Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 6 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

Chia sẻ: Hoason Hoason | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
121
lượt xem
49
download

Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 6 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 6 - Th.S Nguyễn Thị Thu Thủy

 1. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. ri :Chi phê sæí duûng väún cuía khoaín väún thæï i ( i= 1, n ) Chæång VI THU NHÁÛP - CHI PHÊ VAÌ KÃÚT QUAÍ HOAÛT ÂÄÜNG SAÍN XUÁÚT KINH DOANH CUÍA DOANH NGHIÃÛP I. THU NHÁÛP CUÍA DOANH NGHIÃÛP 1. Khaïi niãûm vaì näüi dung chuí yãúu caïc khoaín thu nháûp Thu nháûp cuía doanh nghiãûp laì toaìn bäü caïc khoaín tiãön thu âæåüc tæì caïc hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh (SXKD) cuía doanh nghiãûp. Näüi dung chuí yãúu cuía caïc khoaín thu nháûp cuía doanh nghiãûp xáy làõp cuîng nhæ doanh nghiãûp saín xuáút noïi chung bao gäöm: (1) Thu nháûp baïn haìng (hay coìn goüi laì doanh thu tiãu thuû vãö baìn giao cäng trçnh hoaìn thaình vãö tiãu thuû saín pháøm tæì caïc hoaût âäüng SXKD chênh (vãö tiãu thuû saín pháøm váût liãûu xáy dæûng, saín pháøm cå khê xáy dæûng, vãö dëch vuû tæ váún, thiãút kãú...)) âáy laì caïc hoaût âäüng kinh doanh cå baín cuía doanh nghiãûp. Thu nháûp baïn haìng laì bäü pháûn thu nháûp chuí yãúu nháút, chiãúm tyí troüng låïn nháút trong täøng säú thu nháûp, noï quyãút âënh âãún sæû täön taûi vaì phaït triãøn cuía doanh nghiãûp trong caûnh tranh. (2) Thu nháûp vãö tiãu thuû saín pháøm tæì caïc hoaût âäüng saín xuáút - kinh doanh phuû cuía doanh nghiãûp xáy làõp. (3) Thu nháûp tæì caïc hoaût âäüng âáöu tæ taìi chênh vaìo caïc âån vë khaïc. (4) Thu nháûp tæì caïc hoaût âäüng taìi chênh (nghiãûp vuû taìi chênh). (5) Thu nháûp tæì caïc hoaût âäüng khaïc (hoaût âäüng báút thæåìng) bao gäöm caïc khoaín thu nháûp khäng thæåìng xuyãn, khäng äøn âënh, khoï dæû kiãún træåïc...nhæ thu nháûp vãö thanh lyï, nhæåüng baïn taìi saín cäú âënh...thu tæì caïc khoaín nåü khäng ai âoìi... 2. YÏ nghéa. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -50-
 2. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Thu nháûp cuía doanh nghiãûp laì nguäön chuí yãúu âãø âaím baío trang traíi caïc khoaín chi phê saín xuáút kinh doanh maì doanh nghiãûp âaî boí ra, thu nháûp laì âiãöu kiãûn tiãn quyãút âãø doanh nghiãûp êt nháút coï thãø tiãúp tuûc taïi saín xuáút giaín âån cuîng nhæ taïi saín xuáút måí räüng. - Thu nháûp cuía doanh nghiãûp laì nguäön âaím baío cho doanh nghiãûp thæûc hiãûn nghéa vuû âäúi våïi nhaì næåïc (coï tiãön âãø näüp caïc khoaín thuãú, phê, lãû phê theo quy âënh). - Thu nháûp cuía doanh nghiãûp laì nguäön âaím baío cho doanh nghiãûp thæûc hiãûn traïch nhiãûm âäúi våïi baûn haìng (traí nåü ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp, ngæåìi nháûn tháöu, traí nåü cäng nhán viãn...cuîng nhæ caïc chuí nåü...). Coï thãø noïi thu nháûp baïn haìng cuía doanh nghiãûp laì âiãöu kiãûn váût cháút âãø doanh nghiãûp thæûc hiãûn âæåüc nguyãn tàõc “Giæî chæî tên trong kinh doanh”. - Thu nháûp cuía doanh nghiãûp laì nguäön âãø doanh nghiãûp coï thãø tham gia liãn doanh, goïp väún, âáöu tæ taìi chênh ra ngoaìi doanh nghiãûp nhàòm âaût âæåüc caïc muûc tiãu kinh doanh. - Ngoaìi ra thu nháûp cuía doanh nghiãûp laì âiãöu kiãûn váût cháút giuïp doanh nghiãûp thæûc hiãûn mäüt säú chæång trçnh xaî häüi; hoaût âäüng tæì thiãûn maì tæì caïc hoaût âäüng naìy goïp pháön náng cao uy tên cuía doanh nghiãûp cuîng nhæ vë thãú cuía doanh nghiãûp åí âëa phæång. 3. Thu nháûp baïn haìng (doanh thu tiãu thuû) nguäön thu chuí yãúu cuía doanh nghiãûp. Doanh thu baïn haìng cuía doanh nghiãûp laì giaï trë cuía saín pháøm, haìng hoaï, dëch vuû, lao vuû maì doanh nghiãûp âaî chuyãøn giao, âaî cung cáúp cho khaïch haìng bao gäöm caí phuû thu vaì phê thu thãm ngoaìi giaï baïn (nãúu coï). Giaï trë cuía haìng baïn âæåüc thoaí thuáûn ghi trong håüp âäöng kinh tãú vãö mua baïn vaì cung cáúp saín pháøm, haìng hoaï, dëch vuû âaî âæåüc ghi trãn hoaï âån baïn haìng hoàûc ghi trãn caïc chæïng tæì khaïc coï liãn quan âãún baïn haìng hoàûc cung cáúp dëch vuû. Doanh thu baïn haìng coï thãø thu âæåüc tiãön hoàûc chæa thu âæåüc tiãön ngay (do caïc thoaí thuáûn vãö thanh toaïn baïn haìng) Näüi dung thu nháûp baïn haìng (doanh thu baïn haìng) cuía doanh nghiãûp xáy làõp bao gäöm: (1) Doanh thu tæì hoaût âäüng baìn giao cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình cho âån vë giao tháöu, âáy laì näüi dung chuí yãúu nháút, chiãúm tyí troüng låïn nháút trong täøng thu nháûp cuía doanh nghiãûp xáy làõp. (2) Doanh thu tæì caïc hoaût âäüng saín xuáút phuû tråü. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -51-
 3. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Doanh thu tæì viãûc cung cáúp saín pháøm cuía bäü pháûn saín xuáút phuû, phuû tråü cuía doanh nghiãûp xáy làõp nhæ baïn váût liãûu xáy dæûng, saín pháøm cå khê, sæía chæîa... (3) Doanh thu tæì caïc hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh khaïc (hoaût âäüng ngoaìi xáy láúp) nhæ doanh thu tæì hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh nhaì haìng, khaïch saûn, saín xuáút näng nghiãûp, nuäi träöng thuyí haíi saín...dëch vuû khaïc do caïc hoüat âäüng cuía doanh nghiãûp xáy dæûng thæûc hiãûn. 4. Ngoaìi nhæîng khoaín thu tæì caïc hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh chênh, saín xuáút kinh doanh phuû, phuû tråü vaì caïc hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh khaïc nãu, caïc doanh nghiãûp coìn coï caïc khoaín thu sau: + Thu tæì hoaût âäüng taìi chênh: bao gäöm caïc khoaín thu âæåüc tæì caïc hoaût âäüng coï liãn quan âãún huy âäüng, quaín lyï vaì sæí dung väún kinh doanh cuía doanh nghiãûp. + Thu tæì hoaût âäüng báút thæåìng (hoaût âäüng báút thæåìng laì nhæîng hoaût âäüng diãùn ra khäng thæåìng xuyãn, khäng dæû kiãún træåïc cuîng êt coï khaí nàng thæûc hiãûn). 5. Láûp dæû toaïn doanh thu tiãu thuû cuía doanh nghiãûp xáy làõp. Trong hãû thäúng dæû toaïn (kãú hoaûch) saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp xáy làõp, dæû toaïn tiãu thuû saín pháøm laì quan trong nháút, chi phäúi âãún toaìn bäü caïc dæû toaïn (KH) khaïc. Hãû thäúng dæû toaïn cuía mäüt doanh nghiãûp xáy làõp bao gäöm: + Dæû toaïn (KH) vãö tiãu thuû saín pháøm. + Dæû toaïn vãö saín xuáút . + Dæû toaïn chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp. + Dæû toaïn chi phê nhán cäng træûc tiãúp. + Dæû toaïn chi phê maïy thi cäng. + Dæû toaïn chi phê saín xuáút chung. + Dæû toaïn chi phê baïn haìng (baìn giao) vaì chi phê quaín lyï. + Dæû toaïn læu chuyãøn tiãön tãû. + Dæû toaïn låüi tæïc. + Dæû toaïn baíng cán âäúi taìi chênh. Cäng thæïc tênh säú doanh thu tiãu thuû saín pháøm kyì kãú hoaûch (DT) nhæ sau: n DT = ∑ (S i =1 Ti xG i ) DT laì doanh thu tiãu thuû saín pháøm Sn laì säú læåüng saín pháøm tiãu thuû cuía tæìng loaûi trong kyì kãú hoaûch; Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -52-
 4. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Gi laì giaï baïn âån vë saín pháøm (giaï khäng coï thuãú); i laì loaûi saín pháøm tiãu thuû; II. CHI PHÊ CUÍA DOANH NGHIÃÛP 1. Khaïi niãûm Chi phê saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp laì toaìn bäü chi phê saín xuáút, chi phê tiãu thuû saín pháøm, chi phê quaín lyï maì doanh nghiãûp phaíi boí ra âãø thæûc hiãûn hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh trong mäüt thåìi kyì nháút âënh. 2. Phán loaûi chi phê. Hiãûn nay coï caïc caïch phán loaûi chuí yãúu sau: a) Phán loaûi chi phê theo yãúu täú chi phê (hay coìn goüi laì phán loaûi theo tênh cháút kinh tãú ban âáöu cuía chi phê) Theo caïch phán loaûi naìy nhæîng chi phê coï chung tênh cháút kinh tãú âæåüc xãúp vaìo mäüt yãúu täú chi phê. Chi phê saín xuáút cuía doanh nghiãûp - gäöm caïc yãúu täú sau: - Yãúu täú nguyãn váût liãûu: Bao gäöm toaìn bäü giaï trë nguyãn váût liãûu chênh, váût liãûu phuû, phuû tuìng.... duìng cho saín xuáút thi cäng xáy làõp. - Yãúu täú nhiãn liãûu, âäüng læûc. - Yãúu täú tiãön læång vaì caïc khoaín phuû cáúp theo tiãön læång cho caïn bäü cäng nhán viãn. - Caïc khoaín trêch theo tiãön læång gäöm kinh phê cäng âoaìn, baío hiãøm xaî häüi, baío hiãøm y tãú. - Kháúu hao taìi saín cäú âënh: Kháúu hao cuía táút caí taìi saín cäú âënh cuía doanh nghiãûp xáy làõp. - Chi phê dëch vuû mua ngoaìi duìng vaìo saín xuáút kinh doanh nhæ chi phê vãö dëch vuû sæîa chæîa, chi phê âiãûn næåïc. - Chi phê khaïc bàòng tiãön gäöm nhæîng chi phê bàòng tiãön cho nhæîng chi phê maì theo tênh cháút kinh tãú thç khäng thãø xãúp chuïng vaìo 6 yãúu täú âaî nãu. b) Phán loüai chi phê theo khoaín muûc tênh giaï thaình (hay coìn goüi laì phán loaûi chi phê theo cäng duûng kinh tãú vaì âëa âiãøm phaït sinh cuía chi phê) Theo caïch phán loaûi naìy nhæîng chi phê coï chung mäüt cäng duûng âæåüc xãúp vaìo mäüt khoaín muûc chi phê. + Khoaín muûc chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp. + Khoaín muûc chi phê nhán cäng træûc tiãúp. + Khoaín muûc chi phê sæí duûng maïy thi cäng. + Khoaín muûc chi phê saín xuáút chung. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -53-
 5. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Giaï thaình toaìn bäü cäng trçnh xáy làõp gäöm: Giaï thaình saín pháøm xáy làõp + chi phê baïn giaï thaình saín pháøm cáön chuï yï: * Nãúu laì saín pháøm xáy làõp: Giaï thaình saín pháøm xáy làõp gäöm 4 khoaín muûc: khoaín muûc chi phê váût liãûu; khoaìn muûc chi phê nhán cäng; khoaín muûc chi phê maïy thi cäng vaì khoaín muûc chi phê saín xuáút chung. * Nãúu laì saín pháøm cäng nghiãûp: (saín pháøm cå khê xáy dæûng; váût liãûu xáy dæûng vaì caïc saín pháøm khaïc) giaï thaình saín pháøm gäöm 3 khoaín muûc theo quy âënh 1141TC/CÂKT ngaìy 01-11-1995 cuía Bäü Taìi chênh, bao gäöm: + Khoaín muûc chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp. + Khoaín muûc chi phê nhán cäng træûc tiãúp. + Khoaín muûc chi phê saín xuáút chung. c) Phán loaûi chi phê theo mäúi quan hãû cuía chi phê våïi khäúi læåüng cäng viãûc, våïi saín pháøm hoaìn thaình (phán loaûi chi phê theo caïch æïng xæí cuía chi phê) (1) Chi phê khaí biãún (coìn goüi chi phê thay âäøi, chi phê biãún âäøi hay biãún phê). Chi phê khaí biãún laì nhæîng chi phê maì giaï trë cuía noï seî tàng, giaím theo tyí lãû våïi sæû tàng giaím cuía mæïc âäü hoaût âäüng- cuía khäúi læåüng cäng viãûc, cuía saín pháøm hoaìn thaình. Âàûc âiãøm cuía chi phê khaí biãún: + Mæïc chi phê khaí biãún tênh cho mäüt âån vë saín pháøm (1 âån vë khäúi læåüng cäng viãûc) laì khäng âäøi. + Täøng säú chi phê khaí biãún seî tàng lãn khi mæïc âäü hoaût âäüng tàng (khäúi læåüng cäng viãûc hoàûc khäúi læåüng saín pháøm tàng) . Thuäüc loaûi naìy gäöm coï chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp, chi phê tiãön læång (theo saín pháøm), giaï väún baïn haìng, chi phê bao bç âoïng goïi... (2) Chi phê báút biãún (coìn goüi chi phê cäú âënh, âënh phê). Chi phê báút biãún coï thãø chia thaình 2 loaûi: chi phê báút biãún bàõt buäüc vaì chi phê báút biãún khäng bàõt buäüc. • Chi phê báút biãún bàõt buäüc coï 2 âàûc âiãøm: + Coï baín cháút láu daìi: nhaì xæåíng, thiãút bë, cå såí haû táöng, liãn quan âãún kinh doanh trong nhiãöu nàm. + Khäng thãø càõt giaím âãún khäng cho duì mæïc âäü hoaût âäüng giaím xuäúng hoàûc chi phê saín xuáút bë giaïn âoaûn. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -54-
 6. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. • Chi phê báút biãún khäng bàõt buäüc laì nhæîng chi phê coï thãø thay âäøi trong tæìng thåìi kyì kãú hoaûch cuía nhaì quaín trë doanh nghiãûp. Vê duû: chi phê quaíng caïo, Marketing, chi phê bäöi dæåîng nghiãn cæïu... chi phê báút biãún khäng bàõt buäüc coï âàûc âiãøm: + Coï baín cháút ngàõn haûn. + Trong træåìng håüp cáön thiãút ngæåìi ta coï thãø càõt giaím chuïng âi (càõt giaím âãún khäng). d) Phán loaûi chi phê theo lénh væûc hoaût âäüng kinh doanh, ta chia chi phê thaình 3 loaûi: - Chi phê saín xuáút kinh doanh bao gäöm: Chi phê liãn quan âãún hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp (chi phê saín xuáút, chi phê tiãu thuû vaì chi phê quaín lyï). - Chi phê hoaût âäüng taìi chênh bao gäöm: Chi phê liãn quan âãún hoaût âäüng vãö väún vaì âáöu tæ taìi chênh. - Chi phê báút thæåìng gäöm: Nhæîng chi phê khäng thæåìng xuyãn, khäng dæû kiãún træåïc hoàûc nãúu coï dæû kiãúncuîng êt khaí nàng xaíy ra. e) Phán loaûi chi phê theo chæïc nàng trong saín xuáút kinh doanh, toaìn bäü chi phê cuía doanh nghiãûp chia laìm 3 loaûi: - Chi phê saín xuáút: Chi phê liãn quan âãún chãú taûo saín pháøm. - Chi phê tiãu thuû: Bao gäöm nhæîng chi phê liãn quan âãún quaï trçnh tiãu thuû saín pháøm. - Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp: Gäöm nhæîng chi phê quaín lyï haình chênh, quaín trë kinh doanh vaì nhæîng chi phê chung khaïc liãn quan âãún hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp. f) Phán loaûi chi phê theo mäúi quan hãû våïi quy trçnh cäng nghãû chãú taûo saín pháøm, ta chia chi phê kinh doanh cuía doanh nghiãûp laìm 2 loaûi: - Chi phê cå baín: Laì nhæîng chi phê nhàòm thæûc hiãûn yãu cáöu cå baín cuía quy trçnh cäng nghãû gäöm chi phê váût liãûu, nhán cäng, chi phê kháúu hao thiãút bë maïy moïc... - Chi phê chung: Laì nhæîng chi phê liãn quan âãún quaï trçnh täø chæïc quaín lê, âiãöu haình saín xuáút kinh doanh nhæ chi phê quaín lê phán xæåíng, chi phê baïn haìng, chi phê quaín lê doanh nghiãûp. g) Phán loaûi chi phê theo caïch thæïc kãút chuyãøn chi phê, chi phê cuía doanh nghiãûp âæåüc chia thaình 2 loaûi: - Chi phê saín pháøm: laì nhæîng chi phê gàõn liãön våïi viãûc saín xuáút saín pháøm hoàûc mua caïc saín pháøm. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -55-
 7. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Chi phê thåìi kyì: laì nhæîng chi phê laìm giaím låüi tæïc cuía doanh nghiãûp trong mäüt thåìi kyì naìo âoï. III. CAÏC LOAÛI THUÃÚ CHUÍ YÃÚU ÂÄÚI VÅÏI DOANH NGHIÃÛP. 1.Khaïi niãûm vaì vai troì cuía thuãú Thuãú laì mäüt hçnh thæïc huy âäüng âoïng goïp bàõt buäüc theo luáût âënh cuía caïc chuí thãø näüp thuãú (caïc doanh nghiãûp, täø chæïc vaì dán cæ...) cho nhaì næåïc bàòng mäüt pháön thu nháûp cuía mçnh. Quäúc häüi khoaï 10 Næåïc cäüng hoaì xaî häüi chuí nghéa Viãût nam âaî âãö ra mæïc âäüng viãn thuãú chiãúm khoaíng 20 % GDP. Theo luáût thuãú hiãûn haình hãû thäúng thuãú cuía nhaì næåïc ta gäöm: 1-Thuãú giaï trë gia tàng; 2-Thuãú thu nháûp doanh nghiãûp vaì thuãú thu nháûp caï nhán (thuãú LT træåïc âáy); 3-Thuãú tiãu thuû âàûc biãût; 4-Thuãú xuáút, nháûp kháøu; 5-Thuãú taìi nguyãn; 6-Thuãú nhaì, âáút; 7-Phê, lãû phê... 8-Thuãú thu nháûp caï nhán (dæû kiãún); 2. Thuãú giaï trë gia tàng (GTGT) a) Âäúi tæåüng chëu thuãú GTGT laì haìng hoaï, dëch vuû duìng cho saín xuáút, kinh doanh vaì tiãu duìng åí Viãût nam b) Càn cæï tênh thuãú vaì phæång phaïp tênh thuãú GTGT Càn cæï tênh thuãú GTGT laì giaï tênh thuãú vaì thuãú suáút. • Giaï tênh thuãú giaï trë gia tàng Theo âiãöu 6 cuía Nghë âënh 79/2000/NÂ-CP giaï tênh thuãú GTGT cuía haìng hoaï dëch vuû âæåüc xaïc âënh nhæ sau: + Âäúi våïi haìng hoaï, dëch vuû do cå såí saín xuáút kinh doanh baïn ra hoàûc cung æïng cho âäúi tæåüng khaïc laì giaï baïn chæa coï thuãú GTGT. + Âäúi våïi haìng hoaï nháûp kháøu. Giaï tênh thuãú = giaï nháûp kháøu taûi cæía kháøu + thuãú nháûp kháøu. + Saín pháøm haìng hoïa âãø biãúu tàûng, âãø trao âäøi, hoàûc traí thay læång giaï tênh thuãú laì giaï tênh thuãú cuía saín pháøm haìng hoaï tæång âæång taûi thåìi âiãøm phaït sinh nghiãûp vuû. + Âäúi våïi haìng hoaï baïn theo phæång thæïc traí goïp. Giaï tênh thuãú GTGT laì giaï baïn traí mäüt láön chæa coï thuãú. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -56-
 8. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. + Âäúi våïi gia cäng saín pháøm haìng hoaï, giaï tênh thuãú laì giaï gia cäng chæa coï thuãú bao gäöm tiãön cäng, tiãön váût liãûu phuû, nhiãn liãûu..vaì caïc chi phê khaïc âãø gia cäng. + Âäúi våïi gia cäng làõp âàût. @ Âäúi våïi træåìng håüp xáy dæûng làõp âàût coï bao tháöu nguyãn liãûu thç giaï tênh thuãú gäöm caí giaï trë nguyãn váût liãûu. Thuãú GTGT âáöu ra Giaï trë DT xáy làõp træåïc thuãú = X Thuãú suáút (Baìn giao thanh toaïn) (giaï khäng coï thuãú GTGT) Do âoï Giaï trë dæû toaïn XL sau thuãú Giaï trë dæû toaïn xáy Thuãú GTGT = + (sau khi âaî tênh thuãú GTGT) làõp træåïc thuãú phaíi näüp • Thuãú suáút thuãú giaï trë gia tàng Theo quy âënh taûi âiãöu 7 nghi âënh 79/2000/NÂ-CP thuãú suáút thuãú GTGT âæåüc quy âënh nhæ sau: + Thuãú suáút 0% aïp dung âäúi våïi: - Haìng hoaï xuáút kháøu, gia cäng haìng xuáút kháøu. - Sæía chæîa thiãút bë maïy moïc, phæång tiãûn váûn taíi, cung æïng pháön mãöm cho næåïc ngoaìi, cho doanh nghiãûp chãú xuáút, dëch vuû xuáút kháøu lao âäüng. + Mæïc thuãú suáút 5% âäúi våïi haìng hoaï dëch vuû. - Than âaï, than caïm, than buìn, than cäúc... - Saín pháøm cå khê (træì saín pháøm cå khê tiãu duìng). - Saín pháøm luyãûn caïn keïo kim loaûi âen, kim loaûi maìu. - Khuän âuïc caïc loaûi. - Hoaï cháút cå baín ( âæåüc ghi trong danh muûc) - Maïy vi tênh, linh kiãûn maïy vi tênh. - Váût liãûu näø, que haìng + xàm läúp. - Dáy caïp âiãûn, giáúy in baïo. - Næåïc saûch phuûc vuû saín xuáút vaì sinh hoaût. - Phán boïn, quàûng saín xuáút phán - thuäúc træì sáu.. - Saín pháøm träöng troüt, chàn nuäi, thæïc àn gia suïc. - Læång thæûc, thæûc pháøm. - Xáy dæûng làõp âàût, duy tu, sæía chæîa, phuûc chãú di têch lëch sæí... Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -57-
 9. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Nhaì, cå såí haû táöng, naûo veït luäöng laûch... - Dëch vuû khoa hoüc kyí thuáût + Mæïc thuãú suáút 10% âäúi våïi haìng hoaï, dëch vuû: - Dáöu moí, khê âäút quàûng vaì khai khoaïng. - Âiãûn thæång pháøm, saín pháøm cå khê tiãu duìng. - Saín pháøm âiãûn tæí + saín pháøm hoaï cháút, myî pháøm. - Âæåìng sæîa, baïnh keûo, saín pháøm gäúm sæï... - Dëch vuû bæu chênh, tæ váún khaío saït thiãút kãú, dëch vuû kiãøm toaïn, kãú toaïn baío hiãøm... - Khaïch saûn, dëch vuû àn uäúng. + Mæïc thuãú suáút 20 % âäúi våïi haìng hoaï: - Vaìng baûc, âaï quyï do cå såí kinh doanh mua vaìo baïn ra. - Xäø säú kiãún thiãút, dëch vuû mäi giåïi - Âaûi lyï taìu biãøn. IV. LÅÜI NHUÁÛN PHÁN PHÄÚI LÅÜI NHUÁÛN. 1. Khaïi niãûm, näüi dung, nguyãn tàõc phán phäúi Låüi nhuáûn laì kãút quaí taìi chênh cuäúi cuìng do caïc hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp trong mäüt thåìi kyì mang laûi. Låüi nhuáûn cuía mäüt doanh nghiãûp trong mäüt kyì hoaûch toaïn laì pháön chãnh lãûch giæîa mäüt bãn laì doanh thu thuáön (hoàûc thu nháûp thuáön cuía táút caí caïc hoaût âäüng) våïi mäüt bãn laì toaìn bäü chi phê boí ra. Näüi dung låüi nhuáûn: kãút quaí kinh doanh (laîi, läù) bàõt nguäön tæì caïc hoaût âäüng sau: + Låüi nhuáûn hoaût âäüng kinh doanh laì khoaín chãnh lãûch giæîa täøng säú doanh thu thuáön vãö baïn saín pháøm, haìng hoaï, dëch vuû våïi giaï thaình toaìn bäü cuía saín pháøm, haìng hoaï, dëch vuû âaî tiãu thuû. Laîi tæì hoaût âäüng saín xuáút Doanh thu thuáön (thu Giaï thaình toaìn = - kinh doanh nháûp thuáön) bäü saín pháøm + Låüi nhuáûn hoaût âäüng taìi chênh laì khoaín chãnh lãûch giæîa täøng säú thu tæì caïc hoaût âäüng taìi chênh våïi täøng säú chi cho caïc hoaût âäüng taìi chênh (hoaût âäüng taìi chênh laì hoaût âäüng liãn quan âãún huy âäüng väún, âáöu tæ taìi chênh...) + Låüi nhuáûn hoaût âäüng báút thæåìng laì khoaín chãnh lãûch giæîa täøng säú thu våïi säú chi cuía caïc hoaût âäüng báút thæåìng. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -58-
 10. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. * Cå chãú phán phäúi låüi nhuáûn: Hiãûn nay cå chãú phán phäúi låüi nhuáûn sau thuãú vaì quaín lyï caïc quyî trong caïc doanh nghiãûp nhaì næåïc âæåüc cuû thãø hoaï trong Thäng tæ 64-TT/BTC ngaìy 07/6/1999 cuía Bäü Taìi chênh. Theo Thäng tæ naìy låüi nhuáûn cuía doanh nghiãûp nhaì næåïc sau khi näüp thuãú thu nháûp doanh nghiãûp (thuãú låüi tæïc træåïc âáy) âæåüc phán phäúi theo trçnh tæû sau âáy: 1-Buì khoaín läù cuía caïc nàm træåïc khäng âæåüc træì vaìo låüi nhuáûn træåïc thuãú. 2-Näüp tiãön thu sæí dung väún ngán saïch nhaì næåïc. 3-Traí caïc khoaín tiãön bë phaût do: vi phaûm luáût thuãú, luáût mäi træåìng (phaût do vi phaûm luáût phaïp) 4-Træì caïc khoaín chi phê thæûc tãú âaî chi nhæng chæa âæåüc træì khi xaïc âënh thu nháûp chëu thuãú cuía doanh nghiãûp. 5-Chia laîi cho caïc âäúi taïc goïp väún theo håüp âäöng håüp taïc kinh doanh (nãúu coï). 6-Pháön coìn laûi cuía låüi nhuáûn sau khi træì caïc khoaín (1,2,3,4,5) âæåüc duìng: a) Trêch láûp caïc quyî dæû phoìng taìi chênh, quyî âáöu tæ phaït triãøn, quyî dæû phoìng tråü cáúp máút viãûc laìm...theo tyí lãû vaì mæïc khäúng chãú theo quy âënh cuía nhaì næåïc. b) Chia laîi cäø pháön trong træåìng håüp phaït haình cäø phiãúu. c) Trêch láûp caïc quyî khen thæåíng vaì phuïc låüi theo quy âënh cuía nhaì næïåc. d) Våïi låüi nhuáûn coìn laûi (nãúu coìn) sau khi âaî trêch âuí caïc quyî khen thæåíng vaì phuïc låüi theo quy âënh âæåüc bäø sung vaìo quyî âáöu tæ phaït triãøn. 2. YÏ nghéa chè tiãu låüi nhuáûn + Laì chè tiãu cháút læåüng täøng håüp phaín aính kãút quaí cuäúi cuìng moüi hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp trong kyì. + Låüi nhuáûn laì nguäön têch luîy cå baín âãø måí räüng taïi saín xuáút xaî häüi (thäng qua khoaín thuãú thu nháûp doanh nghiãûp näüp vaìo ngán saïch nhaì næåïc). + Trong chæìng mæûc naìo âoï låüi nhuáûn thãø hëãn sæïc maûnh cuía doanh nghiãûp, triãøn voüng taìi chênh cuía doanh nghiãûp, sæïc háúp dáùn “thu huït” väún âáöu tæ vaìo doanh nghiãûp. Tuy nhiãn âãø âaïnh giaï cháút læåüng hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp thç khäng chè tiãu låüi nhuáûn tuyãût âäúi maì coìn phaíi duìng chè tiãu låüi nhuáûn tæång âäúi (chè tiãu tè suáút låüi nhuáûn). Täøng säú låüi nhuáûn (LN træåïc thuãú) Tè suáút låüi nhuáûn väún = X 100 Täøng säú väún sæí dung bçnh quán (VCÂ + VLÂ) Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -59-
 11. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. Tè suáút låüi nhuáûn Täøng säú låüi nhuáûn (LN træåïc thuãú) = X 100 giaï thaình Täøng giaï thaình toaìn bäü SP Tè suáút låüi nhuáûn Täøng säú LN tiãu thuû trong kyì = X 100 Doanh thu Täøng doanh thu tiãu thuû Chæång VII KÃÚ HOAÛCH HOAÏ TAÌI CHÊNH TRONG DOANH NGHIÃÛP I.KÃÚ HOAÛCH TAÌI CHÊNH VAÌ KÃÚ HOAÛCH HOAÏ TAÌI CHÊNH - Kãú hoaûch taìi chênh cuía doanh nghiãûp laì mäüt bäü pháûn cáúu thaình quan troüng cuía kãú hoaûch saín xuáút - ké thuáût - taìi chênh bao gäöm viãûc täø chæïc nguäön väún, täø chæïc sæí duûng caïc nguäön taìi chênh nhàòm âaût âæåüc hiãûu quaí cao thãø hiãûn åí chäù baío toaìn vaì phaït triãøn väún saín xuáút, luán chuyãøn väïn nhanh, taûo láûp va sæí duûng Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -60-
 12. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. caïc nguäön caïc nguäön taìi chênh linh hoaût trong âiãöu kiãûn nãön kinh tãú thë træåìng coï sæû âiãöu tiãút cuía nhaì næåïc. - Kãú hoaûch hoaï taìi chênh åí doanh nghiãûp laì mäüt quaï trçnh nhiãöu kháu:phán têch tênh toaïn, lãn kãú hoaûch vaì âiãöu haình kãú hoaûch. Noïi caïch khaïc : Kãú hoaûch hoaï taìi chênh laì quaï trçnh chuáøn bë nhæîng láûp luáûn bàòng säú liãûu coï càn cæï vaì âæa ra caïc biãûn phaïp thæûc hiãûn caïc quyãút âënh taìi chênh âaî âãö ra. II.PHÁN TÊCH TAÌI CHÊNH- GIAI ÂOAÛN ÂÁÖU CUÍA KÃÚ HOAÛCH HOAÏ TAÌI CHÊNH DOANH NGHIÃÛP 1.YÏ nghéa cuía viãûc phán têch nhæîng chè tiãu âàûc træng taìi chênh cuía doanh nghiãûp - Viãûc phán têch caïc chè tiãu âàûc træng taìi chênh cuía doanh nghiãûp seî giuïp cho laînh âaûo vaì bäü pháûn taìi chênh cuía doanh nghiãûp tháúy âæåüc tçnh hçnh taìi chênh hiãûn taûi vaì dæû âoaïn tiãöm nàng taìi chênh trong tæång lai, chuáøn bë càn cæï láûp kãú hoaûch taìi chênh cho thåìi kç tæång lai. - Viãûc phán têch coìn giuïp cho caïc ngán haìng, caïc nhaì âáöu tæ xem xeït tçnh hçnh taìi chênh cuía doanh nghiãûp vaì coï nhæîng quyãút âënh taìi chênh, quyãút âënh taìi tråü vaì âáöu tæ thêch håüp vaìo doanh nghiãûp. 2.Nhæîng chè tiãu âàûc træng vãö taìi chênh cuía doanh nghiãûp a).Nhoïm chè tiãu vãö kãút cáúu taìi chênh - Hãû säú goïp väún laì chè tiãu âàûc træng vãö kãút cáúu taìi chênh cuía doanh nghiãûp, hãû säú naìy biãøu thë sæû goïp väún cuía nhæîng ngæåìi chuí såí hæîu doanh nghiãûp so våïi sæû taìi tråü cuía nhæîng ngæåìi cho vay (ngán haìng, ngæåìi mua traïi phiãúu cuía doanh nghiãûp). - Hãû säú nåü (hãû säú âoìn báøy) - hãû säú naìy âæåüc tênh bàòng caïch chia täøng säú nåü cho täøng säú nguäön väún cuía doanh nghiãûp åí thåìi âiãøm tênh toaïn. - Hãû säú thanh toaïn låüi tæïc vay (laîi vay) : Hãû säú naìy âæåüc xaïc âënh bàòng caïch chia täøng säú låüi nhuáûn træåïc khi näüp thuãú vaì traí laîi vay cho täøng säú laîi vay phaíi traí trong kç. b).Nhoïm caïc chè tiãu âàûc træng vãö hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh, vãö sæí duûng caïc nguäön læûc Caïc chè tiãu thuäüc nhoïm naìy gäöm: - Säú voìng quay haìng täön kho hay säú voìng quay väún váût tæ, haìng hoaï. Chè tiãu naìy âæåüc xaïc âënh bàòng tè lãû giæîa doanh thu tiãu thuû saín pháøm trong kç vaì säú dæ bçnh quán váût tæ, haìng hoaï trong kç. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -61-
 13. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - Kç thu tiãön bçnh quán : Chè tiãu naìy âæûoc duìng âãø âo læåìng khaí nàng thu häöi väún trong thanh toaïn tiãön haìng, cho tháúy khi tiãu thuû saín pháøm thç sau bao láu doanh nghiãûp thu âæåüc tiãön . Caïc khoaín phaíi thu x 360 Kç thu tiãön bçnh quán = Doanh thu thuáön - Säú voìng quay väún læu âäüng - chè tiãu naìy âæåüc tênh bàòng caïch chia doanh thu tiãu thuû saín pháøm trong kç cho säú dæ bçnh quán väún læu âäüng cuía doanh nghiãûp trong kç. - Hiãûu suáút sæí duûng väún cäú âënh - âæåüc tênh bàòng caïch chia doanh thu itãu thuû saín pháøm trong kç cho säú dæ bçnh quán väún cäú âënh cuía doanh nghiãûp. - Hãû säú quay voìng cuía toaìn bäü väún âæåüc xaïc âënh bàòng caïch chia doanh thu tiãu thuû saín pháøm trong kç cho säú dæ bçnh quán cuía täøng caïc laoüi väún cuía doanh nghiãûp. c).Nhoïm chè tiãu vãö khaí nàng thanh toaïn Nhoïm naìy gäöm caïc chè tiãu sau: - Hãû säú khaí nàng thanh toaïn hiãûn thåìi (hiãûn haình) - chè tiãu naìy âæåüc tênh bàòng caïch chia täøng säú taìi saín læu âäüng vaì âáöu tæ ngàõn haûn cho säú nåü ngàõn haûn. - Hãû säú khaí nàng thanh toaïn nhanh : Chè tiãu naìy âæåüc tênh bàòng caïch træì khoaín giaï trë váût tæ haìng hoaï täön kho vaì chi phê saín xuáút dåí dang ra khoíi täøng säú taìi saín læu âäüng räöi chia cho säú nåü ngàõn haûn båíi vç giaï trë váût tæ haìng hoaï täön kho vaì chi phê saín xuáút dåí dang chæa thãø chuyãøn ngay thaình tiãön, cáön coï thåìi gian âãø baïn chuïng vaì coï khaí nàng máút giaï nhiãöu nãn chuïng laì nhæîng khoaín coï khaí nàng thanh toaïn keïm nháút. d).Nhoïm chè tiãu vãö khaí nàng sinh låüi - Doanh låüi saín pháøm tiãu thuû : chè tiãu naìy âæåüc xaïc âënh bàòng caïch chia låüi nhuáûn thuáön cho doanh thu tiãu thuû saín pháøm. - Doanh låüi väún: chè tiãu naìy âæåüc xaïc âënh bàòng caïch chia låüi nhuáûn thuáön cho säú dæ bçnh quán cuía täøng säú väún cuía doanh nghiãûp trong kç. Cuîng tæång tæû nhæ chè tiãu naìy,coï chè tiãu doanh låüi taìi saín: Låüi nhuáûn sau thuãú Doanh låüi taìi saín = Täøng taìi saín Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -62-
 14. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. - doanh låüi väún chuí såí hæîu - chè tiãu naìy âæåüc xaïc âënh bàòng caïch chia doanh låüi toaìn bäü väún cho tè troüng väún âæåüc taìi tråü bàòng nguäön väún chuí såí hæîu. 3.Phán têch caïc chè tiãu âàûc træng vãö taìi chênh cuía doanh nghiãûp Phæång phaïp phán têch âæåüc sæí duûng chuí yãúu laì phæång phaïp so saïnh: - so saïnh kç naìy våïi kç træåïc âãø tháúy roî xu hæåïng thay âäøi vãö taìi chênh, tháúy âæåüc tçnh hçnh taìi chênh âæåüc caíi thiãûn hay xáúu âi âãø coï bãûn phaïp tæång æïng. - So saïnh thæûc tãú kç naìy våïi mæïc trung binh cuía ngaình, nghéa laì so saïnh våïi nhæîng doanh nghiãûp cuìng loaûi âãø tháúy tçnh hçnh taìi chênh cuía doanh nghiãûp âang åí hiãûn traûng täút hån hay xáúu hån. 4.Phæång phaïp phán têch taìi chênh Dupont Theo phæång phaïp Dupont, nghiãn cæïu mäúi quan hãû giæîa caïc chè tiãu :voìng quay taìi saín,doanh låüi tiãu thuû saín pháøm, hãû säú nåü vaì doanh låüi väún chuí såí hæîu.Mäúi quan hãû naìy âæåüc biãøu thë qua phæång trçnh sau: Låüi nhuáûnsau thuãú Låüi nhuáûnsau thuãú Doanhthu thuáön Täøng taìi saín = x x Väún chuí såí hæîu Doanhthu thuáön Täøng taìi saín Väún chuí såí hæîu Tæì cäng thæïc trãn, coï thãø biãøu diãùn hãû thäúng phán têch taìi chênh dupont theo så âäö sau: Låüi nhuáûn sau thuãú DT thuáön DT thuáön x Täøng taìi saín Låüi nhuáûn sau thuãú Täøng taìi saín Täøng taìi saín x Väún chuí såí hæîu Låüi nhuáûn sau thuãú Väún chuí såí hæîu Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -63-
 15. Tµi chÝnh trong doanh nghiÖp x©y dùng. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO 1- Taìi chênh doanh nghiãûp - træåìng ÂHXD - Chuí biãn: PGS-TS Nguyãùn Âàng Haûc - Nhaì xuáút baín xáy dæûng Haì Näüi - 2001. 2- Quaín Trë taìi chênh - Nguyãùn Haíi Saín - NXB Thäúng Kã. 3- Quaín Trë taìi chênh - Âaûi hoüc Âaì nàông - 2004. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Thñy. -64-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản