Giáo trình: Quản trị kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: huemanvdoc

Mục đích nghiên cứu của chương này là giới thiệu những vấn đề khái quát về kinh doanh quốc tế và tầm quan trọng của kinh doanh quốc tế trong một thị trường toàn cầu. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Quản trị và Kinh doanh quốc tế; Có khả năng thực hành các kiến thức, các kỹ năng, hoạch định chính sách, chiến lược,...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản