giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
34
download

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân hệ thiết kế tối ưu 31.. Đại cương Các thông số lựa chọn : Vật liệu thép; dạng rãnh : JV; JT; . . . 20 thông số : tự do lựa chọn . VD : Nếu mỗi thông số nhận 2 mức giá trị thì số ph-ơng án tính toán : N = 220 Hiện nay với yêu cầu càng cao số ph-ơng án càng lớn Máy tính + ph-ơng pháp tối -u hoá Những khái niệm cơ bản và định nghĩa cơ bản 1. Tiêu chuẩn thiết kế tối ưu : - Tuỳ theo tính chất và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 3

  1. CH¦¥NG III : Ph©n hÖ thiÕt kÕ tèi -u 3.1. §¹i c-¬ng C¸c th«ng sè lùa chän : VËt liÖu thÐp; d¹ng r·nh : JV; JT; . . .  20 th«ng sè : tù do lùa chän . VD : NÕu mçi th«ng sè nhËn 2 møc gi¸ trÞ th× sè ph-¬ng ¸n tÝnh to¸n : N = 220 HiÖn nay víi yªu cÇu cµng cao sè ph-¬ng ¸n cµng lín M¸y tÝnh + ph-¬ng ph¸p tèi -u ho¸ 3.2. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vµ ®Þnh nghÜa c¬ b¶n 1. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ tèi -u : - Tuú theo tÝnh chÊt vµ môc ®Ých sö dông cña ®èi t-îng thiÕt kÕ ®Ó lùa chän tiªu chuÈn thiÕt kÕ tèi -u - Tiªu chuÈn tèi -u lµ 1 tËp tÝnh chÊt mµ trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cÇn ph¶i c¶i thiÖn nã t«t nhÊt . §CK§B th«ng dông : Tæng chi phÝ = CTK + CSX + CVH  , cos  baoduong    15  18nam  2. C¸c r»ng buéc : - C¶i thiÖn tiªu chuÈn thiÕt kÕ tèi -u ®Ó tèt nhÊt ( min/max ) nhiÖm ®ång thêi tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ kinh tÕ kü thuËt VD : Chi phÝ vËt liÖu lµ min Sd  min NhiÖt ®é trong m¸y t¨ng > nhiÖt ®é cho phÐp Giíi h¹n td0 < tcp §CK§B ? MBA ? BiÕn sè ®éc lËp : TËp hîp c¸c th«ng sè ®Çu vµo x¸c ®Þnh tiªu chuÈn thiÕt kÕ tèi -u ; c¸c rµng buéc . VD : F – tiªu chuÈn thiÕt kÕ tåi -u
  2. F = f ( x1, x2, …) – hµm môc tiªu. Hµm rµng buéc : Ri = f ( x1, x2, …), i = 1, m m – hµm rµng buéc C¸c mèi quan hÖ phi tuyÕn : - Bµi to¸n quy ho¹ch phi tuyÕn 3.3 NhiÖm vô cña bµi to¸n tèi -u ho¸ - T×m gi¸ trÞ cña xi sao cho y ®¹t max hoÆc min x1, x2, …. xn sao cho F ( x1, x2, … , xn )  min ( max ) Vµ tho¶ m·n c¸c r»ng buéc Rj 0 ; j = 1, m Trong kh«ng gian n chiÒu : Xr = ( xr1, x2r, … , xrn ) F ( xr ) ; Rj ( xr )  xi  0   i  1, n  Trong kh«ng gian n chiÒu hµm f (x) lµ mét gi¸ trÞ v« h-íng; do ®ã ta kh«ng thÓ x©y dùng ®-êng møc trong kh«ng gian ®ã X©y dùng ®-êng møc c¸c hµm Rj(x) j  1, m Vd : F = f ( x1, x2 . . . )  min x1  0; x2  0 R1 ( x1, x2 ) < 0 R2 ( x1,< x2 ) < 0 R3 ( x1, x2 ) < 0 G – MiÒn giíi h¹n tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn :
  3. xr  G x r  G ( x1 , x2 ) x r  G ( R1 , R2 , R3 ) R1  R2  R3  0  sau ®ã x©y dùng c¸c ®-êng møc F trong G xr = min F ( xr )  diaphuong ( Fmin – Fmax ) cùc trÞ  toancuc Chän s¬ bé kÝch th-íc chñ yÕu :  .d12 Chän   l C(  ) - gi¸ thµnh vËt liÖu t¸c dông : 1. §Æt bµi to¸n . 2. ThuËt to¸n . 3. LËp tr×nh . 1. §Æt bµi to¸n : - TÝnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n - T¨ng dÇn gi¸ trÞ cña - Ctd’ = f ( ) cã min kh«ng ? TÝnh c¸c th«ng sè ®Çu vµo  j   j  0.2 j  i 1 Tho¶ m·n Ko 0 , i0 , J CP ,  CP cã Ctd  Ctdi Ctdj  f (  j ) ' ' ' Ctdj  Ctdi ' '
  4. Ko cã - Kho¶ng biÕn thiªn cña bs®l :  min     max MBA dÇu ( 1;2 ) ( 3,6 ) Q0 = f ( B, q,GFe ) 1. Hµm môc tiªu Ctd  min 2. C¸c biÕn sè ®éc lËp : 3. C¸c rµng buéc 4. Kho¶ng biÕn thiªn cña biÕn sè ®éc lËp 5. C¸c sè liÖu cho tr-íc . 2. ThuËt to¸n : - Cho  biÕn thiªn trong miÒn giíi h¹n míi : + So s¸nh gi÷a c¸c ph-¬ng ¸n  Chän Ctd min + KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc - NÕu c¸c ®iÒu kiÖn tho¶ m·n :
  5. j  i 1 Ctdj  f (  j ) Ctd  Ctdj Ctdj  Ctdi Ctd  Ctdi 3. 4. Hµm môc tiªu - Khi tÝnh chÊt vµ môc ®Ých sö dông cña ®èi t-¬ng thiÕt kÕ phô thuéc vµo 1 tiªu chuÈn  ®¬n môc tiªu - Khi cã tËp hîp c¸c tiªu chuÈn  bµi to¸n ®a môc tiªu Gi¶i bµi to¸n : a ) Trong c¸c tiªu chuÈn : chän 1 hµm sè lµ hµm môc tiªu vµ nh÷ng c¸i kh¸c lµ hµm phô thuéc . b ) Ph©n lo¹i c¸c hµm sè thµnh c¸c hµm tiªu chuÈn vµ c¸ hµm rµng buéc. F = f (1 ( x),...., n ( x))  min(max) c ) Sö dông tÝnh chÊt céng tÝnh cña hµm môc tiªu : 1 ( x),....,  n ( x) - hµm tiªu chuÈn p F ( x)   Ci .i ( x) i 1 Ci – hÖ sè gi¸ trÞ cña c¸c hµm tiªu chuÈn nã ®-îc ®¸nh gi¸ bëi c¸c chuyªn gia VD : SX qu¹t C¸c trÞ sè Ci 1. Chi phÝ s¶n xuÊt 0.35 2. HiÖu suÊt 0.2 3. cos 0.2 4. Rung,ån 0.1 5. mk® 0.15  =1.0
  6. d ) S¾p xÕp c¸c hµm tiªu chuÈn theo thø tù -u tiªn : 1 ( x), 2 ( x),....,  p ( x) - c¸c hµm tiªu chuÈn 1 ( x) quan träng h¬n  2 ( x)  2 ( x) quan träng h¬n 3 ( x) ……………………………..  p 1 ( x) quan träng h¬n  p ( x) B-íc 1 : t×m 1* ( x)  min 1 ( x)  xi  0   ; i  1, n; j  1, m (®iÒu kiÖn (1) vµ (2)) R j  0  1 ( x)  1  1* 1 - dung sai theo tiªu chuÈn 1 B-íc 2 :  2 ( x)  min 2 ( x) * Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (1) vµ (2) vµ 1 ( x)  1  1* ;  2 dung sai theo  2 ( x)  2 ( x)   2   2 . * B-íc p-1 :  * 1 ( x)  min  p 1 ( x) p Tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn (1) vµ (2) vµ  j ( x)  *j   * ; j  1, p  2 j Dung sai  p1 cña  p 1 :  p 1   * 1   p 1 p B-íc p :  * ( x)  min  p ( x) p Víi ®iÒu kiÖn (1) (2) vµ : i ( x)  i*  i ; i  1, p  1 §iÓm tèi -u : ®iÓm cã x cã  * p f1 f2 G
  7. Víi ®éng c¬ K§B :  , cos  , mmax , mkd , ikd (mkd min ) M Mco Mkdmin Mkd s

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản