Giáo trình tiền tệ - Chương 5

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
166
lượt xem
86
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TD là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ chủ thể sở hữu sang chủ thể sử dụng trên nguyên tắc phải có sự hoàn trả 1 lượng giá trị lớn hơn ban đầu. Xem sơ đồ:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 5

 1. I   ô ôû  ­C s khaùch  quan huùc  t ñaåy öï s   hì t nh haønh  phaùtt eån  vaø   ri cuûa í tn  duïng: • 1/K haùini :     eäm TD  aø  l quan  chuyeån  heä  nhöôï t m   ng aï thôøim oätl ng  aù rò öø     öôï gi t t chuû heå t s höõu  ang  ôû  s chuû heå  öû  ng reân  t s duï t nguyeân aéc  t phaûicoù  öïhoaøn raû    s   t 1  l ng  aù rò ôùn  öôï gi t l hôn  ban ñaàu.X em     s ñoà: ô  G i t voán  aù rò  goác                  06/15/09         huû heå                   C huû heå           C    t                     t 1           ho                     ñivay          C vay                      
 2. 2/C ô ôû    s khaùch  quan: a/X uaátphaùtt ñaëc  eåm   chuyeån       öø  ñi chu  voán i t t teàn eä rong neàn  nh eá: ki t • D o ñaëc  eåm  uaàn  ñi t hoaøn voán r t ong  quaù  t ì SX­   r nh  KD cuûa  caùc  oanh  D nghieäp: TLSX ,N N V L   •    T  H                            ’–      –                     … SX … H   T’ •                           Söùc ao  l ñoäng Gi   n  aiñoaï ñaàu Gi   n  aiñoaï cuoái 06/15/09 2
 3. N haän  Xeùt : - G i   n  aiñoaï ñaàu  kyø  KD : chu  SX­   D/nghieäp thöôøng taïm thôøi thieáu voán tieàn teä. - G i   n  aiñoaï cuoáichu  SX­ :   kyø  KD   D/nghieäp thöôøng taïm thôøi thöøa voán tieàn teä.  Vaäy,ñoáivôùicaùc  gi ñì         hoä  a  nh,caù  06/15/09 3 nhaân hìs t   ao???
 4. C H Ö Ô N G   ­TÍ   U Ï G v   N D N M uï teâu: c i       N guyeân         nhaân   thuùc ñaåy öïra    s   ñôøi vaø phaùtt eån   ri cuûa  TD .       Baûn         chaát  ,chöùc  naêng cuûa  . TD       C aùc oaï  nh  .        l ihì TD       V ait cuûa  .         roø  TD 06/15/09   4
 5. • D o  öïkhoâng hoáng  s   t nhaátgi t nhaäp    öõa hu  vaø nhu  caàu   i cuûa  chiteâu  caùc  G Ñ ,caù  H   nhaân rt ong  : XH ­Coù khi coù thu nhaäp nhöng chöa coù nhu   caàu chi tieâu, hoaëc coù nhu caàu chi tieâu nhöng khoâng heát thì aï  hôøit t m t  höøa i teàn. ­Coù khi coù nhu caàu chi tieâu nhöng chöa   coù thu nhaäp, hoaëc coù thu nhaäp nhöng ít thì aï  hôøit eáu i t m t  hi teàn. • D o  öïkhoâng r s   t uøng khôùp  öõa hu  chi gi t vaø    cuûa  ngaân  aùch  s nhaø nöôùc: ­Coù khi coù nguoàn thu nhöng chöa coù   nhu caàu chi, hoaëc coù nhu caàu chi khoâng heát thì aï  hôøit t m t  höøa i teàn. ­Coù khi coù nhu caàu chi nhöng chöa coù 5   06/15/09 nguoàn thu, hoaëc coù nguoàn thu nhöng ít
 6. Nhö vaäy, trong neàn kinh teá chuùng ta thaáy: aï  oätt t im  hôøiñi   eõ uoân oàn    eåm s l t t inhöõng  aï  chuû heå aï  hôøit t t m t  höøa  voán vaø  nhöõng chuû heå  t khaùc aï  hôøit eáu  t m t  hi voán!   Ñ eán  ñaây,t caùc  n  hoäiñuû   heo  Baï ñaõ    caùc  ñi ki t eàu  eän huùc ñaåy í duï ra    tn  ng  ñôøivaø  phaùtt eån  chöa?  ri hay  06/15/09 •? 6
 7.   uaátphaùtt nhu  X    öø  caàu i l icuûa  s nh ôï  caùc  chuû heå rong  t t neàn  nh eá: ki t ­Coù nhöõng chuû theå voán chæ coù   giôùi haïn, nhöng hoï vaãn muoán môû roäng vaø phaùt trieån SX ôû quy moâ lôùn hôn nhaèm hu  c  eàu ôï  t ñöôï nhi l inhuaän  hôn.Do vaäy, hoï môùi    xuaáthi nhu    eän  caàu  caàn  voán. vay  ­Coù nhöõng chuû theå taïm thôøi thöøa   voán, nhöng hoï vaãn muoán nhöõng ñoàng tieàn ñoù tieáp tuïc sinh lôïi. Do vaäy, hoï môùi xuaáthi nhu    eän  caàu caàn  cho  vay. 06/15/09 7
 8. Ñ aây  ôùil ñ/ ñuû  s m  aø  k  boå  ung    vôùi ñi ki caàn  t eàu  eän  keå reân  t ñeå huùc  ñaåy  TD   ñôøivaø  ra    phaùtt eån.  ri       Tuy  eân,t c i cho haáy       nhi  höï teãn  t ngoaøicaùc  k reân    ñ/ t coøn  caàn nhöõng  yeáu oá  t khaùc  nhö:m öùc aõis   l   uaát ì ,tnh  t ng aï   raï l m phaùt      ,ruûiro,vv…  phaûiphuø    hôï t   ôùit c  öïñuû  oï  eàu  eän  p hìm  höï s   m iñi ki ñeå í duï ra    phaùtt eån. tn  ng  ñôøivaø   ri 06/15/09 8
 9. I ­Baûn  I  chaátvaø    chöùc  naêng  cuûa tn  ng. í duï 1/Baûn    chaát: • Tröôùc  ,t xem     heát a  xeùtquaù rì vaän  t nh  ñoäng  cuûa  voán í duï tn  ng: G i t voán  aù rò  goác             huû heå                 C huû heå           C t                   t             ho                   ñivay           C vay                                       H oaøn raû:voán  l                    t   + aõi 06/15/09 9
 10. N hö vaäy,t coù heå   a  t phaân  a  chi quaù rì vaän  t nh  ñoäng  cuûa í duï t tn  ng haønh  gi   n  3  aiñoaï vaän  ñoäng  nhö  au: s ­G i   n  vay:chuû theå cho vay chuyeån   aiñoaï cho    giao taïm thôøi quyeàn söû duïng voán TD cho chuû theå ñi vay vôùi söï tin töôûng hoï seõ thöïc hieän ñuùng cam keát.   aiñoaï s duï voán  :chuû theå ñi vay ­G i   n  öû  ng  TD   ñöôïc quyeàn söû duïng voán TD theo ñuùng muïc ñích vaø trong thôøi gian thoaû thuaän.   aiñoaï hoaøn r   heát thôøi haïn TD, ­G i   n  t aû:khi chuû theå ñi vay phaûi hoaøn traû chuû theå 06/15/09 vay giaù trò voán goác vaø 1 phaàn giaù cho 10 trò taêng theâm (lôïi töùc TD).
 11. Toùm  aï,baûn  l i  chaátcuûa í duï   tn  ng  t hi heå  eän: Tí duï l quan  chuyeån  n  ng aø  heä  nhöôïng  voán reân  s cuûa  öïtn öôûng,tn  t cô  ôû  s  i t  í nhi . eäm Tí duï l quan  chuyeån  n  ng aø  heä  nhöôïng  voán reân  s coù  öïhoaøn raû. t cô  ôû  s   t Tí duï l s   n  ng aø  öïvaän  ñoäng  cuûa ö  t baûn  vay. cho  06/15/09 11
 12. 2/ Chöùc naêng cuûa tín duïng: a/Phaân    phoáil ivoán   aï  • b/Taï ra    o  caùc  coâng  TD  rong  t neàn  nh  ki cuïl t  öu hoâng í duï tn  ng  teá: vaø i tn  ng: teàn í duï ­Nhôø coù tín duïng, voán   ­TD laømphaùt sinh caùc   nhaøn roãi trong daân coâng cuï nhö thöông phieáu, chuùng laïi ñöôïc chuyeån kyø phieáu, traùi phieáu,… tôùi caùc chuû theå coù nhu coù theå löu thoâng ñöôïc. caàu ñeå phuïc vuï SX-KD ­Nhôø cô cheá tín duïng m   aø hoaêïc tieâu duøng. ngöôøi ta coù theå phaùt   ­Coù 2 hình thöùc phaân      haønh tieàn ra löu thoâng, goïi phoái voán TD laø phaân laø tieàn tín duïng. phoái tröïc tieáp vaø phaân phoái giaùn tieáp. 06/15/09 12
 13. III- CAÙC LOAÏI HÌNH TÍN DUÏNG C où caùc  nh höùc  hì t TD   chuû  yeáu  au  s ñaây:  Tín duïng thöông maïi.  Tín duïng ngaân haøng.  Tín duïng nhaø nöôùc. 06/15/09 13  Caùc hình thöùc TD
 14. a/ Tín duïng thöông maïi: • *  haùini : l K   eäm aø  • H aøng  oaù H quan  tn  ng  heä í duï gi caùc  öõa  doanh    D /    nghi             eäp             nghi t c i eäp röï teáp  D/ nghieäp SX ­ D     K vôùinhau,     Baùn     chòu            m ua               chòu döôùihì t   nh höùc  m ua,baùn    chòu  •          H oaøn raû           t haøng  hoaù. 06/15/09 14
 15. • Ñ aëc  eåm   ñi cuûa  TM : TD ­C huû heå:giöõa caùc D/nghieäp tröïc   t   tieáp SX-KD. ­Ñ oáit ng:haøng hoùa.    öôï     n:chuû yeáu laø ngaén haïn. ­Thôøihaï     ­Tí chaát   hình thöùc TD tröïc   nh  :laø tieáp.   c  ch:thuùc ñaåy löu thoâng, ­M uï ñí   tieâu thuï HH. ­C oâng  :laø Kyø phieáu thöông maïi   cuï  (thöông phieáu). Thöông phieáu coù 215 06/15/09
 16. - Hai loaïi Thöông Phieáu: +  Leänh  eáu:laø 1 Phi   H   eáu:laø 1 +  oáiPhi   giaáy xaùc nhaän meänh leänh ñoøi nôï do D/nghieäp tieàn voâ ñieàu mua chòu laäp ra kieän do D/nghieäp ñeå cam keát vôùi baùn chòu laäp ra D/nghieäp baùn ñeå yeâu caàu chòu seõ thanh ngöôøi thuï leänh toaùn voâ ñieàu phaûi thanh toaùn kieän 1 soá tieàn 1 soá tieàn nhaát nhaát ñònh vaøo 1 ñònh vaøo 1 khoaûng thôøi gian khoaûng thôøi gian 06/15/09 16 xaùc ñònh cho xaùc ñònh cho
 17. • ­Thöông  eáu  3 í chaát   Phi coù  tnh  : +  nh röøu öôï Tí t t ng +  nh    Tí baétbuoäc hihaønh t   +  nh öu hoâng Tí l t • ­C aên  vaøo    cöù  danh í   tnh,Thöông  eáu  Phi coù  l i 3 oaï: +  voâ  TP  danh +  kyù  TP  danh +  ñí danh TP  ch  06/15/09 17
 18. *  u,nhöôï ñi   Ö   c  eåm cuûa  TM ? TD ­Ö u  eåm :t   ñi  huû uï ñôn  aûn,nhanh  t c  gi   goïn. ­H aï cheá:   n    +  aï cheá  chuû heå ham   a H n  veà  t t gi +  aï cheá  t H n  veà hôøihaï   n +  aï cheá  s l ng H n  veà  oá öôï +  aï cheá  phöông  H n  veà  höôùng 06/15/09 18
 19. 2/Tí duï ngaân    n  ng  haøng: a/K haùini :l quan      eäm  aø  heä  tn  ng  öõa  beân aø  í duï gi 1  l N H   1  vaø  beân aø  l caùc  chuû  t khaùc rong  heå  t neàn  nh  ki teá. • N H  aø  l ngöôøiñivay:t      öùc  l NH   aø  huy  ñoäng i göûi teàn    t coâng  öø  chuùng. • N H  aø  l ngöôøicho   öùc    vay:t l N H   caùc  aø  cho  chuû heå  t khaùc  ñeå  vay  phuï vuïSX ­ c    K D hoaëc i duøng. teâu  06/15/09 19
 20. b/Phaân oaï  vay    l icho  cuûa  ngaân  haøng: C où  eàu i t nhi teâu höùc  phaân oaï,cuï l i    t heå: • Caên  vaøo  uï ñí TD : cöù  m c  ch   Cho vay baát ñoäng saûn  Cho vay coâng nghieäp vaø thöông maïi  Cho vay noâng nghieäp  Cho vay tieâu duøng  Cho vay khaùc 06/15/09 20
Đồng bộ tài khoản