Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 1 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

Chia sẻ: Hoason Hoason | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
150
lượt xem
70
download

Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 1 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 1 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

  1. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Giaïo trçnh TAÌI CHÊNH TRONG DOANH NGHIÃÛP XÁY DÆÛNG Biãn soaûn: Th.s Nguyãùn Thë Thu Thuyí Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -1-
  2. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. TµI CHÝNH TRONG DOANH NghiÖp X¢Y DùNG. Muûc âêch yãu cáöu: Quaín trë taìi chênh laì mäüt trong nhæîng váún âãö cäút yãúu maì caïc doanh nghiãûp seî sæí duûng khi hoaût âäüng kinh doanh trong mäüt nãön kinh tãú thë træåìng phaït triãøn âãø âaût âæåüc hiãûu quaí cao vaì an toaìn vãö màût taìi chênh. Vç váûy nhæîng kiãún thæïc måïi vãö taìi chênh vaì quaín lyï taìi chênh doanh nghiãûp trong nãön kinh tãú thë træåìng laì mäüt näüi dung khäng thãø thiãúu trong chæång trçnh âaìo taûo sinh viãn åí caïc ngaình kinh tãú cuía caïc træåìng âaûi hoüc vaì cuîng laì yãu cáöu bæïc thiãút âäúi våïi caïc nhaì quaín lyï doanh nghiãûp hiãûn nay. Âäúi våïi nhæîng kyî sæ kinh tãú xáy dæûng, bãn caûnh kiãún thæïc cuía caïc män khoa hoüc kinh tãú nghiãûp vuû khaïc cáön âæåüc trang bë thãm nhæîng kiãún thæïc vãö taìi chênh hoüc vaì taìi chênh doanh nghiãûp âãø coï thãø laìm täút caïc cäng viãûc sau khi ra træåìng nhæ láûp, phán têch âaïnh giaï vãö màût taìi chênh caïc dæû aïn âáöu tæ, so saïnh læûa choün caïc phæång aïn kinh tãú - kyî thuáût trong xáy dæûng... Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -2-
  3. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Chæång I. RA ÂÅÌI VAÌ PHAÏT TRIÃØN CUÍA TAÌI CHÊNH BAÍN CHÁÚT VAÌ CHÆÏC NÀNG CUÍA TAÌI CHÊNH. I. Sæû ra âåìi vaì phaït triãøn cuía taìi chênh. Taìi chênh ra âåìi vaì phaït triãøn gàõn liãön våïi sæû ra âåìi vaì phaït triãøn cuía nhaì næåïc vaì nãön saín xuáút haìng hoaï . - Khi nhaì næåïc ra âåìi, âãø duy trç hoaût âäüng cuía mçnh, nhaì næåïc âaî duìng quyãön læûc chênh trë âãø quy âënh sæû âoïng goïp cuía caíi cuía caïc täø chæïc, âån vë kinh tãú vaì cuía caï nhán cho nhaì næåïc. Tæì âoï laìm naíy sinh trong xaî häüi nhæîng quan hãû kinh tãú. Nhæîng quan hãû naìy luïc âáöu âæåüc biãøu hiãûn dæåïi hçnh thaïi hiãûn váût. Âoï chênh laì hçnh thaïi så khai ban âáöu cuía taìi chênh. - Sæû ra âåìi cuía nãön saín xuáút haìng hoaï vaì sæû phaït triãøn cuía caïc hçnh thaïi giaï trë dáùn tåïi sæû xuáút hiãûn cuía tiãön tãû. Nhaì næåïc huy âäüng sæû âoïng goïp cuía caíi váût cháút cáön thiãút âãø thæûc hiãûn nhiãûm vuû vaì caïc chæïc nàng cuía nhaì næåïc khäng chè bàòng hiãûn váût maì coìn bàòng tiãön. Sæû xuáút hiãûn cuía tiãön tãû âaî laìm nãn cuäüc caïch maûng trong cäng nghãû phán phäúi, tæì phán phäúi bàòng hiãûn váût (phi taìi chênh) sang phán phäúi bàòng giaï trë (phán phäúi taìi chênh). - Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía Nhaì næåïc vaì nãön saín xuáút haìng hoaï, taìi chênh cuîng phaït triãøn theo quaï trçnh tæì tháúp âãún cao, tæì quan hãû phán phäúi hiãûn váût tåïi quan hãû phán phäúi giaï trë. Nhæng taìi chênh chè tråí thaình män khoa hoüc vaì coï tiãön âãö phaït triãøn maûnh meî khi caïc quan hãû phán phäúi bàòng giaï trë tråí thaình phäø biãún. Nhæ váûy coï thãø coi saín xuáút haìng hoaï - tiãön tãû vaì Nhaì næåïc laì nhæîng tiãön âãö phaït sinh vaì phaït triãøn cuía taìi chênh. II. Baín cháút cuía taìi chênh. 1. Nhæîng quan hãû kinh tãú trong phán phäúi. Khi phán phäúi saín pháøm xaî häüi, hçnh thaình nhæîng quan hãû kinh tãú giæîa ngæåìi våïi ngæåìi, giæîa caïc doanh nghiãûp våïi nhau, giæîa caïc doanh nghiãûp, caïc täø chæïc kinh tãú, caïc cäng dán våïi nhaì næåïc. Taìi chênh laì nhæîng quan hãû kinh tãú trong phán phäúi saín pháøm quäúc dán. Nhæng khäng phaíi moüi quan hãû trong nãön kinh tãú - xaî häüi âãöu thuäüc phaûm vi cuía taìi chênh. Taìi chênh chè bao gäöm nhæîng quan hãû kinh tãú trong phán phäúi gàõn liãön våïi quaï trçnh hçnh thaình vaì sæí duûng caïc quyî tiãön tãû. * Quyî tiãön tãû: laì mäüt læåüng nháút âënh cuía nguäön læûc taìi chênh âæåüc daình cho mäüt muûc âêch nháút âënh. Vê duû: - Ngán saïch nhaì næåïc laì quyî tiãön tãû âàûc biãût cuía Nhaì næåïc âãø phuûc vuû cho viãûc thæûc hiãûn caïc chæïc nàng Nhaì næåïc. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -3-
  4. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Väún âiãöu lãû cuía doanh nghiãûp laì mäüt loaûi quyî tiãön tãû âàûc biãût cuía caïc doanh nghiãûp âãø phuûc vuû hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. - Quyî kháúu hao taìi saín cäú âënh trong caïc doanh nghiãûp âãø taïi saín xuáút giaín âån taìi saín cäú âënh trong caïc doanh nghiãûp. - Quyî baío hiãøm xaî häüi âãø tråü cáúp cho viãûc máút sæïc lao âäüng taûm thåìi hay vénh viãùn cuía nhæîng ngæåìi lao âäüng. - Ngán saïch gia âçnh: quyî tiãön tãû phuûc vuû muûc âêch tiãu duìng cuía mäùi gia âçnh. 2. Caïc âàûc træng cå baín cuía taìi chênh. - Taìi chênh laì nhæîng quan hãû kinh tãú trong phán phäúi, phaín aïnh quan hãû vãö låüi êch kinh tãú giæîa ngæåìi våïi ngæåìi trong quaï trçnh phán phäúi cuía caíi quäúc dán. - Viãûc taûo láûp vaì sæí duûng caïc quyî tiãön tãû laì phæång thæïc phán phäúi âàûc thuì, giuïp phán biãût phaûm truì taìi chênh våïi caïc phaûm truì khaïc nhæ giaï caí, tiãön læång. Mäùi quyî tiãön tãû âãöu coï muûc âêch sæí duûng xaïc âënh vaì nàòm trong traûng thaïi váûn âäüng. Sæû hçnh thaình vaì sæí duûng caïc quyî tiãön tãû âãöu âæåüc thãø chãú hoaï båíi hãû thäúng caïc chãú âäü vaì Luáût taìi chênh. - Taìi chênh laì män Khoa hoüc vãö sæû læûa choün trong âáöu tæ, sæû læûa choün giæîa nhu cáöu thë træåìng, cuía xaî häüi, cuía con ngæåìi vaì khaí nàng cho pheïp âãø quyãút âënh saín xuáút caïi gç?, bàòng caïch naìo?, baïn cho ai?, sao cho âaût hiãûu quaí kinh tãú cao nháút våïi chi phê êt nháút. - Taìi chênh laì nhæîng quan hãû kinh tãú, quan hãû tiãön tãû nhæ taìi chênh thãø hiãûn sæû thäúng nháút tæång âäúi giæîa hiãûn váût vaì giaï trë. - Taìi chênh luän gàõn liãön våïi Nhaì næåïc, laì cäng cuû quan troüng âæåüc Nhaì næåïc sæí duûng âãø quaín lyï vé mä vaì vi mä nãön kinh tãú, thæûc hiãûn caïc chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía Nhaì næåïc. 3. Caïc mäúi quan hãû taìi chênh. Càn cæï vaìo hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp coï thãø coï caïc mäúi quan hãû taìi chênh sau : - Mäúi quan hãû taìi chênh giæîa caïc Doanh nghiãûp våïi ngán saïch Nhaì næåïc: Nhaì næåïc cáúp phaït, häù tråü väún vaì goïp väún cäø pháön theo nhæîng nguyãn tàõc vaì phæång thæïc nháút âënh âãø tiãún haình saín xuáút kinh doanh vaì phán chia låüi nhuáûn. Âäöng thåìi mäúi quan hãû taìi chênh naìy cuîng phaín aïnh nhæîng quan hãû kinh tãú dæåïi hçnh thæïc giaï trë phaït sinh trong quaï trçnh phán phäúi vaì phán phäúi laûi täøng saín pháøm xaî häüi vaì thu nháûp quäúc dán giæîa ngán saïch nhaì næåïc våïi caïc doanh nghiãûp thãø hiãûn thäng qua caïc khoaín thuãú maì caïc doanh nghiãûp phaíi näüp vaìo ngán saïch Nhaì næåïc theo luáût âënh. - Mäúi quan hãû taìi chênh giæîa caïc doanh nghiãûp våïi thë træåìng taìi chênh Caïc mäúi quan hãû naìy âæåüc thãø hiãûn thäng qua viãûc taìi tråü caïc nhu cáöu väún cuía doanh nghiãûp. Thë træåìng tiãön tãû, thäng qua hãû thäúng ngán haìng, taìi tråü cho caïc nhu cáöu väún ngàõn haûn cuía doanh nghiãûp bàòng caïc khoaín tiãön vay vaì ngæåüc laûi caïc doanh nghiãûp phaíi hoaìn traí väún vay vaì tiãön laîi trong thåìi haûn nháút âënh. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -4-
  5. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Våïi thë træåìng väún, thäng qua hãû thäúng caïc täø chæïc taìi chênh trung gian khaïc, caïc doanh nghiãûp tçm kiãúm caïc nguäön taìi tråü khaïc âãø âaïp æïng väún daìi haûn bàòng caïch phaït haình caïc chæïng khoaïn. Ngæåüc laûi caïc doanh nghiãûp cuîng phaíi hoaìn traí mäüt khoaín laîi cho caïc chuí thãø tham gia âáöu tæ vaìo doanh nghiãûp bàòng mäüt khoaín tiãön cäú âënh hay phuû thuäüc vaìo khaí nàng kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Thäng qua thë træåìng taìi chênh caïc doanh nghiãûp cuîng coï thãø âáöu tæ väún nhaìn räùi taûm thåìi bàòng caïch kyï gæíi taûi hãû thäúng ngán haìng hay âáöu tæ vaìo chæïng khoaïn cuía doanh nghiãûp khaïc. - Mäúi quan hãû taìi chênh giæîa doanh nghiãûp våïi caïc thë træåìng khaïc (thë træåìng haìng hoaï, dëch vuû, sæïc lao âäüng...) Laì chuí thãø hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, caïc doanh nghiãûp phaíi sæí duûng väún âãø mua sàõm caïc yãúu täú saín xuáút nhæ váût tæ, maïy moïc thiãút bë, traí cäng lao âäüng, chi traí caïc dëch vuû ... Âäöng thåìi thäng qua thë træåìng, doanh nghiãûp xaïc âënh nhu cáöu saín pháøm vaì dëch vuû maì doanh nghiãûp cung æïng âãø laìm cå såí hoaûch âënh ngán saïch âáöu tæ, kãú hoaûch saín xuáút, tiãúp thë... nhàòm laìm cho saín pháøm, dëch vuû cuía doanh nghiãûp luän thoaí maîn yãu cáöu cuía thë træåìng. - Mäúi quan hãû taìi chênh trong näüi bäü doanh nghiãûp. Âáy laì mäúi quan hãû taìi chênh khaï phæïc taûp, phaín aïnh quan hãû taìi chênh giæîa caïc bäü pháûn saín xuáút kinh doanh, giæîa caïc bäü pháûn quaín lyï, giæîa caïc thaình viãn trong doanh nghiãûp, giæîa quyãön såí hæîu väún vaì quyãön sæí duûng väún. Mäúi quan hãû taìi chênh naìy âæåüc thãø hiãûn thäng qua caïc chênh saïch taìi chênh cuía doanh nghiãûp nhæ: + Chênh saïch vãö phán phäúi thu nháûp. + Chênh saïch vãö âáöu tæ vaì cå cáúu âáöu tæ. + Chênh saïch täø chæïc huy âäüng väún. III. Chæïc nàng cuía taìi chênh. 1. Chæïc nàng phán phäúi. * Khaïi niãûm: phán phäúi cuía taìi chênh laì sæû phán chia täøng saín pháøm quäúc dán theo nhæîng tyí lãû vaì xu hæåïng nháút âënh cho tiãút kiãûm vaì tiãu duìng nhàòm têch tuû, táûp trung väún âãø âáöu tæ phaït triãøn kinh tãú vaì thoaí maîn caïc nhu cáöu chung cuía Nhaì næåïc, cuía xaî häüi vaì caï nhán. * Âäúi tæåüng phán phäúi: laì cuía caíi xaî häüi dæåïi hçnh thæïc giaï trë, laì caïc nguäön taìi chênh, laì tiãön tãû âang váûn âäüng mäüt caïch âäüc láûp våïi tæ caïch laì phæång tiãûn thanh toaïn vaì phæång tiãûn cáút giæî trong quaï trçnh taûo láûp vaì sæí duûng caïc quyî tiãön tãû. * Chuí thãø phán phäúi: Nhaì næåïc, doanh nghiãûp, caïc täø chæïc xaî häüi, häü gia âçnh hay caï nhán. Viãûc phán phäúi caïc nguäön taìi chênh bë chi phäúi båíi quyãön såí hæîu hoàûc quyãön sæí duûng caïc chuí thãø âäúi våïi caïc nguäön taìi chênh trong lénh væûc kinh tãú hoàûc båíi caïc quan hãû xaî häüi Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -5-
  6. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. nhæ quyãön læûc chênh trë cuía Nhaì næåïc, quan hãû xaî häüi trong caïc täø chæïc xaî häüi, trong cäüng âäöng dán täüc vaì quäúc tãú. * Yãu cáöu cuía phán phäúi: - Phán phäúi cuía taìi chênh phaíi xaïc âënh quy mä, tyí troüng cuía âáöu tæ trong saín pháøm quäúc dán phuì håüp våïi khaí nàng vaì sæû tàng træåíng kinh tãú åí mäùi thåìi kyì nháút âënh. - Phán phäúi cuía taìi chênh phaíi âaím baío giaíi quyãút thoaí âaïng mäúi quan hãû giæîa tiãu duìng, tiãút kiãûm vaì âáöu tæ. - Phán phäúi phaíi giaíi quyãút thoaí âaïng caïc quan hãû vãö låüi êch kinh tãú cuía nhæîng chuí thãø tham gia phán phäúi. - Phán phäúi phaíi giaíi quyãút thoaí âaïng caïc mäúi quan hãû cán âäúi trong nãön kinh tãú quäúc dán cuîng nhæ trong tæìng kháu riãng biãût. - Phán phäúi phaíi âaím baío taûo láûp vaì chu chuyãøn nguäön väún, baío âaím quaï trçnh taïi saín xuáút xaî häüi bçnh thæåìng. * Nhæîng âàûc âiãøm cuía phán phäúi taìi chênh. - Phán phäúi cuía taìi chênh luän gàõn liãön våïi sæû hçnh thaình vaì sæí duûng caïc quyî tiãön tãû nháút âënh. - Phán phäúi cuía taìi chênh laì sæû phán phäúi chè diãùn ra dæåïi hçnh thæïc giaï trë, noï khäng keìm theo sæû thay âäøi hçnh thaïi giaï trë (khaïc våïi mua baïn haìng hoaï). - Phán phäúi taìi chênh bao haìm caí quaï trçnh phán phäúi láön âáöu (giæîa nhæîng ngæåìi taûo ra saín pháøm xaî häüi, thu nháûp quäúc dán) våïi quaï trçnh phán phäúi laûi. • Phán phäúi láön âáöu: âæåüc tiãún haình trong lénh væûc saín xuáút cho nhæîng chuí thãø tham gia vaìo quaï trçnh saïng taûo ra cuía caíi váût cháút hay thæûc hiãûn caïc dëch vuû. Qua phán phäúi láön âáöu, saín pháøm xaî häüi vaì thu nháûp quäúc dán dæåïi hçnh thæïc giaï trë måïi chè hçnh thaình nãn nhæîng pháön thu nháûp cå baín. Dæìng laûi åí âoï chæa thãø âaïp æïng nhu cáöu nhiãöu màût cuía toaìn xaî häüi. • Phán phäúi laûi: tiãúp tuûc phán phäúi nhæîng pháön thu nháûp cå baín, sæí duûng nhæîng quyî tiãön tãû chæïa âæûng nhæîng nguäön læûc taìi chênh âaî âæåüc hçnh thaình trong phán phäúi láön âáöu ra phaûm vi xaî häüi räüng hån hoàûc theo nhæîng chi tiãút cuû thãø hån trong muûc âêch cuía caïc quyî tiãön tãû. 2. Chæïc nàng giaïm âäúc. * Khaïi niãûm: giaïm âäúc taìi chênh laì quaï trçnh kiãøm tra, kiãøm soaït caïc hoaût âäüng taìi chênh nhàòm phaït hiãûn nhæîng æu âiãøm âãø phaït huy, nhæîng täön taûi âãø khàõc phuûc trong toaìn bäü qua trçnh phán phäúi täøng saín pháøm quäúc dán. * Chuí thãø cuía giaïm âäúc, kiãøm tra cuîng laì caïc chuí thãø phán phäúi. * Âäúi tæåüng kiãøm tra cuîng laì âäúi tæåüng cuía chæïc nàng phán phäúi, âoï laì caïc quaï trçnh taûo láûp vaì sæí duûng caïc quyî tiãön tãû, caïc quaï trçnh váûn âäüng cuía caïc nguäön taìi chênh. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -6-
  7. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. * Âàûc âiãøm cuía chæïc nàng giaïm âäúc taìi chênh. - Chæïc nàng giaïm âäúc cuía taìi chênh luän luän gàõn liãön våïi chæïc nàng phán phäúi ngay trong quaï trçnh phán phäúi bàòng viãûc sæí duûng taìi chênh. Quaï trçnh váûn âäüng cuía caïc nguäön taìi chênh âãø taûo láûp, sæí duûng caïc quyî tiãön tãû âaî luän coï sæû cáön thiãút vaì khaí nàng kiãøm tra saït sao caïc quaï trçnh âoï. Vê duû: Khi hçnh thaình ngán saïch nhaì næåïc, cáön thiãút vaì coï khaí nàng kiãøm tra viãûc näüp thuãú cuía mäùi doanh nghiãûp, mäùi cäng dán âäúi våïi Nhaì næåïc. Khi cáúp phaït kinh tãú cuía ngán saïch cho caïc cå quan nhæ sæû nghiãûp, y tãú, vàn hoaï, giaïo duûc, âaìo taûo cáön thiãút vaì coï thãø kiãøm tra tênh âuïng âàõn cuía viãûc cáúp säú kinh phê âoï, tênh âuïng âàõn, håüp lyï, håüp phaïp cuía viãûc sæí duûng säú kinh phê âæåüc cáúp. * Âàûc âiãøm, chæïc nàng cuía giaïm âäúc taìi chênh. - Chæïc nàng giaïm âäúc cuía taìi chênh luän luän gàõn liãön våïi chæïc nàng phán phäúi ngay trong quaï trçnh phán phäúi bàòng viãûc sæí duûng taìi chênh. Quaï trçnh váûn âäüng cuía caïc nguäön taìi chênh âãø taûo láûp, sæí duûng caïc quyî tiãön tãû âaî luän coï sæû cáön thiãút vaì khaí nàng kiãøm tra saït sao caïc quaï trçnh âoï. Vê duû: Khi hçnh thaình ngán saïch Nhaì næåïc, cáön thiãút vaì coï khaí nàng kiãøm tra viãûc näüp thuãú cuía mäùi doanh nghiãûp, mäùi cäng dán âäúi våïi Nhaì næåïc. Khi cáúp phaït kinh phê cuía ngán saïch cuía ngán saïch cho caïc cå quan nhæ sæû nghiãûp, y tãú, vàn hoaï, giaïo duûc, âaìo taûo, cáön thiãút vaì coï thãø kiãøm tra tênh âuïng âàõn cuía viãûc cáúp säú kinh phê âoï, tênh âuïng âàõn, håüp lyï, håüp phaïp cuía viãûc sæí duûng säú kinh phê âæåüc cáúp. - Giaïm âäúc taìi chênh nhæ mäüt chæïc nàng cuía phaûm truì kinh tãú, laì mäüt khaí nàng coï tênh toaìn diãûn, thæåìng xuyãn, liãn tuûc, räüng raîi, këp thåìi trong khi taìi chênh âæåüc con ngæåìi sæí duûng nhæ mäüt cäng cuû, biãûn phaïp kinh tãú. IV. Cå chãú quaín lyï taìi chênh. 1. Cå chãú quaín lyï kinh tãú vaì cå chãú quaín lyï taìi chênh. - Cå chãú quaín lyï kinh tãú laì caïch thæïc täø chæïc, âiãöu khiãøn váûn haình nhàòm duy trç caïc mäúi quan hãû kinh tãú phaït triãøn phuì håüp våïi nhæîng quy luáût kinh tãú khaïch quan, våïi nhæîng muûc tiãu vaì nhæîng âiãöu kiãûn kinh tãú xaî häüi trong mäüt giai âoaûn lëch sæí nháút âënh. - Cå chãú quaín lyï taìi chênh laì hãû thäúng caïc hçnh thæïc, phæång phaïp, biãûn phaïp vaì täø chæïc quaín lyï quaï trçnh taûo láûp, phán phäúi vaì sæí duûng caïc nguäön taìi chênh trong nãön kinh tãú quäúc dán. Cå chãú quaín lyï taìi chênh phaíi phuì håüp vaì thêch æïng våïi cå chãú quaín lyï kinh tãú cuía cuìng thåìi kç. Vê duû: Trong cå chãú táûp trung kãú hoaûch hoaï thç cå chãú quaín lyï taìi chênh laì cå chãú cáúp phaït vaì giao näüp. Trong cå chãú kinh tãú thë træåìng, cå chãú quaín lyï taìi chênh nhæ laì tæû chuí, tæû chëu traïch nhiãûm vaì thæûc hiãûn haûch toaïn kinh doanh. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -7-
  8. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Tæì âoï coï thãø hiãøu cå chãú quaín lyï taìi chênh laì täøng thãø caïc phæång phaïp taïc âäüng cuía taìi chênh maì dæûa vaìo âoï caïc hoaût âäüng taìi chênh âæåüc thæûc hiãûn träi chaíy theo nhæîng muûc tiãu âaî âënh. 2. Caïc phæång phaïp taïc âäüng cuía taìi chênh. - Kãú hoaûch hoaï taìi chênh. - Caïc âoìn báøy taìi chênh. - Täø chæïc quaín lyï taìi chênh. + Kãú hoaûch hoaï taìi chênh xaïc âënh muûc tiãu cå baín vaì phæång hæåïng nhiãûm vuû chiãún læåüc. Kãú hoaûch hoaï taìi chênh laì kãú hoaûch hoaï quaï trçnh phán phäúi täøng saín pháøm quäúc dán dæåïi hçnh thæïc giaï trë, kãú hoaûch naìy âæåüc xáy dæûng trãn cå såí cán âäúi giæîa khaí nàng vaì nhu cáöu cuía hoaût âäüng taìi chênh. + Caïc âoìn báøy taìi chênh taûo ra âäüng læûc vaì sæïc maûnh trong quaín lyï: • Thuãú laì cäng cuû quaín lyï taìi chênh vé mä cuía Nhaì næåïc nhàòm âënh hæåïng, kêch thêch saín xuáút, tiãu duìng vaì âiãöu hoaì thu nháûp. • Låüi nhuáûn vaì doanh låüi laì chè tiãu phaín aïnh kãút quaí saín xuáút kinh doanh cuäúi cuìng cuía doanh nghiãûp. + Täø chæïc quaín lyï taìi chênh: laì viãûc sàõp xãúp vaì täø chæïc bäü maïy quaín lyï våïi hãû thäúng vàn baín luáût vaì dæåïi luáût âãø thæûc hiãûn caïc kãú hoaûch vaì chè tiãu taìi chênh. • Cå cáúu täø chæïc vaì bäü maïy quaín lyï taìi chênh bao gäöm caïc cå quan coï chæïc nàng quaín lyï taìi chênh âæåüc täø chæïc phuì håüp våïi bäü maïy quaín lyï kinh tãú vaì quaín lyï Nhaì næåïc âaím baío âiãöu haình thäúng nháút hoaût âäüng cuía hãû thäúng taìi chênh. • Caïc vàn baín quaín lyï taìi chênh (luáût taìi chênh) bao gäöm chênh saïch baío vãû taìi chênh nhæ chênh saïch thuãú, dæû aïn thu chi ngán saïch. Vàn baín dæåïi luáût laì caïc chênh saïch, chãú âäü quaín lyï taìi chênh âæåüc Quäúc häüi phã chuáøn, Thuí tæåïng chênh phuí vaì Bäü Taìi chênh ban haình. Chæång II. HÃÛ THÄÚNG TAÌI CHÊNH. I. Khaïi niãûm vãö hãû thäúng taìi chênh vaì nhiãûm vuû cuía caïc bäü pháûn cáúu thaình hãû thäúng taìi chênh. 1. Khaïi niãûm vãö hãû thäúng taìi chênh. Hãû thäúng taìi chênh laì täøng thãø caïc luäöng váûn âäüng cuía caïc nguäön taìi chênh trong caïc lénh væûc hoaût âäüng khaïc nhau cuía nãön kinh tãú quäúc dán, coï quan hãû hæîu cå våïi nhau vãö viãûc Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -8-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản