Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Giáo trình thiết kế thời trang phần 1

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

1
1.496
lượt xem
598
download

Giáo trình thiết kế thời trang phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. Những từ như "hợp thời trang" hay "không hợp thời trang" là từ dùng để diễn tả một ai đó hợp hay không hợp với trào lưu biểu hiện thịnh hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thiết kế thời trang phần 1

 1. T8. lRAN THUY BiNH (Cbtl bien) - - -,( NGUYEN TIEN DUNG· NGUYEN THI H~NH • Tb8. NGUYEN TROy NGOC GIAo TRiNH ,( ,( , ,\ I THIET KE QUAN AO (SACH DUNG CHO cAc TRUONG vAo T,6,O H~ TRUNG HQC CHUYEN NGHI~P) NHA XUAT BAN G1Ao D \)C
 2. , , Anh bla 1 : SlIU t~p Thoi trang ngh¢ thu~t "ROng thieng" 81> r ae gia : Dinh Anh Quan Tae gia : Hutmg" Giang s lIU t~p B9 Thai trang tIng dy.ng 6C9,3 89m - as , Ma s 6: 6 GllSMS - DAI GD - as
 3. LUi giOi Ihl#u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ N am 2 002, V!, GiGO df!,c C huyen n ghi¢p - B¢ Gicio d!,c va Dao t(Jo dfi phOl ht:Jp udi N hd x wft b an G iao df!,c x urft b un 2 1 g iao t rinh phl}-c vI!- cho d ao tt;Io h ¢ T HeN. Gric gicio t rinh t ren d a dl1r;Jc n hieu trrtimg sit' d/..lng va h oan n ghenh. De' tii/p tl}-c b6 s ung n gu6n girio t rinh d ang con thieu, VI!- Giao dl;lc C huyen n ghi¢p phDl h qp c ung N hii x uat b an Gicio dl}c tiep l ife b ien so~n m ¢t s(fgicio t rinh, s ach t ham k hdo p hlfc vI!- cho d ao tflo d eac n gdnh " D i¢n - Diijn f ii, T in hQc, K hai theic Cd k hi, C ong n ghi¢p D¢t M ay - ThiJi t rang. N hung giao t rinh n ay trude k hi b ien sot;In, VI!- Giao d!:,c C huyen n ghi¢p dii g ili de' clielng ve l ren 2 0 t rlidng v a to' chuc h¢i thao, [(iy j k iln d ong gop v i n¢i d ung de' c lidng cac giao t rinh noi tre"!', Tren Cd Sd n ghien cuu y k ien dong gop e ua e ac truang, nhom tac g in dii dieu c hinh n¢i d ung cac giao t rinh cho phil hfJp vm yeu cdu thljC t iin han. Viii k inh nghi¢m giang d{ty, kie'n thuc t ich Luy q ua nhie'u niim, cac tac gid d(i c it ga.ng de' n hling nf)i d ung dutjc t rinh bay La. n hiing kie'n thac cd b an nh(i't n hung van c(lp nhf).t dllr;lc v6'i n hiing lien beJ c ua k hoa h qc k y thuf).t, vm thljc til s an xudt. N¢i d ung cua giao t rinh con t {fO sl! lien thOng t il Dr;zy n ghi len THCN. Cdc giao t rinh dlltjc bien sor;zn theo hllang md, kien thuc reJng va. co·g&.ng c hi r a t inh u ng dl.}ng c ua n9i d ung dlltjc t rinh ba.y~ Tr~n cd Sd do tr;zo d iiu ki¢n de' cac trlldng sit dl.}ng m ¢t cach p hu hrJp vm die'u ki~n Cd Sd v~t c hdt phl.}c vI.} thl/c hiinh, thljc tf).p vd di;ic die'm cua cric n ganh, chuyen nga.nh dao t(;w. De'vi¢c do'i m m p hlldng p hap dr;zy va hqc theo c hi d(;l0 c ua B ¢ Girio dlfc va Dao t{to nh&m n ang cao cheit tllt;Jng dr;zy va hqc, cac trlldng cdn trang bj d u srich cho thl1 vien va tr;zo die'u ki¢n de'giao vien vd h9c s inh co du sach theo n ganh dao t{to. N hiing giao trinh nay cung ta tai li¢u t ham khdo tot cho hqc s inh dii tOt nghi¢p can dao t9-0 lq.i, n hdn v ien k y thu(J.t d ang trljc tiilp san xufit. Cac giao t rinh dii XUfi't b an k Mng the' trrinh khOi n hiing s ai sot. R at m ong cac thay, cO giao, b{tn dqc gop j d e'ian x udt b an s au dutjc tot hdn. Mqi gop j x in g m v~ : Cong t y Co'phrS.n sach Dq.i hqc - Dr;zy nghe~ 2 5 H dn T huyen - Ha Nf)i. VI,! G lAD DUC CHUYEN N GHIEP - NXB G lAD DI,!C 3
 4. T rang phl,lc l a m ¢! t rong n hflng n hu cdu thief yeu cua can nguiJi. T rang ph/!-c g iup cho can n gudi hoa hC;p vr'ti m oi trUdng tlj n hien. T rang phl,lc to d ilm cho nguiJi m~c, l am dl!P t hem cUQc s{/ng. Vi t hit n ganh cong nghi¢p ThiJi t rang - nganh s an x wft r a n hiing s an phtim m ¢c va lam d(!p cho can nguiJi - dang n gay m ¢t phcit trie"'n. a Vi~t N am, n ganh cung nghi¢p D¢t - May - ThiJi t rang t hu h ut n gay c ang nhMu lao d¢ng. N hu cau h9c n gM m ay va thif;'! k e thiJi t rang de' t ham g ia vao n ganh cong nghiqp Thdi t rang d ang cuon. hUt n hieu b fm tn!' B(3 g iao t rinh n ay duqc bien sO(Jn n ham d ap u ng n hu cdu h9c t{j.p, n ghien eU'u va g idng dt;Iy cac m an hC}c c hinh d a c huyen n ganh M ay - Thdi trang. Bi; giao t rinh duC;c bien so~zn thea c hudng t rinh dao tfLO h e T HCN e ua Bo Giao d/!-c va Dao tfIo. B ¢ srich g 6m bon cu{/n : 1. "Cicio t rinh My t hudt t rang p huc" cua TS. T ran T huy B inh dudc c(fu tq.o t il h at m ang kie'n t huc: P han A "Ljch"sit ThiJi trang", g iJi t hi¢u k hai q~at v~ t h6i quen, th? hifiu t ham my, t ¢p q win m¢ic t rang q ua k hu cua cac d an t(3c t ren t he'giJi va d a n gudi Vi¢t N am. VJi thdi luc;ng k hodng 3 0 tiet, giao t rinh e ung cap khrJng c hi n hitng n¢i d ung Cd ban, co d9n.g nhCit v i l jch sit t rang ph{lc m a cd nhi1ng kien t huc v~ thiJi t rang va mot. T rong k huan khO' cua thdi iuc;ng 45 t ilt, p han B dUdc t rinh bay t hanh 3 chudng. C hudng t hu n hat b an vd m au sac. C huang t hu h ai neu cac y lu to' k hac d a m y t hu¢t t rang p h uc. Ch Udng t hit ba n ghien cU'u bO' C{lC va cac t hu p hap r ay d llng b i/ clfc d ing h i¢u qua tha'm m y do cac bif c{lc d em lq.i. 2. "Cicio t rinh V gt li~u m ay" do T hS. Le T hi M ai Hoa bien sot;In, vdi k hung thiJi luc;ng (j"n d jnh cho m on hQc n ay la 60 tiel, c hia t hanh h ai p han. N ¢i d ung p hlin m ¢t t rinh bUy v~ n guyen li¢u may, i f g iui d?nh nghla, k du det cung l inh cheft s u d/!-ng cua cac lot;Ii vai d¢t k im va d¢t thai. NQi d ung p han h ai g iJi thi¢u, p han lot;Ii, finh cMit, cach nh{j.n b ilt va phCJm vi s u d/!-ng cac lOfIi ph/!- Ueu m ay n hll chi, v(lt U¢u dl/ng, v¢t lieu cai ... 3. "Cicio t rinh T hiet h e' q uan cio" eua nh6m. tac g ia N guyln T ien Dung, N guyin T hj Hr;tnh va T hS. N guyen T huy NgQe d uqc bien so~n eho thdi tilling 120 tiel, cung e hia t hanh h ai p han : P han A dc' cq.p de'n cac n(Ji d ung g am n hung kien t hue cd Sd n hu p hudng p hap [([y so'do cd the: dij.c d ilm ki'!t eau cac c hung lot;Ii q udn cio va h ¢ thOng cd s6: .. P han B h uJng d an caeh t rinh b ay bcin vc thie't ke' ky thu~t va t rang bf cho h9c sinh cae k iln t huc va p hlidng p hap t hilt he' cac k ilu q ulin ao thOng d{lng. 4. " Ciao t rinh C~g ngh~ m ay" cua cac tac gia N guyin Tie'n Dung, N guyJn Th,i H(;mh, ThS. L e Th,i Mai Hoa, N guyln T hu Huyfin bien wt;In ia giao t rinh cho m on h9C e ung ten oJi thiJi lur;mg 90 tie't. P hall A go'm 5 chlidng, d e c(zp de'n k y t hu¢t c(J biin eua n gM m ay n hli ky t hu¢t k htiu tay, k y t hu¢t m ay m ay 4
 5. c ung cac thief: bi, dr,mg Clf SU d lfng trong nghri. Cach t inh d inh m uc viii cho cac loq.i qut'ln rio. P han B h lidng d an q uy trinh, ky thu~t m ay cac kie'u q uan rio t hang dlfng. N ¢i d ung ella tllng cuon sach ua cd b(i sach co t inh tho'ng nhfit cao " T rinh bUy ng&n g9n, co d 9ng nh1ing sue tich, d~ s it d!ptg. Bi) sach ia cd Sd de' eac giao vien co the' bien s oan bUt g iiing cho phU htJp vai dot ttltJng h9C. T rong q ua t rinh s u d!;lng, cac giao vien co t kif diriu c hinh s o'tief cua tling ch1iang sao cho p hil hCJp vui thdi g ian cho p hep c ua tiIng tni(jng'. B9 sach g iup cho hpc s inh d e thea dot bai g idng c ua cac giao vil!n, n dm b dt I f t huyct cric m on h9C. T rong b9 giao t rinh n ay, c hung toi k h6ng de' r a n(ii d ung thl./C h anh vi t rang t hief b? phl}c V I} thr.je h anh cua cac trliiJng k h6ng do'ng nhtit. T uy n hien n(ii d ung c ua cac c wfn s ach ciing la stlan c hinh de" g iao vien thea do m a to" c huc cac tief h9C thr.jc h anh. S ach c ung fa cd Sd de' cac giao vien co the' phrit trili'n, m d r 9ng bai giring mtu thiJi g ian cho p hep, T ¢p the" cac tac gia t ham g ia b ien soq.n b9 sach n ay la cac giao Vlen g idng dr;Iy i au n am, g iau k inh n ghifm tUa cac trtlang Dr;Iy nghe', Cao d dng va Dr;Ii h9C. T rong s o'do co n hfrng tac g id dii va d ang t ham g ia q udn I i m ay v a q uan i i d ao t(JO ; nhilfu tac g id co be' d ay k inh nghi~m vief: s ach giao k hoa va t hdm d tnh s ach giao k haa c ua Bi) Girio dl}c va Dao t(la. N hling k inh n ghifm g iang dr;Iy va viet sach n hiiu n iim duVc cac tac g id d uc kef: ua d ua vao n9i d ung sach, l am cho cae cuon sach t hem p han chua'n xac va h ap d 6n. B9 giao t rinh d1itJc bien soq.n cho dOL t1ir/ng ia h9C s inh T HCN, T uy n hien b9 sach cung la tai liqu t ham khiio tOt, b o'ich cho s inh uien Cao d dng va D(li h9C thu()c c huyen n ganh cong n ghf m ay va thief h e'thai t rang c ung n hli cac n hd t hiet ke'thiJi t rang, cac ky t hu¢t vien, cac n ha to' chuc, q udn l j m ay thili t rang d ang h im vi¢c d cae Cd s d k inh te; s an xufit, k inh d oanh h ang m ay mr;ic v a thiJi t rang va br;In dQc y eu t hich nghri m ay. M ¢c du dii co' g6.ng k hi b ien soq.n n htlng c hac chdn k h6ng t ranh k hat k hie'm khuye't, Reit m ong nhtj,n dtltJc nhrlng j k iln d ong gop d a ngU:iJi sU' dl,lng de'liin tai b an s au dtlr/c h oan c hinh h dn. M9i d ong gop x in dU:r/c g ui ve' C ong ty C dphtin Srich Dq.i h9C - D(ly n ghi - 25 H an T huyen, H a N9i. TS. TRAN THUY BINH (Chu bien) d mg cac tac gia 5
 6. A =_ ________ P HAN NHUNG KIIfN THue eo so . CHUaNG 1 KHAI QUAT CHUNG VE QUAN A o I - KHAI NI~M V A e H(re NANG eVA QUAN A o ni~m 1. K hai ve qUaD a o T rang ph\lc n 6i chung, qucin ao n 6i r ieng Itt m qt t rong nhfrng v~t dl;lng c an thiet twac t ien l rong c u¢c s ong e ua c on nguoi v a d uqc SIT dl,lllg rieng d6i vOi m6i ngl1oi. T rang phl,lc b ao g am: quan, yay, ao, giay, m il, g ang tay, lAt. .. T rong d6 phan chinh 1ft quan ao ( bao gam: quan, yay, ao va cae san pham ph6i hqp). QU<lll ao dl1qc hi~u 13. m ¢t san pham ho~c m ¢t b¢ sim p ham n ham c he phu v a baa v~ c o t he c on nguoi. the tu Q uan a o hi~n d~i c o n hi6u lo~i v~t li¢u k hac n hau : dU<;Jc m ay viii d¢t t hoi, viti d¢t k im, viii k hong d¢t, d a 16ng t1/ n hien va t~o, ... nhAn Q uan a o Iii k et qua e ua q ua trlnh p Mt tricin e ua xli hQi Ioili nguiri. Q ua t rlnh phat tri~n eua quc'in a o c hi" a nh hl10ng eua SI.! p hil tri~n xli h9i, q ua t rinh lao d(\ng, s,! phat tricin k hoa h ge k y thu~t, viin h oa, ngh~ t huat, k inh te, d ja IY, ... N6 thil hi~n mQt ph~n q uan t r9ng c ae y eu t 6 v~t c hat v a t inh t han e lla mQt n en v an hoa. 2. C huc nang ella q uan ao Trong t at ell. cae g iai dO£,l.ll e ua qua t dnh phat t rien e ua xa h¢i loai nguai, quan ao deu t he hi¢n hai c huc nang c a ban, d6 la: c hue nang sir d\lng v a c huc n ang t h6ng t in - thAm my_ 7
 7. Chile, nang sU dfjng : $: - Chuc nang bao v~ : Quan ao c he cha va bao v~ c o the Con nguOi tranh kh6i nhCi'ng tac d(mg co h~i c ua m 6i truemg: tile d ¢ng clla y€u t6 khf hilu (mua, gio, bue x a nhi¢t, anh sang, ... ), tae d(>ng co hqc ella m 6i trui'mg (blJi, xung c~An, ... ) - Chuc nang sinh 11' hqc : QuAn ao t<;io dicu ki¢n thu~n ti~n va ti¢n n ghi cho cO th~ c an ngubi t rang sinh hO<;it va lao d 9ng ; kh6ng Hlm d in tra cac ho;:tt d 9ng cua cO th~, t<;io dieu ki¢n t6t cho qua trlnh trao d6i chAt tren be m~t d a c ua c o t hl * C huc m1nx thong f;n - thiim m y : - Chuc nang th6ng tin xii hqi: t rang 1ich s u ph<it tri~n, quan ao lu6n lu6n fa m ¢t t rang nhOhg yeu 16 ehfnh th~ hi¢n m 6i quan h¢ eua c an ngubi vai tl! nhien va xa hqi x ung quanh. Q uan a o tra thanh m¢t bq ph~n k h6ng the tach rbi cua van h 6a 10ai n guai. Quan ao the hi¢n trlnh d¢ vAn h 6a kh6ng chi e ua n guai m~c rna con eua c3 d an t(>e, xii h(>i thOi k y do. - OllIe n ang th6ng tin ea nhan: q ua q uan ao n guai ta co th~ biet m¢t each t uang d6i m ¢t s 6 th6ng tin c o bim ve ngubi m~e nhu: sO thfeh, tfnh e ach, nghe nghi¢p, vt t ri X3 h¢i... - Chuc nang tham my: quan ao g op phan nang c ao ve d~p ben ngoai clla con nguOi n ha sl! h!a chqn phu hgp mau sa!=, hlnh dang, cAu t nk va c ae c hi tiet t rang t ri tren q um a o vai c o th~ n guai m~c. V oi mqi c hung Io~i q um a o deu the hi¢n day du ea hai n hom ehue nang c o biin tren, t uy nhien mue d ¢ q uan trqng eua m6i n h6m ehue nang co the Iii k hik nhau. II - PHAN LO~I QUAN A o QUAn a o duqc s u dlJng hi¢n n ay rAt p hong phd va d a d~ng ve chung IO<;li, d 6i tm;mg va dieu ki¢n sir dlJng, ,chue nang va d~e diEm ket cAu. V i yay cae you d u khi thi€t k€ eilng kbae nhau. 8
 8. D~ thu~ lqi c ho qua trlnh san xua't va si'r dl;lng quan ao, nguai ta tie'n d~c hanh phan 10<:J.i quan ao theo m¢t s 6 trung sau : - Theo doi tuqng si'r d~ng : + Theo giui tinh : qWln ao nam, qWln ao nu. + Theo lua tubi : quan ao trt! em (tre s a sinh, milu giao, thieu nhi, thieu nien), quan ao thanh ~icn, quan ao trung nien, quan ao cho nguai gia. - Theo dit:~u ki¢n khi h~u: theo 4 mua: quan ao xu<1n, he, thu, d6ng. - Theo ph<,1m vi Slr dyng: qufin itO sinh hO<,1t, q uan ao th~ thao, quan ao lao dqng (quan ao lam vi¢c, quan ,to bilO hq, quan ao bao v¢, ... ), quan ao bi~u di~n ngh¢ ll1U~t. - Theo chuc nang Slr dy.ng: quan ao ngil, quan ao m~c nha, thuang phyc, dong phyc, quan a a h~ hqi, quan (\0 d<;t hQi, ... - Theo ke't cau : + Ao : san phfim che phu phan c o thti nglfai tu c6 t ra xuong. + Quan : san pham che phil phan cO th#. nguai tu e o tro- xu6ng va chia thanh hai 6ng d~ che phu hai chi duaL + Y ay: san ph~m che phu philn c o th~ nguai tu eo tn] xu6ng va chi c6 m¢t 6ng. T u ba chung 10<:J.i chinh d a n~u tren can c6 nhfrng san pham ph6i hqp n hu sau : - Yay ket hqp vui ao : ne'u vay duqc thiet k e lien vui ao [hi ta co san phAm duqc gQi Hi ao lien yay hay a o yay, neu yay' va ao lil. 2 san phAm duqc thiet k€ d~ lu6n duqc m*c cling vui nhau thl ta co b¢ san phAm vay- ao (thuang thl Yay va ao c o nhiing d~c di~m gi6ng nhau: m,m, mlm ph6i, v~t li~u). - Quan ket hqp vai ao: t uang tlf n hu khi ket hqp yay va ao, ta se co quAIl lien ao ho~c bi? quan ao. Tu moi chung lo~i quAIl a o n6i trcn, nguai ta co th~ phan 10<:J.i theo ket cau, h'inh dang, d¢ dai, r¢ng cae chi tiet ella sim ph.im n hu sau : - Phan 10<,l.i ket cifu ella ao : + Theo chi6u dai ao : ao dai, ao lung va ao ngan, 9
 9. + T heo ehieu daj t ay a o : ray dai, tay lung ya tay ng~n. + T heo ki~u tay : tay nip tron, ray lien, ray raglan, tay ph6i hqp. + Theo ki<~u c6 : khOng c6, cO nam, c6 dUng, c6 be ye . - PhAn ioSti ket c au clla qu<1n: + Theo chi6u dai : quan dai, qu'fuJ lirng, quan ngan. + T heo hlnh dang 6 ng quan : 6 ng b6, 6 ng th~ng, 6 ng loe, 6ng yay. + T heo ki~u ca.t : quan bu ba, quan 6 ng que, qwin au, quan boo - Phan iOSti ket cau clla y ay: + T heo chit~u dai : yay m axi, yay dai, Yay lilng, yay ngtm, yay mmI. + T heo hlnh d ang than y ay: yay b6, yay th~ng, yay xoe, yay phOi hqp. II1- cAc CHi TlEU CHAT LUONG vA YEU cAu n 61 VOl QUANAo 1. Cric chi lieu c MI hrqng tit~u chinh : Bao g 6m cac chi my. - C1li tieu ye ngoSti quan - thAm - Chi tieu ye cOng tM.i trang ph':lc. - Chi tieu ye ky thu~t. dbl vOi quan ao 2 . Cae y eu C 3U C ung yai S,! p hat tri~n clla qUAn ao, cac yeu cAu clla chung ngay d mg dl1qc b6 s ung ya nang cao. c ac y~u ca.u c ua qUiin ao la c a s a x ac dinh cae chi tieu chAt lm;mg c ua si'm pharo may. D6i y6i q ufu ao, hi~n nay tOn t~i 2 n hom yeu cau sau : - Nhom y~u cau ti~u dung: nhAm thoa m an nhiing ngl10i sir d~ng s in pham. - Nhom y~u cau san xua't: nh<1m t hoa m an nhUng n ha s an xuAt q uan ao. 10
 10. * Yeu c(iu {ieu dunx - Yeu efiu Slr d\!ng : d~ng eua sim phAm v6i c o th~ + Sv phil hqp giua kich thu6e, hlnh nguOi m~c, dam bao uguai m~c co the Clr d¢ng d~ dang khi m~c quan ao : vi¢c dap Ung yeu cau nay ph\! thu¢c vao vi~c·lva ch9n phil hqp luqng gia giam thiet ke, ki<!u dang" .. + Sv thoai m,li va ti¢n nghi v~ sinh ly cho con nguai khi s a dl:lng sim pham : vi¢c dap Ung yeu cau nay phl,l thu9C vao vi¢c Il,1a ch<;>n phu hgp tinh v¢ sinh clla v~t li¢u, cau truc quan <10, luqng g ia giiim thiet ke', ... + D ¢ tin c~y trong qua tdnh si'r dyng san pham : vi¢c dap ung yeu cau nay ph\! thut/c vao vi¢c Iva ch9n phu hgp dt/ ben, kha nang 6n dinh hlnh dang, ... - Yeu cau tham my : + Sv phu hgp clla ki~u dang, ty I¢, b6 C1,lC va mau sAc v6i xu huang clla m6t. + Hlnh thuc hqp Iy clla nhan hi¢u va bao g6i san phAm. + Yeu cau ve tham my d6i v6i cac dubng may nip n6i tren qu<in ao : dubng may kh6ng b! nhan, miii chi dyp va dung yeu cau, ... * Yeu C{i'u san xu/it .0 - cau true qu~n hqp ly de c6 the 5U d~ng nhiing phuong phap co de gia c6ng san phiim. va thiet b[ hi~n cau true hqp ly de co the eho phOp giam tieu h ao v~t li¢u hoac - thai gian gia c6ng rna kh6ng lam giiim chat luqng san ph:'lrn. II
 11. e CHLlONG 2 D Ac DIEM HINH DANG vA PHVONG PHAp DO c Ac KICH T Hudc CO THE NGVOr I - D~C D IEM HINH DANG C O T HE N GVOI I . D~c di~m h lnh d ang ben ngoa; c ua co th~ ngum H inh d',mg b en n goai e lla c a the ngueri lien q uan rat n hieu v 6i phu<mg phap thiet k e va t<;tO dang quan ao. ( JIung t a d a b iet, h lnh d~ng v a kich t huac c o th~ n guoi ph~ thu9C v an hlnh dang va kfch thuac c ua h¢ xu<mg, phI,! thu9c v aa cau t<;1o va lien ket e lla h~ cO v a h¢ x uang, d ¢ 100 v a SI,l' phfin b 6 c ae bap cO va d .c la lOp rna d uai da, c u6i cung l ap rna d u6i da, l ap da b aa bqc b en n goai t han n guai, c he kin c ae d au c hoi len ella XUOl1g v a s,! n bi c ll¢n ca t~o c ho than hlnh c o m ¢t be m~t c ong dt!u. e lla cae N eu q uan sat t hea c hieu dQc, c a t he n guai d uqc p han ra hai ph<in f6 r¢t : ph<'ln t fen v a p han d um ca t he, r anh gi6i giUa hai p han Hl d ubng n gang eo, Neu n hin chinh di¢n, h lnh d~ng c o t he nguai d 6i xlhlg m ¢t e ach wang d 6i q ua m~t p hang giiia va c o th~ d uqc c hia l am h ai ni.'ra : t rai va phai. K hi x em x et h lnh d ang n goai c a th~, l ien q uan d en vi~c t hiet k e q uan a o, n guai t a c hia t hanh c ae p h <'in sau: d au, c 6, vai, ngl!c, b\mg, l ung, m 6ng, t ay va c han. Sau d ay c hung t a Ian IUQl x em x et h inh dc.:tng c ua timg philn. 12
 12. a) [ )(iu D~u t hubng c 6 d;mg hlnh trung. H lnh dang va kfch thu6c c ua dau p hy thu9C rat nhieu vao h lnh d~ng va k ich t huac cua h<)p S9. K hi t hiet k € qu<in ao, nguai t a q uan tam n hi6u d en cae kfch t huac e lla p han driu m~t, m~t. nhl! ehu vi dau, n)ng dau, dai dau, f¢ng d ai cd b) P han c6 d uqc tfnh e6 t hu 7. Hlnh dang t u du6i h9P S9 den d ot s ong e lla c 6 gan n hu h lnh try. n ghieng ve phfa tn1ac, d uong k fnh y ang cO Ian nhat Iii tr~n d ubng eh:!n c6. D ¢ c ao e ua c 6 phl,l thu9C vao (19 doc c6 d .ng c ao va n guqc l<.ti. ella vai, vai d mg xu6i thl c) Vai Ph{in vai d ugc tfnh Iii p han nam p hfa t ren nglfc, t u chfm e 6 t ai k h6p m om c ung c ua x uong ba vaL Neu nhln chinh di¢n, d uang vai c ua c a the c o (Ie) dOc lU d iem chan c 6 xu6i xu6ng k hoang g iua e ua duo'ng vai, dOifI1 con I<;I-i fa tai m om c ung vai gall nhu nam n gang. Khi nhln tu tren xuong, d ubng vai c o t u th~ v uan ve phfa tru(Jc, 0 c o th~ nam gi6i (1<) yuctn nay nhieu hctn cO th~ nu. d) Ng,!c ffinh d~ng clla ngl,l'c ph,:! thu¢c vao xuctng long ngl,l'c va SI,l' phiit trien cua cac c o tren phan ngtlc. Ngoai ra, hinh dang cua ngl,l'c con phy thuC/c vao c a gi6i tfnh va lUa tu6i. D6i v6'i c o the nu, ben tren. c o ngl,l'c con co bau ngl,l'c, bau ngvc cua n u d uqc c hia lam 4 IO<:,-i c o b{\O: d~ng d~ng d~ng x~. hlnh c hen, b an d iu, h lnh c hop va d<:ing c hay NgJ!C tre e m t huang loi va tron ngl,l'c hctn n gubi 100. e) B ung Phan byng duqc gi6i h~n phia tren boi 2 c~p xU011g s uan ttl d o va (lfiu d u6i xuctng UC, phia du6i duqc gi6i h~n boi hai xuctng canh ch~u. H1nh d ang va kfch thu6c p han byng l;:ti phy thu¢c r;1't nhit~u vao gi6i ma philn byng va ty l¢ gWa xuctng long ng,!c tfnh, lua tu6i, d¢ 100 l ap ch~u. va xuctng Byng nCr gi6i t huang c ong tron va hoi 16i len 6 phfa 13
 13. d uai, eon byng nam giai thl dyt han va hoi 16i len a phia tren. Bl;Ing ve tn~ em thi tron, 16i va d~y phia twae. Nhitng nguai trung nien, do xuift hi~n l ap rna dl16i da nen kich thl16c b~ng tiing len va phlnh to ra. g) L ung a phia sau cO the va dl1qe Ph:ln lung (dot s6ng th~t lung s6 5) niim tinh tit dot s6ng e6 t M 7 t6i ngang t hit lung. Hlnh dang lung ph~ t he va hlnh d~ng ella e¢t song, mue dt! phat trien ella eae ca thu¢e t il 6 ph&n tren lung r¢ng han phan d116i. ph&n lung. Khi nhln nghieng. lung l6i ra b phAn ngang ba vai, 16m vao b phAn thM lung. h ) M 6ng Phan m6ng nam b phia sau c a th~, t u thilt lung den het xuang cling. d~ng ffinh va kfch thuae clla phan m6ng phI;! thut!e vao hlnh dang kich thuae x uang eh~u va Sl! phat trien ella eac e a phan mongo Thong ph~ thl10ng m6ng nil lim h an va thifp h an mong nam gi6i. i) Tay Phan tay duqe tinh bAt dau tu mom cling ella x uang b a vai den het dot 3 ella ngon giUa. T u t he ella tay thuang h ai dua ve phia tnr6c va tao thanh m¢t g6e giila phan d nh tay va philn d ng tay. k) C han Philn chan li\ philn tiep phia dl16i xl1ang ch~u. Hlnh dang cua philn ehan phl;! thu<?c rA't nhieu vao hlnh d~ng ella cac x uang chi duai. 2. S\f khac bi~t h lnh d ang ben ngoai co th~ nguiri t heo hIa tu6i Hlnh dang ngoai va kich thuae ella eo thtf nguai khac nhau rAt nhieu thea h'ia tu6i. Khi nghien eUu hlnh dang ngoai ella c a th~ nguai t hea h'ia tu6i dtf phl;!c vl;l thiet k e quan ao, nguai ta thuang c hia thanh eae do~n giai sau : - Thieu nhi be : t huang duqe t[nh t u khi m ai s inh eho d en k hoang 2 tu6i w oi 14
 14. Trong giai dO<;ln nay c o th~ tn~ phat trh~n m<;lnh ve chi6u c ao (sau 1 narn, chieu cao co the tang gft'p ruBi). ThAn hlnh tron trinh, bl;l biim, dau to, chi ng:\n, than dai, nguc va b~ng trim, ll1ng t hing, d¢ cong cqt song chua r6 rang. ~ Thi€u nhi trung blnh : thuang Ia tfe tu 2 tu6i ruBi den 7 tuck Toc dq phat tritn clla c o th~ trc e m ch~rn han giai dO<;ln tmac. Ty l¢ c o the theo chi6u dai da gAn vai c o th~ n guai 160 han. DAu vAn tuang doi to, thAn dai, chi ngan. - Thieu nhi Ian : thuang Ia tre tu 7 tu6i cho den khoiing 10 den II tu6i d6i vai tre em gili va khoang 12 den 13 tu6i doi vai trc e m trai (tuc la cho den khi bat dau xuft't hi~n nhfrng da'u hi¢u dau tien cua tu6i d~y thi). Co th~ trc co ve " gay di" va phAt tri~n nhieu ve chi6u cao, di;i.c bi¢t la chi duai, ft philt trien ve be ngarig. Kfch thuac dau hau nhu kh6ng tang niia. Ngl,lc bM dau be ngang, bl;lng b e l<;li, vai no ra. - Thieu nien : tfnh til h k trc bat dau tu6i d~y thi den het d~y thl (khoiing 15+16 tu6i d6i voi nil va 17+18 tu6i d6i voi nam). Chh~u c ao co th~ philt trien rn<;lnh (m6i n am chieu cao tang 7 ..;- 8cm) c M yeu do chi duoi dai ra rat nhanh. Ty I~ c o the d . rat gan voi c o thi! ngum Ian. - Thanh nien : tfnh cho den khi co thi! b et tu6i tnrimg thanh (khoimg Mn 35 tu6i). Toc dq phat trien chieu cao giarn (rn6i nam chieu cao tang kh6ng q ua 1,2 cm), can n~g phat trien binh thuang, chu yeu phat trien ve co. Den khoang 22 + 25 tu6i thl chieu cao co t ht hau n hu khCng tang nila. Hinh thai cO the kha 6n dinh. - Trung nien : tfnh cho den khoang 55 tu6i d6i vOi n il va 60 tu6i doi vai narn. Co the kh6ng cao len duqc mIa, bAt dau xuat hi~n nhfrng da'u hi~u dau tien cua tu6i gia (t6c b~c, k hap s9 chat). M~t s o c o the, do xua't hi¢n lap rna duOi d a d~c bi~t III 0 bl;lng lam c ho b\:mg to va phlnh ra phfa tmac. 15
 15. - Ve gia : tinh tu6i tiep thea cho den luc chet. CO' th~ b at dau co sl! thoai hoci: c¢t song c ong (lung.gu) t am ho~t d ¢ng cua k hap giam di r6 r¢t, da nhan nheo va kern d¢ dan hOi, hoat d¢ng sinh tam ly kern nhanh nhay ... 3. S,!, k hac bi~t h inh d ang b en n goai c o th~ n gum t heo giOi t lnh - Olc d~c di~rn quan s at: T am voc cO' th~ nil gi6i thuang thap h an nam gi6i k hoang lOcm (trong c ung m¢t chung t¢c). Cac duong c ong tren cO' th~ nil g iai m em m~i h an so vai cO' the nam giai. L ap rna d uai d a cO' th~ nil gi6i phat tri~n h an va t~p trung b ngl!c, hong va dui. - Kfch thuac va ty l¢ cac kfch thu6c cO' th~ : Chi d u6i cua cO' th~ nil gi6i t uang doi ngan han, than dai han. Hong nil be ngang han. Vai xuoi va h~p h an. Do l ap rna du6i da c6 phat trien nen c6 nil c6 d~ng tron h an s o vai cd n am gi6i. Nell nhln nghieng, d uang vien chan cd c ua nil co d9 c ong 16m vao va th6 hi~n r6 h an so v6i c o' th~ nam g iai. 4. P han IU;:Ii h lnh d ang nguai eua co th~ ngum Ml,lc dfch phan lo~i hlnh dang Co' th~ ngubi la d~ nh~n biet va co phuong phap dieu chinh phil h ap khi thiet k e qu:!n ao. Thong thui'mg d~ phan lo~i hlllh dang cO' th~ ngubi thuang d ua tren cac d~c trung sau: tY l¢ kich thlIltc diii cua o j Thea t hi C (f T heo c1~c trung nay. ngubi ta chi a hlnh dang cO' the nguai lam 3 d~ng : dui, trung b lnh va ng<1n. - D<;tng dai : dUQ'C d~c trung bbi n lc chi dai va than ngan. - D~ng ng<1n : cac chi ngan va than dai. - D~ng trung blnh : la d~ng trung blnh gifra d~ng dai va d<;tng ngan. bJ Thea tit thi!' cua C(f t hl Khi phan 10<;li LU t he Co' th~, ngubi ta can cli chu yeu vao d9 c ong c ua c¢t song va t uang quan giila duang vien phfa truac va phfa sau c ua c O'th{ Ngubi ta chia t il t he Co' th~ thanh 3 lo<,'ti : Co' the blnh thuang, 16
 16. c o th~ gil va c o th~ uOn. D~c di~m hlnh d<;lng c ua 3 d<;lng c o the tren nhu sau (h. 2.1) : - Co th~ gu : ng,!c phang, lung dai, n)ng va c ong, x uang boi vai t huang nho cao, c o b ap kern phat trien, vai va tay dua ve phfa t mac m ¢l chilt, diem d;iu ng,!G (dau nurn vu) b! dich chuyen x u6ng duaL So vai nguai t u t he blnh t huang, n guai gil c6 chieu dai phan lung phia sau c o th~ IOn h an nhung chieu dai phia t mac cO the l<~i nho han. - Co thti uon : ngvc va vai n)ng, n o nang, lung phang ho~c hoi c ong lTI9t chilt ve phfa sau, boi vai khong nho len, eo 16m vao, rnong phat trien. Di~m dAu ng,!c du'lc nang len phia tfen. So vai nguai co tu the blnh t huang, chieu dai phfa sau nh6 h an nhl1ng chieu dai phia t wac l<;li 160 han . ~~:~ .11 . .. . ~, -. ' ' '',' " J ., " ' ,.. ,'/ ; I : ", , ' /' , , ,,I ! , ,, , \, ,, , ,! !. "", , , \,, \ , , ,, , , , ,, , , ,,, , , ,, , , , • ~_iJ \ ) fJ) a) c) H inh 2.1 - C(IC d{II1K t il t hl Clla cO t Id n gllai h) NglliYi g il" II) NglliJi hlnh thlliJng.. c) NglliJi lliJlI. 17 2- GTTKQA - A
 17. c) Theo m uc dt) heo gay (Chie'll day cua cu the) Thuemg n guai ta c hia m ue dq b eo, g ay e ua c o th~ nglf<li l am 3 d~ng : b eo, t rung b loh va gay. Co h ai e ach d on gUm d~ p h an 10<;l-i m ue d ¢ b oo, g ay: - Theo l uang q uan giUa chieu c ao dUng va c an n~ng : P = 0,9(T-lOO) Trqng luqng c o thi! tfnh theo d an vi Ia k g ( P), ehi€m 9 0% hi~u s 6 e ua e hieu e ao dUng t inh theo d an vi l a e m ( T) va 100. C ong t hue n ay a p d1Jog c ho n guai b loh thuemg, c on n eu t rqng l uqng it h an thl do ia n guai gAy va n guqc l<;ti. - Theo t uang q uan giUa c hu vi Yang ng\!c Ian oMit va yang bl)og ( Vn-Vb): N€u hieu e ua h ai k ieh t huae n ay biing 14 e m thl d 6 Iii. e o thi! b lnh t huimg, neu I an h an 14 e m thl d 6 Iii. e o thi! gay va ngu\le I~i, n eu n ho h an 14 e m t hl d 6 Iii. e o the beo. d) Phiin to,!; theo h inh dang cae phiin tren t hi C (J - Va;,' c an e u vao d¢ d6c e ua duemg vai c o the, n guai t a c hia thltnh 3 va vai n gang (h. 2.2), De .nh~n d~ng v ai : vai xu6i, vai trung b loh b itt d ¢ d 6c e ua vai, nguOi t a thuang d ung g ia tr~ d ¢ l¢ch c hitu c ao c6 vai v a di~m m om cling vai ( lugng x u6i vai - Xv), e lla d iem g oe N guai vai trung bloh c o Xv = 4,2 + 4,8 em d 6i vai nil va X v = 5 ,2 + 5 ,8em d 6i v 6i n am. la n guoi N €u n guai c 6 g ia trt X v 100 h an giti trt t rung b lnh thl d 6 vai xu6i, n guqc I<;ti 130 n gubi vai ngang. 18 2· GTTKQA· B
 18. ,I /1 h) a) c) t id H inh 2.2 - Cue d(tng d(J dOl" Wli e lla ( '(f "J Vai x uoi o j Vai hlll/i tIl/rung; c) Vai I1gallg. . ve C an ell' d ¢ VUffil p hfa t nrac ella dl1Cmg vai, n guoi t a c hia t hanh 3 d ang vai : vai b loh thmJ'ng, v ai c anh c ung v a v ai ngila. NgU'bi vai d .nh c ung thuOng c 6 h ai dau v ai k hum ve p hfa tnrac n hieu h on, p hia s au bit vai d ¢ c ong 16n, p hia tnrac ng,!c ph~ng, s 6 do r"ng lung I an han va s 6 do r¢ng nggc n hc hon nguai blnh thuang. N guoi vai ngi'ra c 6 h ai dau v ai d ua ve p hia sau nhit~u h on, l ung gill nhu phang, 56 d o r~ng lung nho han v a 56 d o r¢ng'fl£l!c llin h an ngui'ri blnh thuang. - Ngl(c : a m~t chfnh di¢n., c o t he c hia h loh d ang K hi q uan sat l ong ngl!c e lla 16ng ngl!c l am 3 lo~i: l ong n gqc t ron, t rung b loh v a d~t. T rong thl!C te 3 lo'.ti nay thuang l uang Ung v6:i c o th~ b eo, t rung b lnh v a gay. am*t chieu c'.tnh, p han bau ngl!c' ella c o th~ nft gi6i K hi q uan s al duDe phan ra 111m 3 d~ng: d~ng ban d u ( co the trung blnh), d~ng dvan (co the beD) va d~ng hlnh chop ( eo the gay). 19
 19. - Hong: T hea vj tei c ua ditim n h6 fa n goai nhat eua h ong khi nhll1 chioh di¢n, n guai ta chia thanh ; hong cao, h ong t rung blnh va hong thap. T rang d6, c o th€ co v~ tTf di~m n h6 ra n goai nhat ella h ong flam a vi tTf gifra c ua duong n gang ron va n gang hang - hong t nmg blnh. Nell vj trf di~m n h6 ra n goai nhat ella h ong 0 vi tTi a n gang ron - hong c ao va vi trf ngang h ang - hong thap. - Chan: C an eli vao h uang clui va d .ng chfm, n guai t a c hia thanh: c han thUng, cMm y ang kicng (chan chfr 0 ) va cht'in k hoeo (chan ehfr X). T hea t u t he cua b~m c han so v6i dui va d ng c han khi c huy€n d¢ng, ta c o : chall blnh thuang, cMm chu bat ngoai va c han chfr bat tTOng. II - PHUONG P HAp DO c Ac K icH T HUOC C O T HE NGUOI DE THIET K E QUAN Ao P huong p hap d o c o the n guoi ia each lay gia tr~ ca.c dall hi¢u kfch thuae c ua c O t M nguai. Vi~e c h9n p huong p hap do phai d am bao ket qua d o chinh x ac va thu~n ti¢n c ho n guai thlfc hi¢n, d am hao cac da'u hi~ll k ich thuac t heo nhilng phuong p hap d o n ay p Mi phil h ap va; h¢ c bng thue t hiet k e d ang duge sir dung. O le g uy djnh v~ p huong phap d o bao g am: c ac g uy djnh ve tf<).ng thai, t u t he n guai duqc do, guy d jnh ve Slr d1,lng d~ng ClJ d o va ky thll~t do. vo tr~ng t hai va t u t he ngum dlf\1c d o 1. Q uy dinh Trong ph~m vi n ghc cat may thu c 6ng, gufut ao duqc thiet k e va m ay c ho ti:rng d 6i lUqng k h:kh h~mg. Gia trj cac kfch thuac c o t he khach h~mg c 6 th~ phai duqc xac d jnh ngay t~i cho. Do v0Y, t h6ng thuang phai tien h~mh d o khi k hach hang m~c d gmin a o ngoai. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản