giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
67
lượt xem
19
download

giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

vòng dây / bối phụ thuộc vào cách đấu dây hay số mạch nhánh song song a có giá trị bao nhiêu? và đảm bảo điều kiện I*W = const Ch-ơng I : Công nghệ chế tạo mạch từ 1.Công nghệ là gì ? Công nghệ là cách thức làm ra sản phẩm 2. Thế nào là công nghệ tốt ? Công nghệ tot là một quy trình các b-ớc sản xuất đạt đ-ợc các yêu cầu :đòi hỏi với sản phẩm làm ra: phù hợp với năng lực sản xuất của đơn vị đó, sao cho giá thành sản xuất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình thiết kế động cơ không đồng bộ , chương 9

  1. Ch-¬ng 9: ChÕ t¹o d©y quÊn. Z = 24. 2p = 4 m=3 b-íc ®ñ y = 6, a = 1,2 S = 2*π*0,752 S = π*1,12 §ång khu©n tËp trung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X A A X §ång khu©n ph©n t¸n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A A X X A A X X Chó ý: sã vßng d©y / bèi phô thuéc vµo c¸ch ®Êu d©y hay sè m¹ch nh¸nh song song a cã gi¸ trÞ bao nhiªu? vµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn I*W = const Ch-¬ng I : C«ng nghÖ chÕ t¹o m¹ch tõ 1.C«ng nghÖ lµ g× ? C«ng nghÖ lµ c¸ch thøc lµm ra s¶n phÈm
  2. 2. ThÕ nµo lµ c«ng nghÖ tèt ? C«ng nghÖ tot lµ mét quy tr×nh c¸c b-íc s¶n xuÊt ®¹t ®-îc c¸c yªu cÇu :®ßi hái víi s¶n phÈm lµm ra: phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ ®ã, sao cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt nhá nhÊt. 3. X¸c ®Þnh ®-êng trung tÝnh h×nh häc ntn ? ( ®äc l¹i §æi chiÒu cña M§ 1 chiÒu ) - Víi gia c«ng cùc tõ ta gia c«ng 10 mÆt (h×nh vÏ) : ®Çu tiªn gia c«ng mÆt ®¸y ®Ó lµm mÆt chuÈn gia c«ng c¸c mÆt cßn l¹i - Lµm thµnh cong gi¶m tõ th«ng t¶n ch¹y tõ cùc tõ nµy ®Õn cùc tõ kh¸c; n©ng cao hiÖu suÊt cña m¸y X¸c ®Þnh ®-êng trung tÝnh h×nh häc nh- thÕ nµo ? A 100mm ®-îc sai lªch 0.1 mm 4. T¹i sao cÇn cã l¸ t«n ®Çu ? // A 0.1 Hµn hai l¸ t«n stato l¹i víi nhau ( b»ng c¸ch hµnh ®iÓm)  l¸ t«n ®Çu !( víi m¸y c«ng suÊt nhá ) T¸c dông : ®Ó khèng chÕ chiÒu dµi m¸y ®iÖn, c¸c l¸ t«n kh«ng bÞ bung ra 5. B¶n vÏ c«ng nghÖ : t¹i sao cÇn ? Bao gåm c¸c yÕu tè g× ? §Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ theo nh- b¶n  vÏ thiÕt kÕ thïi tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ c¨n cø ®ã c¸c kü s- x©y dùng b¶n vÏ c«ng nghÖ Bao gåm : - B¶n vÏ khu«n m©u - B¶n vÏ ®å g¸  g¸ bung ? - B¶n vÏ cho c¸c b-íc gia c«ng G¸ bung ? 6. Quy tr×nh chÕ t¹o lâi thÐp ( ghÐp c¸c chi tiÕt thµnh lâi thÐp stato cña ®éng c¬ K§B ) * ChuÈn bÞ : nguyªn vËt liÖu : - C¸c chi tiÕt ®· kiÓm tra chÊt l-îng : l¸ t«n, l¸ t«n ®Çu, l¸ t«n th«ng giã, vµnh Ðp, … - C¸c dông cô : b¶o hé lao ®éng, bóa, bóa cao su … - C¸c thiÕt bÞ : c©n, m¸y Ðp, ®å g¸ xÕp, Ðp… * C¸c b-íc tiÕn hµnh : 1. lÊy bé l¸ t«n ®· c©n ®ñ khèi l-îng vµ c¸c chi tiÕt liªn quan 2. §Æt g¸ vµo vÞ trÝ lµm viÖc 3. XÕp lÇn l-ît theo thø tù : vµnh Ðp  l¸ t«n ®Çu  l¸ t«n stato  l¸ t«n th«ng giã  l¸ t«n stato  …  l¸ t«n ®Çu  vµnh Ðp
  3. 4. §Æt l¾p g¸ lªn, chuyÓn c¶ khèi lªn m¸y Ðp thñy lùc … 5. Ðp cho ®Õn khi mÆt trªn n¾p g¸ n»m d-íi ®¸y r·nh chèt c«n 6. §ãng chèt c«n vµo, bá lùc Ðp . Sau ®ã chuyÓn c¶ khèi xuèng bÖ 7. §Æt n»m ngang, ®ãng c¸c ke Ðp g«ng vµo 8. §ãng th¸o chèt c«n, n¾p g¸, l¹i chuyÓn lªn m¸y Ðp ®Ó Ðp th©n m¸y ra khái lâi thÐp g¸( th©n g¸ ) 9. TiÖn l¹i ®-êng kÝnh ngoµi ( nÕu cÇn ) Víi c¸c m¸y c«ng suÊt lín, l¸ t«n stato ®-îc chia nhá thµnh c¸c l¸ t«n sesment C¸c l¸ t«n ®-îc xÕp trùc tiÕp vµo th©n (vá m¸y) sau khi d· gia c«ng tinh ®-êng kÝnh lâi thÐp Kü thuËt chiÕu s¸ng Bµi 1 :Cho ®Ìn sîi ®èt: X 220v/ 300w; h = 3.5m 1. TÝnh ®é räi Es §Ìn 220v/300v cã quang th«ng  =5000lm C-êng ®é ¸nh s¸ng theo mäi ph-¬ng lµ :  5000 I   397.89 4 4  Icos Icos3 Es    S d s2 hs2 (h  0.85) 3.5  0.85 cos    0.87 (h  0.85)2  1.52 (3.5  0.85)2  1.52 397.89  (0.87)3 Es   37.31lux (3.5  0.85) 2 2.TÝnh ®é chãi Ls biÕt s  0.8 Theo ®Þnh luËt Lambert: Es   Ls Es 0.8  37.31  Ls    9.5(cd / m 2 )  
  4. 3. TÝnh E20 nÕu mÆt bµn nghiªng   200 Khi ®ã : cos  0.87    29.540   200   '      29.54  20  49.540 I  cos ' E 20  d2 d  (h  0.85)2  1.52  3.045m 397.89.cos 49.540 E 20   27.85ln y (3.045) 2 4. §é chãi khi nh×n ®Ìn ; biÕtd§=6cm d2 Coi bãng ®Ìn lµ trßn ta cã : SBK= 4  (6 10 ) 2 2  Sbk   2.83  103 (m 2 ) 4 I 397.89 L   140.6  103 (cd / m 2 ) Sbk 2.83  103 5. TÝnh ®é chãi khi nh×n vµo ®iÓm C trªn t-êng biÕt : c  0.6 Ta tÝnh ®é räi t¹i C : Ic  cos c Ec  d c2 dc  (h  0.85)2  1.72  (3.5  0.85  0.6) 2  1.72  2.66m hc 1.7 m cos c    0.638 dc 2.66 398(0.54)3  Ec  35.82lux (1.7) 2 Theo ®Þnh luËt lambert: Ec 0.6  35.82 E   L  Lc    6.84(cd / m)   Bµi 2 : X¸c ®Þnh cÊp cña bé ®Ìn Ta cÇn tÝnh c¸c quang th«ng riªng phÇn t-¬ng ®èi fÝ sau ®ã c¨n cø vµo b¶ng 7.2 ®Ó tra cÊp cña bé ®Ìn Bµi tËp : X¸c ®Þnh cÊp cña bé ®Ìn : F1 F2 F3 F4 F5 420 310 120 36 50 1. HiÖu suÊt cña bé ®Ìn :  %   d %  i % 420  310  120  36 50 (  )100  936 1000 1000   d  88.6%
  5. i  5% Tinh c¸c quang th«ng riªng phÇn t-¬ng øng F1 420 F1"    474  cÊp E,D  d o,886 F2 310 F 2"    349,89  350  d o,886 120 f 3"   135, 44 o,886 f 1" f 2"  824  cÊpA  F F1" F 2" F 3"  959,5  cÊp A  F +cÊp I Ta chän bé ®Ìn thuéc cÊp E 3,TK chiÕu s¸ng néi thÊt : tkcs cho phßng ¨n cã kÝch th-íc a.b.h=20.15.4,5m chän bé ph¶n x¹ lµ:f=551 t/c c«ng viÖc yªu cÇu E y/c=250lu x a,tÝnh quang th«ng  ttcÇn cÊp cho phßngvµ sè bé ®Ìn .nÒu dïng bé (0,54D+0,16T) ®Ìn kÐpvµ bãng ®Ìn cã  d =3300lm b,T×m sè bé ®Ìn tèi thiÓu N min ®Ó ®¶m b¶o chiÕu s¸ng ®ång ®Òu cho phßng.vµ l-íi ph©n bè (m,n,p,q) R»ng buéc liªn quan ®Õn t-g quan t-¬ng quan vÒ ®é räi gi÷a t-êng vµ mf h÷u Ých(mf lµm viÖc) 1 1 m(n)  p(q)  m(n) 3 2 a.b Khi sè ®Þa ®iÓm :k= h( a  b ) Nãi lªn kÝch th-íc h×nh häc vµ chתu cao cña cét _HÖ sè sö dông : Ksd=  d  Ud   i  Ui *ChØ sè ®Þa ®iÓm h=H-0,85=4,5-0,85=3,65m _Ta thiÕt kÕ ®Ìn treo s¸t trÇn j =0
  6. _V¬i f=551;ta theo b¶ng trang 101 §Ìn cÊp D: Ud = (0,88  0,84)  ud  0, 84  (2,5  2.0) (2, 35  2, 0)  0, 868 +§Ìn cÊp I: k 2,0 2,35 2,5 Ui 0,38 0,349 0,4 (0,40,38) Ui  0,83 (2,352,0)  0,394 (2,52,0)  hÖ sè sö dông : Ksd =  d  Ud   i  Ui  0,54  0,868  0,16  0,394  0,53 k 2,0 2,35 2,5 Ui 0,84 0,868 0,88 1 _Chän   HÖ sè bï quang th«ng chän   1, 4 v VËy :quang th«ng cÇn cÊp cho phßng : ab  Ey / cs  tt  ksd 20  15  250  1, 4   tt   198113lm 0,53 *sè bé ®Ìn cÇn dïng cho phßng :
  7.  tt N  n d N=2Lµ Sè bãng dÒn tronng 1 bé ®Ìn. 198113 N   3 0 (bé) 2  3300 *T×m sè bé ®Ìn tèi thiÓu Nmin ®Î ®¶m b¶o chiÕu s¸ng ®ång ®Òu cho c¶ phßng : Víi ®Ìn (0,54D +0,16T) n ( ) max  1,5 h h=3,65 (m)  Nmax=1,5* 3,65=5,475 (m) *theo chiÒu réng (b=15m) 1 1 m(n)  p(q)  m(n) 3 2 Chän q=0,5m 15 15  sè kho¶ng x =sè ®Ìn : x  4 n max 5,475 20  n   5  5, 4 7 5 m  ®¹t -->x=4 4 Vëy sè bé ®Ìn tèi thiÓu :Nmin =3*4=12 bé
  8. ffe(d*) min Srmin  Sr  Sr max Dmin  D  Dmax Fs (hrs )  min * Sr = min 1.FR (h )  min * rR 2.F ( D)  min 3.Ps ( Srs )  min PR ( SrR )  min Sr min  Sr  Sr max  D  * hrR , S Trong c¸c yªu cÇu hiÖn nay, -u tiªn hiÖu suÊt (  max) * Do ®ã 3 yÕu tè S r* ; D* vµ hrR , S ta -u tiªn Sr* P ( S r* )  min D S * r  hrs;hrR

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản