Giáo trình tiền tệ - Chương 10

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
408
lượt xem
169
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế nào là lạm phát tiền tệ? Các loại lạm phát? Nguyên nhân của lạm phát Tác động của Lạm phát Các biện pháp hạn chế, kiểm soát lạm phát? Lạm phát ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 10

 1. C H Ö Ô N G     Ï   A Ù T  8­LA M PH TI N   EÀ TEÄ Muï teâu: c i     Theá       naøo aø aï   l l m phaùtteàn eä?  i t     Caùc oaï aï        l il m phaùt ?     Nguyeân       nhaân cuûa aï   l m phaùt     Taùc       ñoäng cuûa  m   Laï phaùt     Caùc  eän       bi phaùp  n  haï cheá,ki     eåm soaùtl m    aï phaùt?     Laï        m phaùtôû  eätNam ?   Vi   06/12/09   1
 2. I   H A Ù IN I M ,BI U   I N   ­K   EÄ   EÅ H EÄ CUÛA  1/Khaùini :LA Ï   A Ù T:     eäm M PH  Theo  Mar   l hi t ng i gi taøn  K. k,LP aø  eän öôï teàn  aáy r ngaäp  caùc keânh öu hoâng,vöôï  l t   tquaù  caàu  nhu  cuûa öu hoâng  l t haøng  hoaù,daãn ôùisöïm aát   t       gi cuûa  aù  ñoàng i vaø  teàn  phaân  phoáil it  aï hu  nhaäp  quoác daân.  Theo quan  eåm   eän  i  l hi t ng  ñi hi ñaï,LP aø  eän öôï xaûy a    öùc  aù  chung  r khim gi caû  cuûa haøng hoaù  taêng i t c  keùo   r m oätt   leân uï vaø  daøitong   hôøi gi nhaátñònh. an    06/12/09   2
 3. 2/Bi hi cuûa    eåu  eän  LP:  Gi tò i t suy  aù r teàn eä  gi  gi caû  aûm ( aù  haøng  hoaù    noùichung aêng  t leân uï   i t c,keùo  ) daøi;  Gi caû  aù  caùc oaï  l ichöùng  khoaùn i t c  aûm , leân uï gi   tong  gi taùiphi r ñoù  aù r   eáu  gi   aûm nhanh nhaát. 06/12/09   3
 4. 3/Caùc    pheùp  l ño öôøng  LP: a/Chæ   gi caû i duøng  hoäi( )   soá  aù  teâu  xaõ   CPI:  Chæ   CPIl chæ   ñöôï tnh heo  oät soá   aø  soá  c í t m   gi haøng i duøng  dòch    nh r oû  teâu  vaø  vuïchí teân  t töôøng. hò r  Víduï   : ­Hoa    oû    kyø:gi haøng  naøy goàm   nhoùm   265  haøng hoaù  nh; chí ­Vi   :gi haøng    eätNam   oû  naøy goàm   m aët 236    haøng  nh  64  chí vaø  dòch  . vuï 06/12/09   4
 5. a/Chæ   gi caû i duøng  hoäi   soá  aù  teâu  xaõ    ( ) teáp) CPI:(i  Coâng höùc í t tnh:  Tr ñoù: ong  ∏ CPI :Laø yû eä aï    heo  e t l l m phaùtt CPI Pt1 − Pt0 ∏ e CPI = 100 Pt1 : Chỉ  ố  s CPI Pt0 naêm   eän aï hi t i Pt0 :Chỉ  ố  s CPI naêm  r töôùc  ñoù 06/12/09   5
 6. b/Chæ   gi     soá  aûm phaùtt  oång  saûn  phaåm   quoác   GDP) noäi( :  Chæ   gi   soá  aûm phaùtGDP    l chæ   gi caû  aø  soá  aù  chung  t   haøng  cho aátcaû  hoaù  dòch   aï vaø  vuït o  neân GDP.  Phöông  phaùp í t tnh öông  t   teân. öïnhö r 06/12/09   6
 7. I ­C A Ù C   A Ï   Ï   A Ù T: I  LO I LA M PH 1.Laï     m phaùtt  haáp LP  ( vöøa phaûi: ) a.Khaùini :l l iLP      eäm  aø oaï  xaûy a   oác  r vôùit ñoä  taêng chaäm  cuûa    gi caû,t chæ soá  aù   höôøng  ôû  m öùc  oätcon  m oätnaêm . m   soá    Töùc aø:0% / l   naêm   LP haáp  10% /
 8. Laï   m phaùtt  haáp LP  ( vöøa  phaûi: ) (i teáp) b.Ñaëc  eåm :   ñi ­Gi caû    aù  haøng  hoaù khoâng  eán  bi ñoäng  eàu, nhi   l t öu hoâng i t bì t teàn eä  nh höôøng. ­Hoaï    tñoäng  saûn xuaát  nh  ,ki doanh  eãn a  nh  di r bì thöôøng. ­Khoâng    aûnh höôûng ñaùng  ñeán    keå  ñôøisoáng  nhaân daân. 06/12/09   8
 9. 2.Laï     m phaùtphim aõ:     a.Khaùini :l l iLP      eäm  aø oaï  xaûy a    aù  r khigi caû  haøng hoaù aêng  t nhanh,t höôøng  m öùc öø  ôû  t 2  ñeán  con  m oätnaêm . 3  soá    Töùc aø:10% / ≤ l   naêm   LP.Phim aõ  1000% /    
 10. Laï   m phaùtphim aõ:(i      teáp) b.Ñaëc  eåm :   ñi ­Löu hoâng i t baétñaàu  r  oaï     t teàn eä    bò oáil n, ngöôøidaân    khoâng  uoán  öõ i m aø  uoán  m gi teàn  m chuyeån sang    öõ aøisaûn  caátgi t   baèng  caùc oaï  l i HH  eän  ,vaøng  hi vaät  hoaëc  ngoaï eä  aï it m nh  khaùc. ­AÛnh    höôûng i cöï t   eäu  teâu  c ôùihi quaû  nh eá, ki t   l   neàn  nh eá ôivaøo  aøm cho  ki t r   khuûng khoaûng. ­Thaátnghi gi t     eäp  a aêng,ñôøisoáng      nhaân daân  khoù  06/12/09 khaên.   10
 11. 3.Laï     m phaùtsi t ( eâu  :   eâu oác si LP) a.Khaùini :l l iLP  r khigi caû  t     eäm  aø oaï  xaûy a    aù  HH aêng  r   aátnhanh,t  höôøng  m öùc öø  con  1  ôû  t 4  soá/ naêm  r tôû  l eân. Töùc aø:1000% / l   ≤ eâu  naêm   Si LP VD:   ­LP  Bolvi naêm     ôû  i a  1985:11.   800% /naêm ­LP  NhaätBaûn    ôû    naêm   1949:23.   700% /naêm ­LP  Li Xoâ    ôû  eân  naêm   1945:160.   000% / naêm ­LP  Ba an    ôû  l naêm   1922:560.   000% / naêm ­LP  Ñöùc    ôû  naêm   1922­ 1923:haøng yû  /   t % naêm 06/12/09   11
 12. Laï   m phaùtsi t  teáp)   eâu oác:(i b.Ñaëc  eåm :   ñi ­Löu hoâng i t bò oáil n  eâm  r ng,   t teàn eä  r  oaï nghi toï   xuaáthi hi t ng  y r khoûiteàn    eän  eän öôï chaï toán   i teä. ­Neàn  nh eá ôivaøo    ki t r   khuûng  khoaûng  eâm   nghi toï r ng. ­Thaátnghi taøn aøn,ñôøisoáng      eäp r l     nhaân daân  voâ cuøng khoù khaên. 06/12/09   12
 13. II  I­Nguyeân  nhaân  gaây a aï   r l m phaùt  2  :Coù  l inguyeân  oaï  nhaân  chuû  yeáu  sau: nhaân    Xem   t 1.Nguyeân    do   ñoà hò: Gi caû P) aù  ( caàu  keùo: a.Cô    cheá:khicaàu      haøng hoaù aêng  t nhanh  S P2 A2 vöôï  tquaù khaû naêng  P1 A1 cung öùng cuûa neàn  D2 ki t   nh eá,keùo  aù  gi caû  D1 haøng hoaù aêng eân  t l SL.höï t t c eá theo. 0 Q1 Q2 (Q) 06/12/09 13
 14. b.Caùc    nguyeân  nhaân:Do  eàu    nhi nguyeân  nhaân,   t höôøng  caùc  do  nguyeân  nhaân  chuû  yeáu  sau:  BoäichiNSNN höôøng      t xuyeân  keùo  ; vaø  daøi  Vi ki   eäc  eåm soaùtl ng i cung   öôï teàn  öùng cuûa  NHTW   khoâng  chaëtcheõ,ñeå      xaûy a r cung i teàn  l hôn  ôùn  caàu i teàn.  Chaátl ng í duï keùm ,khoâng hu    c   öôï tn  ng    t hoàiñöôï voán daãn ôùim aátcaân  t     baèng  öõa i vaø  gi teàn  haøng.  Ti l eàn öông aêng  t quaù nhanh,l  oång   aøm t caàu  taêng  vöôï  cao  tquaù oång  t cung.  Nguyeân  nhaân  t  yù… veà aâm l 06/12/09   14
 15. 2.Nguyeân    nhaân  chiphíñaåy: do      a.Cô  cheá:    Xem   t ñoà hò: Gi caû P) aù  ( xaûy a        r khichiphísaûn  xuaátt  aêng,ñaåy  aù    gi caû  haøng  hoaù aêng  t S2 l t eân heo. S1 P2 A2 P1 A1 D SL.höï t t c eá 0 Q2 Q1 (Q) 06/12/09   15
 16. b.Nguyeân    nhaân:Coù  eàu    nhi nguyeân  nhaân,sau    ñaây aø  l nhöõng  nguyeân  nhaân  chuû  yeáu:  Toác  t ñoä aêng i l teàn öông  hôn oác  t cao  t ñoä aêng  cuûa  naêng suaátl ñoäng,l   chiphíteàn   ao   aøm cho     i l öông r 1  vò  tong  ñôn  saûn  phaåm  aêng; t  Chiphínguyeân,nhi vaätleäu aêng        eân   i t cao; Nguyeân  nhaân do: ­Do      söïkhan  eám   hi nguoàn  cung caáp; ­Do  m     Laï phaùtôû    nöôùc  xuaátkhaåu    nguyeân,    nhi vaätleäu;   eân   i ­Do yû  a      t gí hoáiñoaùit aêng cao. 06/12/09   16
 17. IV­ Tác động của lạm phát 1. Lạm phát và lãi suất 1. Lạm phát và thu nhập thức tế 1. Lạm phát và phân phối thu nhập không bình đẳng 1. Lạm phát và nợ quốc gia 06/12/09   17
 18. 1. Lạm phát sẽ gây áp lực tăng lãi  suất danh nghĩa: LST = LSDN - TỶ LỆ LP  Để kinh doanh ổn định thì NH luôn coá gaéng đảm bảo lãi suất • Tỷ lệ lạm phát tăng cao, thực döông vaø ổn định nếu muốn cho lãi suất thực  döông  ổn định, & lãi suất danh nghĩa phải tăng lên. 06/12/09   18
 19. 2. Lạm phát làm giảm thu nhập thực  tế của người lao động:  Thu nhaäp höï cuûa  t c  ngöôøi  l coâng  l aøm  aên öông  gi suy  aûm;  Thu nhaäp höï cuûa  t c  nhöõng  ngöôøicho      vay,ngöôøiñaàu ö    t vaøo chöùng khoùan  aûm. gi 06/12/09   19
 20. 3. Laï   m phaùtcaøng aøm  aêng    l t khoûang  gi ngheøo: caùch  aøu   Người cho vay sẽ là người chịu thiệt hại; Người đi vay sẽ là người hưởng lợi.  Ngöôøi laøm coâng aên löông bò thieät haïi.  Người thừa tiền thu gom hàng hoá thực, đầu cơ làm mất cân đối cung- cầu và đẩy giá lên cao; từ đó làm cho người nghèo càng khốn khó hơn tröôùc. 06/12/09   20
Đồng bộ tài khoản