Giáo trình thực hành cung cấp điện

Chia sẻ: dvcthth

Giáo trình thực hành cung cấp điện là tài liệu chính của môn học "Thực hành cung cấp điện". Môn học thực hành cung cấp điện sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản, trang bị và trau dồi những kỹ năng cần thiết về lắp đặt điện dân dụng và công nghiệp.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình thực hành cung cấp điện

Giáo trìnhTHỰC HÀNH
CUNG CẤP ĐIỆN
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i nL i gi i thi u
Giáo trình th c hành cung c p i n là tài li u chính c a môn h c “
Th c hành cung c p i n”.
Môn h c th c hành cung c p i n s trang b cho sinh viên nh ng
ki n th c căn b n, trang b và trau d i nh ng k năng c n thi t v l p t
i n dân d ng và công nghi p. H c t t môn h c, sinh viên có th t mình
gi i quy t các v n th c ti n luôn g n v i m t công nhân ho c cán b k
thu t ngành i n, ó là s a ch a, l p t i n nhà, l p t m ch bơm nư c
t ng, và nâng cao hơn, sinh viên có th v n hành, i u khi n các t phân
ph i hi n i, các t bù h th t ng. Sinh viên s hoàn toàn t tin khi ti p
c n v i th c ti n.


V i m c tiêu là cung c p m t cách y nh t các ki n th c c n thi t
cho các sinh viên khi th c hành,giáo trình ư c trình bày m t cách cô ng,
d hi u, c g ng ch t l c các ki n th c c n thi t. Sinh viên mu n tìm hi u có
th tìm c trong các tài li u liên quan.


V i mong mu n là các sinh viên ph i c g ng, nghiêm túc trong khi
th c hành, các bài th c hành có nh ng yêu c u r t cao. th c hi n hoàn
thành t t trong th i gian gi i h n, ngoài nh ng n l c cá nhân, các sinh
viên ph i có tinh th n làm vi c t p th , phân công công vi c t ng cá nhân
trong nhóm h p lý. ó chính là tác phong công nghi p c a nh ng sinh viên
ngành i n.


Cu n sách ư c hoàn thành trong th i gian ng n, vì v y không th
tránh ư c nh ng thi u sót. M i góp ý, xin vui lòng g i v Khoa Công Ngh
i n - B môn Cung C p i n. Ho c có thê liên h tr c ti p cho các tác gi .
S ph n h i c a qúy v là s khích l l n cho chúng tôi .


Tp.HCM, tháng 01 năm 2007
Các tác gi .

Tr n Thanh Ng c
Võ T n L c
Nguy n Minh Tâm
Dương Thanh Long


B môn cung c p i n 1
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i nM CL C
Stt H ng m c Trang
I PH N 1 - LÝ THUY T
1 ξ1 Kí hi u i n và b n v cung c p i n 4

2 ξ2 Các m ch èn cơ b n 10

3 ξ3 M ch qu t tr n và chuông i n 15

4 ξ4 L p t m ch i n 18

5 ξ5 M ch bơm nư c dùng phao nh a 23

6 ξ6 M ch bơm nư c dùng rơle 26

7 ξ7 T phân ph i và h th ng máng cable 29

8 ξ8 Bù công su t ph n kháng 37

II PH N 2 - TH C HÀNH
1 Bài 1 : l p t m ch i n âm tư ng v i m ch èn th p 41
sáng theo th t
2 Bài 2 : l p t m ch i n âm tư ng v i m ch èn phòng 42
ng
3 Bài 3 : l p t m ch i n âm tư ng v i m ch èn c u 43
thang
4 Bài 4 : l p t dây trong ng tròn c ng 44
5 Bài 5 : l p t dây trong ng n p vuông 45
6 Bài 6 : m ch bơm nư c s d ng rơle 46
7 Bài 7 : m ch bơm nư c s d ng phao nh a 47
8 Bài 8 : t phân ph i và h th ng máng cable. 48
9 Bài 9 : l p t h th ng máng cable. 50
10 Bài10 : t bù h th 53
B môn cung c p i n 2
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

PH N 1
LÝ THUY T

G m các bài sau :
ξ1 Kí hi u i n và b n v cung c p i n
ξ2 Các m ch èn cơ b n
ξ3 M ch qu t tr n và chuông i n
ξ4 L p t m ch i n
ξ5 M ch bơm nư c dùng phao nh a
ξ6 M ch bơm nư c dùng rơle
ξ7 Bù công su t ph n kháng
B môn cung c p i n 3
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

ξ1 KÍ HI U I N VÀ B N V CUNG C P I N
1. Các kí hi u trên b n v i n.
Khi v sơ i n, chúng ta ph i s d ng các kí hi u quy ư c là nh ng hình
v ư c tiêu chu n hoá bi u di n dây d n, thi t b i n, dùng i n,
cách i dây.
Trong i n dân d ng và công nghi p, ngư i ta hay s d ng các kí hi u
i n như sau :

Stt Kí hi u Ý nghĩa
1. Dây d n i n.

ư ng dây ngu n 3p, : 3dây pha và
2.
1dây trung tính
ư ng dây ngu n 3p, có 5dây. 3dây
3.
pha, 1dây trung tính và 1dây n i d t
ư ng dây i n g m có 2dây 30/10,
4. 3dây 12/10 và lu ng trong ng i n
2(30/10)3(12/10)φ25
φ25.
Hai dây b chéo nhau
5.

Hai dây n i nhau
6.

M i n i r nhánh
7.

C u chì
8. S


C u dao 1 pha: 2P-20A
9.
C u dao 3 pha: 3P-50ACB 1 pha 20A: 1P-20A
10.
CB 2 pha 30A: 2P-30A
CB 3 pha 50A: 3P-50A
B môn cung c p i n 4
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n


Công t c ơn
11.Công t c ôi
12.Công t c ba
13.Công t c 3 ch u
14.


Công t c i u ch nh sáng c a èn
nung sáng và i u ch nh t c qu t
15.
tr n.


c m hai c c
16.c m ba c c
17.18. c m i n tho i19. c m Angten


20. èn tròn, èn s i t

èn huỳnh quang, èn tuyp
21.
B môn cung c p i n 5
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

Chuông i n
22.

Qu t tr n
23.


24. A Ampe k


V
25. Volt k26. Hz T ns k


cosφ
27. h s công su t k .28. kwh i n năng k


2. Các lo i sơ i n:
Trong cung c p i n, có 3 lo i sơ thông d ng :
a. Sơ nguyên lý :
+ Là sơ th hi n m i quan h v i n. Không th hi n cách s p x p,
cách l p ráp c a các ph n t trong sơ .
+ Sơ nguyên lý ư c dùng nghiên c u nguyên lý ho t ng c a
m ch i n và các thi t b i n.

Ví d : Sơ nguyên lý c a 1 taplo i n ơn gi n g m 1 c u chì, 1 công t c
i u khi n 1 bóng èn và 1 c m như sau:
B môn cung c p i n 6
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

b. Sơ m t b ng, sơ l p t:
+ Là sơ bi u th v trí l p t, cách l p ráp gi a các ph n t c a m ch
i n.
+ Sơ l p t ư c s d ng khi d trù v t li u, l p t, s a ch a m ch
i n và các thi t b i n.
+ T m t sơ nguyên lý, ta có th xây d ng ư c nhi u sơ l p t.

Ví d : T sơ nguyên lý c a Taplo trên, ta có sơ m t b ng i dây taplo
như sau :
B ng i n
N L
c. Sơ ơn tuy n :
Là 1 d ng c a sơ l p t, tuy nhiên trong sơ thì ư ng dây ch
v có m t nét và ánh s lư ng trong ư ng dây.

2(12/10)φ16
21 21
CB
2(16/10)1(12/10)φ16


Sơ ơn tuy n

B môn cung c p i n 7
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n
B môn cung c p i n 8
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n
B môn cung c p i n 9
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

ξ2 CÁC M CH ÈN CƠ B N
1. M ch èn ơn 1 công t c i u khi n 1 bóng èn.
i u khi n bóng èn, ta m c n i ti p bóng èn v i 1 công t c.


L N


cc ct


B ng i n
c mSƠ NGUYÊN LÝNL
SƠ I DÂY

i u ki n: i n áp nh m c bóng èn ph i l n hơn ho c b ng i n áp
cu ngu n i n.
U = UNgu n


2. M ch èn m c n i ti p.
G m có ngu n i n, công t c, c m và nhi u bóng èn m c n i ti p
nhau.


1 2 i n
L N


cc ct
1 2 i n
B ng i n

c m


SƠ NGUYÊN LÝ


NL

SƠ I DÂYB môn cung c p i n 10
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

i u ki n :
+ Các bóng èn ph i là èn nung sáng.
+ U 1 + U 2 + U i + …. + U n = Ungu n
+ U 1= U 2 = U i = …. = U n
+ P 1= P 2 = P i = …. = P n

2. M ch èn m c song song.
G m có ngu n i n, công t c, c m và nhi u bóng èn m c song
song nhau.
L N
1
1 2 i n
cc ct
2i B ng i n

n
c mSƠ NGUYÊN LÝ

NL

SƠ I DÂY
i u ki n :
+ U 1= U 2 = U i =…. = U n3. M ch èn c u thang, 2 công t c i u khi n 1 bóng èn
M ch èn c u thang dùng i u khi n t t, m 1 bóng èn 2 v trí
khác nhau. Có 2 sơ thư ng dùng như sau:
Nguyên lý ho t ng sơ (1) :B môn cung c p i n 11
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

+ Khi 2 u c a bóng èn ư c n i ng th i v i 2 dây nóng (hay hai
dây ngu i) thì hi u i n th gi a 2 u bóng èn b ng không => bóng
èn t t.
+ Còn khi m t u bóng èn ư c n i v i dây nóng, u còn l i n i v i
dây ngu i thì hi u i n th gi a 2 u bóng èn b ng 220V=> bóng
èn sáng.
+ Sơ 1 c n ph i s d ng 2 c u chì b o v cho bóng èn. Sơ này
thư ng áp d ng khi kho ng cách gi a 2 công t c l n.
Sơ (2) :
+ Ch c n s d ng 1 c u chì b o v cho bóng èn. Sơ (2) ư c s
d ng khá ph bi n.


4. M ch èn i u khi n 2 tr ng thái :
a. M ch èn sáng t , sáng m :
Sơ m ch như hình dư i :
Nguyên lý ho t ng :
+ Tr ng thái 1: èn 1 và èn 2 m c n i ti p, khi ó 2 èn s sáng m .
+ Tr ng thái 2: èn 1 b n i t t, ch có èn 2 sáng t .
+ Công t c S1 dùng t t m ch.
b. M ch èn sáng luân phiên :
Sơ m ch
B môn cung c p i n 12
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

Nguyên lý ho t ng :
+ Tr ng thái 1: èn 1 sáng và èn 2 t t.
+ Tr ng thái 2: èn 1 t t và èn 2 sáng.
Công t c S1 dùng t t toàn b m ch.
Hai èn 1 và 2 là hai èn khác lo i, ho c có công su t khác nhau.

5. M ch èn i u khi n 4 tr ng thái.
M ch èn g m có 2 công t c 3 ch u và 2 bóng èn nung sáng.
L
N

1 2
cc

1

2
ct2
ct1
1 2Các tr ng thái ho t ng m ch èn.
+ Tr ng thái 1: 1 sáng t , 2 t t (ct1 – 1, ct2 – 2 ).
+ Tr ng thái 2: 1 t t, 2 sáng t (ct1 – 2, ct2 – 1 ).
+ Tr ng thái 3: 1 và 2 sáng m (ct1 – 1, ct2 – 1 ).
+ Tr ng thái 4: 1 và 2 t t (ct1 – 2, ct2 – 2 ).


6.M ch èn th p sáng theo th t :
Các èn ư c óng và t t theo 1 trình t nh t nh, t i m i th i i m
ch có 1 bóng èn sáng.
Sơ m ch èn :
L
N

cc
1 2 i n
Sn

Si


S2

S1
B môn cung c p i n 13
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

Nguyên lý ho t ng :
+ B t công t c S1, èn 1 sáng.
+ B t công t c S2, èn 1 t t, èn 2 sáng.
+ B t công t c Si, èn 2 t t, èn i sáng.
+ B t công t c Sn, èn i t t, èn n sáng.
Khi t t, trình t s ngư c l i.
Áp d ng : Áp d ng khi c n ti t ki m, tránh quên t t èn.

7. M ch èn huỳnh quang
èn hỳnh quang s d ng ngu n i n 220V AC, v i ch n lưu, t , bóng
èn ư c n i theo sơ trên.
starter
Các d ng hư h ng èn thư ng g p.
+ èn không sáng.
Nguyên nhân: Ngu n i n chưa n
Dây tóc èn b t.
Starte b h ng.
Transfor b h ng.
M ch i n b t.
+ èn không kh i ng ư c.
Nguyên nhân: i n áp ngu n nh hơn i n áp èn cho phép.
Bóng èn h t tu i th .
Starte b h ng.
Sơ u dây sai.
+ Khi t t èn còn sáng m .
Nguyên nhân: Sơ u dây sai gi a dây pha và dây trung tính
B môn cung c p i n 14
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

ξ3 M CH QU T TR N VÀ CHUÔNG I N

1. M ch qu t tr n
a. Cách xác nh u dây và cách u u dây qu t tr n :
Qu t tr n g m có cu n dây ch y, cu n dây và t i n. v n hành
ư c qu t tr n, ta ph i u dây qu t tr n theo sơ sau :

Trong ó: R
R: u dây ch y C (2MF-400V) C
S: u dây .
C: u dây chung.
S
H ps
UNgu nTrong khi ó, nhà s n xu t l i ra dây qu t tr n v i 3 u dây (không
ánh d u) :
Vì v y, v n t ra cho chúng ta là ph i xác nh ư c u dây c a
cu n , cu n ch y u úng theo sơ v n hành.

b. Cách s d ng VOM xác nh các u dây ra :
Ta có, i n tr cu n l n hơn so v i cu n ch y. Do ó có th s
d ng VOM xác nh u dây ra theo các bư c :
1. o i n tr gi a các u dây ra, ta có 3 giá tr :
2. Ra = R23 > Rb = R13 > Rc = R12 .


B môn cung c p i n 15
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

3. Xác nh 2 u có i n tr l n nh t ( u 2 và 3), khi ó u còn
l i là u chung 1.
4. o i n tr gi a u chung và 2 u dây còn l i ( ã o t bư c
1), u nào có giá tr i n tr nh là u dây ch y, u có giá tr
i n tr l n là u dây .
c. B i u khi n qu t tr n :
B i u khi n qu t tr n dùng thay it c c a qu t d a vào các
v trí c a b i u khi n.
5
i n tr gi a 2 u AB s gi m d n khi chúng ta tăng d n s th t t
0 -> 5 c a b i u khi n qu t. Tương ng, t c c a qu t s tăng d n.
ng v i v trí s 0, gi a 2 u AB s h m ch, tương ng v i khi
chúng ta t t qu t.

d. M ch u qu t tr n s d ng b i u khi n.
Căn c vào nguyên lý c a b i u khi n qu t tr n, ta m c b i u
khi n n i ti p v i qu t tr n thay i t c c a qu t..
B môn cung c p i n 16
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

2. M ch chuông i n
Chuông i n AC s d ng ngu n i n AC 220V, v i 2 u dây ra. Vì
v y, chuông i n ư c m c tương t như bóng èn.
Lưu ý trong m ch chuông i n, ta thư ng s d ng nút nh n i u
khi n chuông i n. Tránh tình tr ng s d ng công t c i u khi n chuông
i n s làm cho chuông i n ho t ng liên t c khi quên t t công t c, gây hư
chuông i n.
3. Sơ u dây ng h o i n năng 1pha.ng h o i n
năng 1pha


1 2 3 4


Ngu n n
L
N
L N
T i

B môn cung c p i n 17
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

ξ4 L P T M CH I N
1. L p t m ch i n v i ng n p vuông
L p t m ch i n v i ng n p vuông g m có các bư c như sau :

Bư c Hư ng d n th c hi n
Bư c 1: Xác nh v trí tn p
- Xác nh chính xác v trí các thi t b :
công t c c m, èn
- Xác nh ư ng i c a dây d n
- Ch n kích thư c n p c n i
- Tháo n p n p và t thân n p vào v trí
ánh d u
- Dùng inh thép giư c nh n p trên
tư ng
- Khi r nhánh T c n dùng dao c t m t
bên c nh c a thân n p
- Khi r nhánh L c n dùng dao c t 2 u
n p th ng ng và n m ngang
B môn cung c p i n 18
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n
- Khi i n p hai m t ph ng khác nhau
c n dùng dao c t 2 u n p m t ph ng
th nh t và th hai
Bư c 2: t dây d n vào n p - Xác nh chính xác s lư ng dây d n
c n dùng trong n p
- t t t c s lư ng dây d n ó vào n p
cùng 1 lúc
Böôùc 3: Keát thuùc - Ki m tra l i m ch i n có ng n m ch
hay không
B môn cung c p i n 19
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

2. L p t m ch i n v i ng tròn m m.
L p t m ch i n v i ng tròn m m g m có các bư c như sau :

Bư c Hư ng d n th c hi n

Bư c 1: Xác nh v trí t ng

- Xác nh chính xác v trí
các thi t b : công t c
c m, èn
- Xác nh ư ng i c a
dây d n
- Ch n kích thư c ng c n
i
Bư c 2: t dây d n vào ng
- Xác nh chính xác s
lư ng dây d n c n dùng
trong ng
- t t t c s lư ng dây
d n ó vào trong ng
- Khi c n r nhánh, trư c
khi lu n ng ti p theo c n
lu n vòng gi co
B môn cung c p i n 20
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n
- t ng lên v trí m t
b ng ã ánh d u và t
luôn co vào ch n i ng
- Dùng inh óng vòng p
gi ng
Bư c 3: K t thúc
- Ki m tra l i m ch i n có
ng n m ch hay không


3. L p t i n nhà v i ng tròn c ng.
L p t m ch i n v i ng tròn m m g m có các bư c như sau :

Böôùc Höôùng daãn thöïc hieän
Bư c 1: Xác nh v trí t ng
- Xác nh chính xác v trí các thi t b :
công t c c m, èn, qu t
- Xác nh ư ng i c a dây d n
- Ch n kích thư c ng c n i
Bư c 2: t dây d n vào ng - Xác nh chính xác s lư ng dây d n
c n dùng trong ng
- t t t c s lư ng dây d n ó vào
trong ng
B môn cung c p i n 21
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n
- Khi c n r nhánh, trư c khi lu n ng
ti p theo c n lu n co r i m i lu n ng
ti p theo
- t ng lên v trí m t b ng ã ánh d u
- Dùng inh óng vòng p gi ng
Bư c 3: K t thúc - Ki m tra có ng n m ch hay không
B môn cung c p i n 22
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

ξ5 M CH BƠM NƯ C DÙNG PHAO NH A

1. Công t c hành trình
Là công t c mà các ti p i m c a nó ư c óng m b ng s tác ng
cơ h c c a b ph n máy di ng.
Nguyên lý làm vi c c a công t c hành trình :
+ Bình thư ng, dư i tác ng c a lò xo, ti p i m (2-4) tr ng
thái óng, ti p i m (1-3) tr ng thái m .
+ Khi l c F tác ng l n th ng l c lò xo, các ti p i m s
chuy n tr ng thái ngư c l i, (2-4) m và (1-3) óng.

Phao nh a là công t c hành trình mà s d ng l c F là tr ng l c c a 2
phao nh a.
Khi nư c y, (2-4) óng, (1-3) m
Khi nư c c n, (2-4) m , (1-3) óng
Tuỳ theo m c ích s d ng, ta có th s d ng ti p i m (1-3) hay (2-
4).
Ngoài ra, tr ng lư ng c a 2 phao nh a ph i phù h p v i công t c
hành trình. N u phao nh a n ng quá hay nh quá thì s d n n công t c
hành trình ho t ng không úng .B môn cung c p i n 23
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

2. M ch bơm nư c s d ng phao nh a
Trong a s các trư ng h p, thi t l p m ch bơm nư c t ng,
ngư i ta ch s d ng 1 phao nh a t t i v trí b nư c là nơi c n bơm nư c
lên.
Nhưng trong 1 s trư ng h p, máy bơm ch cho phép ho t ng khi
ngu n nư c cung c p nư c cho máy bơm y. Vì v y, ta s d ng 2 phao
nh a i u khi n cho máy bơm.
Máy bơm ch ho t ng khi ti p i m (1-3) c a phao t t i b nư c
óng (t c m c nư c b nư c b c n) và ng th i ti p i m (2-4) t t i
ngu n nư c óng (ngu n nư c y, cung c p nư c cho máy bơm .

3. M ch ng l c và i u khi n máy bơm dùng phao nh a
a. M ch ng l c
B môn cung c p i n 24
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

M ch ng l c c a máy bơm g m : CB, contactor và rơle nhi t
+ CB dùng b o v ng n m ch cho máy bơm.
+ Contactor K có ch c năng i u khi n máy bơm.
+ Rơle nhi t dùng b o v quá t i cho máy bơm.

b. M ch i u khi n t ng.
Cu n dây K c a contactor i u khi n máy bơm ch ư c c p i n khi
có ng th i 2 i u ki n :
+ Ti p i m C óng : ngu n nư c c p cho máy bơm y. ây,
b o v cho ngu n nư c chúng ta s d ng công t c hành trình
phao nh a C.
+ Ti p i m A óng: b nư c c n bơm nư c lên c n nư c.

c. M ch i u khi n b ng tay và t ng.
Công t c switch s cho phép chuy n i gi a ch b ng tay và t
ng.
Khi công t c switch b t lên trên, m ch ch v n hành t ng. Khi
ó máy bơm s t ho t ng khi nư c trên b n c n bơm lên b c n và s t t
khi nư c y ho c khi ngu n nư c không bơm.
Khi công t c Switch b t xu ng dư i, m ch ch v n hành b ng
tay, máy bơm ho t ng khi ta nh n nút ON và s t t khi ta nh n nút OFF.
Khi máy bơm b quá t i, rơle nhi t tác ng thì s ng t ngu n i n c p
cho cu n dây contactor K, máy bơm ng ng.
B môn cung c p i n 25
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

ξ6 M CH BƠM NƯ C DÙNG RƠLE

1. C u t o rơle Floatles Switch
Rơle Floatles Switch g m có 8 chân, v i ch c năng c a các chân như sau :
+ Chân 5-6 : cu n dây c a rơle, có i n áp nh m c 220V AC.
+ Chân 1, 8, 7 : n i v i các que dò
+ Chân 2-4 : ti p i m thư ng óng.
+ Chân 2-3 : ti p i m thư ng m .

2. Nguyên lý ho t ng
Khi rơle v a ư c c p i n, căn c vào tr ng thái các u dò E1, E2,
E3, s tác ng thay i tr ng thái c a các c p ti p i m (2-4) và (3-4)

N u như b y nư c, t c m c nư c cao hơn E1, thì gi a E1 và E3
n i m ch, khi ó c p ti p i m (2-4) s m .
B môn cung c p i n 26
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

N u như b không y nư c, t c m c nư c th p hơn E1, thì gi a E1
và E3 h m ch, khi ó c p ti p i m (2-4) s óng .
Sau ó, rơle s ho t ng liên t c qua các tr ng thái sau :


Ti p i m 2-4 s óng cho n
khi nư c y - cao hơn E1 thì 2-4
s m .
Ti p i m 2-4 v n s m khi m c
nư c b t u gi m xu ng dư i E1
Ti p i m 2-4 m cho n khi
m c nư c gi m th p hơn E2 thì 2-
4 s óng l iNhư v y, tr ng thái 2 b o m th i gian ch cho máy bơm, tránh hi n
tư ng máy bơm ho t ng liên t c khi m c nư c dao ng quanh E1
B môn cung c p i n 27
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

3. Sơ m ch i u khi n.
a. M ch i u khi n t ng
Cu n dây K c a contactor i u khi n máy bơm ch ư c c p i n khi
có ng th i 2 i u ki n :
+ Ti p i m C óng : ngu n nư c c p cho máy bơm y. ây, b o
v cho ngu n nư c chúng ta v n s d ng công t c hành trình phao
nh a gi ng như bài trư c.
+ Ti p i m 2-4 óng : b nư c c n bơm nư c lên b c n.

b. M ch i u khi n b ng tay và t ng .
Công t c chuy n m ch SWITCH cho phép chuyên i gi a ch
v n hành b ng tay và t ng.
B môn cung c p i n 28
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

ξ7 T PHÂN PH I

I. T phân ph i
1. Sơ kh i.

TUÛ
Ñ/H
KWH
TUÛ
CB
TOÅNG
NGUOÀN
ÑIEÄN
TUÛ
PHAÂN
PHOÁI
B môn cung c p i n 29
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

2. Các bư c l p t thi t b :
2.1 L p thanh cái và CB:

T i n


Giá


CBT
Thanh cái
G iCB CB CB
B môn cung c p i n 30
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

2.2 L p èn báo ngu n:

N L1 L2 L3 Ñ1 Ñ2 Ñ3
2.3 L p ng h o i n năng:
N Ñ NG HOÀ
L1
ÑO
L2 ÑIEÄN
L3
NAÊNG

Bieán
doøng
CBT
B môn cung c p i n 31
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n


2.4 L p ng h o i n áp qua công t c chuy n m chN L1 L2 L3 ng
h o
volt


V1 V2
SV


R V1


S

T
V2

N
B môn cung c p i n 32
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

2.5 L p ng h o dòng i n qua công t c chuy n m chN L1 L2 L3 ng
h o
Ampe


A1 A2
CT


CT SA

CT R A1


S

T
A2

N
B môn cung c p i n 33
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

2.6 L p t hoàn ch nh
CBT
CB CB CB
Ngu n nT i
B môn cung c p i n 34
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

II. Gi i thi u v thang cáp
Trong các phân xư ng, nhà máy, xí nghi p….. máng cáp, h tr các
ư ng dây t i i n, phân ph i ngu n, cáp i u khi n và cáp vi n thông a
d ng. ây là cách an toàn, thông d ng và hi u qu trong vi c mang m t s
l n dây d n n các kho ng cách xa.
H th ng máng, thang cable
Các ph c ki n thang cáp.
Thang cable: (Ladder Cable Tray) có tính
gi i nhi t và kh năng ch a cable t i a. Kích
thư c chi u ngang t 6 n 36 in, chi u sâu danh
nh t 3 n 6 in, kho ng cách các thanh ngang
t 6- 16in. và ư c ch t o b i các v t li u thép
không rĩ, thép và nhôm.


B môn cung c p i n 35
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n
Máng Cable áy C ng (Solid Bottom
Cable Tray): b o v t i a cho dây d n, có chi u
r ng t 10 – 91cm, chi u sâu danh nh t 7,6 –
15,2cm, và ư c ch t o b i các v t li u thép
không rĩ, thép và nhôm.
Khai cable: (Trough Cable Tray) có tính
gi i nhi t t t và các thanh ngang có kho ng cách
g n nhau 2,5cm. Kích thư c chi u ngang t 10,1
n 91,4cm, chi u sâu danh nh t 7,6 n
15,2cm và ư c ch t o b i các v t li u thép
không rĩ, thép và nhôm.
Máng cable: (Channel Trough Cable Tray)
ch a cable ơn, dây i u khi n nhi u s i kh i
lư ng nh có kích thư c chi u ngang t 10,1cm
n 15,2cm, chi u sâu danh nh t 2,5cm và
ư c ch t o b i các v t li u thép không rĩ, thép
và nhôm.

Các ph ki n máng cáp
Các ph ki n máng, thang cable g mcó co xu ng, co ngang, r nhánh …
nh m giúp ư ng dây không b tr y sư t gây ch m v .


B môn cung c p i n 36
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

ξ8 BÙ CÔNG SU T PH N KHÁNG
1. Khái ni m v t bù công su t ph n kháng t ng.
Là h th ng g m các t bù ư c i u khi n óng c t b ng b i u
khi n.
B i u khi n cho phép xác nh ư c h s công su t t i v trí thanh
cái, và d a vào h s công su t, b i u khi n s ưa ra l nh i u khi n
óng ho c c t các t bù.
Ví d : Khi h s công su t b i u khi n xác nh ư c là 0.85 và t i
mang tính c m, b i u khi n s óng tu n t t ng c p các t bù cho n khi
h s công su t tăng lên l n hơn 0.92 ( 0.92 là giá tr cài t)
Trong khi ó, n u h s công su t là 0.85 và t i mang tính dung thì b
i u khi n s c t tu n t các tù bù ang v n hành.
Ngoài ra, b i u khi n cũng cho phép ngư i v n hành thao tác óng
hoăc c t các t bù b ng tay

2. B i u khi n:

1 2 3
LEAD LAG


8
9

1
0

MAN → OVT

1 2 3 4 5 6 A/M ▲ ▼
4 5 6 7
B môn cung c p i n 37
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

Vai trò các thành ph n trên b ng i u khi n :
1- Hi n th h s công su t
2- èn báo t i mang tính dung
3- èn báo t i mang tính c m
4- èn báo tr ng thái ngõ ra
5- Nút i u khi n, cho phép chuy n i gi a ch v n hành b ng tay
và t ng. Khi ch v n hành b ng tay thì èn báo 8 – MAN
sáng .
6- Nút i u khi n, cho phép óng t bù b ng tay. Nút này ch có tác
d ng khi ang ch v n hàng b ng tay.
7- Nút i u khi n, cho phép óng t bù b ng tay. Nút này ch có tác
d ng khi ang ch v n hàng b ng tay.
8- èn báo ang ch v n hành b ng tay.
9- èn báo 1 ngõ ra ang chu n b óng hay c t.
10- èn báo quá áp, ho t ng khi i n áp >15%.
Ghi chú : B i u khi n có 6 ngõ ra, m i ngõ ra tương ng v i 1 b t bù.

3. Các tính ch t c a b i u khi n
Theo nhà s n xu t, b i u khi n có các thu c tính sau :
+ Hi n th h s công su t.
+ áp ng t ng v i t n s 50Hz hay 60Hz. B i u khi n t nh n
bi t ư c t n s lư i i n.
+ áp ng t ng v i c c tính c a bi n dòng - CT.
+ Th i gian cho cho m i l n óng c t là 30 – 150s. Th i gian trì hoãn
trong óng c t b o m t i n không b hư h ng.
+ ư c trang b b o v quá i n áp.

4. Sơ u dây
a. Sơ nguyên lý :
Cho thanh cái t ng g m nhi u ph t i, thanh cái t ng có h s công su t
th p. Khi ó, t bù ư c t t i thanh cái nâng h s công su t .
CT- bi n dòng ph i ư c u phía trư c thanh cái.
C
T i

B môn cung c p i n 38
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

Vi c t v trí c a CT r t quan tr ng, n u t sai v trí c a CT thì m c
dù t bù v n bù công su t lên thanh cái nhưng khi ó b i u khi n s ho t
ng sai do xác nh sai h s công su t.

b. Sơ u dây b ng i u khi n.
B ng i u khi n có t i a 6 ngõ ra tương ng v i 6 c p t bù. Các ngõ ra
ư c n i v i các cu n dây c a các contactor.
Tín hi u t CT ph i cùng pha v i tín hi u c p vào chân L c a b i u
khi n.
Ngoài ra, ta còn n i 3 èn báo pha cho các thanh cái c a t bù. ( Sinh
viên t th c hi n)
B môn cung c p i n 39
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

PH N 2
TH C HÀNH
Sinh viên ư c chia theo nhóm, và m i nhóm tu n t th c hi n các bài th c
hành t s 1 n s 9.

Bài 1 : l p t m ch i n âm tư ng v i m ch èn th p sáng theo th t
Bài 2 : l p t m ch i n âm tư ng v i m ch èn phòng ng
Bài 3 : l p t m ch i n âm tư ng v i m ch èn c u thang
Bài 4 : l p t dây trong ng tròn c ng

Bài 5 : l p t dây trong ng n p vuông

Bài 6 : m ch bơm nư c s d ng rơle

Bài 7 : m ch bơm nư c s d ng phao nh a

Bài 8 : t phân ph i

Bài 9 : t bù h th
B môn cung c p i n 40
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 1

L P T M CH I N ÂM TƯ NG V I
M CH ÈN TH P SÁNG THEO TH T
I. M c ích :
- Sinh viên th c hi n ư c m ch i n âm tư ng, v i m ch èn i u
khi n theo th t ,
II. Th c hành
Sinh viên th c hi n m ch c p i n cho phòng s 1 theo các yêu c u sau :
N i dây t ng h xu ng CB t ng, t ó c p i n cho phòng 1.
Công t c 1 i u khi n chuông i n 1.
Các công t c 2a, 3a, 4a i u khi n theo th t èn 2, 3, 4.
Dimer 2b i u khi n 4 èn m t ch 5.
C p i n cho các c m 1, 2, 3.

III. Báo cáo :
1. V sơ nguyên lý c p i n cho phòng 1.
2. V sơ m t b ng c p i n cho phòng 1.
B môn cung c p i n 41
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 2

L P T M CH I N ÂM TƯ NG
V I M CH ÈN PHÒNG NG
I. M c ích :
- Sinh viên th c hi n ư c m ch i n âm tư ng, v i m ch èn ng .
II. Th c hành
Sinh viên th c hi n m ch c p i n cho phòng s 2 theo các yêu c u sau :
N i dây t ng h xu ng CB t ng, t ó c p i n cho phòng 2.
Công t c 1 i u khi n chuông i n 1.
Các công t c 2a, 2b i u khi n èn ng 2, 3 cùng lo i.
Công t c 3a i u khi n èn huỳnh quang 4, dimer 3b i u khi n 4 èn
m t ch 5.
Các công t c 4a, 4b i u khi n èn ng 2, 3 khác lo i.
C p i n cho các c m 1, 2, 3.

III. Báo cáo :
1. V sơ nguyên lý c p i n cho phòng 2.
2. V sơ m t b ng c p i n cho phòng 2.
B môn cung c p i n 42
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 3

L P T M CH I N ÂM TƯ NG
V I M CH ÈN C U THANG
I. M c ích :
- Sinh viên th c hi n ư c m ch i n âm tư ng, v i m ch èn c u
thang.
II. Th c hành
Sinh viên th c hi n m ch c p i n cho phòng s 3 theo các yêu c u sau :
+ N i dây t ng h xu ng CB t ng, t ó c p i n cho phòng 3.
+ Công t c 1 i u khi n chuông i n 1.
+ Các công t c 2a i u khi n èn huỳnh quang 2. Dimer 3a i u khi n 4
èn m t ch 5.
+ Các công t c 2b, 3b i u khi n cùng 1 èn c u thang 3.
+ Công t c 4a i u khi n èn huỳnh quang 4, dimer 4b i u khi n qu t
tr n 6.
+ C p i n cho các c m 1, 2, 3.
III. Báo cáo :
1. V sơ nguyên lý c p i n cho phòng 3.
2. V sơ m t b ng c p i n cho phòng 3.B môn cung c p i n 43
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 4

L P T DÂY TRONG NG TRÒN C NG
I. M c ích :
- Sinh viên th c hi n ư c m ch i n trong ng tròn c ng.
II. Th c hành
Sinh viên th c hi n m ch c p i n cho phòng s 4 theo các yêu c u sau :
+ N i dây t ng h xu ng CB t ng, t ó c p i n cho phòng 4.
+ Taplo 1 g m c u chì 1, công t c 1 i u khi n chuông i n 1, c m 1.
+ Taplo 2 g m c u chì 2, công t c 2 i u khi n èn 2, công t c 3 i u
khi n 4 èn m t ch 5, b i u khi n qu t i u khi n qu t 6, c m 2.
+ Taplo 3 g m c u chì 3, công t c 4 i u khi n èn huỳnh quang 3, công
t c 5 i u khi n èn 4.

III. Báo cáo :
1. V sơ nguyên lý c p i n cho phòng 4.
2. V sơ m t b ng c p i n cho phòng 4.
B môn cung c p i n 44
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 5

L P T DÂY TRONG NG N P VUÔNG
I. M c ích :
- Sinh viên th c hi n ư c m ch i n trong ng n p vuông.
II. Th c hành
Sinh viên th c hi n m ch c p i n cho phòng s 5 theo các yêu c u sau :
+ N i dây t ng h xu ng CB t ng, t ó c p i n cho phòng 5.
+ Taplo 1 g m c u chì 1, công t c 1 i u khi n chuông i n 1, công t c 2
i u khi n èn 2, c m 1.
+ Taplo 2 g m c u chì 2, công t c 3 i u khi n 4 èn m t ch 5, c m 2.
+ Taplo 3 g m c u chì 3, b i u khi n qu t i u khi n qu t 6, công t c 4
i u khi n èn huỳnh quang 3, công t c 5 i u khi n èn 4.

III. Báo cáo :
1. V sơ nguyên lý c p i n cho phòng 5.
2. V sơ m t b ng c p i n cho phòng 5.
B môn cung c p i n 45
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 6

M CH BƠM NƯ C S D NG RƠLE
I. M c ích :
- Sinh viên th c hi n ư c m ch i u khi n máy bơm s d ng rơ le m c
nư c.
II. TH C HÀNH
Sinh viên th c hi n u m ch ng l c và m ch i u khi n m ch bơm
nư c t ng và b ng tay theo yêu c u sau:
+ B t CB lên, èn 1 sáng báo có i n.
+ Chuy n công t c Switch sang v n hành ch b ng tay. Dùng nút n
Start và Stop ch y và d ng máy bơm.
+ Chuy n công t c Switch sang v trí t ng, quan sát ho t ng c a
máy bơm tuỳ theo m c nư c trong các bình nư c.
+ Khi máy bơm ch y, èn 2 sáng
+ Khi máy bơm b quá t i, rơ le nh êt tác ng, èn 3 sáng.

III. Báo cáo :
1. V m ch ng l c và i u khi n c a m ch.
2. Gi i thích rõ tr ng thái các ti p i m c a rơle tuỳ theo m c nư c.
B môn cung c p i n 46
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 7

M CH BƠM NƯ C S D NG PHAO NH A
I. M c ích :
- Sinh viên th c hi n ư c m ch i u khi n máy bơm s d ng phao nh a.
II. TH C HÀNH
Sinh viên th c hi n u m ch ng l c và m ch i u khi n m ch bơm
nư c t ng và b ng tay theo yêu c u sau:
+ B t CB lên, èn 1 sáng báo có i n.
+ Chuy n công t c Switch sang v n hành ch b ng tay. Dùng nút
n Start và Stop ch y và d ng máy bơm.
+ Chuy n công t c Switch sang v trí t ng, quan sát ho t ng c a
máy bơm tuỳ theo m c nư c trong các bình nư c.
+ Khi máy bơm ch y, èn 2 sáng
+ Khi máy bơm b quá t i, rơ le nh et tác ng, èn 3 sáng.

III. Báo cáo :
1. V m ch ng l c và i u khi n c a m ch.
B môn cung c p i n 47
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 8
T PHÂN PH I
A. V T TƯ THI T B
1. èn báo pha.
2. ng h o i n năng.
3. Bi n dòng o lư ng.
4. CB t ng.
5. Dây i n ng l c và dây i n i u khi n.

B. L P T PHÂN PH I I N NĂNG :
- Sơ nguyên lý.
I. TH C HÀNH
Sinh viên th c hi n u m ch ng l c và m ch o lư ng theo yêu
c u sau:
+ N i ngõ ra c a các CB n 3 t i c a bàn t i.
+ B t CB t ng lên, 3 èn xanh vàng sáng báo có i n.
+ B t l n lư t các CB t i 1, 2, 3. Các t i ng cơ ho t ng.
+ ng h Volt k và chuy n m ch volt k o i n áp dây, pha c a
các thanh cái.B môn cung c p i n 48
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

+ ng h Ampe k và chuy n m ch ampe o dòng i n t ng c a
các thanh cái.
+ ng h t n s Hz o t n s c a i n áp trên t ng thanh cái
+ ng h cosφ o h s công su t t ng c a 3 thanh cái.
+ ng h i n năng k 3 pha o i n năng tiêu th trên thanh cái .


C. BÁO CÁO :
1. K t qu :

Dòng i n năng -
èn báo i n áp T ns Cosϕ
ϕ
i n phút
Nh n xét :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

2. H s công su t c a t ng t i 1, 2, 3 là bao nhiêu. So sánh v i h s công
su t t ng. Gi i thích .
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
B môn cung c p i n 49
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 9

L P T H TH NG THANG CABLE
VÀ MÁNG CABLE

I. M C ÍCH YÊU C U.
Giúp h c viên có k năng ch n l a dây d n, thang cable, máng cable
l p t trong các phân xư ng úng yêu c u k thu t và an toàn.

II. D NG C V T TƯ.

Thang cable và máng cable.
Cable i n
Ty ren
T c kê s t.
Khoan i n.
Mũi khoan
B môn cung c p i n 50
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

Ph ki n thang cable, máng cable
III. CÁC BƯ C L P T.
Xác nh v trí l p t.
L p ty s t ho c dá .
L p máng ho c thang cable.
B môn cung c p i n 51
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

BÀI TH C HÀNH 10
T BÙ H TH
I. M c ích :
- Sinh viên hi u và thao tác v n hành ư c t bù.
II. Th c hành
+ u dây ng l c t t phân ph i n t bù .
+ u m ch i u khi n cho t bù.
B môn cung c p i n 52
Giáo trình th c hành Cung C p i n Khoa i n

+ B t CB t ng lên, 3 èn báo sáng, báo thanh cái t có i n. Ghi nh n
h s công su t.
+ Chuy n t bù sang v n hành ch v n hành b ng tay, óng l n
lư t các t bù. Sau ó c t l n lư t các t bù. Ghi nh n h s công su t
tương ng và th t óng c t.
+ Chuy n t bù sang v n hành ch t ng. Quan sát tình tr ng
óng c t và h s công su t tương ng.
+ Sau khi ch v n hành t ng k t thúc, chuy n sang v n hành b ng
tay và óng thêm 1 c p t . Sau ó chuy n v ch t ng. Ghi
nh n tình tr ng óng c t và h s công su t. (*)
III. Báo cáo :
1. K t qu :

Stt C p1 C p2 C p3 C p4
HS công
su t


Nh n xét :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

2. Th t óng c t b ng tay và t ng
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

3. Gi i thích v tình tr ng óng c t và h s công su t khi th c hi n bư c
cu i cùng (* ) trong ph n th c hành.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

B môn cung c p i n 53
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản