Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 5 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

Chia sẻ: Hoason Hoason | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
115
lượt xem
50
download

Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 5 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 5 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

 1. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Chæång V : VÄÚN KINH DOANH CUÍA DOANH NGHIÃÛP I. KHAÏI NIÃÛM VÃÖ VÄÚN KINH DOANH CUÍA DOANH NGHIÃÛP 1. Khaïi niãûm vãö väún : - Väún laì tiãön âãö hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp vç âãø tiãún haình báút cæï mäüt quaï trçnh naìo cuîng cáön phaíi coï väún. - Väún kinh doanh phaíi coï træåïc khi diãùn ra hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh , vç váûy väún âæåüc goüi laì säú tiãön æïng træåïc cho doanh nghiãûp. Trong nãön kinh tãú thë træåìng cac doanh nghiãûp coï thãø váûn duûng caïc phæång thæïc âáöu tæ väún khaïc nhau våïi muûc tiãu coï mæïc doanh låüi cao vaì nàòm trong khuän khaío cuía phaïp luáût. Nhæ váûy: Väún kinh doanh cuía doanh nghiãûp laì biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía toaìn bäü taìi saín cuía doanh nghiãûp boí ra cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh nhàòm muûc âêch sinh låüi. 2. Phán loaûi väún: a. Càn cæï vaìo hçnh thaïi biãøu hiãûn väún âæåüc chia laìm 2 loaûi: väún hæîu hçnh vaì väún vä hçnh. b. Càn cæï vaìo phæång thæïc luán chuyãøn väún âæåüc chia laìm 2 loaûi: Väún cäú âënh vaì väún læu âäüng. c. Càn cæï vaìo thåìi haûn luán chuyãøn väún âæåüc chia laìm 2 loaûi: väún daìi haûn vaì väún ngàõn haûn. d. Càn cæï vaìo nguäön hçnh thaình väún: Väún âæåüc hçnh thaình tæì 2 nguäön cå baín laì nguäön väún chuí såí hæîu, nåü phaíi traí. e. Càn cæï vaìo näüi dung váût cháút väún âæåüc chia laìm 2 loaûi: Väún thæûc (väún váût tæ, haìng hoaï) vaì väún taìi chênh (väún tiãön tãû). II. VÄÚN CÄÚ ÂËNH CUÍA DOANH NGHIÃÛP. 1. Khaïi niãûm vãö väún cäú âënh cuía doanh nghiãûp. Väún cäú âënh laì biãøu hiãûn bàòng tiãön cuía toaìn bäü taìi saín cäú âënh cuía doanh nghiãûp . Hoàûc väún cäú âënh laì säú tiãön æïng træåïc cho taìi saín cäú âënh cuía doanh nghiãûp. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -36-
 2. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Taìi saín cäú âënh laì nhæîng tæ liãûu lao âäüng chuí yãúu vaì taìi saín khaïc coï giaï trë låïn vaì thåìi gian sæí duûng láu daìi. * Phán loaûi taìi saín cäú âënh: - Phán loaûi theo hçnh thæïc biãøu hiãûn: Taìi saín cäú âënh hæîu hçnh vaì taìi saín cäú âënh vä hçnh. + Taìi saín cäú âënh hæîu hçnh: nhaì cæía, váût cháút kiãún truïc, maïy moïc thiãút bë, phæång tiãûn váûn taíi, truyãön dáùn, thiãút bë , duûng cuû quaín lê, cáy láu nàm, suïc váût laìm viãûc hoàûc cho saín pháøm, caïc taìi saín cäú âënh khaïc. Âäúi våïi doanh nghiãûp xáy dæûng thç giaìn giaïo theïp , cäúp pha, tän cuîng xãúp vaìo táöi saín cäú âënh hæîu hçnh. + Taìi saín cäú âënh vä hçnh: quyãún sæí duûng âáút, chi phê thaình láûp doanh nghiãûp, bàòng phaït minh, saïng chãú, chi phê nghiãn cæïu phaït triãøn, chi phê vãö låüi thãú thæång maûi. Taìi saín cäú âënh vä hçnh khaïc. - Phán loaûi theo muûc âêch sæí duûng : + Taìi saín cäú âënh duìng cho muûc âêch kinh doanh. + Taìi saín cäú âënh duìng cho muûc âêch phuïc låüi. + Taìi saín cäú âënh baío quaín häü, giæî häü, cáút giæî häüNhaì næåïc. 2. Kháúu hao taìi saín cäú âënh. a. Kháúu hao vaì kháúu hao taìi saín cäú âënh Kháúu hao taìi saín cäú âënh do sæû taïc âäüng cuía nhiãöu nguyãn nhán khaïc nhau: - Kháúu hao hæîu hçnh laì sæû giaím dáön vãö màût giaï trë sæí duûng vaì theo âoï giaï trë cuía taìi saín cäú âënh giaím dáön do tham gia vaìo hoaût âäüng kinh doanh, do baìo moìn cuía tæû nhiãn gáy ra. - Hao moìn vä hçnh laì sæû giaím thuáön tuyï vãö màût giaï trë cuía taìi saín cäú âënh do tiãún bäü kyî thuáût. Vç váûy âãø thu häöi laûi giaï trë cuía taìi saín cäú âënh do hao moìn cáön phaíi tiãún haình kháúu hao taìi saín cäú âënh. Kháúu hao taìi saín cäú âënh laì viãûc tênh toaïn vaì phán bäø mäüt caïch coï hãû thäúng nguyãn giaï cuía taìi saín cäú âënh vaìo chi phê kinh doanh qua thåìi gian sæí duûng cuía taìi saín cäú âënh. Säú tiãön kháúu hao taìi saín cäú âënh laì bäü pháûn giaï trë cuía taìi saín cäú âënh tæång æïng våïi mæïc hao moìn taìi saín cäú âënh, laì mäüt yãúu täú cuía chi phê kinh doanh vaì cáúu thaình trong giaï thaình saín pháøm âæåüc biãøu hiãûn dæåïi hçnh thæïc tiãön tãû. Quyî kháúu hao taìi saín cäú âënh laì säú tiãön kháúu hao taìi saín cäú âënh âæåüc trêch laûi vaì têch luyî sau khi saín pháøm haìng hoaï âæåüc tiãu thuû. Tuyì theo muûc âêch sæí duûng maì quyî kháúu hao taìi saín cäú âënh âæåüc chia ra: Quyî kháúu hao cå baín vaì quyî kháúu hao sæía chæîa låïn. - Quyî kháúu hao cå baín taìi saín cäú âënh laì säú tiãön kháúu hao taìi saín cäú âënh âæåüc têch luyî cho muûc âêch khäi phuûc laûi hoaìn toaìn giaï trë sæí duûng ban âáöu taìi saín cäú âënh khi hãút thåìi haûn kháúu hao . Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -37-
 3. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Quyî kháúu hao sæía chæîa låïn taìi saín cäú âënh laì säú tiãön kháúu hao âæåüc têch luyî nhàòm muûc âêch sæía chæîa låïn (khäi phuûc laûi giaï trë sæí duûng tæìng bäü pháûn) taìi saín cäú âënh trong quaï trçnh tham gia vaìo hoaût âäüng kinh doanh. b. Phæång phaïp tênh kháúu hao taìi saín cäú âënh. * Phæång phaïp kháúu hao âãöu : P D = D: säú tiãön kháúu hao cå baín taìi saín cäú âënh bçnh quán n trong nàm P: nguyãn giaï taìi saín cäú âënh n: thåìi gian sæí duûng taìi saín cäú âënh (nàm) D 1 d = = : tè lãû kháúu hao taìi saín cäú âënh haìng nàm. P n Nguyãn giaï taìi saín cäú âënh laì toaìn bäü caïc chi phê thæûc tãú âaî chia ra âãø coï taìi saín cäú âënh , caïc chi phê váûn chuyãøn, bäúc dåî, làõp âàût, chaûy thæí, thuãú vaì chi phê træåïc baû nãúu coï. Trong thæûc tãú âãø tênh kháúu hao cho toaìn bäü taìi saín cäú âënh cuía doanh nghiãûp, ngæåìi ta thæåìng xaïc âënh tyí lãû kháúu hao täøng håüp bçnh quán chung theo cäng thæïc: n d bq = ∑ i =1 m i .d i dbq: tè lãû kháúu hao täøng håüp bçnh quán chung cuía taìi saín cäú âënh . n : Säú loaûi taìi saín cäú âënh mi : tè troüng cuía loaûi taìi saín cäú âënh thæï i. di : tè lãû kháúu hao cuía taìi saín cäú âënh thæï i Tæì âoï tênh âæåüc täøng säú tiãön kháúu hao taìi saín cäú âënh theo cäng thæïc: T= Ppq.dbq T: täøng säú tiãön kháúu hao taìi saín cäú âënh trong nàm. Pbq:nguyãn giaï bçnh quán taìi saín cäú âënh phaíi tênh kháúu hao. Cuîng coï thãø tênh dbq theo cäng thæïc: d bq = ∑ ( Pi . d i ) ∑ Pi Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -38-
 4. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. * Phæång phaïp kháúu hao theo saín læåüng Theo phæång phaïp naìy säú tiãön trêch kháúu hao taìi saín cäú âënh trong kyì âæåüc tênh theo cäng thæïc sau âáy: Nguyãn giaï taìi saín cäú âënh Chi phê kháúu hao cho mäüt âån vë saín læåüng = Täøng saín læåüng æåïc tênh trong caí thåìi kç hoaût âäüng cuía TSCÂ Säú tiãön Kh TSCÂ = Chi phê KH cho mäüt âån vë saín læåüng X saín læåüng thæûc hiãûn cuía TSCÂ trong kyì * Caïc phæång phaïp kháúu hao nhanh + Kháúu hao theo kãút säú giaím nhanh Dx = BVx-1. dr Dx: mæïc kháúu hao åí nàm x BVx-1 : giaï trë coìn laûi cuía taìi saín cäú âënh cuäúi nàm x-1 âáöu nàm x. dr: tè lãû kháúu hao cäú âënh haìng nàm cuía taìi saín cäú âënh . + Kháúu hao theo täøng caïc säú thæï tæû nàm Dx = P. dx n − x +1 dx = n(n + 1) / 2 P : nguyãn giaï TSCÂ dx:tyí lãû kháúu hao taìi saín cäú âënh åí nàm x n-x+1: säú nàm sæí duûng coìn laûi cuía taìi saín cäú âënh theo thæï tæû nàm sæí duûng n(n+1)/2: täøng caïc säú thæï tæû nàm. Theo quyãút âënh 166/1999/QÂ-BTC, caïc doanh nghiãûp nhaì næåïc âæåüc trêch Kháúu hao theo phæång phaïp âæåìng thàóng. Tuy nhiãn doanh nghiãûp coï thãø xaïc âënh thåìi gian sæí duûng cuía taìi saín cäú âënh càn cæï vaìo khung thåìi gian sæí duûng cuía taìi saín cäú âënh ban haình keìm theo QÂ 166/1999/QÂ-BTC.Trong mäüt säú træåìng håüp doanh nghiãûp coï thãø xaïc âënh thåìi gian sæí duûng Taìi saín cäú âënh khaïc våïi khung thåìi gian qui âënh.. c. Kãú hoaûch kháúu hao taìi saín cäú âënh : Láûp kãú hoaûch kháúu hao taìi saín cäú âënh laì mäüt näüi dung cuía láûp kãú hoaûch taìi chênh doanh nghiãûp . * yï nghéa cuía láûp kãú hoaûch kháúu hao taìi saín cäú âënh: - Laì mäüt biãûn phaïp quan troüng trãn caí phæång tiãûn baío toaìn väún vaì náng cao hiãûu quaí sæí duûng väún. - Kãú hoaûch kháúu hao taìi saín cäú âënh coìn laì càn cæï âãø xáy dæûng caïc quyãút âënh taìi chênh vãö dáöu tæ. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -39-
 5. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. * Yãu cáöu khi láûp kãú hoaûch kháúu hao taìi saín cäú âënh : - Chênh xaïc, këp thåìi vaì tuán thuí nhæîng trçnh tæû nháút âënh. * Näüi dung cuía láûp kãú hoaûch kháúu hao taìi saín cäú âënh : - Theo quyãút âënh 166/1999/QÂ-BTC: nhæîng taìi saín cäú âënh khäng tham gia vaìo hoaût âäüng kinh doanh thç khäng phaíi trêch kháúu hao bao gäöm: + Taìi saín cäú âënh khäng cáön duìng, chæa cáön duìng hoàûc taìi saín cäú âënh âæåüc pheïp âæa vaìo cáút giæî, baío quaín, âiãöu âäüng cho doanh nghiãûp khaïc. + Taìi saín cäú âënh thuäüc dæî træî nhaì næåïc giao cho doanh nghiãûp nghiãûp quaín lyï häü, giæî häü. + Taìi saín cäú âënh phuûc vuû caïc hoaût âäüng phuïc låüi. + Taìi saín cäú âënh phuûc vuû nhu cáöu chung toaìn xaî häüi, khäng phuûc vuû cho hoaût âäüng kinh doanh riãng cuía doanh nghiãûp nhæ âã âáûp , cáöu cäúng, âæåìng saï maì nhaì næåïc giao cho doanh nghiãûp quaín lyï. + Taìi saín cäú âënh khaïc khäng tham gia vaìo hoaût âäüng kinh doanh . + Taìi saín cäú âënh âaî kháúu hao hãút nhæng váùn coìn sæí duûng, nhæîng taìi saín cäú âënh chæa kháúu hao hãút nhæng khäng coìn khaí nàng sæí duûng, taìi saín cäú âënh thuã hoaût âäüng, taìi saín cäú âënh âang chåì quyãút âënh thanh lê tênh tæì thåìi âiãøm taìi saín cäú âënh ngæìng tham gia vaìo hoaût âäüng kinh doanh, doanh nghiãûp thäi trêch kháúu hao. Moüi taìi saín cäú âënh cuía doanh nghiãûp coï liãn quan âãún hoaût âäüng kinh doanh âãöu phaíi trêch kháúu hao. - Caïc phæång phaïp láûp kãú hoaûch kháúu hao taìi saín cäú âënh + Phæång phaïp giaïn tiãúp: T = Pbq.dbq T: säú tiãön kháúu hao taìi saín cäú âënh dæû kiãún trêch trong kyì. Pbq:Nguyãn giaï bçnh quán taìi saín cäú âënh phaíi tênh kháúu hao trong kyì. dbq: Tyí lãû kháúu hao täøng håüp bçnh quán taìi saín cäú âënh. Trong âoï: Pbq = Pâk + Pt - Pg Pâk :Nguyãn giaï taìi saín cäú âënh phaíi tênh kháúu hao åí âáöu kyì kháúu hao. Pt :Nguyãn giaï bçnh quán taìi saín cäú âënh phaíi tênh kháúu hao tàng lãn trong kyì. Pg :Nguyãn giaï bçnh quán taìi saín cäú âënh thäi tênh kháúu hao trong kyì. n Pi t . x i Pt = ∑i =1 12 Pi g .x i n P =∑ g i =1 12 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -40-
 6. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Våïi i = 1, n laì caïc træåìng håüp tàng hoàûc giaím taìi saín cäú âënh. Láûp kãú hoaûch kháúu hao theo phæång phaïp træûc tiãúp n n T = ∑ ∑ P .d i = 1 j =1 j j T: Säú tiãön kháúu hao dæû kiãún trêch trong nàm kháúu hao. j: Loaûi taìi saín cäú âënh (j = 1, n ) i: Säú thaïng trong nàm ( i = 1, n ) Coï thãø tênh säú tiãön kháúu hao taìi saín cäú âënh cuía tæìng thaïng theo cäng thæïc: Säú tiãön KH TSCÂ = Säú tiãön KH TSCÂ thaïng (i - 1) + Säú tiãön KHTSCÂtàng thãm trong thaïng i - Säú tiãön KH TSCÂ giaím âi trong nàm i d.Sæí duûng tiãön kháúu hao taìi saín cäú âënh : Âãø quaín lyï vaì sæí duûng säú tiãön trêch kháúu hao taìi saín cäú âënh doanh nghiãûp cáön dæû kiãún phán phäúi vaì sæí duûng tiãön trêch kháúu hao taìi saín cäú âënh trong kyì. Váún âãö naìy phuû thuäüc vaìo cå cáúu nguäön väún âáöu tæ âãø hoaìn thaình taìi saín cäú âënh cuía doanh nghiãûp (gäöm väún chuí såí hæîu vaì väún âi vay) * Âäúi våïi doanh nghiãûp nhaì næåïc: - Taìi saín cäú âënh âæåüc âáöu tæ bàòng nguäön väún ngán saïch nhaì næåïc cáúp: cho pheïp âãø laûi toaìn bäü säú tiãön kháúu hao cå baín âãø taïi âáöu tæ, thay thãú, âäøi måïi taìi saín cäú âënh vaì sæí duûng cho caïc yãu cáöu kinh doanh khaïc theo quy âënh cuía nhaì næåïc. - Taìi saín cäú âënh âæåüc mua sàõm bàòng nguäön väún tæû bäø sung , doanh nghiãûp âæåüc chuí âäüng sæí duûng toaìn bäü säú tiãön kháúu hao taìi saín cäú âënh thu âæåüc âãø taïi âáöu tæ, thay thãú, âäøi måïi taìi saín cäú âënh cuía doanh nghiãûp hoàûc sæí duûng cho caïc yãu cáöu kinh doanh khi chæa coï nhu cáöu taïi taûo laûi taìi saín cäú âënh. - Taìi saín cäú âënh âæåüc mua sàõm bàòng nguäön väún âi vay, vãö nguyãn tàõc doanh nghiãûp phaíi sæí duûng tiãön trêch kháúu hao thu âæåüc âãø hoaìn traí väún vay, Khi chæa âãún kyì haûn traí nåü, doanh nghiãûp cuîng coï thãø taûm thåì sæí duûng vaìo caïc muûc âêch kinh doanh khaïc âãø náng cao hiãûu quaí sæí duûng nguäön väún vay cuía doanh nghiãûp. * Âäúi våïi caïc doanh nghiãûp khaïc viãûc sæí duûng quyî kháúu hao taìi saín cäú âënh hoaìn toaìn do häüi âäöng quaín trë, häüi âäöng thaình viãn hoàûc chuí doanh nghiãûp quyãút âënh. 3. Biãûn phaïp quaín lyï vaì náng cao hiãûu suáút sæí duûng väún cäú âënh. - Biãûn phaïp bao truìm, täøng quaït laì sæí duûng taìi saín cäú âënh âãø kinh doanh coï laîi. - Huy âäüng täúi âa taìi saín cäú âënh hiãûn coï vaìo hoaût âäüng kinh doanh. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -41-
 7. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Khi coï biãún âäüng låïn vãö giaï caí thë træåìng cáön xaïc âënh giaï, âaïnh giaï laûi cuía taìi saín cäú âënh âãø laìm càn cæï cho viãûc tênh kháúu hao chênh xaïc. - Thæûc hiãûn kháúu hao taìi saín cäú âënh mäüt caïch håüp lyï. - Thæûc hiãûn täút viãûc baío dæåîng, sæía chæîa thæåìng xuyãn vaì sæía chæaî låïn trong kyì taìi saín cäú âënh - Chuï troüng âäøi måïi taìi saín cäú âënh mäüt caïch këp thåìi âãø tàng cæåìng sæïc caûnh tranh. - Chuí âäüng thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa ruíi ro, baío toaìn väún bàòng caïch mua baío hiãøm taìi saín, trêch láûp quyî dæû phoìng taìi chênh, âáöu tæ ra bãn ngoaìi. III. VÄÚN LÆU ÂÄÜNG CUÍA DOANH NGHIÃÛP. 1.khaïi niãûm: Âãø tiãún haình caïc hoaût âäüng kinh doanh , ngoaìi tæ liãûu lao âäüng, doanh nghiãûp cáön coï âäi tæåüng lao âäüng. Âäúi tæåüng lao âäüng: Vãö hçnh thaïi hiãûn váût goüi laì taìi saín læu âäüng. Coìn hçnh thaïi giaï trë goüi laì väún læu âäüng cuía doanh nghiãûp. Váy: Väún læu âäüng laì biãøu hëãn bàòng tiãön cuía taìi saín læu âäüng hay väún læu âäüng laì læåüng giaï trë æïng træåïc cho toaìn bäü taìi saín læu âäüng cuía doanh nghiãûp. a.Näüi dung väún læu âäüng: -Väún bàòng tiãön - Caïc khoaín âáöu tæ taìi chênh ngàõn haûn (âáöu tæ chæïng khoaïn, goïp väún liãn doanh vaì âáöu tæ taìi chênh khaïc coï thåìi haûn thu häöi väún dæåïi 1 nàm hay trong mäüt chu kyì kinh doanh.) - Caïc khoaín phaíi thu. - Haìng täön kho. - Taìi saín læu âäüng khaïc. b. Phán loaûi Väún læu âäüng: - Theo vai troì cuía väún læu âäüng trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh väún læu âäüng âæåüc chia thaình 3 loaûi: + Väún læu âäüng trong kháu dæû træî saín xuáút. + Väún læu âäüng trong kháu saín xuáút. + Väún læu âäüng trong kháu læu âäüng - Theo hçnh thaïi biãøu hiãûn: Väún læu âäüng trong doanh nghiãûp âæåüc chia laìm 2 loaûi: + Väún haìng täön kho (hay väún váût tæ haìng hoaï) + Väún tiãön tãû. - Theo nguäön hçnh thaình: chia laìm 2 loaûi + Väún chuí såí hæîu + Nåü phaíi traí. 2.Quaín lyï väún læu âäüng. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -42-
 8. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. a. Quaín lyï caïc khoaín haìng täön kho.Haìng täön kho doanh nghiãûp bao gäöm: - Haìng mua âang âi trãn âæåìng. - Nguyãn liãûu, váût liãûu täön kho. - Cäng cuû, duûng cuû trong kho. - Chi phê saín xuáút kinh doanh dåí dang. - Thaình pháøm täön kho. - Haìng hoaï täön kho. - Haìng gåíi baïn. * Âäúi våïi nhæîng khoaín haìng täön kho giaï trë låïn, sæí duûng nhiãöu vaì thæåìng xuyãn: - Våïi nguyãn váût liãûu täön kho: Vdt = Fn.Ndt Vdt: Väún cáön thiãút täúi thiãøu âãø dæû træî loaûi nguyãn liãûu, váût liãûu âang xeït. Fn: Chi phê vãö loaûi nguyãn liãûu, váût liãûu âang xeït bçnh quán mäùi ngaìy. Ndt: Säú ngaìy cáön thiãút âãø dæû træî loaûi nguyãn váût liãûu âang xeït Ndt = Ntâ + Ncc +Ncb + Nbh Ntd: Säú ngaìy haìng âi trãn âæång Ncc: Säú ngaìy cung cáúp caïch nhau, coï thãø âæåüc xaïc âënh theo håüp âäöng mua baïn hoàûc coï thãø ghi theo säú ngaìy cung cáúp caïch nhau bçnh quán kyì baïo caïo. Ncc = Nbqcc x Hc Nbqcc: Säú ngaìy cung cáúp caïch nhau bçnh quán theo tênh toaïn. Hc: Hãû säú cung cáúp caïch nhau, caïc doanh nghiãûp saín xuáút , Hc thæåìng coï trë säú tæì 0.5 âãún 0.8 Ncb: Säú ngaìy chuáøn bë sæí duûng Nbq: Säú ngaìy baío hiãøm, laì säú ngaìy dæû træî tàng thãm âãø âãö phoìng báút tràõc do cung æïng bë tråí ngaûi hoàûc váûn chuyãøn bë truûc tràûc. Fn: âæåüc xaïc âënh càn cæï vaìotäøng chi phê nguyãn váût liãûu âang xeït dæû kiãún tiãu hao nàm kãú hoaûch. Âäúi våïi doanh nghiãûp xáy dæûng chè tiãu naìy xaïc âënh dæûa vaìo tiãún âäü thi cäng trong nàm vaì mæïc hao phê nguyãn váût liãûu cuìng âån giaï cuía noï. - Våïi chi phê saín xuáút kinh doanh dåî dang :( trong hoaût âäüng xáy làõp): Z ct N tt Vdd = xl x 360 2 Zct: giaï thaình dæû toaïn cuía caïc cäng trçnh thi cäng nàm kãú hoaûch. Ntt:Säú ngaìy cáön thiãút âãø thanh toaïn baìn giao cäng trçnh. - Våïi thaình pháøm: (hoaût âäüng xáy làõp) Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -43-
 9. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. G xl V =xl tp tt xNtp 360 Trong âoï: GXL: Giaï trë khäúi læåüng cäng trçnh (hoàûc cäng taïc) xáy làõp hoaìn thaình baìn giao phaíi thu nàm kãú hoaûch Ntttp: Säú ngaìy thanh toaïn. * Âäúi våïi nhæîng khoaín haìng täön kho giaï trë khäng låïn làõm sæí dæûng khäng thæåìng xuyãn.Âäúi våïi nhæîng khoaín naìy duìng phæång phaïp giaïn tiãúp: bq Vnc = M HTK 1 Mo o (1± t) Trong âoï: Vnc: nhu cáöu väún vãö khoaín haìng täön kho cáön tênh kyì kãú hoaûch Mo,M1:täøng mæïc luán chuyãøn (láúy theo doanh thu thuáön) kyì baïo caïo vaì kyì kãú hoaûch. HTKobq:Säú haìng täön kho bçnh quán cuía khoaín cáön tênh kyì baïo caïo. t: tyí lãû tàng (hoàûc giaím) täúc âäü luán chuyãøn väún kyì kãú hoaûch. * Phæång phaïp xaïc âënh nhu cáöu väún cho toaìn bäü haìng hoaï täön kho cuía doanh nghiãûp. Tæì cäng thæïc: K = V.360/M K: laì kyì luán chuyãøn bçnh quán väún læu âäüng trong nàm. V: Nhu cáöu väún læu âäüng trong nàm. M: täøng mæïc luán chuyãøn väún (thæåìng láúy doanh thu thuáön) trong nàm. Suy ra V = M.K/360 * Mäüt säú phæång phaïp khaïc - Phæång phaïp xaïc âënh mæïc dæû træî täön kho täúi æu: Dæû træî haìng täön kho seî laìm phaït sinh 2 loaûi chi phê : + Chi phê læu kho, bao gäöm: Chi phê baío quaín, chi phê baío hiãøm, chi phê do giaím giaï, chi phê hao huût máút maït, chi phê bäúc xãúp, chi phê vãö thuãú, kháúu hao ..... Täøng chi phê læu kho tàng khi säú læåüng cung cáúp mäùi láön tàng. + Chi phê âàût haìng laì chi phê thæûc hiãûn âån âàût haìng gäöm nhæîng chi phê phaït sinh trong quaï trçnh taïi cung cáúp vaì giao nháûn. Chi phê naìy coìn âæåüc goüi laì chi phê håüp âäöng. Chi phê naìy seî giaím khi mæïc täön kho haìng nàm tàng. Âãø xaïc âënh mæïc täön kho täúi æu: giaí thiãút haìng täön kho âæåüc sæí duûng âãöu âàûn vaì thåìi gian giao haìng cäú âënh. Goüi säú læåüng mäùi láön cung æïng haìng laì Q thç dæû træî trung bçnh laì Q/2. Goüi C1 laì chi phê læu kho cho mäüt âån vë haìng Täøng chi phê læu kho cuía doanh nghiãûp laì C1x Q/2 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -44-
 10. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Goüi D laì toaìn bäü læåüng haìng cáön sæí duûng trong mäüt thåìi kyì (thaïng, quyï , nàm) Säú láön cáön cung æïng haìng laì D/Q Goüi C2 laì chi phê mäùi láön âàût haìng thç täøng chi phê âàût haìng laì C2.D/Q Goüi TC laì täøng chi phê haìng täön kho: Q D TC = C1 + C2 2 Q dTC C1 C 2 D 2C 2 D = + 2 = 0 ⇒ Qopt = dQ 2 Q C1 - Phæång phaïp cung cáúp këp thåìi: Phæång phaïp naìy coìn goüi laì phæång phaïp kaban âæåüc haîng TOYOTA aïp duûng vaìo nhæîng nàm 30 cuía thãú kyí XX, sau âoï âaî lan truyãön sang caïc haîng khaïc cuía Nháût, sang Táy áu, Myî. b. Quaín lyï caïc khoaín phaíi thu, taûm æïng, traí træåïc vaì caïc khoaín väún bàòng tiãön, caïc khoaín âáöu tæ taìi chênh ngàõn haûn. * Quaín lyï caïc khoaín phaíi thu, taûm æïng vaì traí træåïc. Caïc khoaín pha íi thu trung bçnh Kyì thu tiãön tru ng bçnh = Doanh thu bçnh quán ngaìy Khi kyì thu tiãön trung bçnh tàng lãn maì doanh thu vaì låüi nhuáûn khäng tàng coï nghéa laì väún cuía doanh nghiãûp bë æïng âoüng åí kháu thanh toaïn. Khi âoï nhaì quaín lyï phaíi coï biãûn phaïp can thiãûp këp thåìi. - Sàõp xãúp “tuäøi” cuía caïc khoaín phaíi thu: Sàõp xãúp caïc khoaín phaíi thu theo âäü daìi thåìi gian âãø theo doîi vaì coï biãûn phaïp giaíi quyãút thu nåü khi âãún haûn. - Xaïc âënh säú dæ khoaín phaíi thu. * Quaín lyï väún bàòng tiãön, caïc khoaín âáöu tæ taìi chênh ngàõn haûn. Väún bàòng tiãön cuía doanh nghiãûp gäöm tiãön màût täön quyî, tiãön gåíi ngán haìng, tiãön âang chuyãøn. - Väún bàòng tiãön baín thán noï laì loaûi taìi saín khäng sinh laîi, do âoï viãûc cáön xem xeït thæûc hiãûn. - Tuy nhiãn viãûc giæî väún bàòng tiãön trong kinh doanh cuîng laì váún âãö cáön thiãút vç nãúu coï âuí tiãön, doanh nghiãûp coï thãø âæåüc hæåíng låüi thãú chiãút kháúu, khaí nàng thanh toaïn nhanh, giuïp doanh nghiãûp táûn duûng âæåüc nhæîng cå häüi thuáûn låüi trong kinh doanh. 3.Biãûn phaïp tàng täúc âäü luán chuyãøn väún læu âäüng. -Tàng doanh thu -Haû tháúp chi phê - Ruït ngàõn säú ngaìy trong quaï trçnh luán chuyãøn cuía väún. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -45-
 11. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Këp thåìi phaït hiãûn giaíi quyãút váût tæ, haìng hoaï æï âoüng. 4. Læûa choün chiãún læåüc täø chæïc nguäön väún kinh doanh vaì baío âaím nhu cáöu väún cuía doanh nghiãûp. * Mä hçnh 1:Toaìn bäü TSCÂ, TSLÂ thæåìng xuyãn vaì mäüt pháön taìi saín læu âäüng taûm thåìi âæåüc hçnh thaình båíi nguäön väún thæåìng xuyãn, pháön taìi saín læu âäüng taûm thåìi coìn laûi âæåüc baío âaím bàòng nguäön väún taûm thåìi. + Æu âiãøm: Doanh nghiãûp coï khaí nàng thanh toaïn vaì âäü an toaìn cao. + Nhæåüc âiãøm: Ngoaìi nguäön väún chuí såí hæîu, doanh nghiãûp phaíi huy âäüng thãm nhiãöu väún vay daìi haûn vaì ngay caí khi khäng coï nhu cáöu vãö taìi saín læu âäüng taûm thåìi cuîng phaíi hçnh thaình mäüt læåüng väún thæåìng xuyãn nãn chi phê sæí duûng väún cao. * Mä hçnh 2: Toaìn bäü TSCÂ vaì TSLÂ thæåìng xuyãn âæåüc âaím baío bàòng nguäön väún thæåìng xuyãn; Toaìn bäü TSLÂ taûm thåìi âæåüc âaím baío bàòng nguäön väún taûm thåìi. +Æu âiãøm: giaím båït âæåüc chi phê sæí duûng väún vaì haûn chãú âæåüc ruíi ro trong thanh toaïn. + Nhæåüc âiãøm: Khäng taûo ra sæû linh hoaût trong täø chæïc cå cáúu nguäön väún cuía doanh nghiãûp nãn chåï aïp duûng khi qui mä kinh doanh cuía doanh nghiãûp tæång âäúi äøn âënh. * Mä hçnh 3: Toaìn bäü TSCÂ vaì mäüt pháön TSLÂ thæåìng xuyãn âæåüc âaím baío bàòng nguäön väún thæåìng xuyãn. Pháön TSLÂ coìn laûi vaì toaìn bäü TSLÂ taûm thåìi âæåüc âaím baío bàòng nguäön väún taûm thåìi. + Æu âiãøm: Chi phê sæí duûng väún coìn tháúp nháút trong 3 mä hçnh vaì viãûc täø chæïc cå cáúu nguäön väún cuîng khaï linh hoaût. + Nhæåüc âiãøm: Mä hçnh naìy dãù gàûp ruíi ro nháút Trong baíng cán âäúi kãú toaïn Nguäön väún thæåìng xuyãn = Nguäön väún cuía chuí såí hæîu + Nåü daìi haûn = Täøng taìi saín - Nåü ngàõn haûn Nguäön väún læu âäüng thæåìng xuyãn = Nguäön väún thæåìng xuyãn - Taìi saín cäú âënh vaì âáöu tæ daìi haûn = Taìi saín læu âäüng - Nåü ngàõn haûn Nguäön väún taûm thåìi = Nåü ngàõn haûn IV.HIÃÛU QUAÍ SÆÍ DUÛNG VÄÚN KINH DOANH CUÍA DOANH NGHIÃÛP. 1.Hiãûu quaí sæí duûng väún kinh doanh cuía doanh nghiãûp. a) Doanh låüi väún træåïc thuãú vaì laîi vay (hay khaí nàng sinh låìi cuía väún). Låüi nhuáûn træåïc thuãú vaì laîi vay Doanh låüi väún KD træåïc thuãú vaì laîi vay = Väún KD bçnh quán sæí duûng trong kyì b) Doanh låüi väún Låüi nhuáûn træåïc thuãú (hoàûc sau thuãú) Doanh låüi väún = Väún KD bçnh quán sæí duûng trong kyì Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -46-
 12. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. c) Doanh låüi väún chuí såí hæîu Låüi nhuáûnsau thuãú Doanhlåüi väún chuísåí hæîu = Väún chuísåí hæîu bçnh quán sæí duûng trong kyì Trong âoï: Väún KD bçnh quán = Väún LÂ bçnh quán sæí duûng trong kyì + Väún cäú âënh bçnh quán sæí duûng trong kyì 2.Hiãûu suáút sæí duûng väún læu âäüng a.Säú voìng quay väún læu âäüng Täøng mæïc luán chuyãøn VLÂ trong kyì (Doanh thu thuáön) Säú voìng quay väún læu âäüng = VLÂ bçnh quán sæí duûng trong kyì S Hay L = V Trong âoï : L: Säú voìng quay VLÂ S: Doanh thuáön thuáön V: Väún læu âäüng bçnh quán sæí duûng trong kyì b.kyì luán chuyãøn bçnh quán väún læu âäüng N K = L T .V Hay K = S K:Kyì luán chuyãøn bçnh quán väún læu âäüng N:Säú ngaìy trong kyì (nàm laì 360 ngaìy, quyï 90 ngaìy, thaïng laì 30 ngaìy) c. Mæïc tiãút kiãûm VLÂ do tàng täúc âäü luán chuyãøn väún.Cho biãút säú väún læu âäüng coï thãø tiãút kiãûm âæûåc do tàng täúc âäü luán chuyãøn väún læu âäüng kyì naìy so våïi kyì træåïc. ∆V = S (K1 − K2) ) N d. Hiãûu suáút mäüt âäöng väún haìng täön kho: Cho biãút 1 âäöng väún haìng täön kho bçnh quán goïp pháön taûo ra âæåüc bao nhiãu âäöng doanh thu thuáön: Doanh thu thuáön trong kyì Hiãûu suáút 1 âäöng väún haìng täön kho = Väún haìng täön kho bçnh quán trong kyì e. Mæïc âaím nhiãûm VLÂ. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -47-
 13. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Väún læu âäüng bçnh quán trong kyì Mæïc âaím nhiãûm VLÂ (haìm læåüng VLÂ) = Doanh thu thuáön trong kyì f. Mæïc doanh låüi VLÂ. Låüi nhuáûn træåïc thuãú hoàûc sau thuãúì Mæïc doanh låüiVLÂ = VLÂ bçnh quán trong kyì 3. Hiãûu quaí sæí duûng väún cäú âënh. a. Hiãûu suáút sæí duûng väún cäú âënh Doanh thu thuáön trong kyì Hiãûu suáút sæí duûng väún cäú âënh = Säú väún cäú âënh bçnh quán trong kyì b. Hiãûu suáút sæí duûng taìi saín cäú âënh Doanh thu thuáön trong kyì Hiãûu suáút sæí duûng taìi saín cäú âënh cäú âënh = nguyãn giaï taìi saín cäú âënh bçnh quán trong kyì c. Haìm læåüng väún cäú âënh. Väún cäú âënh bçnh quán trong kyì Haìm læåüng väún cäú âënh = Doanh thu thuáön trong kyì d. Doanh låüi väún cäú âënh låüi nhuáûn træåïc thuãú (hoàûc sau thuãú) Doanh låüi väún cäú âënh = Väún cäú âënh bçnh quán trong kyì e.Hãû säú hao moìn taìi saín cäú âënh Säú tiãön kháúu hao luyî kãú cuía taìi saín cäú âënh tênh tåïi thåìi âiãøm âaïnh giaï Hãû säú hao moìn taìi saín cäú âënh = Nguyãn giaï taìi saín cäú âënh åí thåìi âiãøm âaïnh giaï f. Hãû säú sæí duûng taìi saín cäú âënh Nguyãn giaï hay giaï trë coìn laûi cuía TSCÂ âang duìng trong hoaût âäüng kinh danh Hãû säú sæí duûng taìi saín cäú âënh trong kyì = Nguyãn giaï hoàûc giaï trë coìn laûi cuía taìi saín cäú âënh hiãûn coï cuía doanh nghiãûm V. CHI PHÊ SÆÍ DUÛNG VÄÚN. Chi phê sæí duûng väún laì tyí lãû sinh låìi cáön thiãút cuía khoaín tiãön maì chuí såí hæîu yãu cáöu. Âäúi våïi caïc nhaì quaín lyï doanh nghiãûp thç chi phê sæí duûng väún âæåüc xaïc âënh bàòng doanh låüi väún cáön âaût âæåüc trãn nguäön väún huy âäüng âãø khäng laìm thay âäøi säú låüi nhuáûn daình cho cäø âäng (hoàûc väún chuí såí hæîu) cuía doanh nghiãûp. 1. Chi phê sæí duûng väún. a. Chi phê sæí duûng väún vay træåïc thuãú. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -48-
 14. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. n Ti Vo = ∑ (1 + r ) i =1 i Vo: Väún vay. r : chi phê phê sæí duûng väún vay træåïc thuãú. Ti : Khoaín tiãön phaíi traí (caí gäúc láùn laîi) åí thåìi âiãøm i. b. Chi phê sæí duûng väún vay sau thuãú r ' = r( − t 1 ) trong âoï :t : laì thuãú suáút thu háûp doanh nghiãûp. 2. Chi phê sæí duûng väún chuí såí hæîu. a. Chi phê sæí duûng väún cäø phiãúu thæåìng âang læu haình. P1 r = + g G P1: låüi nhuáûn trãn cäø phiãúu thæåìng nàm thæï nháút. G : trë giaï cäø phiãúu thæåìng. g: tyí lãû tàng træåíng haìng nàm. b. Chi phê sæí duûng väún cäø phiãúu thæåìng måïi phaït haình. P1 r= +g G (1 − e ) e: tyí lãû phê phaït haình so våïi täøng giaï trë cäø phiãúu phaït haình. c. Chi phê sæí duûng cäø phiãúu læu træî. P r= G (1 − e ) P: Låüi nhuáûn phaíi traí cho mäüt cäø phiãúu æu âaîi trong kyì e: tyí lãû chi phê phaït haình cäø phiãúu æu âaîi. Nãúu P’ laì tyí lãû laîi suáút doanh nghéa ghi trãn cäø phiãúu thç coï thãø duìng cäng thæïc P' r= (1 − e ) 3. Chi phê sæí duûng väún bçnh quán: n rbq = ∑i =1 f i .ri fi: tyí troüng cuía khoaín väún thæï i so våïi täøng säú ( i= 1, n ) Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -49-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản