Giáo trình thiết kế thời trang phần 1

Chia sẻ: miyxaohaisan

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. Những từ như "hợp thời trang" hay "không hợp thời trang" là từ dùng để diễn tả một ai đó hợp hay không hợp với trào lưu biểu hiện thịnh hành.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình thiết kế thời trang phần 1

T8. lRAN THUY BiNH (Cbtl bien)
-
-
-,(

NGUYEN TIEN DUNG· NGUYEN THI H~NH • Tb8. NGUYEN TROy NGOC
GIAo TRiNH
,( ,( , ,\ I


THIET KE QUAN AO
(SACH DUNG CHO cAc TRUONG vAo T,6,O H~ TRUNG HQC CHUYEN NGHI~P)
NHA XUAT BAN G1Ao D \)C
,
,
Anh bla 1 :
SlIU t~p Thoi trang ngh¢ thu~t "ROng thieng"
81> r ae gia : Dinh Anh Quan
Tae gia : Hutmg" Giang
s lIU t~p
B9 Thai trang tIng dy.ng


6C9,3
89m - as , Ma s 6: 6 GllSMS - DAI
GD - as
LUi giOi Ihl#u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

N am 2 002, V!, GiGO df!,c C huyen n ghi¢p - B¢ Gicio d!,c va Dao t(Jo dfi phOl
ht:Jp udi N hd x wft b an G iao df!,c x urft b un 2 1 g iao t rinh phl}-c vI!- cho d ao tt;Io h ¢
T HeN. Gric gicio t rinh t ren d a dl1r;Jc n hieu trrtimg sit' d/..lng va h oan n ghenh. De'
tii/p tl}-c b6 s ung n gu6n girio t rinh d ang con thieu, VI!- Giao dl;lc C huyen n ghi¢p
phDl h qp c ung N hii x uat b an Gicio dl}c tiep l ife b ien so~n m ¢t s(fgicio t rinh, s ach
t ham k hdo p hlfc vI!- cho d ao tflo d eac n gdnh " D i¢n - Diijn f ii, T in hQc, K hai theic
Cd k hi, C ong n ghi¢p D¢t M ay - ThiJi t rang. N hung giao t rinh n ay trude k hi b ien
sot;In, VI!- Giao d!:,c C huyen n ghi¢p dii g ili de' clielng ve l ren 2 0 t rlidng v a to' chuc
h¢i thao, [(iy j k iln d ong gop v i n¢i d ung de' c lidng cac giao t rinh noi tre"!', Tren
Cd Sd n ghien cuu y k ien dong gop e ua e ac truang, nhom tac g in dii dieu c hinh n¢i
d ung cac giao t rinh cho phil hfJp vm yeu cdu thljC t iin han.
Viii k inh nghi¢m giang d{ty, kie'n thuc t ich Luy q ua nhie'u niim, cac tac gid
d(i c it ga.ng de' n hling nf)i d ung dutjc t rinh bay La. n hiing kie'n thac cd b an nh(i't
n hung van c(lp nhf).t dllr;lc v6'i n hiing lien beJ c ua k hoa h qc k y thuf).t, vm thljc til
s an xudt. N¢i d ung cua giao t rinh con t {fO sl! lien thOng t il Dr;zy n ghi len THCN.
Cdc giao t rinh dlltjc bien sor;zn theo hllang md, kien thuc reJng va. co·g&.ng c hi
r a t inh u ng dl.}ng c ua n9i d ung dlltjc t rinh ba.y~ Tr~n cd Sd do tr;zo d iiu ki¢n de'
cac trlldng sit dl.}ng m ¢t cach p hu hrJp vm die'u ki~n Cd Sd v~t c hdt phl.}c vI.} thl/c
hiinh, thljc tf).p vd di;ic die'm cua cric n ganh, chuyen nga.nh dao t(;w.
De'vi¢c do'i m m p hlldng p hap dr;zy va hqc theo c hi d(;l0 c ua B ¢ Girio dlfc va
Dao t{to nh&m n ang cao cheit tllt;Jng dr;zy va hqc, cac trlldng cdn trang bj d u srich
cho thl1 vien va tr;zo die'u ki¢n de'giao vien vd h9c s inh co du sach theo n ganh dao
t{to. N hiing giao trinh nay cung ta tai li¢u t ham khdo tot cho hqc s inh dii tOt
nghi¢p can dao t9-0 lq.i, n hdn v ien k y thu(J.t d ang trljc tiilp san xufit.
Cac giao t rinh dii XUfi't b an k Mng the' trrinh khOi n hiing s ai sot. R at m ong
cac thay, cO giao, b{tn dqc gop j d e'ian x udt b an s au dutjc tot hdn. Mqi gop j x in
g m v~ : Cong t y Co'phrS.n sach Dq.i hqc - Dr;zy nghe~ 2 5 H dn T huyen - Ha Nf)i.

VI,! G lAD DUC CHUYEN N GHIEP - NXB G lAD DI,!C3
T rang phl,lc l a m ¢! t rong n hflng n hu cdu thief yeu cua can nguiJi. T rang
ph/!-c g iup cho can n gudi hoa hC;p vr'ti m oi trUdng tlj n hien. T rang phl,lc to d ilm
cho nguiJi m~c, l am dl!P t hem cUQc s{/ng. Vi t hit n ganh cong nghi¢p ThiJi t rang -
nganh s an x wft r a n hiing s an phtim m ¢c va lam d(!p cho can nguiJi - dang n gay
m ¢t phcit trie"'n.
a Vi~t N am, n ganh cung nghi¢p D¢t - May - ThiJi t rang t hu h ut n gay c ang
nhMu lao d¢ng. N hu cau h9c n gM m ay va thif;'! k e thiJi t rang de' t ham g ia vao
n ganh cong nghiqp Thdi t rang d ang cuon. hUt n hieu b fm tn!' B(3 g iao t rinh
n ay duqc bien sO(Jn n ham d ap u ng n hu cdu h9c t{j.p, n ghien eU'u va g idng
dt;Iy cac m an hC}c c hinh d a c huyen n ganh M ay - Thdi trang.
Bi; giao t rinh duC;c bien so~zn thea c hudng t rinh dao tfLO h e T HCN e ua
Bo Giao d/!-c va Dao tfIo. B ¢ srich g 6m bon cu{/n :
1. "Cicio t rinh My t hudt t rang p huc" cua TS. T ran T huy B inh dudc c(fu
tq.o t il h at m ang kie'n t huc: P han A "Ljch"sit ThiJi trang", g iJi t hi¢u k hai q~at v~
t h6i quen, th? hifiu t ham my, t ¢p q win m¢ic t rang q ua k hu cua cac d an t(3c t ren
t he'giJi va d a n gudi Vi¢t N am. VJi thdi luc;ng k hodng 3 0 tiet, giao t rinh e ung
cap khrJng c hi n hitng n¢i d ung Cd ban, co d9n.g nhCit v i l jch sit t rang ph{lc m a cd
nhi1ng kien t huc v~ thiJi t rang va mot. T rong k huan khO' cua thdi iuc;ng 45 t ilt,
p han B dUdc t rinh bay t hanh 3 chudng. C hudng t hu n hat b an vd m au sac.
C huang t hu h ai neu cac y lu to' k hac d a m y t hu¢t t rang p h uc. Ch Udng t hit ba
n ghien cU'u bO' C{lC va cac t hu p hap r ay d llng b i/ clfc d ing h i¢u qua tha'm m y do
cac bif c{lc d em lq.i.
2. "Cicio t rinh V gt li~u m ay" do T hS. Le T hi M ai Hoa bien sot;In, vdi k hung
thiJi luc;ng (j"n d jnh cho m on hQc n ay la 60 tiel, c hia t hanh h ai p han. N ¢i d ung
p hlin m ¢t t rinh bUy v~ n guyen li¢u may, i f g iui d?nh nghla, k du det cung l inh
cheft s u d/!-ng cua cac lot;Ii vai d¢t k im va d¢t thai. NQi d ung p han h ai g iJi thi¢u,
p han lot;Ii, finh cMit, cach nh{j.n b ilt va phCJm vi s u d/!-ng cac lOfIi ph/!- Ueu m ay
n hll chi, v(lt U¢u dl/ng, v¢t lieu cai ...
3. "Cicio t rinh T hiet h e' q uan cio" eua nh6m. tac g ia N guyln T ien Dung,
N guyin T hj Hr;tnh va T hS. N guyen T huy NgQe d uqc bien so~n eho thdi tilling
120 tiel, cung e hia t hanh h ai p han : P han A dc' cq.p de'n cac n(Ji d ung g am
n hung kien t hue cd Sd n hu p hudng p hap [([y so'do cd the: dij.c d ilm ki'!t eau cac
c hung lot;Ii q udn cio va h ¢ thOng cd s6: .. P han B h uJng d an caeh t rinh b ay bcin vc
thie't ke' ky thu~t va t rang bf cho h9c sinh cae k iln t huc va p hlidng p hap t hilt he'
cac k ilu q ulin ao thOng d{lng.
4. " Ciao t rinh C~g ngh~ m ay" cua cac tac gia N guyin Tie'n Dung,
N guyJn Th,i H(;mh, ThS. L e Th,i Mai Hoa, N guyln T hu Huyfin bien wt;In ia giao
t rinh cho m on h9C e ung ten oJi thiJi lur;mg 90 tie't. P hall A go'm 5 chlidng, d e c(zp
de'n k y t hu¢t c(J biin eua n gM m ay n hli ky t hu¢t k htiu tay, k y t hu¢t m ay m ay


4
c ung cac thief: bi, dr,mg Clf SU d lfng trong nghri. Cach t inh d inh m uc viii cho cac
loq.i qut'ln rio. P han B h lidng d an q uy trinh, ky thu~t m ay cac kie'u q uan rio
t hang dlfng.
N ¢i d ung ella tllng cuon sach ua cd b(i sach co t inh tho'ng nhfit cao " T rinh
bUy ng&n g9n, co d 9ng nh1ing sue tich, d~ s it d!ptg. Bi) sach ia cd Sd de' eac giao
vien co the' bien s oan bUt g iiing cho phU htJp vai dot ttltJng h9C. T rong q ua t rinh
s u d!;lng, cac giao vien co t kif diriu c hinh s o'tief cua tling ch1iang sao cho p hil
hCJp vui thdi g ian cho p hep c ua tiIng tni(jng'. B9 sach g iup cho hpc s inh d e thea
dot bai g idng c ua cac giao vil!n, n dm b dt I f t huyct cric m on h9C. T rong b9 giao
t rinh n ay, c hung toi k h6ng de' r a n(ii d ung thl./C h anh vi t rang t hief b? phl}c V I}
thr.je h anh cua cac trliiJng k h6ng do'ng nhtit. T uy n hien n(ii d ung c ua cac c wfn
s ach ciing la stlan c hinh de" g iao vien thea do m a to" c huc cac tief h9C thr.jc
h anh. S ach c ung fa cd Sd de' cac giao vien co the' phrit trili'n, m d r 9ng bai giring
mtu thiJi g ian cho p hep,
T ¢p the" cac tac gia t ham g ia b ien soq.n b9 sach n ay la cac giao Vlen g idng
dr;Iy i au n am, g iau k inh n ghifm tUa cac trtlang Dr;Iy nghe', Cao d dng va Dr;Ii
h9C. T rong s o'do co n hfrng tac g id dii va d ang t ham g ia q udn I i m ay v a q uan
i i d ao t(JO ; nhilfu tac g id co be' d ay k inh nghi~m vief: s ach giao k hoa va t hdm
d tnh s ach giao k haa c ua Bi) Girio dl}c va Dao t(la. N hling k inh n ghifm g iang
dr;Iy va viet sach n hiiu n iim duVc cac tac g id d uc kef: ua d ua vao n9i d ung sach,
l am cho cae cuon sach t hem p han chua'n xac va h ap d 6n.
B9 giao t rinh d1itJc bien soq.n cho dOL t1ir/ng ia h9C s inh T HCN, T uy n hien
b9 sach cung la tai liqu t ham khiio tOt, b o'ich cho s inh uien Cao d dng va D(li
h9C thu()c c huyen n ganh cong n ghf m ay va thief h e'thai t rang c ung n hli cac
n hd t hiet ke'thiJi t rang, cac ky t hu¢t vien, cac n ha to' chuc, q udn l j m ay thili
t rang d ang h im vi¢c d cae Cd s d k inh te; s an xufit, k inh d oanh h ang m ay mr;ic
v a thiJi t rang va br;In dQc y eu t hich nghri m ay.
M ¢c du dii co' g6.ng k hi b ien soq.n n htlng c hac chdn k h6ng t ranh k hat
k hie'm khuye't, Reit m ong nhtj,n dtltJc nhrlng j k iln d ong gop d a ngU:iJi sU' dl,lng
de'liin tai b an s au dtlr/c h oan c hinh h dn. M9i d ong gop x in dU:r/c g ui ve' C ong
ty C dphtin Srich Dq.i h9C - D(ly n ghi - 25 H an T huyen, H a N9i.


TS. TRAN THUY BINH (Chu bien) d mg cac tac gia
5
A =_ ________
P HAN

NHUNG KIIfN THue eo so
. CHUaNG 1
KHAI QUAT CHUNG VE QUAN A o
I - KHAI NI~M V A e H(re NANG eVA QUAN A o
ni~m
1. K hai ve qUaD a o
T rang ph\lc n 6i chung, qucin ao n 6i r ieng Itt m qt t rong nhfrng v~t
dl;lng c an thiet twac t ien l rong c u¢c s ong e ua c on nguoi v a d uqc SIT
dl,lllg rieng d6i vOi m6i ngl1oi.
T rang phl,lc b ao g am: quan, yay, ao, giay, m il, g ang tay, lAt. .. T rong
d6 phan chinh 1ft quan ao ( bao gam: quan, yay, ao va cae san pham
ph6i hqp). QUng co
hqc ella m 6i trui'mg (blJi, xung c~An, ... )
- Chuc nang sinh 11' hqc : QuAn ao t J .,
" '
,..
,'/ ; I :
",
, '
/'
,
,
,,I !
,

,,
, \,
,,
,
,! !.
"",
,
,
\,, \ ,
,
,, ,
,
,
,,
, ,
,,,
, ,
,, ,
,
,~_iJ
\
)

fJ)
a) c)
H inh 2.1 - C(IC d{II1K t il t hl Clla cO t Id n gllai
h) NglliYi g il"
II) NglliJi hlnh thlliJng.. c) NglliJi lliJlI.
17
2- GTTKQA - A
c) Theo m uc dt) heo gay (Chie'll day cua cu the)
Thuemg n guai ta c hia m ue dq b eo, g ay e ua c o th~ nglf
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản