giáo trình vật lý lớp 10 tiết 26 27

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
69
lượt xem
9
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 26 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Kiến thức: Oân lại kiến thức về các lực cơ học. Bài toán về chuyển động ném ngang. II.Kỹ năng: Chọn hệ toạ độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thàn hai chuyển động thành phần. Aùp dụng định luật II Niu Tơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần và chuyển động ném ngang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 26 27

  1. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn:13,14 Ngaøy daïy: Chöông iI ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát:26,27 Oân taäp A.MUÏC TIEÂU. I.Kieán thöùc: • Oân laïi kieán thöùc veà caùc löïc cô hoïc. • Baøi toaùn veà chuyeån ñoäng neùm ngang. II.Kyõ naêng: • Choïn heä toaï ñoä thích hôïp nhaát cho vieäc phaân tích chuyeån ñoäng neùm ngang thaøn hai chuyeån ñoäng thaønh phaàn. • Aùp duïng ñònh luaät II Niu Tôn ñeå laäp caùc phöông trình cho hai chuyeån ñoäng thaønh phaàn vaø chuyeån ñoäng neùm ngang. B. CHUAÅN BÒ. I. Giaùo vieân: 1.Phöông phaùp: Dieãn giaûng 2. Duïng cuï: SGK + Saùch baøi taäp Vaät lyù II.Hoïc sinh: Phöông phaùp giaûi baøi toaùn chuyeån ñoäng neùm ngang. C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp. II.Kieåm tra: • Phöông phaùp giaûi baøi toaùn chuyeån ñoäng neùm ngang. III.Noäi dung baøi môùi. Hoaït Noäi dung ñoäng Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø I.Lyù thuyeát.  Phaântích chuyeånñoäng 1. Phöôngphaùpgiaûi baøi toaùn theohai phöôngOx vaø neùmngang. Oy. 2. Ñònh luaätII NiuTôn. F 3. Caùccoângthöùccuûachuyeån  a= ñoängbieánñoåi ñeàu. m Baøi 1. II. Baøi Taäp.  Coângthöùc: s, a,v. Moät quaûboùngcoù khoái löôïng Baøi1. 500gñangnaèmtreânmaëtñaát Gia toáccuûaquaûboùng.  m=0,5kg thì bò ñaùbaèngmoätlöïc 250N. AD ñònhluaätII NiuTôn F= 250N Neáuthôøi gianquaûboùngtieáp ⇒ a=F/m=500m/s 2 t=0,02s xuùcvôùi baønchaânlaø 0,02s,thì v − v0 boùngseõbayñi vôùi toácñoä + ADCT: a= t baèngbaonhieâu. ⇒ v= at = 500.0,02 = 10m/s  m=2kg Baøi2. Baøi2.Moätvaätcoù khoái löôïng v0= 0 +Gia toác:ADCT: s =v0t + at2/2 2kg chuyeånñoängthaúngnhanh s = 0,8m 2s daànñeàutöø traïngthaùi nghæ. ⇒ a= 2 = 6,4 m/s2 Vaät ñi ñöôïc 80 cmtrong0,5 s. t= 0,5s t Tìm gia toáccuûavaätvaø hôïp a= ? + Löïc taùc duïng vaøo vaät: löïc taùcduïngvaøonoù. F=? F= ma= 2.6,4=12,8 N Baøi3.Moätlöïc khoângñoåi taùc Baøi3. duïngvaøomoätvaätcoù khoái  m= 5kg +Gia toáccuûavaät: löôïng 5kg laømvaäntoáccuûa v= 8m/s v − v0 v0=2m/s a= =2m/s2 noùtaêngdaàntöø 2m/sñeán8m/s t
  2. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn:13,14 Ngaøy daïy: Chöông iI ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát:26,27 trong 3s. Hoûi löïc taùc t= 3s Löïc taùc duïng vaøo vaät: duïng vaøo vaät laø bao F=? F= ma=5.2=10N nhieâu. Baøi4.  v0= 18m/s a. Thôøi gianhoønñaùchaïm Baøi4.Moätngöôøi ñöùngôû moät h= 50m maëtnöôùc. vaùchñaùnhoâra bieånvaøneùm g= 9,8m/s2 1 moäthoønñaùtheophöôngngang y=h = gt 2 a. t=? 2 xuoángbieånvôùi toácñoä18m/s. b. v=? 2h 2.50 Vaùchñaùcao50mso vôùi maët ⇒t = = =3,19s. nöôùcbieån. g 9,8 Laáy g=9,8 m/s . 2 b. Toác ñoä cuûa hoøn a. Sau bao laâu thì hoøn ñaù ñaù luùc chaïm ñaät. chaïm vaøo maët nöôùc. v= 2 2 v x + v y = v 0 2 + (gt ) 2 b. Tính toác ñoä cuûa hoøn ñaù luùc chaïm vaøo maët =36m/s nöôùc. IV. Cuûng coá: • Giaûi baøi toaùn neùm ngang. • Vaän duïng caùc coâng thöùc trong chuyeån ñoäng bieán ñoåi ñeàu. V. Daën doø: • Xem laïi baøi taäp ñaõ giaûi. • Laøm BT 10.12 ; 15.6 saùch BT
Đồng bộ tài khoản