Giáo trình tiền tệ - Chương 13

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
266
lượt xem
94
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Thế nào là các Định chế tài chính phi NH? • Đặc điểm của các Định chế tài chính phi NH; • Các loại hình Định chế tài chính phi ngân hàng; • Vai trò các Định chế tài chính phi NH; • Các định chế tài chính phi ngân hàng ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 13

  1. C H Ö Ô N G  V ­ I   A Ù C   Ò N H   H EÁ   C Ñ C TA Ø I C H Í H   I   N PH   NG AÂN  AØ NG H £
  2.   C.4    nh  ếTàiChí PhiNg Hang   CácĐị Ch     nh    ân  2
  3. M uï teâu: c i 1. Theá  naøo aø  l caùc  Ñònh  cheá aøichí phi t   nh    NH?  1. Ñaëc  eåm   ñi cuûa  caùc Ñònh cheá aøichí phi t   nh    NH; 2. Caùc oaï  nh  l ihì Ñònh  cheá aøichí phingaân  t   nh    haøng; 3. Vaitoø   r caùc  Ñònh cheá aøichí phiNH; t   nh    4. Caùc ñònh  cheá aøichí phingaân  t   nh    haøng  ôû  Vi   . eätNam   C.4    nh  ếTàiChí PhiNg Hang   CácĐị Ch     nh    ân  3
  4. I   H A Ù I N I M     A ËC   ­K   EÄ & Ñ ÑI M   EÅ cuaû  ònh  Ñ cheá aøichí phi t   nh    ngaân  haøng: 1/Khaùini :     eäm Ñònh  cheá aøichí phiNH aø oaï  nh oå  t   nh    l l ihì t chöùc  ki doanh r l vöï t   nh  teàn eä, nh  tong ónh  c aøichí – i t   ñöôï t c  eän  oätsoá  tñoäng  nhö aø  c höï hi m   hoaï  NH  l noäidung  nh    ki doanh höôøng  t xuyeân,nhöng    khoâng  c  ñöôï nhaän i göûikhoâng  haï vaø  teàn    kyø  n  khoâng  c  ñöôï cung caáp  dòch   hanh oaùn. vuït t   C.4    nh  ếTàiChí PhiNg Hang   CácĐị Ch     nh    ân  4
  5.   C.4    nh  ếTàiChí PhiNg Hang   CácĐị Ch     nh    ân  5
  6. 2/   Ñaëc  eåm : ñi Coù heå  c  ñoäng i göûicoù  t ñöôï huy  teàn    kyø  n  ñaàu ö nhöng  haï ñeå  t ( khoâng  c  ñöôï huy ñoäng i göûikhoâng  haï . teàn    kyø  n) Ñöôï cung  c  caáp  oätsoá oaï  nh  m   l ihì dòch  vuïngaân    haøng m oâigi ,ñaï yù  (   ôùi  il chöùng  khoaùn  caùc  vaø  dòch    t vuïuûy haùc… )  nhöng  khoâng  c  ñöôï cung caáp dòch    vuï thanh oaùn. t   C.4    nh  ếTàiChí PhiNg Hang   CácĐị Ch     nh    ân  6
  7. 2/   Ñaëc  eåm :(i ñi  teáp) Khoâng ham   a  t gi vaøo quaù rnh aï teàn  tì t o i göûim ôû oäng    r neân khoâng chòu    söï ki   eåm soaùtchaëtcheõ      cuûa NHTW . Lónh  c  vöï ñaàu ö  t chuû  yeáu aø  l vaøo  chöùng khoaùn,cho  teâu    vay i duøng  vaø  t chaáp… heá    C.4    nh  ếTàiChí PhiNg Hang   CácĐị Ch     nh    ân  7
  8. I ­caùc oaï  nh rung  I  l ihì t gi t   nh: an aøichí 1. Coâng y  t baûo  eåm hi 2. Caùc  quyõ r   tôïcaáp  tí höu r 3. Caùc  coâng y aøichí t t   nh 4. Quyõ ñaàu ö t 5. Coâng y  t chöùng khoaùn… ­Khaùiquaùtñaëc  eåm   nh        ñi ki doanh? ­Nghi vuïhì t   eäp    nh haønh  nguoàn voán? ­Ñaëc  eåm   duï voán    ñi söû  ng  hoaëc  caùc dòch  vuïchuû    yeáu?   C.4    nh  ếTàiChí PhiNg Hang   CácĐị Ch     nh    ân  8
  9. II  I­CAÙC  ÑÒNH  CHEÁ  TAØI  CHÍ PHINGAÂN  NH    HAØNG  ÔÛ  VI NAM EÄT   Coâng y  t baûo  eåm ? hi  Quyõ r   tôïcaáp?  Caùc coâng y aøi tt   chính?  Quyõ ñaàu ö? t  Coâng y  t chöùng  khoaùn?  Sôû  ao  Gi Dòch  Chöùng  Khoùan? • (   eân  Töïnghi cöùu)   C.4    nh  ếTàiChí PhiNg Hang   CácĐị Ch     nh    ân  9
  10. I     V­VAITROØ CUÛA  CAÙC  ÑÒNH  CHEÁ  TAØICHÍ PHINGAÂN    NH    HAØNG: 1. Kí t ch  khuyeán  ch i   eäm   ch hí vaø  khí teátki caùc  nguoàn voán nhoû,l  eû; 2. Taï r cô    o a  hoäiñaàu ö  nh ôøicho  t si l   caùc  caù  nhaân; 3. Thuùc ñaåy  ñaàu ö,caï tanh  teán  t   t   nh r vaø i boä aøi chí tong ónh  c  nh r l vöï ngaân  haøng; 4. Haï cheá uûir tong  n  r  o r ñaàu ö aøichí t t   nh; 5. Kí t ch    ch hí söïphaùtti cuûa   reån  TTTC;   C.4    nh  ếTàiChí PhiNg Hang   CácĐị Ch     nh    ân  10
Đồng bộ tài khoản