Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 4 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

Chia sẻ: Hoason Hoason | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
96
lượt xem
48
download

Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 4 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 4 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

  1. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. I. Taìi chênh doanh nghiãûp trong nãön kinh tãú thë træåìng. 1. Caïc mäúi quan hãû taìi chênh cuía doanh nghiãûp. Xeït trãn phaûm vi hoaût âäüng, caïc quan hãû taìi chênh doanh nghiãûp coï thãø âæåüc diãùn ra trãn caïc phaûm vi sau: - Quan hãû taìi chênh giæîa caïc doanh nghiãûp våïi Nhaì næåïc. Âoï laì nhæîng quan hãû vãö taìi tråü taìi chênh âäúi våïi caïc doanh nghiãûp Nhaì næåïc, caïc khoaín thuãú, lãû phê näüp Nhaì næåïc âäúi våïi moüi loaûi hçnh doanh nghiãûp. Nhæîng quan hãû naìy âæåüc giåïi haûn trong khuän khäø luáût quy âënh. - Quan hãû taìi chênh giæîa doanh nghiãûp våïi thë træåìng, caïc thë træåìng bao gäöm: thë træåìng haìng hoaï, thë træåìng sæïc lao âäüng, thë træåìng taìi chênh... Âáy laì nhæîng quan hãû mua baïn, trao âäøi caïc yãúu täú phuûc vuû cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh vaì tiãu thuû saín pháøm, dëch vuû cuía doanh nghiãûp. - Quan hãû taìi chênh trong näüi bäü doanh nghiãûp: âoï laì nhæîng quan hãû vãö phán phäúi, âiãöu hoaì cå cáúu thaình pháön väún kinh doanh, phán phäúi thu nháûp giæîa caïc thaình viãn (hoàûc cäø âäng) trong näüi bäü doanh nghiãûp, caïc quan hãû vãö thanh toaïn håüp âäöng lao âäüng giæîa chuí doanh nghiãûp våïi cäng nhán viãn chæïc vaì ngæåìi håüp âäöng lao âäüng. Xeït vãö näüi dung kinh tãú, caïc quan hãû taìi chênh cuía doanh nghiãûp coï thãø âæåüc chia thaình 3 nhoïm: - Caïc quan hãû taìi chênh nhàòm muûc âêch khai thaïc, thu huït väún: âoï laì nhæîng quan hãû vãö vay väún, huìn väún, phaït haình traïi phiãúu, cäø phiãúu cäng ty nhàòm thu huït taûo láûp väún kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Ngæåìi cáön väún phaíi "mua" väún trãn thë træåìng taìi chênh. Viãûc sæí duûng väún caìng maûo hiãøm, âäü ruíi ro caìng låïn thç giaï väún caìng cao vaì ngæåüc laûi. Âáy laì váún âãö cäút loîi cuía cå chãú âäüng viãn, khai thaïc thu huït väún trong nãön kinh tãú theo cå chãú thë træåìng. - Caïc quan hãû taìi chênh vãö âáöu tæ, sæí duûng väún kinh doanh: pháön låïn nhæîng quan hãû naìy diãùn ra trong näüi bäü doanh nghiãûp. Âoï laì viãûc phán phäúi âãø hçnh thaình cå cáúu väún kinh doanh thêch håüp vaì sæí duûng, quaín lyï chuïng nhæ: väún cäú âënh, väún læu âäüng, quyî tiãön læång, quyî kháúu hao, quyî dæû phoìng taìi chênh...nhàòm phuûc vuû cho muûc tiãu kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Ngoaìi caïc hoaût âäüng âáöu tæ bãn trong, caïc doanh nghiãûp coìn coï thãø âáöu tæ ra bãn ngoaìi nhæ goïp väún liãn doanh, mua traïi phiãúu, cäø phiãúu cuía cäng ty khaïc. - Caïc quan hãû taìi chênh vãö phán phäúi thu nháûp vaì låüi nhuáûn. 2. Vai troì cuía taìi chênh doanh nghiãûp trong hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. - Taìi chênh doanh nghiãûp laì mäüt cäng cuû khai thaïc, thu huït caïc nguäön taìi chênh nhàòm âaím baío nhu cáöu väún cho âáöu tæ kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -29-
  2. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Taìi chênh doanh nghiãûp coï vai troì trong viãûc sæí duûng väún tiãút kiãûm vaì coï hiãûu quaí. - Taìi chênh doanh nghiãûp âæåüc sæí duûng nhæ mäüt cäng cuû âãø kêch thêch, thuïc âáøy saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp. - Taìi chênh doanh nghiãûp laì mäüt cäng cuû quan troüng âãø kiãøm tra caïc hoaût âäüng saín xuáút cuía doanh nghiãûp. II. Täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp. 1. Khaïi niãûm: Täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp laì hoaûch âënh caïc chiãún læåüc taìi chênh vaì hãû thäúng caïc biãûn phaïp âãø thæûc hiãûn caïc chiãún læåüc nhàòm âaût âæåüc caïc muûc tiãu kinh doanh cuía doanh nghiãûp trong tæìng thåìi kyì nháút âënh. 2. Caïc nhán täú aính hæåíng âãún mä hçnh täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp. Mä hçnh täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp luän luän åí trong traûng thaïi váûn âäüng. Tuyì thuäüc vaìo nhæîng âiãöu kiãûn vaì hoaìn caính cuû thãø maì coï nhæîng mä hçnh täø chæïc taìi chênh khaïc nhau. Tuy nhiãn mä hçnh täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp thæåìng chëu aính hæåíng båíi caïc nhán täú chuí yãúu sau: a. Hçnh thæïc phaïp lyï täø chæïc doanh nghiãûp. Âaûi häüi Âaíng toaìn quäúc láön thæï 9 âaî xaïc âënh nãön kinh tãú nhiãöu thaình pháön caíu næåïc ta gäöm 6 thaình pháön, cuû thãø: - Kinh tãú Nhaì næåïc. - Kinh tãú táûp thãø. - Kinh tãú caï thãø. - Kinh tãú tæ baín Nhaì næåïc. - Kinh tãú tæ baín tæ nhán. - Kinh tãú coï väún âáöu tæ næåïc ngoaìi. Tæång æïng våïi 6 thaình pháön kinh tãú, theo hçnh thæïc täø chæïc doanh nghiãûp hiãûn haình åí næåïc ta hiãûn coï nhæîng loaûi hçnh doanh nghiãûp chuí yãúu sau: - Doanh nghiãûp Nhaì næåïc. - Cäng ty cäø pháön. - Cäng ty traïch nhiãûm hæîu haûn. - Doanh nghiãûp tæ nhán. - Doanh nghiãûp coï väún âáöu tæ næåïc ngoaìi. b. Âàûc âiãøm kinh tãú - kinh tãú cuía ngaình trong âoï doanh nghiãûp hoaût âäüng. 3. Nguyãn tàõc vaì näüi dung cuía täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp. a) Nguyãn tàõc cuía täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp. - Nguyãn tàõc tän troüng luáût phaïp - Nguyãn tàõc hoaûch toaïn kinh doanh Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -30-
  3. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Nguyãn tàõc giæî chæî tên - Cäng taïc täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp cáön phaíi giæî nguyãn tàõc an toaìn, phoìng ngæìa ruíi ro báút tràõc. Âaím baío an toaìn, phoìng ngæìa nhæîng ruíi ro báút tràõc cuîng âæåüc coi laì nguyãn tàõc quan troüng trong kinh doanh noïi chung, trong täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp noïi riãng. Âaím baío an toaìn laì cå såí væîng chàõc cho viãûc thæûc hiãûn kinh doanh coï hiãûu quaí. Nguyãn tàõc an toaìn cáön âæåüc quaïn triãût trong moüi kháu cuía cäng taïc täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp : an toaìn trong viãûc læûc choün nguäön väún , an toaìn khi choün âäúi taïc âáöu tæ liãn doanh, an toaìn trong sæí dung väún.. .. Ngoaìi caïc giaíi phaïp læûa choün caïc phæång aïn âaím baío an toaìn trong kinh doanh , cáön thiãút phaíi taûo láûp caïc quyî dæû phoìng (quyî dæû træî taìi chênh, quyî dæû phoìng vãö máút viãûc laìm) hoàûc tham gia baío hiãøm. Trong viãûc thaình láûp caïc cäng ty, hçnh thæïc phaït haình cäø phiãúu cuîng laì biãûn phaïp âãø táûp trung väún, væìa san seí caïc ruíi ro cho caïc cäø âäng, væìa nhàòm tàng âäü an toaìn väún kinh doanh cuía doanh nghiãûp. b. Näüi dung cuía täø chæïc taìi chênh doanh nghiãûp. - Tham gia tháøm âënh dæåïi goïc âäü taìi chênh nhæîng dæû aïn låïn vãö saín xuáút - kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Nhæîng dæû aïn cuía doanh nghiãûp phaíi nhàòm giaií âaïp nhæîng váún âãö do thë træåìng cuía ngaình âàût ra: saín xuáút thi cäng vaì caïc cäng trçnh (hoàûc dëch vuû) saín xuáút ra âæåüc phuûc vuû cho bãn chuí âáöu tæ naìo? Saín xuáút phuûc vuû cho ai? . Bàòng nhæîng chæïng liãûu dæåïi goïc âäü taìi chênh nhæ: khaí nàng vãö nguäön väún taìi chênh, khaí nàg thanh toaïn cuía doanh nghiãûp , khaí nàg sinh låìi.. ..Ngæåìi caïn bäü quaín lyï taìi chênh coï thãø chuí âäüng tham gia vaìo nhæîng âënh hæåïng nãu trãn bàòng nhæîng luáûn cæï coï tênh thuyãút phuûc cao âãø nhàòm âaût âæåüc nhæîng muûc tiãu âaî âæåüc hoaûch âënh. - Chuáøn bë nhæîng luáûn cæï vaì xáy dæûng caïc quyãút âënh vãö taìi chênh cuía doanh nghiãûp Sau khi nhæîng dæû aïn låïn âæåüc thäng qua (giæîa häüi âäöng quaín trë våïi ban giaïm âäúc doanh nghiãûp ) vaì tråí thaình phæång hæåïng muûc tiãu cuía doanh nghiãûp, thç nhiãûm vuû cuía caïc täø chæïc, doanh nghiãûp laì phaíi xáy dæûng nhæîng quyãút âënh chiãún læåüc vãö taìi chênh âãø âaût âæåüc caïc muûc tiãu âoï . Âäúi våïi caïc doanh nghiãûp xáy dæûng âang hoaût âäüng thæång coï nhæîng loaûi quyãút âënh vãö taìi chênh nhæ sau: + Caïc quyãút âënh vãö taìi chênh daìi haûn + Caïc quyãút âënh vãö kãút cáúu taìi chênh cuía doanh nghiãûp . + Caïc quyãút âënh vãö âáöu tæ vaì cå cáúu âáöu tæ. + Caïc quyãút âënh vãö quy mä väún cuía doanh nghiãûp . + Caïc quyãút âënh vãö phán phäúi låüi nhuáûn vaì thu nháûp cuía doanh nghiãûp nhàòm taûo láûp vaì sæí duûng caïc quyî cuía doanh nghiãûp. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -31-
  4. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Xáy dæûng hãû thäúng kãú hoàûch taìi chênh cuía doanh nghiãûp vaì viãûc täø chæïc caïc biãûn phaïp thæûc hiãûn kãú hoaûch. Kãú hoàûch taìi chênh cuía doanh nghiãûp hàòng nàm âæåüc cáúu thaình båíi caïc kãú hoaûch taìi chênh bäü pháûn nhæ: + Kãú hoaûch vãö väún cäú âënh vaì kháúu hao taìi saín cäú âënh. + Kãú hoaûch vãö väún læu âäüng vaì nguäön väún læu âäüng. + Kãú hoaûch vãö låüi nhuáûn vaì phán phäúi låüi nhuáûn. + Kãú hoaûch phán phäúi, sæí duûng caïc quyî cuía doanh nghiãûp. + Baíng cán âäúi täøng håüp nguäön taìi chênh cuía doanh nghiãûp haìng nàm. - Phán têch kiãøm tra vaì âaïnh giaï kãút quaí taìi chênh cuía doanh nghiãûp. III. QUAÍN TRË TAÌI CHÊNH DOANH NGHIÃÛP . 1. Khaïi niãûm vãö quaín trë taìi chênh: Quaín trë taìi chênh âæûåc âënh nghéa nhæ laì mäüt män hoüc vãö khoa hoüc quaín trë nghiãn cæïu caïc mäúi quan hãû taìi chênh phaït sinh trong phaûm vi hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp, âãø tæì âoï âæa ra caïc quyãút âënh taìi chênh nhàòm muûc tiãu täúi âa hoaï doanh låüi. Càn cæï vaìo hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía mätü doanh nghiãûp coï thãø tháúy nhæîng mäúi quan hãû taìi chênh âoï laì: - Caïc mäúi quan hãû taìi chênh giæîa caïc doanh nghiãûp våïi ngán saïch. Caïc mäúi quan hãû taìi chênh naìy phaín aïnh nhæîng quan hãû kinh tãú dæåïi hçnh thaïi giaï trë phaït sinh trong quaï trçnh phán phäúi vaì phán phäúi laûi täøng saín pháøm xaî häi vaì thu nháûp quäúc dán, giæîa ngán saïch nhaì næåïc våïi caïc doanh nghiãûp vaì thãø hiãûn thäng qua caïc khoaín thuãú maì doanh nghiãûp phaíi näüp vaì ngán saïch nhaì næåïc theo luáût âënh. - Caïc mäúi quan hãû taìi chênh giæîa cac doanh nghiãûp våïi thë træåìng taìi chênh. Caïc mäúi quan hãû naìy âæåüc thãø hiãûn qua viãûc taìi tråü caïc nhu cáöu väún cuía doanh nghiãûp : + Våïi thë træåìng tiãön tãû , thäng qua hãû thäúng ngán haìng caïc doanh nghiãûp nháûn nhæîng khoaín tiãön vay âãø taìi tråü cho caïc nhu cáöu väún ngàõn haûn vaì ngæåüc laûi caïc doanh nghiãûp phaíi hoaìn traí väún vay vaì tiãön laîi trong thåìi haûn nháút âënh. + Våïi thë træåìng väún, thäng qua hãû thäúng caïc täø chæïc taìi chênh trung gian khaïc. Caïc doanh nghiãûp tçm kiãúm caïc nguäön taìi tråü khaïc âãø âaïp æïng nhu cáöu väún daìi haûn bàòng caïch phaït haình caïc chæïng khoaïn nhæ: cäø phiãúu, traïi phiãúu. Ngæåüc laûi caïc doanh nghiãûp cuîng phaíi hoaìn traí mäüt khoaín laîi cho caïc chuí thãø tham gia âáöu tæ vaìo doanh nghiãûp bàòng mäüt khoaín tiãön cäú âënh hay phuû thuäüc vaìo khaí nàng kinh doanh cuía doanh nghiãûp. - Caïc mäúi quan hãû taìi chênh giæîa caïc doanh nghiãûp våïi caïc thë træåìng khaïc. - caïc mäúi quan hãû taìi chênh phaït sinh trong näüi bäü doanh nghiãûp. Caïc mäúi quan hãû taìi chênh naìy cuîng âæåüc biãøu hiãûn thäng qua caïc chênh saïch taìi chênh cuía doanh nghiãûp nhæ : Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -32-
  5. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. + Chênh saïch vãö phán phäúi thu nháûp. + Chênh saïch vãö âáöu tæ vaì cå cáúu âáöu tæ. + Chênh saïch vãö chi phê.. .. 2. Vai troì cuía quaín trë taìi chênh trong nãö kinh tãú. Nhaì quaín trë taìi chênh giæî vai troì quan troüng trong hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp. Qua viãûc sæí duûng quyãön kiãøm soaït näüi bäü, hoü giuïp sæí duûng âaût âæåüc hiãûu quaí täúi âa caïc taìi nguyãn hiãûn coï cuía doanh nghiãûp. Trong váún âãö naìy coï caí viãûc phán têch vaì kiãøm soaït chi phê nhàòm sæí duûng taìi saín coï hiãûu quaí täúi âa. Nhaì quaín trë taìi chênh cuîng giæî vaìi troì quan troüng quyãút âënh viãûc tçm kiãúm taìi nguyãn åí bãn ngoaìi hiãûn khäng nàòm dæåïi quyãön kiãøm soaït cuía doanh nghiãûp. Âáöu tiãn laì caïc quyãút âënh vãö ngán saïch âáöu tæ nhàòm baío âaím cho doanh nghiãûp âáöu tæ âuïng chäù vaì coï låüi. 3. Vë trê cuía quaín trë taìi chênh. Viãûc hoaûch âënh taìi chênh âæåüc thi haình båíi nhæîng nhaì quaín trë cao cáúp nháút . Do âoï ngæåìi âiãöu haình hoaût âäüng taìi chênh thæåìng laì mäüt phoï täøng giaïm âäúc hoàûc âäi khi chênh laì täøng giaïm âäúc laìm nhiãûm vuû cuía nhaì quaín trë taìi chênh. Trong caïc doanh nghiãûp låïn, caïc quyãút âënh quan troüng vãö taìi chênh do mäüt uyí ban taìi chênh âæa ra. Trong caïc doanh nghiãûp nhoí, chênh chuí nhán, täøng giaïm âäúc âaím traïch luän hoaût âäüng taìi chênh cuía doanh nghiãûp. Lê do maì nhaì quaín trë taìi chênh chiãúm âæûåc âëa vë cao trong cå cáúu täø chæïc laì vç táöm quan troüng cuía cäng viãûc phán têch, hoaûch âënh vaì kiãøm soaït maì hoü chëu traïch nhiãûm. Mäüt lê do khaïc giaíi thêch taûi sao tháøm quyãön vãö taìi chênh êt khi âæåüc phán quyãön hay uyí quyãön cho cáúp dæåïi laì vç do caïc quyãút âënh taìi chênh laì nhán täú quan troüng cho sæû täön taûi vaì phaït triãøn cuía doanh nghiãûp. Hån næîa táûp quyãön vãö taìi chênh giuïp tiãút kiãûm nhiãöu chi phê. 4. Muûc tiãu cuía quaín trë taìi chênh. Quaín trë taìi chênh cäø âiãøn thæåìng chuï troüng vaìo quaín trë väún luán chuyãøn hay tçm caïc nguäön taìi tråü. Tuy nhiãn viãûc tçm kiãúm nguäön taìi tråü chè thæûc hiãûn åí nhæîng khoaín thåìi gian caïch nhau ráút xa nãn chè chiãúm mäüt pháön nhoí thåìi gian cuía ngæåìi giaïm âäúc taìi chênh. Pháön låïn thåìi gian cuía ngæåìi giaïm âäúc taìi chênh âæåüc daình vaìo viãûc quaín trë väún luán chuyãøn. Muûc tiãu cuía quaín trë taìi chênh táûp trung vaìo 3 hæåïng chênh cuía chæïc nàng quaín trë taìi chênh: - Phán têch, hoaûch âënh vaì kiãøm soaït taìi chênh. - Quaín trë väún luán chuyãøn. - Caïc giai âoaûn taìi tråü caï biãût. 5. Näüi dung quaín trë taìi chênh doanh nghiãûp . a) Nhiãûm vuû quaín trë taìi chênh doanh nghiãûp. - Âaím baío âuí nguäön taìi chênh cho doanh nghiãûp. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -33-
  6. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Huy âäüng väún våïi chi phê tháúp nháút. - Sæí duûng tiãút kiãûm, coï hiãûu quaí caïc nguäön väún kinh doanh. - Phán têch taìi chênh vaì hoaûch âënh taìi chênh b) Bäü maïy quaín trë taìi chênh doanh nghiãûp. Häüi âäöng quaín trë Täøng giaïm âäúc Giaïm âäúc Giaïm âäúc Giaïm âäúc Giaïm âäúc Saín xuáút - kyî thuáût taìi chênh nhán sæû Marketing Kãú toaïn træåíng Nhán viãn kãú toaïn Kiãøm toaïn näüi bäü c) Näüi dung quaín trë taìi chênh doanh nghiãûp. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -34-
  7. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Quaín trë taìi chênh doanh nghiãûp bao gäöm caïc näüi dung sau: - Quaín lê thu chi cuía doanh nghiãûp: + Quaín lê thu nháûp, chi phê vaì låüi nhuáûn. + Quaín lê caïc quyî cuía doanh nghiãûp . - Phán têch taìi chênh cuía doanh nghiãûp: + âoüc vaì kiãøm tra baïo caïo taìi chênh cuía doanh nghiãûp. + Phán têch taìi chênh cuía doanh nghiãûp. - Âáöu tæ daìi haûn trong doanh nghiãûp: + Caïc yãúu täú aính hæåíng tåïi quaín trë taç chênh daìi haûn. + Caïc phæång phaïp tháøm âënh hiãûu quaí taìi chênh dæû aïn âáöu tæ. + Xaïc âënh luäöng tiãön cuía dæû aïn âáöu tæ. + Âaïnh giaï dæû aïn âáöu tæ trong âiãöu kiãûn ruíi ro vaì laûm phaït. - Nguäön taìi tråü kinh doanh vaì quaín lê väún, taìi saín: + Caïc nguäön taìi tråü kinh doanh. + Thë træåìng taìi chênh vaì caïc trung gian taìi chênh trong taìi tråü väún cho doanh nghiãûp. + Cå cáúu väún vaì âoìn báøy. + Quaín lê vaì baío toaìn väún. - Váún âãö taìi chênh trong saïp nháûp vaì giaíi thãø doanh nghiãûp: + Saïp nháûp vaì mua laûi doanh nghiãûp. + Phaï saín vaì thanh lyï doanh nghiãûp. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -35-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản