giáo trình vật liệu cơ khí, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
262
lượt xem
127
download

giáo trình vật liệu cơ khí, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vật liệu mài: Là thành phần chính của đá mài, đóng vai trò như những lưỡi dao làm nhiệm vụ cắt do đó các hạt mài cần có độ cứng, độ bền, độ chịu nhiệt cao. Hạt mài thường dùng loại vật liệu thiên nhiên như hạt kim cứng, ôxit nhân, cacborun, thạch anh… tính chất loại này không ổn định và quí hiếm nên ít sử dụng, loại vật liệu nhân tạo oxit nhân – điện, cacbitsilic, cacbitbosilic. * Chất kết dính: Có tác dụng liên kế các hạt mài với nhau thành hình dạng đá mài, đồng thời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật liệu cơ khí, chương 12

  1. CHÖÔNG 12: ÑAÙ MAØI, CAO SU, AMIAN, GOÃ I. ÑAÙ MAØI: Laø loaïi vaät lieäu duøng caét goït kim loaïi ñöôïc cheá taïo töø caùc lieäu maøi, eùp vôùi chaát keát tinh hình daïng thích hôïp vôùi coâng vieäc maøi. * Vaät lieäu maøi: Laø thaønh phaàn chính cuûa ñaù maøi, ñoùng vai troø nhö nhöõng löôõi dao laøm nhieäm vuï caét do ñoù caùc haït maøi caàn coù ñoä cöùng, ñoä beàn, ñoä chòu nhieät cao. Haït maøi thöôøng duøng loaïi vaät lieäu thieân nhieân nhö haït kim cöùng, oâxit nhaân, cacborun, thaïch anh… tính chaát loaïi naøy khoâng oån ñònh vaø quí hieám neân ít söû duïng, loaïi vaät lieäu nhaân taïo oxit nhaân – ñieän, cacbitsilic, cacbitbosilic. * Chaát keát dính: Coù taùc duïng lieân keá caùc haït maøi vôùi nhau thaønh hình daïng ñaù maøi, ñoàng thôøi quyeát ñònh ñoä beàn, ñoä chòu nhieät, ñoä va ñaäp… chaát keát dính voâ cô Keramit, nöôùc silcat chaát keát dính höõu cô nhö bakelit vunganhit. Caên cöù vaøo toå chöùa ñaù maøi ngöôøi ta ñöa ra khaùi nieäm ñoä cöùng: Ñoä cöùng laø khaû naêng bay ra cuûa caùc haït maøi döôùi taùc duïng cuûa löïc maøi. Lôùp haït maøi ôû phía ngoaøi cuûa ñaù bò cuøn maø khoâng bay ra khoûi ñaù ñeå nhöôøng cho lôùp ôû phía trong ra maøi thì goïi laø ñaù cöùng ngöôïc laïi laø ñaù meàm. Tuy theo ñoä cöùng chia thaønh caùc loaïi: Ñaëc bieät meàm, raát meàm, meàm, meàm nöõa, cöùng nöõa, cöùng, raát cöùng. * Hình daïng ñaù maøi vaø coâng duïng: - Ñaù maøi coù daïng hình vuoâng, maøi caùc maët troøn xoay vaø maët phaúng baèng chu vi cuûa ñaù. - Ñaù maøi coân 2 maët maøi ren, raêng baùnh raêng, maøi caùc raõnh. - Ñaù ñóa phaúng maøi caét vaø maøi raõnh. - Ña maøi hình coân: Maøi phaúng baèng maët ñaàu cuûa ñaù.
  2. Do ñoù maøi coù toác ñoä quay cao ñeå baûo ñaûm an toaøn khi laép ñaù phaûi caân baèng vaø quay gaáp 1,5 laàn, toác ñoä lôùn nhaát cho pheùp trong 10 phuùt neáu khoâng coù söï coá laø ñaït yeâu caàu. II. CAO SU: * Tính chaát: Cao su coù 2 loaïi cao su thieân nhieân vaø cao su nhaân taïo. - Troïng löông rieâng γ = 0,92-0,94 g/cm3. - Tính chòu nhieät keùm. - Coù tính ñaøn hoài raát cao, ñoä giaõn daøi 700~800%. - Cao su coù tính chaát ñaùng quyù trong kyû thuaät nhö ñoä beàn choáng ñöùc cao, choáng taïo thaønh veát xöôùc, khí… vaø thích öùng cho kyû thuaät ñieän. - Cao su bò giaûm cô lyù tính khi chòu aùnh saùng vaø nhieät ñoä, bò raïng nöùc döôùi taùc duïng cuûa löïc keùo, khi boû löïc keùo noù vaãn daøi hôn traïng thaùi ban ñaàu. * Coâng duïng: Trong cô khí cao su ñöôïc duøng roäng raõi. - Ñai truyeàn chuyeån ñoäng giöõa caùc truïc coù khoaûng caùch xa, coù öu ñieåm vaän toác cao, eâm khoâng caàn boâi trôn keát caáu ñôn giaûn. - Ñai truyeàn vaän chuyeån duøng ñeå vaän chuyeån saûn phaåm töø nôi naøy ñeán nôi khaùc. - Ñeäm vaø voøng ñeäm laøm kín, duøng ñeå laøm kín caùc maët tieáp xuùc chi tieát traùnh chaûy daàu hoaëc che buïi. - OÁng nöôùc, oáng hôi, oáng daàu chòu aùp suaát thaáp. - Laøm vaät caùch ñieän. III. AMIAN: * Tính chaát: Amian laáy töø quaëng moû goàm canxi silicat vaø magieâ maøu traéng, mòn, coù thôù nhoû, sôïi mòn nhoû ñeán microâmet. Sôï amian ñaøn hoài vaø coù theå xoaén laïi thaønh moät daây lôùn. - Troïng löôïng rieâng γ = 2,4 - 2,6 g/cm3, laøm vieäc ôû nhieät ñoä 5000C, chòu kieàm vaø axit keùm.
  3. * Coâng duïng: - Laøm chaát caùch nhieät, laøm taám ñeâm chòu nhieät. - Laøm giaáy amian, daây amian, vaûi amian, nhöïa amian, ngoùi amian, ximaêng amian… - Laøm maù phanh xe oâtoâ. IV. GOÃ: 1 Tính chaát: *Tính chaát vaät lyù - Ñoä aåm: Ñoä aåm bieán ñoåi trong phaïm vi roäng. Goã chöa chaët chöùa 30-35%nöôùc, goã ngaâm nöôùc ñoä aåm 100-200%. Ñoä aåm giaûm thì khaû naêng chòu löïc caøng cao, ít bò muïc. - Coù tính huùt aåm: laø khaû naêng laáy nöôùc cuûa goã trong khoâng khí.tính huùt aåm taêng khi ñoä aåm khoâng khí taêng nhieät ñoä giaûm. - Troïng löôïng rieâng: troïng löôïng rieâng tieâu chuaån khi goã ñoä aåm 15% .ñoä aåm taêng khi nhieät ñoä taêng. - Tính co ruùt vaø giaõn nôû cuûa goã: khi ñoä aåm thay ñoåi theå tích goã cuõng thay ñoåi , gaây ra hieän töôïng co ruùt vaø giaõn nôû, ñoù laø nguyeân nhaân gaây nöùc neû cong veânh. - Tính daãn nhieät: goã daãn nhieät keùm - Tính daãn ñieän: goã laø chaát caùch ñieän toát , neáu ñoä aåm taêng quaù ñieåm baõo hoøa thì goã cuõng daãn ñieän - Maøu saéc vaø muøi vò: phuï thuoäc vaøo loaïi caây coù maøu saéc vaø muøi vò khaùc nhau. *Tính chaát cô hoïc: - Söùc chòu neùn: goã coù söùc chòu neùn doïc thôù raát cao neân hay laøm truï coät…ñeå choáng. - Söùc chòu keùo: goã coù söùc chòu keùo doïc thôù raát cao neân hay thanh giaèng. - Söùc chòu uoán, chòu caét, xoaén:
  4. +goã coù söùc chòu uoán khaù hay duøng ñoùng taøu, duïng cuï theå thao... +goã coù söùc chòu xoaén khaù hay duøng laøm coät buoàm... +goã coù söùc chòu caét ngang thôù cao hôn doïc theá. * Coâng duïng: - Trong cô khí laøm maãu ñuùc kim loaïi, thuøng ñöïng vaø chuyeân chôû saûn phaåm, boä xe oâtoâ taûi. - Trong xaây döïng laø cöõa, keøo vaø ñoà duøng trong nhaø tuû, baøn, göôøng… VAÄT LIEÄU BOÂI TRÔN – DUNG DÒCH BOÂI TRÔN NGUOÄI I. DAÀU MÔÕ BOÂI TRÔN: 1. Tính chaát chung cuûa daàu môõ: - Laøm giaûm ma saùt giöõa caùc beà maët tieáp xuùc cuûa caùc chi tieát maùy. - Laøm maùt chi tieát khi chòu ma saùt. - Laøm saïch chi tieát maùy vì noù cuoán ñi lôùp muøn kim loai do ma saùt taïo ra. - Laøm kín caùc beà maët caàn laøm kín che kín giöõa secmaêng vaø Peâtoâng khoâng cho khoâng khí chaùy loït xuoáng. - Laøm chaát choáng gæ cho beà maët kim loaïi bôõi vì taïo thaønh lôùp maøng ngaên caùch giöõa moâi tröôøng xung quanh vaø beà maët kim loaïi traùnh oxi hoùa vaø aên moøn kim loaïi. *Caùc chaát boâi trôn phaûi thoõa maõng yeâu caàu sau: Ñoä nhôùt sao cho quaù trình laøm vieäc chaát boâi trôn vaãn baùm treân beà maët tieáp xuùc, khoâng bò tuoät ñi, nhöng cuõng khoâng vöôït quaù ñoä nhôùt gaây neân caûn trôû chuyeån ñoäng cuûa chi tieát maùy. Nhieät ñoä baét löûa phaûi cao, nhöng ñoä ñoâng ñaëc thaáp. Chaát boâi trôn khoâng chöùa caùc taïp chaát cô hoïc, nöôùc, axit… Khoâng boác hôi, khoâ laïi.
  5. Ñôn vò: +ñoä nhôùt ñoäng laø m2/s vaø goïi laø Stoâc(st); 1st =0.0001m2/s +trong kyû thuaät; Engle(oE) 2. Daàu: Laø thieát bò boâi trôn cheá taïo ra töø daàu moû. Phaân loaïi daàu thaønh caùc nhoùm: - Daàu duøng cho ñoäng cô duøng boâi trôn oâtoâ maùy keùo, maùy bay - Daàu truyeàn ñoäng: duøng cho caùc loaïi hôïp soá cuûa xe oâtoâ, hôïp truyeàn löïc… -Daàu coâng nghieäp duøng cho coâng nghieäp vaø caùc thieát bò khaùc. - Daàu ñaëc bieät: daàu tuabin, bieán theá. Coâng duïng: -Daàu muøa ñoâng duøng cho caùc loaïi oâtoâ vaän taûi, xe du lòch hoaït ñoäng ôû vuøng khí laïnh. -Daàu muøa heø duøng cho ñoäng cô diezenvaø duøng vaøo muøa heø. 3.Môõ: Môõ laø chaát boâi trôn ôû theå quaùnh duøng thay cho daàu, duøng trong tröôøng hôïp daàu seõ bò chaûy khoâng giöõ ñöôïc laâu *Tính chaát: -Coù troïng löôïng rieâng 1g/cm3, coù maøu vaøng nhaït xanh thaãm, naâu. - Ñoä nhoû gioït vaø ñoä luùn cuûa môõ laø nhieät ñoä khi môõ bò noùng chayra theå loûng vaø ñoä luùn laø ñoä cöùng meàm cuûa mô. -Tính oån ñònh ít bò bieán chaát trong quaù trình söû duïng. -Khoâng coù taïp chaát aên moøn kim loaïi caën baån nöôùc laõ. *Phaân loaïi: - Môõ soâliñoân: chòu nöôùc khoâng chòu noùng duøng cho caùc boä phaän xe maùy ít noùng. - Môõ coângtalin chòu noùng khoâng chòu nöôùc. -Môõ chòu noùng duøng cho caùc boä phaän noùng töø 80-100octrôû leân, khoâng tieáp xuùc vôùi nöôùc
  6. -Môõ chòu noùng vaø chòu laïnh toát ôû boä phaän nhieät ñoä 60-150oc -Môõ baûo quaûn duøng ñeå boâi leân caùc chi tieát choáng han gæ. II. DUNG DÒCH TRÔN NGUOÄI 1. Taùc duïng cuûa dung dòch trôn nguoäi: - Truyeàn nhieät töø vaät gia coâng vaø muõi dao ra dung dòch trôn nguoäi -Laøm cho söï bieán daïng deûo cuûa kim loaïi khi caét gioït ñöôïc deã daøng, giaûm coâng suaát tieâu hao khi caét gioït - Boâi trôn giaûm ma saùt -Ñaåy phoâi ra khoûi khu vöïc caét goït vaø beà maët gia coâng coù ñoä boùng cao hôn, ít bieán daïng nhieät, toác ñoä caét cao hôn, löïc caét giaûm ñi 2. Caùc loaïi dung dòch trôn nguoäi -Sunfuaphedon: laøm giaûm coâng suaát caét goït 20%, coøn Eâmuxi laøm giaûm coâng suaát caét goït 5-10% -Söû duïng daàu khoaùng vaät, thöïc vaät, daàu ñoäng vaät laøm giaûm löïc caét 40-50% III. XAÊNG- DIEZEN 1. Xaêng : laø nhieân lieäu duøng cho ñoäng cô ñoát trong ñöôïc ñoát chaùy baèng tia löûa ñieän. *Tính chaát: Nhieân lieäu loûng, deã boác hôi, boác chaùy, coù muøi deã nhaän, khoâng hoøa tan trong nöôùc, troïng löôïng rieâng 0.70.775g/cm3. Chöùa 84%C, 14%H, coøn laïi laø taïp chaát nhö O,S… +Xaêng duøng cho ñoäng cô phaûi thoõa maõng yeâu caàu: Tính boác hôi toát ñeå maùy khôûi ñoäng deõ daøng. Tính choáng kích noå toát: söï kích noå laø hieän töôïng chaùy khoâng bình thöôøngcuûa xaêng gaây neân tieáng goõ kim loaïi trong ñoäng cô, laøm ñoïng cô noùng chi tieát bò moøn nhanh, xaêng choáng kích noå thì
  7. phaûi coù chæ soá octan cao, ñeå choáng kích noå ngöôøi ta pha theâm moät löôïng tetraetyn raát nhoû (xaêng chì) *Coâng duïng: -Xaêng duøng cho oâtoâ -Xaêng cao su hoøa tan vaøo cao su pha cheá sôn caùch ñieän. -Xaêng pha sôn: duøng pha cheá sôn daàu, sôn caùch ñieän. -Xaêng taùch daàu môõ ñoäng vaät thöïc vaät. *Caùch baûo quaûn: -Caát giöõ trong thuøng kín, traùnh roø ræ -Trong khu vöïc xaêng caám löûa, traùnh hieän töôïng gaây ra nguoàn löûa nhö chaïm ñieän. -Thuøng chöùa ñeå nôi raâm maùt, thoaùng. -Khi laáy xaêng ra khoûi thuøng khoâng duøng mieäng ñeå huùt. 2. Diezen: Laø nhieân lieäu cho ñoäng cô diezen, nhieân lieäu phun vaøo buoàn chaùy ôû daïng söông muø, neùn ôû aùp suaát cao töï boác chaùy. *Tính chaát: -Loûng trong suoát, troïng löôïng rieâng 0.780.86g/cm3 -Tính chaát daët tröng + chæ soá xeâtan: ñaëc tröng cho tính chaùy chaäm + ñoä nhôùt: laøm nhieäm vuï boâi trôn caùc chi tieát cuûa bôm cao aùpvaø voøi phun nhieân lieäu. + haøm löôïng chaát keát dính: choáng taïo thaønh muoäi than trong quaù trình chaùy. *Coâng duïng: söû duïng cho ñoäng cô diezen *Baûo quaûn: gioáng ñoäng cô xaêng nhöng ít nghi hieåm hôn.
Đồng bộ tài khoản