõ vaø moâ phoûng maïch coù sô ñoà
nguyeân lyù nhö sau:
Tröôùc tieân ta cuõng khôûi ñoäng chöông trình baèng caùch choïn: Start >
Programs > Protues 6 Professional > ISIS 6 Professional
- Trang 70 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Cöûa soå laøm vieäc hieän ra nhö beân döôùi:
Trong baøi taäp naøy, ta caàn coù caùc linh kieän sau: 4 Logicprode (Big), 4 D-
FlipFlop, 1 xung Clock.
Ñeå laáy caùc linh kieän treân, ta choïn P > ACTIVE, vaø choïn caùc linh kieän treân nhö
caùc thao taùc ôû baøi taäp 1.
- Trang 71 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Sau khi choïn xong linh kieän, ta ñaët vaø saép xeáp linh kieän vaøo trong khung veõ, vaø
tieán haønh noái daây:
Vaø ta coù sô ñoà maïch hoaøn taát nhö sau:
Ñeå moâ phoûng, ta nhaán nuùt PLAY ôû goùc döôùc, beân traùi maøn hình, vaø quan saùt
maïch ñeám voøng xoaén:
Ñeå bieát ñöôïc daïng soùng tín hieäu caùc ngoõ ra so vôùi tín hieäu ngoõ vaøo, tröôùc tieân ta
click choïn caùc ñaàu doø ñieän aùp (Voltage Probe)
- Trang 72 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá


Sau ñoù ñaët vaøo caùc vò trí
caàn ño (baøi naøy ta ñaët vaøo caùc
ngoõ ra cuûa caùc D-FF.
Ta ñaët laïi teân cho caùc ñaàu doø ñieän
aùp baèng caùch click phaûi, sau ñoù click traùi
chuoät vaøo ñaàu doø, hoäp thoaïi xuaát hieän:
Ñaët laïi teân trong oâ Probe Name,
vaø choïn OK
Choïn bieåu ñoà ñieän aùp baèng caùc
click chuoät vaøo nuùt SimulationGraph, vaø
keùo choïn 1 vuøng trong khung veõ, ta ñuôïc
bieåu ñoà nhö hình beân:
Click chuoät vaøo vò trí tieâu ñeà
DIGITAL ANALYSIS, cöûa soå moâ phoûng
xuaát hieän:
- Trang 73 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Choïn nuùt Add, vôùi bieåu töôïng daáu”+” nhö beân treân, cöûa soå xuaát hieän:
Laàn löôïc choïn teân caùc daïng soùng caàn xem, vaø click OK.
Sau khi hoaøn thaønh, click vaøo bieåu töôïng moâ phoûng, ta coù ñöôïc giaûn ñoà daïng
soùng nhö beân döôùi:
- Trang 74 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Ta coù theå thay ñoåi ñoä roäng xung, thôøi gian baét ñaàu vaø thôøi gian keát thuùc cuûa quaù
trình moâ phoûng baèng caùch click vaøo bieåu töôïngsau:


Hoäp thoaïi beân döôùi xuaát hieän:
Choïn thôøi gian baét ñaàu vaø keát thuùc baèng caùch thay ñoåi giaù trò trong caùc oâ: Start
Time, vaø Stop Time.
Ñeå thay ñoåi ñoä roäng xung, ta click phaûi, roài click traùi vaøo xung CLOCK, hoäp
thoaïi xuaát hieän:


Vaø ta thay ñoåi giaù
trò taàn soá ôû oâ Clock
Frequency.
- Trang 75 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Ví duï ta choïn thôøi gian baét ñaàu laø 0s, keát thuùc laø 5s, vaø choïn taàn soá laø 10Hz, thì
ta coù keát quaû moâ phoûng sau:
- Trang 76 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Höôùng daån theâm veà caùch taïo thö vieän linh kieän rieâng:
Ñaët vaán ñeà: trong ISIS coù hôn 30 thö vieän linh kieän, vôùi haøng nghìn linh kieän.
Do ñoù ñeå laáy 1 linh kieän quen thuoäc cuõng ñoøi hoûi phaûi nhôù roû ñòa chæ nôi chöùa linh
kieän ñoù, vaán ñeà naøy coù theå gaây maát nhieàu thôøi gian.
Ñeå taïo 1 thö vieän linh kieäân rieâng cho mình, tröôùc heát baïn caàn coù nhöõng linh
kieän hay söû duïng, do nhöõng linh kieän naøy ñöôïc chöùa trong caùc thö vieän khaùc nhau,
gaây khoù khaên vaø maát nhieàu thôøi gian, neân ta seõ goâm chuùng laïi thaønh 1 thö vieän rieâng
cho mình, tieän ích cho vieäc söû duïng.

Ñeå taïo ñöôïc thö vieän linh kieän
rieâng, baïn choïn bieåu töôïng
Component ôû goùc treân, beân traùi maøn
hình. Sau ñoù baïn click chuoät vaøo kyù
hieäu L treân maøn hình:
Cöûa soå hieän ra;
click chuoät vaøo nuùt
Create Library ñeå
taïo vaø ñaët teân cho
thö vieän môùi
- Trang 77 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Cöûa soå hieän ra nhö beân döôùi:
Ñeå ñaët teân cho thö vieän môùi, baïn vaøo oâ File name, goõ teân vaø nhaán nuùt Save.
Cöûa soå môùi hieän ra, hoûi baïn muoán taïo thö vieän môùi vôùi toái ña bao nhieâu linh
kieän, baïn coù theå thay ñoåi soá linh kieän trong thö vieän cuûa mình baèng caùch thay ñoåi soá
trong oâ: Maximum Entries
Sau khi choïn xong, click OK.
- Trang 78 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4: Moâ phoûng soá

Teân thö vieän cuûa baïn hieän leân ôû goùc beân phaûi, phía treân maøn hình:
Ñeå add 1 linh kieän naøo ñoù vaøo thö vieän rieâng, ta click chuoät vaøo teân linh kieän ñoù, vaø
click vaøo nuùt Copy Items
Linh kieän ñöôïc add seõ naèm ôû goùc treân, beân phaûi maøn hình:
Vaø vôùi nhöõng linh kieän ñaõ quen söû duïng, baïn coù theå laøm theo caùch töông töï ñeå taïo
cho mình 1 thö vieän rieâng, tieän lôïi cho vieäc söû duïng.
- Trang 79 -
SVTH: PHAÏM MINH TIEÁN
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.


Baøi 4 : MAÏCH ÑEÁM BAÁT ÑOÀNG BOÄ

Trong baøi taäp naøy seõ höôùng daãn caùc baïn veõ vaø moâ phoûng maïch ñeám baát ñoàng
(maïch chia taàn soá) mod 8 coù sô ñoà nguyeân lyù nhö hình veõ :
Khôûi ñoäng chöông trình ISIS : Start > Programs > Proteus 6 Professional >
ISIS 6 Professional.
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 80 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.


Maïch naøy goàm caùc linh kieän sau :3 D FlipFlop(74LS74) , xung Clock ,2 coång
Logicstate

Khi maøn hình ISIS xuaát hieän choïn File\ Design ñeå vaøo trang laøm vieäc môùi.
Ñeå saép xeáp vaø veõ linh kieän thuaän lôïi hôn ta choïn löôùi grid töø Menu
\View\Grid
Ñeå laáy linh kieän vaøo thö vieän taïi bieåu töôïng Component > P (Pick Devices)
Sau ñaây laø caùc böôùc ñeå tieán haønh laáy linh kieän caàn thieát cho maïch:
Chuù yù khi laáy linh kieän caàn nhaáp ñoâi vaøo linh kieän ñoù hoaëc nhaáp vaøo linh
kieän sau ñoù nhaán Enter .


SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 81 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.


Böôùc 1: Trong thö vieän linh kieän Pick Devices choïn74LS\ DFlipFlop 74LS74
Böôùc 2: Laáy coång Logicstate töø thö vieän Pick Devices : choïn Active\
Logicstate
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 82 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.
Böôùc 3: Xung Clock trong Pick Devices : Active\Clock
Sau khi laáy linh kieän xong ,
trôû laïi maøn vuøng laøm vieäc
chính cuûa ISIS . tieán haønh laáy
caùc linh kieän töø vuøng Device
vôùi caùc linh kieän ñaõ laáy ôû treân .


Laáy linh kieän ra vaø tieán haønh saép xeáp treân vuøng laøm vieäc , xoay chuyeån linh
kieän baèng caùc bieåu töôïng xoay traùi phaûi (Set Rotation), laáy ñoái xöùng ngang
(Horizontal Reflection) , laáy ñoái xöùng doïc (Vertical Reflection)
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 83 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.


Caùc linh kieän ñöôïc saép xeáp trong vuøng laøm vieäc nhö sau:
Tieán haønh noái daây cho linh kieän baèng caùch ñöa con troû vaøo ñaàu caùc chaân caàn
noái daây , khi ñoù taïi chaân xuaát hieän daáu ‘x’nhaáp chuoät vaøo chaân caàn noái roài keùo tôùi chaân caàn noái
khaùc.
Tieán haønh nhö theá cho ñeán khi noái xong maïch .
Maïch khi noái xong :( thay ñoåi traïng thaùi cuûa loâgicstate töø ‘0’ leân ‘1’)
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 84 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.


Maïch maéc nhö treân vôùi taàn soá xung ban ñaàu laø 1hz , FlipFlop D ñöôïc keát theo
kieåu laät traïng thaùi , caùc ngoõ Preset , clear ñöôïc noái leân möùc cao (khoâng söû duïng )
Chaïy moâ phoûng maïch treân baèng caùch nhaáp nuùt Play döôùi maøn hình laøm vieäc


Ñeå quan saùt ngoõ ra ôû Q cuûa caùc FlipFlop D ta söû duïng caùc ñaàu doø Logic ñöôïc
laáy trong Pick Devices: Active\ Logicprobe(Big)
Laáy ñaàu doø gaén vaøo caùc ngoõ Q cuûa caùc FlipFlop roài tieán haønh chaïy moâ phoûng
tín hòeâu ngoõ ra
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 85 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.Ñeå thaáy ñöôïc daïng xung tín
hieäu ngoõ ra cuûa caùc FlipFlop
vaø xung Clock ta söû duïng ñoà
thò moâ phoûng soá baèng caùch :
choïn Simulation Graph \
Digital
Treân vuøng laøm
vieäc chính nhaáp chuoät
traùi sau ñoù keùo roäng
moät khoaûng tuyø yùMuoán ñoà thò moâ
phoûng hieån thò tín hieäu ta
phaûi söû duïng caùc ñaàu doø
. Laáy ñaàu do ø: choïn bieåu
töôïng voltage probe


Laáy ñaàu doø noái vaøo caùc ñieåm caàn hieån thò xung . Ñaët laïi teân cho caùc ñaàu doø
baèng caùch nhaáp traùi sau ñoù nhaáp phaûi vaøo caùc ñaàu doø . Ví duï ñaët laïi teân cho ñaàu
doø cuûa xung clock töø ‘*’ thaønh ‘di’
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 86 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.


Ñeå ñoà thò moâ phoûng ñöôïc caùc ñöôøng tín hieäu xung ngoõ ra mong muoán caàn
phaûi ñieàu chænh caùc thoâng soá trong ñoà thò .


Tröôùc heát nhaáp
vaøo daõi maøu xanh
ñeå hieån thò ra
khung laøm vieäc
cuûa ñoà thò moâ
phoûng
Vuøng ñieàu chænh :
Ñeå choïn caùc ngoõ xung caàn xem nhaáp vaøo bieåu töôïng Add Transient Trade ,
taïi probe P1 choïn teân caùc ñaàu doø
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 87 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.
Khi choïn xong caùc ñaàu doø xem thôøi gian hieån thò taïi Edit current graph
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 88 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.


Ñeå xem moâ phoûng nhaáp Run simulation
Döïa vaøo ñoà thò treân ta coù theå quan saùt ñöôïc söï chia taàn soá cuûa tín hieäu ngoõ ra .
Töø ñoù coù theå thaáy ñöôïc moâ phoûng coù ñuùng khoâng .
Ñeå thay ñoåi ñoä roäng xung ta nhaáp vaøo bieåu töôïng phoùng to ( increase)


thu nhoû (decrease )

Ngoaøi ra ta coù theå quan saùt thôøi gian baét ñaàu , cuoái treân ñoà thò baèng caùc bieåu
töôïng .
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 89 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.BÀI 5: MẠCH ÐẾM VÀ GIẢI MÃ

Bài tập này hýớng dẫn các bạn vẽ và mô phỏng mạch ð m và giải mã có sõ ð
ế ồ
nguyên lý sau :
Khởi ð ng chýõng trình ISIS bằng cách chọn Start > Programs > Proteus

6 Professional > ISIS 6 Professional.
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 91 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Khi màn hình ISIS xuất hiện , chọn File > New Design ð vào trang làm việc

mới.
Mạch mô phỏng - mạch ð m và giải mã - gồm có 1 xung clock , 1 JKFF, 2 IC
ế
7490 , IC 7447 , 1 IC 7408 , 2 cổng logicstate , 2chân mass , 5 chân nguồn. Mạch
này týõng ð i quen thuộc ð i với các bạn ngành Ðiện Tử nên có thể thay ð i các
ố ố ổ
thông số mạch sao cho phù hợp ð mạch chạy ð ợc .
ể ý

Ðể hiển thị lýới làm việc chọn View>Grid
Ðể tiến hành lấy linh kiện ta chọn biểu týợng Component > P (Pick Devices)
(ð lấy linh kiện nhấp ð vào linh kiện ð ) .
ể ôi ó
Các linh kiện ð ợc lấy trong thý viện nhý sau :
ý
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 92 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Ðể lấy
xung clock
chọn Pick
Devices >
Active> Clock
.
Chọn JK
FlipFlop vào
trong Pick
Devices >
Active>JKFF.
.

Chọn IC 7490
vào thý viện
Pick Devices >
74LS > 74LS90
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 93 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Chọn IC
7447 vào thý
viện Pick
Devices > 74LS
> 74LS47 .
Chọn IC
7408 vào thý
viện Pick
Devices > 74LS
> 74LS08 .
Chọn Led 7
ð ạn vào thý
o
viện Pick
Device >
Display > 7Sec
-com-anode .
Ðây là loại led 7
ð ạn anode
o
chung , trong
thý viện còn có
loại led 7 ð ạn
o
cathode chung.SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 94 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.Ðể lấy cổng
logicgate vào
thý viện Pick
Devices >
Active >
Logicgate .
Ðể lấy chân
mass biểu týợng
Inter-sheet
Terminal>Ground .


Ðể lấy chân nguồn
biểu týợng Inter-
sheet Terminal >
Power .Sau khi chọn linh kiện xong ,
trở lại màn hình làm việc ð lấy

linh kiện ra vẽ . Lấy linh kiện
bằng cách chọn từng thứ ð lấy
ã
ra có trong DEVICES .


Di chuyển linh kiện trên màn hình làm việc bằng cách nhấp chuột phải vào linh
kiện (linh kiện chuyển sang màu ð ) nhấp trái vào linh kiện kéo ð n nõi cần ð .
ỏ ế ể

Ðể ð xoay , ð o chiều , lấy ð i xứng linh kiện dựa trên các biểu týợng Set
ể ả ố
rotation ,Horizontal reflection , vertical reflection :
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 95 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Các linh kiện lấy ra ð ợc xắp xếp trên màn hình làm việc nhý hình vẽ .
ý
Ðể vẽ mạch ta nhấp chuột trái vào chân linh kiện sau ð nhấp vào chân linh
ó
kiện kế tiếp muốn nối . Tiến hành nhý thế cho ð n khi nối xong mạch .
ế

Ngoài cách vẽ ð ờng nối dây thông thýờng , trong mạch còn sử dụng nối dây
ý
bằng các ð ờng Bus . Ðể vẽ ð õng Bus ta nhấp vào biểu týợng
ý ừ sau
ð nhấp chuột trái lên vùng làm việc nõi cần vẽ bus , kéo dài dây
ó tu ỳ
ý rồi nhấp tiếp chuột trái tại ðểm cuối của dây , nhấp tiếp chuột
i
phải .


ð y là ð ờng bus
â ý

Ðýờng bus nối dây thuận lợi và nhanh ở chổ nó có tính kế thừa sau khi nối
ð ờng ð u tiên ,các ð ờng kế tiếp chỉ cần nhấp ð vào ðểm cần nối là chýõng
ý ầ ý ôi i
trình mô phỏng sẽ tự ð ng nối dây .


Khi nối dây xong phải ð t tên cho các ð ờng dây , tên ð u ra dây của ðểm cần
ặ ý ầ i
nối này phải cùng tên ngõ vào tín hiệu của ð u vào ðểm nối kia trên cùng một
ầ i
ð ờng tín hiệu nhý là ta nối trực tiếp. Chú ý khi có nhiều ð ờng bus thì ð t tên cho
ý ý ặ
dây các ð ờng bus
ý
khác nhau phải
khác nhau
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 96 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Mạch sau khi nối :
Ðể xoá các linh kiện lấy dý , xoá dây nhấp ð chuột vào linh kiện ,dây ð .
ôi ó

Sau khi nối mạch xong tiến hành chạy mô phỏng mạch trên bằng cách nhấp vào
biểu týợng có ở góc dýới của màn hình .

Mạch khi chạy ,tại các ngõ ra ,ngõ vào của linh kiện sẽ xuất hiện các biểu týợng
biểu thị các mức ðện áp ( mức 1 màu ð , mức 2 màu xanh) ð ta có thể dễ dàng
i ỏ ể
quan sát ðện áp ngõ ra .
i
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 97 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 4 : Moâ Phoûng Soá.

Ðể thay ð i tốc ð hiển thị của các led ta thay ð i xung kích của clock bằng
ổ ộ ổ
cách nhấp phải sau ð nhấp trái vào linh kiện. Trong mục Clock Frequency ta có
ó
thể thay tần số xung clock tùy ý.
Ðể xem các xung ngõ ra chọn ð thị mô

phỏng số ở Simulation graph .Các býớc vẽ
và cách làm việc với ð thị mô phỏng số ð
ồ ã
ð ợc trình bày ở ví dụ “MẠCH ÐẾM BẤT
ý
ÐỒNG BỘ”


Ðồ thị mô phỏng xung ngõ ra
SVTH: NGUYEÃN DUY HIEÄU - Trang 98 -
ISIS 6.1 Professional
Moâ Phoûng
Vi Ñieàu Khieån
SVTH: Hoà Anh Tuaán
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


MOÂ PHOÛNG VI ÑIEÀU KHIEÅN
I. Caùc linh kieän hoå trôï moâ phoûng vi ñieàu khieån:
1. Caùc hoï vi ñieàu khieån:
Phaàn meàm ISIS hoå trôï moâ phoûng raát nhieàu hoï vi ñieàu khieån khaùc nhau,
trong ñoù coù caùc hoï ñöôïc söû duïng thoâng duïng hieän nay nhö: 8051, PIC16FXX,
AT89CXX….
Caùc hoï vi ñieàu khieån naøy naèm trong thö vieän Micro.
Caùc hoï vi ñieàu khieån naøy coù sô ñoà chaân vaø ñaëc tính gioáng vôùi thöïc teá neân
khi moâ phoûng baïn neân choïn hoï vi ñieàu khieån töông öùng vôùi phaàn cöùng maø baïn
thieát keá.
2. Caùc thieát bò hieån thò:
Caùc thieát bò hieån thò ñöôïc duøng ñeå hieån thò soá, hieån thò kyù töï… Caùc thieát bò
naøy naèm chuû yeáu trong thö vieän Display.
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 101 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån
Trong thö vieän Display coù caùc thieát bò hieån thò sau:
2.1. Led 7 ñoaïn (Seven_Segment):
Led 7 ñoaïn coù hai loaïi, anode chung vaø cathode chung. Ngoaøi ra trong thö
vieän Display coøn coù caùc daïng thanh led 7 ñoaïn töø 2- 8 led raát thuaän lôïi cho moâ
phoûng.
Cathode Anode

2.2. LCD ( Liquid Crystal Display).
Lcd (maøng hình tinh theå loûng) laø thieát bò hieån thò soá laån kyù töï neân ñöôïc
duøng raát roäng raõi. Moåi Lcd coù moät khaû naêng hieån thò khaùc nhau, tuyø vaøo kích
thöôùc hay soá oâ hieån thò cuûa moåi Lcd.
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 102 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån
2.3. Led ma traän (matrix led).
Led ma traän duøng phoå bieán trong caùc maïch quang baùo, chuû yeáu laø hieån thò
kyù töï. Led ma traän trong thö vieän Display coù 2 kích thöôùc 5x7 vaø 8x8 (soá haøng
x soá coät).
3. Baøn phím (Keypad).
Baøn phím laø thieát bò nhaäp döû lieäu ñöôïc duøng chuû yeáu trong caùc maïch moâ
phoûng caùc maïch tính toaùn.
Trong thö vieän Active baøn phím coù taát caû 3 loaïi:
 Baøn phím maùy tính ( Keypad caculator).
 Baøn phím ñieän thoaïi (Kedpad phone).
 Baøn phím maùy tính nhoû (Kedpad small caculator).
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 103 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


4. Ñoäng cô( motor).
Trong thö vieän Active coù hoå trôï moâ phoûng 3 loaïi ñoäng cô: ñoäng cô böôùc,
ñoäng cô servo vaø ñoäng cô dc. Caùc ñoäng cô naøy ñieàu coù chöùc naêng hieån thò vaän
toác quay theo hai chieàu thuaän vaø ngöôïc.
Stepper Servo DC


5. Ic nhôù (Memory).
Ic nhôù laø linh kieän duøng ñeå keát noái ngoaøi vi ñieàu khieån ñeå laøm boä nhôù
ngoaïi. Trong thö vieän memory coù caùc hoï ic nhôù nhö: FROM, IFROM…
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 104 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


6. Boä chuyeån ñoåi DAC-ADC (Digital to analog converters).
Caùc boä chuyeån ñoåi ADC vaø DAC duøng ñeå chuyeån ñoåi töø töông töï sang soá
vaø töø soá sang töông töï. Trong thö vieän NATDAC coù haàu nhö ñaày ñuû caùc loaïi vi
maïch ADC vaø DAC.
II. Caùc böôùc tieán haønh moâ phoûng vi ñieàu khieån:
Muïc ñích cuûa moâ phoûng vi ñieàu khieån laø giuùp ta coù theå quan saùt, ñieàu chænh
hoaït ñoäng cuûa maïch tröôùc khi thi coâng. Moâ phoûng vi ñieàu khieån coøn phuïc vuï
toát cho vieäc hoïc taäp, nghieân cöùu veà phaàn meàm (chöông trình). Ñeå tieán haønh
moâ phoûng vi ñieàu khieån chuùng ta phaûi khaûo saùt caùc hoï vi maïch maø ta söû duïng,
sau ñoù tieán haønh veõ maïch (phaàn cöùng) vaø naïp chöông trình (phaàn meàm).
Chöông trình naïp cho vi ñieàu khieån laø nhöõng file coù ñuoâi chaám Hex, phaàn
cöùng vaø phaàn meàm phaûi ñöôïc löu vaøo cuøng moät thö muïc.
Ñeå naém vöûng caùch moâ phoûng ta tieán haønh caùc ví duï minh hoaï sau.

1. Moâ phoûng maïch ñieàu khieån ñoäng cô böôùc:
Ñoäng cô böôùc laø ñoäng cô ñoàng boä. Noù ñöôïc duøng roäng raûi trong lænh vöïc
cô khí chính xaùc vaø töï ñoäng hoaù. Ñoäng cô böôùc thöôøng coù 4 pha ñieàu khieån vaø
2 pha chung duøng ñeå noái leân nguoàn hay suoáng mass tuyø vaøo caùch ñieàu khieån.
Ñieàu khieån ñoäng cô coù 2 caùch ñoù laø ñieàu khieån böôùc ñuû vaø nöûa böôùc. Maïch
moâ phoûng sau seõ moâ phoûng ñoäng cô theo böôùc ñuû.


SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 105 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


Sô ñoà maïch moâ phoûng:
Ñeå veõ ñöôïc maïch moâ phoûng nhö treân ta tieán haønh theo caùc böôùc sau ñaây:

Böôùc1: Vaøo thö vieän Micro laáy vi ñieàu khieån AT89C51 loaïi bus.
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 106 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


Böôùc 2: Vaøo thö vieän Analog laáy Ic 2003
Böôùc 3: Vaøo thö vieän Active laáy ñoäng cô böôùc,ñaàu doø logic
(Logicprobe Big) vaø Logictoggle.
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 107 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


Böôùc 4: Caùc linh kieän ñöôïc choïn naèm trong cöûa soå Divice selector, ta click
vaøo linh kieän caàn choïn vaø click vaøo vuøng veõ maïch.
Vuøng veõ maïch
Sau khi choïn taát caû caùc linh kieän ra vuøng veõ maïch ta ñöôïc nhö sau.
Ñeå laáy nguoàn cho maïch ta vaøo bieåu töôïng Inter_sheet Terminal ,
sau ñoù trong cöûa soå Device Selector ta choïn Power sau ñoù click vaøo vuøng veõ
maïch.
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 108 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


Böôùc 5: Tieán haønh noái daây cho caùc linh kieän. Ñeå noái daây ta chæ caàn ñöa
chuoät ñeán chaân linh kieän caàn noái thöù nhaát, sau ñoù click vaøo chaân linh kieän thöù
hai caàn noái ñeán. Isis hoå trôï töï ñoäng ñi daây. Sau khi noái daây hoaøn chænh ta ñöôïc
sô ñoà maïch nhö sau.
Böôùc 6: Naïp chöông trình cho vi ñieàu khieån. Ñeå naïp chöông trình cho vi
ñieàu khieån ta click chuoät phaûi vaøo vi ñieàu khieån cho noù ñoû leân sau ñoù lick
chuoät traùi vaøo noù moät laàn nöûa ñeå vaøo cöûa soå Edit Component.
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 109 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


Trong cöûa soå Edit component coù hai muïc caàn chuù yù:
 Muïc Program file ñeå nhaäp ñöôøng daån ñeán chöông trình caàn naïp.
 Muc Clock Frequency duøng ñeå choïn taàn soá laøm vieäc cho vi ñieàu
khieån. Taàn soá choïn phaûi ñuû nhoû ñeå coù theå quan saùt hoaït ñoäng cuûa
maïch.
Böôùc 6: Chaïy moâ phoûng. Ñeå chaïy moâ phoûng ta Click vaøo bieåu töôïng

.

Khi moâ phoûng ta coù theå quan saùt caùc traïng thaùi logic ôû ngoû ra ñieàu khieån
ñoäng cô böôùc thoâng qua caùc ñaàu doø logic.
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 110 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


Ñeå quan saùt daïng xung ñieàu khieån ta coù theå söû duïng coâng cuï Simulation
Graph sau ñoù choïn phaân tích tín hieäu soá ( Digital Analysis). Coâng cuï naøy ñaõ
ñöôïc trình baøy khaù roû ôû phaàn moâ phoûng soá.

Ñeå ñieàu chænh ttoác ñoä cuûa ñoäng cô ta thay ñoåi taàn soá laøm vieäc cuûa vi ñieàu
khieån.

Moät ñieåm caàn löu yù laø khi löu maïch moâ phoûng ta neân löu vaøo thö muïc cuûa
chöông trình caøi ñaët(C:\ProgramFiles\LabcenterElectronics\Proteus 6
Professional) vaø phaàn meàm cuõng ñöôïc löu vaøo ñaây (cuøng moät thö muïc).

2. Caùch söû duïng Sample Design:

Sample design laø phaàn naèm trong menu Help cuûa ISIS. Trong sample
design coù chöùa raát nhieàu ví duï minh hoaï. Chuùng ta coù theå döïa vaøo nhöõng ví duï
naøy ñeå tìm hieåu, hoïc taäp caùch söû duïng phaàn meàm.
Trong cöûa soå Proteus Sample File coù 4 muïc ñeå ta choïn löïa:

 Schematic And Pcb Design Samples: trong phaàn naøy chöùa caùc ví duï
veà veõ sô ñoà nguyeân lyù vaø sô ñoà maïch in.

 InterActive Simulation Samples: trong phaàn naøy chöùa caùc ví duï
phuïc vuï cho vieäc hoïc taäp, caùc thieát bò aûo vaø caùc maïch ñeám.

 Graph Based Simulation Samples: trong phaàn naøy chöùa caùc maïch
söû duïng caùc bieåu ñoà ñeå phaân tích tín hieäu soá vaø tín hieäu töông töï.

 Microprocessor Simulation Samples: trong phaàn naøy chöùa caùc
maïch söû duïng vi ñieàu khieån ñeå moâ phoûng.

 Proteus Vsm Tiny Chess: maïch moâ phoûng côø vua.


SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 111 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån
Trong phaàn Microprocessor simulation sample chuùng ta seõ thaáy coù raát
nhieàu ví duï veà moâ phoûng vi ñieàu khieån nhö : ADC_DAC, LCD, STEPPER…..
Caùc ví duï minh hoaï trong Sample Design ñöôïc trình baøi raát roû raøng, chuùng
ta coù theå thay ñoåi caùc thoâng soá trong maïch moâ phoûng moät caùch deå daøng. Ngoaøi
ra chuùng ta coøn coù theå ñoïc ñöôïc chöông trình (phaàn meàm) trong caùc ví duï minh
hoaï. Baïn coù theå copy nhöõng phaàn meàm naøy ñeå tìm hieåu caùch laäp trình (ngoân
ngöû Assembly) cuûa nhaø saûn suaát.

Caùch ñoïc phaàn meàm nhö sau:SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 112 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


Khi ta môû moät ví duï trong Sample Design chaúng haïn nhö chuùng ta môû ví
duï veà moâ phoûng ADC.
Sau khi choïn ví duï moâ phoûng ta vaøo bieåu töôïng Sourse treân thanh Menu ñeå
vaøo môû phaàn laäp trình cuûa nhaø saûn suaát.
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 113 -
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 5: Moâ Phoûng Vi Ñieàu Khieån


Sau khi môû file ADC.asm ta thaáy xuaát hieän noäi dung sau.
Ñaây laø noäi dung cuûa chöông trình (phaàn meàm). Neáu chuùng ta copy toaøn boä
file naøy cho qua chöông trình SPKT sau ñoù bieân dòch sang file hex thì coù theå
naïp vaøo cho vi ñieàu khieån.
SVTH: HOÀ ANH TUAÁN -Trang 114 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản