giáo trình vật liệu cơ khí, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
258
lượt xem
139
download

giáo trình vật liệu cơ khí, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kim loại và hợp kim còn lại (đồng có màu đỏ, thiết có màu trắng bạc, kẽm có màu xám). *Khối lượng riêng γ: Khối lượng chứa trong một đơn vị thể tích vật. γ = m kg / m 3  Tính nóng chảy: Chảy loãng khi đun nóng và đông đặc khi làm nguội, nhiệt độ ứng với lúc chuyển từ thể đặc sang thể lỏng hoàn toàn gọi là điểm nóng chảy. *Tính dẫn nhiệt: Có tính truyền nhiệt khi bị đun nóng hoặc làm lạnh, truyền nhiệt tốt thì làm nguội nhanh. *Tính giãn nở vì nhiệt:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật liệu cơ khí, chương 2

  1. Chương 2: TÍNH CHAÁT CHUNG CUÛA KIM LOAÏI VAØ HÔÏP KIM I. TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ: *Veû saùng maët ngoaøi: -Kim loaïi ñen: Hôïp kim saét (gang vaø theùp) -Kim loaïi maøu: Kim loaïi vaø hôïp kim coøn laïi (ñoàng coù maøu ñoû, thieát coù maøu traéng baïc, keõm coù maøu xaùm). *Khoái löôïng rieâng γ: Khoái löôïng chöùa trong moät ñôn vò theå tích vaät. γ = m kg / m 3  V *Troïng löôïng rieâng d: Troïng löôïng cuûa moät ñôn vò theå tích vaät. d P V  N / m3  *Tính noùng chaûy: Chaûy loaõng khi ñun noùng vaø ñoâng ñaëc khi laøm nguoäi, nhieät ñoä öùng vôùi luùc chuyeån töø theå ñaëc sang theå loûng hoaøn toaøn goïi laø ñieåm noùng chaûy. *Tính daãn nhieät: Coù tính truyeàn nhieät khi bò ñun noùng hoaëc laøm laïnh, truyeàn nhieät toát thì laøm nguoäi nhanh. *Tính giaõn nôû vì nhieät: Kim loaïi khi bò ñoát noùng thì giaõn nôû, khi nguoäi thì co laïi. *Tính daãn ñieän: Khi nhieät ñoä taêng daãn ñieän giaûm, khi nhieät ñoä giaûm daãn ñieän taêng, daãn ñieän cao thì ñieän trôû thaáp, daãn nhieät toát thì daãn nhieät toát. *Nhieät dung: Nhieät löôïng caàn thieát ñeå taêng nhieät ñoä kim loaïi leân 10C, nhieät dung caøng lôùn caàn toán nhieät löôïng caøng nhieàu ñeå ñoát noùng vaät ñoù leân ñöôïc. *Tính nhieãm töø (Moät soá kim loaïi): Bò töø hoùa khi ñaëc trong moät töø tröôøng (Saét), söû duïng roäng trong ñieän.
  2. II. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC: -Tính chaát aên moøn laø khaû naêng choáng laïi söï aên moøn hôi nöôùc, oxy cuûa khoâng khí ôû nhieät ñoä thöôøng hoaëc nhieät cao. -Tính chòu axit laø khaû naêng choáng laïi taùc duïng cuûa moâi tröông axit. III. TÍNH CHAÁT COÂNG NGHEÄ: *Tính coâng ngheä laø khaû naêng maø kim loaïi coù theå thöïc hieän ñöôïc caùc phöông phaùp coâng ngheä ñeå saûn xuaát caùc saûn phaåm. -Tính caét goït: Laø khaû naêng gia coâng deã hay khoù ñöôïc xaùc ñònh baèng toác ñoä caét, löïc caét, ñoä boùng beà maët cuûa kim loaïi sau khi caét. -Tính haøn: Laø khaû naêng taïo thaønh söï lieân keát giöõa caùc chi tieát khi nung noùng cuïc boä choã noái ñeán traïng thaùi chaûy deûo. -Tính reøn: Laø khaû naêng bieán daïng vónh cöûu cuûa kim loaïi khi bò löïc beân ngoaøi ñeå taïo thaønh hình daïng chi tieát maø khoâng bò phaù huûy. -Tính ñuùc: Xaùc ñònh ñoä chaûy loaõng cuûa kim loaïi khi naáu chaûy ñoå ñaày vaøo khuoân ñuùc. -Tính nhieät luyeän: Laø khaû naêng laøm thay ñoåi ñoä cöùng, ñoä beàn, ñoä deûo cuûa kim loaïi baèng caùch nung noùng tôùi nhieät ñoä nhaát ñònh giöõ nhieät moät thôøi gian sau ñoù laøm nguoäi theo cheá ñoä nhaát ñònh. BAØI 3: CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THÖÛ KIM LOAÏI I. THÖÛ KEÙO: Nhaèm ñeå xaùc cô tính cuûa kim loaïi nhö: ñoä beàn, ñoä ñaøn hoài, ñoä deûo.
  3. 1. Ñoä beàn: Laø khaû naêng choáng laïi cuûa löïc beân ngoaøi maø khoâng bò phaù hoûng. daïng phaù hoûng cuûa thöû keùo laø bò ñöùc. -Ñeå thöû keùo ta tieán haønh treân maùy thöû keùo vôùi maãu thöû laøm baèng vaät lieäu ñoù coù kích thöôùc hình daïng theo quy ñònh, ñoä thöû coù chieàu daøi gaáp 10 ñöôøng kính. l0 l1 -Chieàu daøi l0 laø chieàu daøi tính toaùn. -Hai ñaàu to ñeå deã caïp treân maùy thöû keùo. -Ñeå ñaùnh giaù tình traïng chòu löïc cuûa vaät lieäu ta duøng khaùi nieäm öùng suaát: öùng suaát laø taûi troïng taùc duïng leân 1 ñôn vò dieän tích cuûa maãu thöû. -Ñeå xaùc ñònh ñoä beàn cuûa kim loaïi ta laáy löïc keùo pmax (löïc laøm cho maãu thöû bò ñöùc) chia cho dieän tích tieát dieän ban ñaàu f0 cuûa maãu thöû. б= Pmax (kg/mm2) F0 2. Ñoä Ñaøn Hoài: Laø khaû naêng thay ñoåi hình daïng döôùi taùc duïng cuûa löïc beân ngoaøi roài trôû laïi nhö cuõ khi boû löïc taùc duïng. -Treân maùy thöû keùo ta taêng löïc keùo maãu thöû daàn daàn vaø theo doõi söï giaõn daøi maãu thöû cho tôùi khi löïc keùo ñaït giaù trò Pp taïi giaù trò
  4. naøy neáu boû löïc keùo maãu thöû trôû laïi gioáng nhö ban ñaàu  kim loaïi coù tính ñaøn hoài. -Khi keùo tôùi giaù trò Pe neáu boû löïc keùo laøm bieán daïng dö khoâng quaù 0,005% chieàu daøi ban ñaàu, neáu laáy löïc keùo naøy chia cho dieän tích maãu thöû ta ñaït giôùi haïn ñaøn hoài. P б= e (kg/mm2) F0 3. Ñoä deûo: Laø khaû naêng bieán daïng döôùi taùc duïng cuûa löïc beân ngoaøi maø khoâng bò phaù hoûng ñoàng thôøi giöõ bieán daïng ñoù khi boû löïc taùc duïng. -Ñoä deûo ñöôïc ñaùnh giaù baèng ñoä giaõn daøi töông ñoái vaø ñoä thaét tyû ñoái. l l +Ñoä giaõn daøi töông ñoái: бs= 1 0 x100% . l0 l0 laø chieàu daøi ban ñaàu cuûa maãu thöû. l1 Laø chieàu daøi sau khi keùo cuûa maãu thöû. F F +Ñoä thaét tyû ñoái: ψ= 0 1 x100% . F1 F1 laø dieän tích tieát dieän taïi choã ñöùc. F0 laø dieän tích tieát dieän tröôùc khi keùo. *Kim loaïi caøng deûo thì ñoä thaét tyû ñoái vaø ñoä giaõn daøi töông ñoái caøng lôùn. 4. Bieåu ñoà keùo: -Ñoaïn OPp ñoä giaõn daøi tyû leä thuaän vôùi löïc keùo. ÖÙng suaát taïi Pp coi nhö laø giôùi haïn ñaøn hoài. -Qua ñoaïn OPp khoâng coøn tyû leä thuaän neáu taêng löïc keùo ñoä thöû giaõn daøi nhanh hôn. -Taêng löïc keùo maãu thöû giaõn daøi tôùi S kim loaïi coù hieän töôïng chaûy, löïc keùo khoâng taêng nhöng maãu thöû vaãn giaõn daøi, öùng suaát taïi ñaây laø giôùi haïn chaûy.
  5. -Qua ñieåm S neáu taêng löïc keùo tieáp tuïc maãu thöû giaõn daøi co thaét ôû giöõa vaø ñöùc. Taïi P öùng vôùi taûi troïng cuûa giôùi haïn beàn khi keùo cuûa vaät lieäu. P z s P p o
Đồng bộ tài khoản